SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:"

Transkriptas

1 Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Epoksidinis gruntas (komponentas A) purškiamas dažymo pistoletu pagalba. Profesionaliam naudojimui automobilių dažyme Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją Bendrovė RANAL Sp. Z o.o. Ul. Łódzka Rudniki k/częstochowy Tel: Fax: Asmuo, atsakingas už saugos duomenų pateikimą Pagalbos telefono numeris (visą parą) 2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentavimą žr. 15. Klasifikacija 1272/2008/WE: Dirgina odą, 2 pavojaus kategorija (Skin Irrit.2). Dirgina odą. Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija (Skin Sens. 1) Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojingumo kategorija (Eye Dam 1). Smarkiai pažeidžia akis. Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 3 kategorija (Aquatic Chronic. 3) Kenksminga vandens organizmams ir ilgalaikis poveikis. Degūs skysčiai 2 pavojaus kategorija (Flam. Liq. 2) Labai degūs skystis ir garai Ženklinimo elementai Įeina: ksilenas Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją. Piktogramos: Pavojingumo simbolis: PAVOJINGA Rizikos indeksas: H225 Labai degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugumo indeksas: P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Puslapis: 1 iš 10

2 Išleidimo data: Puslapis: 2 iš 11 P PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją Kiti pavojai Nėra duomenų. 3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 3.1. Medžiagos Netaikytina Mišiniai Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas Medžiagos pavadinimas Identifikacijos numeriai Klasifikacija ir žymėjimas Koncentracija [%] epoksidinė derva (molekulinė masė 700) 14-24% WE: CAS: Indekso Nr: Registracijos numeris: XXXX Klasifikacija 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Ksilenas 10-20% WE: CAS: Indekso Nr: Registracijos numeris: XXXX Klasifikacija 1272/2008/WE: Flam. Liq. 3; H226; Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit.2; H315 metil izobutil ketonas 4-9% WE: CAS: Indekso Nr: Registracijos numeris: XXXX Klasifikacija 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 Puslapis: 2 iš 10

3 Išleidimo data: Puslapis: 3 iš 11 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 butanolis 2-6% WE: CAS: Indekso Nr: Registracijos numeris: XXXX Klasifikacija 1272/2008/WE: Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 Pilnas teiginių indentifikuojančių pavojų ir R frazių rinkinys yra pateiktas 16 skyriuje. 4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendri nurodymai: Žiūrėti Saugos Duomenų Lapo 11 skyrių. Įkvėpus: Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, užtikrinti ramybę, jei nutrūktų kvėpavimas panaudoti dirbtinį kvėpavimą. Iškviesti gydytoją. Patekus ant odos: Nusivilkti suteptus drabužius. Pažeistą odą gausiai plauti drungnu vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jei simptomai nepraeina, konsultuotis su gydytoju. Patekus į akis: Nedelsiant gerai praplauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15 minučių, vengti stiprios vandens srovės, ragenos pažeidimo rizika, konsultuotis su gydytoju. Virškinimo sistema: Nesukelti vėmimo (pavojus užspringti). Praskalauti burnos ertmę švariu vandeniu. Jei asmuo sąmoningas, duokite jam 1-2 puodelius šilto vandens. Kreiptis į gydytoją. Teikiantys pagalbą turėtų dėvėti medicinines pirštines Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Darbo vietoje turi būti specialių priemonių, skirtų specialiai ir skubiai pagalbai. 5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 5.1. Gesinimo priemonės Milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, vandens migla Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Gaisro atveju, gali susidaryti anglies oksidas ir kitos nuodingos dujos. Puslapis: 3 iš 10

4 Išleidimo data: Puslapis: 4 iš Informacija gaisrininkams Gaisrininkai turėtų naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir lengvus apsaugančius drabužius. Vėsinti gretimas pakuotes apipilant juos vandeniu iš saugaus atstumo. 6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Tiems kurie nepriklauso gelbėtojų personalui: Pašalinti užsiliepsnojimo šaltinį. Gerai išvėdinti patalpas. Vengti tiesioginio kontakto su prasiskverbusia substancija. Saugoti akis bei neleisti substancijai patekti ant odos. Naudoti asmenines apsaugines priemones žiūrėti saugos duomenų lapo 8 skyrių. Gelbėtojams: Gelbėtojai turėtų turėti apsauginius rūbus iš impregnuoto audinio, apsaugines pirštines (vitonas), prigludusius akinius ir kvėpavimo takų apsauga: Dujokaukė su A tipo dujų absorbcija Ekologinės atsargumo priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius arba gruntinius vandenis bei dirvą Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Užsandarinti įpakavimą, pažeistą įpakavimą būtina patalpinti į atsarginį įpakavimą, mechaniniu būdu surinkti likučius į tą patį atsarginį įpakavimą. Surinkti universalia rišančia priemone (smėliu, žemėmis, žvyru) Nuoroda į kitus skirsnius Asmeninės apsauginės priemonės - žiūrėti Saugos Duomenų Lapo 8 skyrių. Atliekų šalinimas - žiūrėti Saugos Duomenų Lapo 13 skyrių. 7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Medžiagą būtina saugoti vietose, apsaugotose nuo aukštos temperatūros šilumos šaltinių. Sandėliavimo patalpose griežtai draudžiama rūkyti. Vengti medžiagos kontakto su akimis bei oda, neįkvėpti garų. Imkitės saugumo priemonių, kad apsisaugotumėte nuo elektrostatinių krūvių. Medžiaga turi būti naudojama tik gerai vėdinamose patalpose. Naudoti asmenines apsaugos priemones - žiūrėti Saugos Duomenų Lapo 8 skyrių Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Saugoti gerai užsandarintuose originaliose pakuotėse, vėsiose bei gerai vėdinamose patalpose. Griežtai draudžiama sandėliuoti medžiagą esant šalia dideliam organinių bei kitų stiprių oksidatorių kiekiui. Imtis atsargumo priemonių nuo elektrostatinių iškrovų. Apsaugoti nuo žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Epoksidinis gruntas (komponentas A) turintis antikorozinių savybių ir purškiamas dažymo pistoletu pagalba. Profesionaliam naudojimui automobilių kėbulų dažyme, atsižvelgiant į 7.1 ir 7.2 poskyriuose esančią informaciją. 8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 8.1. Kontrolės parametrai Naudojama asmens apsaugos įranga turėtų atitikti Ūkio ministro 2005 m. Gruodžio 21 d. Reglamento reikalavimus, susijusius su esminiais asmeninės apsaugos įrangos reikalavimais. U Nr. 259, punktas 2173 Darbo ir socialinės politikos ministro 1997 m. Rugsėjo 26 d. Reglamentas dėl bendros sveikatos ir saugos darbe U. Nr.129, 844 punktas su pakeitimais Dz. U. Nr. 91, 2002 m. 811 punktas; konsoliduotas tekstas Dz. U. Nr. 169, 2003 m pozicija su pataisytais Dz. U Nr. 49, punktas 330 Puslapis: 4 iš 10

5 Išleidimo data: Puslapis: 5 iš m. Lapkričio 3 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo iš dalies keičiamas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reglamentavimas, susijęs su cheminių medžiagų buvimu darbo vietoje. U nuo 2008 m. Nr. 203, punktas 1275 Darbuotojų sveikatos patikrinimai pagal Darbo kodeksą ir pagal 1996 m. Gegužės 30 d. Sveikatos ir socialinės gerovės ministro įsakymas dėl darbuotojų sveikatos patikrinimo, darbuotojų prevencinės sveikatos priežiūros aprėpties ir sveikatos pažymėjimų, išduotų Darbo kodekse numatytais tikslais. U. Nr. 69, daiktas su pakeitimais, Dz. U. Nr. 159, 1057 punktas ir 1998 m. U. Nr. 37, punktas 451 nuo 2001 m Didžiausios leidžiamos koncentracijos vertės pagal 2014 m. Birželio 6 d. Darbo ir socialinės politikos ministro reglamentą dėl didžiausios leistinos sveikatai kenksmingų veiksnių koncentracijos ir intensyvumo darbo aplinkoje. U. nuo 2014 m. 817 punktas. CAS Nr. MEDŽIAGA NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) NDSP (mg/m 3 ) Ksilenas Butanolis Metil izobutil ketonas Nacionalinės biologinės ribinės vertės: CAS Nr MEDŽIAGOS ABSORBCIJA Ksilenas MEDŽIAGOS ŽYMĖJIMAS Metilo hipurinė rūgštis DUOMENYS BIOLOGINIAI Šlapimas* VERTĖ DSB 0,75 g/g kreatinino Pastabos: * mėginys paimtas vieną kartą, bet kurios dienos pabaigoje. Monitoringas pagal Sveikatos apsaugos Ministro 2011 m. vasario 2 d. įsakymą dėl kenksmingų žmogaus sveikatai faktorių tyrimų ir matavimų darbo aplinkoje (Įst Nr. 33, l. 166). PN-EN-482:2012 Deguonis darbo vietoje pagrindiniai reikalavimai dėl cheminių faktorių matavimų procedūrų. PN-EN-689:2002. Deguonis darbo vietoje inhaliacinio pavojaus nurodymų įvertinimai į cheminius faktorius lyginant juos su leidžiamomis normomis ir matavimo strategija. PN Z :2002 Oro švarumo apsauga. Pavyzdžių atrinkimas. Pavyzdžių atrinkimo metodai darbo vietoje bei rezultatų analizavimas Poveikio kontrolė Kvėpavimo takų apsauga: Dujokaukė su A tipo dujų absorbcija (EN 141). Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės PN-EN (vitonas, storis 0,7 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min, nitrilo kaučiukas, storis 0,4 mm, prasiskverbimo laikas > 30 min.) Akių apsauga: Sandariai prigludę apsauginiai akiniai. Odos apsauga: Atitinkami apsauginiai rūbai (impregnuoti audiniai). Darbo vieta: Oro siurbliai bei ventiliacijos sistema. Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės privalo atitikti Ekonomikos Ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymą dėl asmeninių apsaugos priemonių pagrindinių reikalavimų (Įst m. Str. Nr. 259, l. 2173). Poveikio aplinkai kontrolė: Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis bei dirvą. 9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS Puslapis: 5 iš 10

6 Išleidimo data: Puslapis: 6 iš Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Fizinė būklė klampus skystis Spalva šviesiai geltonos Kvapas štrus, prasiskverbiantis Kvapo slenkstis 0.9-9mg/m 3 (ksilenas) ph netaikoma Lydymosi/užšalimo temperatūra -50 C Virimo temperatūra C Užsiliepsnojimo temperatūra 14 C Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra apie 440 C Skaidymas nenurodomas Garingumas nenurodomas Degumas (kietos medžiagos, dujos) netaikoma Sprogimo ribos % apatinė: 1.1 tūrio%, viršutinė: 8.0 tūrio% (ksilenas) Garų slėgis 9 hpa(20 C) (ksilenas) Garų tankis (santikinis) 3.66 (ksilenas) Tankis apie 1.5 g/cm3 (20 C) Tirpumas (vandenyje) netirpus Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (ksilenas) Klampumas (rotacinis reometras) mpas Sprogstamosios savybės netaikoma Oksidavimosi savybės netaikoma 9.2. Kita informacija Nėra duomenų 10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTYVUMAS Reaktyvumas Normaliomis sąlygomis produktas nėra reaktyvus Cheminis stabilumas Normaliomis sąlygomis produktas yra stabilus Pavojingų reakcijų galimybė Terminio skaidymo metu susidaro anglies oksidas ir kitos toksinės dujos. Puslapis: 6 iš 10

7 Išleidimo data: Puslapis: 7 iš Vengtinos sąlygos Degi. Vengti kontakto su stipriai oksiduojančiomis medžiagomis, peroksidais, stipriosiomis rūgštimis ir bazėmis. Vengti statinio elektros krūvio susikaupimo. Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių Nesuderinamos medžiagos Vengti kontakto su dideliu kiekiu organinių peroksidų, stiprių rūgščių ir bazių, taip pat kitais stipriais oksidatoriais Pavojingi skilimo produktai Terminio skaidymo metu susidaro anglies oksidas ir kitos toksinės dujos. 11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Informacija apie toksinį poveikį Šiai medžiagai trūksta moksliškai pagrįstų duomenų. Ekspertizė buvo atlikta vadovaujantis kenksmingų preparatų, esančių tiriamosios medžiagos sudėtiniuose komponentuose analize. a) Ūmus toksiškumas Ksilenas LD50 (žiurkė, vidiniai) LC50 (žiurkė, inhaliacija) butanolis LD50 (žiurkė, vidiniai) LC50 (žiurkė, inhaliacija) 5000 mg/kg 4550 ppm/4h 790 mg/kg 8000 ppm/4h metil izobutil ketonas LD50 (žiurkė, vidiniai) 2080 mg/kg LC50 (žiurkė, inhaliacija) 100 gm/m 3 Epoksidinė derva (molekulinis svoris <700): LD50 (žiurkė, oda) mg/kg b) Odos ėsdinimas / dirginimas Dirgina odą. c) Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas Sukelia rimtą akių pažeidimą. d) Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Gali sukelti alerginę odos reakciją. e) Mutageninis aktyvumas reprodukcinėse ląstelėse Mišinys nėra klasifikuojamas kaip mutageniškas. Nėra duomenų, patvirtinančių pavojingumo klasę. f) Kancerogeniškumas Preparatas neklasifikuojamas kaip kancerogenas. Nėra duomenų patvirtinančių pavojingumo klasę. g) Toksinis poveikis reprodukcijai Mišinys neklasifikuojamas kaip kenksmingas reprodukcijai. Nėra duomenų, patvirtinančių pavojingumo klasę h) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis Nėra duomenų patvirtinančių pavojingumo klasę. i) Tikslus toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis Nėra duomenų patvirtinančių pavojingumo klasę. Puslapis: 7 iš 10

8 Išleidimo data: Puslapis: 8 iš 11 j) Aspiracijos pavojus Nėra duomenų, patvirtinančių pavojingumo klasę Poveikio būdai: Kvėpavimo takai: Kenksminga įkvėpus. Oda: Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Akys: Sukelia sunkius akių pažeidimus. Nurijimas gali sukelti virškinimo trakto dirginimą, pykinimą, vėmimą ir viduriavimą. Apsinuodijimo simptomai: Galvos skausmas ir galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir išskirtiniais atvejais sąmonės praradimas. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA Šiai medžiagai trūksta moksliškai pagrįstų duomenų. Ekspertizė buvo atlikta vadovaujantis preparatų, esančiu tiriamosios medžiagos sudėtiniuose komponentuose analize Toksiškumas Ksilenas Daphnia magna (didelė blusa)/ec50 (48 val.) 7,4 mg/l Rodiklis ūmaus toksiškumo žinduoliams: 3; žuvims: 4,1 Substancijų, kenkiančių vandeniui katalogo numeris: 206 Kenksmingumo vandeniui klasė: 2 Butanolis Rodiklis ūmaus toksiškumo žinduoliams: 1; žuvims: 2,9 Substancijų, kenkiančių vandeniui katalogo numeris: 39 Kenksmingumo vandeniui klasė: Patvarumas ir skaidomumas Nėra duomenų Bioakumuliacijos potencialas Nėra duomenų Judumas dirvožemyje Preparatas labai sunkiai skaidosi vandenyje PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Nėra duomenų Kitas nepageidaujamas poveikis Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS Atliekų tvarkymo metodai Šalinti atsižvelgiant į atitinkamus vietinės valdžios reikalavimus apie atliekas žiūrėti 15 skyrių. Gaminio atliekos: Atliekų kodas: * Neišleisti į kanalizaciją. Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Gaminio likučius iš pakuotės būtina iki galo pašalinti ir sukietinti su tinkamu komponentu B kietikliu (atliekom) iš rinkinio. Sukietintas gaminys nėra laikomas pavojinga atlieka. DĖMESIO: likučius kietinti mažomis dalimis toliau nuo degių gaminių. Cheminės reakcijos metu išsiskiria didelis šilumos kiekis! Užterštos pakuotės: Pakuotė, kurioje yra nesukietėjusio produkto likučiai yra pavojingos atliekos. Atliekų kodas: *. Pakuotė, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos (pvz. priemonės Puslapis: 8 iš 10

9 Išleidimo data: Puslapis: 9 iš 11 su augalų apsaugos klasė I ir II toksiškumu - labai toksiškos ir toksiškos). Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Užterštas pakuotes duoti tiems, kurie turi leidimą atliekų surinkimui, panaudojimui ir šalinimui. 14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ JT numeris JT teisingas krovinio pavadinimas DAŽAI Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Pakuotės grupė II Pavojus aplinkai Nėra Specialios atsargumo priemonės naudotojams Negalima transportuoti su 1 klasės medžiagomis (išskyrus 1.4S klasės medžiagas), o taip pat su kai kuriomis 4.1 ir 5.2 klasės medžiagomis. Transportavimo metu vengti tiesioginio kontakto su 5.1 ir 5.2 klasių medžiagomis. Nenaudoti atviros ugnies bei nerūkyti Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą Netaikoma. 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 2011 m. Vasario 25 d. Aktas apie chemines medžiagas ir jų mišinius Dz. U Nr. 63 objektas 322, OL 2015 m. Elementas m. Rugpjūčio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimo kriterijų ir metodikos 2012 m. Spalio mėn. Punktas m. Liepos 24 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl cheminių medžiagų, jų mišinių, agentų ar technologinių procesų, kancerogeninių ar mutageninių darbo aplinkoje. Dz.U.2012, 890. Dalykas 2012 m. Balandžio 20 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl pavojingų medžiagų ir pavojingų mišinių bei kai kurių mišinių pakuočių ženklinimo Dz. U elementas m. Gruodžio 9 d. Aplinkos ministro reglamentas dėl atliekų katalogo. Dz. U. 2014, elementas m. Birželio 6 d. Darbo ir socialinės politikos ministro reglamentas dėl didžiausios leistinos sveikatai kenksmingų veiksnių koncentracijos ir intensyvumo darbo aplinkoje m. Prekės Nr m. Vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl sveikatai kenksmingų agentų darbo aplinkoje bandymų ir matavimo. Dz. U. Nr. 33, 116 punktas m. Lapkričio 3 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, iš dalies keičiantis reglamentą dėl darbuotojų sveikatos ir saugos, susijusio su cheminių medžiagų buvimu darbo vietoje. U nuo 2008 m. Nr. 203, punktas m. Kovo 23 d. Vyriausybės pareiškimas dėl 1957 m. Rugsėjo 30 d. Ženevoje sudaryto Europos susitarimo dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo. Dz. U Nr. 99, punktas 667 Priedas: Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais. ADR m. (14 dalis), IMDG kodekso 2014 m. Leidimas. Reglamentas (EB) Nr 1907/ gruodžio 18 d Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir, įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45 / EB apribojimų (REACH) ir panaikinant Tarybos reglamentą EEB) Nr 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769 / EEB ir Direktyva 91/155 / EEB, 93/67 / EEB, 93/105 / EB ir 2000/21 / EB m. Gegužės 29 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 136 Dz. Biuras. UE L 304, 2007 m. Lapkričio 22 d., Dz.U. Biuras m. Spalio 9 d. UE L268, Dz.U. Biuras m. Vasario 17 d. ES L 46, Dz. Biuras m. Birželio 26 d. UE L164, Dz.U. Biuras. ES L133 / 1 nuo 2010 m. Gegužės 31 d., Su pakeitimais. Puslapis: 9 iš 10

10 Išleidimo data: Puslapis: 10 iš 11 Komisijos reglamentas (ES) 2015/ m gegužės 28 dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 ir Tarybos dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), leidinyje. Biuras m. Gegužės 29 d. UE L 132. Reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr 1272/ gruodžio 2008 klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių, iš dalies keičianti ir panaikinanti Direktyvą 67/548 / EEB ir 1999/45 / EB, iš dalies keičianti Reglamentą ( EB) Nr. 1907/2006 (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 353, 2008 m. Gruodžio 31 d.); Dz. Biuras. UE L 235, 2009 m. Rugsėjo 5 d., Paskelbtame "Dziennik Ustaw no. Biuras m. Kovo 30 d. UE L 83, Dz.U. Biuras m. Liepos 11 d. UE L 179, Dz.U. Biuras m. Birželio 1 d. UE L 149, Dz.U. Biuras m. Spalio 3 d. UE L 261, Dz.U. Biuras m. Birželio 6 d. UE L 167, Dz. Biuras m. Liepos 25 d. ES L Cheminės saugos vertinimas Nebuvo atliekamas 16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA Pilnas teiginių indentifikuojančių pavojų ir R frazių, išvardytų skyriuose 2-15, rinkinys: Flam.Liq. 3 Degūs skystis, 3 kategorija. H226 Degūs skystis ir garai. STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Acute Tox. 4 Ūmus toksiškumas, 4 kategorija. H302 Kenksminga prarijus. H332 Kenksminga įkvėpus. H312 Kenksminga susilietus su oda. Skin Irrit. 2 Odos dirginimas, 2 kategorija. H315 Dirgina odą (2 kategorija). Skin Sens. 1 Odos jautrinimas. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. Eye Dam. 1 Smarkus akių pažeidimas. H318 Smarkiai pažeidžia akis. Eye Irrit. 2 Smarkus akių pažeidimas, 2 pavojaus kategorija. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. Aquatic Chronic 2 Lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 kategorija. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Aquatic Chronic 3 Pavojingas vandens aplinkai, 3 kategorija. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Santrumpos ir akronimai naudojami saugos duomenų lape: Nr CAS - cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service, CAS) suteiktas cheminės medžiagos registracijos numeris. Nr WE - numeris, priskirtas prie esamų Europos komercinių cheminių medžiagų sąrašo registruotųjų cheminių medžiagų inventorizavimo cheminės medžiagos (ELINCS - angl. European LIst of Notified Chemical Substances), arba leidinyje "No-longer polymers" priede išvardytų cheminių medžiagų sąrašo numeris. (EINECS - angl. European INventory of Existing Commercial Chemical Substances) arba numeris, priskirtas prie Europos cheminių medžiagų sarašo. NDS - didžiausia leistina kenksmingų medžiagų koncentracija darbo vietoje. NDSCh - maksimali momentinė koncentracija. NDSP - maksimalios leistinos koncentracijos ribos. DSB - leistina koncentracija biologinės medžiagos. UN numeris - keturių skaitmenų cheminės medžiagos, mišinio ar gaminio identifikacinis numeris pagal ONZ modelio nuostatas. Klasifikavimas atliktas taikant skaičiavimo metodą pagal Reglamente Nr. 1272/2008 / EB pateiktas klasifikavimo taisykles. Kiti duomenų šaltiniai: Puslapis: 10 iš 10

11 Išleidimo data: Puslapis: 11 iš 11 ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra TOXNET Toksikologijos duomenų tinklas Pakeitimai: bendras atnaujinimas Puslapis: 11 iš 10

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Akrilinis tinkas EKO.REIBER

Akrilinis tinkas EKO.REIBER 1(9) lapas 1.MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas: Akrilinis struktūrinis tinkas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet Vertimas iš anglų k. Medžiagos saugos duomenų lapas 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: sieringa žalia nafta (=>0,5%

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau