DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS"

Transkriptas

1 DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr BENDROJI DALIS 1. Kilnojamais elektriniais įrankiais gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, susipažinęs su naudojamų įrankių eksploatacijos taisyklėmis, pasitikrinusiam sveikatą bei instruktuotam (įforminus instruktavimo registravimo žurnaluose) pagal: 1.1 darbuotojo saugos ir sveikatos (pagal darbo vietą) instrukciją. 2. Periodiškai darbuotojas instruktuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių. 3. Papildomai darbo vietoje darbuotojas instruktuojamas: jei patvirtinama nauja darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija arba padaroma pakeitimų esamoje; jei pakeičiama darbo vieta (atliekamas darbas); valstybiniam darbo inspektoriui, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistui arba tiesioginiam vadovui įsitikinus, kad darbuotojo žinios yra nepakankamos; pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos darbuotojo saugai ir sveikatai; įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai arba susirgus profesine liga. 4. Darbuotojas, dirbantis kilnojamais elektriniais įrankiais, privalo laikytis UAB JŪSŲ ĮMONĖ nustatyto darbo ir poilsio režimo: 4.1 darbo ir poilsio režimas nustatomas pagal įmonės darbo tvarkos taisykles; 4.2 dirbtas laikas žymimas Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose; 4.3 draudžiama dirbti dvi pamainas iš eilės; 4.4 suteikiama pertrauka pavalgyti ir pailsėti, kurią darbuotojas naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo metu gali palikti darbo vietą; 4.5 vykdyti tiesioginio UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovo nurodymus; 4.6 dirbti tik tuos darbus, kuriuos atlikti yra instruktuotas; 4.7 darbuotojui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas. 5. Naudotis tik tvarkingais kištukiniais lizdais, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga. Pastebėjus įrenginių ar instrumentų gedimą, esant netvarkingoms asmeninėms apsaugos priemonėms, darbus nutraukti ir nedelsiant pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui. 6. Naudojami prietaisai, instrumentai bei įrenginiai turi būti tvarkingi, laikomi jiems skirtoje vietoje.

2 2 lapas iš 11 lapų 7. Eksploatuojant elektros prietaisus draudžiama: į vieną kištukinį elektros lizdą jungti kelis didelio galingumo prietaisus, kai jų galingumas viršija instaliacijos laidų apskaičiuotąjį galingumą; 7.2 palikti veikiančius įrenginius be priežiūros; 7.3 patalpų šildymui naudoti savos gamybos šildymo prietaisus. Pagrindiniai saugos darbe reikalavimai dirbant elektriniais įrankiais 8. Elektriniai įrankiai privalo atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: 8.1 greitai įsijungti ir išsijungti; 8.2 turi turėti atsitiktiniam prisilietimui nepasiekiamas srovę nešančias dalis; 8.3 laidai turi būti vientisi, laidų izoliacija turi būti be akivaizdžių pažeidimų, įtrūkimų ir t.t. 9. Reikalavimai dirbant su rankinėmis mašinomis ir įrankiais: 9.1 prijungti šiuos įrankius per skiriamuosius transformatorius, dažnio keitiklius, apsauginius atjungimo įrenginius leidžiama, turint ne žemesnę kaip VK kvalifikaciją; 9.2 pavojingose patalpose leidžiama dirbti su I, II ir III - ios klasės izoliacijos rankinėmis elektros mašinomis bei įrankiais, arba su 0-01 klasės, tačiau naudojantis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis arba prijungus šiuos įrankius per skiriamuosius transformatorius, dažnio keitiklius, apsauginius atjungimo įrenginius; 9.3 draudžiama skiriamuosius transformatorius, dažnio keitiklius, apsauginius atjungimo įrenginius įnešti į metalinių talpų, rezervuarų bei pavojingų patalpų vidų; 9.4 labai pavojingose patalpose leidžiama dirbti tik su I, II ir III - ios klasės izoliacijos rankinėmis elektros mašinomis ir įrankiais, naudojantis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis arba be jų, prijungus šiuos įrankius per skiriamuosius transformatorius, dažnio keitiklius, apsauginius atjungimo įrenginius, o su 0 ir 01 - tik prijungus juos per skiriamuosius transformatorius, dažnio keitiklius, apsauginius atjungimo įrenginius; 9.5 prie skiriamojo transformatoriaus, dažnio keitiklio, apsauginio atjungimo įrenginio leidžiama prijungti tik vieną elektros mašiną ar įrankį V kištukiniai lizdai ir šakutės, skirtos elektriniams įrankiams ir kilnojamiems šviestuvams jungti, savo spalva ir konstrukcija turi skirtis nuo 127 ir 220 V kištukinių lizdų ir šakučių. 127 ir 220 V kištukiniai lizdai ir šakutės turi turėti papildomą įžeminantįjį kontaktą. 11. Rankinis kilnojamasis šviestuvas turi būti su metaliniu tinkleliu lempai apsaugoti, įtaisu jam pakabinti ir guminiu kabeliu ir kištuku. Kilnojamųjų šviestuvų įtampa turi būti ne aukštesnė kaip 50 V. 12. Stacionarinius šviestuvus naudoti kaip rankines kilnojamąsias lempas draudžiama. 13. Vieną kartą per 6 mėnesius megometru turi būti patikrinta visų elektrinių įrankių, kilnojamųjų šviestuvų, pažeminančiųjų ir srovės dažnumo keitiklių izoliacijos varža tarp atskirų kabelio gyslų, o tarp gyslų ir korpuso bei įžeminančios gyslos sveikumas. 14. UAB JŪSŲ ĮMONĖ darbuotojas, dirbantis kilnojamais elektriniais įrankiais, turi žinoti: 14.1 darbo vietos planą; 14.2 specialiųjų tarnybų ir atsakingų asmenų telefonų numerius; 14.3 įmonės vidaus darbo ir poilsio tvarką. 15. Asmens higienos reikalavimai:

3 3 lapas iš 11 lapų 15.1 darbo vietoje nelaikyti ir nevalgyti maisto produktų; 15.2 draudžiama eiti į visuomeninio maitinimo įstaigas, apsirengus darbo drabužiais; 15.3 prieš pertraukas ir po darbo, švariai nusiplauti su muilu rankas. 16. Pakilus kūno temperatūrai pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui ir kreiptis į gydymo įstaigą. 17. Atsisakymo dirbti tvarka: 17.1 pavojaus saugai ir sveikatai atvejais, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą ir nedelsdamas raštu pranešti darbdaviui atsisakymo dirbti priežastis; 17.2 jei darbdavys nesutinka su darbuotojo motyvais dėl darbuotojų saugos ir sveikatos neužtikrinimo, ginčai dėl darbuotojo atsisakymo dirbti nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka; 17.3 nepagrįstas atsisakymas dirbti laikomas darbo drausmės pažeidimu; 17.4 už laiką, kurį darbuotojas pagrįstai atsisakė dirbti, darbuotojui mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojui atsisakius dirbti nepagrįstai, už nedirbtą laiką nemokama. 18. Už šios instrukcijos nurodymų nevykdymą, darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė. 19. Darbuotojas, dirbantis kilnojamais elektriniais įrankiais, nukentėjęs nelaimingo atsitikimo metu, turi nedelsdamas kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą ir pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui. Jeigu reikia, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu. 2. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI, SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 20. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 20.1 lekiančios skeveldros ir skiedros - galimi sužalojimai; 20.2 aštrios įrankių briaunos - galimi mechaniniai sužalojimai; 20.3 besisukančios ir kitaip judančios įrenginio dalys galimos traumos; 20.4 vibracija, triukšmas - neigiamas poveikis centrinei nervų sistemai; 20.5 elektros srovės poveikis - galimi širdies veiklos, kvėpavimo sutrikimai, įvairių laipsnių nudegimai, netenkama sąmonės, kartais ištinka staigi mirtis; 20.6 netvarkinga darbo vieta (slidžios, nelygios grindys) - galimos sunkios bei mirtinos traumos; 20.7 nepakankamas darbo vietos apšvietimas - galimi regos sutrikimai, traumos; 20.8 netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.) darbo vietoje - neigiamas poveikis organizmui; 20.9 netvarkingi įrenginiai, įrankiai, patalpos ir kt. - galimas susižeidimas, sužalojimas; avarinės būklės pastatai - galimos traumos, netgi mirtinos; dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), alergiškai veikiančios visą organizmą - galimi uždegimai, alerginiai ir profesiniai susirgimai;

4 4 lapas iš 11 lapų aštrūs įrenginių, inventoriaus, mechanizmų kampai galimi sužeidimai, traumos; krintantys, griūvantys daiktai, kroviniai galimos traumos, sunkūs sužeidimai; dūžtantys daiktai, kroviniai (stiklas, plastmasė ir kt.), šukių valymas galimos pjautinės traumos, sužeidimai. 21. Darbdavys (įvertinęs kenksmingus ir pavojingus fizikinius, cheminius, biologinius ir kitokius veiksmus) privalo nemokamai aprūpinti darbuotoją asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Būtinos priemonės: 21.1 apsauginiai akiniai akių apsaugai nuo sužalojimo; 21.2 pirštinės, saugančios rankas nuo sužeidimų; 21.3 darbo kostiumas; 21.4 dirbant su įrankiais metaliniais korpusais, privalomos dielektrinės pirštinės, apsauginiai kilimėliai, kaliošai; 21.5 šalmas; 21.6 darbo avalynė; Kilnojamųjų elektrinių įrankių bei šviestuvų techninės būklės patikrinimas, saugojimas, išdavimas 22. Elektrinių įrankių bei šviestuvų saugojimui bei tikrinimui tiesioginio UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovo įsakymu skiriamas specialus asmuo. Visi minėti įrankiai bei šviestuvai turi turėti inventorinius numerius. Laikomi jie sausoje pašaliniams asmenims neprieinamoje patalpoje. 23. Asmuo, kuriam pavestas kilnojamųjų elektrinių įrankių ir šviestuvų, 0-01 klasės įrankių saugojimas, išduoda juos pasirašytinai tik asmenims, turintiems ne mažesnę kaip PK elektrosaugos kvalifikaciją, jeigu instrumentai 0 arba 01 klasės. 24. Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi: 24.1 apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 24.2 atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esamą sveikatos būklę; 24.3 tikti (būti atitinkamai priderinta) darbuotojui. 25. Asmeninė apsaugos priemonė naudojama kai darbo aplinkoje negalima išvengti rizikos arba pakankamai jos apriboti kolektyvinėmis saugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir būdais. 26. Darbdavys: 26.1 esant reikalui turi teisę nemokamai išduoti darbuotojui daugiau asmeninių apsaugos priemonių negu numatyta pagal asmeninių apsauginių priemonių sąrašą; 26.2 turi kontroliuoti ar asmeninės apsaugos priemonės, kuriomis aprūpinamas darbuotojas, turi privalomą atitikties žymą arba sertifikatą, įrodantį, kad jos atitinka galiojančių saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus; 26.3 užtikrinti, kad asmeninės apsaugos priemonės būtų laikomos, naudojamos, valomos, techniškai prižiūrimos, esant reikalui dezinfekuojamos bei aprūpinamos atsarginėmis dalimis priemonės gamintojo pateiktoje informacijoje (instrukcijoje) nustatyta tvarka; 26.4 išduoti pakaitinius asmeninių apsaugos priemonių komplektus jų valymo, skalbimo, taisymo ir nukenksminimo metu; 26.5 įvertinti esamas darbo sąlygas ir nustatyti asmeninių apsaugos priemonių naudojimo trukmę pagal įmonių gamintojų instrukcijas.

5 5 lapas iš 11 lapų 27. Asmeninė apsaugos priemonė yra darbdavio nuosavybė, todėl ją darbuotojas, dirbantis kilnojamais elektriniais įrankiais, turi grąžinti išeidamas iš darbo, pereidamas į kitą darbą toje pačioje įmonėje, kur ši priemonė nenumatyta pagal darbo aplinkos rizikingumą. Asmeninė apsauginė priemonė turi būti keičiama, jeigu ji susidėvi. 28. Darbuotojas, dirbantis kilnojamais elektriniais įrankiais, privalo: 28.1 dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 28.2 rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones; laiku pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti ir apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas; 28.3 įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta. 29. Draudžiama: 29.1 darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti pašalinius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį; 29.2 naudotis asmenine apsaugos priemone jei jos galiojimo, išbandymo terminas pasibaigęs. 3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ 30. Gauti tiesioginio UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais. 31. Apsirengti tvarkingus ir tinkamo dydžio darbo drabužius, užsisagstyti juos, apsiauti darbo avalynę, patikrinti asmenines apsaugos priemones ir naudoti jas pagal paskirtį. 32. Draudžiama dirbti su suplyšusiais, be sagų darbo drabužiais. 33. Apžiūrėti elektros įrenginius: ar nenutrūkę elektros laidai, jungiantys įrankį su elektros tinklu, ar nepažeista jų izoliacija, ar laidai apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų. 34. Jungiant elektros įrenginius įsitikinti ar pakankamo ilgio kabelis, jo prailginimui galima naudoti tik tvarkingus pramoninės gamybos prailgintuvus. 35. Draudžiama: 35.1 liesti drėgnomis rankomis elektros laidus, kabelius, kištukus, prietaisus ar įrenginius; 35.2 dirbti su elektros įrankiais ar įrenginiais, jeigu prisilietus jaučiamas elektros srovės poveikis; 35.3 dirbti su elektros įrankiais, prietaisais ar įrenginiais, jei ant jų pateko skystis. 36. Asmuo, saugantis elektrinius įrankius (įrankininkas), prieš išduodamas juos darbininkams į rankas, privalo patikrinti: 36.1 varžtų bei tvirtinimo mazgų ir detalių priveržimą; 36.2 reduktoriaus tvarkingumą, pasukdamas ranka špindelį (esant atjungtai elektros srovei); 36.3 laidų arba kabelio būklę, izoliacijos sveikumą; 36.4 įžeminimo tvarkingumą; 36.5 jungiklių tvarkingumą ir įrankio darbą, įjungus elektros srovę.

6 6 lapas iš 11 lapų 37. Prieš įjungiant elektros prietaisus, įrenginius, įsitikinti, kad įjungimo mygtukas (jungtukas) būtų neutralioje padėtyje. 38. Pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksnį, informuoti tiesioginį UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovą. Darbo nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai. 4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU 39. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti ir rūkyti tam tikslui skirtose vietose, dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovas, ir tik tada, kai yra žinomi saugūs jo atlikimo būdai. 40. Darbo metu būti dėmesingam, atidžiam, atsargiam, nesikalbėti su pašaliniais ir netrukdyti dirbti kitiems. 41. Palaikyti tvarką darbo vietoje. 42. Neatitraukti dėmesio nuo darbo ir neužsiminėti pašaliniais darbais. 43. Nedirbti jei darbo vieta nepakankamai apšviesta. 44. Darbo su rankinėmis elektros mašinomis ir įrankiais pertraukų metu arba nutrūkus srovės tiekimui, jie turi būti atjungiami nuo elektros tinklo. 45. Elektrosaugos reikalavimai: 45.1 neliesti drėgnomis rankomis elektros laidų, kabelių, kištukų, prietaisų ar įrenginių; 45.2 nedirbti su elektros įrankiais ar įrenginiais, jeigu prisilietus jaučiamas elektros srovės poveikis; 45.3 nedirbti su netvarkingais elektros įrankiais, prietaisais ar įrenginiais; 45.4 dirbti tik su įžemintais prietaisais bei įrenginiais (jei tai numatyta konstrukcijoje); 45.5 nesiliesti vienu metu prie įžemintų dalių (centrinio apšildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir elektros įrenginių metalinių dalių (stalinės lempos ir kt.), kad, esant pažeistai izoliacijai ir šioms dalims turint elektros įtampą, nesusidarytų grandinė tekėti elektros srovei per žmogaus kūną; 45.6 panaudojus elektros įrankį, prietaisą ar įrankį, tuoj pat išjungti; 45.7 nedirbti su elektros įrankiais, prietaisais ar įrenginiais, jei ant jų pateko skystis; 45.8 neremontuoti pačiam sugedusio elektros įrenginio, laidų, kištuko, kištukinio lizdo. Tai atlikti privalo darbuotojas, turintis reikiamą kvalifikaciją. 46. Darbo su rankinėmis elektros mašinomis ir įrankiais metu draudžiama: 46.1 laikyti rankose jų elektros laidus ir kabelius; 46.2 liesti pjovimo bei judančius įrankius, valyti drožles, kol jis nesustoja; 46.3 dirbti ant pristatomų kopėčių; 46.4 palikti juos be priežiūros įjungtus į elektros tinklą; 46.5 darbo metu laikytis už kabelio arba liestis prie besisukančių dalių; 46.6 įnešti į katilų, rezervuarų ir pan. vidų kilnojamus transformatorius ir srovės dažnumo keitiklius. 47. Reikalavimai kilnojamais elektros šviestuvais:

7 7 lapas iš 11 lapų 47.1 pavojingose ir labai pavojingose patalpose bei lauke leidžiama naudotis ne aukštesnės kaip 50 V įtampos kilnojamais šviestuvais; 47.2 kilnojamo šviestuvo elektros energijos šaltiniu leidžiama naudoti transformatorius, generatorius, keitiklius ir akumuliatorius. Šiam tikslui naudoti autotransformatorius draudžiama; 47.3 kilnojamų šviestuvų iki 50 V įtampos įjungimo šakutė turi netikti įjungimui į aukštesnės įtampos tinklą. 48. Neturint įrankių iki 50 V, padidinto pavojaus patalpose leidžiama naudotis įrankiais 220 V įtampos, patikimai juos įžeminus (jeigu tai numatyta konstrukcijoje) ir būtinai naudojant asmenines apsaugines priemones: dielektrines pirštines, kilimėlius, botus, kaliošus. 49. Ypatingai pavojingose patalpose, o taip pat, esant nepalankioms sąlygoms (katiluose, cisternose, šuliniuose ir pan.), elektriniams įrankiams leidžiama naudoti įtampą tik iki 12 V, būtinai naudojant apsaugines priemones. 50. Visos apsauginės priemonės turi būti su įspaudu, kuriame nurodoma galiojimo data ir apsauginei priemonei leistina įtampa. Prieš naudojimą guminės apsaugos priemonės turi būti apžiūrėtos, nuo jų turi būti nuvalytas 51. purvas, o jei paviršius sudrėkęs - gerai nušluostytos ir išdžiovintos. Skylėtomis arba suplyšusiomis apsaugos priemonėmis naudotis draudžiama. 52. Elektrinius šviestuvus prie pažeminančiųjų transformatorių galima jungti tiesiogiai arba kištukinių lizdų ir šakučių pagalba. Jungti elektrinius įrankius ir šviestuvus prie autotransformatorių draudžiama. 53. Elektriniai įrankiai turi būti jungiami žarniniu laidu (kabeliu). Leidžiama naudoti lanksčius laidus su izoliacija ne mažiau kaip 500 V įtampos, įvėrus į guminę žarną. 54. Naudojant elektrinius įrankius ir šviestuvus, jų laidai ir kabeliai pagal galimybę turi būti pakabinami. Negalima leisti laidams ir kabeliams betarpiškai liestis prie karštų metalinių, drėgnų ir tepaluotų paviršių. Aptikus bet kuriuos gedimus, darbas su elektriniais įrankiais arba šviestuvais turi būti nedelsiant nutrauktas. Dirbant šlifavimo ir pjovimo diskais 55. Dirbant šiais įrankiais, sukeliami kibirkščių srautai, todėl dirbant būtina statyti apsauginius skydus. Be apsauginių skydų dirbti draudžiama. 56. Diskai turi būti su gamyklinės konstrukcijos apsaugomis. 57. Diską prie detalės stumti lygiai, be smūgių. 58. Draudžiama: 58.1 dirbti disko šonu; 58.2 naudotis svirtimis prispaudimo jėgai padidinti; 58.3 stabdyti diską ranka ar kitu pašaliniu daiktu; 58.4 įpjovoje laužti diską. 59. Darbo metu stovėti ne prieš diską, bet šonu į jį. 60. Draudžiama: Dirbant grąžtais 60.1 gręžti gilias angas konstrukcijose ir detalėse iš karto, neišimant grąžto ir neišvalius drožlių ir dulkių iš angos; 60.2 gręžiant laikyti detales rankomis; 60.3 darbo metu silpnai įtvirtintas detales prilaikyti rankomis;

8 60.4 dėti po gaminiu atsitiktinius padėklus, varžtus ir kt.; 8 lapas iš 11 lapų 60.5 dirbti grąžtu, kai sudėvėta jo konusinio paviršiaus dalis; 60.6 dirbti grąžtais, kurie darbo metu muša ; 60.7 gręžiant, žemai palenkti galvą prie gręžimo vietos; 60.8 tikrinti angas pirštais, išėmus grąžtą; 60.9 gręžti neužsidėjus apsauginių akinių; naudotis raktais, kurie neatitinka varžtų ir veržlių dydžius, su išsidėvėjusiais kraštais, dėti tarpiklius, mušti plaktuku per raktą, pailginti vieną raktą kitu ar vamzdžiu; drožles, dulkes pūsti burna ir valyti rankomis. 61. Visas detales gręžti tik patikimai jas įtvirtinus. 62. Gręžiant plonas plokštes, naudoti atramas. 63. Detalių tvirtinimui naudoti tvarkingus įrenginius. 64. Tvirtinant detales į varstotus ar kitas suspaudimo priemones, reikia prisiminti, kad tvirtinimo varžtus išdėstyti kaip galima arčiau prie detalės. 65. Gręžiant gilias angas periodiškai šalinti drožles, dulkes specialiais kabliukais. Dirbant elektriniais kaltais 66. Jeigu darbai vykdomi šalia dirbančių mašinų ar agregatų, būtina pastatyti patikimus aptvėrimus. 67. Esant bet kokioms pertraukoms darbo metu, pereinant į naują darbo vietą, išjungti elektrinį kaltą iš tinklo. 68. Pernešant elektrinį kaltą, laikyti jį už rankenos, o laidus susuktus į žiedą. Draudžiama pernešti elektrinį kaltą, laikant jį už laidų ar darbinės dalies. 69. Atliekant darbą, kurio metu gali atskilti metalo ar kitos nuolaužos bei skeveldros, naudotis apsauginiais akiniais ir pastatyti apsauginius skydus, kad greta dirbantieji nebūtų sužeisti. 70. Nedirbti smūginiais ir kertančiais instrumentais be apsauginių įrenginių, apsaugojančių nuo instrumento iššokimo. 71. Draudžiama dirbti su elektriniu kaltu nuo pristatomų kopėčių. 72. Draudžiama: 72.1 rankomis laikyti atpjaunamo ruošinio galą; Dirbant rankiniais diskiniais pjūklais 72.2 baigiant pjauti, stovėti arti neįtvirtinto atpjaunamo ruošinio galo; 72.3 atlikti remonto darbus: reguliavimą, tepimą, valymą ir kitokius darbus, kol rankinis pjūklas neišjungtas ir pilnai nesustojęs. 73. Ilgus ruošinius būtinai pasidėti ant atramos. 74. Stebėti, kad nebūtų pašalinių žmonių darbo zonoje. 75. Pjaunant sunkias detales, saugotis, kad neužkristų atpjautas galas.

9 9 lapas iš 11 lapų Dirbant obliumi 76. Palikti įjungtą rankinį oblių (prieš įjungiant į tinklą, įsitikinti, kad įjungimo mygtukas (jungtukas) būtų neutralioje padėtyje). 77. Draudžiama: 77.1 dirbti su nuskilusiais ir blogai įtvirtintais peiliais; 77.2 palikti įjuntą rankinį oblių ant žemės; 77.3 valyti rankomis, pūsti burna susikaupusias drožles, dulkes, esant įjungtam obliui į elektros tinklą. Dirbant dažų nuėmimo įrankiu 78. Palikti įjungtą dažų nuėmimo įrankį (prieš įjungiant į tinklą įsitikinti, kad įjungimo mygtukas (jungtukas) būtų neutralioje padėtyje). 79. Draudžiama: 79.1 palikti įjuntą dažų nuėmimo įrankį ant žemės; 79.2 rankomis tikrinti, ar pučiamas karštas oras. 80. Darbo metu draudžiama kreipti karštą srovę į: 80.1 savo ir šalia esančių darbuotojų rankas, kojas ir t.t.; 80.2 lengvai užsidegančias medžiagas (šiukšlės, dažai, degūs skysčiai ir kt.). 81. Dažų nuėmimo įrankį naudoti tik pagal paskirtį. Dirbant elektriniu metalo pjūklu 82. Palikti įjungtą elektrinį metalo pjūklą (prieš įjungiant į tinklą įsitikinti, kad įjungimo mygtukas (jungtukas) būtų neutralioje padėtyje). 83. Draudžiama palikti įjuntą elektrinį metalo pjūklą. 84. Visos pjaunamos detalės turi būti patikimai įtvirtintos. 85. Pjaunant vamzdynus, įsitikinti, kad tame vamzdyne nėra: 85.1 suspausto oro (garo ir kt.); 85.2 degiųjų dujų ar kitų degių medžiagų. Dirbant elektriniu pjūklu 86. Palikti įjungtą elektrinę sriegpjovę (prieš įjungiant į tinklą įsitikinti, kad įjungimo mygtukas (jungtukas) būtų neutralioje padėtyje). 87. Draudžiama: 87.1 palikti įjuntą elektrinę sriegpjovę; 87.2 užsriegiant, atlikti bet kokius matavimo darbus. 88. Atlikinėti užsriegimo darbus tik patikimai įtvirtinus detales (vamzdžius, armatūrą ir t.t.).

10 89. Be tiesioginio vadovo žinios darbuotojui draudžiama: 10 lapas iš 11 lapų 89.1 patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam ameniui; 89.2 imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. 90. Laikinai pasitraukiant iš savo darbo vietos informuoti tiesioginį vadovą, sustabdyti, išjungti iš elektros tinklo naudojamą įrankį, įrankį. 5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 91. Būtina išjungti elektros srovę ir pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui šiais atvejais: 91.1 pastebėjus stiprų detalių, laidų įkaitimą; 91.2 sugedus elektros instaliacijai (neveikia, kibirkščiuoja kištukinis lizdas, jungtukas); 91.3 pajutus svylančių laidų kvapą; 91.4 padidėjus triukšmui ir vibracijai; 91.5 nutrūkus elektros energijos tiekimui. 92. Įsijungus apsauginei ar priešgaisrinei signalizacijai, nedelsiant reaguoti į pavojaus signalą: 92.1 apžiūrėti pažeistą zoną; 92.2 elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją; 92.3 iškviesti specialiąsias tarnybas telefonu Kilus gaisrui: 93.1 elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją; 93.2 iškviesti ugniagesius telefonu 112 ; 93.3 evakuoti žmones; 93.4 gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvu, smėliu, žeme, velėna, uždengiant nedegia medžiaga); 93.5 informuoti tiesioginį UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovą. 94. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo: 94.1 nedelsiant iškviesti greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą; 94.2 suteikti pirmąją pagalbą; 94.3 informuoti tiesioginį UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovą; 94.4 darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu; jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu. 95. Įvykus avarijai nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos ir informuoti tiesioginį UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovą. 96. Esant ypatingam atvejui, keliančiam grėsmę darbuotojo sveikatai ar gyvybei, evakuotis iš pastato artimiausiu keliu, vadovaujantis evakuacijos schemomis ir ženklais.

11 11 lapas iš 11 lapų 97. Įvykus elektros įrenginių pažeidimams arba avarijai, darbuotojas privalo imtis priemonių, kad nesusidarytų pavojus žmonių gyvybei, gaisrui kilti ir įrenginių sugadinimui, nedelsiant pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui. 98. Išjungti iš elektros tinklo naudotą įrankį (įrankį). 99. Nuvalyti įrankį (įrankį) nuo dulkių, tepalų ir t.t. 6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ 100. Patikrinti ar nepažeista kabelio izoliacija, o taip pat patikrinti apsaugines priemones, ar nėra mechaninių pažeidimų Perduoti įrankius asmeniui, atsakingam už elektros įrankių bei šviestuvų saugojimą Sutvarkyti darbo vietą, kurioje buvo dirbama Baigus darbą, patikrinti: ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų; ar išjungti, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami, elektros įrenginiai, apšvietimas; ar nepalikta pašalinių lengvai užsiliepsnojančių medžiagų; ar neužkrauti takai, skirti prieiti prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų Pastebėjus išvardintų reikalavimų, uždarant patalpas, pažeidimus, imtis priemonių jiems pašalinti. Jei to padaryti negalima, pranešti tiesioginiam UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovui Informuoti tiesioginį UAB JŪSŲ ĮMONĖ vadovą apie darbo metu pastebėtus trūkumus, turinčius įtakos saugiam pavesto darbo atlikimui. Instrukciją parengė: (vardas, pavardė, pareigos)

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Direktoriaus Sigyto Šlickaus 2014-09-01 įsakymu Nr. V-64 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

NAUJI PRODUKTAI - ŽIEMA Makita Bluetooth kolonėlė DMR200 Tinka beveik visi Makita akumuliatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 1

NAUJI PRODUKTAI - ŽIEMA Makita Bluetooth kolonėlė DMR200 Tinka beveik visi Makita akumuliatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 1 NAUJI PRODUKTAI - ŽIEMA 2017 - Makita Bluetooth kolonėlė DMR200 Tinka beveik visi Makita akumuliatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 1 AKUMULIATORINĖ ŠILDOMA LIEMENĖ CV100DZ 149 10,8 V DCV200Z 149 18 V

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

LT_130822_Napo_Teachers_lesson3_pt1_bf.indd

LT_130822_Napo_Teachers_lesson3_pt1_bf.indd Napas nustato pavojus. Pirmoji pamoka. Rizikos ir pavojų nustatymas (9 11 metų vaikams) Patarimai mokytojui Niekada nėra per anksti supažindinti vaikus su pagrindiniais suaugusiųjų darbuotojų saugos ir

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Žmonių paieškos gaisravietėje principai, evakavimo būdai Ieškoti gaisre žmonių ir juos evakuoti pagrindinė ir viena atsakingiausių užduočių, kuriai at

Žmonių paieškos gaisravietėje principai, evakavimo būdai Ieškoti gaisre žmonių ir juos evakuoti pagrindinė ir viena atsakingiausių užduočių, kuriai at Žmonių paieškos gaisravietėje principai, evakavimo būdai Ieškoti gaisre žmonių ir juos evakuoti pagrindinė ir viena atsakingiausių užduočių, kuriai atlikti reikia ypač patyrusių ir psichologiškai parengtų

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 2 d. Nr. 426 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TECHNIKOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI E-2 AD

Elektroninio dokumento nuorašas AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TECHNIKOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI E-2 AD Elektroninio dokumento nuorašas AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TECHNIKOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI E-2 ADMINISTRACINIAME PASTATE, PLANO PATVIRTINIMO 2018 m.

Detaliau

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJA 2 9 0 4 3 8 4 2 0 I. BENDROJI DALIS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymu Nr. V-123 1. Vidaus darbo

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija I. BENDROJI DALIS Kretingos muziejus (Įmonės pavadinimas) 1 9 0 2 9 9 9 4 1 (kodas) PATVIRTINTA 2014 m. spalio 31 d., įsakymas Nr. _56 B_ (data, dokumento pavadinimas) (Pakeitimai/papildymai: Kretingos

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Sandero_Stepway_2019_04_LT.indd

Sandero_Stepway_2019_04_LT.indd ir Sandero Stepway Išdrįskite sėsti į krosoverį Naujojo DACIA SANDERO STEPWAY žavesys pastebimas iš pirmo žvilgsnio. Naujos, išraiškingesnės chromuotos radiatoriaus grotelės, ištobulintos kėbulo linijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau