FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA kovo 31

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA kovo 31"

Transkriptas

1 339 1 CRC kodas: f4754a kovo 31 Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Eil. Nr Kauno g.108, LT Ukmergė (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. kovo 31 d. Straipsniai 1 2 A. ILGALAIKIS TURTAS I. Nematerialusis turtas I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos P03 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas P04 II.1 Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS P07 C. TRUMPALAIKIS TURTAS I. Atsargos P08 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. Išankstiniai apmokėjimai P09 III. Per vienus metus gautinos sumos P10 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos III.6 Kitos gautinos sumos IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 DUOMENIS Nr. F-45 (Data) Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct Pastabos. Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena ,91 171,42 171, , , , , , , , , , , ,70 Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 IŠ VISO TURTO: , ,96 D. FINANASAVIMO SUMOS I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžeto III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV. Iš kitų šaltinių E. ĮSIPAREIGOJIMAI , , , , , , , , , ,28

2 2 CRC kodas: f4754a51 Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Kauno g.108, LT Ukmergė (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F. GRYNASIS TURTAS P18 I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G. MAŽUMOS DALIS , , ,83 573,29 589, , , , , , , , , , , , ,48 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,96 Įstaigos kodas 2270 Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Jonas Cesevičius (Vardas ir pavardė) Vyriausia buhalterė Roma Januškevičienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

3 387 1 CRC kodas: f58af kovo 31 Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 1 priedas Eil. Nr Kauno g.108, LT Ukmergė (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. kovo 31 d. DUOMENIS Straipsniai Nr. F-46 (Data) Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct Pastabos Nr A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS I. FINANSAVIMO PAJAMOS I.1 Iš valstybės biudžeto I.2 iš savivaldybių biudžeto I.3 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I.4 iš kitų finansavimo šaltinių II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ IV. KOMANDIRUOČIŲ V. TRANSPORTO VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI. NUOMOS XII. FINANSAVIMO XIII. KITŲ PASLAUGŲ XIV. KITOS C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Ataskaitinis laikotarpis , , ,83 912, , , , ,93 Praėjęs ataskaitinis laikotarpis , , ,81 872, , , , , , , , , , , , ,98 52,77 189, , ,01 61,69 651,95 428,34 45, , , , , , , , , , , ,77 731, ,47 731, ,70-3, , , , ,39 Įstaigos kodas 2270 Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Jonas Cesevičius (Vardas ir pavardė) Vyriausia buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) Roma Januškevičienė (Vardas ir pavardė)

4 1 CRC kodas: c5fff7e ojo VSAFAS sumos 4 priedas Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Kauno g.108, LT Ukmergė (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2017 M. kovo 31 d. ####### (Data) Per ataskaitinį laikotarpį Eil. Nr. sumos sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą sumų pergrupavimas* Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams sumos (grąžintos) sumų (gautinų) pasikeitimas sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): , , , , nepiniginiam turtui įsigyti 1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, 2. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti , , , , , , , ,87 3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): , , , , nepiniginiam turtui įsigyti , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti , , ,40 4. Iš kitų šaltinių: 6.770, , , nepiniginiam turtui įsigyti 2.320,06 636, , kitoms išlaidoms kompensuoti 4.450,69 918, ,69 5. Iš viso finansavimo sumų , , , , ,50 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis. Įstaigos kodas 2270

5 UKMBRGBS TECHNOLOGIJU tr VERSLO MOKYKLA BiudZetine istaiga. Kodas Kauno g. 108, Ukmerge. Tel/faks. (8 340) El. p. Atsisk. s4sk. LT AB DnB bankas Ukmerges skyrius, banko kodas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijai AISKINAMASIS RASTAS PRrE 2017 M. r KETVTRdIO FINaNSINIU ATASKAITU RINKINIO s -10 (4. 1 6)-V I. BENDROJI DALIS Mokyklos iregistravimo Juridiniq asmenq registre kodas Adresas: Ukmergg, Kauno g.108 Teisine forma: biudzetine lstaiga. Lietuvos Respublikos Vilnius, A.Volano g.2. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Svietimo ir mokslo ministerija, kodas , buveines adresas - programas, isduodami kvalifikacij4 ir mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai. Mokyklos pagrindine veiklos sritis - Svietimas. Mokyklos pagrindine Svietimo veiklos rusis - profesinis mokymas Mokyklos Svietimo veiklos ru5ys: pagrindinis ugdymas ; vidurinis mokymas ; vairavimo mokyklq veikla ; kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas Mokyklos kitos, ne Svietimo, veiklos rfisys: kita apgyvendinimo veikla, kitq maitinimo paslaugq teikimas ir kt. Vidutinis metinis darbuotojq skaidius 2017 m. I ketvirtf buvo 133 darbuotojai, 2016m.I ketvirti taip pat buvo 133 darbuotojai Mokykla neturi kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq. S4lygq, kurios galetq paveikti tolimesng mokyklos veikl4, nelzvelgta. Ataskaitose pateikiami duomenys i5rei5kiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais eurais ir centais.

6 2 II. APSKAITOS POLITIKA Apskaitos politika pateikta pateikia ai5kinamajame ra5te prie 2016 m. finansiniq ataskaitq rinkinio. III. PASTABOS sekandiai: P03 Nematerialus turtas Finansines b[kles ataskaitoje eiluteje Nematerialusis turtas parodytas likutine verte Turto grupe {sigijimo savikaina pas kut inei at as kaitini o laikotarpio dienai, Eur" t9925, ,48 171,42 ios licenziios I5 viso: 19925, , Ataskaitiniame laikotarpyje isigyta programine iranga Mozabook 181,50 Eur vertes. Pilnai amortizuoto, naudojamo veikloje, nematerialaus turto isigijimo savikaina yra 19744,408ur. Programine iranga ir P04 Ilgalaikis materialusis turtas Finansines b[kles ataskaitoje, eiluteje Ilgulaikis materialus turtas, ilgalaikis materialus Negyvenamq pastatq nuvertejin:ras - tai nenaudojamo mokymo pastato buvusiame Vepriq skyriuj e nuvertej imas. Nuvertej imas paskaidiuotas m. Ataskaitiniame laikotarpyje lsigya Amortizacijos suma pas kutinei atas kaitini o laikotarpio dienai, Eur Likutine v ert d paskutinei atas kaitinio laikotarpi o dienai, Eur turtas rodomas likutine verte sekandiai: [sigijimo savikaina Nusidevejimo Likutine verte Turto grupe paskutinei suma paskutinei paskutinei Nuvertejimo ataskaitinio ataskaitinio ataskaitinio suma, Eur laikotarpio dienai, laikotarpio laikotarpio dienai, Eur dienai, Eur Eur Gyvenamieji pastatai t226t75, , ,47 Negyvenamiej i pastatai ,34 7t7099, , ,44 Infrastruktiiros ir kiti , ,21 t27t279,50 statiniai Ma5inos ir irenginiai , I , ,26 Transporto priemones 6t5867, , ,04 Baldq isigijimo savikaina 33730, , ,22 Kompiuterine iranga ,t , ,38 Kita biuro iranga 8265 l, , ,40 Scenos meno priemones 342t0, , ,19 Bibliotekq fondai , ,01 Kitas ilgalaikis materialus 31548, ,29 704,43 turtas I5 viso: , , , ,34 auk5tapjove HT l3l uz.700,00 Eur. Visi5kai nudevetas ilgalaikis materialus turtas, kuris naudojamas mokyklos veikloje:

7 Ilgalaikio materialioj o turto grupe Vertd ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Eur Vert,! pradjusio ata s kn i ti ni o I ai ko t arp i o pabaigal Eur Negyvenamieji pastatai 50823, ,96 ln frastruktiiro s statini ai 24895, ,7 K ti statiniai 388,09 388,09 K tos ma5inos ir irenginrar , ,38 Transporto priemones , ,87 Baldai 26950,t ,10 Kompiuteriai ir jq iranga , ,19 Kita biuro iranga 36823, ,81 Scenos meno priemones t3164, ,70 Kitas ilgalaikis materialus turtas 28918, ,85 [5 viso: , ,27 5. Finansines biikles ataskaitos eiluteje Nebaigta statyba ir iiankstiniai mokdjimai: Objektas Nebaigtos statybos ar iiankst, mokijimo verte isigijimo savikaina, Eur Nebaigtos statybos nuvertejimas Eur Nebaigtos statybos ar iianks., mohljimo vertd likutine verte, Eur Mokvmo dirbtuves 86759,91 t54s t307,53 ISankstinis apmokejimas uz prikabinam4 purk5tuv4 paseliq priezilrai 10744, ,80 I5ankstinis apmokejimas uz 108,90 108,90 komoresoriu ISankst n s apmokeiimas uz knvsas ISankstinis apmokejimas uz statinio inventorizaciia 57,92 57,92 I5 viso: 97735, , Nebaigtos statybos nuvertejimas yra 15452,38 Eur - tai 1991 m. pradeto staty'ti ir nebaigto mokymo paskirties pastato nuvertej imas.nuvertej imas paskaidiuotas m ,80 Eur yra i5ankstinis apmokejimas UAB,,Graderlitas" uz prikabinam4 purkstuv4 paseliq prieliurai pagal2016 m. gruodzio 22 d. pasira5yt4 pirkimo-pardavimo sutarti. Nebalansinese s4skaitose yra apskaitomi pagal panaudos sutartis gauti Zemes sklypai, kuriq bendra verte sudaro ,88 Eur ir issinuomuoti Zemes sklypai, kuriq verte 1129,23 Eur. Visq mokykloje naudojamq Zemes sklypq bendra verte ,11 Eur. P07 Biologinis turtas Finansines bukles atskaitos B eiluteje Biologinis turtas yra Zemes [kio veikloje naudojamas biologinis turtas - javq paseliai. Paseliai apskaitomi isigijimo savikaina, kuri4 sudaro kuro s4naudos, tr4sos, seklos, chemikalai ir kitos islaidos, kurias galima priskirti tiesiogiai biologiniam turtui.

8 m. kovo men. 31 d. biologini turt4 sudare Zemes dirbimo ir Zieminiq grfidiniq kulturq sejos s4naudos 6102,19 Eur. P08 Atsargos Finansines bukles eiluteje Mediiagos, ialiavos ir frkinis inventorius atsargq likutis yra 56795,70 Eur. Atsarg4 ruiis Verte, Eur MedZiagq ir Laliavq isigijimo savikaina 36466,10 Maisto produktq isigij imo savikaina 327,54 Kuras,degalai,tepalai isigijimo savikaina 820,44 Atsarginiq daliq isigij imo savikaina 2722,68 Tr4Sq,seklq.paSarq ir kt.medziagq isigijimo savikaina 2850,25 Kitq medziagq ir Laliaw4 savikaina 4201,02 Ukinio inventoriaus isigij imo savikaina 9407,67 Viso: 56795,70 Nebalansineje s4skaitoj e iikinio inventoriaus verte yra ,42 Eur. Produkcijos rusis Vertd, Eur Mokymo dirbtuvese pagaminta produkcija 119,54 Zemes [kio produkcija 4217,35 Viso: 5336, m.i ketvirtiparduotq atsargq ir pagamintos produkcijos verte 21524,70Bur. I5ankstiniq apmokejimq savikaina 14,50 Eur. Ateinandiq laikotarpiq s4naudos Kitos ateinaniiq laikotarpiq sqnaudos P09 I5ankstiniai apmokdj imai Vertd, Eur Automobiliq draudimas 4006,39 Spaudos prenumerata 1224,93 Bendrosios civ.atsakomvbes draudimas 137,25 Turto draudimas 93,20 Kitos s4naudos 670,11 Viso: 6131,88 P10 Gautinos sumos Finansines bukles ataskaitos eiluteje Gautinos sumos ui turto naudojimq, parduotas prekes, turt4, paslaugas sumos yra Sios:,Gautinos sumos P askutine ataskaitinio laikotarpio diena lsigijimo savikaina (Eur) Gautinrl suma nuvertdjimas, Lur Paskutine atas kaitini o I aikotarpi o dienalikutine verte, Eur

9 Gaut nos sumos uz nuoma 2406, ,44 Gautinos sumos ul. parduotas prekes Darbo birlt4 isiskolinimai ul mokymus f siskol inimai uz apgyvendinim4 bendrabutyje 32753, , , , , ,76 444,00 Isiskol nimai uz kitas paslaugas 1620, ,21 Mokiniq isiskolinimai ul. bendrabuti 276,55 276,55 Viso: 61604, , , Eur nuvertintas gautinas isiskolinimas 1009,76 Eur, nes isiskolinimas paveluotas grqlinti daugiau kaip 361 diena nuo gr4zinimo termino pabaigos. Finansines bfikles ataskaitos eiluteje Sukauptos gautinos sumos yra: Sukauptos gautinos sumos Vertd, Eur Sukauptos gautinos sumos is SMM pervestas imokas 99483,14 Sukauptos fi nansavimo paj amos skolos tiekej ams 12262,30 Sukauptos gautinos sumos mokiniq keliones i5laidq kompensavimui ll2l,05 Sukauptos fi nansavimo paj amos atostoginiams 54735,12 Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai 16956,94 Viso: t84949,06 Finansines bflkles ataskaitos Kitos gautinos sumos eiluteje yra: Gautinos sumos P a s kut ini at a s kaiti ni o I aiko t arp i o diena lsigijimo savikaina, Eur l5ie5kotinos sumos ui. padar74.4 i.alq 401,11 PVM atskaita 12758,61 Nuomininkq isiskolinimas uz komunalines paslaugas 166,24 Viso: 13325,96 P12 sumos Ataskaitiniame laikotarpyje buvo parduota Zemes fikio produkcija - gr[dai. 8345,50 Eur jq pasigaminimo savikaina buvo isigyta i5 finansavimo sumq( ES le5os).

10 6 Pl7 Trumpalaik6s mok6tinos sumos Is i skolinimas tie kdi am s Suma, Eur Is skolin mas uz rysiu paslaugas 79,51 fs sko n mai ul komunalines paslaugas t0622,90 fsiskol n mai uz kur4 3260,50 Kt.isiskolinimai 5651,92 Viso: 19614,83 Finansines bukles ataskaitos eiluteje Sukauptos mokdtinos sumos 80297,54 Eur yra sukauptos atostoginiq s4naudos, i5 jq I 8992,35 Eur - yra sukauptos imokos Sodrai. Finansines bukles ataskaitos eiluteje Kitos mokdtinos sumos yra moketinos mokiniq keliones i5laidq kompensavimo sumos 1127,05 Eur ir 17734,13 Eur uz dar nesuteiktas paslaugas (mokymo kursus). Eur. Pl8 Grynasis turtas 2017 m.i ketvirdio ataskaitinio laikotarpio pervir5is yra31840,13 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas pervirsis ar deficitas yra ,03 P2L Kitos pagrindinds veiklos pajamos ir kitos pajamos Veiklos rezultatt4 ataskaitos eiluteje Pagrindinds veiklos kitos paiamos - tai uzdirbtos pajamos vykdant pagrindine mokyklos nuostatuose patvirtint4 veikl4 - Svietim ,93 Eur: Veiklos ruiis Pajamq suma, Eur Vairavimo mokyklq veikla 4639,67 Kitas, niekur nepriskirtas Svietimas 59017,26 Viso: 63656,93 Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindines veiklos pajamos sumazejo 28092,74 Eur, nes kitos( ne Svietimo), veiklos pajamos yra D.I eiluteje Kitos veiklos paiamos. Mokyklos kitos, ne Svietimo, veiklos pajamos yra eiluteje Kitos veiklos paiamot Veiklos ruiis Pajamq sumq, Eur Pajamos i5 atsargq pardavimo 34749,11 Nuomos pajamos 3700,60 Kita apgyvendinimo veikla ir kt.pajamos 5982,76 Viso: 44432,47 kitos veiklos pajamos yra didesnes lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes praejusiame ataskaitiniame laikotarpyje kitos veiklos pajamos buvo prie pagrindinds veiklos kittl pajamry. Kitos veiklos sqnaudos yra Sios: Veiklos ruiis Paiamy suma, Eur Atsargq pardavimo s4naudos 20693,22 Suteiktq paslaugq s4naudos 286,69 Kitos 544,79 Viso: 21524,70

11 7 Atsargq pardavimo sqnaudos - tai parduotos Zemes iikio produkcijos produktq s4naudos. ir parduotq maisto P22 P agrindines veiklos s4naudos Darbo uimokesiio ir socialinio draudimo sqnaudos: Darbo uimokestis pagal finansavimo Saltinius Darbo uimokestis Soc.draudimo lmokos Ii viso darbo uimokesiio ir soc.draudimo imokry Valstybes biudzeto le5os ,83 7t076, ,45 Pajamq imokos 2t039, , ,04 Erasmus-l projekto le5os t765,53 546, ,49 Viso: , , ,98 Komunulini4 paslaugq ir ry3i4 sqnaudos: Komunaliniq p asl aug4 ruii s Pajamq suma, Eur Sildymo s4naudos 14611,04 Elektros energijos s4naudos 7562,38 Vandentiekio ir kanalizacijos s4naudos 1506,56 Ry5iq s4naudos 214,49 Viso: 23894,41 Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos mazesnes del taupymo, Siltesniq orq, mazesniq gamtiniq dujq ir elektros kainq. Sociulinitl iimokry sqnaudos yra Sios: Socialintl iimokq ruiys Pajamq sltmq, Eur Stipendijos t9515,22 Nemokamas maitinimas 715,00 Materialines pasalpos darbuotojams 1000,00 Viso: 21230,22 Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo. NeapibreZtqjq isipareigoj imq ir neapi Reik5mingq poataskaitiniq nebuvo. Direktorius Jonas Cesevidius Vyriausia buhaltere Roma Janu5kevidiene