KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA"

Transkriptas

1 Projektas KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-253 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. TS- Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : Pakeisti Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-253 Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). Savivaldybės meras

2 2 Jonas Petkevičius, tel. (8 37) Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS 1. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) Mokinių skaičius pedagoginio darbo stažas (metais) iki 10 m. nuo 10 iki 15 m. daugiau kaip 15 m. iki 200 7,6 10,71 7,8 11,1 8 11, ,4 11,7 8,6 11,8 8,8 11, ,74 9,2 11,8 9,4 11, ,6 12,6 9,8 12, , ir daugiau 10,2 12,6 10,4 12,62 10,6 12,65 2. Vadovų pareiginę algą sudaro: 2.1. pareiginės algos pastoviosios dalies vidutinis koeficientas (toliau koeficientas), kurio dydį lemia mokinių skaičius ir pedagoginio darbo stažas; didinamas: 2.2. šio priedo 2.1 papunktyje nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagrindinių mokyklų ir gimnazijų vadovams už kiekvieną mokyklai priklausantį skyrių koeficientas didinamas 10 procentų; 10 procentų; meno mokyklos vadovui už priklausančius filialus koeficientas didinamas mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcių centrų, kuriuose vykdoma 3 ir daugiau veiklų, vadovams koeficientas didinamas 10 procentų; bendrąjį ugdymą: švietimo įstaigų vadovams, kurie vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir turintiems 1 2 grupes koeficientas didinamas 5 procentus; turintiems daugiau kaip 2 grupes koeficientas didinamas 10 procentų. 3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 3.1. didinami 5 procentais:

3 ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų vadovams, atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu šiose įstaigose ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; mokyklų vadovams, jeigu mokykloje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje; mokyklų vadovams dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovams pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus (2.2 papunktis). 4. Jeigu mokyklos vadovo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 3 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 3 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 5. Bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, sanatorijų mokyklų vadovų pagal vidutinį metinį mokinių skaičių; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 dieną. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių mokinių skaičių ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi. 6. Švietimo centro vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šio Aprašo 1 priedą. 7. Vadovų pareiginė alga nustatoma Savivaldybės mero potvarkiu, kurio projektą parengia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, atsižvelgdamas į šio Aprašo 2 priedo nuostatas.

4 4 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-253 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. rugsėjo 13 d. 1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. Priėmus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymą, keičiasi švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Šio sprendimo tikslas atsižvelgiant į minėtą pakeitimą pakeisti Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. 2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nurodo, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. 3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). Neigiamų padarinių nenumatoma, nes m. m. įstaigų vadovų darbo užmokestis nemažės. 4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas. Keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. TS-253 Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Ankstesni pakeitimai: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. TS-300 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. TS-263 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 Dėl

5 5 Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. 5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. Sprendimui įgyvendinti papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų nereikės. 6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas. Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir viešinamas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainės skiltyje Taryba. 7. Antikorupcinis vertinimas. Vertinimas nereikalingas. 8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas nereikalingas. 9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Nėra. 10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Roma Šumskienė. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius