PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 18-RAS-102-PP -AR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 18-RAS-102-PP -AR"

Transkriptas

1

2 PROJEKTINII PSIŪLYMI TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR RĖŽINIŲ ŽINIRŠTIS DOKUMENTŲ ŽINIRŠTIS Eil. Dokumento pavadinimas Nr.. -RS--PP-PZ Projekto sudties žiniaraštis. -RS--PP -Z Dokumentų ir bržinių žiniaraštis. -RS--PP -R. -RS--PP -R endrieji statinio rodikliai. -RS--PP -R iškinamasis raštas. Dokumentai Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas sąrašas Eil. ržinio pavadinimas, mastelis. -RS--PP- Sklypo planas, M:. -RS--PP- Rūsio ir pirmo aukšto planas, M:. -RS--PP- ntro aukšto planas, M:. -RS--PP- ntro aukšto antresols planas, M:. -RS--PP- Trečio aukšto planas, M:. -RS--PP- Trečio aukšto antresols planas, M:. -RS--PP- Ketvirto aukšto planas, M:. -RS--PP- Ketvirto aukšto antresols planas, M:. -RS--PP- ntresols planas, M:. -RS--PP- ntstato planas M :;. -RS--PP- Pjūvis - M :;. -RS--PP- Fasadas - M :;. -RS--PP- Fasadas - M :;. -RS--PP- Vizualizacija;. -RS--PP- ntro aukšto griaunamų sienų planas M :;. -RS--PP- Trečio aukšto griaunamų sienų planas M :; -RS--PP- Ketvirto aukšto griaunamų sienų planas M :; Projektas: tstat. U "Projektavimo sprendimai" dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, Nr. Konstitucijos pr. LT-, Vilnius paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į mob.: + gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Pareigos V. Pavard Parašas Data Dalis: endroji Direkt. K. Sankauskas Dokumento pavadinimas: PV ržinių žiniaraštis K rch. R.altramiejūnas Užsakovas: PP U Miesto loftai -RS--PP-Z

3

4

5 IŠKINMSIS RŠTS. PROJEKTO RENGIMO PGRINDS. PRIVLOMIEJI IR KITI PGRINDINII DOKUMENTI STTINIO PROJEKTUI RENGTI:.. Užsakovo pateikta projektavimo užduotis.. Pažymjimas apie NTR įregistruotą žems sklypą ir statinius.. Statinio kadastrinių matavimų byla.. Statybinių tyrinjimų ataskaita. PGRINDINII NORMTYVINII STTYOS DOKUMENTI:.. Lietuvos Respublikos Teritorijos planavimo įstatymas.. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.. STR..: "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai".. STR..: "Statinio statybos rūšys".. STR..: "Statinio projektavimas, projekto ekspertiz".. STR..: "Statinių klasifikavimas".. STR..: "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".. STR..: "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm".. STR..: "Gyvenamieji pastatai".. STR..: "Visuomenins paskirties statiniai".. STR..: "utomobilių saugyklų projektavimas".. STR..: "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmms".. STR..: Gatvs ir vietins reikšms keliai. endrieji reikalavimai.. STR..: "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm".. STR..(): "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas".. STR..(): "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin sauga".. STR..(): "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga".. STR..(): "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga".. STR..(): "Esminis statinio reikalavimas "psauga nuo triukšmo".. STR..: "Pastatų vidaus ir išors aplinkos apsauga nuo triukšmo".. STR..: "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas" Registra cijos Nr. U "Projektavimo sprendimai" Konstitucijos pr. LT-, Vilnius Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą mob.: + ; + Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Pareigos V. Pavard Parašas Data Dalis: endroji Direkt. K. Sankauskas Dokumento pavadinimas: PV iškinamasis raštas rch R. altramiejūnas Užsakovas: PP U Miesto loftai -RS--PP-R

6 .. STR..: "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai".. STR..: "Poveikiai ir apkrovos".. STR..: "Statinių konstrukcijos. Grindys".. STR..: "Statinių konstrukcijos. Stogai".. STR..: "Mūrinių konstrukcijų projektavimas".. STR..: "etoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas".. STR..: "Medinių konstrukcijų projektavimas".. STR..: "Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas".. STR..: "etonininių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas".. STR..: "Išorins vdinamos termoizoliacins sistemos".. STR..: "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindins nuostatos".. STR..: "Langai ir išorins įjimo durys".. STR..: "Šildymas, vdinimas ir oro kondicionavimas".. STR..: "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierins sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai".. STR..: "Išorins tinkuojamos sudtins termoizoliacins sistemos".. STR..: "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai".. STR..: Geotechninis projektavimas. endrieji reikalavimai.... STR..: "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurs Lietuvos karstiniame rajone" STR..: "ivilin sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai".. STR..: "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin statinių apsauga nuo žaibo".... STR..(): "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" STR..: "Teiss atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas".. STR..: "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra".. STR..: "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteistai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".. STR..: "Statybos dalyvių atestavimo ir teiss pripažinimo tvarkos aprašas".. STR..: "Statinių technins ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka".. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykls.. Gaisrins saugos pagrindiniai reikalavimai.. Gyvenamųjų pastatų gaisrins saugos taisykls. ENDRIEJI DUOMENYS. STTYTOJS U Miesto loftai. PROJEKTUOTOJS U Projektavimo sprendimai Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

7 . PROJEKTO VDOVS Lauras Paulauskas t. Nr.. PROJEKTO PVDINIMS. STTYOS VIET Vytenio g., Vilnius. STTYOS RŪŠIS Paprastasis remontas. PTLPŲ PSKIRTIS... STTINIŲ KTEGORIJ PROJEKTVIMO STDIJ STTYOS DRUDIMS DRŲ dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Prieš paskirties keitimą: administracin. Po paskirties keitimo: gyvenamosios ir administracins paskirties. Neypatingi statiniai Projektiniai pasiūlymai (PP). ESMOS SITUIJOS VERTINIMS Statybos rangovas turi būti apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilins atsakomybs privalomasis draudimu pagal Lietuvos banko valdybos m. gruodžio d. nutarimu Nr. - patvirtintas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisyklių nuostatas (draudimo apsaugos laikotarpis ne trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos, dl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamų ir (ar) atliktų apdraustų darbų. Minimali draudimo suma negali būti mažesn kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų vienam draudžiamajam įvykiui). Sklypo, kuriame yra pastatas kad. Nr. /: LKS: X=.; Y=.. GEOGRFINĖ VIET Pav. Nr.. Objekto vieta. PGRINDINII PSTTO RODIKLII PSTTS:DMINISTRINIS-GMYINIS (UNIK NR. -- ) Statinio kategorija neypatingas; Statinio bendras plotas, m ; Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

8 . INŽINERINII TINKLI Pagrindinis plotas, m ; Statinio tūris m ; Užstatytas plotas. m. PGRINDINII PROJEKTINII SPRENDINII. PTLPŲ PSKIRTIES KEITIMS, TIDLINIMS Į TSKIRUS TURTINIUS VIENETUS, NUJŲ TURTINIŲ VIENETŲ PLNINĖ SHEM IR ZONVIMS Statinio aukštų skaičius ; Pastato statybos metai - m; - metais atliktas rekonstravimas; Pastato fizinis nusidvjimas %. Pastate yra įrengti šie inžineriniai tinklai: Šildymas: vietinis centrinis, naudojant dujas; Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis; Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas. Dujos: Gamtins dministracins paskirties pastatas yra dalinamas į atskirą turtinį vienetą. Dalies patalpų paskirtis keičiama iš administracins į gyvenamąją. turtinių vienetų lieka administracins paskirties, turtinis vienetas gyvenamosios paskirties, turtinis vienetas - technins, bendro naudojimo vnt., neremontuojamos vnt. Gyvenamosios ir administracins paskirties turi atskirus įjimus. Į gyvenamosios paskirties s, antrame, trečiame ir ketvirtame aukštuose patenkama per esamą įjimą ir laiptinę šiaurinje pastato pusje. Į administracins paskirties s, esančias, pirmame, antrame, trečiame, ketvirtame aukštuose ir antresolje patenkama per esamą laiptinę pietinje pastato pusje. Patalpose numatomas paprastasis remontas. Griaunamos esamos nelaikančios pertvaros, projektuojamos naujos pertvaros suformuojant naujas s, užmūrijamos esamos nereikalingos angos, keičiami langai naujais, dažomas ir apklijuojamas dekoratyvinmis plytelmis fasadas. Po paprastojo remonto atlikimo: dministracins paskirties patalpų (iš viso turtinių vienetų) bendrasis plotas, m, gyvenamosios paskirties patalpų (iš viso turtinių vienetų) bendrasis plotas, m. endro naudojimo, Technins turtinis vienetas iš viso, m. UTOMOILIŲ PRKVIMS Pav. Nr. utomobilių stovjimo vietų skaičiaus koeficientai Kadangi pastatas patenka į automobilių stovjimo -iąją zoną (pagal "Vilniaus miesto savivaldybs teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovjimo vietų skaičiaus koeficientus schema"), taikomas, koeficientas. Prieš paprastąjį remontą pastato paskirtis buvo administracin. Pagal statybos techninį reglamentą STR..: "Gatvs. endrieji reikalavimai" minimalus automobilių stovjimo vietų skaičius Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

9 . PSTTŲ PDIL, DURYS VIDUS LNGI, administracins paskirties pastatams vieta m ploto. Pastato naudingas plotas prieš paprastąjį remontą, m. Reikalingas automobilių stovjimo vietų skaičius prieš paprastąjį remontą:,/*,=,. Prieš remontą buvo reikalingos automobilių stovjimo vietos. Paprastojo remonto metu dalies patalpų paskirtis keičiama iš administracins į gyvenamąją santykiu, m /, m. dministracins paskirties patalpoms reikalingas vietų skaičius po padalinimo:,/=,= vietos. Minimalus parkavimo vietų skaičius gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatams - vieta butui. Pastate po padalinimo projektuojami butas reikalingos vieta. Iš viso pastatui po paprastojo remonto bus reikalingos +=*,= vieta. Kadangi reikalingų automobilių stovjimo vietų skaičius po paprastojo remonto nepadidja, naujos automobilių stovjimo vietos neprojektuojamos. Pastato vidaus apdaila: Pastato vidaus apdaila sprendžiama atskiru interjero projektu. Pastatų langai ir durys: Langai ir išors durys keičiamos naujomis. Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

10 Triukšmas gyvenamosios paskirties e bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normoje HN - pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomenins paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Potencialiai triukšmą skleidžiančių įrenginių neprojektuojama tad triukšmo lygiai ribinių verčių neturtų viršyti, triukšmo mažinimo priemons nereikalingos. Pro pastato šalį važiuojančio transporto srautas nra labai intensyvus, tad jokie apsauginiai ekranai ir slopintuvai nereikalingi. Numatomų gyvenamųjų patalpų akustinio komforto lygis numatomas. Pastato fasadas turi turti garso izoliaciją reikiamam akustinio komforto lygiui pasiekti (kitu atveju privaloma gerinti garso izoliaciją iš vidaus). Išors langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti klass reikalavimus - iki d.. PSUG TRIUKŠMO NUO Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas, val.. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenins paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą Ekvivalentinis Maksimalus garso slgio garso slg lygis (LeqT), lygis (LFma d d.. PSUGINIŲ PRIEMONIŲ SMURTO VNDLIZMO TRUMPS PRŠYMS NUO IR STTYŲ POVEIKIS PLINKI EI PLINKINIMS GYVENTOJMS psaugai nuo smurto ir vandalizmo papildomos priemons nenumatomos. Visi statybos darbai bus atliekami pastato viduje esančiose e. Poveikis aplinkiniams gyventojams bus nedidelis. Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

11 . KRŠTO RUOŠIMS VNDENS Daromas paprastasis remontas nepadidins oro taršos. Patalpų šildymas ir karšto vandens ruošimas yra numatomas iš esamų inžinerinių tinklų. Prieš priduodant s eksploatacijai privaloma atlikti triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimus. Matavimus turi atlikti tik Lietuvoje akredituotos tyrimų labaratorijos. Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra privaloma palaikyti, kad būtų išvengta legionelių bakterijų atsiradimo galimybs. Vieną kartą per metų ketvirtį, pastatą administruojanti organizacija, pakelia termofikacinio vandens temperatūrą iki ( min.) (vandens temperatūros paklimui naudojamos papildomos priemons). pie tai privaloma informuoti namų gyventojus tam, kad gyventojai ar darbuotojai nenukenttų. Name yra komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Gyvenamosios paskirties e naujai projektuojami san. mazgai.. PTLPŲ VĖDINIMS Gyvenamosioms ir administracinms patalpoms numatomas priverstinis-mechaninis vdinimas.. MIKROKLIMTO PRMETRŲ RIINĖS VERTĖS Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribins verts: Eil. Nr. Patalpos Temperatūrų ribins verts,. uto pagalbins.. Koridoriai ir sandliukai.. Drabužins.. Vonios ir tualetai. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo.. Laiptins, koridoriai, holai, vestibiuliai.. endros virtuvs.. Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai.. Rūsiai ir sandliai.. Darbo ir poilsio kambariai.. Skalbyklos.. Džiovyklos. INSOLIIJ Gyvenamosiose e natūralus apšvietimas suprojektuotas vadovaujantis STR..: Gyvenamieji pastatai p.. lentels reikalavimais. Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

12 Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta įjimo tambūras laiptin namo bendrojo : naudojimo koridoriai gyvenamieji kambariai : virtuv : gyvenamieji kambariai, virtuv apšviečiama per langus nuožulnioje stogo plokštumoje Minimalus langų įstiklinto paviršiaus ir grindų ploto santykis : Insoliacija užtikrinama pagal STR..: Gyvenamieji pastatai reikalavimus: p.. Kiekviename kambarių bute turi būti bent vienas, o ir daugiau kambarių butuose gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo d. ir rugsjo d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip, valandos. Urbanizuotose teritorijose, atsižvelgiant į esamą statinių išdstymą, bendros insoliacijos laikas gali būti sumažintas iki valandų. Patalpos yra urbanizuotoje teritorijoje, todl vertiname, kad insoliacijos laikas turi būti ne mažesnis nei h. Projektuojamame pastate numatomi nauji vieno kambario butai kurių langai orientuoti viena kryptimi rytų arba vakarų, o langų ploto santykis su grindų plotu užtikrintas didesnis nei :. Tokiu būdu kiekviename bute užtikrintas ilgesnis nei val. insoliacijos laikas. Todl galima teigti jog projektuojamų gyvenamosios paskirties butų insoliacija atitinka minimalius normatyvinius reikalavimus. Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

13 Kovo, Rugsjo dienos insoliacija butuose.. STTYOS UŽIGIMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TITIKIMS PRIVLOMIEMS PROJEKTO DOKUMENTMS Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie laboratorinių tyrimų dokumentai: Geriamojo vandens kokybs tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų). heminių medžiagų (teršalų), jonizuojančios ir nejonizuojančiosios spinduliuots, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą). Karšto vandens tyrimas. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomus projekto dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus. Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Projektą keisti galima tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis institucijomis. Statinio projekto vadovas: t. Nr. L.Paulauskas Objekto numeris: Lapų -RS--PP-R

14 SITUIJOS SHEM Sklypo ribos Esami pastatai EKSPLIKIJ Remontuojamas pastatas OJEKTS SKLYPO ENDRIEJI RODIKLII Sklypo plotas(kad.nr./:) Sklypo u plotas Sklypo u o tankumas Pastat bendrasis plotas Sklypo u o intensyvumas Pastat ant t m m,,m, m Nr. Tel. Nr.: + Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, Pareigos Direktorius PV K. Sankauskas Data Projekto dalis: Paprastasis remontas Sklypo planas M : : TP U"Miesto loftai" -RS--PP-

15 . m² elektra sildymas. m². m². m². m². m². m² Patalpos paskirtis Rūsio auk što planas: dministracin endro naudojimo Neremontuojama Neremontuojama administracin Sutartinis sienų Žymjimas endro naudojimo pirmame aukšte Nr. Pavadinimas Plotas Koridorius. m² Koridorius. m². m² Neremontuojamos Nr. Pavadinimas Plotas Pagalbin. m². m² Pirmo aukšto administracins... dministracin. m² dministracin. m² dministracin. m² dministracin. m². m² Viso auk te Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m, m, m Esama siena Griaunama siena Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Polisterio esamas sluoksnis Naujas projektuojamas vatos sluoksnis Viso auk te Viso pastate dministracin s dministracin s endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m, m, m Nr.: TP U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Pareigos V. Pavard Paraš as Data Direktorius PV K. Sankauskas rch. R. altramiejūnas - STTYTOJS / UŽSKOVS U "Miesto loftai" Projektas: dministracinio-gamybinio pastato (unik. Nr. --) Vytenio g., Vilniuje paprastojo remonto projektas, atidalijant administracines s į atskirus turtinius vienetus ir keičiant jų paskirtį į gyvenamąją. Statybos darbų rūš is : Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Rūsio ir pirmo aukš to planas Tekstinis žymuo -TP--D-S- M: Lapų

16 .. m².. m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. San.. ntresol. m². ntresol. m². ntresol. m². ntresol. m². ntresol. m². ntresol. m². ntresol. m². Darbo. m². ntresol. m². ntresol. m². m². m². m². m². m². m². m². m². m². San.. m². m². m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. Darbo. m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. San.. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².... m². m². m².. m².. m².. m². m². m² PJŪVIS -.. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m²... m². m².. m²... m². m².. m².. m².. m².. m².. m² Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Polisterio esamas sluoksnis Naujas projektuojamas vatos sluoksnis Patalpos paskirtis dministracin Neremontuojama Viso aukšte Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m,m, m. Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m² Neremontuojamos Neremontuojamos Nr. Pavadinimas Plotas Neremontuojamos. m². m² Nr.: PP STTYTOJS / UŽSKOVS Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. R. altramiejūnas U "Miesto loftai" - - Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin ntro aukšto planas Tekstinis žymuo --PP- M: Lapų

17 .. m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. m². San.. m². ntresol. m². m². Darbo. m². San.. m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m². Darbo. San.. m². m². ntresol. m². m².. m².. m².. m².. m².. m² PJŪVIS -.. m².. m²... m². m²... m². m².. m².. m².. m² Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Patalpos paskirtis dministracin Viso aukšte, m, m, m, m,m Nr.: U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m. m, m, m Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. R. altramiejūnas - - Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin ntro aukšto antresols planas M: Polisterio esamas sluoksnis STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis PP U "Miesto loftai" --PP-

18 utai:.. m².. m². Gyv.. m². San.. m². ntresol. m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. Gyv.. m². m². San.. m². m². ntresol. m². m². m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m²... m². m². m². m² PJŪVIS -... m². m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m² Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Patalpos paskirtis dministracin endro naudojimo Gyvenamoji Neremontuojama Neremontuojamos endro naudojimo : Trečio aukšto bendro naudojimo Koridorius. m². m² dministracins paskirties :. dministracin. m². San.. m². dministracin. m². dministracin. m². Koridorius. m². dministracin. m². San.. m². m² Viso aukšte Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m, m, m Nr.: Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. R. altramiejūnas - - Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Trečio aukšto planas M: Polisterio esamas sluoksnis Nr. Pavadinimas Plotas STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis Neremontuojamos. m². m² PP U "Miesto loftai" --PP-

19 utai:.. m². Gyv.. m². San.. m². ntresol. m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m² PJŪVIS -.. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m² Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Polisterio esamas sluoksnis Patalpos paskirtis dministracin Gyvenamoji dministracins paskirties :. dministracin. m². San.. m². dministracin. m². dministracin. m². Koridorius. m². dministracin. m². San.. m². m² Viso aukšte Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m, m, m Nr.: STTYTOJS / UŽSKOVS Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. R. altramiejūnas - - Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Trečio aukšto antresols planas Tekstinis žymuo M: Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis PP U "Miesto loftai" --PP-

20 utai:.. m².. m². Gyv.. San.. ntresol. m². m². m². m². Gyv.. San.. m². m². m². Gyv.. San.. m². m². ntresol. m². m². Gyv.. San.. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. San.. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. m². m². Gyv.. San.. m². m². m². Gyv.. m². San.. m². m². Gyv.. San.. ntresol. m². m². m². m². Gyv.. San.. m². m². m². Gyv.. San.. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. m². m².. m².. m².. m² m². m². m². m². m².. m².. m².. m².. m².. m². m².. m². m² PJŪVIS -.. m².. m²... m². m².. m².. m².. m².... m². m². m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m².. m² Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Polisterio esamas sluoksnis Naujas projektuojamas vatos sluoksnis Patalpos paskirtis dministracin endro naudojimo Gyvenamoji Neremontuojama dministracins paskirties :. dministracin. m². San.. m². dministracin. m². dministracin. m². Koridorius. m². dministracin. m². San.. m². m² endro naudojimo : Ketvirto aukšto bendro naudojimo... Koridorius. m². m² Neremontuojamos : Neremontuojamos Nr. Pavadinimas Plotas Neremontuojamos. m². m² Viso aukšte Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m, m, m Nr.: PP STTYTOJS / UŽSKOVS Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. R. altramiejūnas U "Miesto loftai" - - Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Ketvirto aukšto planas Tekstinis žymuo --PP- M: Lapų

21 utai:. Gyv.. San.. ntresol. m². m². m². m². Gyv.. San.. m². m². ntresol. m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. m². San.. ntresol. m². m². m². Gyv.. San.. ntresol. m². m². m². m². Gyv.. m². San.. m². ntresol. m². m².. m².. m².. m². PJŪVIS -. m².. m².. m².. m².. m².. m² Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Patalpos paskirtis dministracin Gyvenamoji dministracins paskirties :. dministracin. m². San.. m². dministracin. m². dministracin. m². Koridorius. m². dministracin. m². San.. m². m² Viso aukšte Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m, m, m Nr.: Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. R. altramiejūnas - - Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Ketvirto auksto antresols planas M: Polisterio esamas sluoksnis STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis PP U "Miesto loftai" --PP-

22 PJŪVIS -. m².. m² Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Patalpos paskirtis Technin Technins : Penkto aukšto Katilin. m². Katilin. m². m² Viso aukšte Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos Technins, m, m, m, m, m. m, m, m, m Nr.: Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. R. altramiejūnas - - Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin ntresols planas M: Polisterio esamas sluoksnis STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis PP U "Miesto loftai" --PP-

23 Neremontuojamos Nr. Pavadinimas Plotas. m² Neremontuojamos Neremontuojamos Neremontuojamos. m². m². m². m². m². m² Patalpos paskirtis Sutartinis sienų Neremontuojama Esama siena Griaunama siena Viso aukšte, m, m, m, m, m Naujai projektuojama siena (mm) Viso pastate endro naudojimo Neremontuojamos, m. m, m San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Technins, m Nr.: U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius PV K. Sankauskas rch. R. altramiejūnas - Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin ntstato planas M: STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų PP U "Miesto loftai" --PP-

24 U,,Projektavimo Sprendimai" Nr.: Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. R. altramiejūnas - - Statybos darbų rūšis : Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Pjūvis - M: STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų PP U "Miesto loftai" --PP-

25

26 .. IZOFLEX PLYTELĖS SPLV.... ERMIT DR - Lygus baltas tinkas.. SIENINIS ŠVIESTUVS ZOR LED IP // ERMIT DR - Lygus baltas tinkas Švieslent ERMIT DR - Lygus baltas tinkas. / mphisilan-fassadenputz Fein Paviršiaus tipas rustų imitacija.... Juoda lygi skarda RL Vazoninis augalas Nr.: U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. R. altramiejūnas - - Statybos darbų rūšis : Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Fasadas - M: STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų PP U "Miesto loftai" --PP-

27 Nr.: U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. R. altramiejūnas - - Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Vizualizacija M: STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų PP U "Miesto loftai" --PP-

28 Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Nr.: U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. R. altramiejūnas - - Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin ntro aukšto griaunamu sienų planas M: Polisterio esamas sluoksnis STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis PP U "Miesto loftai" --PP-

29 Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Nr.: U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. R. altramiejūnas - - Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Trečio aukšto griaunamų sienų planas M: Polisterio esamas sluoksnis STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis PP U "Miesto loftai" --PP-

30 Sutartinis sienų žymjimas Esama siena Griaunama siena Nr.: U,,Projektavimo Sprendimai" Konstitucijos pr., LT-, Vilnius Tel. Nr. Projektas: dministracinio-gamybinio pastato Vytenio g., Vilniuje, paprastojo remonto projektas, dalies pastato paskirtį keičiant į gyvenamąją ir suformuojant šešiasdešimt vieną turtinį vienetą Naujai projektuojama siena (mm) San. Mazgui naujai projektuojama siena (mm) Pareigos V. Pavard Parašas Data Direktorius K. Sankauskas - PV - rch. R. altramiejūnas - - Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas Dalis: rchitektūrin Ketvirto aukšto griaunamų sienų planas M: Polisterio esamas sluoksnis STTYTOJS / UŽSKOVS Tekstinis žymuo Lapų Naujas projektuojamas vatos sluoksnis PP U "Miesto loftai" --PP-