Kvietimas teikti paraiškas TA 2 f ERA/AD/2019/001 Making the railway system work better for society. Kvietimas teikti paraiškas dėl dviejų Išteklių ir

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kvietimas teikti paraiškas TA 2 f ERA/AD/2019/001 Making the railway system work better for society. Kvietimas teikti paraiškas dėl dviejų Išteklių ir"

Transkriptas

1 Making the railway system work better for society. dėl dviejų Išteklių ir paramos skyriaus administratoriaus pareigybių: IT saugumo pareigūno ir IT pareigūno (AD6) Laikinojo darbuotojo pareigybė 2 f (AD6) siekiant sudaryti rezervo sąrašus () I - ABIEJŲ PAREIGYBIŲ PAREIGŲ APRAŠYMAS Darbuotojas dirbs Informacinių technologijų ir infrastruktūros valdymo padalinio Išteklių ir paramos skyriuje, už kurį bus atsakingas minėto padalinio vadovas. IT ir infrastruktūros valdymo padalinio tikslas padėti siekti agentūros tikslų ir veiklos tikslų įgyvendinimo, užtikrinant, kad skyriai turėtų IRT infrastruktūrą, informacines sistemas ir pagalbos išteklius, tinkamus jų funkcijoms vykdyti. Agentūra ieško dviejų administratorių: IT saugumo pareigūno ir IT pareigūno. Kandidatai gali pateikti paraišką vienai arba abiem pareigybėms. Savo ERA paraiškos formoje kandidatai turi aiškiai nurodyti, kurios (-ių) pareigybės (-ių) paraišką teikia. Pateikę ERA paraiškos formą kandidatai nebegalės pakeisti pasirinktos (-ų) pareigybės (-ių). 1. IT SAUGUMO PAREIGŪNAS Darbuotojas bus įpareigotas: kontroliuoti agentūros IRT saugumo valdymo procesus; prisiimti atsakomybę už atitinkamų agentūros IRT saugumo užtikrinimo priemonių administravimą, konfigūravimą, saugumą, veikimą ir priežiūrą; padėti gerinti agentūros IRT saugumą. Pagrindinės užduotys ir atsakomybės sritys Veiklos vykdymas, paslaugų teikimas ir pagalba Parengti, įgyvendinti, vykdyti, kontroliuoti ir stebėti su IRT saugumu susijusią politiką ir procedūras, taip pat rengti ir propaguoti gaires; skatinti informuotumą apie IRT saugumą ir geriausią patirtį agentūroje; nustatyti, įvertinti ir pranešti apie informacijos saugumo riziką taip, kad būtų tenkinami atitikties ir norminiai reikalavimai, siekiant kuo labiau sumažinti arba pašalinti riziką, taip pat kad būtų atsižvelgiama į audito išvadas (pvz., Reglamentas (EB) Nr. 45/2001); prireikus palaikyti ryšius tarp informacijos saugumo padalinio ir bendrosios atitikties darbuotojų, duomenų apsaugos pareigūno, vidaus kontrolės koordinatoriaus, kokybės, teisinių paslaugų ir žmogiškųjų išteklių sektorių; 1 / 11

2 administruoti saugumo informacijos ir įvykių valdymo, taip pat įsibrovimo aptikimo sistemų priemones; valdyti saugumo incidentus ir įvykius, siekiant apsaugoti agentūros IRT turtą, įskaitant intelektinę nuosavybę ir ilgalaikį turtą, taip pat agentūros reputaciją. Kūrimas, įsigijimas ir įgyvendinimas Imtis rinkos analizės, lyginamosios analizės, rengti rekomendacijas teikiančio kliento, pristatymo, pardavimo vizitus ir panašiai rinkti informaciją būsimoms iniciatyvoms, taip pat siekiant sekti naujausius pokyčius ir tendencijas; administruoti paskirtų projektų valdymo darbą, susijusį su visomis penkiomis procesų grupėmis: inicijavimo, planavimo, vykdymo, kontrolės ir užbaigimo; naudojantis priemonėmis, dirbant su dokumentais bei dokumentuojamais dalykais ir juos rengiant taikyti projektų valdymo metodikas (pvz., PM 2 ) ir ERA informacijos valdymo sistemų procedūras; kaip autoriui ar bendraautoriui rengti projektų, kuriuos vykdant iš dalies arba visiškai remiamasi užsakomosiomis paslaugomis, pasiūlymų specifikacijas; aktyviai prisidėti prie šių iniciatyvų vertinimo, atrankos, derybų dėl sąlygų ir santykių su rangovais valdymo; glaudžiai bendrauti su susijusiais ir už pirkimus atsakingais agentūros skyriais ir su atskiro projekto valdymo struktūra; palaikyti ryšius su kitų agentūrų ir ES institucijų atstovais. 2. IT PAREIGŪNAS Darbuotojas bus įpareigotas: užtikrinti ERA IRT aplinkos kūrimą, konfigūravimą, administravimą, veikimą ir priežiūrą, valdyti projektus ir paslaugų teikimo procesus visoje grandinėje; padėti gerinti agentūros IRT aplinką. Pagrindinės užduotys ir pareigos Veiklos vykdymas, paslaugų teikimas ir pagalba Įdiegti, konfigūruoti ir administruoti agentūros administravimo serverių techninės įrangos ir sistemų programinės įrangos aplinką (kūrimo, taip pat bandymo, mokymo ir (arba) perkėlimo platformos); valdyti ir administruoti agentūros judumo duomenų apdorojimo ir ryšių sistemas; administruoti didelio masto vietinio ir (arba) tolimojo ryšio tinklo aplinkas; užtikrinti paslaugų lygio valdymą, kad būtų laikomasi susitarimų dėl paslaugų lygio ir bazinių susitarimų dėl veiklos lygio arba sutarčių; šalinti triktis, susijusias su įvairiais IRT komponentais ir jų visuma, rengti jų auditą ir teikti ataskaitas apie juos; administruoti IRT infrastruktūros projektus, galbūt iš dalies pasinaudojant užsakomosiomis paslaugomis. Kūrimas, įsigijimas ir įgyvendinimas Imtis rinkos analizės, lyginamosios analizės, rengti rekomendacijas teikiančio kliento, pristatymo, pardavimo vizitus ir panašiai rinkti informaciją būsimoms iniciatyvoms, taip pat siekiant sekti naujausius pokyčius ir tendencijas; administruoti paskirtų projektų valdymo darbą, susijusį su visomis penkiomis procesų grupėmis: inicijavimo, planavimo, vykdymo, kontrolės ir užbaigimo; 2 / 11

3 naudojantis priemonėmis, dirbant su dokumentais bei dokumentuojamais dalykais ir juos rengiant taikyti projektų valdymo metodikas (pvz., PM 2 ) ir ERA informacijos valdymo sistemų procedūras; kaip autoriui ar bendraautoriui rengti projektų, kuriuos vykdant iš dalies arba visiškai remiamasi užsakomosiomis paslaugomis, pasiūlymų specifikacijas; aktyviai prisidėti prie šių iniciatyvų vertinimo, atrankos, derybų dėl sąlygų ir santykių su rangovais valdymo; glaudžiai bendrauti su susijusiais ir už pirkimus atsakingais agentūros skyriais ir su atskiro projekto valdymo struktūra. II - TINKAMUMO KRITERIJAI Abiejų pareigybių atrankos procedūroje gali dalyvauti kandidatai, paskutinę paraiškų teikimo dieną atitinkantys visus toliau išvardytus tinkamumo kriterijus: 1. Bendrieji reikalavimai Būti Europos Sąjungos valstybės narės arba valstybės Europos ekonominės erdvės susitarimo šalies (Islandijos, Lichtenšteino arba Norvegijos) pilietis 1 ; turėti visas piliečio teises; būti įvykdžius visas taikytinuose teisės aktuose nustatytas su karo tarnyba susijusias prievoles 2 ; būti tinkamo charakterio eiti numatytas pareigas 3 ; būti tinkamos fizinės formos su pareigybe susijusioms užduotims vykdyti 4. labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų 5 ir gerai mokėti dar vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą 6 (tiek, kiek reikia su pareigybe susijusioms užduotims atlikti); būti nepasiekus ES darbuotojų išėjimo į pensiją amžiaus (šiuo metu tai paskutinė mėnesio, kai asmeniui sukanka 66 metai, diena) Kvalifikacija Turėti diplomu patvirtintą universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, kai įprastinė studijų trukmė yra 4 metai arba daugiau, ir po jų įgytą bent 3 metų profesinę patirtį; ARBA turėti diplomu patvirtintą universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, kai įprastinė studijų trukmė yra bent 3 metai, ir po jų įgytą bent 4 metų profesinę patirtį; Svarbu Universitetinės studijos turi būti kompiuterijos, informacinių technologijų arba panašios srities. 1 Europos Sąjungos valstybės narės yra šios: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija. 2 Jei taikoma 3 Prieš įdarbinant atrinkto kandidato bus paprašyta pateikti neteistumo pažymą 4 Prieš įdarbinant atrinktas kandidatas patikrinamas agentūros nurodytame medicinos centre, siekiant patvirtinti atitiktį ES pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28 straipsnio e punkto reikalavimams 5 Jūsų gimtoji kalba arba kita oficialioji ES kalba, kurią labai gerai mokate ir kurios mokėjimo lygis atitinka C1 lygį pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (angl. CEFR), žr. 6 Jūsų antra oficialioji ES kalba, kurios mokėjimo lygis atitinka bent B2 lygį pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą 7 Žr. Pareigūnų tarnybos nuostatų 52 straipsnio a punktą, taikomą laikiniesiems darbuotojams (pagal analogiją ir sutartininkams), ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 119 straipsnį. 3 / 11

4 Bus pripažįstamos tik ES valstybių narių arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valdžios institucijų suteiktos arba atitinkamų ES ar EEE valstybių narių valdžios institucijų pripažintos kvalifikacijos. 3. Profesinė patirtis Kad atitiktumėte šio pareigybės profilio reikalavimus, paskutinę paraiškų teikimo dieną turite iš viso turėti: bent 3 metų (po diplomo gavimo) profesinę patirtį. III - ATRANKOS KRITERIJAI Pirmiau nurodytus tinkamumo kriterijus atitinkantys kandidatai bus vertinami balais pagal atrankos kriterijus. Kandidatai neprivalo atitikti visų atrankos kriterijų vieno ar daugiau atrankos kriterijų neatitinkantys kandidatai nebus iš karto pašalinti iš atrankos. Atrankos kriterijai, pagal kuriuos vertinami kandidatai, atsižvelgiant į pasirinktą (-as) pareigybę (-es): IRT SAUGUMO PAREIGŪNAS Ne mažiau kaip 5 metų patvirtinta patirtis vienoje iš šių sričių: informacijos saugumo; informacijos saugumo standartų (pvz., ISO 27000, ITIL SCM); informacijos saugumo mokymo ir informuotumo apie jį didinimo. IT PAREIGŪNAS Patvirtinti įgūdžiai ir bent 5 metų patirtis, susijusi su administravimo paramos funkcijų vykdymu remiantis ITIL incidentų, problemų ir pokyčių valdymo procesais; oficialiais sertifikatais pagrįstos bent 5 metų žinios apie ITIL (pvz., ITIL SCM); oficialiais sertifikatais pagrįstos bent 5 metų patvirtintos žinios ir patirtis, susijusi bent su dviem iš šių Microsoft technologijų (nurodytų versijų): Microsoft Office programų komplektai ; Microsoft Windows serverio operacinės sistemos ; Microsoft AD DS, AD FS, AD CS, GPO ; Microsoft Office serveriai ; Azure AD, Office 365; PowerShell; oficialiais sertifikatais pagrįstos bent 5 metų patvirtintos žinios ir patirtis, susijusi su bent viena iš šių VMware technologijų (versijos ): VMware ESXi; VMware vcenter, UM; VMware SRM. Išsilavinimas (akademinė kvalifikacija) ir profesinė patirtis ERA paraiškos formoje turi būti aprašyta kuo tiksliau. Kandidatai, kurie remiantis atrankos kriterijais bus pripažinti tinkamiausiais, bus pakviesti dalyvauti pokalbyje ir atlikti testą raštu. 4 / 11

5 IV - POKALBIS, TESTAS RAŠTU IR PAPILDOMI TESTAI (jei taikytina) Kandidatai, atrinkti dalyvauti testų etape, įskaitant struktūrinį pokalbį ir testą raštu, bus vertinami balais pagal šiuos kriterijus: Pokalbis. Kriterijai, taikomi IT saugumo pareigūno pareigybei Motyvacija; Konkretūs dalykiniai įgūdžiai IT saugumo standartų išmanymas ir įgyvendinimas; saugumo standartų naudojantis debesijos paslaugomis integravimo išmanymas ir įgyvendinimas; IRT priemonių apsaugos išmanymas ir įgyvendinimas; saugumo informacijos ir įvykių valdymo priemonių išmanymas ir naudojimas. Bendrieji dalykiniai įgūdžiai (vertinami tik per pokalbį) Informuotumas apie sisteminius ir metodinius procesus įgyvendinant projektus, taip pat individualiame bei komandiniame darbe; gebėjimas derinti projektų planavimo ir atitikties IRT saugumo reikalavimams procedūrinius reikalavimus, kad būtų galima nustatyti išteklius, kurie reikalingi įgyvendinant veiksmingus ir savalaikius sprendimus; gebėjimas analizuoti riziką užtikrinant atitiktį reguliavimo aplinkai; gebėjimas nustatyti susijusias technologijas, kurias būtų galima pasiūlyti konkrečioje IRT saugumo srityje, siekiant veiksmingiau spręsti kibernetinio saugumo klausimus. Pokalbis. Kriterijai, taikomi IT pareigūno pareigybei Motyvacija; Konkretūs dalykiniai įgūdžiai Su IT infrastruktūros biblioteka (angl. ITIL) susijusios veiklos išmanymas ir įgyvendinimas; projektų valdymo išmanymas ir patirtis; debesijos paslaugų išmanymas ir diegimas; Microsoft aktyvaus katalogo išmanymas ir naudojimas. Bendrieji dalykiniai įgūdžiai (vertinami tik per pokalbį) Informuotumas apie sisteminius ir metodinius procesus įgyvendinant projektus, taip pat individualiame bei komandiniame darbe; gebėjimas analizuoti IRT paslaugų reikalavimus, siekiant nustatyti išteklius, reikalingus tikslams pasiekti ir kompleksinėms kliūtims įveikti; gebėjimas analizuoti riziką užtikrinant atitiktį reguliavimo aplinkai; gebėjimas nustatyti tinkamas technologijas, kurias būtų galima pasiūlyti tam tikroje IRT srityje, siekiant veiksmingiau teikti paslaugas. Testas raštu. Abiem pareigybėms taikomi kriterijai Gebėjimas įvertinti, kaip paisoma veiklos reikalavimų ir lūkesčių; gebėjimas bendrauti angliškai raštu; gebėjimas formuoti su turiniu susijusią komunikaciją. Jei jūsų pirmoji kalba yra gimtoji, per pokalbį bus tikrinami jūsų gebėjimai bendrauti antrąja ES kalba. Jei nesugebate įrodyti, kad pakankamai gerai mokate antrąją ES kalbą, galite būti pašalintas iš atrankos, kadangi tai yra vienas iš pirmiau nurodytų bendrųjų reikalavimų. 5 / 11

6 dėl dviejų Išteklių ir paramos skyriaus administratoriaus pareigybių: IT saugumo pareigūno ir IT pareigūno (AD6) Laikinojo darbuotojo pareigybė 2 f (AD6), su galimybe sudaryti rezervo sąrašus () Paskelbimo data 28/01/2019 Paraiškų pateikimo terminas 26/02/2019 (23.59 Vidurio Europos laiku, Valansjeno vietos laiku) Sutarties rūšis laikinojo darbuotojo 2 f Darbo vieta Valansjenas, Prancūzija Pareigų grupė ir kategorija AD6 Sutarties trukmė 4 metai; sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip 4 metams. Antrą kartą pratęsta sutartis tampa neterminuota. Skyrius Sužinoti daugiau Paraiškos turi būti siunčiamos tik e. paštu Mėnesio bazinis atlyginimas 5 416,58 EUR pirmojoje pakopoje, taikant 16,7 proc. koeficientą (nuo ), ir, jei taikoma, konkrečios išmokos. Rezervo sąrašas galioja iki 26/02/2021, galiojimas gali būti pratęstas AGENTŪRA Europos Sąjungos geležinkelių agentūra yra Reglamentu (ES) Nr. 2016/796 įsteigta Europos Komisijos agentūra. Jos tikslas padėti kurti bendrą Europos geležinkelių erdvę be sienų, užtikrinant aukštą saugos lygį. Pagrindinis agentūros tikslas užtikrinti, kad geležinkelių sistema veiktų geriau visuomenės labui. Siekdami šio tikslo įsipareigojame: teikti pažymėjimus, leidimus ir išankstinio patvirtinimo paslaugas geležinkelių sektoriui*; teikti techninę paramą Europos Komisijai; stebėti nacionalines saugos institucijas (NSI) ir notifikuotąsias įstaigas*; teikti paramą (pvz., sklaidos ir mokymo srityje) valstybėms narėms, NSI ir suinteresuotiesiems subjektams; parengti bendrą požiūrį į Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) saugą; padėti užtikrinti geresnę prieigą Europos geležinkelių sektoriaus klientams. Daugiau informacijos apie mūsų veiklą pateikiama mūsų bendrajame programavimo dokumente. Agentūros būstinė yra Valansjene, o Lilyje yra tam tikros patalpos, kuriose rengiami konkretūs renginiai. Šiuo metu agentūroje dirba 160 darbuotojų. Čia galite susipažinti su mūsų misija, vizija ir vertybėmis. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje era.europa.eu. * Nuo 2019 m. birželio mėn. 6 / 11

7 IŠTEKLIŲ IR PARAMOS SKYRIUS Išteklių ir paramos skyrius užtikrina bendrąjį agentūros išteklių valdymą ir teikia horizontaliąją paramą ERA veiklai. Išteklių ir paramos skyrių sudaro du jo vadovui tiesiogiai atskaitingi padaliniai: Žmogiškųjų išteklių ir finansų; IT ir pastatų ūkio valdymo. Šiuo metu skyriuje dirba apie 40 darbuotojų. PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA Norėdami pateikti galiojančią paraišką, kandidatai turi iki galutinio paraiškų pateikimo termino pateikti tinkamai užpildytą ERA paraiškos formą. Kandidatai, kurie išsilavinimą (diplomus) įgijo ne ES, privalo kartu su ERA paraiška atsiųsti skenuotas ES patvirtinto išsilavinimo (diplomų) kopijas. Pirmiau pateiktų nurodymų neįvykdę kandidatai bus pašalinti iš atrankos procedūros. Agentūros darbo kalba yra anglų kalba, todėl, siekiant palengvinti atrankos procesą, kandidatai raginami paraiškas teikti anglų kalba. Paraiškos turi būti siunčiamos e. paštu ne vėliau kaip iki26/02/ val. CET (Valansjeno vietos laiku), laiško temos eilutėje aiškiai nurodant kvietimo teikti paraiškas nuorodos numerį. Pažymėtina, kad faksu arba įprastu paštu pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Bet kuriuo procedūros etapu nustačius kandidato pateiktos informacijos netikslumų, kandidatas gali būti diskvalifikuotas. Draudžiamas tiesioginis ar netiesioginis kandidatų ar bet kokio kito jų vardu veikiančio asmens kontaktas su atrankos komisijos nariais. Darbo sutartis sudaryti įgaliotas subjektas (toliau įgaliotasis subjektas) pasilieka teisę diskvalifikuoti bet kurį šio nurodymo nesilaikantį kandidatą. Bus sudarytas rezervo sąrašas, kuris galios dvejus metus nuo paskutinės atrankos procedūros dienos. Įgaliotojo subjekto sprendimu rezervo sąrašo galiojimas gali būti pratęstas. Rezervo sąrašas gali būti panaudotas įdarbinant kitų tos pačios pareigų grupės, kategorijos ir profilio, kaip aprašyta pirmiau, pareigybių darbuotojus. Pažymėtina, kad iki nustatyto termino mums gali būti pateikiama daug paraiškų, todėl apdorojant didelį duomenų kiekį gali sutrikti sistemos veikimas. Dėl to pareiškėjams patartina siųsti ERA paraiškas gerokai iki termino. Svarbu Šiame etape patvirtinamųjų dokumentų (pvz., patvirtintų mokslo laipsnių ir (arba) kitų diplomų kopijų, patirties patvirtinimo dokumentų ir pan.) siųsti NEREIKĖTŲ juos gali būti prašoma pateikti vėlesniu procedūros etapu. Kandidatams nebus grąžinami jokie dokumentai. 7 / 11

8 ATRANKOS PROCEDŪRA Atranka bus rengiama tokia tvarka: 1. Įgaliotasis subjektas arba jo pavaduotojas suformuoja atrankos komisiją, kurią sudaro bent skyriaus vadovas ir (arba) už sektorių atsakingas administratorius, žmogiškųjų išteklių skyriaus atstovas ir personalo komiteto atstovas. 2. Atrankos komisija patikrina pateiktas paraiškas remdamasi konkrečiomis kvietimo teikti paraiškas skirsnyje Tinkamumo kriterijai aprašytomis sąlygomis. 3. Tas sąlygas atitinkančios paraiškos vertinamos balais pagal atrankos kriterijus, aprašytus kvietimo teikti paraiškas skirsnyje Atrankos kriterijai. 4. Kiekvienoje srityje atrankos komisija balais vertina kiekvieną tinkamą paraišką, atsižvelgdama į kandidato išsilavinimą (akademinę kvalifikaciją) ir profesinę patirtį, taip pat remdamasi kvietimo teikti paraiškas skirsnyje Pareigų aprašas pateiktu kiekvieno pareigybės profilio aprašymu. 5. Atrankos komisija kviečia 15 daugiausia balų surinkusių kandidatų, pretenduojančių į IT pareigūno pareigybę, ir 12 daugiausia balų surinkusių kandidatų, pretenduojančių į IT saugumo pareigūno pareigybę; jie turi būti gavę ne mažiau nei 60 proc. visų balų pagal atrankos kriterijus. Kviečiami visi kandidatai, kurių balas lygus 15-tą vietą užėmusio kandidatų balų skaičiui (IT pareigūno pareigybės atveju), ir visi kandidatai, kurių balas lygus 12-tą vietą užėmusio kandidato balų skaičiui (IT saugumo pareigūno pareigybės atveju). 6. Į trumpąjį sąrašą įtraukti kandidatai kviečiami dalyvauti kitame atrankos procedūros etape, kurį sudaro pokalbis ir testas raštu. 7. Pokalbio ir testo raštu kalba yra anglų. Jei jūsų gimtoji kalba yra anglų, bus tikrinama antroji paraiškos formoje nurodyta kalba. 8. Balai už pokalbį ir testą raštu skiriami taip: Bendras balas už pokalbį 60 taškų Mažiausias reikalaujamas balas 36 taškai Bendras balas už testą raštu 40 taškų Pereinamasis balas 24 taškai Jei kandidatas per pokalbį negauna pereinamojo balo, jo testas raštu nevertinamas. 9. Remdamasi pokalbio ir testo raštu rezultatais, atrankos komisija įgaliotajam subjektui pateikia siūlomų tinkamų kandidatų sąrašą. Kiekvienos pareigybės kandidatai, surinkę 8 punkte nurodytą pereinamąjį balą, įtraukiami į rezervo sąrašus. Kiekvienai pareigybei sudaroma po vieną rezervo sąrašą. Į rezervo sąrašus kandidatai įtraukiami pagal surinktą balų skaičių. Kandidatai turėtų žinoti, kad įtraukimas į rezervo sąrašus nėra garantija, kad jie bus įdarbinti. 10. Prieš tai, kai laikinasis darbuotojas įdarbinamas, įgaliotasis subjektas patikrina, ar kandidatas neturi asmeninių interesų, dėl kurių galėtų nukentėti jo nepriklausomumas arba kilti kitų interesų konfliktų. Užpildydamas specialią formą kandidatas turi informuoti įgaliotąjį subjektą apie visus esamus arba galimus interesų konfliktus. Jei reikia, įgaliotasis subjektas imasi visų reikiamų priemonių. 11. Agentūra taiko labai griežtas taisykles dėl interesų konflikto. Atsižvelgdama į ypatingą ir specifinį ERA atliekamo darbo pobūdį, valdančioji taryba priėmė konkrečias darbuotojams taikomas taisykles dėl interesų konfliktų. Daugiau informacijos rasite Valdančiosios tarybos sprendime Nr. 169 dėl gero administracinio elgesio ir jo Priede. 12. Rezervo sąrašai galioja iki 26/02/2021. Įgaliotojo subjekto sprendimu sąrašo galiojimas gali būti pratęstas. 13. Tinkami kandidatai įdarbinami įgaliotojo subjekto sprendimu. Prieš pasiūlant sudaryti darbo sutartį gali būti pareikalauta, kad rezervo sąrašuose nurodyti kandidatai dalyvautų pokalbyje su vykdomuoju direktoriumi. 14. Prieš pasiūlant sudaryti darbo sutartį pasirinktų kandidatų prašoma pateikti visus reikiamus dokumentus apie išsilavinimą ir profesinę patirtį. 15. Kandidatams griežtai draudžiama dėl šio darbo tiesiogiai ar netiesiogiai susisiekti su atrankos komisija. Įgaliotasis subjektas pasilieka teisę pašalinti visus kandidatus, kurie nesilaikys šio draudimo. 8 / 11

9 INFORMACIJOS APIE ĮDARBINIMO SĄLYGAS IR IŠMOKAS SANTRAUKA 1. Darbo užmokesčiui nacionaliniai mokesčiai Be to, atsižvelgiant į darbuotojų asmeninę netaikomi, tačiau iš darbo užmokesčio išskaičiuojami padėtį ir kilmės šalį, jie gali turėti teisę gauti: mokesčiai Europos Sąjungos naudai. 2. Kasmetinės atostogos po dvi dienas už kalendorinį mėnesį, papildomos dienos už amžių ir kategoriją, 2,5 dienos darbuotojams ekspatriantams ir vidutiniškai 16 ERA atostogų dienų per metus. 3. Bendrasis ir specialusis techninis mokymas, taip pat profesinio tobulėjimo galimybės. 4. ES pensijų sistema (po dešimties tarnybos metų). 5. ES bendrosios sveikatos draudimo sistemos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, bedarbio ir invalidumo pašalpa, taip pat kelionių draudimas. 6. ekspatriacijos arba gyvenimo užsienyje išmoką, 7. išmoką šeimai; 8. išmoką vaikui išlaikyti; 9. mokymosi išmoką; 10. įsikūrimo išmoką ir persikraustymo išlaidų atlyginimą; 11. pradinius laikinus dienpinigius; 12. kitas išmokas (kelionės išlaidų kompensaciją pradedant eiti pareigas ir pan.). Daugiau informacijos apie atitinkamas sąlygas pateikta Tarnybos nuostatų VII priede ( p.): SLEG:1962R0031: :LT:PDF. ĮSIPAREIGOJIMAI Įsipareigojimas skatinti lygias galimybes Agentūra įdarbindama darbuotojus užtikrina lygias galimybes ir labai skatina teikti paraiškas visus kandidatus, atitinkančius tinkamumo ir atrankos kriterijus, kandidatų niekaip neskirstydama pagal pilietybę, amžių, rasę, politinius, filosofinius arba religinius įsitikinimus, lytį arba seksualinę orientaciją, neįgalumą, civilinę būklę arba kitą šeiminę padėtį. Apeliacinių skundų teikimo tvarka Atrankos procedūroje dalyvavę kandidatai gali prašyti pakomentuoti jų testo raštu, papildomų testų ir pokalbių rezultatus. Kandidatas, kuris mano, kad procedūra buvo vykdoma netinkamai ir (arba) kad bet kuriame vertinimo procedūros etape buvo padaryta klaida, gali prašyti peržiūrėti jo paraišką, taip pat pateikti administracinį ar apeliacinį skundą. Tokiu atveju prašymą atlikti peržiūrą galima pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo e. laiško, kuriuo kandidatas informuojamas apie tai, kad jo paraiška atmesta, gavimo dienos. Prašyme atlikti peržiūrą reikėtų nurodyti atitinkamos atrankos procedūros numerį ir aiškiai nurodyti, kurį (-iuos) tinkamumo kriterijų (-us) prašoma peržiūrėti, taip pat priežastį, dėl kurios prašoma atlikti peržiūrą. Šį prašymą reikėtų siųsti agentūros specialiu e. pašto adresu Kandidatas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos informuojamas apie atitinkamą atrankos komisijos sprendimą. 9 / 11

10 APELIACINIŲ IR ADMINISTRACINIŲ SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA Jei kandidatas mano, kad jį neigiamai paveikė koks nors sprendimas, jis pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų Taip pat pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 1 dalį ir atsižvelgiant į 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendime įdarbinimo sąlygų 90 straipsnio 2 dalį gali pateikti dėl ombudsmeno pareigų atlikimą administracinį skundą šiuo adresu: The Chairman of the Management Board European Union Agency for Railways 120, rue Marc Lefrancq FR Valenciennes reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (jis paskelbtas 1994 m. gegužės 4 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 113) nustatytas sąlygas galima pateikti skundą Europos ombudsmenui šiuo adresu: Skundas turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai kandidatui pranešama apie jam nepalankų veiksmą. Jei skundas atmetamas, kandidatas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį ir Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 91 straipsnį gali kreiptis šiuo adresu: The General Court of the European Union Postal Address L-2925 Luxembourg Pažymėtina, kad įgaliotasis subjektas neturi įgaliojimo keisti atrankos komisijos sprendimų. Teismas ne kartą konstatavo, kad netikrina plačių atrankos komisijos įgaliojimų, nebent buvo pažeistos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas atrankos komisijų darbas. European Ombudsman 1, Avenue du Président Robert Schuman CS FR Strasbourg Cedex Pažymėtina, kad pateikus skundą Europos ombudsmenui, Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatytas terminas pateikti atitinkamai administracinius arba apeliacinius skundus Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį nestabdomas. DUOMENŲ APSAUGA Jūsų pateikiamų duomenų tvarkymo tikslas administruoti jūsų paraišką išankstinės atrankos ir įdarbinimo agentūroje tikslais. Jūsų pateikta asmeninė informacija bus tvarkoma laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) NR. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, įstaigoms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB. Tekstas su EEE nuoroda. 10 / 11

11 11 / 11

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau