Programa Ry¹iù tvarkytuvì Vartotojo vadovas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Programa Ry¹iù tvarkytuvì Vartotojo vadovas"

Transkriptas

1 Programa Ry¹iù tvarkytuvì Vartotojo vadovas 1.0 leidimas LT

2 2010 Nokia. Visos teisìs saugomos çstatymo. Nokia, Nokia Connecting People ir Nokia Original Accessories logotipas yra Nokia Corporation prekiù ¾enklai arba registruotieji prekiù ¾enklai. Kiti èia nurodyti gaminiù ar çmoniù pavadinimai gali bþti atitinkamù savininkù prekiù ¾enklai arba prekybiniai pavadinimai. Draud¾iama bet kokiu bþdu atgaminti, perduoti, platinti ar i¹saugoti vis± dokument± i¹tisai ar bet kuri± jo dalç be i¹ankstinio ra¹ti¹ko Nokia leidimo. Bendrovìs Nokia veikla pagrçsta nuolatiniu tobulinimu. Nokia pasilieka teisê be i¹ankstinio çspìjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos ¹iame dokumente apra¹ytus gaminius. Tiek, kiek leid¾ia galiojantys çstatymai, nei Nokia, nei jos licencijù davìjai neprisiima atsakomybìs u¾ bet kuriù duomenù ar pajamù praradim± arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybiù s±lygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios prie¾astys bþtù juos sukìlusios. io dokumento turinys atspindi esam± padìtç. I¹skyrus taikytinos teisìs reikalavimus, dìl ¹io dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokiù garantijù, nei konkreèiai i¹reik¹tù, nei numanomù, çskaitant garantijas dìl galimybìs panaudoti ¹i± informacij± komerciniais ar konkreèiai paskirèiai pritaikytais tikslais. Nokia pasilieka teisê bet kuriuo metu ir be i¹ankstinio çspìjimo ¹ç dokument± keisti arba jç at¹aukti. Galimybì çsigyti konkreèiù gaminiù ir jiems skirtù programù bei paslaugù çvairiose vietovìse gali skirtis. Dìl informacijos ir galimybiù gauti çrang± tam tikromis kalbomis teiraukitìs Nokia pardavìjo. iame prietaise gali bþti reikmenù, technologijù ar programinìs çrangos, kuriems gali bþti taikomi eksporto i¹ JAV ir kitù ¹aliù çstatymai bei taisyklìs. Çstatymams prie¹taraujantys nukrypimai yra draud¾iami. 1.0 leidimas LT

3 Turinys 1. Ǿanga Parengimas naudoti... 5 Pagrindinis rodinys Adresatai ir prane¹imai... 7 Adresatai... 7 Prane¹imai... 7 Prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas... 7 Prane¹imo per¾iþra ir atsakymo siuntimas... 8 Prane¹imù trynimas Priemonìs ir parametrai... 9 Mìnesio informacijos apie ry¹ius per¾iþra... 9 Ry¹io parametrai... 9 Ry¹io profiliù tvarkymas... 9 Duomenù ry¹io parametrai Automatinis prisijungimas Leidimas prisijungti naudojantis tarptinkliniu ry¹iu WLAN / Wi-Fi profiliai Programinìs çrangos naujinimo parametrai Tinklo parametrai PIN kodo parametrai Kalbos keitimas arba informacijos per¾iþra

4 Ǿanga 1. Ǿanga Prijungê Nokia USB modem± prie kompiuterio, naudodami program± Ry¹iù tvarkytuvì, galìsite pasiekti skirtingas internetines paslaugas ir nustatyti interneto ry¹io parametrus. Programa çdiegiama kompiuteryje pirm± kart± naudojant Nokia USB modem±. Informacija pateikta Nokia USB modemo greitos prad¾ios vadove. Atid¾iai perskaitykite ¹ç vadov±. Taip pat perskaitykite Nokia USB modemo greitos prad¾ios vadov±, savo kompiuterio, operacinìs sistemos ir programinìs çrangos, kuriai paleisti naudosite Nokia USB modemu u¾megzt± interneto ry¹ç, vartotojo vadovus. Papildomos informacijos rasite arba vietinìje Nokia svetainìje. Prie¹ naudodami ¹iame vadove apra¹ytas internetines paslaugas, kreipkitìs ç paslaugù teikìj± dìl informacijos apie duomenù perdavimo mokesèius. 4

5 Parengimas naudoti 2. Parengimas naudoti Norìdami atidaryti program± Ry¹iù tvarkytuvì, çjunkite Nokia USB modem± ç kompiuterio USB prievad± arba çprastai çjunkite program± per operacinê sistem± (pvz., jei naudojate Microsoft Windows XP, pasirinkite Pradìti > Programos > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem ). Rodomas pagrindinis programos rodinys. Pagrindinis rodinys Pagrindiniame rodinyje rodomas naudojamù paslaugù teikìjo pavadinimas, korinio ry¹io tipas (pvz., 3.5G) ir dabartinis paslaugù teikìjo signalo stiprumas jþsù buvimo vietoje (kuo daugiau ¾aliù ta¹keliù rodoma, tuo geresnis signalas). Rodinyje taip pat gali bþti kitù svetainiù piktogramù. Pagrindiniame rodinyje yra ¹ios funkcijos: Norìdami grç¾ti ç pagrindinç rodinç i¹ kitù rodiniù, pasirinkite piktogram±. Norìdami prisijungti prie interneto per korinio ry¹io tinkl± naudodami dabartinç ry¹io profilç, pasirinkite Interneto ry¹ys >. Kai ry¹ys aktyvus, vir¹uje rodoma. Norìdami u¾daryti ry¹ç, pasirinkite piktogram±. Norìdami prisijungti prie interneto per belaidç vietinç tinkl± (WLAN), pasirinkite Per¾iþrìti tinklù s±ra¹± ir norim± tinkl±. Indikatorius prie tinklo pavadinimo rodys tinklo signalo stiprum±. Jei prie pavadinimo rodoma spynos piktograma, tinklas yra apsaugotas, ir norìdami jç naudoti, turite pateikti slapta¾odç. Norìdami tvarkyti SIM kortelìje saugomus adresatus, pasirinkite piktogram±. Jei reikia informacijos, ¾r. Adresatai, 7 psl. Norìdami siùsti ir per¾iþrìti tekstinius prane¹imus, pasirinkite piktogram±. Jei reikia informacijos, ¾r. Prane¹imai, 7 psl. 5

6 Parengimas naudoti Norìdami atnaujinti programinê çrang± (prietaiso programinê aparatinê çrang± ir program± Ry¹iù tvarkytuvì ) internete, pasirinkite piktogram±. Parsisiunèiant programinìs çrangos naujinimus, paslaugù teikìjo tinklu gali bþti perduodami dideli duomenù kiekiai. Informacijos apie duomenù perdavimo mokesèius kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Norìdami nustatyti parametrus, pasirinkite piktogram±. Norìdami grç¾ti ç ankstesnç rodinç, pasirinkite Atgal. Jei reikia informacijos, ¾r. Priemonìs ir parametrai, 9 psl. Norìdami atidaryti ¹ç vadov±, pasirinkite klaustuko ¾enkl± (Pagalba). Vadovas bus rodomas kompiuteryje çdiegtoje PDF skaityklìs programoje. Jei norite minimizuoti program± nebaigdami aktyvaus ry¹io, pasirinkite piktogram±. Norìdami atkurti programos lang±, pasirinkite minimizuotos programos piktogram±. Norìdami u¾daryti program± Ry¹iù tvarkytuvì, pasirinkite X. Kartu bus i¹jungtas ir interneto ry¹ys. 6

7 3. Adresatai ir prane¹imai Adresatai Adresatai ir prane¹imai Norìdami tvarkyti SIM kortelìje saugomus adresatus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite piktogram±. Norìdami i¹trinti adresat±, pasirinkite prie jo esantç ¾enkl± X ir Taip. Norìdami siùsti adresatui tekstinç prane¹im±, pasirinkite adresat± ir prie jo esanèi± piktogram±. Norìdami ie¹koti adresato, çveskite vard± lauke. Norìdami çtraukti adresat±, pasirinkite Naujas, çveskite vard±, telefono numerç ir pasirinkite Gerai. Prane¹imai Norìdami siùsti tekstinius prane¹imus ir per¾iþrìti priimtus prane¹imus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite piktogram±. SIM kortelìje i¹saugoti prane¹imai rodomi s±ra¹e. Kai priimate nauj± parne¹im±, siuntìjo vardas rodomas prane¹imù s±ra¹e, o prie vardo rodomas to siuntìjo atsiùstù prane¹imù skaièius. Prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas iuo prietaisu galima siùsti ilgesnius nei çprasta tekstinius prane¹imus. Ilgesni prane¹imai i¹skaidomi ir siunèiami dviem ar daugiau prane¹imù. Paslaugos teikìjas gali imti mokestç u¾ kiekvien± atskirai siunèiam± prane¹imo dalç. Ra¹menys su kirèiù ar kitokiais ¾enklais ir tam tikrù kalbù ra¹menys u¾ima daugiau vietos, todìl vienu prane¹imu siunèiamù ra¹menù skaièius gali bþti ma¾esnis. 1. Pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Naujas. 2. Lauke Gavìjai çveskite gavìjù telefonù numerius. Atskirkite gavìjus kableliais. Norìdami pasirinkti gavìj± arba kelis gavìjus i¹ adresatù s±ra¹o pasirinkite piktogram±, adresatus ir Çtraukti. Norìdami ie¹koti adresato, çveskite vard± lauke. 7

8 Adresatai ir prane¹imai Norìdami pa¹alinti adresat± i¹ lauko Gavìjai, pasirinkite adresat± ir paspauskite kompiuterio klaviatþros klavi¹± Delete. 3. Lauke Prane¹imas ra¹ykite prane¹im±. Norìdami naudoti redagavimo funkcijas, spustelìkite lauk± de¹iniuoju pelìs mygtuku. 4. Norìdami siùsti prane¹im±, pasirinkite Siùsti. Prane¹imo per¾iþra ir atsakymo siuntimas Norìdami per¾iþrìti prane¹im±, pagrindiniame rodinyje pasirinkite piktogram± ir prane¹im±. Naujausias prane¹imù siuntìjo prane¹imas rodomas s±ra¹o vir¹uje, o ankstesni prane¹imai rodomi ¾emiau jo. Norìdami siùsti atsakym±, lauke Prane¹imas para¹ykite atsakym± ir pasirinkite Siùsti. Prane¹imù trynimas Norìdami i¹trinti visus siuntìjo prane¹imus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite piktogram±, ¾enkl± X prie siuntìjo vardo ir Taip. Norìdami i¹trinti pavienç prane¹im±, pagrindiniame rodinyje pasirinkite piktogram±, siuntìj±, ¾enkl± X prie prane¹imo ir Taip. 8

9 4. Priemonìs ir parametrai Priemonìs ir parametrai Mìnesio informacijos apie ry¹ius per¾iþra Norìdami per¾iþrìti bendr±j± mìnesio duomenù ry¹iù trukmê ir bendr±jç perduotù duomenù kiekç, pagrindiniame rodinyje pasirinkite Interneto ry¹ys, kai joks ry¹ys neçjungtas. Norìdami per¾iþrìti mìnesio duomenù ry¹iù informacij±, pasirinkite piktogram±. Rodomas ry¹iù skaièius, i¹siùstù ir priimtù duomenù kiekis ir vidutinìs duomenù perdavimo kainos. Juostose Trukmì ir Kiekis nurodoma, kiek nustatytos maksimalios trukmìs ir kiekio i¹naudojote. Norìdami pasirinkti paskesnç arba ankstesnç mìnesç, pasirinkite de¹ini±j± arba kairi±j± rodyklê. Ry¹io parametrai Norìdami nustatyti ry¹io parametrus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Interneto ry¹ys. Norìdami grç¾ti ç ankstesnç rodinç, pasirinkite Atgal. Nokia USB modemas turi keliù paslaugù teikìjù i¹ anksto nustatytus parametrus. Parametrai suskirstyti ç ry¹io profilius. Jei Nokia USB modemas negali aptikti paslaugù teikìjo arba ry¹ys netinkamai veikia pasirinkto teikìjo tinkle, galite redaguoti i¹ anksto nustatyt± ry¹io profilç arba sukurti nauj±. Ry¹io profiliù tvarkymas Norìdami tvarkyti ry¹io profilius, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Interneto ry¹ys > Ry¹io profiliai. Dabartiniai profiliai rodomi s±ra¹e. Atlikite vien± i¹ ¹iù veiksmù: Norìdami naudoti i¹ anksto nustatyt± profilç, pasirinkite jç i¹ s±ra¹o. Norìdami çtraukti i¹ anksto nustatyt± profilç ç s±ra¹±, pasirinkite Naujas, ¹alç ir paslaugù teikìjo pavadinim±. Norìdami redaguoti i¹ anksto nustatyt± profilç pasirinkite piktogram± prie norimo profilio. 9

10 Priemonìs ir parametrai Prieigos ta¹ko pavadinim± çveskite lauke APN, o vartotojo vard± ir slapta¾odç çveskite atitinkamuose laukuose. Dìl tinkamù parametrù kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Norìdami nustatyti domenù pavadinimù serverç (DNS), pasirinkite Pirminis DNS arba Antrinis DNS ir çveskite serverio pavadinim±. Norìdami i¹saugoti parametrus, pasirinkite Gerai. Norìdami i¹trinti profilç i¹ s±ra¹o, pasirinkite ¾enkl± X prie profilio. Norìdami sukurti nauj± profilç, pasirinkite Naujas > Naujas. Çveskite profilio pavadinim±, prieigos ta¹ko pavadinim± (APN), vartotojo vard±, slapta¾odç ir nustatykite domenù pavadinimù serveriù parametrus. Dìl tinkamù parametrù kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Duomenù ry¹io parametrai Norìdami nustatyti duomenù ry¹io parametrus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Interneto ry¹ys > Prenumeratos parametrai. Norìdami nustatyti bendrojo perduodamù duomenù kiekio ir 3G tinklo duomenù ry¹iù bendrosios trukmìs mìnesio limit±, çveskite reik¹mê (megabaitais arba minutìmis) arba pasirinkê kairi±j± arba de¹ini±j± rodyklê nuslinkite iki reik¹mìs. Norìdami nustatyti, kad programa prane¹tù, jei vir¹ysite nustatyt± kiekio arba trukmìs limit±, pa¾ymìkite atitinkam± ¾ymìs langelç. Automatinis prisijungimas Norìdami nustatyti, kad programa automati¹kai prisijungtù prie interneto naudodama dabartinç ry¹io profilç, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Interneto ry¹ys > Automatinis prisijungimas. Automatinis prisijungimas geriau veikia, kai i¹jungtas reikalavimas çvesti PIN kod±. Taèiau tokiu atveju SIM kortelì nìra apsaugota nuo neteisìto naudojimo. Jei nenorite automatinio prisijungimo, at¾ymìkite atitinkam± ¾ymìs langelç. 10

11 Priemonìs ir parametrai Leidimas prisijungti naudojantis tarptinkliniu ry¹iu Norìdami leisti Nokia USB modemui prisijungti prie interneto ir ne namù tinkle (pvz., i¹vykus ç u¾sienç), pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Interneto ry¹ys > Leisti prisijungti naudojantis tarptinkliniu ry¹iu. Kai naudojate prietais± ne namù tinkle, rodoma piktograma. Dìl i¹samesnìs informacijos ir tarptinklinio ry¹io kainù kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Jei nenorite u¾megzti ry¹io ne namù tinkle, at¾ymìkite atitinkam± ¾ymìs langelç. WLAN / Wi-Fi profiliai Nokia USB modemas automati¹kai sukuria belaid¾io vietinio tinklo (WLAN arba Wi-Fi ) ry¹io profilç, kurç galite pasirinkti Interneto ry¹ys > Per¾iþrìti tinklù s±ra¹±. Norìdami redaguoti arba trinti WLAN profilç, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Interneto ry¹ys > Wi-Fi profiliai. Norìdami redaguoti profilç, pasirinkite profilio pavadinim±. Norìdami trinti profilç, pasirinkite ¾enkl± X prie profilio pavadinimo. Pastaba: kai kuriose ¹alyse WLAN naudojimas gali bþti ribojamas. Pvz., Prancþzijoje WLAN ry¹iu leid¾iama naudotis tik patalpose. I¹samesnìs informacijos teiraukitìs vietiniù tarnybù. Programinìs çrangos naujinimo parametrai Norìdami nustatyti programinìs çrangos naujinimus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Naujinimo parametrai. Norìdami nustatyti, kad programa automati¹kai tikrintù, ar yra naujinimù, pasirinkite Tikrinti, ar yra naujinimù. Norìdami nustatyti, kaip da¾nai programa tikrins, ar yra naujinimù, pasirinkite Da¾numas ir interval± dienomis. Tinklo parametrai Norìdami nustatyti tinklo parametrus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Tinklo parametrai. 11

12 Priemonìs ir parametrai Norìdami pasirinkti naudotin± paslaugù teikìj±, pasirinkite Operatorius, teikìj± ir Gerai. Jei pasirinksite Automatinis, Nokia USB modemas automati¹kai pasirinks teikìj± pagal tinklo parametrus ir paslaugù teikìjù tarptinklinio ry¹io sutartis. Norìdami pasirinkti prietaiso ry¹iams naudojamo tinklo tip±, pasirinkite Tinklo tipas ir tinklo tip±. Jei pasirinksite Automatinis, Nokia USB modemas pirma bandys naudoti 3G tinkl±, o jei nepavyks GSM tinkl±. Jei pasirinksite tik 2G (GSM) arba tik 3G, Nokia USB modemas bandys naudoti tik pasirinkto tipo tinkl±. Kad Nokia USB modemas neprisijungtù prie interneto radijo bangoms jautriose aplinkose (pvz., lìktuve), pasirinkite Skryd¾io re¾imas. Kai prietaisas veikia skryd¾io re¾imu, rodoma piktograma ir galite naudotis programomis, taèiau negalite prisijungti prie interneto arba siùsti ir priimti tekstiniù prane¹imù. Norìdami leisti prietaisui prisijungti prie interneto, at¾ymìkite atitinkam± ¾ymìs langelç. PIN kodo parametrai Asmens identifikavimo kodas (PIN) padeda apsaugoti SIM kortelê nuo neteisìto naudojimo. Kodas paprastai pateikiamas su SIM kortele. Norìdami nustatyti PIN kodo parametrus, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > SIM valdymas. Norìdami nustatyti, kad programa reikalautù çvesti PIN kod± kiekvien± kart± prie kompiuterio prijungus Nokia USB modem±, pasirinkite PIN kodo valdymas. Norìdami i¹jungti reikalavim±, at¾ymìkite atitinkam± ¾ymìse langelç. Norìdami pakeisti SIM kortelìs PIN kod±, pasirinkite Keisti PIN kod±. Kalbos keitimas arba informacijos per¾iþra Norìdami pakeisti programos kalb± Windows arba Linux, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Kalbos, kalb± ir Gerai. Norìdami per¾iþrìti programos informacij±, pagrindiniame rodinyje pasirinkite > Apie. 12