Combi (E) Įmontavimo instrukcija. 2 puslapis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Combi (E) Įmontavimo instrukcija. 2 puslapis"

Transkriptas

1 Combi (E) LT Įmontavimo instrukcija 2 puslapis

2 Combi (E) Įmontavimo pavyzdys 1 Suskystintųjų dujų šildytuvas Combi (E) 2 Valdymo pultas 3 Patalpos temperatūros jutiklis 4 Recirkuliacinio oro įsiurbimo anga (min. 150 cm²) 5 Šilto oro vamzdžiai 6 Šilto oro išleidžiamasis atvamzdis 7 Sieninis kaminas 2

3 Turinys Naudojami simboliai... 3 Paskirtis... 3 Saugos nurodymai... 4 Leidimas... 4 Taisyklės... 4 Įmontavimo į transporto priemones nurodymai... 4 Įmontavimo instrukcija... 5 Vietos parinkimas... 5 Įrenginio tvirtinimas... 6 Išmetamųjų dujų sistema... 6 Sieninio kamino įmontavimas... 6 Išmetamųjų dujų dvigubo vamzdžio prijungimas prie įrenginio... 7 Recirkuliacinio oro įsiurbimo anga... 7 Šilto oro paskirstymas... 7 Dujų prijungimas... 8 Vandens prijungimas... 8 FrostControl montavimas (apsauginis / išleidimo vožtuvas)... 9 Apsauginio / išleidimo vožtuvo montavimas... 9 Vandens linijų prijungimas / tiesimas... 9 Patalpos temperatūros jutiklio montavimas Valdymo pultų montavimas Elektros jungtys Maitinimo įtampa 12 V Patalpos temperatūros jutiklis Valdymo elementas / kondicionavimo sistema Maitinimo įtampa 230 V ~ Veikimo patikrinimas Įspėjamieji nurodymai Techniniai duomenys Naudojami simboliai Simbolis žymi galimus pavojus. Nurodymas su informacija ir patarimais. Laikykitės elektroninių įtaisų apsaugos nuo elektrostatinių reiškinių taisyklių! Paskirtis Naudojimas pagal paskirtį Įrenginys yra leidžiamas įmontuoti ir naudoti O kategorijos transporto priemonių gyvenamosiose priekabose ( Caravan ) ir M1 transporto priemonių kategorijos kemperiuose ( Motorcaravan ) tik, kai dujų įrangos instaliacija atlikta pagal EN Būtina laikytis nacionalinių taisyklių ir reglamentų dėl dujų instaliacijos naudojimo ir tikrinimo (Vokietijoje, pvz., DVGW-Arbeitsblatt G 607 ). Įrenginį leidžiama naudoti tik geriamajam vandeniui šildyti ir transporto priemonės salonui šildyti. Įrenginiui naudoti važiavimo metu turi būti įrengti įtaisai, apsaugantys nuo nekontroliuojamo suskystintųjų dujų išsiveržimo avarijos atveju (kaip nurodyta Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 122). Komercinio įrenginio naudojimo atveju eksploatuotojas privalo pasirūpinti, kad būtų laikomasi atitinkamoje paskirties šalyje galiojančių specialių įstatyminių ir draudimo teisės taisyklių (Vokietijoje, pvz., DGUV Vorschriften ). Naudojimas ne pagal paskirtį Bet koks kitoks naudojimas, kuris nėra paminėtas prie naudojimo pagal paskirtį, yra draudžiamas. Tai taikoma, pvz., įmontavimui ir naudojimui: autobusuose (transporto priemonių kategorijos M2 ir M3), sunkvežimiuose (transporto priemonių kategorija N), laivuose ir kitose vandens transporto priemonėse, medžiotojų / girininkų trobelėse, sodo nameliuose ar prie transporto priemonių pristatomose palapinėse. Įmontuoti priekabose ir transporto priemonėse, skirtose pavojingiems kroviniams gabenti, yra draudžiama. Draudžiama šildyti kitokius skysčius nei geriamasis vanduo (pvz., valymo, kalkių šalinimo ir konservavimo priemones). Sugedusius įrenginius naudoti draudžiama. Įrenginius, kurie buvo instaliuoti arba naudoti ne pagal įmontavimo ir naudojimo instrukcijas, naudoti draudžiama. 3

4 Saugos nurodymai Prieš paleisdami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją bei jos laikykitės! Saugiam ir tinkamam naudojimui užtikrinti, atidžiai perskaitykite įmontavimo bei naudojimo instrukciją bei kitus prie gaminio pridėtus dokumentus, jų laikykitės ir išsaugokite vėlesniam naudojimui. Būtina laikytis galiojančių įstatymų, direktyvų ir standartų. Jei nesilaikoma naudojimo ir įmontavimo instrukcijoje nurodytų taisyklių, galimi dideli materialiniai nuostoliai ir rimti pavojai asmenų sveikatai bei gyvybei. Už atsiradusią dėl to žalą atsako vien įrenginio eksploatuotojas arba naudotojas. Tik kvalifikuotam ir mokytam personalui (specializuotam personalui) leidžiama, vadovaujantis įmontavimo ir naudojimo instrukcija bei naujausiomis pripažintomis technikos taisyklėmis, Truma gaminį įmontuoti, remontuoti ir atlikti veikimo patikrinimą Specializuotas personalas yra asmenys, kurie dėl savo dalykinio išsilavinimo, savo žinių ir patirties gali tvarkingai pagal privalomus standartus atlikti darbus su Truma gaminiais bei geba atpažinti galimus pavojus. Atlikdami įmontavimo ir techninės priežiūros darbus, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines, kad nesusižalotumėte į aštrias briaunas. Saugokite akis nuo sužalojimų. Įmontuodami įrenginį ir jį naudodami, būkite su apsauginiais akiniais. Užsukite dujų tiekimą, prieš įmontuodami įrenginį ir prijungdami prie dujų tiekimo sistemos. Atjunkite visus įtampos tiekimo polius, prieš įmontuodami įrenginį ir prijungdami prie įtampos tiekimo. Jei šio įrenginio jungiamasis laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo skyriaus specialistai arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojų. Elektrostatinė įkrova gali sugadinti elektroniką. Prieš paliečiant elektroniką, reikia atlikti potencialų vienodinimą! Leidimas Šildymui važiavimo metu Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 122 kemperiams ir transporto priemonių gyvenamosioms priekaboms yra nurodyta naudoti apsauginę blokavimo įrangą. Šį reikalavimą atitinka dujų slėgio reguliatorius Truma MonoControl CS. Įmontavus šį dujų slėgio reguliatorių ir atitinkamai atlikus dujų instaliacijos darbus, važiuojant leidžiama naudoti patikrinto tipo suskystintųjų dujų šildytuvą pagal JT EEK taisyklę Nr. 122 visoje Europoje. Būtina laikytis nacionalinių taisyklių ir reglamentų. Įmontavimo į transporto priemones nurodymai Kad būtų galima atskirti įrenginį nuo tinklo po instaliacijos, pvz., techninės priežiūros darbams atlikti, turi būti instaliuotas jungiklis pagal įrengimo nuostatas. Žr. Maitinimo įtampa 230 V ~ 11 p.). Jungiamųjų kabelių negalima tvirtinti prie metalinių įrenginio paviršių, išmetamųjų dujų vamzdžio ir šilto oro vamzdžių, kabeliai turi prie jų nesiliesti (žr. Elektros jungtys 10 p.). Daugiau informacijos apie: įrenginiui įmontuoti numatytos patalpos matmenis, laikymo ir tvirtinimo priemonių matmenis ir padėtį šiojo patalpoje, minimalius atstumus tarp įvairių įrenginio dalių ir aplinkinių įrangos objektų, minimalius ventiliacijos angų matmenis ir jų tinkamą išdėstymą, įrenginio prijungimą prie tinklo ir tarpines visų atskirų komponentų jungtis; maksimalų įleidžiamo vandens slėgį, žr. Vietos parinkimas 5 p. žr. Įrenginio tvirtinimas 6 p. žr. Vietos parinkimas 5 p. žr. Recirkuliacinio oro įsiurbimo anga 7 p. ir Šilto oro paskirstymas 7 p. žr. Elektros jungtys 10 p. žr. Techniniai duomenys 12 p. Įmontavimas į transporto priemones turi atitikti šalies, kurioje naudojamas įrenginys, techninius ir administracinius nuostatus (pvz., EN 1949). Būtina laikytis nacionalinių taisyklių ir reglamentų (Vokietijoje, pvz., DVGW-Arbeitsblatt G 607 für Fahrzeuge ). Vokietijoje būtina laikytis komerciniams tikslams naudojamoms transporto priemonėms taikomų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įstaigų Berufsgenossenschaften parengtų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių (DGUV taisyklė 79 ligi šiol BGV D 34). Kitose šalyse reikia laikytis atitinkamų galiojančių taisyklių. Daugiau informacijos apie taisykles atitinkamose paskirties šalyse galima prašyti mūsų užsienio atstovybėse (žr. Taisyklės Teisė į gamintojo garantiją, įstatyminę garantiją ir teisines pretenzijas dėl atsakomybės prarandama, kai: atliekami įrenginio pakeitimai (įskaitant papildomos įrangos dalis), atliekami išmetamųjų dujų sistemos ir kamino pakeitimai, naudojamos ne Truma originalios atsarginės ir papildomos įrangos dalys, nesilaikoma įmontavimo ir naudojimo instrukcijos. Be to, nebegalioja leidimas eksploatuoti įrenginį ir tuo pačiu kai kuriose šalyse nebegalioja transporto priemonės eksploatavimo leidimas. 4

5 Įmontavimo instrukcija Vietos parinkimas Įrenginį ir jo išmetamųjų dujų sistemą įmontuokite taip, kad ji būtų bet kuriuo metu gerai prieinama techninės priežiūros darbams atlikti (pvz., elektronikos, dujų ir vandens jungčių per techninės priežiūros dangtį, baldų duris ir t. t.), kad ją būtų lengva išmontuoti ir įmontuoti * 10* 10* 500* 10* Įrenginio atstumas iki gretimų baldų ir transporto priemonės dalių visose pusėse turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. Atstumas tarp šilto oro vamzdžių ir gretimų karščiui jautrių konstrukcinių dalių turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. Po įrenginiu negali būti jokių karščiui neatsparių medžiagų (pvz., grindų dangos iš PVC ir pan., kabelių ir t. t.), nes prie įrenginio dugno gali susidaryti aukšta aplinkos temperatūra. 540* 12* Tiekiamame komplekte yra antras tipo ženklas (dublikatas) su nuimamu brūkšniniu kodu. Jei įmontavus šildytuvą tipo ženklo ant jo nesimato, ant įrenginio gerai matomoje vietoje reikia priklijuoti tipo ženklą (dublikatą). Dublikatą reikia naudoti tik kartu su originalu. 1 pav. Originalas Dublikatas Tolygiam transporto priemonės įšildymui pasiekti, šildytuvą, jei įmanoma, reikia montuoti transporto priemonės centre drabužių spintoje, daiktų skyriuje ar panašioje vietoje, kurioje būtų pakankamas aukštis, kad būtų galima beveik vienodai iškloti oro skirstymo vamzdžius. Oro įsiurbimui įmontavimo patalpoje turi būti atitinkamos angos žr. recirkuliacinio oro įsiurbimas ir šilto oro paskirstymas. Siekiant sumažinti galimą pavojų asmenims dėl avarijos metu galinčio atsilaisvinti šildytuvo, viršutinę įmontavimo spintos plokštę (17) galima kartu su šildytuvu priveržti prie kitų baldų dalių. Priklausomai nuo įmontavimo situacijos prieš šildytuvą (šalia šildytuvo) įstrižai važiavimo krypčiai ypač įmontavimo gale atvejais reikia sumontuoti stabilią baldų konsolę (18). Tam galima naudoti masyvią lentjuostę (skerspjūvis ne mažesnis kaip 30 x 50 mm) maždaug 180 mm aukštyje nuo grindų arba plokštę (18a) įstūmimui greta stabilios baldų konsolės. Kad įrenginio vidinės konstrukcinės dalys nebūtų pažeistos, draudžiama prie šios įrenginio izoliacijos tvirtinti kabelius ir vandens linijas. Turi būti nekliudoma eksploatavimui svarbių transporto priemonės dalių funkcijoms. 2 pav. 500* 18a * Minimalūs matmenys priklausomai nuo įmontavimo situacijos reikia pagalvoti apie papildomą vietą dujų ir vandens jungtims bei apsauginiam / išleidimo vožtuvui. Visi matmenys mm. 3 pav. Galimas uždusimo pavojus dėl išmetamųjų dujų. Kaminai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų įmanomas išmetamųjų dujų prasiskverbimas į vidų. Neįmontuokite kamino į šoninę sieną, kurioje yra durys ir kur gali būti pristatyta palapinė. Furgone kaminą įmontuokite taip, kad atidarytos durys neuždengtų kamino. Atstumas tarp išmetamųjų dujų sistemos ir gretimų karščiui jautrių konstrukcinių dalių turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. Kaminas turi būti montuojamas kaip sieninis arba stoginis kaminas. Sieninį arba stoginį kaminą reikia montuoti taip, kad 500 mm (R) spinduliu nebūtų bako atvamzdžio arba bako oro išleidimo angos. Be to, 300 mm atstumu turi nebūti gyvenamosios srities oro išleidimo angos ir lango angos. 300 mm R 300 mm 4 pav. Montuojant kaminą tiesiai po atviru langu, būtina sumontuoti elektrinį lango jungiklį (gam. Nr ). 5

6 Įrenginio tvirtinimas Patikrinkite, ar transporto priemonė yra su pakankamos keliamosios galios grindimis, dvigubomis arba tarpinėmis grindimis šildytuvui tvirtinti jei jos netinkamos pirmiausia reikia įrengti pakankamos keliamosios galios pagrindą (pvz., su grindimis suklijuota klijuotosios medienos plokštė). Priveržkite šildytuvą 4 varžtais B 5,5 x 25 (yra tiekiamame komplekte) prie transporto priemonės, dvigubų arba tarpinių grindų. Priklausomai nuo įmontavimo situacijos šildytuvą galima pritvirtinti ir 3 varžtais tam reikia visada prisukti prie transporto priemonės grindų aliuminines kojas (a) ir pasirinktinai vieną iš plastikinių kojų (b). a b Sieninio kamino įmontavimas Leidžiami vamzdžio ilgiai Nurodomi degimo oro tiekimo vamzdžio ilgiai. Sieninio kamino atveju vamzdžių ilgiai gali būti nuo min. 60 cm iki maks. 100 cm tiesiant vertikaliai arba su maks. 20 cm nuolydžiu. Vamzdžius nuo 100 cm iki maks. 200 cm ilgio leidžiama tiesti tik vertikaliai cm cm 100 cm 5 pav. a Šildytuvas turi būti priveržtas prie transporto priemonės, dvigubų arba tarpinių grindų, kad būtų neįmanomi dujų įrangos pažeidimai dėl judėjimo važiavimo metu! Išmetamųjų dujų sistema b 6 pav. max. 100 cm max. 20 cm max. 100 cm Vamzdžius nupjaukite taip, kad jie įmontuojant išsikištų iš angos kaminui. Išmetamųjų dujų vamzdis (1) turi būti 10 % ilgesnis nei degimo oro tiekimo vamzdžio (5). Taip išvengiama išmetamųjų dujų vamzdžio plėtimosi ir tempimo apkrovos. 5 1 Gaisro rizika dėl perkaitimo ir (arba) uždusimo pavojus dėl išmetamųjų dujų, netinkamai įmontavus kitų gamintojų, o ne Truma originalias išmetamosios sistemos dalis. Naudokite tik Truma originalias išmetamosios sistemos dalis. Montuodami laikykitės išmetamųjų dujų sistemos įmontavimo instrukcijos. Įrenginiui leidžiama naudoti tik Truma išmetamųjų dujų vamzdį AA 3 (gam. Nr ), degimo oro tiekimo vamzdį ZR 80 (gam. Nr ) ir komplekte esančias apkabas (gam. Nr ). Įrenginys tik su šiais komponentais yra patikrintas ir leidžiamas naudoti. Montuodami nesuspauskite ir nesulenkite vamzdžių. Atstumas tarp išmetamųjų dujų sistemos ir gretimų karščiui jautrių konstrukcinių dalių turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. Stoginis kaminas pristatomas kaip šildymo įrenginio papildoma įranga prie stoginio kamino pridedama įmontavimo instrukcija. 7 pav. Sieninio kamino montavimas Sieninį kaminą (rodyklė nukreipta į viršų) montuokite prie lygaus paviršiaus, kur į jį iš visų pusių pūs vėjas. Išgręžkite Ø 83 mm angą (tuščias ertmes kamino angos srityje apkalkite mediena). Sandarinama su komplekte esančiu guminiu sandarikliu (8). Struktūrinius paviršius tepkite plastine kėbulų sandarinimo priemone; netepkite silikonu! Prieš prakišant išmetamųjų dujų dvigubą vamzdį per angą, uždėkite ant vamzdžių apkabą (7). Uždėkite guminį sandariklį (8 lygia puse į kaminą, sandarinimo paviršiumi į sieną) ant vidinės kamino dalies (9). Išmetamųjų dujų vamzdį (1) sudurkite pradžioje maždaug per 2 cm taip, kad vijos sutaptų. Uždėkite apkabą (2 nagais į kaminą) ant išmetamųjų dujų vamzdžio (1). Išmetamųjų dujų vamzdį (1) stumkite iki atramos ant atvamzdžio (11 lenktas kampas nukreiptas į viršų). Apkabą (2) stumkite iki atramos atrama turi būti tarp apkabos nagų priveržkite. Degimo oro tiekimo vamzdį (5) stumkite ant dantytojo atvamzdžio (12). Vidinę kamino dalį (9) pritvirtinkite 6 varžtais (13), uždėkite išorinę kamino dalį (14) ir priveržkite 2 varžtais (15) (varžtai B 3,5 x 25 yra tiekiamame komplekte). Degimo oro tiekimo vamzdį su apkaba (7) tvirtinkite iš vidaus prie atvamzdžio (12) ir (kai ilgis didesnis kaip 60 cm) mažiausia viena apkaba ZRS (16 Art.-Nr ) pritvirtinkite prie sienos. 6

7 16 Ø 83 mm 8 pav Nm Išmetamųjų dujų dvigubo vamzdžio prijungimas prie įrenginio 9 TOP OBEN Šilto oro paskirstymas Gaisro arba netinkamo veikimo rizika netinkamai įmontavus kitų gamintojų, o ne Truma originalias šilto oro paskirstymo sistemos dalis. Naudokite tik Truma originalias šilto oro paskirstymo dalis. Montuodami laikykitės šilto oro paskirstymo sistemos įmontavimo instrukcijos. Naudoti įrenginį be šilto oro vamzdžių draudžiama. Šiltas oras lanksčiais vamzdžiais nukreipiamas daugiausia į gyvenamosios patalpos grindų sritį. 4 atvamzdžiai ant įrenginio skirti vamzdžiui ÜR Ø 65 mm (gam. Nr ). Įrenginys tik su šiais komponentais yra patikrintas ir leidžiamas naudoti. Jei šilto oro vamzdį ankštoje vietoje reikia stipriai sulenkti tiesiai už įrenginio karšto oro išleidimo atvamzdžio, rekomenduojame naudoti 90 alkūnę BGC (gam. Nr ). Su šia alkūne galima prijungti šilto oro vamzdį ÜR su Ø 65 mm arba VR su Ø 72 mm. Išmetamųjų dujų vamzdį (1) sudurkite taip, kad vijos sutaptų. Uždėkite apkabą (4 nagais į įrenginį) ant išmetamųjų dujų vamzdžio (1). Apkabą (7) užstumkite ant degimo oro tiekimo vamzdžio (5). Išmetamųjų dujų vamzdį (1) stumkite iki atramos ant atvamzdžio (3). Apkabą (4) stumkite iki atramos atrama turi būti tarp apkabos nagų priveržkite. Degimo oro tiekimo vamzdį (5) stumkite ant atvamzdžio (6) ir pritvirtinkite apkaba (7) Nm pav. Kai vamzdis trumpesnis nei 2 m, išleidžiamasis atvamzdis turi būti montuojamas ne aukščiau kaip šilto oro vamzdžio atvamzdis. Jei vamzdis yra trumpesnis nei 50 cm, vamzdis tarp atvamzdžio ir išleidžiamojo atvamzdžio papildomai turi sudaryti sifoną. L 50 cm L 50 cm 9 pav. Recirkuliacinio oro įsiurbimo anga Įrenginys įsiurbia cirkuliuojamą orą. Tai turi vykti per didelę arba kelias mažesnes angas kurių bendras plotas ne mažesnis kaip 150 cm², iš patalpos (ne galinio garažo) į montavimo vietą. Jei instaliuojamos grotelės (tiekiamame komplekte nėra) (10 pav.), reikia laikytis tokių pačių reikalavimų dėl srauto skerspjūvio sritį (150 cm²) orui įsiurbti. 12 pav. Šiomis priemonėmis veikiant vasaros režimu išvengiama nepageidaujamo transporto priemonės šildymo dėl konvekcijos (kamino poveikio). Šilto oro paskirstymo vamzdžius reikia saugiai įkišti į atvamzdžius. Fiksacijai pagerinti prie kiekvieno atvamzdžio yra pritvirtintas veržtukas. Optimaliam šilto oro paskirstymui Truma visada rekomenduoja prie šildytuvo montuoti 4 šilto oro išleidimo atvamzdžius. Jei reikalingi tik 3 šilto oro išleidimo atvamzdžiai, vieną iš apatinių šilto oro išleidimo atvamzdžių reikia uždaryti dangteliu VD-Combi (gam. Nr ). Dangtelį reikia įspausti į šildytuvo formos dalį, kol išgirsite fiksacijos garsą ir jis tvirtai laikysis. Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo. Naudojant 4 šilto oro išleidimo atvamzdžius leidžiama į vieną šilto oro atšaką įmontuoti uždaromą antgalį EN. Jei yra tik 3 šilto oro išleidimo atvamzdžiai, reikia atkreipti dėmesį, naudojant uždaromą antgalį (pvz., vonios kambariui), antras neuždaromas antgalis įmontuojamas į šilto oro atšaką. 10 pav. Recirkuliacinio oro įsiurbimo angos turi būti išdėstytos taip, kad normaliomis naudojimo sąlygomis nebūtų įmanomas transporto priemonės variklio ir šildytuvo išmetamųjų dujų įsiurbimas. Konstrukcinėmis priemonėmis reikia užtikrinti, kad į transporto priemonės vidų nukreipiamas karštas oras negalėtų būti užterštas. Šildytuve Combi 6 (E) turi būti prijungti visi 4 šilto oro atvamzdžiai, kad būtų išvengta perkaitimo. Šilto oro vamzdžių skerspjūvis turi nesumažėti dėl sudūrimo ir pan. Jei į Combi 6 (E) šilto oro atšaką įmontuojamas uždaromas antgalis EN (pvz., vonios kambaryje), antras neuždaromas antgalis turi būti įmontuotas į šią šilto oro atšaką. Šilto oro sistema konstruojama kiekvienam transporto priemonės tipui individualiai moduliniu principu. Tam skirta plati papildomos įrangos programa. 7

8 Dujų prijungimas Dujų tiekimo (30 mbar) ir įrenginio (žr. tipo ženklą) darbinis slėgis turi būti vienodas. Vamzdžių tiesimą parinkite taip, kad įrenginį būtų galima lengvai išmontuoti techninės priežiūros darbams atlikti. Dujų tiekimo vamzdis Ø 8 mm turi būti prijungtas jungtimi su srieginiu žiedu (19 priklausomai nuo modelio yra tiekiamame komplekte) prie dujų prijungimo atvamzdžio (20). Užverždami kruopščiai laikykite antru raktu! Trumpinti ir lenkti dujų prijungimo atvamzdį (20) prie įrenginio draudžiama Vandens prijungimas Boileriui eksploatuoti galima naudoti visus slėginius ir panardinamuosius siurblius iki 2,8 bar, taip pat visas mišrias baterijas su elektriniu jungikliu arba be jo. Prijungiant prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos (kaimo arba miesto jungtis) arba esant galingesniems siurbliams, reikia naudoti slėgio reduktorių, kuris apsaugotų nuo didesnio kaip 2,8 bar slėgio boileryje susidarymo. Įšilus vandeniui ir dėl vykstant plėtimuisi gali būti pasiektas slėgis iki 4,5 bar ir suveikti apsauginis vožtuvas (taip pat ir panardinamuosiuose siurbliuose). Vandens linijos boileriui prijungti ir apsauginis / išleidimo vožtuvas turi būti tinkami naudoti geriamajam vandeniui, atsparūs slėgiui (iki 4,5 bar) ir karštam vandeniui iki +80 C. Naudojant panardinamuosius siurblius, reikia sumontuoti atbulinį vožtuvą (21 tiekiamame komplekte nėra) tarp siurblio ir pirmos atšakos. Įmontuodami atbulinį vožtuvą, atkreipkite dėmesį į tekėjimo kryptį. (Žr. 14 pav. Instaliacijos su Ø 10 mm lanksčiomis žarnomis pavyzdys) 13 pav. Prieš prijungiant prie įrenginio reikia įsitikinti, kad dujų vamzdžiuose nėra nešvarumų, drožlių ir t. t.! Dujų įvade atskyrimo vietų skaičius asmenų naudojamose patalpose turi būti ribotas iki techniškai būtino skaičiaus. Dujų įranga turi atitikti šalies, kurioje naudojamas įrenginys, techninius ir administracinius nuostatus (Europoje, pvz., EN 1949 standartas). Būtina laikytis nacionalinių taisyklių ir reglamentų (Vokietijoje, pvz., DVGW-Arbeitsblatt G 607 für Fahrzeuge ). 14 pav Naudojant slėginius siurblius su didele perjungimo histereze, karštas vanduo gali grįžti per šalto vandens čiaupą. Atbuliniam srautui stabdyti rekomenduojame tarp išleidimo į šalto vandens čiaupą ir apsauginį / išleidimo vožtuvą sumontuoti atbulinį vožtuvą (22 tiekiamame komplekte nėra). Įmontuodami atbulinį vožtuvą, atkreipkite dėmesį į tekėjimo kryptį. (Žr. 15 pav. Instaliacijos su lanksčiomis Ø 10 mm žarnomis pavyzdys) pav Instaliuojant su lanksčiomis žarnomis (Ø 10 mm) Kampinės jungtys (27 ir 28) ir apsauginis / išleidimo vožtuvas (24) yra su Ø 10 mm jungtimi. Visos žarnų jungtys turi būti užfiksuotos su žarnų apkabomis (taip pat ir šalto vandens srityje). Instaliuojant su stacionariais vamzdžiais (Ø 12 mm) Kampinės jungtys (27 ir 28) ir apsauginis / išleidimo vožtuvas (24) yra su Ø 12 mm vidine jungtimi. Rekomenduojame naudoti John Guest vamzdžius, atramines įvores ir fiksavimo žiedus. Kitokio skersmens vamzdžiams prijungti yra atitinkami adapteriai (tiekiamame komplekte nėra). 8

9 FrostControl montavimas (apsauginis / išleidimo vožtuvas) FrostControl turi būti montuojamas arti įrenginio šildomoje patalpoje, naudotojui gerai prieinamoje vietoje. Atkreipkite dėmesį, kad sukamasis jungiklis (30) ir spaudžiamasis jungiklis (31) liktų valdomi. Parinkdami vietą atkreipkite dėmesį, kad FrostControl (24) nebūtų arti kitų gamintojų šilumos šaltinių (pvz., tinklo įrenginių) arba prie pat šilto oro vamzdžių! Vandens išleidimą atlikite tiesiai į išorę apsaugotoje nuo purškiančio vandens vietoje (jei reikia, pritvirtinkite apsaugą nuo purškiančio vandens). Išgręžkite Ø 18 mm angą transporto priemonės dugne. Žarną (24b) užstumkite ant ištuštinimo atvamzdžio (24a), abu prakiškite per dugną ir su nuolatiniu nuolydžiu išveskite į išorę. Ištuštinimo atvamzdį išlygiuokite per angos centrą. Pritvirtinkite FrostControl 2 varžtais B 5,5 x 25 (yra tiekiamame komplekte) be įtempimo, įsukdami varžtus vertikaliai. Oro tarpą tarp žarnos ir angos užsandarinkite iš apačios su plastine kėbulų sandarinimo priemone. (Žr. 16 pav. Instaliacijos su Ø 10 mm lanksčiomis žarnomis pavyzdys) pav a 24b Apsauginio / išleidimo vožtuvo montavimas Apsauginį / išleidimo vožtuvą (24) sumontuokite gerai prieinamoje vietoje netoli įrenginio. Atkreipkite dėmesį, kad svirtis turi likti valdoma. Vandens išleidimą atlikite tiesiai į išorę apsaugotoje nuo purškiančio vandens vietoje (jei reikia, pritvirtinkite apsaugą nuo purškiančio vandens). Išgręžkite Ø 18 mm angą transporto priemonės dugne. Žarną (24b) užmaukite ant ištuštinimo atvamzdžio (24a), abu prakiškite per dugną ir su nuolatiniu nuolydžiu išveskite į išorę. Apsauginį / išleidimo vožtuvą pritvirtinkite 2 varžtais. (Žr. 17 pav. Instaliacijos su Ø 12 mm su stacionariais vamzdžiais pavyzdys) Vandens linijų prijungimas / tiesimas Prijungtų konstrukcinių dalių veikimui užtikrinti, turi būti tiesiamos kuo trumpesnės vandens linijos be užlenkimų ir įtempių. Visas vandens linijas tieskite su nuolydžiu iki apsauginio / išleidimo vožtuvo. Žalai dėl užšalimo garantija nesuteikiama. Įmontuojant vandens tiekimo sistemą į transporto priemonę, reikia atkreipti dėmesį, kad tarp vandens linijų ir šilumos šaltinio (pvz., šildytuvo, šilto oro vamzdžio) būtų išlaikomas pakankamas atstumas. Vandens linija turi būti montuojama prie šilto oro vamzdžio tik 1,5 m atstumu iki šildytuvo. Truma žarnos apkaba SC (gam. Nr.: ) gali būti naudojama nuo šio atstumo. Lygiagrečiojo montavimo atveju, pvz., pravedant per sieną, reikia pritvirtinti distancinius elementus (pvz., izoliaciją), kad būtų išvengta sąlyčio. Atkreipkite dėmesį, kad šalto vandens tiekimo vamzdis dėl užšalimo pavojaus nesiliestų su šalčio tiltais (pvz., išorine siena). Prijunkite šalto vandens tiekimo vamzdį (23) prie apsauginio / išleidimo vožtuvo (24). Visiškam vandens ištuštinimui ir nuolatiniam vandens žarnų prie įrenginio sandarumui užtikrinti, visada reikia naudoti pridedamas kampines jungtis (27 ir 28). Sumontuokite vandens liniją (25) šalto vandens tiekimui tarp apsauginio / išleidimo vožtuvo (24) ir boilerio jungties. Karšto vandens liniją (26) tieskite nuo kampinės jungties su integruotu ventiliacijos vožtuvu (28) iki vartojimo vietų. Įkiškite kampinę jungtį (28 su ventiliacijos vožtuvu) į viršutinę šildytuvo jungtį (karšto vandens išleidimas), o kampinę jungtį (27) į apatinę jungtį (šalto vandens tiekimas) iki atramos. Tempdami patikrinkite, ar kampinės jungtys tinkamai užsifiksavo. Išorinio Ø 11 mm ventiliacijos žarną (29) užstumkite ant ventiliacijos vožtuvo atvamzdžio (32) ir nesulenkdami nutieskite į išorę. Lanko spindulys turi būti ne mažesnis kaip 40 mm. Nupjaukite ventiliacijos žarną maždaug 20 mm po transporto priemonės dugnu 45 įstrižai važiavimo krypties. (Žr. 18 pav. Instaliacijos su Ø 10 mm lanksčiomis žarnomis pavyzdys) a 24b mm 45º Ø 18 mm 18 pav. 17 pav. 9

10 Patalpos temperatūros jutiklio montavimas Parinkdami vietą atkreipkite dėmesį, kad patalpos temperatūros jutiklis būtų apsaugotas nuo tiesioginio karščio spinduliavimo. Optimaliam patalpos temperatūros reguliavimui rekomenduojame montuoti patalpos temperatūros jutiklį virš įėjimo durų. 39 open V 19 pav. 10 mm Reikia atkreipti dėmesį, kad jutiklis visada montuojamas į vertikalią sieną. Apie jį turi nekliudomai cirkuliuoti patalpos oras. Išgręžkite Ø 10 mm angą. Jungiamąjį kabelį iš galo prakiškite per angą ir prijunkite kabelio galą su izoliuotu jungiamuoju kištuku prie jutiklio (nereikia atsižvelgti į polius). Įstumkite patalpos temperatūros jutiklį ir kabelio galą su dviem izoliuotais jungiamaisiais kištukais nutieskite iki šildytuvo elektronikos (prireikus prailginkite iki maksimalus bendro 10 m ilgio su kabeliu 2 x 0,5 mm² ). Pridedamas patalpos temperatūros jutiklis turi būti prijungiamas visada, nes kitaip šildytuvas rodys triktį. 20 pav = įėjimo įtampa +12 V (plokščiasis kištukas 6,3 mm) 41 = įėjimo įtampa masė (plokščiasis kištukas 6,3 mm) 42 = FrostControl kaitinimo elementas (papildoma įranga) 43 = įrenginio saugiklis: 10 A greitaveikis (F10 A) 44 = jungės laidas (arba lango jungiklis papildoma įranga) 45 = mygtukas (techninė priežiūra) 46 = patalpos temperatūros jutiklis 47 = valdymo pultas / diagnostikos kištukas* 48 = valdymo pultas / diagnostikos kištukas* * Alternatyvios jungtys Visas jungtis prie įrenginio atlikite su laisvai kabančiais jungiamaisiais kabeliais. Taip kondensato vanduo per jungiamuosius kabelius nepateks į įrenginį. 45 Valdymo pultų montavimas Valdymo pultų montavimas yra aprašytas prie valdymo pulto pridedamoje įmontavimo instrukcijoje. Elektros jungtys Naudojant saulės kolektorių sistemą, pagal EN 1648 tarp saulės kolektorių sistemos ir šildytuvo visada turi būti įjungta baterija (su įkrovos reguliatoriumi) arba įtampos reguliatorius (išėjimo įtampa 11 V 15 V; kintamosios įtampos pulsacija < 1,2 Vss). Priešingu atveju, dėl nereguliarios maitinimo įtampos iš saulės kolektorių sistemos, gali būti pažeista šildytuvo elektronika. Atjungdami bateriją, visada pirmiausia atskirkite nuo baterijos įkrovos reguliatorių. Prijungdami bateriją, visada paskiausia prijunkite prie baterijos įkrovos reguliatorių. Šildytuvo elektronikos pažeidimams, kilusiems dėl nereguliarios maitinimo įtampos iš saulės kolektorių sistemos, garantija nesuteikiama. Jungiamieji elektros kabeliai turi būti ne ilgesni kaip 10 m. Jungiamuosius kabelius tieskite taip, kad jie niekur nesitrintų. Prie aštrių briaunų, pvz., tiesiant prie metalinių sienų, papildomai naudokite tarpinę įvorę arba apsauginius briaunų profiliuočius. Jungiamųjų kabelių negalima tvirtinti prie metalinių įrenginio paviršių, išmetamųjų dujų vamzdžio ir šilto oro vamzdžių, kabeliai turi prie jų nesiliesti. Elektros jungtys yra po šildytuvo jungčių dangčiu (39). Jį galima nuimti spaudžiant ir tuo pačiu metu stumiant rodyklės kryptimi. Nuimant ir uždedant jungčių dangtį, reikia atkreipti dėmesį, kad jungiamieji kabeliai nebūtų ištraukiami ar suspaudžiami. 21 pav. Jungiamųjų kabelių ir kištukų turi neveikti jėgos. Kad sumažintumėte tempimo apkrovą, jungiamuosius kabelius apjuoskite kabelių dirželiais (žr. pav.) ir kiekvieną jų pritvirtinkite prie korpuso. Visi laidai turi būti patikimai pritvirtinti ir neturi atsilaisvinti ar atitrūkti veikiami vibracijos kitaip gresia gaisro pavojus! 22 pav. 12 V + Maitinimo įtampa 12 V - Šildymo įrenginių elektros laidai, perjungimo ir valdymo įrenginiai transporto priemonėje turi būti išdėstyti taip, kad normaliomis naudojimo sąlygomis nebūtų sutrikdytas nepriekaištingas veikimas. Visi į išorę išvesti laidai turi būti prie pramušimo tiesiami sandariai apsaugoti nuo purškiamo vandens. Prieš pradedant darbus prie elektrinių dalių reikia atjungti įrenginio gnybtus nuo maitinimo sistemos. Išjungti valdymo pultu nepakanka! 10

11 Prieš atliekant kėbulo virinimo elektra darbus, reikia atskirti įrenginio jungtį nuo borto tinklo. Jei įrenginys prijungiamas sumaišius polius, suveiks įrenginio saugiklis (43). Sujungus tinkamai polius ir pakeitus įrenginio saugiklį (43) galima toliau naudoti įrenginį. Jei transporto priemonių gyvenamoji priekaba (transporto priemonių kategorija O) naudojama autonominiam šildymo režimui be jungties prie srovės tinklo, reikia primontuoti bateriją. 12 V įtampos maitinimas autonominio šildymo režimui per vilkiką (PIN 9 arba polių kištukas priekabos prikabinimui) draudžiamas. Optimaliam maitinimui užtikrinti, būtina šildytuvą prijungti prie borto tinklo (centralizuota elektronika 10 A) su kabeliu 2 x 2,5 mm² (2 x 4 mm² nuo 6 m iki maks. 10 m bendro ilgio). Galimai reikės atsižvelgti į įtampos kryčius maitinimo linijoje. Prijunkite neigiamą laidą prie centrinės masės. Tiesiogiai prijungiant prie baterijos, reikia teigiamą ir neigiamą laidus apsaugoti saugikliais. Jungtims (40, 41) rekomenduojame naudoti 6,3 mm visiškai izoliuotas plokščias kištukines įvores. Maitinimo įtampa 230 V ~ ( Combi E su elektriniais kaitinimo elementais) Prijungti 230 V elektrą leidžiama tik kvalifikuotam specializuotam personalui (Vokietijoje, pvz., pagal VDE 0100, 721 dalį arba IEC ). 230 V elektrą prijungti reikia prie apsaugotos srovės grandinės bent su 10 A (geriausia 16 A). Gyvenamųjų transporto priemonių priekabų ir kemperių srovės grandinėje į Combi E turi būti įmontuotas: tinkamas jungtuvas su liekamosios srovės apsaugu (FI apsauginis jungiklis), atskyrimo nuo tinklo jungiklis (techninės priežiūros ir remonto darbams). Šie jungikliai turi atjungti visus polius ir turi būti privalomas atstumas tarp kontaktų (mažiausia 3,5 mm). Prie įvado draudžiama prijungti kitus vartotojus! Maitinimas su maitinimo bloku be baterijos Sureguliuota maitinimo bloko išėjimo įtampa turi būti tarp 11 V ir 15 V. l = 150 cm Kintamosios įtampos pulsacija turi būti < 1,2 Vss. Maitinimo blokas šildytuvą turi nuolat aprūpinti bent 25 A. Jei tai prijungus prie maitinimo bloko ir eksploatuojant kitus vartotojus neužtikrinama, šildytuvui reikalingas atskiras maitinimo blokas. Kaip alternatyvą galima naudoti maitinimo bloką, kuris šildytuvą nuolat aprūpins mažiausia 10 A. Kiekvienoje išeinančioje srovės grandinėje turi būti išėjimo pusės apsaugas nuo trumpojo sujungimo. Apsaugas nuo trumpojo sujungimo turi per 1 s atjungti šildytuvo maitinimą. Po atjungimo dėl trumpojo sujungimo maitinimą atkurti galima tik po šildytuvo patikros ir papildomo veiksmo rankiniu būdu (pvz., automatinio išjungiklio užfiksavimo arba lydžiojo saugiklio pakeitimo). Patalpos temperatūros jutiklis Jungiamojo kabelio kištuką prijunkite prie jungties (46) (nereikia atsižvelgti į polius). Valdymo elementas / kondicionavimo sistema Galimos šios prijungimo kombinacijos. Analoginiai valdymo elementai 1 Valdymo pultas CP classic Combi (Šildytuvas be elektrinių kaitinimo elementų) 23 pav. Kabelius reikia apsaugoti tinkamomis apkabomis. Žemos įtampos įrenginių kabelius / laidus tieskite erdviai atskirdami nuo itin žemos įtampos įrenginių kabelių / laidų. Veikimo patikrinimas Po įmontavimo reikia patikrinti dujų įvado sandarumą, taikant slėgio sumažėjimo metodą. Turi būti išduotas patikros pažymėjimas (Vokietijoje, pvz., pagal DVGW-Arbeitsblatt G 607 ). Po to pagal naudojimo instrukciją patikrinkite visas įrenginio funkcijas, ypač vandens ištuštinimo. Žalai dėl užšalimo garantija nesuteikiama. Naudojimo instrukciją reikia perduoti transporto priemonės savininkui. Pirmojo paleidimo metai turi būti pažymėti kryželiu ant tipo ženklo. Įspėjamieji nurodymai Prie įrenginio pridedamą geltoną lipduką su įspėjamaisiais nurodymais montuotojas arba transporto priemonės savininkas turi priklijuoti kiekvienam naudotojui gerai matomoje vietoje transporto priemonėje! Trūkstamus lipdukus galite gauti iš Truma. Skaitmeniniai valdymo elementai 1 Valdymo pultas CP plus ir 1 Kondicionavimo sistema Combi (E) (Šildytuvas su elektriniais kaitinimo elementais / be elektrinių kaitinimo elementų) Tinkamas sistemas žr. valdymo pulto CP plus naudojimo instrukciją Atitinkamo jungiamojo kabelio kištuką įkiškite į jungtį (47 arba 48) ir užfiksuokite. 11

12 Techniniai duomenys nustatyti pagal EN 624 ir Truma tikrinimo sąlygas Dujų rūšis Suskystintosios dujos (propanas / butanas) Darbinis slėgis 30 mbar (žr. tipo ženklą) Vandens talpa 10 litrų Įkaitimo laikas maždaug nuo 15 C iki 60 C Boileris apie 23 min. (matuojama pagal EN 15033) Šildytuvas ir boileris apie 80 min. Siurblio slėgis maks. 2,8 bar (280 kpa) Sistemos slėgis maks. 4,5 bar (450 kpa) Vardinė šiluminė galia (automatinės galios pakopos) Dujų režimas Combi 2 E UK: 2000 W Combi 4 (E) / 4 E UK: 2000 W / 4000 W Combi 6 (E) / 6 E UK: 2000 W / 4000 W / 6000 W Elektros režimas Combi 2 E UK / 4 E (UK) / 6 E (UK): 900 W / 1800 W Mišrus režimas (dujų ir elektros režimas) Combi 2 E UK / Combi 4 E (UK): maks W Combi 6 E (UK): maks W Dujų suvartojimas Combi 2 E UK: 160 g/h Combi 4 (E) / 4 E UK: g/h Combi 6 (E) / 6 E UK: g/h Šilumos sąnaudos parengčiai (visų įrenginių) Dujų režimas 5,2 g/h Papildomi duomenys pagal EN 624 Combi 2 E UK: Qn = 2,4 kw (Hs), 170 g/h, C13, I 3 B/P(30) Combi 4 (E) / 4 E UK: Qn = 4,8 kw (Hs), 345 g/h, C13, I 3 B/P(30) Combi 6 (E) / 6 E UK: Qn = 6,8 kw (Hs), 480 g/h, C13, I 3 B/P(30) Paskirties šalys Combi 2 E UK: GB, IE Combi 4 (E) / 4 E UK / 6 (E) / 6 E UK: DE, AT, CH, DK, FI, NL, NO, SE, SK, CH, CZ, CY, BE, IT, RO, GR, LI, LU, IS, PL, EE, LT, LV, MC, MT, PT, SI, HR, HU, FR, BG, SM, TR, GB, IE Tiekiamo oro kiekis (laisvai išpučiant be šilto oro vamzdžio) Combi 2 E UK / Combi 4 (E) / 4 E UK: su 3 šilto oro išleidimo atvamzdžiais maks. 249 m³/h su 4 šilto oro išleidimo atvamzdžiais maks. 287 m³/h Combi 6 (E) / 6 E UK: su 4 šilto oro išleidimo atvamzdžiais maks. 287 m³/h Srovės naudojimas, esant 12 V Šildytuvas ir boileris Combi 2 E UK / Combi 4 (E) / 4 E UK: 1,2 6,5 A Combi 6 (E) / 6 E UK: 1,4 6,5 A Boilerio įkaitinimas maks. 0,5 A Nusistovėjusi srovė apie 0,001 A Kaitinimo elementas FrostControl (papildoma įranga): maks. 0,4 A Srovės naudojimas, esant 230 V Combi 2 E UK / Combi 4 E (UK) / Combi 6 E (UK) 3,9 A (900 W) arba 7,8 A (1800 W) Apsaugos klasė IP 21 Svoris (be vandens) Combi 2 E UK Combi 4 E (UK) Combi 6 E (UK) Combi 4 Combi 6 Šildytuvas: 15,5 kg 14,4 kg Šildytuvas su išorine 16,0 kg 14,9 kg įranga: 0085 Galimi techniniai pakeitimai! 12

13

14

15

16 LT Trikties atveju kreipkitės į Truma techninės priežiūros centrą arba į kurį nors mūsų įgaliotą techninės priežiūros partnerį (žr. Kad greičiau gautumėte pagalbos, kreipdamiesi po ranka turėkite prietaiso tipą ir serijos numerį (žr. tipo ženklą). Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) /2018