Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekian

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekian"

Transkriptas

1 Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekiant taisyklingai, ergonomiškai keisti paciento kūno padėtį, nepakenkiant pacientui ir išsaugant slaugančiųjų asmenų sveikatą. 2. Šis Standartas nustato slaugančiųjų asmenų veiksmus pakeliant, perkeliant pacientą, keičiant jo kūno padėtį. 3. Kilnojimo standartas apima: 3.1. Paciento kūno padėčių keitimo standartą, kurį sudaro 8 algoritmai (2 priedas) Didelio svorio paciento padėčių keitimo standartą, kurį sudaro 7 algoritmai (3 priedas). 4. Šiame Standarte vartojamos sąvokos: Darbuotojas sveikatos priežiūros specialistas, slaugantis pacientą. Pacientas sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis besinaudojantis asmuo, kuriam reikalinga pagalba kūno padėčiai keisti. II. Bendrosios sąlygos, reikalingos saugiai ir ergonomiškai kilnoti pacientus (Pagrindinės šiuolaikinės pacientų kilnojimo idėjos) Pagrindiniai pacientų kilnojimo principai: Darbuotojo saugumas (keliant ir nešant) kilnojant pacientą. Aktyvus paciento dalyvavimas atliekant visus kilnojimo veiksmus. Tinkamų personalo veiksmų atradimas ir suderinimas, komandinis darbas. Tinkamas pagalbinių kilnojimo priemonių naudojimas. Reguliarus mokymosi procesas. Reikalavimai aplinkai: Paciento lovos aukštis turi būti patogus darbui (geriausiai klubų aukščio, kad asmens rankos galėtų lengvai gulėti ant lovos; keliant pacientą į vežimėlį vežimėlio aukščio). Vartant pacientą lovoje galvūgalis turi būti horizontalus. Turi būti išnaudojamos techninės lovos / vežimėlio galimybės (jei reikia, pakeliamos lovos grotelės, pakeliamas / nuleidžiamas galvūgalis, nuimami vežimėlio porankiai / pakojai ir kt.). Pritaikyta darbo aplinka (tinkamas lovų išdėstymas, pakankamai vietos kilnojimo veiksmams atlikti), atitinkanti higienos normas. Tvarkinga, neslidi grindų danga. 1

2 Nurodymai darbuotojui: Avėkite uždarus, neslystančius, žemakulnius batus ir dėvėkite patogius darbo rūbus, kad nevaržytų judesių. Įvertinkite darbo aplinką ir paruoškite ją darbui. pervertinkite savo fizinių sugebėjimų. Abejotinu atveju geriau dirbkite su komanda. Užtikrinkite koordinuotus savo ir paciento judesius. Pagal galimybes pacientui duokite aiškiai suprantamas komandas. Perkeldami pacientą dirbkite sulenktais kelių sąnariais, žingsnio pozicijoje, tiesia nugara, laikykite svorį kuo arčiau kūno, neįsitempkite. Priklausomai nuo situacijos panaudokite įvairią kilnojimo techniką. Naudokite turimas pagalbines priemones, lengvinančias paciento kūno padėties keitimą. Reguliariai dalyvaukite mokymuose, kaip naudoti pagalbines kilnojimo priemones. Reikalavimai pagalbinėms priemonėms: Pagalbinės priemonės turi būti tinkamos naudoti. Kilnojimo priemonės parenkamos individualiai pagal paciento būklę ir kilnojimo situaciją. Prieš keliant pacientą reikalingos kilnojimo priemonės turi būti padėtos lengvai pasiekiamoje vietoje. Priemonės tvarkomos atsižvelgiant į gamintojų ir higienos normų reikalavimus. Darbuotojo santykis su pacientu: Įvertinkite paciento bendradarbiavimo galimybes pagal pateiktą protokolą, sudarykite slaugos planą (priedas 1). Informuokite pacientą apie kėlimo eigą ir pateikite jam aiškius nurodymus. Paskatinkite pacientą aktyviai dalyvauti kėlimo procese. Atsižvelkite į paciento sveikatos būklę, pagal tai parinkite kėlimo metodą. Keldami pacientą, pirmiausia kelkite galvą, paskui rankas, krūtinės ląstą, dubenį ir kojas. Judesius atlikite lėtai. Paciento galūnes kelkite iš apačios suglaustais pirštais, ištisu delnu. III. Darbdavio pareigos Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbdavys turi siekti išvengti pacientų kėlimo rankomis darbų, kurie gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 2

3 Tuo atveju, jei pacientų kėlimo rankomis darbas yra neišvengiamas, darbdavys turi imtis atitinkamų organizacinių veiksmų arba naudoti atitinkamas darbo priemones, siekdamas kuo labiau sumažinti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbo metu keliamas svoris neturėtų viršyti nuolat keliamų krovinių vyrams nuo 18 iki 39 metų amžiaus ne daugiau kaip 25 kg, moterims 15 kg; vyrams nuo 40 metų amžiaus ne daugiau kaip 20 kg, moterims 10 kg; vienkartinio kėlimo vyrams ne daugiau kaip 30 kg, moterims 15 kg. Jei krovinio masė viršija leidžiamą svorio normą, krovinį turi kelti ar nešti keli žmonės. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. Darbdavys turi tikslingai planuoti ir organizuoti darbus, panaudodamas technines priemones, mechaninius įrenginius. Darbdavys privalo organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Darbdavys organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus. Darbdavys kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, įmonėje nustatyta tvarka nušalina nuo darbo darbuotojus, kurie nesilaiko darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. IV. Darbuotojų mokymai Darbdavys organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui instruktuoti darbuotojus, kurių darbas susijęs su paciento kūno padėties keitimu, transportavimu, kaip kelti pacientus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai ir sveikatai. Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojo periodišką mokymąsi. Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai, keliantys pacientus rankomis, prieš tai turi būti specialiai mokomi ir instruktuojami: - kaip taisyklingai atlikti darbus, - kaip naudoti pagalbines technines priemones, - apie galimus pavojus, kylančius tuo atveju, kai darbai vykdomi pažeidžiant saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. Mokymai gali būti organizuojami darbo vietoje ar švietimo įstaigoje. V. Darbuotojo pareigos Darbuotojai, pacientus keliantys rankomis, privalo: prieš pradedami darbą ir periodiškai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka tikrintis sveikatą, laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų bei reikalavimų keliant pacientus, 3

4 darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus, tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones, nedelsdami pranešti vadovui ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui apie darbo metu patirtas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, periodiškai mokytis, tobulinti kompetencijas ir įgūdžius, laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo, laikytis saugaus elgesio su pacientu ir jo pakėlimo vertinimo kriterijų ir priežiūros plano. VI. Darbuotojo teisės Darbuotojas turi teisę: reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio, sužinoti iš darbdaviui atstovaujančio asmens apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius, susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, o jei nesutinka su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai, tartis su darbdaviu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo, periodiškai mokytis, tobulinti kompetencijas ir įgūdžius. VII. Teisinis pagrindas 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1) m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (OL 1990 L 156, p. 9) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB (OL 2007 L 165, p. 21). Slaugos personalo įdarbinimo ir darbo bei gyvenimo sąlygų konvencija (Žin., 2007, Nr ). Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 (Žin., 2006, Nr ). 4

5 Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 (Žin., 2005, Nr ). VIII. Baigiamosios nuostatos ASPĮ vadovo nustatyta tvarka sudaroma saugaus paciento kilnojimo tvarka, patvirtinama sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir instruktavimo tvarka. 5

6 1 priedas Paciento bendradarbiavimo vertinimo protokolas ir slaugos planas dėl saugaus elgesio su pacientu ir jo kilnojimo / perkėlimo I. Paciento savarankiškumo laipsnis: priklausomas Dalinė pagalba Priklausomas Prieš kiekvieną užduotį turėtų būti atliekamas įvertinimas, ar paciento gebėjimo padėti lygis yra kintantis dėl medicininių priežasčių, nuovargio, medikamentų ir kt., jeigu kyla abejonių, ar pacientas negali padėti jį perkeliant / keičiant padėtį. II. išlaikyti savo svorį stovėdamas? Iš dalies III. valdyti rankas?, abi, vieną IV. Ar pacientas bendradarbiauja? Iš dalies V. Svoris Ūgis KMI Jei KMI viršija 40 ar svoris >130 kg, naudokite Didelio svorio paciento padėties keitimo algoritmą. VI. Papildomos sąlygos / būklės, kurios gali turėti įtakos paciento kūno padėties keitimui: Kritimų istorija Žaizdos, turinčios įtakos kėlimui / padėties keitimui Paralyžius / parezė Amputacija Pacientui atlikta klubo, kelio ar peties sąnarių operacija Ortopedinės būklės, turinčios įtakos padėties keitimui Kardio-pulmoninės sistemos nepakankamumo reiškiniai Stuburo nestabilumas Šlapimo kateteris Osteoporozė 6

7 Galūnių edema Kontraktūros, raumenų spąstiškumas Stiprus skausmas, priverstinė padėtis Labai jautri oda Drenai, kateteriai Ortostatinė hipotenzija VII. Reikalingos tinkamos kėlimo / perkėlimo priemonės: Pagalbinės kėlimo / perkėlimo priemonės gulimoje padėtyje Pagalbinės kėlimo / perkėlimo priemonės, padedančios perkelti sėdimoje padėtyje Lovos įrenginiai, padedantys keisti kūno padėtį Pagalbinės vaikščiojimui skirtos priemonės Keltuvai Keltuvo diržai Pagalbos lygiai Mažas reikalinga minimali pagalba, naudojant pagalbines priemones, žodinė komanda, priežiūra ar nedidelis fizinis palaikymas. Iki 75 % veiksmų atlieka pats pacientas. Vidutinis reikalinga vidutinė fizinė pagalba. Pacientas aktyviai dalyvauja procese, pats atlieka iki 50 % veiksmų. Didelis reikalinga didelė vieno ar daugiau darbuotojų fizinė pagalba. Pacientas dalyvauja minimaliai, pats atlieka tik nežymius judesius ar rodo iniciatyvą. 7

8 2 priedas. Saugaus elgesio su pacientu ir jo kilnojimo vertinimo kriterijai ir priežiūros planas: algoritmai ir medicininės priemonės 1 algoritmas. Perkėlimas iš sėdimos pozicijos į sėdimą poziciją * Ar pacientas gali išlaikyti svorį stovėdamas? Asmens pagalba nereikalinga; jei reikia, stovėkite šalia saugumo sumetimais. Iš dalies Ar pacientas bendradarbiauja? Naudokite ėjimo / perkėlimo diržą (1 asmuo) arba keltuvą, padedantį atsistoti (1 asmuo). Ar pacientas bendradarbiauja? Ar pacientas valdo viršutines galūnes? Naudokite perkėlimo lentelę ir perkėlimo diržą arba keltuvą su diržais, skirtais kelti sėdimoje padėtyje (1 2 asmenys). Pagalbinės perkėlimo priemonės sėdimoje padėtyje; jei pacientas sugeba savarankiškai persikelti, galima naudoti ėjimo / perkėlimo diržą ir (ar) perkėlimui / perslinkimui skirtą lentelę. * Pvz.: nuo lovos ant kėdės, nuo kėdės ant tualeto, nuo kėdės ant kėdės, iš automobilio ant kėdės, ant tyrimų stalo ir kt. 8

9 2 algoritmas. Perkėlimas iš gulimos pozicijos į gulimą poziciją * Iš dalies gali arba visiškai negali Ar pacientas bendradarbiauja? Iš dalies gali arba visiškai negali > 90 kg naudokite trintį mažinančią slidžią paklodę ir šoninio perkėlimo lentą (3 asmenys) arba keltuvą (2 asmenys). 90 kg naudokite trintį mažinančią slidžią paklodę ir (arba) šoninio perkėlimo lentą. (1 2 asmenys). Asmens pagalba nereikalinga; jei reikia, stovėkite šalia saugumo sumetimais. * Pvz.: nuo lovos ant neštuvų, nuo neštuvų ant tyrimų stalo, nuo lovos ant gulimo vežimėlio ir kt. 9

10 3 algoritmas. Padėties keitimas lovoje nuo šono (nugaros) ant šono padėti? Naudokite trintį mažinančią paklodę (2 asmenys). Iš dalies Asmens pagalba nereikalinga; pacientas gulėdamas gali naudotis arba nesinaudoti padėties keitimo įrenginiu. 90 kg bendradarbiaudami su pacientu naudokite trintį mažinančią paklodę (1 asmuo). > 90 kg bendradarbiaudami su pacientu naudokite trintį mažinančią paklodę (2 asmenys). 10

11 4 algoritmas. Padėties keitimas lovoje, aukštyn lovoje * Naudokite trintį mažinančią paklodę ar keltuvą (2 asmenys). padėti? Asmens pagalba nereikalinga; pacientas gulėdamas gali naudotis arba nesinaudoti padėties keitimo priemonėmis (trintį mažinančia slidžia paklode, pasikėlimo stovustiebu). Iš dalies atsispirti kojomis? Bendradarbiaudami su pacientu naudokite trintį mažinančią paklodę. prisitraukti rankomis? Bendradarbiaudami su pacientu naudokite trintį mažinančią paklodę po apatine kūno dalimi ir pasikėlimo stovą-stiebą. * Jei įmanoma, būtinai sulenkite paciento kojas per kelius. 11

12 5 algoritmas. Padėties keitimas kėdėje ir (ar) sėdimame vežimėlyje * padėti? Naudokite ėjimo / kėlimo diržą (2 asmenys) Naudokite keltuvą (2 asmenys). ** Iš dalies Asmens pagalba nereikalinga; jei reikia, stovėkite šalia saugumo sumetimais. Jei pacientas valdo viršutines galūnes ir turi jėgos abiejose rankose, leiskite jam pasikelti pačiam, tuo metu padedantis asmuo pastumia kelius į reikiamą padėtį naudojant (arba ne) slidžią paklodę. * Pritraukite paciento nugarą prie kėdės ar sėdimo vežimėlio atlošo. ** Norėdami išlaikyti paciento sėdėjimo poziciją, naudokite fiksuojantį diržą juosmeniui. 12

13 6 algoritmas. Paciento pakėlimas nuo grindų * padėti? arba iš dalies Naudokite neštuvus su rankenomis (3 ar daugiau asmenų) arba keltuvą (1 2 asmenys). Naudokite ėjimo / kėlimo diržą prilaikymui (1 asmuo) arba asmens pagalba nereikalinga, stovėkite šalia saugumo sumetimais. * sant reikiamo asmenų skaičiaus arba keltuvo, palikti pacientą ant grindų (suteikiant saugias gulėjimo sąlygas). 13

14 7 algoritmas. Vaikščiojimas išlaikyti svorį apatinėmis galūnėmis? Pacientui vaikščioti negalima arba iš dalies * Ar yra griuvimo rizika pacientui? didelė rizika Stovėkite šalia dėl saugumo, jei reikia, naudokite pagalbines priemones (ramentus, vaikštynę, lazdą, ėjimo / kėlimo diržą) (1 asmuo). Didelė rizika Naudokite ėjimo / kėlimo diržą (2 asmenys) arba naudokite keltuvą su vaikščiojimo diržais (1 2 asmenys). * Dalinis svorio išlaikymas. Apima situacijas, kai pacientui gali būti leidžiama a) išlaikyti ribotą svorį viena apatine galūne ir visą svorį kita galūne; b) dalinis svorio išlaikymas abiem galūnėmis. 14

15 8 algoritmas. Perkėlimas iš gulimos pozicijos į sėdimą (nuleistomis kojomis) padėti? Iš dalies Ar pacientas bendradarbiauja? Naudokite kėlimo diržą, lovos įrenginius (2 asmenys) arba keltuvą su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje padėtyje (1 asmuo). Ar pacientas valdo viršutines galūnes (bent vieną)? Pacientas gali naudotis prisitraukimo diržu, šoniniu lovos turėklu. Stovėkite šalia saugumo sumetimais. Naudokite kėlimo diržą, lovos įrenginius (1 asmuo). 15

16 3 priedas. Bariatriniai algoritmai 1 bariatrinis algoritmas. Nutukusio paciento perkėlimas iš sėdimos padėties į sėdimą * padėtį ** Iš dalies arba ne išlaikyti svorį? Jei reikia, stovėkite šalia saugumo sumetimais. Ar pacientas bendradarbiauja? Naudokite keltuvą su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje padėtyje (mažiausiai 2 3 asmenys, priklauso nuo asmens svorio). Ar pacientas valdo viršutines galūnes? Naudokite kėlimo / perslinkimo lentelę ir kėlimo diržą, jei pacientas sugeba persikelti savarankiškai, arba keltuvą su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje padėtyje (mažiausiai 2 asmenys) * Pvz.: nuo lovos ant kėdės, nuo kėdės ant tualeto ir kt. ** Prieš naudodami keltuvą ar (ir) medicinines priemones, patikrinkite, kokiam svoriui jie skirti. Įsitikinkite, kad naudojama įranga atitinka svorio reikalavimus. Standartinė įranga paprastai būna pritaikyta svoriui iki kg. Įstaiga turėtų priklijuoti lipdukus prie visų bariatrinių įrengimų su EC ženklu (skirti didesniam mastui) ir plotu, skirtu gamintojo nustatytam svorio pajėgumui, numatytam šiam konkrečiam įrangos modeliui. 16

17 2 bariatrinis algoritmas. Nutukusio paciento perkėlimas iš gulimos į gulimą * padėtį ** padėti? Mechaninis šoninio perkėlimo įtaisas (3 asmenys), pneumatinė trintį mažinanti priemonė arba keltuvas su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą gulimoje padėtyje (mažiausiai 2 3 asmenys) Asmens pagalba nereikalinga. Jei reikia, stovėkite šalia saugumo sumetimais. * Pvz.: nuo lovos ant neštuvų, tyrimų stalo ir kt. ** Jei paciento svoris viršija standartinės įrangos svorio limitą, naudokite bariatrinius neštuvus ar vežimėlį. Transportuojant pacientą rekomenduojama daugiau nei 2 asmenys. Įsitikinkite, kad naudojama įranga atitinka svorio reikalavimus. Standartinė įranga paprastai būna pritaikyta svoriui iki kg. Įstaiga turėtų priklijuoti lipdukus prie visų bariatrinių įrengimų su EC ženklu (skirti didesniam mastui) ir plotu, skirtu gamintojo nustatytam svorio pajėgumui, numatytam šiam konkrečiam įrangos modeliui. 17

18 3 bariatrinis algoritmas. Nutukusio paciento padėties keitimas * nuo šono (nugaros) ant šono, aukštyn lovoje ** Iš dalies padėti? Keltuvas su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje arba gulimoje padėtyje, pneumatinė trintį mažinanti priemonė (mažiausiai 2 3 asmenys). Asmens pagalba nereikalinga; pacientas gali naudotis arba nesinaudoti svoriui pritaikytomis padėties keitimo priemonėmis, vartymo arba trintį mažinančiomis slidžiomis paklodėmis. Keltuvas su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje arba gulimoje padėtyje, pneumatinė trintį mažinanti priemonė (mažiausiai 3 asmenys). * Jei įmanoma, sulenkite paciento kojas per kelius. ** Patikrinkite, kokiam svoriui skirtas keltuvas ar medicininės priemonės. Įsitikinkite, kad naudojama įranga atitinka svorio reikalavimus. Standartinė įranga paprastai būna pritaikyta svoriui iki kg. Įstaiga turėtų priklijuoti lipdukus prie visų bariatrinių įrengimų su EC ženklu (skirti didesniam mastui) ir plotu, skirtu gamintojo nustatytam svorio pajėgumui, numatytam šiam konkrečiam įrangos modeliui. 18

19 4 bariatrinis algoritmas. Nutukusio paciento padėties keitimas kėdėje * ar neįgaliojo vežimėlyje ** Iš dalies padėti? Naudokite keltuvą su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje padėtyje, mažą slidžią paklodę ir kėlimo diržą (mažiausiai 2 3 asmenys). Stovėkite šalia saugumo sumetimais, jei reikia, naudoti padėties keitimo volelius arba vienos krypties trintį mažinančią paklodę. Naudokite keltuvą su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje padėtyje, mažą slidžią paklodę ir kėlimo diržą (mažiausiai 3 asmenys). * Pritraukite paciento nugarą prie kėdės ar sėdimo vežimėlio atlošo. Norėdami išlaikyti saugią paciento sėdėjimo poziciją naudokite fiksuojantį diržą juosmeniui. ** Prieš naudodami keltuvą ar medicinines priemones, patikrinkite, kokiam svoriui jos skirtos. Įsitikinkite, kad naudojama įranga atitinka svorio reikalavimus. Standartinė įranga paprastai būna pritaikyta svoriui iki kg. Įstaiga turėtų priklijuoti lipdukus prie visų bariatrinių įrengimų su EC ženklu (skirti didesniam mastui) ir plotu, skirtu gamintojo nustatytam svorio pajėgumui, numatytam šiam konkrečiam įrangos modeliui. 19

20 5 bariatrinis algoritmas. Pacientų priežiūros užduotys, kurių metu reikia prieiti prie kūno dalių (galūnių, pilvo masės, sėdmenų ploto) išlaikyti galūnių padėtį, kad padėtų pasiekti kūno dalis? Tęskite paciento tvarkymo užduotį Iš dalies arba ne Surinkite multidisciplinę komandą, siekdami priimti kūrybinius sprendimus, kurie būtų saugūs tiek pacientui tiek ir slaugytojui. Pavyzdžiai: Panaudokite keltuvą su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje arba gulimoje padėtyje, norėdami pakelti galūnes maudymui ar žaizdos sutvarkymui (t. y. kaip bariatrinį galūnių diržą). Naudokite siaurą ištraukiamą paklodės juostą su rankenomis skersai lovos ir 2 slaugytojus (po vieną kiekvienoje pusėje), norėdami pakelti pilvo masę, kad pasiektumėte tarpvietės plotą (pvz., kateterizavimui, žaizdos tvarkymui). Norėdami palengvinti drėgmės išdžiūvimą tarp paciento odos raukšlių, naudokite pneumatinę šoninio kėlimo priemonę oro pūtimui arba didelę trintį mažinančią paklodę, arba plaukų džiovintuvą, nustatę jį šalto oro pūtimo režimu. Naudokite sandarų, didelio tankio putplasčio įspraudą, norėdami tvirtai paguldyti pacientą ant šono. Įsitikinkite, kad naudojama įranga atitinka svorio reikalavimus. Standartinė įranga paprastai būna pritaikyta svoriui iki kg. Įstaiga turėtų priklijuoti lipdukus prie visų bariatrinių įrengimų su EC ženklu (skirti didesniam mastui) ir plotu, skirtu gamintojo nustatytam svorio pajėgumui, numatytam šiam konkrečiam įrangos modeliui. 20

21 6 bariatrinis algoritmas. Nutukusio paciento tualeto reikmių užtikrinimas * Stovėkite šalia saugumo sumetimais, lydėdami pacientą į tualetą** išlaikyti svorį ir vaikščioti? Naudokite keltuvą, pakelkite pacientą su keltuvu sėdimoje pozicijoje virš lovos ir pakiškite po pacientu basoną arba pasodinkite pacientą ant tualetinės kėdės arba vežimėlio (3 asmenys). Iš dalies Ar valdo viršutines galūnes? Naudokite atsistoti padedantį keltuvą arba keltuvą su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje padėtyje, ir perkelkite pacientą ant šalia esančios tualeto kėdės (mažiausiai 2 asmenys). * Patikrinkite, kokiam svoriui skirtas keltuvas ar medicininės priemonės. ** Patikrinkite, kokiam svoriui skirtas tualetas. Įsitikinkite, kad naudojama įranga atitinka svorio reikalavimus. Standartinė įranga paprastai būna pritaikyta svoriui iki kg. Įstaiga turėtų priklijuoti lipdukus prie visų bariatrinių įrengimų su EC ženklu (skirti didesniam mastui) ir plotu, skirtu gamintojo nustatytam svorio pajėgumui, numatytam šiam konkrečiam įrangos modeliui. 7 bariatrinis algoritmas. Nutukusio paciento kėlimas nuo grindų * 21

22 Ar pacientas gali padėti? arba iš dalies Naudokite keltuvą ** su kėlimo diržais, skirtais kelti pacientą sėdimoje arba gulimoje padėtyje (ne mažiau kaip 2 asmenys). saugiai pastatykite kėdę šalia paciento naudodamasis kėde, pacientas turi pasitelkti savo paties jėgas ir pasikelti netraukite ir nekelkite paciento * Prieš naudodami keltuvą ar medicinines priemones, patikrinkite, kokiam svoriui jos skirtas. ** Jei nėra pakankamai asmenų, galinčių padėti kelti, palikite pacientą gulėti ant grindų. Įsitikinkite, kad naudojama įranga atitinka svorio reikalavimus. Standartinė įranga paprastai būna pritaikyta svoriui iki kg. Įstaiga turėtų priklijuoti lipdukus prie visų bariatrinių įrengimų su EC ženklu (skirti didesniam mastui) ir plotu, skirtu gamintojo nustatytam svorio pajėgumui, numatytam šiam konkrečiam įrangos modeliui. Literatūros sąrašas 22

23 Vaitkienė, G.; Gudelienė-Gudelevičienė, L. Ergonominio ir saugaus pacientų perkėlimo rekomendacijos. Vilnius, Ruszala, S., Hall, J., Alexander, P. Standarts in Manual Handling (3rd edition). Towcester, The Guide to The Handling of People: A Systems Approach (6th edition). Middlesex, A Carer s Guide to Safer Moving and Handling of People (3rd edition). Middlesex, Waters, T.R., lson, A., Hughes, N., Menzel, N. Safe Patient Handling Training for Schools of Nursing [ lson, A.L., Motacki, K., Menzel, N.N. The Illustrated Guide to Safe Patient Handling and Movement

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PALYDOVO VALDOMI RANKINIAI NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIAI ASMENIMS IKI 18 METŲ Informacinė brošiūra UAB TEIDA PARDUOTUVĖS SVEIKATOS REIKMENYS Vilniuje, A.Vivul

PALYDOVO VALDOMI RANKINIAI NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIAI ASMENIMS IKI 18 METŲ Informacinė brošiūra UAB TEIDA PARDUOTUVĖS SVEIKATOS REIKMENYS Vilniuje, A.Vivul PALYDOVO VALDOMI RANKINIAI NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIAI ASMENIMS IKI 18 METŲ Informacinė brošiūra UAB TEIDA PARDUOTUVĖS SVEIKATOS REIKMENYS Vilniuje, A.Vivulskio g. 18 Tel.: (8*5) 2195921, vilnius@teida.lt Darbo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Microsoft Word - Pradedančiųjų pararašiutininkų rengimas sparno tipo parašiutu.doc

Microsoft Word - Pradedančiųjų pararašiutininkų rengimas sparno tipo parašiutu.doc TVIRTINU Lietuvos parašiutų sporto federacijos prezidentas 2002 m. balandžio 30 d. PRADEDANČIŲJŲ PARAŠIUTININKŲ RENGIMAS SPARNO TIPO PARAŠIUTU (PRIVERSTINIO SKLEIDIMO PROGRESIJOS METODAS) Apžvalga Čia

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS TURINYS KLUBO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 3 DUBENKAULIO 3D REKONSTRUKCIJA... 4 KELIO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 5 PETIES SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 6 KAUKOLĖS

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

SPA MENIU Klasikiniai kūno masažai Trukmė Kaina Klasikinis viso kūno masažas 60 min. 45 Klasikinis kūno dalių masažas*( rankų/ kojų/ pečių juostos) 30

SPA MENIU Klasikiniai kūno masažai Trukmė Kaina Klasikinis viso kūno masažas 60 min. 45 Klasikinis kūno dalių masažas*( rankų/ kojų/ pečių juostos) 30 SPA MENIU Klasikiniai kūno masažai Trukmė Kaina Klasikinis viso kūno masažas 60 min. 45 Klasikinis kūno dalių masažas*( rankų/ kojų/ pečių juostos) 30 min. 25 Klasikinis nugaros masažas 30 min. 30 Specialūs

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau