Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1"

Transkriptas

1 2.5 Nokia N76-1

2 2007 Nokia. Visos teisìs saugomos. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ir N76 yra paprasti arba çregistruoti Nokia Corporation prekiù ¾enklai. Kiti èia minimù gaminiù ar çmoniù pavadinimai gali bþti atitinkamù savininkù firmù vardai arba prekiù ¾enklai. Bendrovìs Nokia veikla pagrçsta nuolatiniu tobulinimu. Nokia pasilieka teisê be i¹ankstinio çspìjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos ¹iame dokumente apra¹ytus gaminius. TIEK, KIEK LEID IA GALIOJANTYS ÇSTATYMAI, NEI NOKIA, NEI JOS LICENCIJÙ DAVÌJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBÌS U BET KURIÙ DUOMENÙ AR PAJAMÙ PRARADIM ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIÙ S LYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIE ASTYS BÞTÙ JUOS SUKÌLUSIOS. IO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAM PADÌTÇ. I SKYRUS TAIKYTINOS TEISÌS REIKALAVIMUS, DÌL IO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIÙ GARANTIJÙ, NEI KONKREÈIAI I REIK TÙ, NEI NUMANOMÙ, ÇSKAITANT GARANTIJAS DÌL GALIMYBÌS PANAUDOTI I INFORMACIJ KOMERCINIAIS AR KONKREÈIAI PASKIRÈIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. NOKIA PASILIEKA TEISÊ BET KURIUO METU IR BE I ANKSTINIO ÇSPÌJIMO Ç DOKUMENT KEISTI ARBA JÇ AT AUKTI. Galimybì çsigyti konkreèiù gaminiù ir jiems skirtù programù ir paslaugù çvairiose vietovìse gali skirtis. Dìl i¹samesnìs informacijos ir galimybiù gauti çrang± tam tikromis kalbomis pasiteiraukite Nokia pardavìjo. Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelìs ir (arba) tinklo, MMS arba çrangos suderinamumo ir palaikomo turinio formatù. Kai kurioms paslaugoms gali bþti taikomas atskiras mokestis. Dìl autoriù teisiù apsaugos gali bþti draud¾iama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiùsti kai kuriuos atvaizdus, muzik± (çskaitant skambìjimo tonus) ir kit± med¾iag±. Kitos svarbios informacijos apie savo prietais± ie¹kokite vartotojo vadove. 2 LEIDIMAS, LT

3 Norìdami savo prietaise çjungti Lifeblog, paspauskite ir pasirinkite Lifeblog. yra mobiliesiems prietaisams ir kompiuteriams skirtos programinìs çrangos derinys, saugantis daugiaformaèius dienora¹èius apie prietaisu surenkamus elementus. tvarko jþsù nuotraukas, vaizdo çra¹us, garsus, tekstinius prane¹imus, daugiaformaèius prane¹imus ir tinklara¹èiù ¾inutes chronologine tvarka, kad galìtumìte nar¹yti, ie¹koti, dalytis, skelbti ir kurti atsargines kopijas. Ir kompiuteris, ir mobilusis telefonas leid¾ia siùsti ar i¹spausdinti elementus, kad juos matytù kiti. mobilusis telefonas automati¹kai seka jþsù daugiaformaèius elementus. Naudokitìs Nokia Lifeblog savo prietaise, jei norite nar¹yti elementus, siùsti juos kitiems ar skelbti juos internete. Jei norite perkelti ir sinchronizuoti elementus savo prietaise su suderinamu kompiuteriu, prijunkite savo prietais± prie suderinamo kompiuterio, naudodamiesi USB duomenù kabeliu arba Bluetooth ry¹iu. kompiuteris u¾tikrina paprast± elementù, kuriuos surinkote savo prietaisu, nar¹ym± ir ie¹kojim±. Perkìlus mygtuk±, naudojantis USB duomenù kabeliu arba Bluetooth ry¹iu, jþsù mìgstamiausios nuotraukos, vaizdo çra¹ai, tekstas ir daugiaformaèiai prane¹imai perkeliami atgal ç jþsù prietais±. Norìdami saugoti, galite padaryti atsargines Nokia Lifeblog duomenù bazìs kopijas, naudodamiesi savo kietuoju disku, suderinamais kompaktiniais diskais, DVD, suderinamu keièiamu kaupikliu ar suderinamu tinklo kaupikliu. Taip pat galite skelbti elementus savo tinklara¹tyje. Daugiau informacijos apie tinklara¹èiù paslaugas ir jù suderinamum± su ie¹kokite tinklalapyje arba kompiuteriui skirtoje programoje paspauskite F1, kad atidarytumìte paai¹kinimus. Diegimas kompiuteryje Kad çdiegtumìte ç suderinam± kompiuterç, jums reikia: 1 GHz Intel Pentium ar pana¹aus, 128 MB RAM 400 MB laisvos vietos kietajame diske (jei çdiegti Microsoft DirectX ir Nokia Nseries PC Suite ); 3

4 1024x768 grafikos gebos ir 24 bitù spalvù 32 MB vaizdo plok¹tìs Microsoft Windows 2000 arba Windows XP Jei norite çdiegti kompiuteryje: 1 Çdìkite kartu su prietaisu gaut± kompaktinç disk±. 2 Çdiekite Nokia Nseries PC Suite (taip pat Nokia ry¹iù kabeliù tvarkyklei skirtas USB). 3 Çdiekite kompiuteriui skirt±. Jei kompiuteryje Microsoft DirectX 9.0 dar neçdiegta, ji bus diegiama kartu su. Prietaiso ir kompiuterio sujungimas Jei norite prijungti prietais± ir suderinam± kompiuterç naudodamiesi USB duomenù kabeliu: 1 Çsitikinkite, kad çdiegìte Nokia Nseries PC Suite. 2 USB duomenù kabelç prijunkite prie prietaiso ir prie kompiuterio. USB re¾imas turìtù bþti PC Suite. Kai çdiegê Nokia Nseries PC Suite prijungiate savo prietais± prie kompiuterio pirm± kart±, kompiuteris çdiegia jþsù prietaisui skirt± tvarkyklê. Tai gali u¾imti ¹iek tiek laiko. 3 Kompiuteryje çjunkite program±. Jei prietais± ir suderinam± kompiuterç norite sujungti naudodami belaidê Bluetooth technologij±: 1 Çsitikinkite, kad kompiuteryje çdiegìte Nokia Nseries PC Suite. 2 Çsitikinkite, kad prietais± su kompiuteriu sujungìte belaide Bluetooth technologija ir naudodami Nokia Nseries PC Suite funkcij± Get Connected. 3 Prietaise ir kompiuteryje suaktyvinkite Bluetooth ry¹ç. Elementù kopijavimas Jei naujus arba redaguotus prietaiso elementus norite kopijuoti ç kompiuterç ar pasirinktus kompiuterio elementus kopijuoti ç prietais±: 1 Prijunkite savo prietais± prie kompiuterio. 2 Kompiuteryje paleiskite program±. 3 Kompiuterio programoje pasirinkite Failas > Nukopijuoti i¹ telefono ç telefon±. Nauji elementai i¹ prietaiso kopijuojami ç kompiuterç. Kompiuterio per¾iþros lange ç telefon± esantys elementai kopijuojami ç prietais±. Aplankù Laiko skalì ir Svarbþs nar¹ymas Kai prietaise norite paleisti, atsidaro Laiko skalì per¾iþra ir pasirodo jþsù daugiaformaèiai elementai. 4

5 Norìdami atidaryti i¹saugotus mìgstamus failus, pasirinkite Funkcijos > iþrìti svarbius dalykus. Kai kompiuteryje paleid¾iate, Laiko skalì ir Svarbþs dalykai per¾iþrìti vaizdus galite keliais bþdais. Greièiausias bþdas yra paimti valdymo svirties rankenìlê ir judinti j± pirmyn arba atgal, greièiau ar lìèiau. Arba galite spustelìti laiko juost±, kad pasirinktumìte dat±, naudoti funkcij± Rodyti dat± arba rodykliù klavi¹us. Skelbimas internete Jei norite dalytis geriausiais elementais, nusiùskite juos ç interneto tinklara¹tç, kad pamatytù kiti. Pirmiausia turite susikurti interneto tinklara¹èio paslaugos abonement±, sukurti vien± ar kelis tinklara¹èius, kuriuos naudosite duomenims skelbti, ir interneto tinklara¹èio abonement± çtraukti ç. Rekomenduojama skirta interneto tinklara¹èiù paslauga yra Six Apart adresu Norìdami çtraukti internetinio tinklara¹èio abonement± ç, savo prietaise pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Tinklara¹èio. Kompiuteryje abonementus redaguokite Tinklara¹èiù abonementù valdyklì. Jei norite elementus paskelbti internete naudodami prietais±: 1 Laiko skalì arba Svarbþs dalykai pasirinkite elementus, kuriuos norite skelbti internete. 2 Pasirinkite Funkcijos > Paskelbti internete. 3 Jei funkcij± naudojate pirm± kart±, interneto tinklara¹èiù serveryje nuskaito interneto tinklara¹èiù s±ra¹±. 4 Atidaromas interneto tinklara¹èio ¾inutìs dialogo langas. Norim± naudoti tinklara¹tç pasirinkite i¹ Paskelbti tinklara¹tyje: s±ra¹o. Jei sukþrìte naujù interneto tinklara¹èiù ir jù s±ra¹± norite atnaujinti, pasirinkite Funkcijos > Atnauj. tinklara¹èio s±r.. 5 Çveskite ¾inutìs pavadinim± ir antra¹tê. Pagrindinio teksto laukelyje galite para¹yti ilgesnê istorij± ar apra¹ym±. 6 Visk± paruo¹ê, pasirinkite Funkcijos > Siùsti. Jei elementus norite skelbti internete naudodami kompiuterç: 1 Atidarê vaizd± laiko juostoje arba mìgstamuose failuose, pasirinkite elementus (daugiausiai 50), kuriuos norite skelbti internete. 2 Pasirinkite Failas > Skelbti internete... 3 Çveskite ¾inutìs pavadinim± ir antra¹tê. Pagrindinio teksto laukelyje galite para¹yti ilgesnê istorij± ar apra¹ym±. 4 Norim± naudoti interneto tinklara¹tç pasirinkite i¹ Skelbti: s±ra¹o. 5 Visk± paruo¹ê, spustelìkite mygtuk± Siùsti. 5

6 Elementù çkìlimas i¹ kitù ¹altiniù Be jþsù prietaisu gaunamù.jpeg atvaizdù, ç dar galima çkelti.jpeg atvaizdus ir.3gp bei.mp4 vaizdo çra¹us,.amr garso failus ir.txt teksto failus i¹ kitù ¹altiniù (pavyzd¾iui, kompaktinio, DVD disko arba kietajame diske esanèiù katalogù). Norìdami çkelti atvaizdus arba vaizdo çra¹us i¹ suderinamo kompiuterio ç,skirto kompiuteriui, laiko juostoje arba mìgstamuose failuose pasirinkite Failas > Çkelti i¹ kompiuterio... 6