Pinigų tikrinimo aparatas CT 334

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pinigų tikrinimo aparatas CT 334"

Transkriptas

1 Instrukcija Tel / El. paštas: Gali būti atlikti techniniai pakeitimai Daugiau informacijos rasite interneto svetain je 31/2014 versija

2 Eksploatavimo instrukcija Bendroji informacija 1.1 Įvadas 1.2 Saugos instrukcijos 1.3 Pakuot s turinys 1.4 Aparato dizainas Nustatymai ir funkcijos 2.1 Veikimas 2.2 Ataskaita 2.3 Baterija 2.4 Atnaujinimo funkcija Priežiūra ir gedimų šalinimas 3.1 Priežiūra 3.2 Aptarnavimas ir garantija 3.3 Techniniai duomenys 3.4 Įsp jamieji pranešimai Bendroji informacija 1.1 Įvadas D kojame, kad įsigijote CT 334: tikim s, kad šis pinigų tikrintuvas palengvins jūsų kasdienį darbą su banknotais ir pad s atpažinti padirbtus pinigus. Toliau pateikiama visa svarbiausia informacija apie CT 334. Iškilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į jūsų gaminio tiek ją. Atkreipkite d mesį, kad tam, kad šis skirtingų valiutų pinigų tikrintuvas tinkamai veiktų ir ilgai tarnautų, jį reikia reguliariai valyti. Informaciją apie tai, kaip tinkamai prižiūr ti ir aptarnauti aparatą, rasite šios eksploatavimo instrukcijos 3.1 skyriuje Priežiūra. Jei nepaisant priežiūros aparatas neveikia tinkamai, nedelsdami susisiekite su gaminio tiek ju. 1.2 Saugos instrukcijos Naudokite tik kartu su gaminiu pristatytą maitinimo adapterį. Prietaisą gali išrinkti tik kvalifikuoti technin s priežiūros centro darbuotojai. 1.3 D žut s turinys Prašome patikrinti, ar CT 334 yra tinkamos būkl s ir ar pakuot je yra visi žemiau išvardinti elementai: Tikrintuvas Eksploatavi mo instrukcija AC/DC adapteris USB įk limo laidas (papildomai) Įkraunama baterija (papildomai) - 2 -

3 1.4 Įrenginio dizainas Tiektuvas 2 Mygtukas DIR-CLEAR 3 REP/ADD/DEN režimas 4 Mygtukas ON/OFF 5 Išdavimo iš priekio kryptis 6 Išdavimo iš galo kryptis 7 Patikrinto (-ų) banknoto (-ų) vert 8 Patikrintų banknotų kiekis 9 Euro valiutos indikatorius 10 Lito valiutos indikatorius 11 Išdavimo iš galo anga 12 USB įk limo prievadas 13 Elektros tiekimo indikatorius Nustatymai ir funkcijos 2.1 Veikimas Nor dami įjungti CT 334, prijunkite adapterį, nuspauskite mygtuką ON/OFF ir laikykite jį nuspaudę apie 2 sekundes. Užsidegus ON/OFF indikatoriui, prasid s aparato savitikra. Jai pasibaigus, ekrane pasirodys programin s įrangos versija (viršutin je ekrano dalyje) ir įdiegtos valiutos (apatin je ekrano dalyje). Tikrintuvas yra pasiruošęs veikti, kai abu ekranai rodo 0. Valiuta Šio eurų tikrintuvo programin įranga leidžia atpažinti ne daugiau kaip 5 valiutas. Prietaisas nustato banknotą automatiškai. Įd jus banknotą, pradeda veikti variklis ir CT 334 atlieka patikrą. Užsidega vienas iš 2 LED indikatorių, rodančių valiutą. Visada d kite banknotą tinkamu kampu. Eurus ir didžiąją dalį kitų valiutų galima d ti visomis 4 kryptimis. D l informacijos, susijusios su kitomis nei eurai valiutomis, prašome susisiekti su savo gaminio tiek ju

4 Banknotų išdavimo kryptis Pagal automatinius gamintojo nustatymus aparatas visus nepadirbtus banknotus išduoda iš priekio. Jei aparatas nustato, kad banknotai padirbti, jie grąžinami iš priekio, užsidega mygtukas ON/OFF, pasigirsta 3 pyptel jimai, o ekrane pasirodo įsp jamasis pranešimas. 3.4 skyriuje rasite trumpą tokių įsp jamųjų pranešimų apžvalgą. Jei norite pakeisti nepadirbtų banknotų išdavimo kryptį, vieną kartą spustel kite mygtuką DIR- CLEAR ir palaukite, kol pasikeis rodykl, nurodanti išdavimo kryptį. Padirbtų banknotų išdavimo krypties pakeisti negalima. Ekranas CT 334 gali rodyti kiekvieno banknoto vertę ( DEN ) bei bendrą patikrintų banknotų skaičių ir vertę ( ADD ). Aparatas automatiškai nustatytas rodyti ADD. Nor dami pakeisti rodymo režimą, spustel kite ir palaikykite nuspaustą mygtuką ADD/DEN-REP apie 2 sekundes. Kai patikrintų banknotų skaičius viršija 999 arba bendra jų vert viršija , duomenys automatiškai nustatomi į nulinę reikšmę. Ekranai automatiškai išvalomi po 30 sekundžių. Miego režimas Miego režimas įsijungia po 5 minučių: ekranas išsijungia ir šviečia tik žydrasis ON/OFF indikatorius. CT 334 gali būti v l aktyvuotas palietus bet kokį mygtuką arba įd jus banknotą. Kai tikrintuvas veikia maitinamas įkraunamos baterijos (papildomos) ir yra nustatytas į miego režimą, jis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Tikrintuvas išjungiamas nuspaudus ON/OFF mygtuką ir palaikius jį nuspaustą 2 sekundes. 2.2 Ataskaita Kol aparatas yra įjungtas, CT 334 saugo visų nepadirbtų banknotų (abiejų valiutų) skaičių ir vertę (įskaitant galutinę sumą ir vertę). Vieną kartą spustel kite mygtuką REP-ADD/DEN, kad įjungtum te ataskaitos režimą. Jei norite peržvelgti suskaičiuotų banknotų ir vert s (-ių) suvestinę, spustel kite mygtuką REP-ADD/DEN keletą kartų, kol pamatysite galutinę įdiegtos (-ų) valiutos (-ų) banknotų sumą. Nor dami išeiti iš ataskaitos funkcijos neištrindami išsaugotų duomenų, įd kite banknotą arba palaikykite trumpai nuspaustą mygtuką DIR-CLEAR. Jei norite išvalyti atmintį, palaikykite mygtuką DIR-CLEAR nuspaustą 2 sekundes arba išjunkite CT Baterija Kai CT 334 įkrauna įkraunamą bateriją (papildomą), ekrane su pertraukomis rodomas Ch, kuris rodo įkrovimo būklę. Rekomenduojame prieš naudojant aparatą pirmą kartą įkrauti bateriją bent 15 val. Jei įkraunama baterija yra beveik išsikrovusi ir CT 334 n ra prijungtas prie maitinimo adapterio, ekrane su pertrauka rodomas -Lo, kuris nurodo, kad bateriją reikia įkrauti

5 2.4 Atnaujinimo funkcija D mesio: programin s įrangos atnaujinimui rekomenduojame kreiptis į gaminio tiek ją. CT 334 galite atnaujinti kompiuteriu. Griežtai laikykit s žemiau pateiktų instrukcijų, kad tinkamai atnaujintum te aparatą: 1. Iš pradžių išjunkite CT 334 ir atjunkite maitinimo adapterį; 2. Prijunkite papildomą atnaujinimo laidą prie USB prievado jūsų asmeniniame kompiuteryje ir mini USB prievado CT 334; 3. Dar kartą prijunkite maitinimo adapterį; 4. Nuspauskite ir laikykite nuspaustus mygtukus ADD/DEN-REP ir DIR- CLEAR ir įjunkite CT 334; 5. Dabar abu ekranai tur tų rodyti - (iš viso 7). Prašome pakartoti ankstesnius veiksmus, jei jų nematote. Priešingu atveju atlikite 6 veiksmą; 6. Paleiskite (papildomą) atnaujinimo programinę įrangą (daugiau informacijos jums suteiks gaminio tiek jas); 7. Spustel kite mygtuką LoadFile ir pasirinkite rinkmeną xxxx.upl; 8. Spustel kite mygtuką Update Soft, kad įkeltum te į CT 334 naują programinę įrangą; 9. Baigus programuoti, CT 334 automatiškai išsijungs. Priežiūra ir gedimų šalinimas 3.1 Priežiūros instrukcijos Šis prietaisas yra tikslus valiutų tikrintuvas, kurį reikia reguliariai prižiūr ti. 1. Eksploatuokite šį aparatą tik tam skirtoje aplinkoje; 2. Laikykite aparatą v dinamoje vietoje, toliau nuo bet kokio stipraus magnetinio lauko ar šviesos šaltinio; 3. Specialiu valymo rinkiniu reguliariai (bent kartą per m nesį) valykite jutiklius ir guminius dirželius; 4. Apsaugokite jutiklio paviršių nuo pažeidimų, nelieskite paviršiaus aštriais ar kietais daiktais; 5. Nem ginkite išrinkti tikrintuvo. 3.2 Aptarnavimas Jei naudodami CT 334 patiriate problemų, kurių negalite pašalinti naudodamiesi šia eksploatavimo instrukcija, susisiekite su gaminio tiek ju. Prašome išsaugoti pirkimo dokumentus garantiniam aptarnavimui. Prašome nenuimti, neuždengti, nepažeisti ir jokiais būdais nekeisti techninių duomenų lentel s su serijos numeriu, esančios aparato galin je pus je, nes negal site pasinaudoti garantiniu aptarnavimu. 3.3 Techniniai duomenys Dydžiai: 155*137*82 mm Maitinimo šaltinis: AC100 V~240 V 50/60 Hz arba DC12 V/1,5 A Veikimo temperatūra: 0~40 Saugojimo temperatūra: -20~65 Baterija: įkraunama ličio baterija 10,8 V/600 mah Elektros suvartojimas: <10 W Greitis: <0,5 sek./banknotui Svoris: 0,7 kg - 5 -

6 3.4 Įsp jamieji pranešimai Savitikros klaidos kodo vaizdavimas Tikrintuvas automatiškai atlieka savitikrą kaskart įjungus maitinimą. Jei matote vieną iš šių įsp jamųjų pranešimų, greičiausiai jutiklis yra užsikimšęs banknotais ar dulk mis. Prašome šepet liu ar minkštu skudur liu nuvalyti dulkes arba išimti banknotus ir paleisti aparatą iš naujo. Kodas Aprašymas P01 P02 P03 P04 P05 P06 P09 P10 Netinkamai veikia viršutinis kairysis IR jutiklis. Netinkamai veikia viršutinis dešinysis IR jutiklis. Netinkamai veikia apatinis kairysis IR jutiklis. Netinkamai veikia apatinis dešinysis IR jutiklis. Netinkamai veikia tiektuvo jutiklis. Netinkamai veikia dydžio jutiklis. Netinkamai veikia dešinysis praleidimo jutiklis. Netinkamai veikia kairysis praleidimo jutiklis. E01 Neaptikta (netinkamai aptikta) ilgio savyb E02/ E03 Neaptikta (netinkamai aptikta) magnetin savyb E04/ E05 Neaptikta (netinkamai aptikta) IR savyb E06 Neaptiktas (netinkamai aptiktas) storis E07 Aptiktas įstrižai įd tas banknotas E08 Neaptikta (netinkamai aptikta) hologramos savyb E09/E10/E11/E12 Neaptikta (netinkamai aptikta) popieriaus kokyb E20 Įstrigo banknotas - 6 -