Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish"

Transkriptas

1 Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic Campus December 15, 2019 Gruodžio 15, 2019 Second Sunday of Advent III Advento Sekmadienis Komunijos priegiesmis: Sakykite mažadvasiams: Būkite tvirti, nebijokite! Pats Dievas ateis ir mus išgelbės. Lithuanian Lietuviškai - Šv. Mišios kasdien: 8:30 v.r. 4:00 p.m. Šeštadienį (Sekmadienio Vigilija) SUNDAYS SEKMADIENIAIS: English: 9:30 am & Lietuviškai: 11:00 v. r. HOLY DAYS Švenčių Dienomis: 11:00 a.m. Lt/Eng Parish Office: 6812 South Washtenaw Ave. Chicago, IL Phone: Fax: Website: chicagonativitybvm.org Facebook : Nativity BVM Youtube.com/draugolaikrastis (tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu) PARISH STAFF: Rev. Jaunius Kelpšas, Pastor Rev. Gediminas Keršys, Lithuanian Ministry Audra Zakarauskas, Secretary Ričardas Sokas, Organist Giedrė Sokas, Organist Atliepiamoji psalmė: Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų. Skaitiniai Psl. 393 OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės darbo valandos: Monday Friday nuo pirmadieno iki penktadienio 9:00 a.m. 4:00 p.m. Novena to Our Lady of Šiluva/Novena Šiluvos Marijai The 13th of every Month 6:00p.m. Kiekvieną mėnesį 13 dieną 6:00 v.v Baptism-contact the priest; Krikštas susitarti su kunigu; Sacrament of Reconciliation Susitaikymo sakramentas: Saturdays Šeštadieniais 3:00 3:45 p.m. Anointing of the sick: Contact the Rectory to speak to a priest. Ligonių Sakramentas: Skambinti į parapijos raštinę ir susitarti su kunigu. Marriage: Contact the Rectory for an appointment with a pastor. For Marriages You must contact the parish 6 months before date of Marriage. Santuokos Sakramentas: Skambinti į parapijos raštinę ir susitarti su klebonu. Patartina susisiekti ne vėliau kaip 6 mėnesius prieš santuokos datą. NEW PARISHIONERS Register in parish rectory. Nauji parapijiečiai registruojami parapijos raštinėje.

2 Third Sunday of Advent December 15, 2019 III Advento Sekmadienis Gruodžio 15d. Page 2 Vigil Mass Saturday December 14, Šeštadienis 3:00pm-Bendruomeninės susitaikymo pamaldos 4:00pm-už parapijiečius Sunday Sekmadienis Dec. 15,- Gruodžio 15d. 9:30 am-(engl.) - for parishioners Rev. Joseph Andrulionis 11:00am (Lith)-už parapijiečius Liusė Maldūnienė (meldž. Suvalkiečių klubas) Kornelija Buožytė Virgis Kanapickas Sakevičių ir Žygų šeimų mirusius Emanuelis Jarašūnas Vyčų šeimos mirusius Bagdonų šeimos mirusius Stasė ir Vladas Ilginiai Donatas Valaiša (3met.) Ona Venclovas Kęstutis Jokubaitis (8met.) Kun. Joseph Anderlonis Rymantas ir Dalia Ivaška Halina Leonienė Apolonija Vitienė (2 met.) Vaclovas Vitas (2met.) Padėka Dievui už suteiktas malones Irmutei ir jos šeimai Monday - Pirmadienis Dec. 16, Gruodžio 16d. 8:30am Helen Norkus// Jonas A. Stoškus Tuesday Antradienis Dec. 17, - Gruodžio 17d. 8:30am už parapijiečius Wednesday Trečiadienis Dec. 18, Gruod. 18d. 8:30am Zenonas Sukys// Juzė Ilgienė (1 met) Thursday-Ketvirtadienis Dec. 19,- Gruodžio 19d. 8:30am Jadvyga Užondenienė Friday Penktadienis Dec. 20, Gruodžio 20d. 8:30am už parapijiečius Saturday Šeštadienis - Dec. 21, - Gruodžio 21d. 4:00pm už parapijiečius Pat Petronela Waisnoras-Kulys (28met.) Sunday-Sekmadienis Dec. 22, - Gruodžio 22d. 9:30am (Engl.)- for parishioners 11:00am (Lith.) - už parapijiečius Barbara Normantienė Liusė Maldūnienė (6mėn. meldž. Petras Jadviršis) Kornelija Buožytė Valerija Pleirys (req. G & V. Lendraitis) Marija ir Petras Baltramoniai Arunas Liulevičius (1met.) Marija ir Jonas Kereliai (meldž. Rutos Jautokienes šeima) Vladas Zaicovas (meldž. B. ir A. Steikunas) Zita Kučiauskienė// Apolonija Jurkevičienė (30d.) Juzė Ilgienė (1met) Andrius ir Zuzana Juškevičiai Kun. Kazimieras Juškevičius Aldona Saladžiuvienė Giedrius Lisničenka Pat Petronela Waisnoras-Kulys (28met.) Juozas ir Romas Brainskiai Weekly amount needed for budget: $ 4450 Amount under budget: (2727) COLLECTIONS RINKLIAVOS December 7/8 4:00pm $ 289 9:30am $ :00am $ 708 Received at Rectory $ 1723 Total $ 2976 Retirement Fund for Religious $ 476 DEBT REDUCTION: $ 55 PARISH IMPROVEMENT: $ 1245 $ 1000 H. Malukas $ 100 D. Šaulys; $ 50 R. Damašauskas, J. Rapšys $ 25 R. Damasauskas; $ 20 T. Callis Christmas flowers-kalėdų gėlėms $ 50 J. Rapšys Christmas Donations $ 150 J. Variakojienė $ 30 D. Šaulys Donations for the Church Towers Repairs $ 100 D. Ilginis Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas. Thank you for your generosity. God bless you all! Melskimės už mirusius/let us pray for our deceased VIRGINIJA KUPCIKEVIČIUS "HELLO - MY NAME IS TEOFILIUS" Anyone interested in purchasing a small biography based on the writings of Saint Teofilius Matulionis, please contact the parish office. Cost: $6.00 Nauja knyga SVEIKI, MANO VARDAS TEOFILIUS Siūlome įsigyti įdomią, naują knygą apie pal. Teofilių Matulionį, knyga yra išleista anglų kalba. Savikaina $ 6.00 Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į parapijos raštinę tel ar rašyti elektroniniu paštu sekretorei Audrai Zakarauskas Let us pray for all the sick of our parish Melskimės už parapijos sergančius Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis, Nora Wideikis, Regina Jautokaitė, Sigitas Balsys, Ethel Radžius, Ona Žukauskienė, Angelė Katelytė-Lawler, Julija Smilgienė, Vytautas Beleška, Sr. Milda Blinstrubas, Genovaitė Ankus, Birutė Saldukaitė, Bronė Barakauskas, Marytė Vyčas, Mary Lally, John Lally. ŠVČ. SAKRAMENTAS LIGONIAMS-jeigu dėl ligos negalite dalyvauti Šv. Mišiose ir priimti Švč. Sakramentą, tai prašome kreiptis į parapijos raštinę tel. (773) dėl Komunijos atnešimo į namus.

3 Third Sunday of Advent December 15, 2019 "They Shall Obtain Joy and Gladness" Why did Jesus praise John the Baptist as the greatest person born of woman, and then in the same breath, say that those who enter God's kingdom would be greater than John? John is the last and greatest of the prophets of the old covenant. He fulfilled the essential task of all the prophets - to point the way to Jesus Christ, God's Anointed Son and Messiah. John s mission was to prepare the way for, and direct others to, Jesus as the promised Messiah. At the River Jordan when John exclaimed Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, he saw from a distance what Jesus would accomplish through his death on the cross. He foresaw Christ as the one who would redeem us from bondage to sin and death, earning for us our adoption as sons and daughters of God, and ensuring for us our place as citizens in the kingdom of heaven. When King Herod tried to silence John by throwing him into prison, John sent his disciples to Jesus, so that they could witness first-hand, the signs and wonders of Christ. They would be able to hear his message directly and see the effect of his words on those who were ready to receive his message. The miracles and healings which Jesus performed, confirmed for John, that they were the fulfillment of the Messianic prophecies announced by Isaiah some 700 years earlier. Isaiah had prophesied that when the Messiah came, he would "open the eyes of the blind and the ears of the deaf, the lame would leap, and the tongue of the dumb sing for joy" (Isaiah 35:5). When God acts to save his people, their sorrow and weeping are turned into joy and singing; their fear and weakness into strength and hope. The Lord Jesus offers us the assurance of faith and the strength to stand against every force that would try to rob us of our convictions. He gives us the courage to live and proclaim the good news of God's kingdom. "Lord Jesus, strengthen my trust in your word, and my hope in the saving power of your kingdom. Free me from everything that would hold me back from III Advento Sekmadienis Gruodžio 15, page 3 Džiaugsmas spindės jų veiduose Šiandien matome šv. Joną kalėjime. Jis nubaustas už tai, kad išdrįso karaliui Erodui papriekaištauti dėl piktinančios santuokos: Nevalia tau gyventi su brolio žmona. Jono ausį pasiekė kalbos apie Jėzaus veiklą, ir jis pradeda abejoti: ne tokį įsivaizdavo tautų lauktąjį Mesiją. Juk pranašai jį vaizdavo kaip galingą karalių, kuris valdys visą žemę. Stebėdamas Jėzaus pirmuosius viešojo gyvenimo žingsnius, Jonas nemato jokių ženklų, kad Jėzus ruoštųsi perimti valdžią, ir jo širdyje gimsta abejonės. Per savo mokinius Jonas atvirai klausia Jėzų: Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus į šį klausimą atsako netiesiogiai: neneigia, kad jis yra tautų lauktasis, bet savo mesijinę veiklą paaiškina žodžiais, kuriuose atsispindi Izaijo pranašystė: Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Savo atsakymu Jėzus parodo, kad pranašystės apie Mesiją turi dvejopą prasmę. Vienos kalba apie jo Karalystės galutinę pergalę, o kitos apie jo žemiškąjį gyvenimą, kančią ir mirtį. Jono klausimas, kas yra Jėzus, aktualus ir šiandien. Turbūt nėra nė vieno, kuris nebūtų suabejojęs. Abejonė. Mūsų tikėjimo ir gyvenimo kelionės palydovė. Vis dėlto Jėzaus atsakyme Jono mokiniams glūdi visa mesijo misijos gelmė: mesijas neateina kaip didis politikas ar karvedys. Jis ateina akliesiems regėjimo dovanoti, apvalyti nuo dvasinių ar fizinių raupsų, dovanoti gyvenimą ir džiaugsmą. Norėdami būti teisūs, privalome pripažinti, kad ne kas kitas kaip Bažnyčia amžių būvyje Jėzų išsaugojo mūsų dienoms. Pats Kristus save pavadino vynmedžiu, prie kurio prigludusios šakelės. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje (Jn 15, 4). Mylėkime savo Bažnyčią, nežiūrėdami jos vaikų klystkelių. Katalikas priima Bažnyčią tokią, kokia ji yra, nes tokioje Bažnyčioje jis mato Dievo šventumo, teisingumo ir gerumo reiškimąsi. Responsorial Psalm: Lord, come and save us. Lord, come and save us. Kalėdinis koncertas Gimė mums Žodis Gruodžio 21 d., šeštadienį, 7 v.v. mūsų bažnyčioje Dainava pristatys chorinės muzikos koncertą ir apmąstymus Advento ir šv. Kalėdų proga. Kviečiame stabtelti ir muzikos garsuose pasisemti prieškalėdinės ramybės, susikaupimo, pajusti šv. Kalėdų stebuklo laukimą - pasiruošti artėjančioms šventėms. Bilietus galite įsigyti bažnyčioje po mišių arba parapijos raštinėje. CHRISTMAS CONCERT DAINAVA ENSEMBLE: DECEMBER 21ST 7:00 pm COST - $25.00

4 Third Sunday of Advent December 15, 2019 III Advento Sekmadienis Gruodžio 15d. page 4 The Legion of Mary will meet this Thursday at 5:30 p.m. in the school. For more information contact Mark (312) Marijos Legionas renkasi ketvirtadieniais 5:30val. p.p. Dėl daugiau informacijos skambinkite Marytei Smilgaitei (773) ). ADVENTO GERUMO KREPŠELIS Kviečiame visus prisidėti prie šių metų adventinio krepšelio. GIVING BEYOND OURSELVES IN ADVENT Each year, in the spirit of advent, our parish invites everyone to contribute to a worthy cause. Use the wooden box by the altar. Kalėdų gėlės/christmas flowers Rinkliavos metu įdėkite vokelius, skirtus gėlėms ir bažnyčios papuošimui Kalėdų šventei. We appreciate donations for our Christmas decorations. Donations may be placed in the collection basket. Christmas wafers-kalėdaičiai Po mišių galite įsigyti kalėdaičius zakristijoje arba darbo dienomis klebonijoje. Christmas wafers are available through Advent and can be obtained either in the sacristy after mass or in the parish office. January 5, 2020 Happy New Year Champagne Brunch at 12:30pm in the parish hall. Cost $35.00 For reservations please call Pasisveikinimas su Naujais Metais sausio 5d., 12:30val.p.p. parapijos salėje. Muzikinė programa ir šventinis stalas. Kviečiame užsisakyti vietas ar stalus. Kaina $35.

5 CHURCH NAME OF ADDRESS Nativity BVM Church # S. Washtenaw Avenue Chicago, IL TELEPHONE CONTACT PERSON Rev. Jaunius Kelpsas, Audra Zakarauskas SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Acrobat 9.0 Windows 7 PRINTER HP psc 2410 Photosmart SUNDAY DATE NUMBER OF PAGES SENT 1 through 4 SPECIAL INSTRUCTIONS