KLAIPĖDOS REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KLAIPĖDOS REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Laikinosios materialiojo turto nuomos komisijos 2017 m. balandžio 24 d. posėdžio protokolu Nr. 2R- KLAIPĖDOS REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Klaipėdos regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvas), kodas , adresas Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda, patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygos (toliau Sąlygos) reglamentuoja valstybės ilgalaikio materialiojo turto (toliau tekste Turtas) viešojo turto nuomos konkurso (toliau tekste turto nuomos konkursas) tvarką ir sąlygas. 2. Archyvas, organizuodamas viešąjį turto nuomos konkursą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr Dėl valstybės materialiojo turto nuomos pakeitimo patvirtintomis valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiomis Sąlygomis. 3. Turto nuomos konkursą organizuoja ir vykdo Archyvo direktoriaus 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1V-42 Dėl laikinosios turto nuomos konkurso komisijos sudarymo sudaryta Laikinoji turto nuomos konkurso komisija (toliau Komisija). 4. Turto nuomos konkursas skelbiamas viešai Archyvo internetinėje svetainėje ir viename iš Klaipėdos miesto dienraščių. 5. Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo (paraiškų pateikimo data: nuo 2017 m. gegužės 10 d. iki 2017 m. gegužės 15 d.), 2017 m. gegužės 8 d m. gegužės 9 d. nuo val. gali apžiūrėti nuomojamą turtą. Asmuo kontaktams: Klaipėdos regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Ilona Vasiliauskienė, tel , el. paštas II. TURTO NUOMOS KONKURSO OBJEKTAS 6. Archyvas viešajame turto nuomos konkurse išnuomoja pastatą - garažą, adresas Naujoji Uosto g. 16A, LT-92122, pastatymo metai m., unikalus numeris , bendras plotas 215,31 kv. m. (toliau Turtas). Pastatas dviejų aukštų: pirmajame garažas, antrajame 3 (trys) kabinetai, dušas, WC. Turtas išnuomojamas administracinei - komercinei veiklai. 7. Nuomininko vykdoma veikla negali prieštarauti LR teisės aktų reikalavimams. 8. Pradinis nuomojamo Turto nuompinigių dydis per mėnesį 690,82 EUR. 9. Turtas išnuomojamas 10 metų laikotarpiui. 10. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 8 (aštuntos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. 11. Nuomininkas, nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

2 2 12. Nuomininkas savo jėgomis ir lėšomis, suderinęs su Archyvu, gali atlikti Turto apdailos darbus, už kuriuos Archyvas neatlygins. III. KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 13. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę vykdyti administracinę - komercinę veiklą ir atitinkantys visus Konkurso sąlygų reikalavimus. Paraišką Konkursui gali pateikti ir šiame punkte nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai, kartu su paraiška pateikdami Konkurso dalyvio išduotą įgaliojimą. 14. Pateikdamas paraišką Konkurso dalyvis sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tam, kad Nuomos sutartis būtų įvykdyta tinkamai. 15. Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kartu su paraiška privalo pateikti tai įrodančius dokumentus (jeigu Konkurso dalyvis negali pateikti žemiau nurodytų dokumentų, jis turi pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams): Eil. Nr. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai Konkurso dalyvis turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Turto nuomos sutarčiai vykdyti. Konkurso dalyvio atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai Juridinio asmens įstatų kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla. Pastaba. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius Kopija tikra ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Archyvas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. IV. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS 16. Konkurso dalyvių registravimas: vokai su paraiškomis pateikiami adresu Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda., kab. Nr. 202, patarėjai Raimondai Mažrimienei, jai nesant Komisijos narei Ilonai Vasiliauskienei (kab. Nr. 203), darbo dienomis nuo val., pietūs val. Vokų su paraiškomis pateikimo ir registravimo terminas nuo 2017 m. gegužės 10 d. iki 2017 m. gegužės 15 d. Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. 17. Konkurso dalyvis privalo iki 2017 m. gegužės 16 d. sumokėti pradinį įnašą 2072,47 EUR, (du tūkstančius septyniasdešimt du eurus ir 47 centus). 18. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas duomenys: Klaipėdos regioninis valstybės archyvas, a. s. LT , AB SWED bankas, banko kodas Paraiškos turi būti pateikiamos lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda Turto nuomos konkursui garažas. Kartu su paraiška turi būti pateiktas banko kvito arba mokėjimo pavedimo, liudijančio įmokėtą pradinį nuompinigių dydį, kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu; 20. Voke turi būti pateikta: paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens, juridinio asmens filialo, pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (konkurso Sąlygų 1 priedas);

3 nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; siūlomas konkretus nuompinigių dydis (konkurso Sąlygų 1 priedas); oficialių dokumentų kopijos, patvirtinančios, kad konkurso dalyvis atitinka teisės aktų reikalavimus ir turi teisę užsiimti veikla, kuriai vykdyti nori nuomotis patalpas, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurso Sąlygų 1 priedas); Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią Komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; paaiškinimas, kokiam tikslui Konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą (turi būti pridėtas pasirašytas dokumentas). 21. Nuomotojo įgaliotas atstovas registruoja Konkurso dalyvius nustatytos formos registracijos pažymoje įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu) (Sąlygų 2 priedas) ir išduoda Konkurso dalyviui registracijos pažymėjimą (Sąlygų 3 priedas). V. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS, NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 22. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami 2017 m. gegužės 16 d., 9.00 val., Archyvo patalpose, Naujoji Uosto g. 16, III aukšte Seminarų salėje. 23. Komisija atlieka gautų pasiūlymų vertinimą ir tikrina, ar teisingai ir pagal pateiktą formą užpildyta konkurso Sąlygų 1 priede esanti paraiška; ar konkurso dalyvis pateikė konkurso sąlygų 14 ir 18 punktuose nurodytus dokumentus. 24. Komisija, įvertinusi pasiūlymus, pirmuoju įrašo konkurso dalyvį, kuris atitinka konkurso sąlygų 14 punkte nurodytus reikalavimus, pateikęs 18 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą. 25. Konkursą laimi pirmuoju įrašytas dalyvis. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas registracijos pažymoje. 26. Konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai. Prie protokolo pridedama konkurso skelbimo kopija, nurodoma data ir skelbimo vieta. VI. NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 27. Konkurso laimėtojas, neatvykęs į Komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos: jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti Komisiją, laikydamasis konkurso sąlygų 30 punkte nurodyto termino. Konkurso dalyviai, neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. 28. Jeigu dalyvauti konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir atitinkantis Sąlygose nustatytus reikalavimus, keliamus turto nuomininkui, bei pateikęs visus konkurso sąlygų 18 punkte nurodytus dokumentus, jis laikomas konkurso laimėtoju. 29. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) jų pasiūlymai buvo atmesti, konkursas skelbiamas neįvykusiu. 30. Pradinis konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius. 31. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 5 darbo dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jei konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju, per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

4 4 32. Nuomotojas ir konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį. 33. Nuomotojas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nuomos sutarties įsigaliojimo perduoti konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą. 34. Konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

5 5 PARAIŠKA (Data) Vieta) Klaipėdos regioninio valstybės archyvo ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygų 1 priedas Įmonės/fizinio asmens pavadinimas/vardas, pavardė Įmonės/fizinio asmens adresas Įmonės/fizinio asmens kodas Įmonės/fizinio asmens vadovo vardas, pavardė Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas Banko pavadinimas ir adresas Sąskaitos Nr. ir kodas Šia paraiška pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis Klaipėdos regioninio valstybės archyvo materialiojo turto garažo nuomos konkurso organizavimo sąlygose. Patvirtiname, kad nuomos sutarties vykdymo metu užtikrinsime visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir siūlome: Eil. Paslaugų pavadinimas Nr. 1. Garažo nuoma Kartu su paraiška pateikiame šiuos dokumentus: Pateiktų dokumentų pavadinimas 1 (vieno) mėnesio nuomos kaina, EUR Dokumento puslapių skaičius Įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo Dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis veikla, numatoma vykdyti nuomojamame pastate Paaiškinimas, kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas (Konkurso dalyvio, jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

6 6 Klaipėdos regioninio valstybės archyvo ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygų 2 priedas TURTO GARAŽO, ADRESU NAUJOJI UOSTO G. 16A, KLAIPĖDA NUOMOS KONKURSO DALYVIŲ REGISTRACIJOS PAŽYMA Nr.... Klaipėda Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris Voko gavimo data Voko gavimo laikas (minučių tikslumu) Konkurso dalyvio pavadinimas Pastaba Registracijos baigimo data... Komisijos narys... Komisijos pirmininkas...

7 7 Klaipėdos regioninio valstybės archyvo ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygų 3 priedas KONKURSO DALYVIO PAŽYMĖJIMAS Registracijos eilės Nr. Voko gavimo data Voko gavimo laikas (minučių tikslumu) Komisijos posėdžio vieta (adresas) Klaipėdos regioninis valstybės archyvas Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda 3 aukštas, Seminarų salė Komisijos posėdžio data ir laikas 2017 m. gegužės 16 d val.

8