I¹samus vartotojo vadovas leidimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "I¹samus vartotojo vadovas leidimas"

Transkriptas

1 I¹samus vartotojo vadovas leidimas

2 ATITIKIMO DEKLARACIJA Mes, NOKIA CORPORATION, viena¹ali¹kos atsakomybìs pagrindu deklaruojame, kad gaminys RH-12 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC s±lygas. Atitikimo deklaracijos kopij± galima rasti svetainìje Copyright 2004 Nokia. Visos teisìs saugomos çstatymo. Draud¾iama bet kokiu bþdu atgaminti, perduoti, platinti ar i¹saugoti vis± dokument± i¹tisai ar bet kuri± jo dalç be i¹ankstinio ra¹ti¹ko Nokia" leidimo. Nokia", Nokia Connecting People", Xpress-on" ir Pop-Port" yra paprasti arba çregistruoti Nokia Corporation" prekiù ¾enklai. Kiti èia minimù gaminiù ar çmoniù pavadinimai gali bþti atitinkamù savininkù firmù vardai arba prekiù ¾enklai. Nokia" tune yra Nokia Corporation" garso ¾enklas. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 Ç GAMINÇ DRAUD IAMA NAUDOTI BET KOKIU BÞDU, ATITINKANÈIU VAIZDO STANDART MPEG-4, I SKYRUS GAMINIO NAUDOJIM TIESIOGIAI SUSIJUSÇ SU: (A) DUOMENIMIS AR INFORMACIJA, (i) SUKURTA IR NEMOKAMAI GAUTA I VERSLO ÇMONÌJE NEDIRBANÈIO VARTOTOJO, IR (ii) SKIRTA TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; (B) KITAIS TIKSLAIS, KURIEMS MPEG LA, L.L.C. SUTEIKÌ KONKREÈI IR INDIVIDUALI LICENCIJ. USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. Nokia" kompanijos veikla pagrçsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. Nokia" pasilieka teisê be i¹ankstinio çspìjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos ¹iame dokumente apra¹ytus gaminius. Nokia" neprisiima atsakomybìs u¾ bet kuriù duomenù ar pajamù praradim± arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybiù s±lygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios prie¾astys bþtù juos sukìlusios. io dokumento turinys atspindi esam± padìtç. I¹skyrus taikytinos teisìs reikalavimus, dìl ¹io dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokiù garantijù, nei konkreèiai i¹reik¹tù, nei numanomù, çskaitant garantijas dìl galimybìs panaudoti ¹i± informacij± komerciniais ar konkreèiai paskirèiai pritaikytais tikslais. Nokia" pasilieka teisê bet kuriuo metu ir be i¹ankstinio çspìjimo ¹ç dokument± keisti arba jç at¹aukti. Skirtinguose regionuose gali bþti skirtingos galimybìs pasirinkti çvairius produktus. Geriausia susisiekti su arèiausiai Jþsù esanèiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

4 Turinys Turinys JÞSÙ PAÈIÙ SAUGUMUI Bendroji informacija Kreipties kodai Apsaugos kodas (5 10 skaitmenù) PIN ir PIN2 kodai (4 8 skaitmenù), modulio PIN ir para¹o (neatmetamasis) PIN kodas PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenù) Draudimo slapta¾odis (4 skaitmenù) Piniginìs kodas (4 10 skaitmenù) Çvairios med¾iagos ir programù parsisiuntimas Telefono funkcijù ap¾valga Programos Nokia PC Suite ir Nokia Audio Manager Bendroji atmintis Telefono paruo¹imas SIM kortelìs ir baterijos çdìjimas Baterijos çkrovimas Telefono çjungimas ir i¹jungimas Normali padìtis Dangteliù keitimas Daugiaformaèiù failù kortelìs çdìjimas Telefonas Klavi¹ai ir jungtys Laukimo re¾imas Fono paveikslìlis Ekrano u¾sklanda Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 Energijos taupymas Svarbiausi simboliai Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga) S±rankos prane¹imù paslauga Skambinimo funkcijos Skambinimas Greitasis telefono numerio rinkimas Atsiliepimas ç skambutç arba atsisakymas atsiliepti Skambuèio laukimas Aktyvaus ry¹io metu veikianèios funkcijos Teksto ra¹ymas Nuspìjamojo teksto çvedimo bþdo çjungimas arba i¹jungimas Nuspìjamojo teksto çvedimo bþdo naudojimas Sudurtiniù ¾od¾iù ra¹ymas Tradicinio teksto çvedimo bþdo naudojimas Teksto ra¹ymo patarimai Meniu naudojimas Meniu atidarymas Meniu s±ra¹as Prane¹imai Tekstiniai prane¹imai (SMS) Prane¹imù ra¹ymas ir siuntimas Prane¹imo siuntimo funkcijos SMS elektroninio lai¹ko ra¹ymas ir siuntimas SMS prane¹imo ar SMS elektroninio lai¹ko skaitymas ir atsakymas Katalogai Gautieji ir I¹siùstieji Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5 Turinys

6 Gavìjù s±ra¹ai Formos (ruo¹iniai) Katalogai I¹saugotieji ir Mano katalogai Prane¹imù i¹trynimas Tekstiniù prane¹imù ir SMS el. lai¹kù parametrai Daugiaformaèiai prane¹imai (MMS) Daugiaformaèio prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas Daugiaformaèio prane¹imo skaitymas ir atsakymas Katalogai: Gautieji, Siunèiamieji, I¹saugotieji ir I¹siùstieji Visa daugiaformaèiù prane¹imù atmintis u¾imta Prane¹imù trynimas Daugiaformaèiù prane¹imù parametrai Elektroniniai lai¹kai Elektroninio lai¹ko ra¹ymas ir siuntimas El. lai¹kù parsisiuntimas i¹ jþsù el. pa¹to dì¾utìs Elektroninio lai¹ko skaitymas ir atsakymas Gautieji, Kiti katalogai ( Juodra¹èiai, Archyvas, Siunèiamieji, I¹siùstieji ) El. lai¹kù trynimas El. pa¹to parametrai Momentiniai prane¹imai (MP) Momentiniù prane¹imù meniu atidarymas Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio Momentiniù prane¹imù sesijos prad¾ia Kvietimo bendrauti momentiniais prane¹imais priìmimas arba atsisakymas Momentinio prane¹imo skaitymas Dalyvavimas diskusijoje momentiniais prane¹imais Jþsù informacijos tvarkymas Momentiniù prane¹imù adresatai Turinys Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 Prane¹imù u¾blokavimas ir atblokavimas Grupìs Balso prane¹imai Naujienos Paslaugù komandos Ry¹iù duomenys Vìliausiù skambuèiù s±ra¹ai Skambuèiù, duomenù ir prane¹imù skaitikliai bei laikmaèiai Padìties informacija Adresù knyga Adresatù parametrù nustatymas Vardù ir telefonù numeriù i¹saugojimas (funkcija Naujas adresatas ) Keleto numeriù ar tekstiniù duomenù i¹saugojimas su kiekvienu vardu Nuotraukos susiejimas su vardu arba numeriu adresù knygoje Adresato paie¹ka Adresatù trynimas Çvairiù duomenù redagavimas ir i¹trynimas Mano dalyvavimas U¾registruotieji vardai U¾registruotù vardù s±ra¹o papildymas U¾registruotù vardù per¾iþra Adresato i¹registravimas Adresatù kopijavimas Vizitinìs kortelìs siuntimas ir priìmimas Greitasis numerio rinkimas Numerio rinkimas balsu Balso ¾ymekliù çra¹ymas ir tvarkymas Skambinimas naudojant balso ¾ymeklç Informaciniai numeriai ir paslaugù numeriai Turinys Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 Mano numeriai Skambinanèiùjù grupìs Parametrai Aplinka Tonù parametrai Vaizdo parametrai Laiko ir datos parametrai Asmeninìs nuorodos De¹inysis pasirinkimo klavi¹as Balso komandos Ry¹iai Bluetooth belaidì technologija Bluetooth ry¹ys Bluetooth parametrai Infraraudonùjù spinduliù ry¹ys (E)GPRS (E)GPRS ry¹ys (E)GPRS modemo parametrai Skambinimo funkcijos Telefono parametrai Programù Momentiniai prane¹imai ir Dalyvavimas parametrai Telefono priedù parametrai Apsaugos parametrai Gamykloje nustatytù parametrù atkþrimas Operatoriaus meniu Galerija Pramogos Vaizdo kamera Fotografavimas Turinys Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 Filmavimas Vaizdo kameros parametrai Garso ir vaizdo (GV) grotuvas Telefono parengimas srautinìms transliacijoms Muzikos grotuvas Ç telefon± çkeltù muzikos takeliù atkþrimas Muzikos grotuvo parametrai Radijas Radijo kanalo paie¹ka Radijo naudojimas Diktofonas Çra¹ymas Çra¹ù s±ra¹as Kito katalogo nustatymas Ekvalaizeris Tvarkyklì adintuvas Atìjus skambìjimo laikui Kalendorius Naujas kalendoriaus çra¹as Garsinis perspìjimas apie çra¹± Darbai Çra¹ai Piniginì Piniginìs meniu atidarymas Korteliù informacijos i¹saugojimas Asmeniniai çra¹ai Piniginìs rinkinio sukþrimas Piniginìs parametrai Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9 Turinys

10 Kaip turìtumìte mokìti u¾ pirkinius, naudodami program± Piniginì Sinchronizacija Sinchronizavimas i¹ telefono Sinchronizacijos parametrai Sinchronizavimas i¹ asmeninio kompiuterio Programos aidimai aidimo çjungimas Kitos ¾aidimo ar ¾aidimù grupìs funkcijos aidimai, kuriuos galite parsisiùsti aidimù u¾imama atmintis aidimù parametrai Programos Programos çjungimas Kitos funkcijos, veikianèios programoje ar programù rinkinyje Programos parsisiuntimas Programù naudojama atmintis Skaièiuoklì Atgalinìs atskaitos laikmatis Chronometras Nar¹yklì Pagrindiniai paslaugù çjungimo ir naudojimo veiksmai Telefono parengimas paslaugoms Rankinis paslaugos parametrù çvedimas Prisijungimas prie paslaugos serverio Paslaugos tinklalapiù per¾iþra Telefono klavi¹ù funkcijos naudojant nar¹yklê Funkcijos, kuriomis galima naudotis nar¹ant tinklalapius Tiesioginis skambinimas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10 Turinys

11 Ry¹io su paslauga pabaiga Nar¹yklìs vaizdo parametrai Slapukai ymos ymos priìmimas Parsisiuntimas Paslaugù dì¾utì Paslaugù dì¾utìs parametrai Laikinoji atmintis Nar¹yklìs saugumas Apsaugos modulis Pa¾ymos Skaitmeninis para¹as SIM funkcijos Ry¹io su kompiuteriu galimybìs Programa PC Suite (E)GPRS, HSCSD ir CSD Duomenù perdavimo programù naudojimas Informacija apie baterijas Çkrovimas ir i¹krovimas PRIE IÞRA IR APTARNAVIMAS SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA Turinys Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 JÞSÙ PAÈIÙ SAUGUMUI Perskaitykite ¹ias paprastas taisykles. Pa¾eisdami ¹ias taisykles, galite sukelti pavojù arba nusi¾engti çstatymams. Smulkesnì informacija pateikta ¹ioje instrukcijoje. Neçjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draud¾iama, arba kai telefonas gali sukelti trikd¾ius arba pavojù. JÞSÙ PAÈIÙ SAUGUMUI SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami. TRIKD IAI Visi mobilieji telefonai gali patirti trikd¾ius, kurie gali turìti çtakos jù veikimui. I JUNKITE LIGONINÌSE Laikykitìs visù nurodymù ir taisykliù. Bþdami prie medicininìs çrangos, telefon± i¹junkite. I JUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONÌSE Mobilieji prietaisai gali sukelti trikd¾ius oro transporto priemonìse. I JUNKITE PILANT DEGALUS Nesinaudokite telefonu degalinìse. Nesinaudokite prie degalù ar chemikalù. I JUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETÙ Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitìs apribojimù ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 NAUDOKITÌS ATID IAI Naudokitìs tik normalioje padìtyje. Be reikalo nelieskite antenos. KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS Telefono çrang± çdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai. PAPILDOMOS PRIEMONÌS IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotas papildomas priemones ir baterijas. Nejunkite nesuderinamù gaminiù. JUNGIMAS PRIE KITÙ PRIETAISÙ Kai telefon± jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamù gaminiù. ATSARGINÌS KOPIJOS Nepamir¹kite pasidaryti visù svarbiù duomenù atsarginiù kopijù. JÞSÙ PAÈIÙ SAUGUMUI ATSPARUMAS VANDENIUI Jþsù telefonas nìra atsparus vandeniui. Laikykite jç sausai. SKAMBINIMAS Pasirþpinkite, kad telefonas bþtù çjungtas ir veiktù. Surinkite telefono numerç kartu su vietovìs kodu, po to paspauskite. Jei norite baigti skambutç, paspauskite. Jei norite atsiliepti, paspauskite. SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS Pasirþpinkite, kad telefonas bþtù çjungtas ir veiktù. Paspauskite tiek kartù, kiek reikia (pvz., baigti skambutç, u¾daryti meniu ir t.t.) ekranui i¹valyti. Surinkite avarinç numerç, po to paspauskite. Pasakykite, kur esate. Neu¾baikite pokalbio tol, kol negausite leidimo. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Tinklo paslaugos iame vartotojo vadove apra¹ytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Telefono galimybì veikti trimis da¾niais priklauso nuo tinklo. Klauskite vietinio paslaugù teikìjo, ar galite u¾sisakyti ir naudoti ¹i± savybê. is telefonas ry¹iui gali naudoti TCP/IP protokolù pagrindu veikiantç WAP 2.0 protokol± (HTTP ir SSL). Kai kurios telefono funkcijos MMS (daugiaformaèiù prane¹imù paslauga), nar¹yklì, el. pa¹tas, momentiniai prane¹imai, adresatù dalyvavimo informacija, nuotolinì sinchronizacija SyncML, failù parsisiuntimo per nar¹yklê ar per MMS funkcijos gali veikti tik tuomet, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas. Visa eilì funkcijù, apra¹ytù ¹iame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaid¾io ry¹io paslaugù teikìjas. Kad galìtumìte naudotis kuria nors i¹ ¹iù tinklo paslaugù, pirma privalote u¾sisakyti jas pas paslaugù teikìj± ir i¹ jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis. Pastaba: kai kuriuose tinkluose gali bþti neçmanoma siùsti visù nuo kalbos priklausomù ¾enklù ir (arba) paslaugù. JÞSÙ PAÈIÙ SAUGUMUI Apie telefono priedus Prie¹ naudodami bet kokç çkroviklç su ¹iuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerç. Su ¹iuo prietaisu galima naudoti ¹iuos maitinimo ¹altinius: ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 ir LCH-12. Perspìjimas: su ¹io modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, çkroviklius ir papildomas priemones, kurias naudoti su ¹iuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokiù rþ¹iù priemoniù naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali bþti pavojinga. Teiraukitìs prekybos atstovo, kokios papildomos priemonìs yra aprobuotos. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 Keletas papildomù priemoniù naudojimo praktiniù taisykliù Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia ma¾i vaikai. Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonìs maitinimo laid±, imkite ir traukite u¾ ki¹tuko, o ne u¾ laido. Da¾nai tikrinkite, ar visi automobilyje çdiegti telefono priedai pritvirtinti ir veikia gerai. Sudìtingas papildomas priemones automobilyje gali diegti tik kvalifikuotas specialistas. JÞSÙ PAÈIÙ SAUGUMUI Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 Bendroji informacija Kreipties kodai Apsaugos kodas (5 10 skaitmenù) Apsaugos kodas telefon± saugo nuo neleistino naudojimo. I¹ anksto nustatomas kodas Pakeiskite kod±, laikykite jç slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Kaip pakeisti kod± ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautù, skaitykite skyrelyje Apsaugos parametrai, 119 psl. Jeigu penkis kartus i¹ eilìs çvesite neteising± apsaugos kod±, telefonas nebesuteiks galimybìs çvesti kod±. Palaukite 5 minutes ir vìl ra¹ykite kod±. Bendroji informacija PIN ir PIN2 kodai (4 8 skaitmenù), modulio PIN ir para¹o (neatmetamasis) PIN kodas PIN kodas (asmeninis atpa¾inimo numeris) saugo SIM kortelê nuo neleistino naudojimo. Çprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad kaskart çjungiant telefon±, jis reikalautù çvesti PIN kod± (¾r. Apsaugos parametrai, 119 psl.). PIN2 kodas, kuris gali bþti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms, pvz., skambuèiù skaitikliams. Modulio PIN kodas reikalingas informacijai i¹ apsaugos modulio gauti. r. Apsaugos modulis, 164 psl. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Para¹o PIN kodas reikalingas skaitmeniniam para¹ui çvesti. r. Skaitmeninis para¹as, 166 psl. Para¹o (neatmetamasis) PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis. Jei tris kartus paeiliui çra¹ysite neteising± PIN kod±, telefone gali pasirodyti prane¹imas PIN kodas u¾blokuotas arba PIN kodas u¾blokuotas ir pra¹ymas çvesti PUK kod±. PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenù) PUK (asmeninis atrakinimo kodas) kodas reikalingas u¾blokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas u¾blokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nìra pateikti su SIM kortele, kreipkitìs ç vietinç paslaugù teikìj±. Bendroji informacija Draudimo slapta¾odis (4 skaitmenù) Draudimo slapta¾odis reikalingas naudojant funkcij± Skambuèiù draudimas (¾r. Apsaugos parametrai, 119 psl.). ç slapta¾odç jums turìtù prane¹ti paslaugù teikìjas. Piniginìs kodas (4 10 skaitmenù) Piniginìs kodas reikalingas norint naudotis Piniginìs paslaugomis. Jeigu tris kartus paeiliui çra¹ote neteising± Piniginìs kod±, Piniginì u¾blokuojama penkioms minutìms. Po dar trijù nesìkmingù bandymù çvesti kod±, programa bus u¾blokuota dvigubai ilgesnç laik±. I¹samesnì informacija pateikta skyrelyje Piniginì, 140 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Çvairios med¾iagos ir programù parsisiuntimas Naudodami ¹ç telefon±, veikiausiai galìsite i¹ tinklalapiù parsisiùsti çvairios med¾iagos (pavyzd¾iui, atvaizdù ir vaizdo çra¹ù) ir programù (tinklo paslauga). 1. Atidarê meniu Kolekcija ir Galerija, pasirinkite parsisiuntimo funkcij±. Kur rasti parsisiuntimo funkcij±, skaitykite atitinkamo meniu paai¹kinime. Rodomas ¾ymù s±ra¹as. Jei norite per¾iþrìti meniu iniatinklis pateiktas ¾ymas, pasirinkite Kitos ¾ymos. 2. Pasirinkite norimo tinklalapio ¾ym±. Jei dìl ry¹io problemos nepavyksta atidaryti tinklalapio, atidarykite meniu iniatinklis, çjunkite kit± ry¹io parametrù rinkinç ir bandykite vìl atidaryti tinklalapç. Vykdykite tinklalapyje pateiktus nurodymus. Apie çvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitìs tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugù teikìjo. Turìkite galvoje, kad Nokia neteikia jokiù garantijù programoms, gautoms i¹ tinklalapiù, kuriù nekontroliuoja Nokia. Jeigu nusprêsite parsisiùsti Java programù i¹ tokiù tinklalapiù, turìsite imtis visù atsargumo priemoniù dìl jù saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius. Bendroji informacija Telefono funkcijù ap¾valga Telefone Nokia 6230 yra daug kasdien reikalingù funkcijù: kalendorius, laikrodis, ¾adintuvas, radijas, muzikos grotuvas, vaizdo kamera. Telefono kamera galite filmuoti ir fotografuoti. Gautus atvaizdus galite naudoti kaip fono paveikslìlius, rodomus telefonui veikiant laukimo re¾imu, arba kaip adresatù nuotraukas programoje Adresù knyga. r. Vaizdo kamera, 124 psl. Taip pat savo telefonui galite çsigyti çvairiù Nokia Xpress-on TM spalvotù dangteliù. Apie dangteliù keitim± skaitykite skyrelyje Dangteliù keitimas, 25 psl. Toliau i¹vardytos telefone çdiegtos technologijos ir kitos funkcijos. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 EDGE (paspartinti duomenys GSM evoliucijai) (¾r. (E)GPRS, 111 psl.). Daugiaformaèiù prane¹imù paslauga (MMS), kuri suteikia galimybê siùsti ir priimti daugiaformaèius prane¹imus, sudarytus i¹ teksto, paveikslìlio, garso çra¹o ir vaizdo çra¹o. Paveikslìlius ir skambìjimo tonus galite i¹saugoti tam, kad paçvairintumìte savo telefon±. r. Daugiaformaèiai prane¹imai (MMS), 61 psl. xhtml nar¹yklì, kuri gali priimti i¹ tinklo serveriù spalvingesnê ir patrauklesnê grafinê med¾iag± ir j± rodyti. r. Nar¹yklì, 155 psl. El. pa¹to funkcija, leid¾ianti priimti, skaityti ir siùsti elektroninius lai¹kus. r. Elektroniniai lai¹kai, 68 psl. Adresatù dalyvavimo informacijos funkcija, suteikianti galimybê rodyti savo u¾imtumo informacij± kolegoms, ¹eimai ir draugams. r. Mano dalyvavimas, 93 psl. Trumpuosius tekstinius prane¹imus çsijungusiems adresatams greitai galima nusiùsti naudojant program± Momentiniai prane¹imai (MP). r. Momentiniai prane¹imai (MP), 75 psl. Polifoninê melodij± (MIDI) sudaro keli garsai, skambantys tuo paèiu metu. Telefone yra daugiau kaip 128 çvairiù instrumentù duomenys, taèiau vienu metu telefonas gali atkurti tik 24 instrumentù melodij±. Polifoninius garsus galima naudoti skambìjimo ar prane¹imo tonams. Telefone çdiegtas formatas Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI). Java 2 Micro Edition, J2ME TM programos. Telefone çdiegtos kelios Java programos ir ¾aidimai, specialiai skirti mobiliesiems telefonams. Ç savo telefon± galite parsisiùsti naujù programù ir ¾aidimù (¾r. Programos, 148 psl.). Bluetooth technologija, kuri± naudojant tarp elektroniniù prietaisù, nutolusiù vienas nuo kito ne daugiau kaip 10 metrù atstumu, galima u¾megzti belaidç ry¹ç. U¾ Bluetooth ry¹ç tarp prietaisù mokestis neimamas. Bluetooth ry¹ç galima naudoti vizitinìms kortelìms, kalendoriaus çra¹ams, Bendroji informacija Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 paveikslìliams, vaizdo çra¹ams ir tonams siùsti. Norìdami u¾megzti duomenù ry¹ç arba belaidç Bluetooth ry¹ç su telefono priedais, telefon± galite naudoti kaip modem±. Kai kuriose ¹alyse Bluetooth prietaisù naudojimui gali bþti taikomi apribojimai. Apie tai paklauskite savo pardavìjo ir vietinìse tarnybose. Taip pat ¾r. Bluetooth belaidì technologija, 108 psl. Telefono atminèiai i¹plìsti naudojama daugiaformaèiù failù kortelì, kurioje galite i¹saugoti, pavyzd¾iui, paveikslìlius ir vaizdo çra¹us. Bendroji informacija Programos Nokia PC Suite ir Nokia Audio Manager Su telefonu pateiktoje kompaktinìje plok¹telìje yra çvairiù programù paketas Nokia PC Suite. Naudodami ¹iame pakete esanèias programas, galite, pavyzd¾iui, kurti naujus skambìjimo tonus, tvarkyti telefono kamera nufotografuotas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo çra¹us bei ç telefon± çdiegti naujas Java TM programas. Naudodami program± Nokia Audio Manager, galite perkelti AAC ir MP3 formato muzikos failus i¹ suderinamo kompiuterio per USB kabelç (DKU-2) ç savo telefon±. Taip pat, naudodami ¹i± program±, galite kurti savo muzikos failù s±ra¹us, i¹saugoti CD formato garso failus AAC formatu ir perkelti juos ç savo telefon±. Tada galìsite atkurti ¹iuos muzikos failus pasirinkdami savo telefono meniu Muzikos grotuvas. Programù paket± Nokia PC Suite taip pat galite parsisiùsti i¹ Nokia interneto svetainìs I¹samesnì informacija pateikta programù Nokia PC Suite ir Nokia Audio Manager dokumentuose ir ¾inynù failuose. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 Bendroji atmintis T± paèi± telefono atmintç gali naudoti ¹ios funkcijos: adresù knyga, tekstiniai, momentiniai ir daugiaformaèiai prane¹imai, el. lai¹kai, balso ¾ymekliai ir SMS gavìjù s±ra¹ai, kalendorius, programa Darbai, Java ¾aidimai ir programos, tekstiniù çra¹ù programa. Naudojant bet kurias i¹ ¹iù funkcijù, gali suma¾ìti kitoms funkcijoms reikalingas atminties kiekis. Tai yra ypaè pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai (nors kai kurioms funkcijoms be bendrosios atminties dar gali bþti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis). Pavyzd¾iui, i¹saugojus daug Java programù ir kitù failù, gali nebelikti laisvos bendrosios atminties, ir telefono ekrane gali pasirodyti prane¹imas, kad visa atmintis u¾imta. Tokiu atveju, prie¹ atlikdami kokius nors kitus veiksmus, i¹trinkite i¹ bendrosios atminties dalç informacijos ir çra¹ù. Turìkite galvoje, kad Galerijos failams yra atskira atmintis (¾r. Galerija, 121 psl.). Bendroji informacija Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 1. Telefono paruo¹imas SIM kortelìs ir baterijos çdìjimas Visas miniatiþrines SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia ma¾i vaikai. SIM kortelì ir jos gnybtai lengvai pa¾eid¾iami: brai¾osi ir lenkiasi, todìl j± dedant reikìtù elgtis labai atsargiai. Prie¹ çdìdami SIM kortelê, pasirþpinkite, kad telefonas bþtù i¹jungtas ir atjungtas nuo bet kokio priedo, tada nuimkite baterij±. 1. Telefono galinio dangtelio nuìmimas: Atsukê galinê telefono sienelê ç save, paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuk± (1). 2. Nustumkite galinç dangtelç nuo telefono (2). Telefono paruo¹imas 3. Nuimkite baterij±, keldami j± kaip parodyta paveikslìlyje (3). 4. Kad atlaisvintumìte SIM kortelìs laikiklç, nestipriai patraukite jo skl±stelç ir atidarykite (4). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 5. Çdìkite SIM kortelê ç laikiklç (5). Patikrinkite, ar SIM kortelì çdìta teisingai, ar auksiniai kortelìs kontaktai atsukti ç apaèi±. 6. Nuleiskite SIM kortelìs laikiklç (6) ir spauskite, kol u¾sifiksuos. Telefono paruo¹imas 7. Çdìkite baterij± (7). 8. Çstumkite galinç dangtelç ç jo viet± (8). Baterijos çkrovimas 1. Çkroviklio laido ki¹tuk± çki¹kite ç lizd± telefono apaèioje. 2. Çki¹kite çkroviklç ç sieninç kintamosios srovìs lizd±. Jei telefonas çjungtas, trumpai parodomas prane¹imas Baterija kraunasi. Jei baterija visai i¹sikrovusi, gali praeiti kelios minutìs, kol ekrane pasirodys çkrovos juostelì arba bus galima skambinti. Kai çkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu. Çkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo çkroviklio ir baterijos. Pavyzd¾iui, baterija BL5-C çkrovikliu ACP-12 çkraunama ma¾daug per valand± ir 30 min. telefonui veikiant laukimo re¾imu. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 Telefono çjungimas ir i¹jungimas Perspìjimas: neçjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draud¾iama, arba kai telefonas gali sukelti trikd¾ius arba pavojù. Palaikykite paspaudê çjungimo mygtuk±, kaip parodyta paveikslìlyje. Jeigu telefonas rodo Çdìkite SIM kortelê netgi tuomet, kai SIM kortelì yra çdìta teisingai, arba rodo Netinkama SIM kortelì, kreipkitìs ç savo tinklo operatoriù ar paslaugos teikìj±. Jþsù telefonui netinka 5 voltù SIM kortelì, todìl gali tekti j± pakeisti. Jei pra¹oma çvesti PIN kod±, çra¹ykite jç (ekrane rodomos ¾vaig¾dutìs ****) ir paspauskite Gerai. Taip pat ¾r. PIN kodo reikalavimas skyrelyje Apsaugos parametrai, 119 psl., ir Kreipties kodai, 16 psl. Jei pra¹oma çvesti apsaugos kod±, çra¹ykite jç (ekrane rodomos ¾vaig¾dutìs *****) ir paspauskite Gerai. Taip pat ¾r. Kreipties kodai, 16 psl. Telefono paruo¹imas Normali padìtis Naudodamiesi telefonu, laikykite jç çprastoje padìtyje. iame telefone yra çmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siùstuvais, kai telefonas çjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Kontaktas su antena çtakoja pokalbio kokybê, ir telefonas gali vartoti daugiau energijos, nei reikìtù çprastai. Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darb± ir pokalbiù telefonu trukmê. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 24

25 Dangteliù keitimas Prie¹ keisdami dangtelç, visada i¹junkite maitinim± ir atjunkite telefon± nuo çkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitìs neliesti elektroniniù detaliù. Telefon± visada laikykite ir naudokite su u¾dìtais dangteliais. 1. Nuimkite telefono galinç dangtelç. r. 1 veiksm± skyrelyje SIM kortelìs ir baterijos çdìjimas, 22 psl. 2. Atsargiai nuimkite priekinç telefono dangtelç. Atsargiai atskirkite priekinç dangtelç nuo telefono, pradìdami nuo telefono vir¹aus (1), ir nuimkite priekinç dangtelç (2). Telefono paruo¹imas 3. Atsargiai i¹spauskite klaviatþros matric± i¹ priekinio dangtelio (3). 4. Çdìkite klaviatþros matric± ç nauj± priekinç dangtelç (4). 5. Atsargiai çspauskite klaviatþros matric± ç skylutes (5). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

26 6. Atsargiai u¾spauskite priekinç dangtelç ant telefono, pradìdami nuo apaèios (6). 7. U¾dìkite telefono galinç dangtelç. r. 8 veiksm± skyrelyje SIM kortelìs ir baterijos çdìjimas, 22 psl. Daugiaformaèiù failù kortelìs çdìjimas Su ¹iuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformaèiù failù korteles (MMC). Kitos atminties kortelìs, pavyzd¾iui, Secure Digital (SD) kortelìs, netelpa ç MMC kortelìs lizd± ir nìra suderinamos su ¹iuo prietaisu. Naudodami nesuderinam± atminties kortelê, galite pa¾eisti ne tik j±, bet ir telefon± bei nesuderinamoje kortelìje esanèius duomenis. Telefono paruo¹imas 1. Nuimkite telefono galinç dangtelç ir i¹imkite baterij±. r. 1 ir 2 veiksmus skyrelyje SIM kortelìs ir baterijos çdìjimas, 22 psl. 2. Çdìkite daugiaformaèiù failù kortelê ç laikiklç. Patikrinkite, ar daugiaformaèiù failù kortelì çdìta teisingai, ar auksiniai kortelìs kontaktai atsukti ç apaèi±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 26

27 3. Çdìkite baterij± ir u¾dìkite galinç telefono dangtelç. r. 7 ir 8 veiksmus skyrelyje SIM kortelìs ir baterijos çdìjimas, 22 psl. Daugiaformaèiù failù kortelê galima naudoti kaip atskir± meniu Galerija katalog±. Taip pat skaitykite apie çvairias katalogo Galerija funkcijas (¾r. Galerija, 121 psl.). Telefono paruo¹imas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 27

28 2. Telefonas Klavi¹ai ir jungtys 1. Çjungimo klavi¹as Çjungia ir i¹jungia telefon±. Paspaudus çjungimo klavi¹±, kai yra u¾rakinta klaviatþra, ma¾daug 15 sekund¾iù çsijungia ekrano ap¹vietimas. 2. Ausinì 3. Garso reguliavimo klavi¹ai iais klavi¹ais galima reguliuoti ausinìs, garsiakalbio arba laisvù rankù çrangos su mikrofonu (kai prijungta prie telefono) gars±. 4. Garsiakalbis 5. Pasirinkimo klavi¹ai ir, vidurinis pasirinkimo klavi¹as Telefonas Klavi¹ù funkcijos priklauso nuo vir¹ jù rodomù tekstù. r. Laukimo re¾imas, 30 psl. Spustelìjus vidurinio pasirinkimo klavi¹o vidurç, pasirenkamas meniu arba patvirtinamas pasirinkimas krypèiù nar¹ymo mygtukas,,, Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 28

29 iuo mygtuku galima per¾iþrìti vardù, telefonù numeriù s±ra¹us, meniu arba parametrus. 4 krypèiù nar¹ymo mygtuku taip pat perkeliamas ¾ymeklis auk¹tyn arba ¾emyn, kairìn arba de¹inìn, kai ra¹ote tekst±, Kalendoriuje ir kai kuriuose ¾aidimuose. 7. renka telefono numerç ir atsiliepia ç skambutç. Telefonui veikiant laukimo re¾imu paspaudus ¹ç klavi¹±, parodomas vìliausiai rinktù numeriù s±ra¹as. 8. baigia aktyvù ry¹ç. I¹jungia bet koki± funkcij±. 9. çveda skaièius ir raides. ir naudojami çvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijù. 10. Jungtis çkrovikliui 11. Pop-Port TM jungtis skirta, pavyzd¾iui, laisvù rankù çrangai su mikrofonu ir duomenù kabeliams. Priedo laid± prijunkite prie Pop-Port jungties taip, kaip parodyta paveikslìlyje. 12. Infraraudonùjù (IR) spinduliù prievadas. Telefonas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 29

30 13. Vaizdo kameros lê¹is galiniame telefono dangtelyje. Laukimo re¾imas Telefono re¾imas, kai telefonas yra paruo¹tas naudoti neçvedus jokiù ra¹menù, vadinamas laukimo re¾imu. Telefonas 1. Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis, rodantis korinio ry¹io tinkl±, kuriame yra naudojamas telefonas. 2. Korinio ry¹io tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas. Kuo juostelì auk¹tesnì, tuo signalas stipresnis. 3. Baterijos çkrovos lygis. Kuo juostelì auk¹tesnì, tuo baterijoje liko daugiau krþvio. 4. Kairysis pasirinkimo klavi¹as telefonui veikiant laukimo re¾imu yra Svarbþs. Norìdami per¾iþrìti ç asmeniniù nuorodù s±ra¹± çtrauktas funkcijas, paspauskite Svarbþs. Norìdami çjungti funkcij±, pasirinkite j±. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite norim± funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù. Norìdami per¾iþrìti s±ra¹± funkcijù, kurias galite çtraukti ç nuorodù s±ra¹±, paspauskite Rinktis funkcijas. Pa¾ymìkite norim± funkcij± ir çtraukite j± ç nuorodù s±ra¹±, paspausdami ymìti. Jei norite i¹trinti funkcij± i¹ s±ra¹o, paspauskite Ne¾ym. Norìdami sukeisti funkcijas vietomis asmeniniù nuorodù s±ra¹e, pasirinkite Sutvarkyti. Pasirinkite norim± funkcij±, paspauskite Perkelti ir pasirinkite norim± viet±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 30

31 Jei dìl bet kokiù prie¾asèiù i¹trynìte meniu Svarbþs turinç, nauj± funkcij± ç meniu galite çtraukti paspausdami Çtraukti. 5. Vidurinis pasirinkimo klavi¹as telefonui veikiant laukimo re¾imu yra Meniu. 6. De¹inysis pasirinkimo klavi¹as telefonui veikiant laukimo re¾imu yra Adr. kn. (pasirinkus ¹i± funkcij± atidaromas meniu Adresù knyga) arba kita, jþsù pasirinkta, funkcija. r. Asmeninìs nuorodos, 107 psl. Taip pat vir¹ de¹iniojo pasirinkimo klavi¹o gali bþti rodoma operatoriaus funkcija, kuri± pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis. Taip pat ¾r. Svarbiausi simboliai, 32 psl. Telefonas Fono paveikslìlis Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo re¾imu ekrane bþtù rodomas fono paveikslìlis. r. Vaizdo parametrai, 105 psl. Ekrano u¾sklanda Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo re¾imu bþtù rodoma ekrano u¾sklanda. r. Vaizdo parametrai, 105 psl. Energijos taupymas Kai tam tikr± laik± nenaudojama nì viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis, t. y. çsijungia energijos taupymo re¾imas. Norìdami i¹jungti ekrano u¾skland±, paspauskite bet kokç klavi¹±. Jeigu nenustatìte laiko, bus rodomi nuliai (00:00). Apie laiko nustatym± skaitykite skyrelyje Laiko ir datos parametrai, 106 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 31

32 Ekrano u¾sklandos parametrus taip pat galite nustatyti per meniu Galerija. r. Vaizdo parametrai, 105 psl. Svarbiausi simboliai Gavote vien± ar kelet± tekstiniù arba grafiniù prane¹imù. r. SMS prane¹imo ar SMS elektroninio lai¹ko skaitymas ir atsakymas, 55 psl. Gavote vien± ar kelet± daugiaformaèiù prane¹imù. r. Daugiaformaèio prane¹imo skaitymas ir atsakymas, 64 psl. Telefonas çregistravo praleist± skambutç. r. Ry¹iù duomenys, 86 psl. Telefonas arba Jþsù telefonas yra prijungtas prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio ir jþsù u¾imtumas yra atitinkamai çsijungês arba neçsijungês. r. Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, 78 psl. Gavote vien± ar kelis momentinius prane¹imus ir esate prisijungê prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio. r. Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, 78 psl. Telefono klaviatþra yra u¾rakinta. r. Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga), 34 psl. Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis prane¹imas, jei nustatyta parametro Çspìjimas apie skambutç reik¹mì Be garso ir parametro Prane¹imo priìmimo tonas reik¹mì Be garso. r. Tonù parametrai, 104 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 32

33 adintuvas yra Çjungtas. r. adintuvas, 134 psl. Veikia atgalinìs atskaitos laikmatis. r. Atgalinìs atskaitos laikmatis, 153 psl. Chronometras skaièiuoja laik± fone. r. Chronometras, 154 psl. Jei pasirenkamas Nuolatinis (E)GPRS ry¹io re¾imas ir tokio tipo ry¹ys yra çmanomas, atitinkamas simbolis rodomas ekrano vir¹uje, kairìje pusìje. r. (E)GPRS ry¹ys, 112 psl. Kai u¾mezgamas (E)GPRS ry¹ys, ekrano vir¹uje, kairìje pusìje, rodomas atitinkamas simbolis. r. (E)GPRS ry¹ys, 112 psl., ir Paslaugos tinklalapiù per¾iþra, 158 psl. (E)GPRS ry¹ys sustabdomas (u¾laikomas), pavyzd¾iui, kai (E)GPRS komutuojamo ry¹io metu skambinama ç arba i¹ telefono. Simbolis rodomas ekrano vir¹uje, de¹inìje pusìje. Infraraudonùjù spinduliù ry¹io simbolis (¾r. Infraraudonùjù spinduliù ry¹ys, 110 psl.). Visi jþsù skambuèiai nukreipiami kitu numeriu (Peradresuoti visus balso skambuèius). Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis, o antrosios. r. Skambinimo funkcijos, 114 psl. Telefonas arba Jei turite dvi telefono linijas, ¹is simbolis rodo pasirinkt± telefono linij±. r. Skambinimo funkcijos, 114 psl. Çjungtas garsiakalbis (¾r. Aktyvaus ry¹io metu veikianèios funkcijos, 38 psl.). Galite skambinti tik u¾daros vartotojù grupìs nariams arba atsiliepti tik ç jù skambuèius. r. Apsaugos parametrai, 119 psl. Pasirinkta laikina aplinka. r. Aplinka, 103 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 33

34 ,, arba Prie telefono prijungta laisvù rankù çranga su mikrofonu, kito tipo laisvù rankù çranga, indukcinio ry¹io çranga arba muzikinis çkroviklis. Bluetooth ry¹io simbolis. r. Bluetooth belaidì technologija, 108 psl. Kaip nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo re¾imu bþtù rodomas laikas ir data, skaitykite skyrelyje Laiko ir datos parametrai, 106 psl. Telefonas Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga) Galite u¾rakinti klaviatþr± nuo atsitiktiniù paspaudimù, pavyzd¾iui, kai telefonas yra jþsù rankinìje. Klaviatþros u¾rakinimas Telefonui veikiant laukimo re¾imu, paspauskite Meniu ir per 1,5 sekundìs. Klaviatþros atrakinimas Paspauskite Atrakinti ir per 1,5 sekundìs. Jeigu Klaviatþros apsauga yra Çjungta, paspauskite Atrakinti ir çveskite apsaugos kod±. Norìdami atsiliepti, kai çjungta klaviatþros apsauga, paspauskite. Ry¹io metu telefonu galima naudotis çprastai. Kai baigiate ry¹ç arba atsisakote atsiliepti, klaviatþra u¾rakinama automati¹kai. Apie funkcijas Automatinì klaviatþros apsauga ir Klaviatþros apsauga skaitykite skyrelyje Telefono parametrai, 116 psl. Apie apsaugos kod± skaitykite skyrelyje Apsaugos kodas (5 10 skaitmenù), 16 psl. Apie klaviatþros u¾rakinim± ry¹io metu skaitykite skyrelyje Aktyvaus ry¹io metu veikianèios funkcijos, 38 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 34

35 Pastaba: kai çjungta klavi¹ù apsauga, gali bþti çmanoma skambinti avariniu numeriu, u¾programuotu telefone (pvz., 911, 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinç numerç ir paspauskite. Numeris pasirodys ekrane tik po to, kai çvesite paskutinç jo skaitmenç. Telefonas S±rankos prane¹imù paslauga Kad galìtumìte naudotis MMS, (E)GPRS ir kitomis belaid¾iu ry¹iu teikiamomis paslaugomis, savo telefone turite nustatyti teisingus ry¹io parametrus. Parametrus galite gauti tiesiai ç telefon± s±rankos prane¹imo forma. Tada juos tereikìs i¹saugoti telefone. Apie galimybê gauti parametrus teiraukitìs tinklo operatoriaus, paslaugù teikìjo arba artimiausio çgaliotojo Nokia atstovo. Minìtu bþdu galite gauti (E)GPRS, daugiaformaèiù prane¹imù, sinchronizacijos, el. pa¹to, momentiniù prane¹imù ir dalyvavimo informacijos, nar¹yklìs ry¹io parametrus. Kai gaunate ry¹io parametrus s±rankos prane¹imu ir jie automati¹kai nei¹saugomi ir neçjungiami, ekrane rodomas prane¹imas Gauti ry¹io parametrai. Norìdami i¹saugoti gautus parametrus, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Jei telefono ekrane pasirodo prane¹imas Çveskite parametrù PIN:, çveskite parametrù PIN kod± ir paspauskite Gerai. Dìl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugù teikìjo. Jeigu parametrai nei¹saugoti, jie i¹saugomi su pirmu ry¹io parametrù rinkiniu. Jei norite pirma per¾iþrìti gautus parametrus, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pa¾iþrìti. Jei norite i¹saugoti parametrus, paspauskite Saugoti. Jei norite i¹trinti gautus parametrus, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹trinti. Kaip çjungti parametrus, skaitykite, pavyzd¾iui, skyrelyje Prisijungimas prie paslaugos serverio, 157 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 35

36 3. Skambinimo funkcijos Skambinimas 1. Surinkite vietovìs kod± ir telefono numerç. Jei surinkote neteising± ¾enkl± ar skaitmenç, i¹trinkite jç paspausdami I¹trinti. Kai skambinate ç u¾sienç, du kartus paspauskite, kad çvestumìte tarptautinio skambuèio ¾enkl± (¾enklas + pakeièia pirmus tarptautinio skambuèio kodo skaitmenis), ir çveskite ¹alies kod±, vietovìs kod± (be nereikalingù pirmùjù nuliù) bei telefono numerç. 2. Paspauskite, kad telefonas pradìtù rinkti ¹ç numerç. 3. Paspauskite, norìdami baigti ry¹ç arba nutraukti bandym± prisiskambinti. Taip pat ¾r. Aktyvaus ry¹io metu veikianèios funkcijos, 38 psl. Skambinimas pasirinkus adresato kortelê Kaip surasti vard± (telefono numerç), kurç i¹saugojote programoje Adresù knyga, skaitykite skyrelyje Adresato paie¹ka, 91 psl. Paspauskite, kad telefonas pradìtù rinkti ¹ç numerç. Vìliausiai rinkto numerio perrinkimas Telefonui veikiant laukimo re¾imu, vien± kart± paspauskite ir pamatysite vìliausiù 20 numeriù, kuriais skambinote arba bandìte skambinti, s±ra¹±. Suraskite norim± telefono numerç ar vard± ir paspauskite, kad surinktumìte t± numerç. Balso pa¹to dì¾utìs tikrinimas Telefonui veikiant laukimo re¾imu, palaikykite paspaudê arba paspauskite ir. Skambinimo funkcijos Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 36

37 Jei pra¹oma çvesti balso pa¹to dì¾utìs numerç, çra¹ykite jç ir paspauskite Gerai. Taip pat ¾r. Balso prane¹imai, 84 psl. Greitasis telefono numerio rinkimas Kad galìtumìte greitai surinkti numerç, susiekite telefono numerç su kuriuo nors i¹ greitojo rinkimo klavi¹ù nuo iki (¾r. Greitasis numerio rinkimas, 99 psl.). Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors i¹ toliau apra¹ytù bþdù. Paspauskite norim± greitojo rinkimo klavi¹± ir. Jei çjungtas Greitasis rinkimas, palaikykite paspaudê greitojo rinkimo klavi¹±, kol prasidìs rinkimas. r. Skambinimo funkcijos, 114 psl. Skambinimo funkcijos Atsiliepimas ç skambutç arba atsisakymas atsiliepti Kai norite atsiliepti, paspauskite ; kai norite baigti ry¹ç, paspauskite. Paspauskite, kai nenorite atsiliepti ç skambutç. Kai paspaud¾iate Tyliai, i¹jungiamas tik skambìjimo tonas. Tuomet arba atsiliepkite, arba atsisakykite atsiliepti. Jei prie telefono prijungta suderinama laisvù rankù çranga su mikrofonu ir su specialiu klavi¹u, atsiliepti ç skambutç ir baigti ry¹ç galite paspausdami t± klavi¹±. Patarimas: jei funkcija Peradresuoti, kai u¾imta yra çjungta skambuèiams peradresuoti (pavyzd¾iui, ç balso pa¹to dì¾utê), priimamojo skambuèio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. r. Skambinimo funkcijos, 114 psl. Kai kas nors jums skambina, telefono ekrane rodomas skambinanèiojo asmens vardas, telefono numeris arba prane¹imas Ne¾inomas numeris, arba Skambina. Jeigu programoje Adresù knyga surandamas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 37

38 daugiau nei vienas vardas, su kuriuo susieto numerio paskutiniai septyni skaitmenys sutampa, ekrane bus rodomas tik telefono numeris (jei perduodamas). Jeigu jums skambina i¹ numerio, kurio (taip pat ir susijusio vardo) nei¹saugojote programoje Adresù knyga ir kurio paskutiniai septyni skaitmenys sutampa su kokio nors kito adresù knygoje i¹saugoto numerio septyniais paskutiniais skaitmenimis, ekrane galite pamatyti neteising± skambinanèio asmens vard±. Skambuèio laukimas Norìdami atsiliepti ç laukiantç skambutç, aktyvaus ry¹io metu paspauskite. Pirmasis ry¹ys u¾laikomas. Norìdami baigti aktyvù ry¹ç, paspauskite. Apie funkcijos Skambuèio laukimas çjungim± skaitykite skyrelyje Skambinimo funkcijos, 114 psl. Skambinimo funkcijos Aktyvaus ry¹io metu veikianèios funkcijos Daugelis funkcijù, kuriomis naudojatìs ry¹io metu, yra tinklo paslaugos. Norìdami su¾inoti, ar tam tikra funkcija veikia, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Norìdami ry¹io metu pamatyti kai kurias i¹ toliau i¹vardytù funkcijù, paspauskite Funkc. I¹jungti mikrofon± arba Çjungti mikrofon±, Baigti skambutç, Baigti visus skmb., Adresù knyga, Meniu, U¾laikyti arba Têsti u¾laikyt±, Naujas skambutis, Kalbìti asmeni¹kai, Çra¹yti, Atsiliepti ir Atmesti. Pasirinkê funkcij± Konferencija, galite u¾megzti konferencinç ry¹ç, kuriame gali dalyvauti penki ¾monìs, çskaitant jus. Aktyvaus ry¹io metu paskambinkite naujam dalyviui (Naujas skambutis). Pirmasis ry¹ys u¾laikomas. Kai kas nors atsiliepia ç nauj± skambutç, çtraukite pirm±jç dalyvç ç konferencinç ry¹ç, pasirinkdami Konferencija. Jei norite asmeni¹kai pakalbìti su kuriuo nors i¹ dalyviù, pasirinkite Kalbìti asmeni¹kai ir norim± dalyvç. Norìdami vìl çsijungti ç konferencinç ry¹ç, pasirinkite Konferencija. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 38

39 Norìdami çjungti klaviatþros u¾rakt±, pasirinkite U¾rakinti klav. Pasirinkê Siùsti DTMF, galite siùsti DTMF (dvitoniù daugiada¾niù) tonù sekas, pavyzd¾iui, slapta¾od¾ius arba banko s±skaitù numerius. DTMF sistema naudojama visuose klavi¹iniuose toniniuose telefonuose. Çra¹ykite DTMF komand± arba suraskite j± programoje Adresù knyga ir paspauskite DTMF. Kelis kartus paspaudê, galite çra¹yti laukimo ¾enkl± w arba pauzìs ¾enkl± p. Sukeisti skamb. Pasirinkê ¹i± funkcij±, galite sukeisti vietomis aktyvù ry¹ç ir u¾laikyt± ry¹ç. Pasirinkê funkcij± Aktyvù su u¾laik., galite sujungti u¾laikyt± ry¹ç su aktyviu ry¹iu ir i¹jungti i¹ ry¹io savo telefon±. Kai pasirenkate Garsiakalbis, ry¹io metu naudojamas telefono garsiakalbis. Kai çjungtas garsiakalbis, nelaikykite telefono prie ausies. Norìdami çjungti arba i¹jungti garsiakalbç, pasirinkite Garsiakalbis / Ragelis arba paspauskite Garsiak. / Çprast. Telefono garsiakalbis automati¹kai i¹jungiamas, kai baigiate aktyvù ry¹ç, bandym± kam nors prisiskambinti arba kai prie telefono prijungiate laisvù rankù çrang±. Jeigu prie telefono prijungìte suderinam± laisvù rankù çrang±, funkcijù s±ra¹e vietoje Ragelis rodoma L. rankù çranga arba Ausinì-mikrof., o vietoje pasirinkimo klavi¹o funkcijos Çprast. rodoma LR re¾. arba LRÇ+mk. Apie garsiakalbio naudojim± su programomis Radijas ir Muzikos grotuvas skaitykite skyrelyje Radijo naudojimas, 131 psl., ir Muzikos grotuvas, 128 psl. Skambinimo funkcijos Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 39

40 4. Teksto ra¹ymas Tekst± çvesti (pavyzd¾iui, kai ra¹ote prane¹imus) galite dviem bþdais: tradiciniu arba nuspìjamuoju. Kai ra¹ote tekst±, nuspìjam±jç metod± ekrano vir¹uje, kairiajame kampe, ¾ymi simbolis, o tradicinç. Raidìs skyriù rodo simboliai, arba ¹alia teksto çvedimo bþdo simbolio. Did¾i±sias ç ma¾±sias raides arba atvirk¹èiai galite pakeisti paspausdami. Skaièiù re¾im± rodo. Norìdami çjungti raid¾iù re¾im± vietoje skaièiù, palaikykite paspaudê. Teksto ra¹ymas Nuspìjamojo teksto çvedimo bþdo çjungimas arba i¹jungimas Ra¹ydami tekst±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite odynas. Norìdami çjungti nuspìjam±jç teksto çvedimo bþd±, ¾odynù s±ra¹e pasirinkite norimos kalbos ¾odyn±. Nuspìjamuoju bþdu tekst± galima çvesti tik tomis kalbomis, kurios yra s±ra¹e. Jei norite vìl çjungti tradicinç teksto çvedimo bþd±, pasirinkite I¹jungti ¾odyn±. Patarimas: jei norite greitai çjungti arba i¹jungti nuspìjam±jç teksto çvedimo bþd±, kai ra¹ote tekst±, du kartus paspauskite arba palaikykite paspaudê Funkc. Nuspìjamojo teksto çvedimo bþdo naudojimas Vienu klavi¹o paspaudimu galite çvesti bet koki± raidê. Taikant ¹ç teksto çvedimo bþd±, naudojamas vidinis ¾odynas, ç kurç taip pat galite çra¹yti naujù ¾od¾iù. 1. Pradìkite ra¹yti ¾odç klavi¹ais. Kad çra¹ytumìte vien± raidê, kiekvien± klavi¹± turite paspausti po vien± kart±. odis keièiasi po kiekvieno paspaudimo. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 40

41 Patarimas: norìdami para¹yti Nokia, kai pasirinktas anglù kalbos ¾odynas, paspauskite,,, ir. I¹samiau apie teksto ra¹ym± apra¹yta skyrelyje Teksto ra¹ymo patarimai, 42 psl. 2. Jei baigìte ra¹yti ¾odç ir jis yra teisingas, patvirtinkite ¾odç çterpdami tarp± klavi¹u arba paspausdami nar¹ymo mygtuk±. Kai paspaud¾iate nar¹ymo mygtuk±, perkeliamas ¾ymeklis. Jei ¾odis neteisingas, paspauskite kelet± kartù arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite Atitikmenys. Kai atsiras norimas ¾odis, patvirtinkite jç. Jeigu po ¾od¾io, kurç norìjote para¹yti, rodomas klaustukas (?), ¹io ¾od¾io ¾odyne nìra. Jei norite ¾odç çtraukti ç ¾odyn±, paspauskite Paraid¾., para¹ykite ¾odç (naudojamas tradicinis teksto çvedimo bþdas) ir paspauskite Saugoti. Kai ¾odynas visi¹kai u¾pildomas, naujausias ¾odis pakeièia seniausiai çvest±jç. 3. Pradìkite ra¹yti kit± ¾odç. Teksto ra¹ymas Sudurtiniù ¾od¾iù ra¹ymas Para¹ykite pirm±j± ¾od¾io dalç ir patvirtinkite j± paspausdami patvirtinkite ¾odç.. Para¹ykite paskutinê ¾od¾io dalç ir Tradicinio teksto çvedimo bþdo naudojimas Paspauskite skaièiaus klavi¹± ( ) kelet± kartù, kol pasirodys norimas ra¹muo. Ne visi skaièiaus klavi¹u çvedami ra¹menys yra nurodyti ant to klavi¹o. Galimi ra¹menys priklauso nuo meniu Telefono kalba pasirinktos kalbos (¾r. Telefono parametrai, 116 psl.). Jei kita norima raidì çvedama tuo paèiu klavi¹u kaip ir toji, kuri buvo çvesta paskutinì, palaukite, kol pasirodys ¾ymeklis, arba paspauskite slinkties klavi¹± ir ra¹ykite raidê. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 41

42 Da¾niausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ¾enklus galima çterpti klavi¹u. I¹samiau apie teksto ra¹ym± apra¹yta skyrelyje Teksto ra¹ymo patarimai, 42 psl. Teksto ra¹ymo patarimai Ra¹ydami tekst± taip pat galite naudotis toliau i¹vardytomis funkcijomis. Norìdami çterpti tarp±, paspauskite. Jei norite perkelti ¾ymeklç kairìn, de¹inìn, ¾emyn arba auk¹tyn, spauskite atitinkam± nar¹ymo mygtuko rodyklê:,, arba. Norìdami para¹yti skaièiù, kai çjungtas raid¾iù re¾imas, palaikykite paspaudê norimo skaièiaus klavi¹±. Norìdami i¹trinti ¾ymeklio kairìje esantç ra¹menç, paspauskite I¹trinti. Jei norite greitai i¹trinti daugiau teksto, palaikykite paspaudê I¹trinti. Jei norite i¹kart i¹trinti vis± tekst±, kai ra¹ote prane¹im±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹trinti tekst±. Jei norite çterpti ¾odç, kai naudojamas nuspìjamasis teksto çvedimo bþdas, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çterpti ¾odç. Para¹ykite ¾odç tradiciniu teksto çvedimo bþdu ir paspauskite Saugoti. odis taip pat çtraukiamas ç ¾odyn±. Norìdami para¹yti specialùjç ¾enkl±, kai çjungtas tradicinis teksto çvedimo bþdas, paspauskite, o kai çjungtas nuspìjamasis teksto çvedimo bþdas, palaikykite paspaudê arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çterpti simbolç. Ra¹menç galite pa¾ymìti, paspausdami bet kuri± nar¹ymo mygtuko rodyklê. Norìdami pasirinkti ra¹menç, spauskite Naudoti. Teksto ra¹ymas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 42

43 Ra¹menç taip pat galite pa¾ymìti, spausdami,, arba, ir pasirinkti, spausdami. Norìdami çterpti veiduk±, kai çjungtas tradicinis teksto çvedimo bþdas, du kartus paspauskite, o kai çjungtas nuspìjamasis teksto çvedimo bþdas, palaikykite paspaudê ir dar kart± paspauskite arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çterpti veiduk±. Veiduk± galite pa¾ymìti, spausdami bet kuri± nar¹ymo mygtuko rodyklê. Norìdami pasirinkti veiduk±, spauskite Naudoti. Veiduk± taip pat galite pa¾ymìti spausdami,, arba ir pasirinkti spausdami. Ra¹ant tekstinius prane¹imus, galima naudoti toliau i¹vardytas funkcijas. Norìdami para¹yti skaièiù, kai çjungtas raid¾iù re¾imas, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çterpti skaièiù. Para¹ykite telefono numerç arba suraskite jç programoje Adresù knyga ir paspauskite Gerai. Norìdami çterpti vard± i¹ programos Adresù knyga, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çterpti adresat±. Norìdami çterpti telefono numerç ar kitus duomenis, susietus su vardu, paspauskite Funkc. ir pasirinkite iþrìti informacij±. Teksto ra¹ymas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 43

44 5. Meniu naudojimas Telefone yra daug ç meniu sugrupuotù funkcijù. Prie daugelio meniu funkcijù pateikiami trumpi paai¹kinimai. Norìdami pamatyti paai¹kinim±, suraskite norim± meniu funkcij± ir palaukite 15 sekund¾iù. Norìdami u¾daryti paai¹kinim±, paspauskite Atgal. r. Telefono parametrai, 116 psl. Meniu naudojimas Meniu atidarymas Pasirinkus i¹ s±ra¹o 1. Norìdami atidaryti meniu, paspauskite Meniu. 2. Per¾iþrìkite meniu, spausdami nar¹ymo mygtuko rodyklê arba (arba bet kuri± nar¹ymo mygtuko rodyklê, kai rodomas programù tinklelis), tada pasirinkite, pavyzd¾iui, Parametrai, paspausdami Rinktis. Kaip perjungti meniu vaizd±, skaitykite funkcijos Meniu vaizdas paai¹kinime, skyrelyje Vaizdo parametrai, 105 psl. 3. Jei meniu turi ¾emesnio lygmens meniu, pasirinkite norim± i¹ pastarùjù, pavyzd¾iui, Skambinimo funkcijos. 4. Jeigu pasirinktas ¾emesnio lygio meniu savo ruo¾tu turi dar ¾emesniù lygiù meniu, pakartokite 3 veiksm±. Pasirinkite kit± ¾emesnio lygio meniu, pavyzd¾iui, Atsiliepimas bet kuriuo klavi¹u. 5. Pasirinkite norim± reik¹mê. 6. Norìdami grç¾ti ç ankstesnç meniu lygmenç, paspauskite Atgal. Norìdami u¾daryti meniu, paspauskite U¾dar. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 44

45 Trumpuoju metodu Kai kurie meniu ir funkcijos yra sunumeruoti, todìl juos galite greitai atidaryti ar çjungti telefono klavi¹ais surinkê atitinkam± numerç. Pasirinkt± meniu med¾io viet± atitinkantis numeris rodomas ekrano vir¹uje, de¹inìje pusìje. Pasirinkite Meniu ir per 1,5 sekundìs pradìkite ra¹yti meniu, kurç norite atidaryti, numerç. Jeigu meniu, kurç norite atidaryti, numeris yra ma¾esnis nei 10, prie¹ meniu numerç bþtinai turite çra¹yti nulç. Pavyzdys aplinkos Begarsì parametrù nustatymas 1. Norìdami atidaryti meniu, paspauskite Meniu. 2. Per 1,5 sekundìs pradìkite rinkti Meniu naudojimas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 45

46 Meniu s±ra¹as Prane¹imai 1. Tekst. prane¹imai 1. Naujas prane¹. 2. Gautieji 3. Kurti SMS el. lai¹k± 4. I¹siùstieji 5. I¹saug. tekst. pr. 6. Formos 7. Mano katalogai 8. Gavìjù s±ra¹ai 9. Trinti prane¹imus 2. Dgfrm. prane¹imai 1. Naujas prane¹. 2. Gautieji 3. Siunèiamieji 4. I¹siùstieji 5. I¹saugotieji 6. Trinti prane¹imus 3. El. pa¹tas 1. Kurti el. lai¹k± 2. Priimti 3. Gautieji 4. Kiti katalogai 5. Kitos funkcijos 4. Mom. prane¹imai 1 1. Çsiregistruoti 2. I¹saug. diskusijos 3. Ry¹io parametrai 5. Balso prane¹imai 1. Klausyti balso prane¹imù 2. Balso pa¹to dì¾utìs numeris 6. Naujienos 1. Tinklo naujienù paslauga 2. Temos 3. Kalba 4. Naujienù temos, i¹saugotos SIM 5. Skaityti 2 7. Pran. parametrai 1. Tekst. prane¹imai 2. Dgfrm. prane¹imai 3. El. lai¹kai 4. Kiti parametrai 8. Pasl. komandos Meniu naudojimas 1. Norìdami su¾inoti, ar ¹i funkcija veikia, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. 2. is meniu rodomas tik tada, kai gaunami informaciniai prane¹imai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 46

47 Ry¹iù duom. 1. Praleisti skambuèiai 2. Priimti skambuèiai 3. Rinkti numeriai 4. Trinti vìliausiù skamb. s±ra¹us 1. Visus 2. Praleistus 3. Priimtus 4. Rinktus 5. Skambuèiù trukmì 1. Paskutinio skambuèio trukmì 2. Priimtù skambuèiù trukmì 3. Skambuèiù i¹ ¹io telefono trukmì 4. Visù skambuèiù trukmì 5. Anuliuoti laikmaèius 6. GPRS duomenù skaitiklis 1. Duomenys, i¹siùsti paskut. ry¹io metu 2. Duomenys, priimti paskut. ry¹io metu 3. Visi i¹siùsti duomenys 4. Visi priimti duomenys 5. Anuliuoti skaitiklius 7. GPRS ry¹io laikmatis 1. Paskutinio ry¹io trukmì 2. Visù ry¹iù trukmì 3. Anuliuoti laikmaèius 8. Prane¹. skaitiklis 1. I¹siùsti prane¹imai 2. Gauti prane¹imai 3. Anuliuoti skaitiklius 9. Padìties nustatymas Adresù knyga 1. Ie¹koti 2. Naujas adresatas 3. I¹trinti 4. Mano dalyvavimas 5. U¾registr. vardai 6. Kopijuoti 7. Parametrai 1. Naudojama atmintis 2. Adresù knygos vaizdas 3. Atminties bþklì 8. Gr. rink. numeriai 9. Balso ¾ymekliai 10. Inform. numeriai Paslaugù Nr. 1 Meniu naudojimas 1. is meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelìje. Norìdami su¾inoti, ar ¹i funkcija veikia, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 47

48 12. Mano numeriai Skambintojù gr. 1 Parametrai 1. Aplinka 1. Çprastinì 2. Begarsì 3. Susirinkimo 4. Gatvìs 5. Prane¹. gaviklio 2. Tonù parametrai 1. Çspìjimas apie skambutç 2. Skambìjimo tonas 3. Skambìjimo garso lygis 4. Vibracija 5. Prane¹imo priìmimo tonas 6. Momentinio prane¹imo tonas 7. Klaviatþros tonai 8. Çspìjamieji tonai 9. Skambìjimas pagal grupes 3. Vaizdo parametrai 1. Fono paveikslìlis 2. Spalvù deriniai 3. Meniu vaizdas 4. Operatoriaus simbolis 5. Ekrano u¾sklanda 4. Laiko ir datos parametrai 1. Laikrodis 2. Data 3. Laiko ir datos autotikslinimas 5. Asmeninìs nuorodos 1. De¹inysis pasirinkimo klavi¹as 2. Balso komandos 6. Ry¹iai 1. Bluetooth 2. IR ry¹ys 3. GPRS 7. Skambinimo funkcijos 1. Skambuèiù peradresavimas 2. Atsiliepimas bet kuriuo klavi¹u 3. Automatinis perrinkimas 4. Greitasis rinkimas 5. Skambuèio laukimas 6. Santrauka po skambuèio 7. Siùsti mano atpa¾inimo duomenis 8. Linija skamb. i¹ ¹io telefono 2 Meniu naudojimas 1. Jeigu viena ar abi funkcijos Informaciniai numeriai ir Paslaugù numeriai neveikia, atitinkamai pasikeièia ¹io meniu numeris. 2. Norìdami su¾inoti, ar ¹i funkcija veikia, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 48

49 8. Telefono parametrai 1. Telefono kalba 2. Atminties bþklì 3. Automatinì klaviatþros apsauga 4. Klaviatþros apsauga 5. Tinklo pazonìs informacija 6. Sveikinimas 7. Operatoriaus pasirinkimas 8. SIM funkcijù patvirtinimai 9. Meniu paai¹kinimai 10. Çjungimo tonas 9. MP ir mano dalyvavimo parametrai 1. Dabartiniai MP ir dalyv. parametrai 2. Taisyti dabart. MP ir dalyvavimo par. 10. Telefono priedù parametrai 1 1. LRÇ su mikrofonu 2. L. rankù çranga 3. Indukcinì çranga 4. Muzikinis çkroviklis 5. Telef.-tekst. çr. 6. Çkroviklis 11. Apsaugos parametrai 1. PIN kodo reikalavimas 2. Skambuèiù draudimas 3. Apribotas rinkimas 4. U¾dara vartotojù grupì 5. Apsaugos lygis 6. Kreipties kodai 12. Atkurti gamyklos parametrus Operatoriaus meniu 2 Galerija 1. Atminties kortelì 3 2. Nuotraukos 3. Vaizdo çra¹. 4. Muzik. failai 5. Paveikslai 6. Tonai 7. Balso çra¹ai Pramogos 1. Kamera Meniu naudojimas 1. is meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo. 2. Jeigu ¹is meniu nerodomas, kitù meniu numeriai atitinkamai pasikeièia. Pavadinimas priklauso nuo tinklo operatoriaus. 3. Jei neçdìta daugiaformaèiù failù kortelì, ¹is meniu nerodomas. Atitinkamai pasikeièia kitù meniu numeriai. Pavadinimas priklauso nuo atminties kortelìs. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 49

50 2. GV grotuvas 3. Muzikos grotuvas 4. Radijas 5. Diktofonas 6. GV progr. ekvalaiz. Tvarkyklì 1. adintuvas 1. Signalo laikas 2. Kartoti signal± 3. Signalo tonas 2. Kalendorius 3. Darbai 4. Çra¹ai 5. Piniginì 1. Pinig. rinkiniai 2. Kortelìs 3. Bilietai 4. Kvitai 5. Asmeniniai çra¹ai 6. Parametrai 6. Sinchronizacija 1. Sinchronizuoti 2. Parametrai Programos 1. aidimai 1. Rinktis ¾aidim± 2. aidimai parsis. 3. Atmintis 4. Progr. parametrai 2. Kolekcija 1. Rinktis program± 2. Programos parsis. 3. Atmintis 3. Kitos 1. Skaièiuoklì 2. Atgalin. laikmatis 3. Chronometras iniatinklis 1. Pradinis tinklalapis 2. ymos 3. Parsis. nuorodos 1. Parsisiunè. tonai 2. Parsis. paveiksl. 3. aidimai parsis. 4. Parsis. vaizdo çra¹. 5. Programos parsis. 4. Pask. intrn. adr. Meniu naudojimas Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 50

51 5. Paslaugù dì¾utì 6. Parametrai 1. Ry¹io parametrai 2. Vaizdo elementai 3. Apsaugos parametrai 4. Paslaugù dì¾utìs parametrai 7. Ç tinklalapç 8. Trinti laik. atmintç SIM funkcijos 1 Meniu naudojimas 1. is meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelìje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelìs. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 51

52 6. Prane¹imai Galite skaityti, ra¹yti, siùsti ir i¹saugoti tekstinius bei daugiaformaèius prane¹imus, taip pat elektroninius SMS lai¹kus. Visi prane¹imai suskirstomi ç katalogus. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, turite i¹saugoti kai kuriuos prane¹imù parametrus. Norìdami pasirinkti skaitomù ir ra¹omù prane¹imù ¹rifto dydç, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Pran. parametrai, Kiti parametrai ir rifto dydis. Tekstiniai prane¹imai (SMS) SMS (trumpùjù prane¹imù) paslaugos dìka telefonas gali siùsti ir priimti tekstinius prane¹imus, sudarytus i¹ keliù çprasto ilgio tekstiniù prane¹imù (tinklo paslauga). Mokestis u¾ paslaug± skaièiuojamas pagal çprastù prane¹imù, i¹ kuriù sudarytas sudìtinis prane¹imas, skaièiù. Nuo prane¹imo skaidymo ç kelias dalis gali priklausyti prane¹imo siuntimo kaina. Taip pat galite siùsti ir priimti tekstinius prane¹imus su paveikslìliais. Grafinç prane¹im± sudaro keletas tekstiniù prane¹imù. Pastaba: grafiniù prane¹imù funkcij± galima naudoti, jei j± atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikìjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafiniù prane¹imù funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius prane¹imus. Tekstiniù prane¹imù funkcija naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 52

53 Prane¹imù ra¹ymas ir siuntimas Keliù daliù prane¹imo galimù teksto ¾enklù skaièius ir einamosios dalies numeris rodomas ekrano vir¹uje, de¹inìje pusìje (pavyzd¾iui, 120/2). 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Tekst. prane¹imai ir Naujas prane¹.. Patarimas: norìdami greitai pradìti ra¹yti prane¹imus, paspauskite telefonui veikiant laukimo re¾imu. 2. Para¹ykite prane¹im±. r. Teksto ra¹ymas, 40 psl. Apie frazìs ar paveikslìlio çterpim± ç prane¹im± skaitykite skyrelyje Formos (ruo¹iniai), 58 psl. Kiekvien± grafinç prane¹im± sudaro keletas tekstiniù prane¹imù. Todìl vieno grafinio prane¹imo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio. 3. Norìdami i¹siùsti el. lai¹k±, paspauskite Siùsti. 4. Çra¹ykite gavìjo telefono numerç arba suraskite jç programoje Adresù knyga. Po to paspauskite Gerai. Pastaba: kai siunèiate prane¹imus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jþsù telefono ekrane gali pasirodyti ¾od¾iai Prane¹imas i¹siùstas. ie ¾od¾iai rei¹kia, kad jþsù telefonas i¹siuntì prane¹im± jþsù telefone u¾programuotu prane¹imù centro numeriu. Taèiau ¹ie ¾od¾iai nerei¹kia, kad prane¹im± priìmì gavìjas. Norìdami gauti daugiau informacijos apie SMS paslaugas, kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Prane¹imo siuntimo funkcijos Para¹ê prane¹im±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Siuntimo funkcijos. Jei norite prane¹im± nusiùsti keliems gavìjams, pasirinkite Keletui gavìjù. I¹siuntê prane¹im± visiems gavìjams, paspauskite Atlikta. Norìdami siùsti prane¹im± gavìjams, çtrauktiems ç specialù s±ra¹±, pasirinkite Pagal s±ra¹±. Kaip sukurti gavìjù s±ra¹±, skaitykite skyrelyje Gavìjù s±ra¹ai, 56 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 53

54 Jei norite siùsti prane¹im± tam tikru bþdu, pasirinkite Siuntimo bþdas ir norim± prane¹imo siuntimo bþd±. Apie prane¹imù siuntimo bþdù nustatym± skaitykite skyrelyje SMS elektroninio lai¹ko ra¹ymas ir siuntimas, 54 psl. SMS elektroninio lai¹ko ra¹ymas ir siuntimas Norìdami siùsti elektroninç lai¹k± SMS prane¹imo formatu, turite nustatyti atitinkamus el. pa¹to siuntimo parametrus (¾r. SMS elektroninio lai¹ko ra¹ymas ir siuntimas, 54 psl.). Apie galimybê u¾sisakyti SMS el. pa¹to paslaug± teiraukitìs paslaugù teikìjo. Kaip i¹saugoti el. pa¹to adres± programoje Adresù knyga, skaitykite skyrelyje Keleto numeriù ar tekstiniù duomenù i¹saugojimas su kiekvienu vardu, 90 psl. 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Tekst. prane¹imai ir Kurti SMS el. lai¹k±. 2. Çra¹ykite gavìjo el. pa¹to adres± arba suraskite jç programoje Adresù knyga ir paspauskite Gerai. 3. Jei norite, galite çra¹yti SMS el. lai¹ko tem± tada paspauskite Gerai. 4. Para¹ykite el. lai¹k±. r. Teksto ra¹ymas, 40 psl. Galimù teksto ¾enklù skaièius rodomas ekrano vir¹uje, de¹inìje pusìje. Ç bendr± teksto ¾enklù skaièiù taip pat çskaitomas el. pa¹to adresas ir tema. Taip pat ¾r. Formos (ruo¹iniai), 58 psl. Paveikslìliù çterpti negalima. 5. Norìdami i¹siùsti SMS el. lai¹k±, paspauskite Siùsti. Jei nei¹saugojote SMS el. lai¹kù siuntimo parametrù, telefonas pra¹o çvesti el. pa¹to serverio numerç. Norìdami i¹siùsti el. lai¹k±, paspauskite Gerai. Pastaba: kai siunèiate el. lai¹kus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jþsù telefono ekrane gali pasirodyti ¾od¾iai Prane¹imas i¹siùstas. is prane¹imas rei¹kia, kad telefonas nusiuntì elektroninç lai¹k± ç el. pa¹to serverç. Taèiau ¹ie ¾od¾iai nerei¹kia, kad elektroninç lai¹k± priìmì gavìjas. Norìdami gauti daugiau informacijos apie el. pa¹to paslaugas, kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 54

55 SMS prane¹imo ar SMS elektroninio lai¹ko skaitymas ir atsakymas Jei gavote prane¹im± arba SMS elektroninç lai¹k±, ekrane pasirodo simbolis, tekstas Gauti prane¹imai ir naujù prane¹imù (ar el. lai¹kù) skaièius skliausteliuose. Mirksintis simbolis rei¹kia, kad visa prane¹imù atmintis u¾imta. Norìdami priimti naujus prane¹imus, turite i¹trinti kai kuriuos senus prane¹imus i¹ katalogo Gautieji. 1. Paspauskite Rodyti, norìdami per¾iþrìti nauj± prane¹im± (ar el. lai¹k±), arba paspauskite U¾dar., norìdami per¾iþrìti jç vìliau. Vìlesnis prane¹imo skaitymas: paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Tekst. prane¹imai ir Gautieji. 2. Jei gavote daugiau kaip vien± prane¹im±, pasirinkite t±, kurç norite skaityti. Neskaityt± prane¹im± ¾ymi simbolis. 3. Skaitydami ar per¾iþrìdami lai¹k±, paspauskite Funkc. Galite pasirinkti atitinkam± funkcij±, kai norite, pavyzd¾iui, i¹trinti, persiùsti ar redaguoti prane¹im± kaip tekstinç prane¹im± arba kaip SMS elektroninç lai¹k±, taip pat pervardyti skaitom± prane¹im± arba perkelti jç ç kit± katalog±. Norìdami nukopijuoti prane¹imo prad¾ioje esantç tekst± kaip einamosios dienos priminim± ç kalendoriù, pasirinkite Kopijuoti ç kalend. Jei norite per¾iþrìti siuntìjo vard±, telefono numerç, prane¹imù centr±, i¹ kurio siùstas prane¹imas, taip pat jo gavimo dat± ir laik±, pasirinkite Prane¹imo inform. Jei i¹ skaitomo prane¹imo norite i¹skirti numerius, el. pa¹to adresus ir interneto adresus, pasirinkite Naudoti duomenis. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 55

56 Pasirinkite I¹saugoti pvksl., jei kataloge Formos norite i¹saugoti paveikslìlç i¹ rodomo grafinio prane¹imo. 4. Jei norite atsakyti ç prane¹im±, pasirinkite Atsakyti. Jei atsakyme norite pacituoti gaut± prane¹im± ar panaudoti standartinç atsakym±, pasirinkite Originalas. Prie¹ingu atveju pasirinkite Be teksto. Kai atsakote ç SMS elektroninç lai¹k±, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pa¹to adres± bei tem±. Tada para¹ykite atsakym±. 5. Norìdami i¹siùsti prane¹im± (ar el. lai¹k±) rodomu numeriu, paspauskite Siùsti ir Gerai. Katalogai Gautieji ir I¹siùstieji Gaunamus tekstinius prane¹imus telefonas i¹saugo kataloge Gautieji, o i¹siùstus prane¹imus kataloge I¹siùstieji, esanèiame ¾emesnio lygio meniu Tekst. prane¹imai. Tekstinius prane¹imus, kuriuos norìsite i¹siùsti vìliau, galite i¹saugoti kataloge I¹saug. tekst. pr., Mano katalogai arba Formos. Gavìjù s±ra¹ai Jei da¾nai reikia siùsti prane¹imus tam tikrai gavìjù grupei, ¹iam tikslui galite sukurti s±ra¹±. iuos gavìjù s±ra¹us galite i¹saugoti telefono atmintyje. Turìkite galvoje, kad telefonas kiekvienam gavìjui siunèia atskir± prane¹im±. Todìl prane¹imo siuntimas pagal gavìjù s±ra¹± gali kainuoti daugiau nei prane¹imo siuntimas vienam gavìjui. Adresatai, kuriuos norite çtraukti ç gavìjù s±ra¹us, turi bþti i¹saugoti vidinìje telefono atmintyje. Gavìjù s±ra¹ai naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Tekst. prane¹imai ir Gavìjù s±ra¹ai. Rodomi galimù gavìjù s±ra¹ù pavadinimai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 56

57 Jei nei¹saugojote nì vieno tokio s±ra¹o, tuomet sukurkite s±ra¹± paspausdami Çtraukti. Çra¹ykite s±ra¹o pavadinim± ir paspauskite Gerai. Paspauskite iþrìti, Çtraukti ir pasirinkite adresat± i¹ telefono atmintyje i¹saugotos adresù knygos. Jeigu ç sukurt± s±ra¹± norite çtraukti daugiau adresatù, paspauskite Çtraukti. Jei yra bent vienas s±ra¹as, pa¾ymìkite norim± s±ra¹±. Norìdami per¾iþrìti ç pasirinkt± s±ra¹± çtrauktus adresatus, paspauskite iþrìti. Paspaudê Funkc., galite per¾iþrìti pasirinkto adresato informacij± arba jç i¹trinti. Jeigu ç s±ra¹± norite çtraukti daugiau adresatù, paspauskite Çtraukti. Paspaudê Funkc., galìsite pasirinkti dar kelet±, toliau apra¹ytù, gavìjù s±ra¹ù tvarkymo funkcijù. Norìdami sukurti nauj± gavìjù s±ra¹±, pasirinkite Naujas s±ra¹as. Norìdami pervardyti pasirinkt± s±ra¹±, pasirinkite Pervadinti s±ra¹±. Norìdami i¹trinti visus vardus ir telefonù numerius i¹ pasirinkto s±ra¹o, pasirinkite I¹trinti çra¹us. Norìdami i¹trinti pasirinkt± gavìjù s±ra¹±, pasirinkite I¹trinti s±ra¹±. Jei kuriems nors ç s±ra¹± çtrauktiems gavìjams nepavyksta i¹siùsti prane¹imo, rodomas katalogas Negavusieji. Norìdami per¾iþrìti s±ra¹± gavìjù, kuriems nepavyko i¹siùsti paskutinio prane¹imo, pasirinkite Negavusieji ir paspauskite iþrìti. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite norim± funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù. Norìdami dar kart± siùsti prane¹im± ç s±ra¹± Negavusieji çtrauktiems gavìjams, pasirinkite Vìl pagal s±ra¹±. Norìdami i¹trinti s±ra¹± Negavusieji, pasirinkite I¹trinti s±ra¹±. Norìdami per¾iþrìti prane¹im±, kurio nepavyko i¹siùsti, pasirinkite iþrìti prane¹im±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 57

58 Formos (ruo¹iniai) Jþsù telefone yra fraziù (tekstiniù formù), kurias ¾ymi simbolis, ir paveikslìliù (grafiniù formù), kuriuos ¾ymi simbolis. Norìdami atidaryti çvairiù formù s±ra¹±, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Tekst. prane¹imai ir Formos. Norìdami çterpti frazê (tekstinê form±) ç ra¹om± prane¹im± ar SMS el. lai¹k±, paspauskite Funkc. Pasirinkite Naudoti form± ir form±, kuri± norite çterpti. Norìdami çterpti paveikslìlç ç ra¹om± tekstinç prane¹im±, paspauskite Funkc. Pasirinkite Çterpti paveikslìlç, i¹sirinkite norim± paveikslìlç ir jç per¾iþrìkite. Paspauskite Çterpti, jei norite çterpti t± paveikslìlç ç prane¹im±. Simbolis prane¹imo antra¹tìje rei¹kia, kad paveikslìlis pridìtas. Did¾iausias prane¹imo teksto ¾enklù skaièius priklauso nuo paveikslìlio dyd¾io. Norìdami per¾iþrìti tekst± ir paveikslìlç kartu, prie¹ i¹siùsdami prane¹im±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite vilgtelìti. Katalogai I¹saugotieji ir Mano katalogai Kad sutvarkytumìte prane¹imus, kai kuriuos i¹ jù galite perkelti ç katalog± I¹saug. tekst. pr. arba galite savo prane¹imams sukurti naujù katalogù. Skaitydami prane¹im±, paspauskite Funkc. Pasirinkite Perkelti, suraskite katalog±, ç kurç norite perkelti prane¹im±, ir paspauskite Rinktis. Jei norite sukurti ar i¹trinti katalog±, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Tekst. prane¹imai ir Mano katalogai. Jei nei¹saugojote nì vieno katalogo, paspauskite Çtraukti. Prie¹ingu atveju paspauskite Funkc. ir pasirinkite Naujas katalogas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 58

59 Jei norite i¹trinti kokç nors katalog±, pa¾ymìkite t± katalog±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Trinti katalog±. Prane¹imù i¹trynimas Norìdami i¹trinti prane¹imus, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Tekst. prane¹imai ir Trinti prane¹imus. Norìdami i¹trinti visus skaitytus prane¹imus, pasirinkite katalog±, i¹ kurio norite i¹trinti prane¹imus, ir paspauskite Gerai. Norìdami i¹trinti visus prane¹imus i¹ visù tekstiniù prane¹imù katalogù, pasirinkite Visus prane¹imus ir, kai pasirodys klausimas I¹trinti visus prane¹imus i¹ visù katalogù?, paspauskite Gerai. Jei kataloge yra neskaitytù prane¹imù, telefonas paklaus, ar taip pat norite i¹trinti ir juos. Tekstiniù prane¹imù ir SMS el. lai¹kù parametrai Nuo prane¹imù parametrù priklauso prane¹imù siuntimas, priìmimas ir per¾iþra. 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Pran. parametrai, Tekst. prane¹imai ir Siuntimo bþdas. 2. Jeigu SIM kortelìje yra daugiau kaip vienas prane¹imù siuntimo bþdù rinkinys, pasirinkite t± rinkinç, kurç norite pakeisti. Pasirinkite Prane¹imù centro numeris, kad i¹saugotumìte prane¹imù centro telefono numerç, kurio reikia tekstiniams prane¹imams siùsti. ç numerç jums prane¹ paslaugos teikìjas. Pasirinkite Siunèiamù prane¹imù formatas ir prane¹imo rþ¹ç: Tekstas, El. lai¹kas arba Prane¹. ç gaviklç. Pasirinkite Prane¹imo galiojimas ir nustatykite, kiek laiko prane¹imù centras turi bandyti siùsti jþsù prane¹im±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 59

60 Pasirinkê prane¹imo rþ¹ç Tekstas, pasirinkite Pirminio gavìjo numeris, kad i¹saugotumìte pirminç numerç, kuriuo bus siunèiami prane¹imai ¹iuo bþdu. Pasirinkê prane¹imo rþ¹ç El. lai¹kas, pasirinkite El. pa¹to serveris, kad i¹saugotumìte el. pa¹to serverio numerç. Pasirinkite Siuntimo ataskaitos, jei norite, kad tinklas atsiùstù ataskaitas apie jþsù prane¹imù pristatym± (tinklo paslauga). Pasirinkite Naudoti GPRS ir Taip, jei pageidautina SMS ne¹mena norite pasirinkti GPRS. Taip pat nustatykite, kad GPRS ry¹ys bþtù Nuolatinis (¾r. (E)GPRS ry¹ys, 112 psl.). Pasirinkite Atsakyti per t± patç centr±, kad jþsù prane¹imo gavìjas galìtù siùsti atsakom±jç prane¹im± per jþsù prane¹imù centr± (tinklo paslauga). Norìdami pervardyti pasirinkt± prane¹imo siuntimo bþd±, pasirinkite Pakeisti siuntimo bþdo pavadinim±. Prane¹imù siuntimo bþdù rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jþsù SIM kortelì leid¾ia naudoti daugiau kaip vien± rinkinç. Perra¹ymo parametrai Kai visa tekstiniù prane¹imù atmintis u¾imta, telefonas negali priimti ar siùsti naujù prane¹imù. Taèiau galite nustatyti, kad telefonas automati¹kai pakeistù senus tekstinius prane¹imus naujais kataloguose Gautieji ir I¹siùstieji. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Pran. parametrai, Tekst. prane¹imai ir I¹siùstùjù perra¹ymas arba Gautùjù perra¹ymas. Kad telefonas keistù senus tekstinius prane¹imus naujais kataloge I¹siùstieji arba Gautieji, pasirinkite Leid¾iamas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 60

61 Daugiaformaèiai prane¹imai (MMS) Pastaba: ¹i± funkcij± galima naudoti, jei j± atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikìjas. Tik tie telefonai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformaèiù prane¹imù funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformaèius prane¹imus. Daugiaformaèiame prane¹ime gali bþti tekstas, garsas ir paveikslìlis (nuotrauka) arba vaizdo çra¹as. Telefonas gali priimti iki 100 kb dyd¾io daugiaformaèius prane¹imus. Jei maksimalus dydis vir¹ijamas, telefonas gali nepriimti prane¹imo. Priklausomai nuo tinklo, galite gauti tekstinç prane¹im± su interneto adresu, kuriuo galìsite kreiptis, norìdami per¾iþrìti daugiaformatç prane¹im±. Jeigu prane¹ime yra paveikslìlis (nuotrauka), telefonas pakeièia jo mastelç, kad tilptù ç ekrano plot±. Daugiaformaèiù prane¹imù funkcija naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Pastaba: jei nustatyta parametro Leisti priimti dgfrm. prane¹imus reik¹mì Taip arba Namù tinkle, jþsù operatorius ar paslaugos teikìjas gali imti mokestç u¾ kiekvien± gaunam± prane¹im±. Daugiaformaèiuose prane¹imuose naudojami toliau i¹vardyti formatai. Paveikslìliù: JPEG, GIF, WBMP, BMP ir PNG. Garso: polifoniniai ( Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI)) skambìjimo tonai, AMR garso çra¹ai ir monofoniniai skambìjimo tonai. 3gp formato ir SubQCIF kadro dyd¾io vaizdo çra¹ai ir AMR formato garso çra¹ai. Telefone gali veikti ne visos auk¹èiau paminìtù failù formatù versijos. Jeigu gautame prane¹ime yra neatpa¾çstamù elementù, vietoje jù gali bþti rodomas objekto pavadinimas ir tekstas Netinkamas objekto formatas. Turìkite galvoje, kad daugiaformaèiù prane¹imù negalite priimti, kai kalbate telefonu, ¾aid¾iate arba esate çjungê kit± Java program± ar interneto nar¹yklê, ne¹mena naudodami GSM duomenis Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 61

62 (¾r. Rankinis paslaugos parametrù çvedimas, 156 psl.). Dìl çvairiù prie¾asèiù gali nepavykti i¹siùsti daugiaformaèiù prane¹imù, todìl svarbiems ry¹iams nenaudokite vien tik jù. Daugiaformaèio prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas Apie daugiaformaèiù prane¹imù parametrù nustatym± skaitykite skyrelyje Daugiaformaèiù prane¹imù parametrai, 66 psl. Norìdami su¾inoti apie galimybê naudotis daugiaformaèiù prane¹imù paslaugomis ir u¾sisakyti jas, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Dìl autoriù teisiù apsaugos gali bþti draud¾iama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiùsti kai kuriuos atvaizdus, skambìjimo tonus ir kit± med¾iag±. 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Dgfrm. prane¹imai ir Naujas prane¹.. 2. Para¹ykite prane¹im±. r. Teksto ra¹ymas, 40 psl. Jei norite çterpti fail± ç prane¹im±, paspauskite Funkc., pasirinkite Çterpti ir norim± failo rþ¹ç. Meniu negalite pasirinkti, jeigu jis bly¹kus. Parodomas galimù meniu Galerija katalogù s±ra¹as. Atidarykite reikiam± katalog±, pa¾ymìkite norim± fail±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çterpti. Pridìt± fail± prane¹ime ¾ymi failo pavadinimas. Nauj± garso çra¹± galite çterpti tiesiai i¹ programos Diktofonas. Paspauskite Funkc., pasirinkite Çterpti ir Nauj± garso çra¹±. Tada çsijungs programa Diktofonas ir galìsite pradìti çra¹inìti. Baigus çra¹inìti, naujas garso çra¹as çterpiamas ç prane¹im± automati¹kai. Jþsù telefonas gali siùsti ir priimti i¹ keliù puslapiù (skaidriù) sudarytus daugiaformaèius prane¹imus. Norìdami çterpti skaidrê ç prane¹im±, paspauskite Funkc., pasirinkite Çterpti ir Skaidrê. Kiekvienoje skaidrìje gali bþti tekstas, vienas atvaizdas ir vienas garso çra¹as. Jei prane¹ime yra kelios skaidrìs, norim± skaidrê galite atidaryti paspausdami Funkc., pasirinkdami Ankstesnì skaidrì, Sekanti skaidrì arba Skaidriù s±ra¹as. Norìdami nustatyti interval± tarp skaidriù, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Interv. tarp skaidr. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 62

63 Norìdami perkelti teksto dalç ç prane¹imo prad¾i± ar pabaig±, paspauskite Funkc., pasirinkite Tkst. prad¾ioje arba Tkst. pabaigoje. Norìdami çterpti vard± i¹ adresatù s±ra¹o, paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos, Çterpti adresat± ir norim± vard±. Norìdami çterpti numerç i¹ adresatù s±ra¹o, paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos ir Çterpti skaièiù. Norìdami çterpti kalendoriaus çra¹±, paspauskite Funkc., pasirinkite Çterpti ir Kalend. çra¹±. Jei norite çterpti vizitinê kortelê, paspauskite Funkc., pasirinkite Çterpti ir Vizitinì kort. Jei norite i¹trinti atvaizd±, skaidrê arba garso çra¹± i¹ prane¹imo, paspauskite Funkc., pasirinkite I¹trinti ir norim± funkcij±. Norìdami i¹saugoti prane¹im± kataloge I¹saugotieji, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti pran. Norìdami çra¹yti prane¹imo tem±, paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos ir Redaguoti tem±. Norìdami per¾iþrìti, pavyzd¾iui, prane¹imo dydç arba gavìj±, paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos ir Prane¹imo inform. Ra¹ant daugiaformatç prane¹im±, ekrane rodoma, kiek liko vietos. 3. Jei norite per¾iþrìti prane¹im± ar skaidriù pristatym± prie¹ jç i¹siùsdami, paspauskite Funkc. ir pasirinkite vilgtelìti. 4. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, paspauskite Siùsti ir pasirinkite Telefono numeris, El. pa¹to adres± arba Daug. Gali bþti ir daugiau funkcijù, jei operatorius leid¾ia jomis naudotis. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 63

64 5. Çra¹ykite gavìjo telefono numerç (ar el. pa¹to adres±) arba suraskite jç kataloge Adresù knyga. Paspauskite Gerai tada prane¹imas perkeliamas ç katalog± Siunèiamieji, i¹ kurio bus i¹siùstas. Daugiaformatis prane¹imas siunèiamas ilgiau nei tekstinis prane¹imas. Kai siunèiamas daugiaformatis prane¹imas, ekrane rodomas animacinis simbolis. Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei prane¹imo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siùsti prane¹im± i¹ naujo. Jei prane¹imo i¹siùsti nepavyksta, jis lieka kataloge Siunèiamieji. Tada galite pabandyti i¹siùsti jç vìliau. Jei nustatyta parametro I¹saugoti i¹siùstus prane¹imus reik¹mì Taip, jþsù i¹siùsti prane¹imai i¹saugomi kataloge I¹siùstieji. r. Daugiaformaèiù prane¹imù parametrai, 66 psl. Taèiau ¹ie ¾od¾iai nerei¹kia, kad prane¹im± priìmì gavìjas. Daugiaformaèio prane¹imo skaitymas ir atsakymas Kai telefonas priima daugiaformatç prane¹im±, ekrane rodomas animacinis simbolis. Gavus prane¹im±, ekrane rodomas simbolis ir tekstas Gautas daugiaformatis prane¹imas. Mirksintis simbolis rei¹kia, kad visa daugiaformaèiù prane¹imù atmintis u¾imta (¾r. Visa daugiaformaèiù prane¹imù atmintis u¾imta, 66 psl.). 1. Paspauskite Rodyti, norìdami nedelsdami per¾iþrìti prane¹im±, arba U¾dar., norìdami per¾iþrìti jç vìliau. Vìlesnis prane¹imo skaitymas: paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Dgfrm. prane¹imai ir Gautieji. 2. Suraskite ir pasirinkite prane¹im±, kurç norite per¾iþrìti. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kuri± nors i¹ galimù funkcijù. Norìdami per¾iþrìti prie prane¹imo pridìt± pristatym±, pasirinkite Rodyti pristatym±. Norìdami per¾iþrìti tik prane¹imo tekst±, pasirinkite iþrìti tekst±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 64

65 Norìdami atidaryti fail±, pasirinkite Atidaryti atvaizd±, Atidaryti garso çr. arba Atidaryti vaizdo çr. Norìdami i¹saugoti fail± kataloge Galerija, atitinkamai pasirinkite I¹saug. atvaizd±, I¹saugoti garso çr. arba I¹saugoti vaizd. çr. Norìdami per¾iþrìti pridìto failo informacij±, pasirinkite Informacija. Norìdami i¹trinti i¹saugot± prane¹im±, pasirinkite I¹trinti prane¹im±. Norìdami atsakyti ç prane¹im±, pasirinkite Atsakyti arba Atsakyti visiems. Norìdami i¹siùsti atsakym±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Siùsti. Norìdami persiùsti prane¹im±, pasirinkite Persiùsti ç telef., Persiùsti el. pa¹tu arba Persiùsti keliems. Norìdami redaguoti prane¹imo turinç, pasirinkite Redaguoti. Galite redaguoti tik savo sukurtus prane¹imus. r. Daugiaformaèio prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas, 62 psl. Norìdami per¾iþrìti prane¹imo tem±, dydç ir rþ¹ç, pasirinkite Prane¹imo inform. Taip pat skaitykite apie çvairias meniu Galerija funkcijas (¾r. Galerija, 121 psl.). Katalogai: Gautieji, Siunèiamieji, I¹saugotieji ir I¹siùstieji Telefonas i¹saugo gautus daugiaformaèius prane¹imus ¾emesnio lygio meniu Dgfrm. prane¹imai, esanèiame kataloge Gautieji. Dar nei¹siùsti daugiaformaèiai prane¹imai perkeliami ç ¾emesnio lygio meniu Dgfrm. prane¹imai katalog± Siunèiamieji. Daugiaformaèiai prane¹imai, kuriuos norìsite siùsti vìliau, gali bþti i¹saugoti submeniu Dgfrm. prane¹imai kataloge I¹saugotieji. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 65

66 I¹siùsti daugiaformaèiai prane¹imai i¹saugomi submeniu Dgfrm. prane¹imai kataloge I¹siùstieji, jei nustatyta parametro I¹saugoti i¹siùstus prane¹imus reik¹mì Taip. r. Daugiaformaèiù prane¹imù parametrai, 66 psl. Visa daugiaformaèiù prane¹imù atmintis u¾imta Kai laukia naujas daugiaformatis prane¹imas ir visa prane¹imù atmintis u¾imta, ekrane mirksi simbolis ir prane¹imas Dgfr. pran. atmintis u¾imta, ¾r. laukiantç pr. Norìdami per¾iþrìti laukiantç prane¹im±, paspauskite Rodyti. Norìdami i¹saugoti prane¹im±, paspauskite Funkc., pasirinkite I¹saugoti pran. ir i¹trinkite senus prane¹imus, pirma pasirinkdami katalog±, o vìliau sen± prane¹im±, kurç norite i¹trinti. Norìdami i¹trinti laukiantç prane¹im±, paspauskite U¾dar. ir Taip. Jei paspausite Ne, galìsite per¾iþrìti prane¹im±. Prane¹imù trynimas Norìdami i¹trinti prane¹imus, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Dgfrm. prane¹imai ir Trinti prane¹imus. Norìdami i¹trinti visus skaitytus prane¹imus, pasirinkite katalog±, i¹ kurio norite trinti prane¹imus, ir paspauskite Gerai. Jei kataloge yra neskaitytù prane¹imù, telefonas paklaus, ar taip pat norite i¹trinti ir juos. Daugiaformaèiù prane¹imù parametrai Daugiaformaèiù prane¹imù ry¹io parametrus galite gauti i¹ savo tinklo operatoriaus arba paslaugù teikìjo s±rankos prane¹imu. Kaip priimti parametrus s±rankos prane¹imu, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 35 psl. Rankinis parametrù nustatymas Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Pran. parametrai ir Dgfrm. prane¹imai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 66

67 I¹saugoti i¹siùstus prane¹imus. Kad telefonas i¹saugotù i¹siùstus daugiaformaèius prane¹imus kataloge I¹siùstieji, pasirinkite Taip. Jei pasirinksite Ne, i¹siùsti prane¹imai nebus i¹saugoti. Norìdami nurodyti, kad tinklas atsiùstù ataskaitas apie jþsù prane¹imù pristatym±, pasirinkite Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga). Norìdami nustatyti ç daugiaformatç prane¹im± çterpiamo atvaizdo dydç, pasirinkite Suma¾inti atvaizdo mastelç. Pasirinkite Pirminis intervalas tarp skaidriù ir nustatykite, kas kiek laiko turi keistis skaidrìs daugiaformaèiuose prane¹imuose. Leisti priimti dgfrm. prane¹imus. Norìdami naudotis daugiaformaèiù prane¹imù paslauga, pasirinkite Ne, Taip arba Namù tinkle. Jei nustatysite Namù tinkle, daugiaformaèiù prane¹imù negalìsite priimti, bþdami u¾ savo tinklo ribù. Numatytoji reik¹mì yra Namù tinkle. Priimami daugiaformaèiai pr. Norìdami, kad telefonas priimtù daugiaformaèius prane¹imus automati¹kai, pasirinkite Priimti. Norìdami kiekvien± kart± matyti klausim±, ar norite priimti daugiaformatç prane¹im±, pasirinkite Priimti rank. bþdu. Jei nenorite priimti daugiaformaèiù prane¹imù, pasirinkite Nepriimti. i funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro Leisti priimti dgfrm. prane¹imus reik¹mì Ne. Pasirinkite Ry¹io parametrai ir nustatykite ry¹io parametrus, reikalingus daugiaformaèiams prane¹imams priimti. Pasirinkite Aktyvþs daugiaf. pran. parametrai ir çjunkite rinkinç, kuriame norite i¹saugoti ry¹io parametrus. Pasirinkite Redag. aktyvius dgfrm. pr. param. ir nustatykite aktyvius parametrus. Po vien± pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reik¹mes. Dìl parametrù kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 67

68 Parametrù pavadinimas. Çra¹ykite nauj± ry¹io parametrù rinkinio pavadinim± ir paspauskite Gerai. Pradinis tinklalapis. Çra¹ykite norimo paslaugos teikìjo tinklalapio adres± (paspauskite, norìdami çvesti ta¹k±) ir paspauskite Gerai. Pagalbiniai serveriai. Pasirinkite Çjungti arba I¹jungti. Jei çjungìte pagalbinius serverius, galite pasirinkti: Pirminis pagalbinis serveris ir Antrinis pagalbinis serveris bei nustatyti jù parametrus. Duomenù ne¹mena. Pasirinkite GPRS. Ne¹menos parametrai. Nustatykite pasirinktos ne¹menos parametrus. GPRS kreipties ta¹kas. Çra¹ykite kreipties ta¹ko, per kurç u¾megsite ry¹ç su GPRS tinklu, pavadinim± ir paspauskite Gerai. Atpa¾inimo bþdas. Pasirinkite Saugus arba Paprastas. Vartotojo vardas. Çra¹ykite vartotojo vard± ir paspauskite Gerai. Slapta¾odis. Çveskite slapta¾odç ir paspauskite Gerai. Norìdami leisti arba neleisti priimti reklam±, pasirinkite Leisti priimti reklam±. i funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro Leisti priimti dgfrm. prane¹imus reik¹mì Ne. Elektroniniai lai¹kai El. pa¹to programa suteikia galimybê telefonu pasitikrinti savo el. pa¹to dì¾utê. El. pa¹to sistema, kuria naudojatìs darbe arba namuose, gali bþti suderinama su jþsù telefone veikianèia el. pa¹to funkcija. Naudodami savo telefon±, galite ra¹yti, siùsti ir skaityti el. lai¹kus. Jþsù telefonas gali s±veikauti su POP3 ir IMAP4 el. pa¹to serveriais. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 68

69 El. pa¹to funkcija naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Prie¹ siùsdami ir priimdami el. lai¹kus, turite çvykdyti toliau pateiktas s±lygas. U¾sisakykite nauj± el. pa¹to dì¾utê arba naudokite esam±. Apie galimybê naudotis esama el. pa¹to dì¾ute pasiteiraukite savo el. pa¹to paslaugos teikìjo. Dìl el. pa¹to parametrù kreipkitìs ç savo tinklo operatoriù arba el. pa¹to paslaugos teikìj±. Kaip gauti el. pa¹to parametrus s±rankos prane¹imu, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 35 psl. Norìdami nustatyti savo telefono el. pa¹to parametrus, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Pran. parametrai ir El. lai¹kai. r. El. pa¹to parametrai, 72 psl. Elektroninio lai¹ko ra¹ymas ir siuntimas Elektroninç lai¹k± galite para¹yti neprisijungdami prie el. pa¹to serverio arba galite prisijungti ir tada para¹yti bei i¹siùsti savo el. lai¹k±. 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, El. pa¹tas ir Kurti el. lai¹k±. Ekrane rodomas pra¹ymas palaukti. 2. Çveskite gavìjo el. pa¹to adres± ir paspauskite Gerai arba paspauskite Redag., çveskite el. pa¹to adres± ir paspauskite Gerai. Norìdami ie¹koti el. pa¹to adreso programoje Adresù knyga, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Ie¹koti. 3. Jei norite, galite çra¹yti el. lai¹ko tem±. Çra¹ê paspauskite Gerai. Pasirinkê Funkc., galìsite atidaryti prane¹imù redaktoriù, çra¹yti nauj± pagrindinç gavìj±, taip pat paprastos arba slaptos kopijos gavìj±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 69

70 4. Para¹ykite lai¹k± (¾r. Teksto ra¹ymas, 40 psl.). Galimù teksto ¾enklù skaièius rodomas ekrano vir¹uje, de¹inìje pusìje. 5. Norìdami i¹siùsti el. lai¹k±, paspauskite Siùsti. Norìdami i¹kart i¹siùsti el. lai¹k±, pasirinkite Siùsti dabar. Jei dar neprisijungìte prie el. pa¹to serverio, telefonas pirma u¾mezga ry¹ç su serveriu ir tada i¹siunèia el. lai¹k±. Norìdami i¹siùsti savo lai¹k± vìliau, pasirinkite Siùsti vìliau. Tokiu atveju el. lai¹kas i¹saugomas kataloge Siunèiamieji. Jei norite redaguoti ar toliau ra¹yti savo el. lai¹k± vìliau, galite i¹saugoti jç kataloge Juodra¹èiai tada pasirinkite I¹saug. juodra¹tç. Norìdami i¹siùsti el. lai¹k± vìliau, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, El. pa¹tas, Kitos funkcijos ir Siùsti dabar arba Priimti ir siùsti. Pastaba: kai siunèiate el. lai¹kus, jþsù telefono ekrane gali pasirodyti ¾od¾iai Prane¹imas i¹siùstas. is prane¹imas rei¹kia, kad telefonas nusiuntì elektroninç lai¹k± ç el. pa¹to serverç. Taèiau ¹ie ¾od¾iai nerei¹kia, kad elektroninç lai¹k± priìmì gavìjas. Norìdami gauti daugiau informacijos apie el. pa¹to paslaugas, kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. El. lai¹kù parsisiuntimas i¹ jþsù el. pa¹to dì¾utìs 1. Norìdami parsisiùsti jþsù adresu gautus el. lai¹kus, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, El. pa¹tas ir Priimti. Arba: norìdami parsisiùsti naujus el. lai¹kus ir i¹siùsti lai¹kus, kurie buvo i¹saugoti kataloge Siunèiamieji, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, El. pa¹tas, Kitos funkcijos ir Priimti ir siùsti. Jeigu visa prane¹imù atmintis u¾imta, naujus prane¹imus galìsite parsisiùsti tik tada, kai i¹trinsite kai kuriuos i¹ senesniù prane¹imù. 2. Telefonas u¾mezga ry¹ç su el. pa¹to serveriu. Kol telefonas parsisiunèia el. lai¹kus, ekrane rodoma bþsenos juostelì. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 70

71 3. Paspauskite Rinktis, norìdami per¾iþrìti nauj± el. lai¹k±, esantç kataloge Gautieji, arba paspauskite Atgal, norìdami per¾iþrìti jç vìliau. Jei gavote daugiau kaip vien± lai¹k±, pasirinkite t± lai¹k±, kurç norite skaityti. Neskaityt± lai¹k± ¾ymi simbolis. Elektroninio lai¹ko skaitymas ir atsakymas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, El. pa¹tas ir Gautieji. 2. Skaitydami lai¹k±, paspauskite Funkc. Galite, pavyzd¾iui, per¾iþrìti pasirinkto lai¹ko informacij±, pa¾ymìti lai¹k± kaip neskaityt±, i¹trinti, atsakyti, atsakyti visiems siuntìjams, persiùsti arba perkelti lai¹k± ç kit± katalog±. 3. Norìdami atsakyti ç el. lai¹k±, paspauskite Atsakyti. Jei atsakyme norite pacituoti gaut± lai¹k±, pasirinkite Originalas. Prie¹ingu atveju pasirinkite Be teksto. Kai atsakote ç elektroninç lai¹k±, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pa¹to adres± bei tem±, tada para¹ykite savo atsakym±. 4. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, paspauskite Siùsti ir pasirinkite Siùsti dabar. Gautieji, Kiti katalogai ( Juodra¹èiai, Archyvas, Siunèiamieji, I¹siùstieji ) Jþsù telefono meniu El. pa¹tas yra toliau apra¹yti katalogai. Katalogas Gautieji skirtas el. lai¹kams, kuriuos parsisiuntìte i¹ savo el. pa¹to dì¾utìs. Pasirinkê Kiti katalogai, galite rasti nebaigtiems el. lai¹kams skirt± katalog± Juodra¹èiai, çvairiù el. lai¹kù saugojimui skirt± katalog± Archyvas, nei¹siùstiems el. lai¹kams skirt± katalog± Siunèiamieji (ç ¹ç katalog± el. lai¹kai perkeliami, kai pasirenkate Siùsti vìliau, ¾r. Elektroninio lai¹ko ra¹ymas ir siuntimas, 69 psl.), i¹siùstiems el. lai¹kams skirt± katalog± I¹siùstieji. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 71

72 El. lai¹kù trynimas Norìdami i¹trinti el. lai¹kus, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, El. pa¹tas, Kitos funkcijos ir Trinti el. lai¹kus. Norìdami i¹trinti visus skaitytus prane¹imus, pasirinkite katalog±, i¹ kurio norite i¹trinti prane¹imus, ir paspauskite Taip. Jei norite i¹trinti visus prane¹imus i¹ visù katalogù, pasirinkite Visus el. lai¹kus ir paspauskite Taip. Turìkite galvoje, kad, i¹trindami el. lai¹k± i¹ savo telefono, i¹ el. pa¹to serverio jo nei¹trinate. El. pa¹to parametrai El. pa¹to parametrus galite gauti i¹ savo tinklo operatoriaus arba paslaugù teikìjo s±rankos prane¹imu. Kaip priimti parametrus s±rankos prane¹imu, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 35 psl. Rankinis parametrù nustatymas Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai, Pran. parametrai ir El. lai¹kai. Pasirinkite Aktyvieji el. pa¹to parametrai ir çjunkite rinkinç, kuriame norite i¹saugoti parametrus. Pasirinkite Redaguoti akt. el. pa¹to parametrus ir nustatykite aktyvius parametrus. Po vien± pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reik¹mes. Dìl parametrù kreipkitìs ç savo tinklo operatoriù ar el. pa¹to paslaugos teikìj±. Pa¹to dì¾utìs pavadinimas. Sugalvokite ir para¹ykite kokç nors pa¹to dì¾utìs pavadinim±. Galite sugalvoti bet kokç pavadinim±. El. pa¹to adresas. Para¹ykite savo el. pa¹to adres±. Mano vardas. Çveskite savo vard± arba slapyvardç. Ekrane bus rodomas jþsù vardas ir el. pa¹to adresas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 72

73 Siunèiamojo pa¹to (SMTP) serveris. Para¹ykite serverio adres±. Priimamojo pa¹to serverio rþ¹is. Priklausomai nuo jþsù naudojamos el. pa¹to sistemos, pasirinkite POP3 arba IMAP4. Jei galite naudoti abi rþ¹is, pasirinkite IMAP4. Pakeitus ¹i± rþ¹ç, taip pat pasikeièia priimamojo pa¹to prievado numeris. Jei nustatìte POP3 serverç, rodomas Priimamojo pa¹to (POP3) serveris, POP3 vartotojo vardas ir POP3 slapta¾odis. Jei nustatìte IMAP4 serverç, rodomas Priimamojo pa¹to (IMAP4) serveris, IMAP4 vartotojo vardas ir IMAP4 slapta¾odis. Çveskite priimamojo el. pa¹to serverio adres±, vartotojo vard± ir slapta¾odç. ie parametrai reikalingi jþsù el. pa¹to dì¾utei tikrinti. Jei nenustatytas SMTP vartotojo vardas arba SMTP slapta¾odis, el. pa¹to serveris naudoja POP3/IMAP4 vartotojo vard± ir slapta¾odç. Pasirinkite Kiti parametrai ir norim± funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù. Pridìti para¹±. Galite sukurti para¹±, kuris bus automati¹kai çterptas kiekvieno jþsù el. lai¹ko pabaigoje. Pra¹yti SMTP leidimo. Jeigu tada, kai norite siùsti el. lai¹kus, jþsù el. pa¹to paslaugù teikìjas pra¹o nurodyti atpa¾inimo duomenis, pasirinkite Taip. Tada turite nurodyti ¹iuos duomenis: SMTP vartotojo vardas ir SMTP slapta¾odis. SMTP vartotojo vardas. Para¹ykite siunèiamojo pa¹to vartotojo vard±, kurç su¾inojote i¹ savo el. pa¹to paslaugù teikìjo. SMTP slapta¾odis. Çveskite norim± siunèiamojo el. pa¹to slapta¾odç. Siunèiamojo pa¹to (SMTP) prievadas. Para¹ykite lai¹kus siunèianèio serverio prievado numerç. Da¾niausiai naudojama reik¹mì 25. Jei pasirinkote POP3 serverç, rodomos toliau i¹vardytos funkcijos. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 73

74 Priimamojo pa¹to (POP3) prievadas. Çveskite prievado numerç, kurç su¾inojote i¹ savo el. pa¹to paslaugù teikìjo. Adresas atsakymui. Çveskite el. pa¹to adres±, kuriuo norìtumìte gauti atsakymus. Saugus çsiregistravimas. Jeigu reikalingas ¹ifruojamas çsiregistravimas, pasirinkite Saugus çsiregistravimas çjungtas. Prie¹ingu atveju palikite reik¹mê Saugus çsiregistravimas i¹jungtas. Jei dvejojate, pasiteiraukite savo paslaugù teikìjo. Kai registruojantis serveryje duomenys ¹ifruojami, labiau apsaugomas vartotojo vardas ir slapta¾odis. Paties ry¹io saugumo lygis dìl to nepasikeièia. Priimamù el. lai¹kù kiekis. Para¹ykite, kiek daugiausiai el. lai¹kù norite priimti vienu metu. Norìdami nustatyti ry¹io parametrus, reikalingus jþsù el. lai¹kams siùsti, pasirinkite SMTP ry¹io parametrai. Norìdami nustatyti ry¹io parametrus, reikalingus el. lai¹kams priimti, pasirinkite POP3 ry¹io parametrai. r. Rankinis paslaugos parametrù çvedimas, 156 psl. Po vien± pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reik¹mes. Dìl parametrù kreipkitìs ç savo el. pa¹to paslaugos teikìj±. Jei pasirinkote IMAP4 serverç, rodomos toliau i¹vardytos funkcijos. Priimamojo pa¹to (IMAP4) prievadas. Çveskite prievado numerç, kurç su¾inojote i¹ savo el. pa¹to paslaugù teikìjo. Adresas atsakymui. Çveskite el. pa¹to adres±, kuriuo norìtumìte gauti atsakymus. Priimamù el. lai¹kù kiekis. Para¹ykite, kiek el. lai¹kù norite priimti vienu metu. Priimamù el. lai¹kù rþ¹ys. Jei norite priimti visus naujus el. lai¹kus, pasirinkite Vìliausi. Jei norite priimti tik neskaitytus el. lai¹kus, pasirinkite Vìliausi neskaityti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 74

75 Norìdami nustatyti ry¹io parametrus, reikalingus jþsù el. lai¹kams siùsti, pasirinkite SMTP ry¹io parametrai. Norìdami nustatyti ry¹io parametrus, reikalingus el. lai¹kams priimti, pasirinkite IMAP4 ry¹io parametrai. r. Rankinis paslaugos parametrù çvedimas, 156 psl. Po vien± pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reik¹mes. Dìl parametrù kreipkitìs ç savo el. pa¹to paslaugos teikìj±. Momentiniai prane¹imai (MP) Pastaba: ¹i± funkcij± galima naudoti, jei atitinkam± paslaug± teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikìjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra suderinamos momentiniù prane¹imù funkcijos, gali priimti ir rodyti momentinius prane¹imus. Priklausomai nuo paslaugù teikìjo, ekrane gali bþti rodomi skirtingi prane¹imai. Naudojant momentiniù prane¹imù program± ir TCP/IP ry¹io protokol±, t± paèi± program± çsijungusiems vartotojams galima siùsti trumpuosius tekstinius prane¹imus (tinklo paslauga). Momentiniù prane¹imù programos adresatù s±ra¹e galite matyti, kada vienas ar kitas adresatas yra çsijungês ir gali su jumis bendrauti. Kai para¹ote ir i¹siunèiate savo prane¹im±, jis lieka ekrane. Atsakymas atsiranda po jþsù prane¹imu. Norint naudotis momentiniù prane¹imù paslauga, j± reikia u¾sisakyti. Apie galimybê naudotis momentiniù prane¹imù paslauga, jos kainas ir u¾sisakymo tvark± pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugù teikìjo. Jei yra galimybì naudotis ¹ia paslauga, operatorius ar paslaugos teikìjas pateiks jþsù unikalù momentiniù prane¹imù paslaugos adres±, slapta¾odç ir kitus momentiniù prane¹imù paslaugos parametrus. Kaip nustatyti momentiniù prane¹imù paslaugos parametrus, skaitykite skyrelyje Programù Momentiniai prane¹imai ir Dalyvavimas parametrai, 117 psl. Ekrane rodomi simboliai ir prane¹imai gali bþti skirtingi, priklausomai nuo momentiniù prane¹imù paslaugos teikìjo. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 75

76 Çsijungê momentiniù prane¹imù program± ir su kuo nors bendraudami, tuo paèiu metu galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Turìkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentiniù prane¹imù program±, telefono baterija gali i¹sikrauti greièiau, todìl telefon± reikìtù prijungti prie çkroviklio. Momentiniai prane¹imai naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Pagrindiniai naudojimosi momentiniù prane¹imù paslauga veiksmai Kaip atidaryti momentiniù prane¹imù meniu (neprisijungus), skaitykite skyrelyje Momentiniù prane¹imù meniu atidarymas, 77 psl. Kaip prisijungti prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, skaitykite skyrelyje Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, 78 psl. Kaip pradìti momentiniù prane¹imù sesij± su kokiu nors ¾mogumi, skaitykite funkcijos MP adresatai apra¹e, skyrelyje Momentiniù prane¹imù sesijos prad¾ia, 78 psl. Kaip kurti savo momentiniù prane¹imù adresatù s±ra¹us, skaitykite skyrelyje Momentiniù prane¹imù adresatai, 82 psl. Kaip prisijungti prie vie¹os momentiniù prane¹imù sesijos, skaitykite funkcijos Grupìs apra¹e, skyrelyje Momentiniù prane¹imù sesijos prad¾ia, 78 psl. Kaip prisijungti prie momentiniù prane¹imù grupìs gavus kvietim±, skaitykite skyrelyje Kvietimo bendrauti momentiniais prane¹imais priìmimas arba atsisakymas, 80 psl. Kaip sukurti savo momentiniù prane¹imù grupes arba tapti (ar nebelikti) vie¹osios grupìs nariu, skaitykite skyrelyje Grupìs, 83 psl. Kaip taisyti savo duomenis, skaitykite skyrelyje Jþsù informacijos tvarkymas, 82 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 76

77 Kaip ie¹koti vartotojù ir grupiù, skaitykite funkcijos Ie¹koti apra¹e, skyrelyje Momentiniù prane¹imù sesijos prad¾ia, 78 psl. Kaip skaityti nauj± momentinç prane¹im±, skaitykite skyrelyje Momentinio prane¹imo skaitymas, 80 psl. Kaip ra¹yti ir siùsti prane¹imus aktyvios momentiniù prane¹imù sesijos metu, skaitykite skyrelyje Dalyvavimas diskusijoje momentiniais prane¹imais, 81 psl. Norìdami per¾iþrìti, pervardyti ar i¹trinti i¹saugotas diskusijas, atidarykite meniu Mom. prane¹imai ir pasirinkite I¹saug. diskusijos. Kaip u¾blokuoti ar atblokuoti vartotojus, skaitykite skyrelyje Prane¹imù u¾blokavimas ir atblokavimas, 83 psl. Kaip atsijungti nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, skaitykite skyrelyje Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, 78 psl. Momentiniù prane¹imù meniu atidarymas Norìdami atidaryti meniu Mom. prane¹imai, t. y. likti neprisijungê prie paslaugos serverio, paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai ir Mom. prane¹imai. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentiniù prane¹imù paslaugos parametrù rinkinys, pasirinkite rinkinç, kurç norìsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus çjungtas automati¹kai. Toliau i¹vardytos galimos funkcijos. Çsiregistruoti prisijungti prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio. K± reikia nustatyti, kad atidarius meniu Mom. prane¹imai automati¹kai prisijungtumìte prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, skaitykite skyrelyje Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, 78 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 77

78 I¹saug. diskusijos per¾iþrìti, i¹trinti ar pervardyti momentiniù prane¹imù sesijos metu i¹saugotas diskusijas. Taip pat, prisijungê prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, galite pasirinkti I¹saug. diskusijos. Ry¹io parametrai nustatyti parametrus, reikalingus prisijungti prie momentiniù prane¹imù ir dalyvavimo informacijos serverio. r. Programù Momentiniai prane¹imai ir Dalyvavimas parametrai, 117 psl. Taip pat galite pasirinkti Ry¹io parametrai prisijungê prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio. Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio Norìdami prisijungti prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, atidarykite meniu Mom. prane¹imai, çsijunkite momentiniù prane¹imù program± ir pasirinkite Çsiregistruoti. Pasirinkite kurç nors i¹ rodomù parametrù rinkiniù. Nustatykite parametrus Vartotojo adresas: ir Slapta¾odis:. Telefonui sìkmingai çsiregistravus, ekrane rodomas prane¹imas Jus çregistravo. Patarimas: jei norite, kad telefonas automati¹kai prisijungtù prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, kai atidarote meniu Mom. prane¹imai, prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, pasirinkite Mano parametrai, Automatinis çregistravimas ir Çjungus MP. Norìdami atsijungti nuo momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, pasirinkite I¹siregistruoti. Momentiniù prane¹imù sesijos prad¾ia Atidarykite meniu Mom. prane¹imai ir prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio. Tada galìsite pasirinkti toliau apra¹ytas funkcijas. Diskusijos per¾iþrìti aktyvios momentiniù prane¹imù sesijos metu gautù naujù ir skaitytù prane¹imù ar kvietimù pabendrauti s±ra¹±. Pa¾ymìkite norim± prane¹im± ar kvietim±, atidarykite paspausdami Atidaryti ir perskaitykite. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 78

79 ¾ymi naujus prane¹imus, o ¾ymi skaitytus momentinius prane¹imus. ¾ymi naujus prane¹imus, o ¾ymi skaitytus grupìs prane¹imus. ¾ymi kvietimus. MP adresatai ¹iame s±ra¹e rodomi adresatai, kuriuos patys çtraukìte ç jç. Pa¾ymìkite adresat±, su kuriuo norìtumìte pabendrauti, ir paspauskite Kalbìtis arba, jei naujas adresatas rodomas s±ra¹e, paspauskite Atidaryti. Apie adresatù çtraukim± ç s±ra¹± skaitykite skyrelyje Momentiniù prane¹imù adresatai, 82 psl. Jeigu i¹ kokio nors adresato gavote nauj± prane¹im±, jç ¾ymi simbolis. ¾ymi çsijungusius, o neçsijungusius adresatus telefono adresù knygoje. ¾ymi u¾blokuot± adresat± (¾r. Prane¹imù u¾blokavimas ir atblokavimas, 83 psl.). Kaip çtraukti adresatus ç s±ra¹±, skaitykite skyrelyje Momentiniù prane¹imù adresatai, 82 psl. Grupìs ir Vie¹os grupìs. Rodomas tinklo operatoriaus ar paslaugù teikìjo pateiktas vie¹ùjù grupiù ¾ymù s±ra¹as. Norìdami pradìti momentiniù prane¹imù sesij± grupìje, pa¾ymìkite norim± grupê ir paspauskite Prisij. Çra¹ykite slapyvardç, kuriuo vadinsitìs diskusijoje. Sìkmingai çsijungus ç diskusij± grupìje, telefono ekrane rodomas prane¹imas Jus çjungì ç grupê: ir grupìs pavadinimas. Kaip sukurti savo grupê, skaitykite skyrelyje Grupìs, 83 psl. Ie¹koti pasirinkite Dalyviù arba Grupìs, jei norite tinkle ie¹koti kitù momentiniù prane¹imù paslaugos vartotojù ar vie¹ùjù grupiù. Jei pasirinksite Dalyviù, galìsite ie¹koti vartotojo pagal telefono numerç, slapyvardç, el. pa¹to adres± ar vard±. Jei pasirinksite Grupìs, galìsite ie¹koti grupìs pagal kokç nors jos narç, grupìs pavadinim±, tem± ar adres±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 79

80 Jeigu, suradê vartotoj± ar grupê, norite pradìti bendrauti momentiniais prane¹imais, pa¾ymìkite atitinkam± vartotoj± ar grupê, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pradìti pokalbç arba Jungtis ç grupê. Kaip pradìti momentiniù prane¹imù sesij± i¹ programos Adresù knyga, skaitykite skyrelyje U¾registruotù vardù per¾iþra, 96 psl. Kvietimo bendrauti momentiniais prane¹imais priìmimas arba atsisakymas Telefonui veikiant laukimo re¾imu, kai prisijungìte prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio ir gavote kvietim± pabendrauti, ekrane rodomas prane¹imas Gautas naujas kvietimas. Norìdami perskaityti jç, paspauskite Skaityti. Jei gavote daugiau nei vien± kvietim±, ekrane rodomas prane¹imas Gauti nauji kvietimai ir kvietimù skaièius (skliaustuose). Paspauskite Skaityti, suraskite ir pa¾ymìkite norim± kvietim± ir paspauskite Atidaryti. Norìdami çsijungti ç diskusij± asmeninìje grupìje, paspauskite Priimti. Çveskite slapyvardç, kuris bus rodomas ekrane diskusijos metu. Sìkmingai prisijungus prie grupìs, telefono ekrane rodomas prane¹imas Jus çjungì ç grupê: ir grupìs pavadinimas. Norìdami atmesti ar i¹trinti kvietim±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Atmesti arba I¹trinti. Momentinio prane¹imo skaitymas Kai telefonui veikiant laukimo re¾imu prisijungiate prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio ir gaunate prane¹im± i¹ ¾mogaus, kuris nedalyvauja diskusijoje, ekrane rodomas prane¹imas Naujas momentinis prane¹imas. Norìdami perskaityti jç, paspauskite Skaityti. Jei gavote daugiau nei vien± prane¹im±, ekrane rodomas prane¹imas Nauji momentiniai prane¹imai ir prane¹imù skaièius (skliaustuose). Paspauskite Skaityti, pa¾ymìkite prane¹im± ir paspauskite Atidaryti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 80

81 Aktyvios momentiniù prane¹imù sesijos metu gauti prane¹imai çkeliami ç meniu Mom. prane¹imai katalog± Diskusijos. Jeigu gavote prane¹im± i¹ asmens, kurio informacijos nìra s±ra¹e MP adresatai, rodomas siuntìjo adresas. Jeigu siuntìjo duomenys yra telefono adresù knygoje ir telefonas atpa¾çsta siuntìj±, tada rodomas siuntìjo vardas. Norìdami i¹saugoti naujo vartotojo duomenis telefono adresù knygoje, paspauskite Funkc. ir pasirinkite kuri± nors i¹ toliau paminìtù funkcijù. Galite pasirinkti Ç adresatù s±ra¹± ir çvesti asmens vard±. Galite pasirinkti Sieti su adresatu ir adresat±, kurio duomenis norite papildyti. Pasirinkê paspauskite Çtraukti. Dalyvavimas diskusijoje momentiniais prane¹imais Prie momentiniù prane¹imù sesijos prisijungti arba j± pradìti galite paspausdami Ra¹yti. Patarimas: jeigu diskusijos metu gavote nauj± momentinç prane¹im± i¹ asmens, kuris nedalyvauja diskusijoje, ekrano vir¹uje rodomas simbolis. Para¹ykite prane¹im± ir paspauskite Siùsti arba, kad jç i¹siùstumìte. Jei paspausite Funkc., galìsite pasirinkti kuri± nors i¹ toliau i¹vardytù funkcijù. Per¾iþrìti pokalbç per¾iþrìti aktyvi± diskusij± momentiniais prane¹imais. Norìdami i¹saugoti diskusij± momentiniais prane¹imais, paspauskite Saugoti ir çvardykite diskusij±. Ç adresatù s±ra¹± (¾r. Momentinio prane¹imo skaitymas, 80 psl.). Sieti su adresatu (¾r. Momentinio prane¹imo skaitymas, 80 psl.). Grupìs nariai per¾iþrìti pasirinktos asmeninìs grupìs narius. is meniu rodomas tik tada, kai esate sukþrê grupê. Baigti pokalbç baigti aktyvi± diskusij±. odynas (¾r. Nuspìjamojo teksto çvedimo bþdo çjungimas arba i¹jungimas, 40 psl.). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 81

82 Jþsù informacijos tvarkymas Atidarykite meniu Mom. prane¹imai ir prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio. Norìdami per¾iþrìti ir tvarkyti savo u¾imtumo informacij± arba slapyvardç, pasirinkite Mano parametrai. Jei norite, kad visi kiti momentiniù prane¹imù dalyviai arba tik ç jþsù adresatù s±ra¹± çtraukti asmenys galìtù matyti, kada jþs çsijungiate, pasirinkite Mano bþklì ir atitinkamai: nekìsiu su visais arba nekìsiu su sav. (ar Negaliu ¹nekìti). Prisijungus prie momentiniù prane¹imù serverio, simbolis rei¹kia, kad esate çsijungês, o nematomas kitiems. Momentiniù prane¹imù adresatai Norìdami çtraukti adresatus ç momentiniù prane¹imù adresatù s±ra¹±, prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio ir pasirinkite MP adresatai. Jeigu adresatù s±ra¹as yra tu¹èias, telefono ekrane pasirodo klausimas Adresatù s±ra¹as tu¹èias. Kopijuoti adresatus i¹ serverio? Tada galite parsisiùsti adresatù informacij± i¹ serverio. Jei s±ra¹e buvo adresatù, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çtraukti adresat±. Jei s±ra¹e nìra adresatù, paspauskite Çtraukti. Pasirinkite reikiamas funkcijas i¹ toliau apra¹ytùjù. Çvesti rank. bþdu çvesti specialùjç adres± rankiniu bþdu. Ie¹koti i¹ serverio ie¹koti adresato serveryje. I¹ adresatù ie¹koti vardo kataloge Adresù knyga. Kopij. i¹ serverio nukopijuoti vard± i¹ serveryje esanèio adresatù s±ra¹o. Çtraukus adresat± ç s±ra¹±, ekrane rodomas prane¹imas Çtrauktas ç MP adresatù s±ra¹±: ir adresato vardas. Pa¾ymìkite adresat± ir paspauskite Kalbìtis, norìdami pradìti pokalbç, arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite kuri± nors i¹ toliau i¹vardytù funkcijù. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 82

83 Adresato inform. per¾iþrìti duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu. Jei norite taisyti duomenis, perskaitykite skyrelç Çvairiù duomenù redagavimas ir i¹trynimas, skyriuje Adresù knyga (meniu 3), 92 psl. Keisti vard± taisyti adresato vard±. Blokuoti adresat± (arba Atblok. adresat±) u¾blokuoti (arba atblokuoti) prane¹imù priìmim± i¹ pasirinkto adresato. Çtraukti adresat± çtraukti nauj± adresat± i¹ telefono adresù knygos. I¹braukti adresat. i¹trinti adresato informacij± i¹ momentiniù prane¹imù adresatù s±ra¹o. Kopijuoti ç serverç nukopijuoti vard± ç serveryje esantç adresatù s±ra¹±. Persp. apie u¾imt. pa¾ymìti adresatus, kuriù u¾imtumo informacij± norite gauti. Prane¹imù u¾blokavimas ir atblokavimas Prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio ir pasirinkite Diskusijos arba MP adresatai. Adresatù s±ra¹e pa¾ymìkite adresat±, kurio prane¹imus norite u¾blokuoti. Paspauskite Funkc., pasirinkite Blokuoti adresat± ir paspauskite Gerai. Norìdami atblokuoti prane¹imus, prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio ir pasirinkite U¾blokuotieji. Pa¾ymìkite adresat±, kurio prane¹imus norite atblokuoti, ir paspauskite Atblok. Taip pat galite atblokuoti prane¹imus, atidarê adresatù s±ra¹± (¾r. Momentiniù prane¹imù adresatai, 82 psl.). Grupìs Galite bendrauti savo asmeninìse momentiniù prane¹imù grupìse arba paslaugos teikìjo sukurtose vie¹osiose grupìse. Asmeninìs grupìs i¹lieka tik aktyvios momentiniù prane¹imù sesijos metu. Ç Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 83

84 asmeninê grupê galite çtraukti tik adresatus, kurie taip pat yra çtraukti ç jþsù adresatù s±ra¹±, t. y. yra telefono adresù knygoje (¾r. Vardù ir telefonù numeriù i¹saugojimas (funkcija Naujas adresatas ), 89 psl.). Jeigu serveris, prie kurio prisijungìte, neteikia momentiniù prane¹imù grupìse paslaugos, visi su grupìmis susijusiù meniu pavadinimai rodomi bly¹kiu ¹riftu. Vie¹osios grupìs Jei norite, galite i¹saugoti paslaugos teikìjo sukurtù vie¹ùjù grupiù ¾ymas. Prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, pasirinkite Grupìs ir Vie¹os grupìs. Pa¾ymìkite grupê, kurioje norite bendrauti, ir paspauskite Prisij. Jei dar neprisijungìte prie grupìs, çveskite savo slapyvardç, kurç visi grupìs nariai matys savo ekranuose. Paspausdami Funkc. ir pasirinkdami I¹trinti grupê, galite i¹trinti grupê i¹ savo grupiù s±ra¹o. Asmeninìs grupìs kþrimas Prisijunkite prie momentiniù prane¹imù paslaugos serverio, pasirinkite Grupìs ir Sukurti grupê. Çvardykite grupê ir sugalvokite savo slapyvardç, kuris bus rodomas visiems grupìs nariams. Kitoje grupìje galite pasirinkti kit± slapyvardç. Adresatù s±ra¹e pa¾ymìkite narius, kuriuos norite çtraukti ç savo asmeninê grupê ir para¹ykite jiems kvietim±. Balso prane¹imai Balso pa¹to dì¾utì yra tinklo paslauga, todìl gali tekti j± u¾sisakyti. Norìdami gauti daugiau informacijos ir su¾inoti balso pa¹to dì¾utìs numerç, kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai ir Balso prane¹imai. Pasirinkite Klausyti balso prane¹imù, norìdami patikrinti savo balso pa¹to dì¾utê rinkdami numerç, kurç i¹saugojote meniu Balso pa¹to dì¾utìs numeris. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 84

85 Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekvienai linijai galima priskirti po atskir± balso pa¹to dì¾utìs numerç. r. Skambinimo funkcijos, 114 psl. Norìdami çvesti, ie¹koti ar redaguoti savo balso pa¹to dì¾utìs numerç, pasirinkite Balso pa¹to dì¾utìs numeris ir i¹saugokite jç paspausdami Gerai. Simbolis ¾ymìs naujus balso prane¹imus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradìtù rinkti balso pa¹to dì¾utìs numerç, paspauskite Klausyti. Patarimas: palaikê paspaust±, galite surinkti balso pa¹to dì¾utìs numerç, jeigu jç nustatìte. Naujienos Tinklo paslaugos Naujienos dìka i¹ paslaugù teikìjo galima gauti prane¹imus çvairiomis temomis. Pavyzd¾iui, galite gauti prane¹imus apie or± arba eismo s±lygas. Dìl galimù temù ir atitinkamù temù numeriù kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Paslaugù komandos Paspauskite Meniu, pasirinkite Prane¹imai ir Pasl. komandos. Para¹ykite ir siùskite savo paslaugù teikìjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat ¾inomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali bþti, pavyzd¾iui, tinklo paslaugù çjungimo komandos. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 85

86 Ry¹iù duomenys Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambuèius, rinktus numerius bei apytikslê jþsù ry¹iù trukmê. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambuèius tik tuomet, kai tinkle veikia ¹ios funkcijos, telefonas yra çjungtas ir naudojamas tinklo ry¹io zonoje. Kai paspaud¾iate Funkc., atidarê meniu Praleisti skambuèiai, Priimti skambuèiai ar Rinkti numeriai, galite, pavyzd¾iui, patikrinti skambuèio dat± ir laik±, redaguoti ar i¹trinti telefono numerç i¹ s±ra¹o, i¹saugoti telefono numerç programoje Adresù knyga ir siùsti prane¹im± pasirinktu numeriu. Vìliausiù skambuèiù s±ra¹ai Paspauskite Meniu, pasirinkite Ry¹iù duom. ir Norìdami per¾iþrìti s±ra¹± 20 telefonù numeriù, i¹ kuriù jums vìliausiai bandì skambinti, pasirinkite Praleisti skambuèiai (tinklo paslauga). Prie vardo ar telefono numerio esantis skaièius rodo, kiek kartù tas abonentas bandì prisiskambinti. Patarimas: ekrane pasirod¾ius prane¹imui apie praleistus skambuèius, paspauskite S±ra¹as tada pasirodys telefonù numeriù s±ra¹as. Pa¾ymìkite numerç, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite. Norìdami per¾iþrìti s±ra¹± 20 telefonù numeriù, i¹ kuriù jþs vìliausiai priìmìte skambuèius, pasirinkite Priimti skambuèiai (tinklo paslauga). Norìdami per¾iþrìti s±ra¹± 20 telefonù numeriù, kuriais vìliausiai skambinote arba bandìte skambinti, pasirinkite Rinkti numeriai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 86

87 Patarimas: telefonui veikiant laukimo re¾imu, paspauskite vien± kart±, kad atidarytumìte rinktù numeriù s±ra¹±. Suraskite norim± telefono numerç ar vard± ir paspauskite, kad surinktumìte t± numerç. Norìdami i¹trinti vìliausiù skambuèiù s±ra¹us, pasirinkite Trinti vìliausiù skamb. s±ra¹us. Pasirinkite, ar norite i¹trinti visus telefonù numerius vìliausiù skambuèiù s±ra¹uose, ar tik tuos, kurie yra praleistù skambuèiù, priimtù skambuèiù ir rinktù numeriù s±ra¹uose. Atkurti padìties, buvusios prie¹ ¹ç veiksm±, negalite. Skambuèiù, duomenù ir prane¹imù skaitikliai bei laikmaèiai Pastaba: paslaugù teikìjo faktinì s±skaita u¾ skambuèius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybiù, s±skaitù apvalinimo, mokesèiù ir kt. Paspauskite Meniu, pasirinkite Ry¹iù duom. ir Skambuèiù trukmì. Galite su¾inoti apytikslê ry¹iù ç ¹ç telefon± ir i¹ jo trukmê, i¹reik¹t± valandomis, minutìmis ir sekundìmis. Norìdami anuliuoti laikmaèiù rodmenis, turite çvesti apsaugos kod±. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekviena linija turi atskir± ry¹iù trukmìs laikmatç. Visuomet rodomas pasirinktos linijos laikmatis. r. Skambinimo funkcijos, 114 psl. GPRS duomenù skaitiklis. Naudodami nar¹ymo mygtuk±, per¾iþrìkite, kiek vìliausios ry¹io sesijos metu i¹siuntìte ir priìmìte duomenù bei kiek i¹ viso i¹siuntìte ir priìmìte duomenù. iame meniu taip pat galite anuliuoti skaitikliù rodmenis. Skaitikliai informacij± pateikia baitais. Norìdami anuliuoti skaitikliù rodmenis, turite çvesti apsaugos kod±. GPRS ry¹io laikmatis. Patikrinkite, kiek truko paskutinì GPRS ry¹io sesija arba kokia buvo visù GPRS ry¹io sesijù trukmì. Taip pat galite anuliuoti laikmaèiù rodmenis. Norìdami anuliuoti laikmaèiù rodmenis, turite çvesti apsaugos kod±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 87

88 Prane¹. skaitiklis. Patikrinkite, kiek tekstiniù prane¹imù i¹siuntìte ir gavote. Taip pat galite anuliuoti skaitikliù rodmenis. Padìties informacija Kai kurie tinklai leid¾ia klausti telefono padìties (tinklo paslauga). iame meniu galite per¾iþrìti i¹ tinklo operatoriaus gautas padìties u¾klausas. Norìdami u¾sisakyti padìties u¾klausù paslaug± ir sutarti dìl u¾klausù siuntimo, kreipkitìs ç tinklo operatoriù ar paslaugù teikìj±. Adresù knyga Vardus ir telefonù numerius (adresatus) galite i¹saugoti telefono atmintyje ir SIM kortelìs atmintyje. Telefono atmintyje galima i¹saugoti iki 1000 vardù su numeriais ir kitais duomenimis. Su vardais taip pat galite i¹saugoti tam tikr± skaièiù atvaizdù. Bendras vardù, kuriuos galima i¹saugoti, skaièius priklauso nuo vardù ilgio ir su jais susietù telefonù numeriù bei kitù duomenù ilgio ir skaièiaus. Adresù knyga naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Telefone galima naudoti SIM korteles, kuriose telpa 254 vardai ir telefonù numeriai. Vardai ir numeriai, i¹saugoti SIM kortelìs atmintyje, ¾ymimi simboliu. Naudodami informacijos apie adresato prisijungim± (dalyvavim±) funkcij±, galite nustatyti savo u¾imtum±, kurç matys kiekvienas, galintis naudotis ¹ia paslauga ir pra¹antis ¹ios informacijos. Atidarê meniu U¾registr. vardai arba i¹samios vardo informacijos vaizd± programoje Adresù knyga, galite matyti jus dominanèio adresato u¾imtum±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 88

89 Adresatù parametrù nustatymas Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Parametrai. Norìdami pasirinkti atmintç (SIM kortelìs arba telefono), kuri± naudos jþsù adresù knyga, pasirinkite Naudojama atmintis. Norìdami matyti adresù knygoje i¹saugotus vardus ir numerius i¹ abiejù atminèiù, pasirinkite Telefono ir SIM. Tokiu atveju vardai ir numeriai bus i¹saugoti telefono atmintyje. Norìdami nustatyti, kaip ekrane turi bþti rodomi vardai, numeriai ir adresatù nuotraukos, pasirinkite Adresù knygos vaizdas. Norìdami patikrinti, kiek pasirinktoje atmintyje liko laisvos vietos adresatù informacijai, pasirinkite Atminties bþklì. Vardù ir telefonù numeriù i¹saugojimas (funkcija Naujas adresatas ) Vardai ir numeriai i¹saugomi naudojamoje atmintyje (¾r. Adresatù parametrù nustatymas ). 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Naujas adresatas. 2. Çra¹ykite vard± ir paspauskite Gerai. r. Tradicinio teksto çvedimo bþdo naudojimas, 41 psl. 3. Çra¹ykite telefono numerç ir paspauskite Gerai. Apie numeriù ra¹ym± ¾r. Skambinimas, 36 psl. 4. I¹saugojê vard± ir numerç, paspauskite Atlikta. Greito i¹saugojimo patarimas: telefonui veikiant laukimo re¾imu, surinkite telefono numerç. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Çra¹ykite vard±, paspauskite Gerai ir Atlikta. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 89

90 Keleto numeriù ar tekstiniù duomenù i¹saugojimas su kiekvienu vardu Su kiekvienu vardu telefono adresù knygos atmintyje galite i¹saugoti çvairiù rþ¹iù telefonù numerius ir trumpus tekstinius duomenis. Pirmas numeris automati¹kai i¹saugomas kaip numatytasis. Jç ¾ymi rìmelis aplink numerio rþ¹ies simbolç, pavyzd¾iui. Kai pasirenkate vard± i¹ adresù knygos, pavyzd¾iui, norìdami paskambinti, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris. 1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: Telefono arba Telefono ir SIM. r. Adresatù parametrù nustatymas, 89 psl. 2. Norìdami pamatyti vardù ir numeriù s±ra¹±, paspauskite telefonui veikiant laukimo re¾imu. 3. Suraskite telefono vidinìje atmintyje esanèioje adresù knygoje i¹saugot± vard±, su kuriuo norite susieti nauj± numerç ar kitus duomenis, ir paspauskite Inform. 4. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çtraukti numerç arba Nauji duomenys. 5. Norìdami papildyti adresato informacij± dar vienu numeriu ar tekstiniais duomenimis, pasirinkite atitinkam± numerio arba tekstinio laukelio rþ¹ç. Jei pasirenkate tekstinç laukelç Vartot. adresas, duomenis çveskite kuriuo nors i¹ toliau apra¹ytù bþdù. Jei prisijungìte prie dalyvavimo informacijos serverio ir norite operatoriaus ar paslaugos teikìjo serveryje ie¹koti adreso pagal mobiliojo telefono numerç arba el. pa¹to adres±, pasirinkite Ie¹koti. r. Mano dalyvavimas, 93 psl. Jei randamas tik vienas adresas, jis automati¹kai i¹saugomas. Jei randama daugiau adresù, norint i¹saugoti kurç nors i¹ jù, reikia paspausti Funkc. ir pasirinkti I¹saugoti. Norìdami çvesti adres±, pasirinkite Çvesti rank. bþdu. Çra¹ykite adres± ir paspauskite Gerai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 90

91 Norìdami pakeisti numerio ar tekstinio laukelio tip±, funkcijù s±ra¹e pasirinkite Pakeisti tip±. Jeigu specialusis adresas yra çtrauktas ç s±ra¹± MP adresatai arba U¾registr. vardai, jo tipo pakeisti negalima. Norìdami skirti pasirinkt± numerç numatytuoju, pasirinkite Skirti numatyt.. 6. Çra¹ykite numerç arba tekst± ir paspauskite Gerai, kad jç i¹saugotumìte. 7. Norìdami grç¾ti ç laukimo re¾im±, paspauskite Atgal ir U¾dar. Nuotraukos susiejimas su vardu arba numeriu adresù knygoje Su vardu ar numeriu, i¹saugotu vidinìje telefonù knygoje, galite susieti tinkamo formato nuotrauk±. Çjungê laukimo re¾im±, paspauskite, suraskite adresat±, su kuriuo norite susieti nuotrauk±, ir paspauskite Inform. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pridìti nuotrauk±. Telefonas atidaro meniu Galerija katalogù s±ra¹±. Pa¾ymìkite norim± atvaizd±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Ç adresù knyg±. Prie adresato pridedama atvaizdo kopija. Adresato paie¹ka 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Ie¹koti. Jei norite greitai rasti adresato vard±, paspauskite telefonui veikiant laukimo re¾imu. 2. Atsiradusiame langelyje galite çra¹yti pirmas ie¹komo vardo raides. Vardù per¾iþrai s±ra¹e naudokite klavi¹us ir, o ¾ymeklio perkìlimui atsiradusiame langelyje ir. 3. Suraskite norim± adresato vard± ir paspauskite Inform. Per¾iþrìkite duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 91

92 Priklausomai nuo parametro Adresù knygos vaizdas reik¹mìs (¾r. Adresatù parametrù nustatymas, 89 psl.), u¾registruoti vardai gali bþti rodomi skirtingai. Gali bþti rodomas tik u¾imtumo simbolis arba u¾imtumo simbolis, asmeninis logotipas ir bþklìs prane¹imas. Norìdami pamatyti vis± dinaminê informacij±, paspauskite Inform. Patarimas apie adresato informacijos per¾iþr±: kai per¾iþrite adresatù vardus ir norite per¾iþrìti kokç nors vard± ir su juo susiet± numatyt±jç numerç, pa¾ymìkite t± vard± ir palaikykite paspaudê. Kai per¾iþrite adresatù vardus ir norite per¾iþrìti vis± dinaminio adresato bþklìs prane¹im±, paspauskite Inform. ir palaikykite paspaudê. Adresatù trynimas Norìdami i¹trinti adresatus ir vis± su jais susijusi± informacij±, paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir I¹trinti. Jei norite i¹trinti adresatus po vien±, pasirinkite Po vien± ir pa¾ymìkite vard±, kurç norite i¹trinti. Paspauskite I¹trinti ir patvirtinkite, paspausdami Gerai. Jeigu s±ra¹e MP adresatai arba U¾registr. vardai yra trinamo adresato adresas, prie¹ i¹trinant ¹ç adresat± rodomas prane¹imas Dalyvavimo informacija bus i¹trinta. Jei norite i¹kart i¹trinti visus adresatus, pasirinkite Trinti visus, atmintç I¹ tel. atminties arba I¹ SIM kortelìs ir paspauskite I¹trinti. Paspauskite Gerai ir patvirtinkite apsaugos kodu. Çvairiù duomenù redagavimas ir i¹trynimas Suraskite adresat±, kurio duomenis norite redaguoti ar i¹trinti, ir paspauskite Inform. Pa¾ymìkite vard±, numerç, tekst± ar nuotrauk±, kuri± norite redaguoti ar i¹trinti, ir paspauskite Funkc. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 92

93 Norìdami redaguoti vard±, numerç ar tekst± arba pakeisti atvaizd±, atitinkamai pasirinkite Keisti vard±, Redaguoti Nr., Red. duomenis arba Keisti nuotrauk±. Jeigu adresatas yra çtrauktas ç s±ra¹± MP adresatai arba U¾registr. vardai, jo redaguoti ar i¹trinti negalima. Norìdami i¹trinti numerç ar tekst±, atitinkamai pasirinkite I¹trinti numerç arba I¹trinti duomenis. Norìdami i¹trinti prie adresato pridìt± atvaizd±, pasirinkite I¹trinti nuotrauk±. Jei i¹trinate nuotrauk± i¹ adresù knygos, atitinkama nuotrauka programoje Galerija nei¹trinama. Mano dalyvavimas Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite prane¹ti apie save (ar esate pasiruo¹ê bendrauti) kitiems vartotojams, pavyzd¾iui, ¹eimai, draugams ir kolegoms, turintiems suderinamus prietaisus ir besinaudojantiems ta paèia paslauga. Dalyvavimo informacij± sudaro u¾imtumo informacija, bþklìs prane¹imas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis ¹ia paslauga ir kurie pra¹o jþsù informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu Adresù knyga esanèiame s±ra¹e U¾registr. vardai. Naudodamiesi ¹ia paslauga, galite pateikti kitiems çvairi± informacij± ir nustatyti, kas gali matyti jþsù dalyvavimo informacij±. Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, j± reikia u¾sisakyti. Apie galimybê naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, jos kainas ir u¾sisakymo tvark± pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugù teikìjo. Jei yra galimybì naudotis ¹ia paslauga, operatorius ar paslaugos teikìjas pateiks jþsù unikalù dalyvavimo informacijos paslaugos adres±, slapta¾odç ir kitus dalyvavimo informacijos paslaugos parametrus. Kaip nustatyti dalyvavimo informacijos paslaugos parametrus, skaitykite skyrelyje Programù Momentiniai prane¹imai ir Dalyvavimas parametrai, 117 psl. Prisijungê prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis dalyvavimo informacijos paslauga veiks programù fone. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 93

94 Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Mano dalyvavimas. Norìdami prisijungti (arba atsijungti) prie paslaugos serverio, pasirinkite Prisij. prie paslaugos Mano dalyv. (arba I¹sijungti). Norìdami pakeisti savo dalyvavimo informacij±, pasirinkite Mano dabartinì dalyv. informacija. Norìdami patikrinti savo informacij±, rodom± i¹rinktiems arba visiems adresatams, pasirinkite Tikrinti dabartinê dalyv. informacij± ir atitinkamai Dal. inf. i¹rinkt. arba Dal. inf. visiems. Pasirinkite Mano u¾imtumas, norìdami nustatyti Galiu ¹nekìti (¾ymima ), U¾imta(s) (¾ymima ) arba Neg. bendrauti (¾ymima ). Pasirinkite Mano dalyvavimo prane¹imas ir para¹ykite prane¹im±, kuris bus rodomas kitiems asmenims, arba paspauskite Funkc., pasirinkite Ankst. prane¹imai ir pasirinkite kurç nors i¹ senù prane¹imù, kuris bus naudojamas kaip dalyvavimo informacijos prane¹imas. Norìdami pasirinkti asmeninç logotip± i¹ galerijos katalogo Paveikslai, pasirinkite Mano dalyvavimo logotipas. Jei pasirinksite Numatytasis, logotipas nebus vie¹ai rodomas. Norìdami pasirinkti grupes, kurioms rodysite (ar nerodysite) savo dalyvavimo informacijos, pasirinkite Rodyti. Jei pasirinksite Visiems, ç asmeninç s±ra¹± çtraukti adresatai galìs matyti vis± jþsù dalyvavimo informacij±: u¾imtum±, bþklìs prane¹im± ir logotip±. Kiti adresatai gali matyti tik jþsù u¾imtumo informacij±. Jei pasirinksite I¹rinktiesiems, ç asmeninç s±ra¹± çtraukti adresatai galìs matyti vis± jþsù dalyvavimo informacij± (u¾imtum±, bþklìs prane¹im± ir logotip±). Kiti vartotojai nematys jokios informacijos. Jei pasirinksite Niekam, jþsù dalyvavimo informacijos nematys niekas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 94

95 Pasirinkite Stebìtojai ir kurç nors i¹ toliau i¹vardytù s±ra¹ù. Norìdami patikrinti, kas nori matyti jþsù dalyvavimo informacij±, pasirinkite Dab. stebìtoj. I¹rinktieji yra s±ra¹as asmenù, kurie gali matyti vis± jþsù dalyvavimo informacij±: u¾imtum±, bþklìs prane¹im±, logotip±. I¹rinktùjù asmenù s±ra¹± galite sudaryti savo nuo¾iþra. Ç i¹rinktùjù asmenù s±ra¹± neçtraukti asmenys gali matyti tik jþsù u¾imtumo informacij±. Norìdami per¾iþrìti s±ra¹± asmenù, kuriems neleid¾iate ¾iþrìti savo dalyvavimo informacijos, pasirinkite U¾blokuotieji. Pasirinkite Parametrai ir norimus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù. Norìdami matyti u¾imtumo simbolç telefonui veikiant laukimo re¾imu, pasirinkite Rodyti dalyv. inf. lauk. re¾. ekrane. Pasirinkite Sinchronizuoti su aplinkomis ir pasirinkite, kaip atnaujinsite savo parametrus Mano dalyvavimo prane¹imas ir Mano u¾imtumas: rankiniu bþdu ar automati¹kai, susiedami juos su aktyvia aplinka. Taip pat ¾r. Aplinka, 103 psl. Turìkite galvoje, kad asmeninio bþklìs logotipo negalite susieti su aplinka. Norìdami nustatyti, kad, çjungus telefon±, jis automati¹kai prisijungtù prie paslaugos serverio, pasirinkite Prisijungimas. Ry¹io parametrai apra¹yti skyrelyje Programù Momentiniai prane¹imai ir Dalyvavimas parametrai, 117 psl. U¾registruotieji vardai Galite sukurti s±ra¹± adresatù, kuriù dalyvavimo informacij± norite stebìti. Dalyvavimo informacij± galite stebìti tada, kai adresatai leid¾ia j± ¾iþrìti ir kai adresatas ir tinklas netrukdo perduoti informacijos. iuos vardus galite rasti adresù knygoje arba atsidarê meniu U¾registr. vardai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 95

96 Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: Telefono arba Telefono ir SIM. r. Adresatù parametrù nustatymas, 89 psl. Norìdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio, paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga, Mano dalyvavimas ir Prisij. prie paslaugos Mano dalyv.. Pasirinktus vardus galite matyti net ir neprisijungê prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, taèiau tada negalìsite matyti adresato u¾imtumo informacijos. U¾registruotù vardù s±ra¹o papildymas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir U¾registr. vardai. Jei neprisijungìte prie dalyvavimo informacijos serverio, telefonas klausia, ar nenorìtumìte prisijungti. 2. Jeigu s±ra¹e nìra nì vieno adresato, paspauskite Çtraukti. Prie¹ingu atveju paspauskite Funkc. ir pasirinkite U¾registr. nauj±. Rodomas adresatù s±ra¹as. 3. Pasirinkite adresat± ir, jeigu yra i¹saugotas jo dalyvavimo informacijos paslaugos adresas, adresatas bus çtrauktas ç u¾registruotù vardù s±ra¹±. Jeigu yra daugiau adresù, pasirinkite vien± i¹ jù. U¾registravus adresat±, rodomas prane¹imas U¾registruotas. Patarimas: norìdami u¾registruoti adresat± i¹ programos Adresù knyga, paspauskite telefonui veikiant laukimo re¾imu ir pa¾ymìkite adresat±, kurç norite u¾registruoti. Paspauskite Inform. ir Funkc. Norìdami u¾registruoti adresat±, pasirinkite Pra¹yti dalyv. inf. ir Nuolat. Jeigu nenorite registruoti adresato, taèiau norite per¾iþrìti dalyvavimo informacij±, pasirinkite Pra¹yti dalyv. inf. ir Vienkartinì. U¾registruotù vardù per¾iþra Taip pat ¾r. Adresato paie¹ka, 91 psl., apie dalyvavimo informacijos per¾iþr±. 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir U¾registr. vardai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 96

97 Rodoma pirmo adresato i¹ u¾registruotù vardù s±ra¹o dalyvavimo informacija. Asmuo kitiems apie save gali pateikti çvairios informacijos, pavyzd¾iui, tekstu ir piktogramomis:, arba rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, arba gali ribotai (santþriai) bendrauti, arba negali bendrauti. rodo, kad nìra informacijos apie asmens dalyvavim±. 2. Norìdami per¾iþrìti pasirinkto adresato informacij±, paspauskite Inform.. Paspaudê Funkc., galìsite pasirinkti toliau i¹vardytas funkcijas. Norìdami papildyti u¾registruotù vardù s±ra¹±, pasirinkite U¾registr. nauj±. Pradìti pokalbç pradìti diskusij± momentiniais prane¹imais. Siùsti prane¹im± siùsti tekstinç ar daugiaformatç prane¹im± pasirinktam adresatui. Norìdami siùsti el. lai¹k± pasirinktam adresatui, pasirinkite Siùsti SMS el. lai¹k. Norìdami siùsti vizitinê kortelê pasirinktam adresatui, pasirinkite Siùsti vizitinê kort. Norìdami i¹trinti pasirinkt± adresat± i¹ u¾registruotù vardù s±ra¹o, pasirinkite I¹registruoti. Adresato i¹registravimas Norìdami i¹registruoti adresat± programoje Adresù knyga, paspauskite telefonui veikiant laukimo re¾imu ir pa¾ymìkite adresat±, kurç norite i¹registruoti. Paspauskite Inform., pasirinkite dalyvavimo informacijos paslaugos adres± ir Funkc. Norìdami i¹registruoti adresat±, pasirinkite I¹registruoti ir patvirtinkite veiksm± paspausdami Gerai. Kaip i¹registruoti adresat± per meniu U¾registr. vardai, ¾r. U¾registruotù vardù per¾iþra, 96 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 97

98 Adresatù kopijavimas Galite kopijuoti vardus ir telefonù numerius i¹ telefono atminties ç SIM kortelìs atmintç ir atvirk¹èiai. Turìkite galvoje, kad vidinìje telefono atmintyje i¹saugoti çvairþs duomenys, pavyzd¾iui, el. pa¹to adresai, nekopijuojami ç SIM kortelê. 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Kopijuoti. 2. Pasirinkite kopijavimo kryptç: I¹ telefono ç SIM kortelê arba I¹ SIM kortelìs ç telefon±. 3. Pasirinkite Po vien±, Visus arba Numatytuosius nr. Jei pa¾ymìjote Po vien±, suraskite vard±, kurç norite kopijuoti, ir paspauskite Kopijuoti. Numatytuosius nr. ¹is meniu rodomas, kai kopijuojate i¹ telefono ç SIM kortelê. Bus nukopijuoti tik numatytieji numeriai. 4. Jei norite, galite originalius vardus ir numerius palikti arba i¹trinti. Pasirinkite atitinkam± funkcij±: Palikti original± arba Perkelti original±. Jei pasirinkote Visus arba Numatytuosius nr., paspauskite Gerai, kai ekrane pasirodys prane¹imas Kopijuoti adresatus? arba Perkelti adresatus? Vizitinìs kortelìs siuntimas ir priìmimas Asmens informacij± vizitinìs kortelìs formatu galite siùsti ir priimti i¹ suderinamo prietaiso, kuriame veikia vcard standartas. Gavê vizitinê kortelê, paspauskite Rodyti. Norìdami i¹saugoti vizitinê kortelê telefono atmintyje, paspauskite Saugoti. Norìdami i¹trinti vizitinê kortelê, paspauskite U¾dar. ir Gerai. Norìdami siùsti vizitinê kortelê, adresù knygoje suraskite norim± vard± ir telefono numerç, paspauskite Inform. ir Funkc., tada pasirinkite Siùsti vizitinê kort. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 98

99 Jei norite siùsti vizitinê kortelê infraraudonùjù spinduliù ry¹iu, pasirinkite Siùsti IR ry¹iu. r. Infraraudonùjù spinduliù ry¹ys, 110 psl. Jei norite siùsti vizitinê kortelê tekstiniu prane¹imu (jei tokia paslauga tinkle teikiama), pasirinkite Siùsti kaip SMS. Jei norite siùsti vizitinê kortelê daugiaformaèiu prane¹imu (jei tokia paslauga tinkle teikiama), pasirinkite Dgfrm. prane¹imu. Jei norite siùsti vizitinê kortelê belaid¾iu Bluetooth ry¹iu, pasirinkite Bluetooth bþdu. Greitasis numerio rinkimas Norìdami susieti numerç su greitojo rinkimo klavi¹u, paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga, Gr. rink. numeriai ir pa¾ymìkite norim± greitojo rinkimo klavi¹±. Paspauskite Susieti arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavi¹u, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pakeisti. Paspauskite Ie¹koti ir pasirinkite vard± bei numerç, kurç norite susieti su greitojo rinkimo klavi¹u. Jei funkcija Greitasis rinkimas i¹jungta, telefonas paklaus, ar norite j± çjungti. Taip pat ¾r. funkcijos Greitasis rinkimas apra¹± skyrelyje Skambinimo funkcijos, 114 psl. Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavi¹us, skaitykite skyrelyje Greitasis telefono numerio rinkimas, 37 psl. Numerio rinkimas balsu Galite skambinti telefonu i¹tardami frazê (balso ¾ymeklç), susiet± su norimu telefono numeriu. Bet koks i¹tartas ¾odis (¾od¾iai), toks (tokie) kaip asmens vardas, gali bþti balso ¾ymeklis. Su telefonù numeriais galite susieti 25 balso ¾ymeklius. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 99

100 Prie¹ rinkim± balsu atkreipkite dìmesç, kad: Balso ¾ymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbìtojo balso. Balso ¾ymekliai yra jautrþs aplinkos triuk¹mui. Juos çra¹inìkite ir skambinkite tylioje aplinkoje. Çra¹inìdami balso ¾ymeklç arba jo pagalba skambindami, telefon± laikykite normalioje padìtyje prie ausies. Labai trumpi vardai neçra¹omi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitìs nepriskirti pana¹iù vardù skirtingiems numeriams. Pastaba: turite vard± pasakyti tiksliai taip, kaip çra¹ìte. Gali bþti nelengva tai padaryti, pavyzd¾iui, triuk¹mingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todìl neturìtumìte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybìmis. Balso ¾ymekliù çra¹ymas ir tvarkymas I¹saugokite arba nukopijuokite ç telefono atmintç adresatus, su kuriais norite susieti balso ¾ymeklç. Balso ¾ymeklius taip pat galite susieti su vardais, esanèiais SIM kortelìje, taèiau pakeitê SIM kortelê nauja, pirmiausia turìsite i¹trinti senus balso ¾ymeklius ir tik po to susieti naujus. Balso ¾ymekliai naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). 1. Telefonui veikiant laukimo re¾imu paspauskite. 2. Pa¾ymìkite adresat±, su kuriuo norite susieti balso ¾ymeklç, ir paspauskite Inform. Pa¾ymìkite norim± telefono numerç ir paspauskite Funkc. 3. Pasirinkite Susieti balso ¾ym. 4. Paspauskite Pradìti ir ai¹kiai i¹tarkite ¾odç (¾od¾ius), kurç (kuriuos) norite çra¹yti kaip balso ¾ymeklç. Telefonas pakartoja çra¹yt± ¾ymeklç. Sìkmingai i¹saugojus balso ¾ymeklç, ekrane pasirodo prane¹imas Balso ¾ymeklis i¹saugotas, telefonas pypteli ir ¹alia telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso ¾ymeklis, pasirodo simbolis. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 100

101 Norìdami patikrinti balso ¾ymeklius, paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Balso ¾ymekliai. Suraskite norim± adresat± su balso ¾ymekliu ir, pasirinkê atitinkam± funkcij±, i¹klausykite, i¹trinkite arba pakeiskite çra¹yt± balso ¾ymeklç. Skambinimas naudojant balso ¾ymeklç Prie¹ rinkdami numerç balsu, i¹junkite visas programas, kurios siunèia ar priima duomenis GPRS ry¹iu. 1. Telefonui veikiant laukimo re¾imu, palaikykite paspaudê garso silpninimo klavi¹±. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo prane¹imas Kalbìkite. 2. Ai¹kiai i¹tarkite balso ¾ymeklç. Telefonas pakartoja atpa¾int± balso ¾ymeklç ir po 1,5 sekundìs surenka numerç, su kuriuo yra susietas ¹is ¾ymeklis. Norìdami rinkti numerç balsu, kai naudojate suderinam± laisvù rankù çrang± su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite paspaudê çrangos mygtuk±. Informaciniai numeriai ir paslaugù numeriai Paslaugù teikìjas ç pateikt± SIM kortelê gali bþti çra¹ês çvairios papildomos informacijos: informaciniù numeriù, paslaugù numeriù ir kt. Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Inform. numeriai arba Paslaugù Nr. Atitinkamoje kategorijoje suraskite informacinç arba paslaugos numerç ir paspauskite, kad surinktumìte jç. Mano numeriai Telefono numeriai, susieti su jþsù SIM kortele, saugomi kataloge Mano numeriai, jeigu toki± funkcij± kortelì vykdo. Norìdami per¾iþrìti numerius, paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga ir Mano numeriai. Pa¾ymìkite norim± vard± ar numerç ir paspauskite iþrìti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 101

102 Skambinanèiùjù grupìs Vardus ir telefonù numerius, i¹saugotus programoje Adresù knyga, galite priskirti skambinanèiùjù grupìms. Kiekvienai skambinanèiùjù grupei galima nustatyti, kad skambinant i¹ kokio nors tos grupìs telefono, jþsù telefonas skambìtù specialiu tonu ir jo ekrane mirksìtù specialus paveikslìlis (skaitykite toliau). Kaip nustatyti telefon±, kad skambìtù tik tuo atveju, kai skambutis priimamas i¹ pasirinktos skambinanèiùjù grupìs telefono, skaitykite funkcijos Skambìjimas pagal grupes apra¹e, skyrelyje Tonù parametrai, 104 psl. Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresù knyga, Skambintojù gr. ir pasirinkite norim± skambinanèiùjù grupê. Pasirinkite Grupìs pavadinimas, çra¹ykite nauj± skambinanèiùjù grupìs pavadinim± ir paspauskite Gerai. Norìdami nustatyti grupìs skambìjimo ton±, pasirinkite Grupìs tonas. Numatytasis yra aktyviai aplinkai nustatytas skambìjimo tonas. Norìdami nustatyti, kad telefonas rodytù grupìs ¾enkl±, pasirinkite Grupìs ¾enklas ir Çjungtas. Norìdami nustatyti, kad telefonas ¾enklo nerodytù, pasirinkite I¹jungtas. Norìdami per¾iþrìti ¾enkl±, pasirinkite Pa¾iþrìti. Norìdami çtraukti vard± ç skambinanèiùjù grupê, pasirinkite Grupìs nariai. Jeigu grupìje nìra vardù, paspauskite Çtraukti. Prie¹ingu atveju spauskite Funkc. ir pasirinkite Çtraukti adresat±. Suraskite vard±, kurç norite çtraukti ç grupê, ir paspauskite Çtraukti. Jei norite i¹trinti vard± i¹ skambinanèiùjù grupìs, suraskite t± vard±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹braukti adresat.. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 102

103 Parametrai Aplinka Jþsù telefone yra çvairios parametrù grupìs, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su çvairiais çvykiais ir situacijomis. Pirma reikia nustatyti norimus aplinkos parametrus. Tada reikìs tik çjungti aplink±, kai norìsite j± naudoti. Galima nustatyti ¹ias aplinkas: Çprastinì, Begarsì, Susirinkimo, Gatvìs ir Prane¹. gaviklio. Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Aplinka. Pa¾ymìkite aplink± ir paspauskite Rinktis. Jei norite çjungti pasirinkt± aplink±, pasirinkite Çjungti. Jei norite, kad aplinka bþtù çjungta tam tikr± laikotarpç, trunkantç iki 24 val., pasirinkite Laikina ir nustatykite jos i¹jungimo laik±. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, çjungiama ankstesnì aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas. Jei norite pakeisti aplinkos parametrus, pasirinkite Konfigþruoti. Pasirinkite parametr±, kurç norite pakeisti, ir nustatykite norim± jo reik¹mê. Tuos paèius parametrus taip pat galima nustatyti meniu Tonù parametrai (¾r. Tonù parametrai, 104 psl.). Norìdami pakeisti aplinkos pavadinim±, pasirinkite Aplinkos pavadinimas. Aplinkos Çprastinì pervardyti negalima. Norìdami pakeisti savo dalyvavimo informacij±, pasirinkite Mano dalyvavimas. is meniu rodomas, jei pasirinkote parametro Sinchronizuoti su aplinkomis reik¹mê Rodoma (¾r. Mano dalyvavimas, 93 psl.). Norìdami pakeisti savo u¾imtum±, pasirinkite Mano u¾imtumas. Norìdami redaguoti savo dalyvavimo bþklìs prane¹im±, pasirinkite Mano dalyvavimo prane¹imas. Patarimas: jei norite greitai pakeisti aplink±, kai çjungtas laukimo re¾imas, paspauskite çjungimo klavi¹±, suraskite norim± aplink± ir paspauskite Rinktis. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 103

104 Tonù parametrai Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Tonù parametrai. Tuos paèius parametrus taip pat galite rasti meniu Aplinka (¾r. Aplinka, 103 psl.). Turìkite galvoje, kad èia galite nustatyti tik aktyvios aplinkos parametrus. Norìdami nustatyti, kaip telefonas turi prane¹ti apie tai, kad jums ka¾kas skambina, pasirinkite Çspìjimas apie skambutç. Galimos reik¹mìs: Skambìs, Garsìs, Skambìs 1 kart±, Pyptelìs ir Be garso. Pasirinkite, kuris Skambìjimo tonas turi skambìti, kai kas nors jums skambins (bandys u¾megzti balso ry¹ç). Norìdami pasirinkti skambìjimo tonus i¹ programos Galerija, skambìjimo tonù s±ra¹e pasirinkite Atidaryti Galerij±. Patarimas: jei skambìjimo ton± gavote infraraudonùjù spinduliù ry¹iu, belaid¾iu Bluetooth ry¹iu arba jç parsisiuntìte, ton± galite i¹saugoti programoje Galerija. Priimamiems balso skambuèiams ir prane¹imams parinkite skambìjimo garso lygç (Skambìjimo garso lygis) ir vibracij± (Vibracija). Telefonas nevibruoja, kai jis yra prijungtas prie çkroviklio (taip pat stalinio) arba automobilinio rinkinio. Norìdami nustatyti priimamù prane¹imù ton±, pasirinkite Prane¹imo priìmimo tonas. Norìdami nustatyti momentiniù prane¹imù ton±, pasirinkite Momentinio prane¹imo tonas. Norìdami, kad telefonas çspìtù garsiniu signalu, pavyzd¾iui, kai baigia i¹sikrauti baterija, pasirinkite Klaviatþros tonai arba Çspìjamieji tonai. Norìdami nustatyti, kad telefonas skambìtù tik tuo atveju, jei skambutis priimamas i¹ pasirinktos skambinanèiùjù grupìs telefono, pasirinkite Skambìjimas pagal grupes. Pa¾ymìkite norim± skambinanèiùjù grupê arba pasirinkite Skambìs visi ir paspauskite ymìti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 104

105 Vaizdo parametrai Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Vaizdo parametrai. Norìdami, kad telefonui veikiant laukimo re¾imu ekrane bþtù rodomas fono paveikslìlis, pasirinkite Fono paveikslìlis. Keli paveikslìliai yra i¹saugoti meniu Galerija. Atvaizdus (nuotraukas) taip pat galite gauti, pavyzd¾iui, su daugiaformaèiais prane¹imais, naudodamiesi programa PC Suite perkelti i¹ kompiuterio ir i¹saugoti kataloge Galerija. Jþsù telefonas supranta JPEG, GIF, WBMP, BMP ir PNG formatus, taèiau nebþtinai visas jù versijas. Norìdami pasirinkti fono paveikslìlç, pasirinkite Rinktis fon± ir atidarykite atvaizdù katalog±. Pa¾ymìkite atvaizd±, kurç norite naudoti fone, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Naudoti fone. Norìdami çjungti fono paveikslìlç, pasirinkite Çjungtas, i¹jungti I¹jungtas. Turìkite galvoje, kad fono paveikslìlis nerodomas, kai çsijungia telefono ekrano u¾sklanda. Norìdami pakeisti kai kuriù ekrane rodomù elementù, pavyzd¾iui, simboliù ir signaliniù bei baterijos çkrovos juosteliù, spalvas, pasirinkite Spalvù deriniai. Norìdami nustatyti telefono meniu rodymo bþd±, pasirinkite Meniu vaizdas. Norìdami matyti meniu s±ra¹±, pasirinkite S±ra¹as. Norìdami matyti meniu tinklelç, pasirinkite Tinklelis. Norìdami nustatyti, kad telefono ekrane bþtù rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, pasirinkite Operatoriaus simbolis. Jei nei¹saugojote operatoriaus simbolio, meniu Operatoriaus simbolis yra bly¹kus. Operatoriaus simbolis nerodomas, kai çsijungia telefono ekrano u¾sklanda. Norìdami gauti daugiau informacijos apie operatoriaus simbolç, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Taip pat ¾r. Programa PC Suite, 168 psl. Norìdami nustatyti, kad laukimo re¾imu veikianèio telefono ekrane bþtù rodoma ekrano u¾sklanda, kai tam tikr± laik± nebuvo naudojama nì viena telefono funkcija, pasirinkite Ekrano u¾sklanda. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 105

106 Norìdami çjungti ekrano u¾skland±, pasirinkite Taip, i¹jungti Ne. Pasirinkê Neveikl. trukmì, nustatykite, kiek laiko telefonas turi bþti neveiklus, kad çsijungtù ekrano u¾sklanda. Pasirinkê Kitokia trukmì, galite nustatyti nuo 5 sekund¾iù iki 10 minuèiù (formatu minutìs:sekundìs ) neveiklumo trukmê. Pasirinkê Rinktis ekr. u¾skl., i¹ katalogo Galerija galite i¹sirinkti animacinç arba paprast± paveikslìlç, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo re¾imu. Norìdami i¹jungti ekrano u¾skland±, paspauskite bet kokç klavi¹±. Ekrano u¾sklanda taip pat i¹jungiama tuomet, kai telefonas nìra ry¹io zonoje. Nepriklausomai nuo ekrano u¾sklandos parametrù, kai kurç laik± nenaudojama nì viena telefono funkcija, çsijungia energijos taupymo re¾imas ir ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. r. Energijos taupymas, 31 psl. Turìkite galvoje, kad telefonui veikiant laukimo re¾imu çsijungus ekrano u¾sklandai, ekrane neberodomi jokie paveikslìliai ar tekstas. Laiko ir datos parametrai Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Laiko ir datos parametrai. Jei ekrano vir¹uje, de¹inìje pusìje, norite matyti (arba nematyti) laik±, kai çjungtas laukimo re¾imas, pasirinkite Laikrodis ir Rodyti laik± (arba Nerodyti laiko). Norìdami nustatyti teising± laik±, pasirinkite Nustatyti laik±. Norìdami nustatyti laiko juost±, pasirinkite Laiko juosta. Norìdami nustatyti 12 arba 24 valandù format±, pasirinkite Laiko formatas. Laikrodç naudoja, pavyzd¾iui, ¹ios funkcijos: Prane¹imai, Ry¹iù duom., adintuvas, laikina Aplinka, Kalendorius, Çra¹ai ir Ekrano u¾sklanda. Jei baterija i¹imama i¹ telefono arba yra i¹sikrovusi, gali tekti laik± nustatyti i¹ naujo. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 106

107 Norìdami, kad data bþtù rodoma (ar nerodoma) telefonui veikiant laukimo re¾imu, pasirinkite Data ir Rodyti dat± (arba Nerodyti datos). Norìdami nustatyti dat±, pasirinkite Nustatyti dat±. Taip pat galite pasirinkti datos format± ir skyriklç. Kad telefonas automati¹kai tikslintù laik± ir dat± pagal esam± laiko juost± (tinklo paslauga), pasirinkite Laiko ir datos autotikslinimas ir Çjungtas. Kad telefonas pra¹ytù patvirtinimo prie¹ tikslinim±, pasirinkite Vartotojui leidus. Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeièia ¾adintuve, kalendoriuje ar prane¹imuose su signalais nustatyto laiko. Juose naudojamas vietinis laikas. Dìl tikslinimo gali pasibaigti kai kuriù priminimù galiojimo laikas. Informacijos apie ¹i± funkcij± kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Asmeninìs nuorodos Asmeninìs nuorodos yra puiki galimybì greitai çjungti da¾nai naudojamas telefono funkcijas. De¹inysis pasirinkimo klavi¹as De¹iniajam pasirinkimo klavi¹ui i¹ s±ra¹o galite priskirti koki± nors funkcij±. Taip pat ¾r. Laukimo re¾imas, 30 psl. Kai kuriais atvejais operatoriai nerodo ¹io meniu. Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Asmeninìs nuorodos ir De¹inysis pasirinkimo klavi¹as. Pasirinkite norim± funkcij± i¹ s±ra¹o. Telefonui veikiant laukimo re¾imu, vir¹ de¹iniojo pasirinkimo klavi¹o bus rodoma pasirinkta funkcija. Balso komandos Telefone gali bþti funkcijos, kurias galima çjungti i¹tarus balso ¾ymeklç. Balso ¾ymeklius galima susieti su 16 funkcijù. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 107

108 Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Asmeninìs nuorodos ir Balso komandos. Pasirinkite norim± funkcijù katalog±, pa¾ymìkite funkcij±, su kuria norite susieti balso ¾ymeklç ir paspauskite Çtraukti. Jei su funkcija jau yra susietas balso ¾ymeklis, rodomas simbolis. Apie balso komandos susiejim± su balso ¾ymekliu skaitykite skyrelyje Balso ¾ymekliù çra¹ymas ir tvarkymas, 100 psl. Apie balso komandos çjungim± skaitykite skyrelyje Skambinimas naudojant balso ¾ymeklç, 101 psl. Ry¹io metu arba kai kokia nors programa siunèia arba priima duomenis (E)GPRS ry¹iu, balso komandos negalite çjungti ar susieti su funkcija. Ry¹iai Telefon± ir suderinam± prietais± galite sujungti infraraudonùjù spinduliù arba Bluetooth ry¹iu. Èia taip pat galite nustatyti (E)GPRS ry¹io parametrus. Bluetooth belaidì technologija Telefone yra çdiegta belaidì Bluetooth technologija, kuri suteikia galimybê prijungti telefon± prie suderinamo Bluetooth prietaiso, esanèio iki 10 metrù atstumu nuo telefono. Bluetooth ry¹ç gali trikdyti çvairios kliþtys, pavyzd¾iui, sienos, arba kiti elektroniniai prietaisai. Telefone taip pat çdiegta kreipties ç SIM kortelê Bluetooth ry¹iu profilio technologija. is Bluetooth profilis suteikia galimybê Bluetooth ry¹iu prijungti suderinamus prietaisus, pavyzd¾iui, automobilinç telefon± Nokia 610. Kai kreipties ç SIM kortelê profilis yra çjungtas, telefono ekrane rodomas prane¹imas Nuotolinis SIM re¾imas. Jis rei¹kia, kad telefonas atsijungì nuo GSM tinklo ir visos telefono funkcijos yra i¹jungtos. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 108

109 Apie suderinamum± tarp jþsù telefono ir kito prietaiso su Bluetooth technologija paskaitykite prietaiso apra¹uose ir pasiteiraukite prietaisù Nokia pardavìjo. Kai kuriose ¹alyse Bluetooth prietaisù naudojimui gali bþti taikomi apribojimai. Apie tai pasidomìkite vietinìse tarnybose. Pastaba: naudojant belaidê Bluetooth technologij±, i¹kraunama baterija ir sutrumpìja telefono veikimo laikas. Neu¾mir¹kite i¹jungti laiko skaièiavimo fone, kai su telefonu atliekate kitas operacijas. Bluetooth ry¹io parengimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Ry¹iai ir Bluetooth. 2. Norìdami çjungti Bluetooth funkcij±, pasirinkite Bluetooth ir Çjungtas. Aktyvù Bluetooth ry¹ç ¾ymi simbolis ekrano vir¹uje. Jei kurç laik± nenaudojate Bluetooth funkcijos, galite j± i¹jungti, kad sutaupytumìte energijos. 3. Norìdami ie¹koti suderinamù Bluetooth garso prietaisù ir pasirinkti prietais±, su kuriuo norìtumìte u¾megzti ry¹ç, pasirinkite Ie¹koti priedù su garso funkcijomis arba, norìdami ie¹koti bet kokio arti esanèio Bluetooth prietaiso ir pamatyti visù rastù prietaisù s±ra¹±, pasirinkite Suporuoti prietaisai ir paspauskite Su nauju. Pa¾ymìkite norim± prietais± ir paspauskite Poruoti. 4. Susiekite ( suporuokite ) prietais± su savo telefonu çvesdami prietaiso Bluetooth kod± ir pradìkite naudotis prietaisu. ç ry¹io kod± reikia çvesti tik pirm± kart± u¾mezgant ry¹ç su atitinkamu prietaisu. Bluetooth ry¹ys Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Ry¹iai ir Bluetooth. Norìdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra u¾megztas Bluetooth ry¹ys, pasirinkite Aktyvus prietaisas. Jeigu norite nutraukti ry¹ç su pasirinktu prietaisu, paspauskite Baigti ry¹ç. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 109

110 Norìdami per¾iþrìti su telefonu suporuotù Bluetooth prietaisù s±ra¹±, pasirinkite Suporuoti prietaisai. Pa¾ymìkite norim± prietais±. Jeigu norite nutraukti por± su prietaisu, paspauskite I¹trinti. Norìdami u¾megzti ry¹ç su pasirinktu prietaisu, paspauskite Prisij. arba, priklausomai nuo prietaiso ir Bluetooth ry¹io bþklìs, paspaudê Funkc. galìsite naudoti kai kurias, toliau apra¹ytas, funkcijas. Norìdami çvardyti pasirinkt± prietais± kokiu nors pseudonimu (kurç matysite tik jþs), pasirinkite Priskirti trump± pavadinim±. Pasirinkite Aut. ry¹io u¾mezgimas be patvirtin. ir, jei norite, kad telefonas automati¹kai prisijungtù prie pasirinkto prietaiso, pasirinkite Taip arba, jei norite, kad prie¹ prisijungdamas prie prietaiso telefonas pra¹ytù jþsù leidimo, pasirinkite Ne. Bluetooth parametrai Norìdami nustatyti, ar jþsù telefon± galìs aptikti kiti prietaisai, paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Ry¹iai, Bluetooth ir Bluetooth parametrai. Pasirinkite Mano telefono aptinkamumas ir, jei norite, kad telefon± galìtù aptikti kiti Bluetooth prietaisai, pasirinkite Gali aptikti visi arba, jei norite, kad telefon± galìtù aptikti tik suporuoti prietaisai, pasirinkite Paslìptas. Kai yra u¾megztas ry¹ys tarp telefono ir kokio nors prietaiso, kiti prietaisai negali aptikti telefono. Norìdami pakeisti savo telefono Bluetooth pavadinim±, rodom± kitiems Bluetooth prietaisams, pasirinkite Mano telefono pavadinimas. Infraraudonùjù spinduliù ry¹ys Galite nustatyti, kad telefonas priimtù duomenis per infraraudonùjù (IR) spinduliù prievad±. Norint naudoti IR spinduliù ry¹ç, prietaisas, su kuriuo norite u¾megzti ry¹ç, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spinduliù prievad± çvairius duomenis, pavyzd¾iui, vizitines korteles, paveikslìlius, Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 110

111 atvaizdus, garso çra¹us, vaizdo çra¹us ir kalendoriaus çra¹us galite siùsti arba priimti i¹ suderinamo telefono ar duomenù apdorojimo prietaiso (pavyzd¾iui, kompiuterio). IR (infraraudonùjù) spinduliù negalima nukreipti kam nors ç akç arba jais trikdyti kitus IR çrenginius. is prietaisas yra 1 klasìs lazerinis gaminys. Duomenù siuntimas ir priìmimas IR ry¹iu Nukreipkite siunèianèio ir priimanèio prietaisù IR spinduliù prievadus vien± ç kit± ir pa¹alinkite visas kliþtis tarp jù. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejù prietaisù, u¾mezganèiù infraraudonùjù spinduliù ry¹ç, bþtù ne didesnis kaip vienas metras. Kad jþsù telefonas galìtù priimti duomenis IR ry¹iu, reikia çjungti jo IR prievad±. Tuo tikslu paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Ry¹iai ir IR ry¹ys. Norìdamas pradìti duomenù siuntim±, siuntìjas savo telefone turi pasirinkti norim± IR spinduliù ry¹io funkcij±. Jei per dvi minutes po IR prievado çjungimo duomenys nepradedami siùsti, ry¹ys at¹aukiamas, ir jç teks u¾megzti i¹ naujo. IR ry¹io simbolis Kai simbolis rodomas pastoviai, IR ry¹ys yra çjungtas, o telefonas paruo¹tas siùsti arba priimti duomenis per IR spinduliù prievad±. Kai simbolis mirksi, jþsù telefonas bando u¾megzti ry¹ç su kitu prietaisu arba ry¹ys prarastas. (E)GPRS GPRS (bendrasis paketinis radijo ry¹ys) yra tinklo paslauga, leid¾ianti mobiliaisiais telefonais siùsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). GPRS yra duomenù ne¹mena, leid¾ianti belaid¾iu bþdu kreiptis ç tokius duomenù tinklus kaip internetas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 111

112 EGPRS (patobulintas GPRS) yra pana¹us ç GPRS, taèiau pasi¾ymi spartesniu ry¹iu. I¹samesnìs informacijos apie (E)GPRS ir duomenù perdavimo spart± teiraukitìs tinklo operatoriaus arba paslaugù teikìjo. (E)GPRS protokol± gali naudoti ¹ios programos: MMS, srautinìs vaizdo transliacijos, nar¹yklì, el. pa¹tas, sinchronizacijos programa SyncML, Java programù parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ry¹io programos (pavyzd¾iui, internetas ir el. pa¹tas). Prie¹ pradìdami naudotis (E)GPRS technologija: su¾inokite apie galimybê naudotis (E)GPRS paslaugomis ir u¾sisakykite jas i¹ tinklo operatoriaus arba paslaugù teikìjo; i¹saugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas (E)GPRS ry¹ys, ry¹io parametrus. Informacijos apie kainas pasiteiraukite tinklo operatoriaus arba paslaugù teikìjo. Jeigu duomenù ne¹mena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS (jeigu ¹is protokolas veikia tinkle). Galimybìs rinktis kurç nors i¹ dviejù protokolù EGPRS arba GPRS nìra, taèiau naudodami kai kurias programas galite pasirinkti arba GPRS, arba GSM duomenys (CSD, grandininç duomenù perdavim±). (E)GPRS ry¹ys Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Ry¹iai, GPRS ir GPRS ry¹ys. Jei norite, kad çjungiant telefon± jis bþtù registruojamas (E)GPRS tinkle automati¹kai, pasirinkite Nuolatinis. Kai u¾mezgamas (E)GPRS ry¹ys, ekrano vir¹uje, kairìje pusìje, rodomas simbolis. Kai çjungiate program±, kuriai reikalingas (E)GPRS ry¹ys, u¾mezgamas ry¹ys tarp telefono ir tinklo. Tada rodomas simbolis ir galima perduoti duomenis. Kai u¾darote program±, (E)GPRS ry¹ys i¹jungiamas, taèiau telefonas lieka çregistruotas (E)GPRS tinkle. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 112

113 Jeigu çjungus (E)GPRS ry¹ç jums kas nors skambina, atsiunèia tekstinç prane¹im± arba skambinate jþs, ekrano vir¹uje, de¹iniajame kampe, rodomas simbolis. Jis rei¹kia, kad (E)GPRS ry¹ys sustabdytas (u¾laikytas). Turìkite galvoje, kad ir GPRS, ir EGPRS protokol± ¾ymi tas pats simbolis. Norìdami, kad (E)GPRS registracija bþtù vykdoma ir ry¹ys bþtù çjungiamas tik tada, kai jo reikia programai, ir bþtù i¹jungiamas, kai u¾darote program±, pasirinkite Pagal poreikç. Telefonas vienu metu gali u¾megzti tris (E)GPRS ry¹io sesijas. Pavyzd¾iui, tuo paèiu metu galite per¾iþrìti xhtml tinklalapius, priimti daugiaformaèius prane¹imus ir naudoti telefon± kaip modem± kompiuteriui prijungti prie interneto. (E)GPRS modemo parametrai Telefon± ir suderinam± kompiuterç galite sujungti belaid¾iu Bluetooth ry¹iu, infraraudonùjù spinduliù ry¹iu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu bþtù çmanoma naudoti (E)GPRS ry¹ç, telefon± galite naudoti kaip modem±. Norìdami nustatyti kompiuteriui reikalingo (E)GPRS ry¹io parametrus, paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Ry¹iai, GPRS ir GPRS modemo parametrai. Pasirinkite Naudojamas kreipties ta¹kas ir çjunkite kreipties ta¹k±, kurç norìsite naudoti. Norìdami nustatyti kreipties ta¹ko parametrus, pasirinkite Keisti naudojamo kr. ta¹ko param. Pasirinkite Kreipties ta¹ko pseudonimas. Çra¹ykite norim± aktyvaus kreipties ta¹ko pavadinim± ir paspauskite Gerai. Pasirinkite GPRS kreipties ta¹kas. Çra¹ykite kreipties ta¹ko, kurio reikia ry¹iui su (E)GPRS tinklu u¾megzti, pavadinim± (APN) ir paspauskite Gerai. Dìl kreipties ta¹ko pavadinimo kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 113

114 Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie (E)GPRS tinklo parametrus (kreipties ta¹ko pavadinim±) savo kompiuteryje, naudodami program± Nokia Modem Options (¾r. Programa PC Suite, 168 psl.). Jei parametrus nustatìte ir kompiuteryje, ir telefone, turìkite galvoje, kad bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai. Skambinimo funkcijos Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Skambinimo funkcijos. Skambuèiù peradresavimas (tinklo paslauga). Naudodami skambuèio peradresavimo funkcij±, galite peradresuoti priimamus skambuèius kitu numeriu, pavyzd¾iui, ç savo balso pa¹to dì¾utê. (Dìl i¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±.) Peradresavimo funkcijos, kuriù nevykdo jþsù SIM kortelì ar tinklo operatorius, gali bþti nerodomos. Pasirinkite norim± peradresavimo s±lyginç parametr±, pavyzd¾iui, Peradresuoti, kai u¾imta, norìdami peradresuoti balso skambuèius, kai jþsù telefonas u¾imtas arba kai atsisakote atsiliepti. Norìdami çjungti peradresavimo s±lyginç parametr±, pasirinkite Çjungti ir laik±, kuriam praìjus skambutis bus peradresuojamas (jeigu çmanoma su pasirinktu peradresavimo s±lyginiu parametru). Norìdami i¹jungti peradresavimo s±lyginç parametr±, pasirinkite At¹aukti. Jei norite, galite patikrinti, ar peradresavimo s±lyginis parametras yra çjungtas (Tikrinti bþklê, jei çmanoma su konkreèiu peradresavimo s±lyginiu parametru). Tuo paèiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo s±lyginius parametrus. Apie peradresavimo simbolius, rodomus telefonui veikiant laukimo re¾imu, skaitykite skyrelyje Laukimo re¾imas, 30 psl. Jei norite atsiliepti ç skambutç paspausdami bet kurç klavi¹±, i¹skyrus, pasirinkimo klavi¹us ir bei klavi¹±, pasirinkite Atsiliepimas bet kuriuo klavi¹u ir Çjungtas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 114

115 Jei norite, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytù vìl skambinti iki de¹imties kartù, pasirinkite Automatinis perrinkimas ir Çjungtas. Jei norite rinkti telefonù numerius palaikydami paspaudê su jais susietus greitojo rinkimo klavi¹us nuo iki, pasirinkite Greitasis rinkimas ir Çjungtas. Jei norite, kad tinklas prane¹tù apie nauj± skambutç, jums bekalbant telefonu, pasirinkite Skambuèio laukimas (tinklo paslauga) ir Çjungti. r. Skambuèio laukimas, 38 psl. Norìdami, kad telefonas po kiekvieno ry¹io trumpai parodytù jo trukmê bei kain±, pasirinkite Santrauka po skambuèio (tinklo paslauga) ir Çjungta. Norìdami, kad jþsù telefono numerç matytù asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite Siùsti mano atpa¾inimo duomenis (tinklo paslauga) ir Taip. Pasirinkite Kaip sutarta, jei norite, kad bþtù naudojamas su paslaugos teikìju sutartas parametras. Pasirinkê Linija skamb. i¹ ¹io telefono, savo skambuèiams galite pasirinkti 1 arba 2 telefono linij±, t. y. çregistruot± numerç. Pavyzd¾iui, galite turìti atskiras telefono linijas asmeniniams ir verslo reikalams. Norìdami gauti daugiau informacijos apie ¹i± funkcij±, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Jei pasirinksite 2 linija ir neu¾sisakysite ¹ios tinklo paslaugos, telefonu negalìsite skambinti. Taèiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti ç skambuèius abiejomis linijomis. Galite i¹jungti linijos pasirinkimo funkcij±, jei SIM kortelì suteikia toki± galimybê. iuo tikslu pasirinkite U¾blokuoti. Patarimas: kai çjungtas laukimo re¾imas, i¹ vienos linijos ç kit± galima persijungti palaikant paspaudus. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 115

116 Telefono parametrai Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, Telefono parametrai. Norìdami nustatyti telefono ekrane rodomù tekstù kalb±, pasirinkite Telefono kalba. Jei nustatìte reik¹mê Nustatoma autom., telefonas pasirenka kalb± pagal SIM kortelìs informacij±. Pasirinkite Atminties bþklì ir kurç nors i¹ toliau apra¹ytù parametrù. Telefono atmintis patikrinti, kiek jþsù telefono atminties yra laisvos ir u¾imtos. Atminties kortelì patikrinti, kiek jþsù atminties kortelìje yra laisvos ir u¾imtos atminties bei kiek i¹ viso joje yra atminties. Informacijos apie atmintç taip pat galite rasti kai kuriù funkcijù meniu, pavyzd¾iui, atidarê galerijos katalog±. Norìdami nustatyti, kad jþsù telefono klaviatþra u¾sirakintù automati¹kai, praìjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo re¾imu ir nenaudojama nì viena jo funkcija, pasirinkite Automatinì klaviatþros apsauga. Pasirinkite Çjungta ir nustatykite neveiklumo trukmê (nuo 5 sekund¾iù iki 60 minuèiù). Taip pat ¾r. Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga), 34 psl. Norìdami, kad atrakinant klaviatþr± telefonas pra¹ytù apsaugos kodo, pasirinkite Klaviatþros apsauga, çveskite apsaugos kod± ir pasirinkite Çjungta. Taip pat ¾r. Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga), 34 psl. Pastaba: kai çjungta klavi¹ù apsauga, gali bþti çmanoma skambinti avariniu numeriu, u¾programuotu telefone (pvz., 911, 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinç numerç ir paspauskite. Numeris pasirodys ekrane tik po to, kai çvesite paskutinç jo skaitmenç. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 116

117 Norìdami i¹ tinklo operatoriaus gauti informacij± apie tinklo pazonê (korç), kurioje yra jþsù telefonas, pasirinkite Tinklo pazonìs informacija (tinklo paslauga) ir Rodoma. Norìdami para¹yti prane¹im±, kuris trumpai pasirodys çjungus telefon±, pasirinkite Sveikinimas. I¹saugokite tekst± paspausdami Saugoti. Norìdami, kad telefonas automati¹kai pasirinktù vien± i¹ korinio ry¹io tinklù, veikianèiù jþsù vietovìje, pasirinkite Operatoriaus pasirinkimas ir Automatinis. Jei pasirinksite Rankinis, galìsite pasirinkti tinkl±, sudariusç tarptinklinio ry¹io sutartç su jþsù vietinio tinklo operatoriumi. Jei rodomas prane¹imas Ry¹ys negalimas, turite pasirinkti kit± tinkl±. Telefonas veikia rankiniu re¾imu tol, kol nepasirenkamas automatinis re¾imas arba ç telefon± neçdedama kita SIM kortelì. Pasirinkite SIM funkcijù patvirtinimai. r. SIM funkcijos, 167 psl. Norìdami nustatyti, kad telefonas rodytù (ar nerodytù) meniu paai¹kinimù, pasirinkite Meniu paai¹kinimai. Taip pat ¾r. Meniu naudojimas, 44 psl. Norìdami nustatyti, kad çjungiant telefon± skambìtù ar neskambìtù çjungimo tonas, pasirinkite Çjungimo tonas. Programù Momentiniai prane¹imai ir Dalyvavimas parametrai Dìl MP ir dalyvavimo parametrù kreipkitìs ç savo tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Kaip priimti MP ir dalyvavimo informacijos parametrus s±rankos prane¹imu, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 35 psl. Rankinis parametrù nustatymas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai, MP ir mano dalyvavimo parametrai ir Dabartiniai MP ir dalyv. parametrai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 117

118 2. Pa¾ymìkite parametrù rinkinç, kurç norite çjungti, ir paspauskite Çjungti. Turite çjungti ry¹io parametrù rinkinç, kuriame norite i¹saugoti parametrus. Ry¹io parametrù rinkinys tai keli parametrai, naudojami prisijungiant prie momentiniù prane¹imù ir dalyvavimo informacijos serveriù. 3. Pasirinkite Taisyti dabart. MP ir dalyvavimo par. Paeiliui pasirinkite kiekvien± parametr± ir nustatykite reikiamas reik¹mes naudodamiesi informacija, gauta i¹ tinklo operatoriaus ar paslaugù teikìjo. Ry¹io parametrai yra meniu Ry¹io parametrai. Telefono priedù parametrai Priedù parametrù meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas, pavyzd¾iui, prie kokio nors suderinamo mobiliojo priedo, çkrovikliù ar laisvù rankù çrangos. Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Telefono priedù parametrai. Galite pasirinkti priedù meniu, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, galite pasirinkti kai kurias i¹ toliau apra¹ytù funkcijù. Norìdami nustatyti aplink±, kuri bus automati¹kai çjungta, kai prijungsite pasirinkt± telefono pried±, pasirinkite Pirminì aplinka. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kit± aplink±. Norìdami, kad telefonas automati¹kai atsilieptù ç skambutç, praìjus penkioms sekundìms nuo pirmo signalo, pasirinkite Automatinis atsiliepimas. Jei nustatyta parametro Çspìjimas apie skambutç reik¹mì Pyptelìs arba Be garso, automatinio atsiliepimo funkcija neveiks. Pasirinkite Ap¹vietimas, jei norite, kad jis bþtù nuolat çjungtas (Taip). Norìdami, kad po klavi¹o paspaudimo 15 sekund¾iù çsijungtù ap¹vietimas, pasirinkite Automatinis. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 118

119 Kai telefonas prijungtas prie patogiojo automobilinio rinkinio, galite pasirinkti U¾degimo jutiklis ir Çjungti, kad telefonas i¹sijungtù praìjus ma¾daug 20 sekund¾iù po automobilio u¾degimo i¹jungimo. Jei norite naudoti telefono-teksto çrangos parametrus (Telef.-tekst. çr.) vietoje laisvù rankù çrangos su mikrofonu ar indukcinio ry¹io çrangos parametrù, pasirinkite Naudoti telef.teksto çrang± ir Taip. Jeigu jþsù tekstinis telefonas pritaikytas siùsti Bodo ir CTM kodus, pasirinkite Bodo kod±. Visada naudokite su tekstiniu telefonu pateiktus kabelius. Apsaugos parametrai Pastaba: kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambuèius (skambuèiù draudimas, u¾dara vartotojù grupì ir fiksuotas rinkimas), gali bþti çmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 911, 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Apsaugos parametrai. Norìdami nustatyti, kad kiekvien± kart± çjungiant telefon± bþtù pra¹oma çvesti PIN kod±, pasirinkite PIN kodo reikalavimas. Kai kurios SIM kortelìs neleid¾ia i¹jungti PIN kodo reikalavimo funkcijos. Norìdami apriboti skambuèius ç jþsù telefon± ir i¹ jo, pasirinkite Skambuèiù draudimas (tinklo paslauga). Reikalingas draudimo slapta¾odis. Norìdami neleisti skambinti (taip pat siùsti tekstinius prane¹imus) jokiais kitais, i¹skyrus pasirinktus, telefonù numeriais, pasirinkite Apribotas rinkimas (jei SIM kortelì leid¾ia atlikti toki± funkcij±). Reikalingas PIN2 kodas. Kai apribotas rinkimas çjungtas, (E)GPRS ry¹io çjungti negalima i¹skyrus atvejus, kai (E)GPRS ry¹iu siunèiami tekstiniai prane¹imai. Tuo atveju gavìjo telefono numeris ir prane¹imù centro numeris turi bþti çtraukti ç apriboto rinkimo s±ra¹±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 119

120 U¾dara vartotojù grupì. U¾dara vartotojù grupì yra tinklo paslauga, apibrì¾ianti grupê ¾moniù, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norìdami gauti daugiau informacijos, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Apsaugos lygis. Pasirinkus Telefono, apsaugos kodo bus pra¹oma kiekvien± kart±, ç telefon± çdìjus nauj± SIM kortelê. Jei pasirinksite Atminties, telefonas pra¹ys apsaugos kodo kiekvien± kart±, kai rinksitìs SIM kortelìs atmintç, norìsite naudoti kit± atmintç (¾r. Adresatù parametrù nustatymas, 89 psl.) arba kopijuoti duomenis i¹ vienos atminties ç kit± (¾r. Adresatù kopijavimas, 98 psl.). Norìdami pakeisti apsaugos kod±, PIN kod±, PIN2 kod± ir draudimo slapta¾odç, pasirinkite Kreipties kodai. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Gamykloje nustatytù parametrù atkþrimas Jei norite atkurti kai kuriù parametrù pradines reik¹mes, paspauskite Meniu, pasirinkite Parametrai ir Atkurti gamyklos parametrus. Çveskite apsaugos kod± ir paspauskite Gerai. Turìkite galvoje, kad çvesti ar parsisiùsti duomenys, pavyzd¾iui, vardai ir telefonù numeriai, i¹saugoti adresù knygoje, nei¹trinami. Operatoriaus meniu Per ¹ç meniu galite atidaryti jþsù tinklo operatoriaus teikiamù paslaugù portal±. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo tinklo operatoriù. Jeigu ¹is meniu nerodomas, kitù meniu numeriai atitinkamai pasikeièia. Operatorius gali atnaujinti ¹ç meniu paslaugos prane¹imu. I¹samesnì informacija pateikta skyrelyje Paslaugù dì¾utì, 162 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 120

121 Galerija iame meniu galite tvarkyti paveikslìlius, atvaizdus, çra¹us ir tonus, kuriuos i¹saugojote, pavyzd¾iui, i¹ daugiaformaèiù prane¹imù. ie failai suskirstomi ç katalogus. Pastaba: telefonas turi bþti çjungtas, jei norite naudoti ¹i± funkcij±. Neçjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draud¾iama, arba kai telefonas gali sukelti trikd¾ius arba pavojù. Jþsù telefone naudojama parsisiùstos med¾iagos autoriù teisiù apsaugos sistema Digital Rights Management (DRM). Çvairi med¾iaga, pavyzd¾iui, skambìjimo tonas, gali bþti apsaugota ir jai gali bþti taikomos tam tikros naudojimo taisyklìs, pavyzd¾iui, skambìjimo ton± galima naudoti ribot± skaièiù kartù arba ribot± laik±. Med¾iagos naudojimo taisyklìs gali bþti nustatytos med¾iagos çjungimo rakte, pateiktame kartu su med¾iaga arba atskirai, priklausomai nuo paslaugos teikìjo sprendimo. Jums gali bþti suteikta galimybì atsinaujinti ¹iuos çjungimo raktus. Prie¹ çkeldami ç savo telefon± bet koki± med¾iag±, susipa¾inkite su jos pateikimo s±lygomis ir patikrinkite jos çjungimo rakt±, kadangi gali bþti, jog u¾ med¾iagos naudojim± turìsite sumokìti. Ç katalog± Galerija çkeliamiems failams yra skirta speciali ma¾daug 8 megabaitù telefono atmintis. Jei telefonas prane¹a, kad visa atmintis yra u¾imta, prie¹ i¹saugodami naujus failus kataloge Galerija turìsite i¹trinti kai kuriuos senus failus. Norint padidinti galerijos atminties, kurioje i¹saugomi atvaizdai, skambìjimo tonai, vaizdo çra¹ai ir garso çra¹ai, kiekç, galima naudoti suderinam± daugiaformaèiù failù kortelê. Turìkite galvoje, kad daugiaformaèiù failù kortelìje negalima i¹saugoti Java ¾aidimù ir programù. 1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Galerija. Rodomas katalogù s±ra¹as. Nuotraukos, Vaizdo çra¹., Muzik. failai, Paveikslai, Tonai ir Balso çra¹ai yra pradiniai telefono katalogai. Ç telefon± çdìjus daugiaformaèiù failù kortelê, rodoma daugiaformaèiù failù kortelìs piktograma. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 121

122 2. Pa¾ymìkite norim± katalog± ir, norìdami per¾iþrìti jame esanèiù failù s±ra¹±, paspauskite Atidaryti arba pasirinkite Funkc. ir kuri± nors i¹ ¹iù funkcijù: Naujas katalogas, Trinti katalog±, Perkelti, Pervadinti katal., Informacija, Rþ¹iuoti, Vaizdo tipas, Atminties bþklì, Raktakod¾iù s±r. ir Parsisiunt. tinklal. Pradiniù telefono katalogù i¹trinti, pervardyti ar perkelti negalite. Naudojant daugiaformaèiù failù kortelê, gali bþti ir papildomù funkcijù: Nustat. slapta¾odç (apsaugoti daugiaformaèiù failù kortelê, kad nebþtù neleistinai naudojama kituose prietaisuose), Keisti slapta¾odç, I¹trinti slapta¾odç, Pervardyti kortelê ir enkl. atm. kortelê Nustaèius daugiaformaèiù failù kortelìs slapta¾odç (1 8 skaitmenù), kortelì u¾blokuojama. Telefone gali bþti iki penkiù slapta¾od¾iù s±ra¹as. Jei kortelìs slapta¾odis ir kuris nors i¹ telefone i¹saugotù slapta¾od¾iù sutampa, garso ir vaizdo failais galima naudotis be slapta¾od¾io. Jei telefone esanèiame s±ra¹e nìra daugiaformaèiù failù kortelìs slapta¾od¾io, kortelì lieka u¾blokuota. I¹trynus daugiaformaèiù failù kortelìs slapta¾odç, kortelì atblokuojama. Perspìjimas: formatuojant daugiaformaèiù failù kortelê, i¹trinami visi joje esantys failai ir katalogai. Norìdami parsisiùsti daugiau atvaizdù, tonù ir vaizdo çra¹ù, pasirinkite Parsisiunt. tinklal. Pasirinkite Parsis. paveiksl., Parsisiunè. tonai arba Parsis. vaizdo çra¹. Rodomas tinklalapiù ¾ymù s±ra¹as. Norìdami atidaryti ¾ymù s±ra¹± per meniu iniatinklis, pasirinkite Kitos ¾ymos (¾r. ymos, 161 psl.). Pasirinkite norimos svetainìs ¾ym±. Jei ry¹io u¾megzti nepavyksta, tikriausiai negalìsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ry¹io parametrai tuo metu yra çjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu iniatinklis ir çjunkite kit± paslaugù parametrù rinkinç (¾r. Prisijungimas prie paslaugos serverio, 157 psl.). Dar kart± pabandykite atidaryti svetainê. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 122

123 Apie çvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitìs tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugù teikìjo. Failus siùskitìs tik i¹ patikimù ¹altiniù. 3. Jei atidarìte katalog±, pasirinkite fail±, kurç norite per¾iþrìti, ir paspauskite Atidaryti. Arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite kuri± nors i¹ toliau i¹vardytù ir pasirinktam failui taikomù funkcijù. I¹trinti, Siùsti, Redag. atvaizd±, Perkelti, Pervadinti, Naudoti fone, Kaip skamb. ton±, Informacija, Vaizdo tipas, Rþ¹iuoti, I¹trinti visus, Atidaryti paeiliui, Atkurti, Didinti vaizd±, I¹jungti gars± (Çjungti gars±), Kontrastingumas, Naujas katalogas, Atminties bþklì. Siùsti siùsti pasirinkt± fail± daugiaformaèiu prane¹imu (MMS), infraraudonùjù spinduliù ar belaid¾iu Bluetooth ry¹iu. Norìdami i¹trinti visus failus ir pakatalogius i¹ pasirinkto katalogo, pasirinkite I¹trinti visus. Norìdami çterpti ç pasirinkt± paveikslìlç tekst±, rìmelç, meninç intarp± arba apkarpyti atvaizd±, pasirinkite Redag. atvaizd±. Norìdami paeiliui per¾iþrìti kataloge esanèius failus, pasirinkite Atidaryti paeiliui. Norìdami pasiklausyti prie prane¹imo pridìto garso çra¹o ar per¾iþrìti pridìt± atvaizd±, pasirinkite Atkurti. Norìdami padidinti prane¹ime esanèio atvaizdo mastelç, pasirinkite Didinti vaizd±. Norìdami i¹jungti (çjungti) atkuriam± gars±, pasirinkite I¹jungti gars± (Çjungti gars±). Norìdami nustatyti atvaizdo kontrastingum±, pasirinkite Kontrastingumas. Norìdami atnaujinti pasirinkto failo çjungimo rakt±, pasirinkite Çjungti med¾iag±. i funkcija rodoma tik tada, kai faile yra numatyta, jog çjungimo rakt± galima atnaujinti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 123

124 Norìdami per¾iþrìti çjungimo raktù s±ra¹±, pasirinkite Raktakod¾iù s±r. Jei norite, kai kuriuos çjungimo raktus (pavyzd¾iui, nebegaliojanèius) galite i¹trinti. Dìl autoriù teisiù apsaugos gali bþti draud¾iama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiùsti kai kuriuos atvaizdus, skambìjimo tonus ir kit± med¾iag±. Pramogos Pastaba: telefonas turi bþti çjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas meniu Pramogos. Neçjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draud¾iama, arba kai telefonas gali sukelti trikd¾ius arba pavojù. Vaizdo kamera Pastaba: nepa¾eiskite vietiniù çstatymù, susijusiù su fotografavimu ar filmavimu. Nenaudokite ¹ios funkcijos neteisìtai. Telefone çmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Kameros lê¹is yra galinìje telefono sienelìje, o telefono ekranas veikia kaip vaizdo ie¹kiklis. Nufotografuoti atvaizdai i¹saugomi formatu JPEG, o vaizdo çra¹ai formatu 3GP. Jei naujai nuotraukai trþksta atminties, i¹ galerijos turite i¹trinti senas nuotraukas ar kitus failus. Fotografavimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos, Kamera ir Stand. nuotrauka, Portretas arba, jei trþksta ap¹vietimo, pasirinkite Naktinis re¾imas. Jei norite pridìti nuotrauk± prie vardo ar telefono numerio, i¹saugoto adresù knygoje, pasirinkite Portretas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 124

125 Patarimas: norìdami greitai atidaryti kameros vaizdo ie¹kiklç ir çjungti standartinç fotografavimo re¾im±, telefonui veikiant laukimo re¾imu paspauskite. Norìdami greitai perjungti kameros re¾im± (pavyzd¾iui, ç filmavimo re¾im±), paspauskite arba. 2. Ekrane pasirodo judantis vaizdas. Ekran± galite naudoti kaip vaizdo ie¹kiklç. 3. Norìdami nufotografuoti vaizd±, paspauskite Fotograf. Kai fotografuojate, pasigirsta spragtelìjimo imitacija. Telefonas i¹saugo nuotrauk± meniu Galerija kataloge Nuotraukos, jei pasirinktas Numat. katalogas. Norìdami i¹saugoti nuotrauk± kitame kataloge, pasirinkite Kitas katalogas. r. Vaizdo kameros parametrai, 126 psl. Kaip nustatyti numatyt±jç nuotraukos pavadinim±, skaitykite funkcijos Numatytasis pavadinimas apra¹e, skyrelyje Vaizdo kameros parametrai, 126 psl. 4. Jei norite dar k± nors nufotografuoti, pasirinkite Atgal. Jei, pavyzd¾iui, norite i¹saugot± nuotrauk± i¹trinti, pervardyti, siùsti su daugiaformaèiu prane¹imu, pridìti prie vardo ar telefono numerio, i¹saugoto adresù knygoje, arba atidaryti galerij±, pasirinkite Funkc. Patarimas: galite nustatyti kameros laikmatç vienai nuotraukai. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos, Kamera ir Stand. nuotrauka, Portretas arba Naktinis re¾imas. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Kameros laikmatis. Paspauskite Pradìti. Tada, praìjus nustatytam laikui, kamera nufotografuos vaizd± ir i¹saugos nuotrauk± meniu Galerija. Kai veikia kameros laikmatis, telefonas pypsi. Filmavimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos, Kamera ir Vaizdo çra¹as. 2. Norìdami pradìti filmavim±, paspauskite Çra¹yti. Kai filmuojate, ekrano vir¹uje rodomas simbolis ir likusi çra¹o trukmì. Norìdami laikinai sustabdyti filmavim±, paspauskite Pertr. Norìdami têsti filmavim±, paspauskite Têsti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 125

126 3. Jei norite baigti filmavim±, paspauskite Stabd. Telefonas i¹saugo çra¹± meniu Galerija kataloge Vaizdo çra¹., jei pasirinktas Numat. katalogas. Norìdami i¹saugoti nuotrauk± kitame kataloge, pasirinkite Kitas katalogas. r. Vaizdo kameros parametrai, 126 psl. Paspaudê Funkc., galite i¹trinti, pervardyti i¹saugot± vaizdo çra¹±, siùsti jç su daugiaformaèiu prane¹imu arba atidaryti galerij±. Vaizdo kameros parametrai Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos, Kamera ir Parametrai. Norìdami nustatyti glaudinimo laipsnç i¹saugant nuotrauk±, pasirinkite Atvaizdo kokybì. Pasirinkite norim± reik¹mê: Auk¹ta, Normali arba Paprasèiausia. Nustatê rai¹k± Auk¹ta, gausite geriausios kokybìs nuotrauk±, taèiau ji atmintyje u¾ims daugiau vietos. Norìdami pasirinkti filmuojamù vaizdo çra¹ù trukmê, pasirinkite Vaizdo çra¹o trukmì. Vaizdo çra¹as negali bþti ilgesnìs nei 4 minuèiù trukmìs, priklausomai nuo çvairiù s±lygù. Su daugiaformaèiu prane¹imu galima siùsti tik numatytos trukmìs ar trumpesnius vaizdo çra¹us. Pasirinkite Kameros garsai, norìdami Çjungti arba I¹jungti kameros spragtelìjimo imitacij± ir kameros laikmaèio gars±. Norìdami nustatyti, kaip bus çvardyta kiekviena nauja nuotrauka ar vaizdo çra¹as, pasirinkite Numatytasis pavadinimas. Jei pasirinksite Automatinis, bus naudojamas numatytasis pavadinimas. Jei pasirinksite Mano pavadinimas, galìsite sukurti nauj± pavadinim±. Norìdami pasirinkti katalog±, ç kurç bus çkeliamos nuotraukos ir vaizdo çra¹ai, pasirinkite Atvaizdù katalogas. Jei naudosite numatyt±jç katalog±, pasirinkite Numat. katalogas. Jei norite pasirinkti kit± katalog±, pasirinkite Kitas katalogas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 126

127 Garso ir vaizdo (GV) grotuvas Naudodami GV grotuv±, galite per¾iþrìti, atkurti ir i¹ çvairiù ¹altiniù parsisiùsti failus, pavyzd¾iui, atvaizdus, garso ir vaizdo çra¹us, animacinius paveikslìlius. Be to, naudodami GV grotuv±, galite ¾iþrìti i¹ tinklo priimamas suderinamas srautines vaizdo transliacijas. Galimybì priimti srautines transliacijas priklauso nuo operatoriaus ir nuo tinklo galimybiù. Apie galimybes naudotis ¹iomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitìs tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugù teikìjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugù teikìjai taip pat pateiks jù paslaugù naudojimo instrukcijas. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos ir GV grotuvas. Norìdami atidaryti meniu Galerija, pasirinkite Atidaryti Galerij±. r. Galerija, 121 psl. Norìdami atidaryti s±ra¹± ymos, pasirinkite ymos. r. ymos, 161 psl. Pasirinkite Ç tinklalapç, çra¹ykite paslaugos adres± ir paspauskite Gerai. Norìdami parsisiùsti ç savo telefon± daugiau paveikslìliù, tonù ar vaizdo çra¹ù, pasirinkite Parsis. GV failai. Failus siùskitìs tik i¹ patikimù ¹altiniù. Telefono parengimas srautinìms transliacijoms Srautiniù transliacijù parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu i¹ tinklo operatoriaus arba paslaugos teikìjo, kuris siþlo jums norim± paslaug±. I¹samesnìs informacijos ir atitinkamù parametrù kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugos teikìj±, kuris siþlo norim± paslaug±. Kaip priimti paslaugos parametrus s±rankos prane¹imu, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 35 psl. Parametrus taip pat galite çvesti rankiniu bþdu arba çkelti ir redaguoti juos, naudodami program± PC Suite. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 127

128 Rankinis parametrù nustatymas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos, GV grotuvas ir Sraut. tr. param. 2. Pasirinkite Aktyvþs ry¹io parametrai. 3. Pa¾ymìkite ry¹io parametrù rinkinç, kurç norite çjungti, ir paspauskite Çjungti. Turite çjungti ry¹io parametrù rinkinç, kuriame norite i¹saugoti paslaugos parametrus. Ry¹io parametrù rinkinys tai keli parametrai, reikalingi ry¹iui su paslauga u¾megzti. 4. Pasirinkite Redag. aktyvius ry¹io parametrus. Paeiliui pasirinkite kiekvien± parametr± ir nustatykite reikiamas reik¹mes naudodamiesi informacija, gauta i¹ tinklo operatoriaus ar paslaugù teikìjo. Visi su ne¹mena susijê parametrai yra meniu Ne¹menos parametrai. Muzikos grotuvas Naudodami telefone esanèi± muzikos grotuvo funkcij±, galite klausytis muzikos takeliù, çra¹ù, MP3 arba AAC garso failù, kuriuos ç telefon± çkìlìte naudodami program± Nokia Audio Manager. Bet kuriame telefono atmintyje ar atminties kortelìje esanèiame kataloge i¹saugoti muzikos failai bus automati¹kai aptikti ir çtraukti ç numatyt±jç takeliù s±ra¹±. Garso failù galite klausytis per suderinam± laisvù rankù çrang± su mikrofonu, pavyzd¾iui, HDS-3, arba telefono garsiakalbç. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos ir Muzikos grotuvas. Apie muzikos takeliù perkìlim± i¹ suderinamo kompiuterio ir muzikos takeliù bei jù s±ra¹ù tvarkym± skaitykite programù pakete Nokia PC Suite pateiktos programos Nokia Audio Manager apra¹e. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 128

129 Naudodami muzikos grotuv±, galite skambinti ir atsiliepti. Aktyvaus ry¹io metu muzikos atkþrimas laikinai sustabdomas. Ç telefon± çkeltù muzikos takeliù atkþrimas Atidarius meniu Muzikos grotuvas, rodoma pirmojo takelio i¹ numatytojo s±ra¹o informacija. Norìdami atkurti kurç nors takelç, pa¾ymìkite jç ir paspauskite Atkurti arba. Klausydamiesi muzikos, garso stiprum± galite reguliuoti klavi¹ais, esanèiais telefono ¹one. Jei norite sustabdyti atkþrim±, paspauskite Stabdyti arba. Norìdami çjungti sekanèio takelio prad¾i±, paspauskite apatinê nar¹ymo mygtuko dalç. Norìdami çjungti ankstesnio takelio prad¾i±, du kartus paspauskite. Jei norite çjungti atkuriamo çra¹o prad¾i±, palaikykite paspaudê. Jei norite praleisti atkuriam± çra¹± pirmyn, palaikykite paspaudê. Atleiskite klavi¹± norimoje takelio vietoje. Perspìjimas! Klausykitìs muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Muzikos grotuvo parametrai Atidarê meniu Muzikos grotuvas ir paspausdami Funkc., galite atidaryti toliau i¹vardytù funkcijù s±ra¹±. Norìdami pasirinkti takeliù atkþrimo tvark±, pasirinkite Grojimo tvarka. Norìdami klausytis atsitiktine tvarka i¹ s±ra¹o parenkamù takeliù, pasirinkite Atsitiktinì. Norìdami pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visù s±ra¹e esanèiù takeliù, pasirinkite Kartotinì. Pasirinkê Muzika parsisiunt., galite atidaryti su pasirinktu takeliu susijusç tinklalapç. i funkcija veikia tik tada, kai takelyje yra çra¹ytas atitinkamo tinklalapio adresas. I¹samesnì informacija pateikta skyrelyje Çvairios med¾iagos ir programù parsisiuntimas, 18 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 129

130 Pasirinkê Garsiakalbis, muzikos galite klausytis per telefono garsiakalbç. Pasirinkê LRÇ su mikrofonu, muzikos galite klausytis per suderinam± laisvù rankù çrang± su mikrofonu, prijungt± prie telefono. Patarimas: kai naudojate laisvù rankù çrang± su mikrofonu, sekantç takelç galite çjungti trumpai paspausdami laisvù rankù çrangos su mikrofonu klavi¹±. Norìdami i¹jungti muzik±, palaikykite paspaudê ¹ç klavi¹±. Pasirinkê Takeliù s±ra¹as, galite per¾iþrìti visus s±ra¹e esanèius takelius ir atkurti kurç nors i¹ jù. Norìdami atkurti kurç nors takelç, pa¾ymìkite jç ir paspauskite Atkurti arba. Norìdami atnaujinti takeliù s±ra¹± (pavyzd¾iui, çtraukê ç s±ra¹± naujù takeliù) arba pakeisti takeliù s±ra¹± (jeigu telefone yra keli takeliù s±ra¹ai), atidarom± pasirinkus meniu Muzikos grotuvas, paspauskite Funkc. Radijas Norìdami klausytis telefono radijo, ç telefono apaèioje esantç lizd± çki¹kite laisvù rankù çrangos su mikrofonu laid±. Laisvù rankù çrangos su mikrofonu laidas atlieka radijo antenos funkcij±, todìl leiskite jam kabìti laisvai. Turìkite galvoje, kad radijo ry¹io kokybì priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovìje, kurioje yra jþsù telefonas. 1. Norìdami çjungti radij±, paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos ir Radijas. Ekrane rodomi: kanalo numeris ir radijo stoties pavadinimas, jei i¹saugojote kanal±; radijo bangos da¾nis. 2. Jeigu jau i¹saugojote radijo kanalus, galite s±ra¹e surasti kanal±, kurio norite klausytis, arba pasirinkti radijo kanalo numerç nuo 1 iki 9, paspausdami atitinkam± klavi¹±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 130

131 Kai naudojate suderinam± laisvù rankù çrang± su specialiu klavi¹u, norimo radijo kanalo i¹saugotù kanalù s±ra¹e galite ie¹koti, spausdami t± klavi¹±. 3. Kai radijas çjungtas, taèiau norite jç i¹jungti, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹jungti. Patarimas: norìdami greitai i¹jungti radij±, palaikykite paspaudê. Radijo kanalo paie¹ka Kai radijas çjungtas, kanalù galite pradìti ie¹koti laikydami paspaudê arba. Paie¹ka sustabdoma, kai randamas kanalas. Norìdami i¹saugoti kanal±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti kanal±. Çra¹ykite kanalo pavadinim± ir paspauskite Gerai. Pasirinkite kanalo viet± (numerç) s±ra¹e. Patarimas: norìdami greitai i¹saugoti kanal± kurioje nors i¹ 1 9 vietù, palaikykite paspaudê atitinkam± klavi¹±, tada çra¹ykite kanalo pavadinim± ir paspauskite Gerai. Radijo naudojimas Kai radijas çjungtas, paspauskite Funkc. ir pasirinkite kuri± nors i¹ toliau i¹vardytù funkcijù. Norìdami i¹jungti radij±, pasirinkite I¹jungti. Norìdami i¹saugoti rast± radijo kanal±, pasirinkite I¹saugoti kanal± (¾r. Radijo kanalo paie¹ka ). Galima i¹saugoti iki 20 radijo kanalù. Autopaie¹ka. Trumpai paspauskite arba, norìdami ie¹koti kanalù didindami arba ma¾indami da¾nç. Kai kanalas surandamas, paie¹ka sustabdoma. Tada paspauskite Gerai. Kaip i¹saugoti kanal±, skaitykite auk¹èiau pateiktame funkcijos I¹saugoti kanal± apra¹e. Rankinì paie¹ka. Norìdami 0,05 MHz padidinti arba suma¾inti kanalo da¾nç, trumpai paspauskite arba. Norìdami pradìti greit± kanalù paie¹k± didindami arba ma¾indami da¾nç, palaikykite Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 131

132 paspaudê atitinkam± nar¹ymo mygtuko rodyklê. Norìdami i¹saugoti kanal±, paspauskite Gerai, taip pat skaitykite auk¹èiau pateikt± funkcijos I¹saugoti kanal± apra¹±. Patarimas: jei norite greitai pasirinkti funkcij± Rankinì paie¹ka, atidarê meniu Radijas, paspauskite. Nustatyti da¾nç. Jei ¾inote radijo bangos, kurios norite klausytis, da¾nç (nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz), çra¹ykite jç ir paspauskite Gerai. Kaip i¹saugoti kanal±, skaitykite auk¹èiau pateiktame funkcijos I¹saugoti kanal± apra¹e. Patarimas: jei norite greitai pasirinkti funkcij± Nustatyti da¾nç, atidarê meniu Radijas, paspauskite. I¹trinti kanal±. Norìdami i¹trinti i¹saugot± kanal±, pa¾ymìkite jç, paspauskite I¹trinti ir Gerai. Pervadinti. Çra¹ykite nauj± i¹saugoto kanalo pavadinim± ir paspauskite Gerai. Norìdami klausytis radijo per telefono garsiakalbç (arba laisvù rankù çrang± su mikrofonu), atitinkamai pasirinkite Garsiakalbis arba LRÇ su mikrofonu Laisvù rankù çranga su mikrofonu turi bþti prijungta prie telefono. Laisvù rankù çrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkcij±. Norìdami klausytis radijo monofoniniu (arba stereofoniniu) re¾imu, pasirinkite Mono garsas (arba Stereo garsas). Klausydamiesi radijo, galite çprastai skambinti arba atsiliepti ç skambuèius. Radijo garsas nutildomas. Kai baigiate ry¹ç, radijo garsas vìl automati¹kai çjungiamas. Kai duomenis siunèia arba priima (E)GPRS ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radij±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 132

133 Diktofonas Galite çra¹yti trijù minuèiù trukmìs kalb±, gars± ar pokalbç telefonu. Pavyzd¾iui, tai yra naudinga, kai reikia u¾sira¹yti vard± ir telefono numerç i¹klausê çra¹±, galìsite ¹iuos duomenis u¾sira¹yti vìliau. Pastaba: nepa¾eiskite jokiù vietiniù çstatymù, susijusiù su pokalbiù çra¹ymu. Nenaudokite ¹ios funkcijos neteisìtai. Çra¹ymas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos ir Diktofonas. 2. Norìdami pradìti çra¹ym±, pasirinkite Çra¹yti. Norìdami pradìti çra¹ym± aktyvaus ry¹io metu, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Çra¹yti. Kai çra¹omas pokalbis, visi pa¹nekovai ma¾daug kas penkias sekundes girdìs negarsù pyptelìjim±. Çra¹ydami pokalbç telefonu, telefon± laikykite normalioje padìtyje prie ausies. 3. Norìdami baigti çra¹ym±, paspauskite Stabd. Telefonas i¹saugo çra¹± meniu Galerija, kataloge Balso çra¹ai. 4. Norìdami pasiklausyti paskutinio çra¹o, pasirinkite Kartoti paskutinç. 5. Norìdami i¹siùsti paskutinç çra¹±, pasirinkite Siùsti paskutinç. Çra¹± galima siùsti IR ry¹iu, belaid¾iu Bluetooth ry¹iu arba MMS. Çra¹ù s±ra¹as Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos, Diktofonas ir Çra¹ù s±ra¹as. Parodomas meniu Galerija katalogù s±ra¹as. Norìdami per¾iþrìti çra¹ù s±ra¹±, pasirinkite Balso çra¹ai. Paspaudê Funkc., galite pasirinkti çvairias, meniu Galerija esanèiù, failù tvarkymo funkcijas. r. Galerija, 121 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 133

134 Kito katalogo nustatymas Norìdami nustatyti, kad failai bþtù i¹saugomi ne meniu Galerija esanèiame numatytajame kataloge Balso çra¹ai, o kuriame nors kitame kataloge, paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos, Diktofonas ir Pasirinkti atmintç. Pasirinkite katalog± i¹ meniu Galerija esanèio katalogù s±ra¹o. Ekvalaizeris Ekvalaizerio funkcija gali pagerinti per muzikos grotuv± atkuriamo garso kokybê, sustiprindama arba susilpnindama çvairiù da¾niù gars±. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pramogos ir GV progr. ekvalaiz. Pa¾ymìkite norim± ekvalaizerio parametrù rinkinç ir paspauskite Çjungti. Norìdami per¾iþrìti ar redaguoti pasirinkt± rinkinç, paspauskite Funkc. ir pasirinkite iþrìti, Redaguoti arba Pervadinti. Ne visus rinkinius galima redaguoti ar pervardyti. Tvarkyklì Pastaba: telefonas turi bþti çjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas meniu Tvarkyklì. Neçjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draud¾iama, arba kai telefonas gali sukelti trikd¾ius arba pavojù. adintuvas adintuve naudojamas programoje Laikrodis nustatytas laiko formatas. adintuvas veikia ir tada, kai telefonas yra i¹jungtas, taèiau kai baterijoje pakanka krþvio. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 134

135 Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì ir adintuvas. Pasirinkite Signalo laikas, çveskite skambìjimo laik± ir paspauskite Gerai. Norìdami pakeisti skambìjimo laik±, pasirinkite Çjungtas. Jei norite, kad telefonas skambìtù tam tikromis savaitìs dienomis, pasirinkite Kartoti signal±. Pasirinkite Signalo tonas, numatyt±jç signalo ton±, ton± i¹ skambìjimo tonù s±ra¹o arba i¹ Galerijos arba nustatykite, kad vietoje signalo çsijungtù radijas. Jei norite, kad atìjus nustatytam laikui vietoje melodijos çsijungtù radijas, prie telefono prijunkite laisvù rankù çrang± su mikrofonu. Atìjus skambìjimo laikui, çsijungs (per garsiakalbç) paskutinis klausytas radijo kanalas. Jei atjungsite laisvù rankù çrang± su mikrofonu ar i¹jungsite telefon±, vietoje radijo skambìs pagrindinì signalo melodija. Atìjus skambìjimo laikui Telefonas skamba, ekrane mirksi prane¹imas Dìmesio! ir laikas. Norìdami nutildyti telefon±, paspauskite Stabd. Jei telefonui leisite skambìti minutê arba paspausite Snausti, telefonas liausis skambìjês, taèiau ma¾daug po de¹imties minuèiù vìl ims skambìti. Jei vidinio ¾adintuvo skambìjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas i¹jungtas, telefonas çsijungia ir pradeda skambìti. Jei paspausite Stabd., ekrane pasirodys klausimas, ar skambuèiù priìmimui norite çjungti telefon± (Çjungti telefon±?). Paspauskite Ne, jei norite i¹jungti telefon±, arba Taip, jei norite skambinti ir atsiliepti ç skambuèius. Pastaba: nespauskite Taip, kai mobiliuoju telefonu naudotis draud¾iama, arba kai jis gali sukelti trikd¾ius arba pavojù. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 135

136 Kalendorius Kalendorius padeda atsiminti çvairius dalykus, bþtinus skambuèius, susitikimus ir gimtadienius. Kalendorius naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì ir Kalendorius. Patarimas: jei telefonui veikiant laukimo re¾imu norite greitai atidaryti meniu Kalendorius, paspauskite. Pa¾ymìkite norim± dien±. i± dien± ¾ymi rìmelis aplink dienos numerç. Jei su diena susietas bent vienas çra¹as, tada diena rodoma storesniu ¹riftu. Norìdami per¾iþrìti dienos çra¹us, paspauskite iþrìti. Norìdami perjungti ç savaitìs vaizd±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Savaitìs vaizdas. Norìdami per¾iþrìti vien± çra¹±, pa¾ymìkite norim± çra¹± ir paspauskite iþrìti. Atsidarê çra¹±, galite per¾iþrìti jame esanèius duomenis. Çra¹± galite per¾iþrìti, spausdami nar¹ymo mygtuk±. Norìdami sukurti çra¹±, siùsti çra¹± IR ry¹iu, belaid¾iu Bluetooth ry¹iu arba çra¹o formatu tiesiai ç kito suderinamo telefono kalendoriù arba siùsti çra¹± tekstiniu ar daugiaformaèiu prane¹imu, pasirinkite atitinkam± funkcij±. Funkcijù s±ra¹e yra çra¹ù trynimo, redagavimo, perkìlimo ir kartojimo, taip pat çra¹ù kopijavimo ç kit± dien± funkcijù. Norìdami i¹trinti i¹ kalendoriaus visus çra¹us, pasirinkite mìnesio arba savaitìs vaizd±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹trinti vis. çra¹us. Norìdami nustatyti dat±, laik±, datos arba laiko format±, pirm± savaitìs dien±, pasirinkite Parametrai. Naudodami funkcij± Automati¹kai i¹trinti çra¹us, galite nustatyti, kad, atìjus tam tikram laikui, telefonas automati¹kai i¹trintù senus çra¹us. Taèiau kartojami çra¹ai, pavyzd¾iui, gimtadieniù çra¹ai, nebus i¹trinti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 136

137 Naujas kalendoriaus çra¹as Apie raid¾iù ir skaièiù ra¹ym± skaitykite skyrelyje Teksto ra¹ymas, 40 psl. Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì ir Kalendorius. Pa¾ymìkite norim± dat±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Naujas çra¹as. Pasirinkite kurç nors i¹ toliau i¹vardytù çra¹ù tipù. Susitikimas para¹ykite tekst± (arba paspauskite Funkc. ir suraskite vard± adresù knygoje). Paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Para¹ykite susitikimo viet±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Para¹ykite susitikimo prad¾ios laik± ir paspauskite Gerai, tada para¹ykite pabaigos laik± ir paspauskite Gerai. Jei norite, kad telefonas apie çvykç prane¹tù signalu, pasirinkite Su garsu arba pasirinkite Be garso (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laik±. Skambutis çra¹ykite telefono numerç, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Çra¹ykite vard±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. (Jei nenorite ra¹yti telefono numerio, paspauskite Funkc. ir suraskite vard± bei numerç adresù knygoje.) Tada çra¹ykite skambuèio laik± ir paspauskite Gerai. Jei norite, kad telefonas apie çvykç prane¹tù signalu, pasirinkite Su garsu arba pasirinkite Be garso (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laik±. Gimtadienis çra¹ykite asmens vard± (arba paspauskite Funkc. ir suraskite vard± adresù knygoje), paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Tada çra¹ykite gimimo metus ir paspauskite Gerai. Jei norite, kad telefonas apie çvykç prane¹tù signalu, pasirinkite Su garsu arba pasirinkite Be garso (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laik±. U¾ra¹as para¹ykite tekst±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Çra¹ykite u¾ra¹o galiojimo pabaigos dat± ir paspauskite Gerai. Jei norite, kad telefonas apie çvykç prane¹tù signalu, pasirinkite Su garsu arba pasirinkite Be garso (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laik±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 137

138 Priminimas çra¹ykite priminimo tem±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite I¹saugoti. Jei norite, kad telefonas apie çvykç prane¹tù garsiniu signalu, pasirinkite Su signalu ir nustatykite skambìjimo laik±. Jei çjungìte garsinç signal±, ekrane rodomas simbolis, kai per¾iþrite çra¹us. Garsinis perspìjimas apie çra¹± Telefonas pypsi ir rodo çra¹±. Ekrane matydami prane¹im± apie skambutç, galìsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite. Jei norite tik i¹jungti signal±, o çra¹o per¾iþrìti nenorite, paspauskite U¾dar. Jei norite nutildyti telefon± ir per¾iþrìti çra¹±, paspauskite iþrìti. Jei norite, kad telefonas po de¹imties minuèiù vìl suskambìtù, paspauskite Snausti. Darbai Jei turite atlikti kokç nors darb±, galite i¹saugoti pastab± apie jç. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybê ir pa¾ymìti kaip atlikt±, kai jç baigsite. Darbù apra¹us galite rikiuoti pagal pirmenybê arba pagal dat±. Programa Darbai naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì ir Darbai. Norìdami apra¹yti nauj± darb±, paspauskite Nauj. çr¹. Apra¹ykite darb± ir paspauskite Saugoti. Pasirinkite darbo pirmenybê: Auk¹ta, Vidutinì arba ema. Telefonas automati¹kai nustato darbo termin± be signalo. Norìdami pakeisti termin±, atidarykite darbo apra¹± ir pasirinkite termino funkcij±. Taip pat galite pa¾ymìti apra¹± ir paspausti iþrìti arba Funkc. Norìdami sukurti nauj± darbo apra¹±, pasirinkite Naujas darbas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 138

139 Pavyzd¾iui, taip pat galite per¾iþrìti ir i¹trinti pasirinkt± darb± arba i¹trinti visus darbus, kuriuos pa¾ymìjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybê arba termin±, siùsti darbo apra¹± ç kit± telefon± tekstiniu arba daugiaformaèiu prane¹imu, i¹saugoti jç kaip kalendoriaus çra¹± arba kreiptis ç kalendoriù. Kai per¾iþrite darbo apra¹±, taip pat galite, pavyzd¾iui, taisyti jç, keisti darbo termin± ar pirmenybê, taip pat pa¾ymìti jç kaip atlikt±. Çra¹ai Norìdami ra¹yti ir siùsti tekst± IR ry¹iu, belaid¾iu Bluetooth ry¹iu, SMS arba MMS formatu ç suderinamus prietaisus, galite naudoti program± Çra¹ai. Programa Çra¹ai naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). 1. Norìdami atidaryti program± Çra¹ai, paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklì ir Çra¹ai. Pradìjus k± nors ra¹yti, telefonas papra¹ys nustatyti dat± ir laik±, jeigu jù nenustatìte anksèiau. 2. Norìdami sukurti tekstinç çra¹±, paspauskite N. çra¹as arba Funkc. ir pasirinkite Naujas çra¹as. 3. Para¹ykite k± nors ir pasirinkite I¹saugoti. Ç savo çra¹us galite çterpti laik± ir dat±. Jeigu datai ar laikui çra¹e trþksta vietos, telefonas papra¹ys i¹trinti i¹ çra¹o ¹iek tiek teksto. Taip pat galite siùsti çra¹± IR ry¹iu, belaid¾iu Bluetooth ry¹iu, MMS arba tekstinio prane¹imo (SMS) formatu ç suderinam± prietais±. Jeigu çra¹as per ilgas, kad bþtù çmanoma jç siùsti kaip tekstinç prane¹im±, telefonas papra¹ys i¹trinti i¹ çra¹o ¹iek tiek teksto. Taip pat galite pasinaudoti çra¹ù per¾iþros, trynimo ir redagavimo funkcijomis. Kai redaguojate çra¹±, galite u¾daryti teksto redaktoriù nei¹saugodami pakeitimù. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 139

140 Piniginì Programoje Piniginì galite i¹saugoti savo asmeninê informacij±, pavyzd¾iui, kredito korteliù numerius ir adresus. Kai çvairiuose tinklalapiuose turite çvesti asmeninê informacij±, pavyzd¾iui, kai k± nors perkate, galite pasinaudoti programa Piniginì (jei tinklalapyje galima naudoti Piniginìs funkcijas). Taip pat ¹ioje programoje galite i¹saugoti mobiliùjù paslaugù, kurios reikalauja vartotojo vardo ir slapta¾od¾io, kreipties kodus. Programoje Piniginì i¹saugoti duomenys prieinami tik çvedus Piniginìs kod±, kurç nustatìte atidarydami ¹i± program± pirm± kart±. Kai ekrane pasirodys prane¹imas Sugalvokite piniginìs kod±:, çra¹ykite kod± ir patvirtinkite jç paspausdami Gerai. Kai ekrane pasirodys prane¹imas Dar kart± çveskite piniginìs kod±:, dar kart± çra¹ykite kod± ir paspauskite Gerai. Taip pat ¾r. Piniginìs kodas (4 10 skaitmenù), 17 psl. Jei norite i¹trinti vis± Piniginìs turinç ir Piniginìs kod±, çjungê laukimo re¾im±, surinkite *# # (*#res wallet# raidìmis). Taip pat reikia çvesti telefono apsaugos kod± (¾r. Kreipties kodai, 16 psl.). Norìdami çtraukti naujus duomenis ç Piniginìs meniu ir juos redaguoti, atidarykite meniu Piniginì. Jei naudodamiesi kokia nors mobili±ja paslauga norite pasinaudoti Piniginìje esanèia informacija, atidarykite Piniginê per nar¹yklê (¾r. Nar¹yklì, 155 psl.). Piniginìs meniu atidarymas Norìdami atidaryti Piniginìs meniu, paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì ir Piniginì. Çra¹ykite savo Piniginìs kod± ir paspauskite Gerai (¾r. Piniginìs parametrai, 143 psl.) Norìdami sukurti korteliù informacijos rinkinius, skirtus, pavyzd¾iui, skirtingoms paslaugoms, pasirinkite Pinig. rinkiniai. Piniginìs rinkinys gali bþti naudingas, kai, pavyzd¾iui, norint Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 140

141 pasinaudoti kokia nors paslauga, reikia çvesti daug çvairiù duomenù. Kad nereikìtù atskirai ie¹koti çvairiù korteliù, jù informacij± galite sugrupuoti Piniginìs rinkiniuose. Norìdami i¹saugoti asmeniniù korteliù informacij±, pasirinkite Kortelìs. Galite i¹saugoti çvairiù mokìjimo korteliù, nuolaidù korteliù ir prieigos korteliù informacij±, pavyzd¾iui, vartotojo vardù ir slapta¾od¾iù rinkinius, skirtus çvairioms paslaugoms, taip pat adresus ir vartotojo duomenis. r. Korteliù informacijos i¹saugojimas, 141 psl. Norìdami i¹saugoti prane¹imus apie el. bilietus, kuriuos çsigijote naudodamiesi mobiliosiomis paslaugomis, pasirinkite Bilietai. Jei norite per¾iþrìti bilietus, paspauskite Funkc. ir pasirinkite iþrìti. Norìdami i¹saugoti mobiliùjù pirkiniù kvitus, pasirinkite Kvitai. Norìdami i¹saugoti çvairi± asmeninê informacij±, apsaugot± Piniginìs PIN kodu, pasirinkite Asmeniniai çra¹ai. r. Asmeniniai çra¹ai, 142 psl. Parametrai (¾r. Piniginìs parametrai, 143 psl.). Korteliù informacijos i¹saugojimas 1. Atidarykite Piniginê ir pasirinkite Kortelìs. 2. Pasirinkite kortelìs rþ¹ç: Mokìj. kortelìs kredito ir debeto kortelìs. Nuol. kortelìs çvairiù prekybos ir kitù paslaugù çstaigù pateiktos kortelìs. Prieig. kortelìs vartotojo vardai ir slapta¾od¾iai, naudojami prisijungiant prie çvairiù paslaugù tinklù. Vartot. inf. kort. asmeninìs nuostatos, reikalingos naudojantis çvairiomis tinklo paslaugomis. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 141

142 Adresù kortelìs çvairi vartotojo informacija, pavyzd¾iui, adresai, kuriais reikia pristatyti prekes ir s±skaitas. 3. Jeigu korteliù nìra, paspauskite Naujas. Prie¹ingu atveju paspauskite Funkc. ir pasirinkite Nauja(s). 4. U¾pildykite informacijos laukelius ir paspauskite Atlikta. Paslaugos teikìjas taip pat gali atsiùsti korteliù informacij± ç jþsù telefon± s±rankos prane¹imu. Jums prane¹, kokiai kategorijai priklauso kortelì. Gaut± kortelê galite i¹saugoti arba i¹trinti. I¹saugot± kortelê galite tik per¾iþrìti arba pervardyti jos turinio keisti negalite. Dìl galimybìs gauti kortelìs informacij± s±rankos prane¹imu teiraukitìs kortelìs arba paslaugos teikìjo. Asmeniniai çra¹ai Galite i¹saugoti asmeninius çra¹us, tokius kaip s±skaitù numeriai, slapta¾od¾iai, kodai ar pastabos. Atidarykite Piniginê ir pasirinkite Asmenin. çra¹ai. Paspaudê Funkc., galite atlikti su çra¹ais çvairius veiksmus: ¾iþrìti, çtraukti naujus, taisyti pasirinktus, rikiuoti pagal vard± ar dat± arba i¹trinti. Per¾iþrìdami pasirinkt± çra¹±, galite jç taisyti arba i¹trinti. Pasirinkê Siùsti kaip tekst±, galite nukopijuoti çra¹± tekstinio ar daugiaformaèio prane¹imo formatu. Pasirinkê Kopijuoti ç kalend., galite nukopijuoti çra¹± ç kalendoriù kaip priminim±. Pasirinkê Naudoti duomenis, i¹ çra¹o galite i¹rinkti numerius, el. pa¹to adresus ir interneto adresus. Piniginìs rinkinio sukþrimas I¹saugojê asmeniniù korteliù duomenis, galite sugrupuoti juos ç Piniginìs rinkinius. Kai atidarê kokç nors tinklalapç turite çvesti duomenis i¹ çvairiù korteliù, ¹iuos duomenis galìsite paimti i¹ atitinkamo Piniginìs rinkinio. 1. Atidarykite Piniginê ir pasirinkite Pinig. rinkiniai. 2. Norìdami sukurti nauj± Piniginìs rinkinç, kai prie¹ tai nebuvo sukurtas nì vienas, paspauskite Naujas. Jei yra bent vienas rinkinys, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Nauja(s). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 142

143 3. U¾pildykite laukelius ir paspauskite Atlikta. Kai kuriuose laukeliuose yra i¹ Piniginìs paimti duomenys. Pirma turite i¹saugoti tuos duomenis tada galìsite sukurti Piniginìs rinkinç. Rinkitìs mokìjimo kortelê pasirinkite kortelê i¹ mokìjimo korteliù s±ra¹o. Rinkitìs nuolaidù kortelê pasirinkite kortelê i¹ nuolaidù korteliù s±ra¹o. Rinkitìs prieigos kortelê pasirinkite kortelê i¹ prieigos korteliù s±ra¹o. Rinkitìs vartotojo informacijos kortelê pasirinkite kortelê i¹ vartotojo informacijos korteliù s±ra¹o. Rinkitìs s±skaitos gavìjo adres± pasirinkite adres± i¹ adresù korteliù s±ra¹o. Rinkitìs prekiù gavìjo adres± pasirinkite adres± i¹ adresù korteliù s±ra¹o. Rinkitìs kvito pristatymo adres± pasirinkite adres± i¹ adresù korteliù s±ra¹o. Rinkitìs kvito pristatymo metod± pasirinkite atitinkam± parametr± pagal kvito pristatymo bþd±: Telefonu arba El. pa¹to adresu. Piniginìs rinkinio pavadinimas: para¹ykite Piniginìs rinkinio pavadinim±. Piniginìs parametrai Atidarykite piniginê ir pasirinkite Parametrai. Norìdami pakeisti Piniginìs kod±, pasirinkite Pakeisti kod±. Norìdami nustatyti RFID kod±, pasirinkite RFID kodas. Tada nustatykite reikiamus parametrus: RFID kodas ir RFID kodo rþ¹is. (RFID radijo da¾nio identifikacija, t. y. technologija, apsauganti jþsù telefonu atliekamas finansines operacijas.) Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 143

144 Kaip turìtumìte mokìti u¾ pirkinius, naudodami program± Piniginì Atidarykite svetainê, kurioje galima k± nors nusipirkti naudojant program± Piniginì. Svetainì turi naudoti elektroninìs prekybos modeliavimo kalbos (ECML) standart±. r. Prisijungimas prie paslaugos serverio, 157 psl. I¹sirinkite norim± pirkinç ir atid¾iai perskaitykite vis± informacij± apie mokìjimo tvark±. Pastaba: viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todìl, prie¹ pirkdami, perskaitykite vis± tekst± iki galo, naudodamiesi nar¹ymo mygtuku. Kai bþsite pasirengê sumokìti u¾ pasirinktas prekes, telefonas paklaus, ar ¹iam tikslui naudosite program± Piniginì. Telefonas taip pat papra¹ys çvesti Piniginìs PIN kod±. Atidarê mokìjimo korteliù s±ra¹±, pasirinkite kortelê, kuria norìsite apmokìti pirkinç. Jeigu svetainì, kurioje perkate, duomenù form± pateikia elektroninìs prekybos modeliavimo kalba, telefonas automati¹kai u¾pildo kredito kortelìs duomenis arba Piniginìs rinkinyje esanèi± informacij±. Patvirtinkite pirkinç ir informacija bus i¹siùsta. Galite gauti patvirtinim± arba skaitmeninç pirkimo kvit±. Norìdami u¾daryti Piniginê, pasirinkite I¹jungti piniginê. Jei Piniginìs nenaudojate 5 minutes, ji u¾daroma automati¹kai. Pastaba: jei bandìte atidaryti ar atidarìte slapt± informacij±, kuriai reikalingi slapta¾od¾iai (pavyzd¾iui, savo banko s±skait±), i¹trinkite savo telefono laikinosios atminties turinç visuomet, kai baigiate tokia informacija naudotis. Kaip i¹trinti laikinosios atminties turinç, skaitykite skyrelyje Laikinoji atmintis, 163 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 144

145 Sinchronizacija Naudodamiesi programa Sinchronizacija, savo kalendoriaus ir adresù knygos duomenis galite i¹saugoti tolimame interneto serveryje (tinklo paslauga) arba suderinamame kompiuteryje. Jei i¹saugojote duomenis tolimame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esanèiais jþsù telefone, çjungdami sinchronizavimo program± savo telefone. Duomenis, esanèius adresù knygoje, kalendoriuje ir programoje Çra¹ai, taip pat galite sinchronizuoti su duomenimis, esanèiais jþsù suderinamame kompiuteryje, çjungdami sinchronizavimo program± savo kompiuteryje. SIM kortelìje i¹saugota adresù knyga nesinchronizuojama. Turìkite galvoje, kad atsakydami ç skambutç duomenù sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizacij±, ir tada j± teks pradìti i¹ naujo. Sinchronizavimas i¹ telefono Prie¹ pradìdami sinchronizacij± i¹ savo telefono, veikiausiai turìsite: u¾sisakyti duomenù sinchronizavimo paslaug± (norìdami gauti informacijos apie galimybê u¾sisakyti ¹i± paslaug± ir gauti jos parametrus, kreipkitìs ç savo tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±); gauti sinchronizavimo parametrus i¹ savo tinklo operatoriaus ar paslaugù teikìjo (¾r. Sinchronizacijos parametrai, 146 psl.); nustatyti sinchronizacijai atlikti reikalingus ry¹io parametrus (¾r. Telefono parengimas paslaugoms, 156 psl.). Sinchronizavimo programos çjungimas jþsù telefone: 1. Çjunkite sinchronizacijai atlikti reikalingus ry¹io parametrus. r. Telefono parengimas paslaugoms, 156 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 145

146 2. Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì, Sinchronizacija, Parametrai ir Aktyvþs interneto sinchr. parametrai. Suraskite rinkinç, kurç norite çjungti, ir paspauskite Çjungti. Pa¾ymìkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti. r. funkcijos Sinchronizuotini duomenys apra¹± skyrelyje Sinchronizacijos parametrai, 146 psl. 3. Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì, Sinchronizacija ir Sinchronizuoti. 4. Pa¾ymìti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus. Turìkite galvoje, kad sinchronizuojant pirm± kart± arba po pertraukos, sinchronizacija gali u¾trukti iki 30 minuèiù, jei adresù knyga ar kalendorius yra pilnas. Sinchronizacijos parametrai Sinchronizacijos parametrus galite gauti i¹ savo tinklo operatoriaus arba paslaugù teikìjo s±rankos prane¹imu. Kaip priimti parametrus s±rankos prane¹imu, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 35 psl. Rankinis parametrù nustatymas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklì, Sinchronizacija ir Parametrai. 2. Pasirinkite Aktyvþs interneto sinchr. parametrai. 3. Suraskite rinkinç, kurç norite çjungti, ir paspauskite Çjungti. Turite çjungti rinkinç, kuriame norite i¹saugoti sinchronizacijos parametrus. Rinkinys tai keli parametrai, reikalingi ry¹iui su paslauga u¾megzti. 4. Pasirinkite Red. aktyvius interneto snchr. par. Po vien± pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reik¹mes. Parametrù pavadinimas. Çra¹ykite rinkinio pavadinim± ir paspauskite Gerai. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 146

147 Sinchronizuotini duomenys. Pa¾ymìkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti Adresù knyga, Kalendorius ir (arba) Çra¹ai ir paspauskite Atlikta. Duomenù baziù adresai. Pasirinkite Adresù knygos duomenù bazì, Kalendoriaus duomenù bazì ir/arba Çra¹ù duomenù bazì. Çra¹ykite duomenù bazìs pavadinim± ir paspauskite Gerai. Vartotojo vardas. Çra¹ykite vartotojo vard± ir paspauskite Gerai. Slapta¾odis. Çveskite slapta¾odç ir paspauskite Gerai. Sinchronizacijos serveris. Çra¹ykite serverio pavadinim± ir paspauskite Gerai. Ry¹io parametrai. Nustatykite sinchronizacijai atlikti reikalingus ry¹io parametrus. r. Rankinis paslaugos parametrù çvedimas, 156 psl. Po vien± pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reik¹mes. Dìl parametrù kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Pasirinkite Kompiuterio sinchr. parametrai ir çveskite serverio valdomos sinchronizacijos parametrus. Vartotojo vardas. Çra¹ykite vartotojo vard± ir paspauskite Gerai. Slapta¾odis. Çveskite slapta¾odç ir paspauskite Gerai. Sinchronizavimas i¹ asmeninio kompiuterio Norìdami sinchronizuoti adresù knyg±, kalendoriù ir programos Çra¹ai turinç i¹ savo asmeninio kompiuterio, naudokite IR ry¹ç, Bluetooth ry¹ç arba duomenù kabelç. Taip pat savo kompiuteryje turite çdiegti s±veikai su jþsù telefonu tinkam± program± PC Suite. Pradìkite sinchronizacij± i¹ savo asmeninio kompiuterio çjungdami PC Suite. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 147

148 Programos Pastaba: telefonas turi bþti çjungtas, jei norite naudoti ¹i± funkcij±. Neçjunkite telefono, kai belaid¾iu telefonu naudotis draud¾iama arba kai jis gali sukelti trikd¾ius ar pavojù. aidimai Jþsù telefone yra keli ¾aidimai, specialiai skirti ¹iam Nokia telefonui. aidimo çjungimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, aidimai ir Rinktis ¾aidim±. 2. Suraskite ¾aidim± ar ¾aidimù grupê (pavadinimas priklauso nuo ¾aidimo). 3. Paspauskite. Jei pa¾ymìjote vien± ¾aidim±, jis çsijungs. Prie¹ingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupìs ¾aidimù s±ra¹as. Jei norite çjungti vien± ¾aidim±, pa¾ymìkite jç ir paspauskite. Turìkite galvoje, kad ¾aid¾iant kai kuriuos ¾aidimus telefono baterija gali i¹sikrauti greièiau (todìl telefon± reikìtù prijungti prie çkroviklio). Kitos ¾aidimo ar ¾aidimù grupìs funkcijos aidimù funkcijos (¾r. Kitos funkcijos, veikianèios programoje ar programù rinkinyje, 150 psl.). aidimai, kuriuos galite parsisiùsti Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, aidimai ir aidimai parsis. Rodomas galimù tinklalapiù ¾ymù s±ra¹as. Norìdami atidaryti ¾ymù s±ra¹± per meniu iniatinklis, pasirinkite Kitos ¾ymos (¾r. ymos, 161 psl.). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 148

149 Pasirinkite norimo tinklalapio ¾ym±. Jei ry¹io u¾megzti nepavyksta, tikriausiai negalìsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ry¹io parametrai tuo metu yra çjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu iniatinklis ir çjunkite kit± paslaugù parametrù rinkinç (¾r. Prisijungimas prie paslaugos serverio, 157 psl.). Dar kart± pabandykite atidaryti tinklalapç. Apie çvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitìs tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugù teikìjo. Failus siùskitìs tik i¹ patikimù ¹altiniù. Norìdami parsisiùsti daugiau ¾aidimù, skaitykite instrukcijas skyrelyje Programos parsisiuntimas, 151 psl. Kai parsisiunèiate ¾aidim±, jç galite i¹saugoti ne tik meniu aidimai, bet ir meniu Programos. aidimù u¾imama atmintis Jei norite per¾iþrìti, kiek atminties skirta ¾aidimams ir programoms çdiegti, paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, aidimai ir Atmintis. Taip pat ¾r. Programù naudojama atmintis, 152 psl. aidimai naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). aidimù parametrai Norìdami nustatyti ¾aidimo garsus, ap¹vietim± ir virpesius, paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, aidimai ir Progr. parametrai. Programos Jþsù telefone yra kelios Java programos, specialiai skirtos ¹iam Nokia telefonui. Programos çjungimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kolekcija ir Rinktis program±. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 149

150 2. Suraskite program± ar programù grupê (pavadinimas priklauso nuo programos). 3. Paspauskite Atidaryti. Jei pa¾ymìjote vien± program±, ji çsijungs. Prie¹ingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupìs programù s±ra¹as. Jei norite çjungti vien± program±, pa¾ymìkite j± ir paspauskite Atidaryti. Turìkite galvoje, kad veikiant kai kurioms programoms telefono baterija gali i¹sikrauti greièiau (todìl telefon± reikìtù prijungti prie çkroviklio). Kitos funkcijos, veikianèios programoje ar programù rinkinyje Pasirinkê I¹trinti, galite i¹trinti program± arba programù rinkinç i¹ telefono. Jeigu i¹trintumìte gamykloje çdiegt± arba telefone nustatyt± program±, j± galìtumìte vìl parsisiùsti ç savo telefon± i¹ Nokia svetainìs ( pagalbos skyriaus. Norìdami gauti papildomos informacijos apie program±, pasirinkite Informacija. Pasirinkê Tikrinti versij± (tinklo paslauga), galite patikrinti, ar tinklalapiuose nìra naujos parsisiuntimui siþlomos programos versijos. Norìdami gauti papildomos, su programa susijusios, informacijos ar duomenù i¹ tinklalapiù, pasirinkite Tinklalapis. Kad ¹i funkcija veiktù, j± turi vykdyti tinklas. i funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas. Norìdami apriboti programos galimybê kreiptis ç tinkl± (kad nepatirtumìte netikìtù i¹laidù), pasirinkite Programos teisìs. Rodomos çvairios kategorijos. Kiekvienoje kategorijoje pasirinkite kurç nors i¹ ¹iù leidimù (teisiù): Klausti kaskart telefonas visada pra¹ys leidimo prisijungti prie tinklo. Klausti tik pirm± k. telefonas pra¹ys leidimo prisijungti prie tinklo tik pirm± kart±. Visada leid¾iama programos galimybì prisijungti prie tinklo neribojama. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 150

151 Neleid¾iama programai draud¾iama prisijungti prie tinklo. Jungtis per kai kurioms programoms, kurioms reikia atskirù paslaugos parametrù. Kaip numatyt±jç parametrù rinkinç, jþsù telefonas naudoja paslaugos parametrus, nustatytus nar¹yklei. Programos parsisiuntimas Jþsù telefone çdiegta J2ME TM Java technologija. Prie¹ parsisiùsdami program± ç savo telefon±, patikrinkite, ar ji tinka jþsù telefonui. Failus siùskitìs tik i¹ patikimù ¹altiniù. Naujù Java programù galite parsisiùsti çvairiais, toliau apra¹ytais, bþdais. Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kolekcija ir Programos parsis. Rodomas galimù svetainiù ¾ymù s±ra¹as. Norìdami atidaryti ¾ymù s±ra¹± per meniu iniatinklis, pasirinkite Kitos ¾ymos (¾r. ymos, 161 psl.). Pasirinkite norimo tinklalapio ¾ym±. Jei ry¹io u¾megzti nepavyksta, tikriausiai negalìsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ry¹io parametrai tuo metu yra çjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu iniatinklis ir çjunkite kit± paslaugù parametrù rinkinç (¾r. Prisijungimas prie paslaugos serverio, 157 psl.). Dar kart± pabandykite atidaryti tinklalapç. Apie çvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitìs tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugù teikìjo. Paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis ir Parsis. nuorodos. Pasirinkite program± ar ¾aidim±, kurç norite parsisiùsti. r. Parsisiuntimas, 162 psl. Naudokitìs ¾aidimù parsisiuntimo funkcijomis (¾r. aidimai, kuriuos galite parsisiùsti, 148 psl.). Norìdami parsisiùsti programù ç telefon±, naudokite Nokia Application installer (programù çdiegiklç) i¹ programù paketo PC Suite. Turìkite galvoje, kad Nokia neteikia jokiù garantijù programoms, gautoms i¹ tinklalapiù, kuriù nekontroliuoja Nokia. Jeigu nusprêsite parsisiùsti Java programù i¹ tokiù tinklalapiù, turìsite imtis visù atsargumo priemoniù dìl jù saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 151

152 Kai parsisiunèiate program±, j± galite i¹saugoti ne tik meniu Programos, bet ir meniu aidimai. Daugiaformaèiù failù kortelìje negalima i¹saugoti Java ¾aidimù ir programù. Programù naudojama atmintis Jei norite per¾iþrìti, kiek atminties skirta ¾aidimams ir programoms çdiegti, paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kolekcija ir Atmintis. Programos naudoja bendr±j± atmintç (¾r. Bendroji atmintis, 21 psl.). Skaièiuoklì Telefono skaièiuoklì atlieka sudìties, atimties, daugybos, dalybos, kìlimo kvadratu, kvadratinìs ¹aknies traukimo ir valiutù konvertavimo veiksmus. ios skaièiuoklìs tikslumas yra ribotas, todìl gali pasitaikyti apvalinimo klaidù, ypaè dideliù skaièiù dalybos veiksmuose. 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kitos ir Skaièiuoklì. 2. Kai ekrane bus rodomas 0, çra¹ykite pirm± veiksmo skaièiù. Jei norite çvesti de¹imtainç kablelç, paspauskite. 3. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Sudìti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinì ¹aknis arba Keisti ¾enkl±. Patarimas: veiksmus galite atlikti kitokiu bþdu, t. y. paspausti vien± kart±, norìdami sudìti, du kartus atimti, tris kartus padauginti arba keturis kartus padalyti skaièius. 4. Çra¹ykite antr± skaièiù. 5. Norìdami gauti veiksmo rezultat±, paspauskite Rezult. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5 tiek, kiek reikia. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 152

153 6. Norìdami atlikti nauj± veiksm±, palaikykite paspaudê I¹trinti. Valiutos konvertavimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kitos ir Skaièiuoklì. 2. Norìdami i¹saugoti keitimo kurs±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Keitimo kursas. Pasirinkite norim± funkcij±. Çra¹ykite keitimo kurs± (paspauskite, norìdami çvesti de¹imtainç kablelç) ir paspauskite Gerai. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeièiate jo kitu. 3. Para¹ykite valiutos sum±, kuri± reikia konvertuoti, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Ç vietinê valiut± arba Ç kit± valiut±. Patarimas: taip pat valiutas galite konvertuoti, kai çjungtas laukimo re¾imas. Para¹ykite valiutos sum±, kuri± reikia konvertuoti, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Ç vietinê valiut± arba Ç kit± valiut±. Atgalinìs atskaitos laikmatis Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kitos ir Atgalin. laikmatis. Çra¹ykite laik± (valandomis, minutìmis ir sekundìmis), kuriam praìjus telefonas skambìs, ir paspauskite Gerai. Jei norite, çra¹ykite pastab±, kuri bus rodoma atìjus skambìjimo laikui, ir paspauskite Pradìti, kad atgalinìs atskaitos laikmatis pradìtù skaièiuoti laik±. Jei norite pakeisti laik±, pasirinkite Keisti trukmê, o jeigu norite sustabdyti laikmatç, pasirinkite Sustabdyti. Jei ateina skambìjimo laikas, kai telefonas veikia laukimo re¾imu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo çra¹yta) arba prane¹imas Laikas baigìsi (jei pastaba nebuvo çra¹yta). I¹junkite signal± paspausdami bet kokç klavi¹±. Jeigu nì vienas klavi¹as nepaspaud¾iamas per 30 sekund¾iù, signalas i¹jungiamas automati¹kai. Norìdami i¹jungti signal± ir i¹trinti prane¹im±, paspauskite U¾dar. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 153

154 Chronometras Chronometru galite matuoti bendr±, tarpinç ir etapinç laik±. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laik± skaièiuotù fone, paspauskite. Naudojant chronometr±, i¹kraunama baterija ir sutrumpìja telefono veikimo laikas. Neu¾mir¹kite i¹jungti laiko skaièiavimo fone, kai su telefonu atliekate kitas operacijas. Bendro ir tarpinio laiko matavimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kitos, Chronometras ir Tarpinis laikas. Galite pasirinkti Têsti, jei nustatìte, kad laikas bþtù skaièiuojamas fone. 2. Norìdami pradìti matuoti laik±, paspauskite Pradìti. Paspauskite L-tarpis kiekvien± kart±, kai norite u¾fiksuoti tarpinç laik±. Tarpiniai laiko matavimo rezultatai ekrane rodomame s±ra¹e pateikiami po skaièiuojamu laiku. Visus laiko matavimo rezultatus galite per¾iþrìti naudodamiesi nar¹ymo mygtuku. 3. Jei nebenorite matuoti laiko, paspauskite Stabd. 4. Norìdami i¹saugoti laiko matavimo rezultatus, paspauskite Saugoti ir çvardykite rezultatù rinkinç. Norìdami vìl matuoti laik±, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pradìti. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norìdami anuliuoti chronometro rodmenis jù nei¹saugodami, pasirinkite Anuliuoti. Etapinis laikas Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kitos, Chronometras ir Etapinis laikas. Norìdami pradìti matuoti laik±, paspauskite Pradìti. Norìdami u¾fiksuoti etapo laik±, paspauskite Etapas. Norìdami nutraukti etapinio laiko matavim±, paspauskite Stabd. Norìdami i¹saugoti laiko matavimo rezultatus, paspauskite Saugoti ir çvardykite rezultatù rinkinç. Norìdami i¹saugoti laik± arba anuliuoti etapù laiko matavimo rezultatus, paspauskite Funkc. r. Bendro ir tarpinio laiko matavimas, 154 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 154

155 Laiko matavimo rezultatù per¾iþra ir trynimas Paspauskite Meniu, pasirinkite Programos, Kitos ir Chronometras. Jeigu chronometro rodmenys neanuliuoti ir norite patikrinti paskutinç laiko matavimo rezultat±, pasirinkite Paskutinis laikas. Norìdami pamatyti vardù s±ra¹± ir galutinius laiko matavimo rezultatus, pasirinkite iþrìti laik±. Pasirinkite laiko matavimo rezultatù rinkinç, kurç norite per¾iþrìti. Jei norite i¹trinti i¹saugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite I¹trinti laiko rez. Pasirinkite I¹trinti visus ir paspauskite Gerai arba pasirinkite Trinti po vien±, pa¾ymìkite tuos rezultatus, kuriuos norite i¹trinti, paspauskite I¹trinti ir Gerai. Nar¹yklì Telefono nar¹yklì suteikia galimybê naudotis çvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis. Pavyzd¾iui, galite su¾inoti orù prognozê, naujienas, skryd¾iù laik±, finansinê informacij±. Pastaba: telefonas turi bþti çjungtas, jei norite naudoti ¹i± funkcij±. Neçjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draud¾iama, arba kai telefonas gali sukelti trikd¾ius arba pavojù. Apie galimybes naudotis ¹iomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitìs tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugù teikìjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugù teikìjai taip pat pateiks jù paslaugù naudojimo instrukcijas. Savo telefono nar¹yklìje galite matyti ir belaidìs aplinkos kalba (WML), ir i¹plìstine hiperteksto kalba (xhtml) para¹ytus tinklalapius. Riboto dyd¾io ekrane tinklalapiai gali bþti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kuriù tinklalapiù elementù. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 155

156 Pagrindiniai paslaugù çjungimo ir naudojimo veiksmai 1. I¹saugokite paslaugù parametrus, kuriù reikia norint naudotis pasirinkta paslauga. r. 156 psl. 2. Prisijunkite prie norimos paslaugos serverio. r. 157 psl. 3. Pradìkite paslaugos tinklalapiù per¾iþr±. r. 158 psl. 4. Baigê nar¹yti, u¾baikite ry¹ç su paslauga. r. 160 psl. Telefono parengimas paslaugoms Paslaugos parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu i¹ tinklo operatoriaus arba paslaugos teikìjo, kuris siþlo jums norim± paslaug±. Parametrus taip pat galite çvesti rankiniu bþdu arba çkelti ir redaguoti juos, naudodami program± PC Suite. I¹samesnìs informacijos ir atitinkamù parametrù kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugos teikìj±, kuris siþlo norim± paslaug±. Kaip priimti paslaugos parametrus s±rankos prane¹imu, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 35 psl. Rankinis paslaugos parametrù çvedimas 1. Paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis, Parametrai ir Ry¹io parametrai. 2. Pasirinkite Aktyvþs ¾inia-tinklio parametrai. 3. Pa¾ymìkite ry¹io parametrù rinkinç, kurç norite çjungti, ir paspauskite Çjungti. Turite çjungti ry¹io parametrù rinkinç, kuriame norite i¹saugoti paslaugos parametrus. Ry¹io parametrù rinkinys tai keli parametrai, reikalingi ry¹iui su paslauga u¾megzti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 156

157 4. Pasirinkite Keisti akt. ¾inia-tinklio parametrus. Paeiliui pasirinkite kiekvien± parametr± ir nustatykite reikiamas reik¹mes naudodamiesi informacija, gauta i¹ tinklo operatoriaus ar paslaugù teikìjo. Visi su ne¹mena susijê parametrai yra meniu Ne¹menos parametrai. Prisijungimas prie paslaugos serverio Pirma turite çjungti paslaugos parametrus, kuriù reikia norint naudotis pasirinkta paslauga. Parametrù çjungimas: Paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis, Parametrai ir Ry¹io parametrai. Pasirinkite Aktyvþs ¾inia-tinklio parametrai, suraskite ry¹io parametrù rinkinç, kurç norite çjungti, ir paspauskite Çjungti. Tada prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungti galima trimis bþdais: atidarykite pirm± tinklalapç, pavyzd¾iui, pradinç paslaugos teikìjo svetainìs tinklalapç: paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis ir Pradinis tinklalapis arba palaikykite paspaudê, kai çjungtas laukimo re¾imas; pasirinkite paslaugos ¾ym±: paspauskite Meniu, pa¾ymìkite iniatinklis, ymos ir pasirinkite ¾ym± (jei ¾ymos neçmanoma naudoti su aktyviais paslaugos parametrais, çjunkite kit± paslaugos parametrù rinkinç ir pabandykite dar kart±); pasirinkite paskutinç interneto adres±: paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis, Pask. intrn. adr.; Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 157

158 çra¹ykite paslaugos svetainìs adres±: paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis ir Ç tinklalapç, tada çra¹ykite paslaugos tinklalapio adres± ir paspauskite Gerai. Paslaugos tinklalapiù per¾iþra Prisijungê prie paslaugos serverio, galite pradìti paslaugos tinklalapiù per¾iþr±. Naudojantis çvairiomis paslaugomis, telefono klavi¹ù funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. Jei duomenù ne¹mena yra pasirinktas GPRS, per¾iþros metu ekrano vir¹uje, kairìje pusìje, rodomas simbolis. Jeigu çjungus (E)GPRS ry¹ç jums kas nors skambina, atsiunèia tekstinç prane¹im± arba skambinate jþs, ekrano vir¹uje, de¹iniajame kampe, rodomas simbolis. Jis rei¹kia, kad (E)GPRS ry¹ys sustabdytas (u¾laikytas). Pasibaigus ry¹iui, telefonas bando i¹ naujo u¾megzti (E)GPRS ry¹ç. Telefono klavi¹ù funkcijos naudojant nar¹yklê Tinklalapç galite per¾iþrìti, spausdami bet koki±nar¹ymo mygtuko rodyklê. Norìdami pasirinkti pa¾ymìt± element±, paspauskite arba Funkc. ir nuorodos atidarymo funkcij±. Raides ir skaièius galite çvesti klavi¹ais, o specialiuosius ¾enklus. Funkcijos, kuriomis galima naudotis nar¹ant tinklalapius Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kuri± nors i¹ galimù funkcijù. Paslaugos teikìjas gali pasiþlyti ir kitù funkcijù. Pasirinkite reikiamas funkcijas i¹ toliau apra¹ytùjù. Pradinis tinklalapis vìl atidaryti pradinç tinklalapç. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 158

159 Nuorodos atidaryti nauj± funkcijù s±ra¹±, bþding±, pavyzd¾iui, atidarytam tinklalapiui. i funkcija rodoma tik tada, kai tinklalapyje yra nuorodù. Susieti ¾ym± i¹saugoti tinklalapio adres± kaip ¾ym±. ymos. r. ymos, 161 psl. Istorija vìliausiai aplankytù tinklalapiù adresù s±ra¹as. Parsis. nuorodos rodyti parsisiunèiamù failù ¾ymù s±ra¹±. Kitos funkcijos rodyti kitù funkcijù (pavyzd¾iui, Piniginìs funkcijù ir kai kuriù saugumo funkcijù) s±ra¹±. Vìl atidaryti i¹ naujo atidaryti ir atnaujinti atidaryt± tinklalapç. Baigti. r. Ry¹io su paslauga pabaiga, 160 psl. Adresù knyga çtraukti adresatus ç telefonù knyg± ar tvarkyti jù duomenis. Pastaba: jei bandìte atidaryti ar atidarìte slapt± informacij±, kuriai reikalingi slapta¾od¾iai (pavyzd¾iui, savo banko s±skait±), i¹trinkite savo telefono laikinosios atminties turinç visuomet, kai baigiate tokia informacija naudotis. Kaip i¹trinti laikinosios atminties turinç, skaitykite skyrelyje Laikinoji atmintis, 163 psl. Tiesioginis skambinimas Naudodamiesi nar¹ykle, galite naudotis çvairiomis funkcijomis: galite skambinti telefonu, siùsti DTMF tonus, kai esate u¾mezgê balso ry¹ç, i¹saugoti vard± ir telefono numerç i¹ tinklalapio. Norìdami kam nors skambinti nar¹ymo sesijos metu, paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos ir Adresù knyga. Pasirinkite numerç, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite. Norìdami vìl naudotis interneto ry¹iu, paspauskite Atgal. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 159

160 Ry¹io su paslauga pabaiga Norìdami baigti nar¹yti ir baigti ry¹ç, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Baigti. Kai rodomas klausimas Baigti nar¹yti?, paspauskite Taip. Arba dukart paspauskite, arba palaikykite paspaudê. Nar¹yklìs vaizdo parametrai Nar¹ydami paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos ir Vaizdo elementai arba, telefonui veikiant laukimo re¾imu, paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis, Parametrai ir Vaizdo elementai. Pasirinkite Teksto çtalpinimas. Norìdami, kad ç vien± eilutê netelpantis tekstas bþtù perkeltas ç kit± eilutê, pasirinkite Çjungtas. Norìdami sutrumpinti tekst±, pasirinkite I¹jungtas. Pasirinkite rifto dydis ir Ma¾as, Vidutinis arba Didelis. Pasirinkite Rodyti grafinius elementus. Jei pasirinksite Ne, paveikslìliai nebus rodomi tinklalapyje. Pasirinkus Ne, tinklalapiù su daugybe paveikslìliù per¾iþra gali pagreitìti. Pasirinkite Perspìjimai, Perspìjimas apie nesaugù ry¹ç ir Taip, jei norite, kad nar¹ymo metu telefonas perspìtù, kai ry¹ys tampa nesaugus. Pasirinkite Perspìjimas apie nesaugius failus ir Taip, jei norite, kad telefonas perspìtù apie nesaugius elementus saugiame tinklalapyje. Turìkite galvoje, kad ¹ie perspìjimai neu¾tikrina saugaus ry¹io. I¹samesnì informacija pateikta skyrelyje Nar¹yklìs saugumas, 164 psl. Norìdami pasirinkti telefono ekrane rodomù tinklalapiù ra¹menù lentelê, kai tuose tinklalapiuose nìra informacijos apie ra¹menù kodavim±, arba nustatyti, kad ç suderinam± telefon± siunèiamas interneto adresas visuomet bþtù koduojamas koduote UTF-8, pasirinkite Ra¹menù kodavimas. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 160

161 Slapukai Slapukas yra duomenys, kuriuos tinklalapis i¹saugo jþsù telefono nar¹yklìs laikinojoje atmintyje. ie duomenys gali bþti, pavyzd¾iui, vartotojo informacija arba nar¹yklìs parametrai. Slapukai saugomi tol, kol nei¹trinate laikinosios atminties turinio (¾r. skyrelç Laikinoji atmintis, 163 psl.) 1. Nar¹ydami paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos, Saugumas ir Slapukai arba, kai çjungtas laukimo re¾imas, paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis, Parametrai, Apsaugos parametrai ir Slapukai. 2. Pasirinkite Leid¾iami arba Draud¾iami, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukù. ymos Nar¹ydami galite telefono atmintyje i¹saugoti tinklalapiù ¾ymas, t. y. jù adresus (¾r. Funkcijos, kuriomis galima naudotis nar¹ant tinklalapius, 158 psl.). ymù naudojimas 1. Nar¹ydami paspauskite Funkc. ir pasirinkite ymos arba, kai çjungtas laukimo re¾imas, paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis ir ymos. 2. Pa¾ymìkite ¾ym±, su kuria susiet± tinklalapç norite atidaryti, ir paspauskite Rinktis. 3. Pasirinkê Funkc., galite per¾iþrìti pasirinktos ¾ymos pavadinim± ir adres±, taisyti arba i¹trinti pasirinkt± ¾ym±, siùsti tiesiai ç kit± telefon± ¾ymos formatu arba tekstinio prane¹imo formatu, sukurti nauj± ¾ym±, i¹saugoti j± kataloge. Pastaba: Jþsù telefone gali bþti i¹ anksto çra¹ytos kelios ¾ymos, nurodanèios tinklalapius, kurie nìra susijê su Nokia. Nokia ¹iù tinklalapiù at¾vilgiu neteikia jokiù garantijù ir jù neremia. Jeigu nusprêsite atidaryti ¹iuos tinklalapius, turite imtis visù atsargumo priemoniù jù saugumo ir turinio at¾vilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 161

162 ymos priìmimas Kai gaunate ¾ym± (siunèiam± ¾ymos formatu), rodomas prane¹imas Gauta 1 ¾yma. Norìdami per¾iþrìti ¾ym±, paspauskite Rodyti. Norìdami i¹saugoti ¾ym±, paspauskite Saugoti arba galite paspausti Funkc. ir, norìdami per¾iþrìti informacij±, pasirinkti Pa¾iþrìti arba, norìdami panaikinti ¾ym±, pasirinkti I¹trinti. Jei tik gavê ¾ym± norite j± panaikinti, paspauskite U¾dar. ir Gerai. Parsisiuntimas 1. Norìdami parsisiùsti ç telefon± daugiau tonù, atvaizdù, ¾aidimù ar programù, paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis ir Parsis. nuorodos (tinklo paslauga). 2. Priklausomai nuo to, k± norite parsisiùsti, pasirinkite atitinkam± funkcij±: Parsisiunè. tonai, Parsis. paveiksl., aidimai parsis., Parsis. vaizdo çra¹. arba Programos parsis. Failus siùskitìs tik i¹ patikimù ¹altiniù. Paslaugù dì¾utì Telefonas gali priimti paslaugù prane¹imus (pateiktinius prane¹imus) i¹ paslaugù teikìjo (tinklo paslauga). Paslaugù prane¹imai gali bþti, pavyzd¾iui, naujienù antra¹tìs. Paslaugos prane¹ime gali bþti tekstinis prane¹imas arba paslaugos adresas. Norìdami atidaryti paslaugù dì¾utê (Paslaugù dì¾utì), kai telefonui veikiant laukimo re¾imu gaunate paslaugos prane¹im±, paspauskite Rodyti. Jei paspausite U¾dar., prane¹imas bus perkeltas ç katalog± Paslaugù dì¾utì. Norìdami vìliau atidaryti katalog± Paslaugù dì¾utì, paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis ir Paslaugù dì¾utì. Jei norite atidaryti paslaugù dì¾utê (Paslaugù dì¾utì) tuo metu, kai nar¹ote, paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos ir Paslaugù dì¾utì. Suraskite norim± prane¹im± ir paspauskite Funkc. Jei Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 162

163 norite çjungti nar¹yklê ir parsisiùsti pa¾ymìtus failus, pasirinkite Priimti. Jei norite per¾iþrìti i¹sami± paslaugos prane¹imo informacij±, pasirinkite Informacija. Jei norite i¹trinti ¹i± informacij±, pasirinkite I¹trinti. Paslaugù dì¾utìs parametrai Paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis, Parametrai ir Paslaugù dì¾utìs parametrai. Pasirinkite Paslaugù prane¹imai ir Çjungti (arba I¹jungti), jei norite, kad telefonas priimtù (arba nepriimtù) paslaugos prane¹imus. Norìdami, kad telefonas priimtù (ar nepriimtù) paslaugos prane¹imus tik i¹ paslaugos teikìjo siþlomù autoriù, pasirinkite Prane¹imù atranka ir Çjungti (ar I¹jungti). Norìdami per¾iþrìti siþlomù autoriù s±ra¹±, pasirinkite Patikimi kanalai. Pasirinkite Automatinis ry¹ys. Jei nustatìte, kad telefonas priimtù paslaugos prane¹imus, ir pasirinkote Çjungtas, gavês paslaugos prane¹im±, telefonas, veikdamas laukimo re¾imu, automati¹kai çjungs nar¹yklê. Jei pasirinksite I¹jungtas, telefonas çjungs nar¹yklê tik tada, kai gavê paslaugos prane¹im±, pasirinksite Priimti. Laikinoji atmintis Priimta informacija ir paslaugù turinys yra patalpinami jþsù telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupyklinì atmintis, kuri naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Laikinosios atminties turinio i¹trynimas: nar¹ydami paspauskite Funkc., pasirinkite Kitos funkcijos ir Trinti laik. atmintç arba, kai çjungtas laukimo re¾imas, paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis ir Trinti laik. atmintç. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 163

164 Nar¹yklìs saugumas Saugumo funkcijos gali bþti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzd¾iui, bankinìms ar prekybinìms tinklalapiù funkcijoms. Tokiems ry¹iams jums reikalingos saugumo pa¾ymos ir da¾nai apsaugos modulis, kuris gali bþti jþsù SIM kortelìje. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. Apsaugos modulis Apsaugos modulyje gali bþti saugomos pa¾ymos, asmeniniai ir vie¹ieji ¹ifravimo raktai. Apsaugos modulio paskirtis padidinti per nar¹yklê naudojamù programù saugum±. Taip pat apsaugos modulis suteikia galimybê naudoti skaitmeninç para¹±. Pa¾ymas ç apsaugos modulç çra¹o paslaugos teikìjas. Paspauskite Meniu, pasirinkite iniatinklis, Parametrai, Apsaugos parametrai ir Apsaugos modulio parametrai. Norìdami patikrinti apsaugos modulio pavadinim±, jo bþklê, gamintoj± ir serijos numerç, pasirinkite Apsaugos modulio duomenys. Norìdami, kad telefonas pra¹ytù modulio PIN kodo tuomet, kai bus naudojamos apsaugos modulio paslaugos, pasirinkite Modulio PIN reikalavimas. Çveskite kod± ir pasirinkite Çjungtas. Norìdami i¹jungti modulio PIN reikalavim±, pasirinkite I¹jungtas. Norìdami pakeisti modulio PIN kod±, jei tai leid¾ia daryti apsaugos modulis, pasirinkite Pakeisti modulio PIN. Çveskite esam± modulio PIN kod±, tada du kartus nauj± kod±. Pakeisti neatmetam±jç PIN. Pasirinkite para¹o (neatmetam±jç) PIN, kurç norite pakeisti. Çveskite esam± PIN kod±, tada du kartus nauj± kod±. Taip pat ¾r. Kreipties kodai, 16 psl. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 164

165 Pa¾ymos Pa¾ymos bþna trijù rþ¹iù: serverio, atpa¾inimo ir vartotojo. Telefonas naudoja serverio pa¾ym± saugesniam ry¹iui su serveriu, kuriame saugoma norima med¾iaga, u¾megzti. Serverio pa¾ym± telefonas gauna i¹ paslaugù teikìjo prie¹ bandant u¾megzti ry¹ç. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpa¾inimo pa¾ymas, i¹saugotas telefone. Serverio pa¾ymos nei¹saugomos. Kai duomenù ry¹ys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga med¾iaga, yra ¹ifruojamas, ry¹io metu rodomas saugumo simbolis. Atpa¾inimo pa¾ymas naudoja çvairios tarnybos, pavyzd¾iui, teikianèios bankines paslaugas. ios pa¾ymos taip pat skirtos kitù pa¾ymù galiojimui tikrinti. Atpa¾inimo pa¾ymas apsaugos modulyje gali i¹saugoti paslaugos teikìjas. Jas taip pat galima parsisiùsti i¹ tinklo, jei paslauga leid¾ia naudoti atpa¾inimo pa¾ymas. Vartotojo pa¾ymas teikia pa¾ymù tarnyba. Vartotojo pa¾ymos reikalingos, pavyzd¾iui, skaitmeniniams para¹ams. Jos susieja vartotoj± su apsaugos modulyje saugomu atskiru privaèiu ¹ifravimo raktu. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 165

166 Svarbu ¾inoti: nors pa¾ymos ¾ymiai suma¾ina rizikos veiksnius u¾mezgant ry¹ç su nutolusiais çrenginiais ir parsisiunèiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad gautumìte naudos i¹ didesnio saugumo. Tai, kad turite pa¾ym±, dar negarantuoja saugumo. Kad galìtumìte naudotis didesnio saugumo galimybìmis, pa¾ymù tvarkytuvìje turite turìti teisingas, autenti¹kas ir patikimas pa¾ymas. Svarbu ¾inoti: pa¾ymos galioja tik nustatyt± laikotarpç. Jei prane¹imas Pasibaigês pa¾ymos galiojimo laikas arba Pa¾yma dar negalioja rodomas netgi tuomet, kai pa¾yma tikrai turìtù galioti, patikrinkite, ar teising± dat± ir laik± nustatìte savo telefone. Svarbu ¾inoti: prie¹ nustatydami ¹iuos parametrus, turite bþti tikri, kad tikrai pasitikite pa¾ymos savininku ir kad pa¾yma tikrai priklauso kuriam nors i¹ s±ra¹e i¹vardytù savininkù. Skaitmeninis para¹as Naudodami savo telefon±, galite pasira¹yti skaitmeniniu bþdu, jeigu SIM kortelìje yra apsaugos modulis. Jþsù para¹o tapatumas nustatomas naudojant privatù ¹ifravimo rakt±, saugom± apsaugos modulyje, ir vartotojo pa¾ym±, naudojam± pasira¹ant. Pasira¹ymas skaitmeniniu bþdu gali bþti tas pats kaip ir jþsù vardo ra¹ymas ant popierinìs s±skaitos, sutarties ar kito dokumento. Norìdami pasira¹yti skaitmeniniu bþdu, tinklalapyje pasirinkite nuorod±, pavyzd¾iui, knygos, kuri± norite nusipirkti, pavadinim± ir kain±. Pamatysite tekst± (pavyzd¾iui, sum± ir dat±), kurç reikia patvirtinti para¹u. Patikrinkite, ar rodoma antra¹tì Skaitykite ir skaitmeninio para¹o piktograma. Pastaba: jei skaitmeninio para¹o piktograma nerodoma, rei¹kia, kad yra saugumo pa¾eidimù. Tuomet neçveskite jokios asmeninìs informacijos, pavyzd¾iui, para¹o (neatmetamojo) PIN kodo. Norìdami patvirtinti tekst± para¹u, pirma perskaitykite vis± tekst± ir tada pasirinkite Tvirtinti. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 166

167 Pastaba: viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todìl, prie¹ pasira¹ydami, perskaitykite vis± tekst± iki galo, naudodamiesinar¹ymo mygtuku. Pasirinkite norim± vartotojo pa¾ym±. Çra¹ykite para¹o (neatmetam±jç) PIN kod± (¾r. Bendroji informacija, 16 psl.) ir paspauskite Gerai. Skaitmeninio para¹o piktogramos nebeliks. Tada paslauga gali parodyti patvirtinim± apie jþsù pirkinç. SIM funkcijos Papildydama telefone çdiegtas funkcijas, SIM kortelì gali teikti paslaugas, kuriomis galite naudotis per meniu 11. Meniu 11 rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelìje. io meniu pavadinimas ir turinys priklauso tik nuo teikiamù paslaugù. Pastaba: dìl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jù çkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitìs ç SIM kortelìs pardavìj±, pavyzd¾iui, ç tinklo operatoriù, paslaugù teikìj± ar kit± pardavìj±. Atidarydami meniu Telefono parametrai, SIM funkcijù patvirtinimai ir pa¾ymìdami Pra¹omi, galite nustatyti, kad telefone bþtù rodomi patvirtinimo prane¹imai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelìs paslaugas. Turìkite galvoje, kad kreipiantis dìl ¹iù paslaugù, gali prireikti siùsti prane¹imus arba skambinti tai gali bþti mokama. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 167