pagal savivaldybës parengtà projektà bus atnaujinta visa infrastruktûra jau parinktas rangovas, darbai prasidës pavasará ir á aplinkà bus

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "pagal savivaldybës parengtà projektà bus atnaujinta visa infrastruktûra jau parinktas rangovas, darbai prasidës pavasará ir á aplinkà bus"

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. ISSN m. sausio 28 d., antradienis Nr. 8 (8278) Kaina - 0,50 Eur Molëtø miesto daugiabuèiø renovacijos apþvalgoms Aplinkos ministerijos desantas TRUMPAI UÞGESINTAS LAUÞAS. Molëtø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos ugniagesiai gelbëtojai ketvirtadiená vyko á Papiðkiø kaimà (Giedraièiø s. ), kur atviroje teritorijoje degë lauþas. Lauþas buvo uþgesintas. Ávykis tiriamas. IÐGERTUVËS BAIGËSI AREÐTI- NËJE. Policijos pareigûnai pradëjo ikiteisminá tyrimà dël smurto Joniðkio s., kur konflikto metu neblaivus (nustatytas 3,25 prom. girtumas) vyras (g m.) smurtavo prieð neblaivià (nustatytas 2,48 prom. girtumas) sugyventinæ (g m.). Konfliktas tarp sugyventiniø kilo iðgertuviø metu. Vyras buvo sulaikytas ir uþdarytas á Utenos apskrities VPK areðtinæ. GIMNAZIJOJE SUMUÐTAS NE- PILNAMETIS. Molëtø gimnazijoje keturi jaunuoliai áþûliai elgësi, demonstravo nepagarbà aplinkiniams, uþpuolë bei sumuðë nepilnametá (g m.). Policijos pareigûnai pradëjo ikiteisminá tyrimà. PRADÛRË PADANGAS. Suginèiø s. gyventojas kreipësi á policijà praneðdamas, jog pradurtos jam priklausanèio automobilio OPEL SIGNUM keturios padangos. Padaryta 200 eurø þala. Pradëtas ikiteisminis tyrimas. DRÛTAI nonio gatvës daugiabuèius namus, viceministras teiravosi apie inovatyviø renovacijos priemoniø taikymà ðiems namams kai ðiuolaikiniø technologijø pagalba, nuskanavus parametrus, atveþama jau pagaminta konstrukcija ir pastatas apvelkamas, o renovacija uþtrunka vos kelias dienas. Ðiame kvartale, kuris dar tik pradedamas renovuoti, yra 37 daugiabuèiai namai ir su bûsimu 7 -uoju etapu bus èia ið viso 18 renovuotø ar renovuojamø namø, - trumpà ðio mikrorajono renovacijos statistikà pri- Planuojamas finansavimo keliø prieþiûrai maþinimas mûsø rajone turëtø drastiðkas pasekmes Vieðojoje erdvëje, portale 15 min., praëjusià savaitæ pasirodë informacija, kad daugumai ðalies savivaldybiø maþëja finansavimas vietinës reikðmës keliams priþiûrëti ir remontuoti. Mûsø rajono savivaldybei prognozuojamas net 27,81 proc. lëðø sumenkëjimas. Ði prognozë, kaip teigiama informacijoje, sudaryta pagal formulæ, kuri naudojama skirstant lëðas savivaldybëms- átraukiamas nuolatiniø gyventojø skaièius Savivaldybë rûpinsis bedarbiø ádarbinimu Penktadiená Molëtuose lankësi Aplinkos viceministras Marius Narmontas, besidomëjæs Molëtø kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos ir daugiabuèiø namø atnaujinimo programos ágyvendinimo aktualijomis. Viceministras, atvykæs kartu su vyresn. patarëju bûsto klausimais R. Ðveikausku, VðÁ Bûsto energijos taupymo agentûros (BETA) direktoriumi V. Serbenta, specialiste Utenos regionui R. Ðilinskiene, su Molëtø rajono savivaldybës administracijos direktoriumi S. Þviniu, Statybos ir þemës ûkio skyriaus vedëju R. Ðaveliu, UAB Molëtø ðvara direktoriumi L. Lapënu, projektø vadovu M. Èirba pirmiausia stabtelëjo J. Janonio Inturkës gatvëse, kur ðiuo metu renovuojami keli daugiabuèiai namai. Apþvelgus tipinës statybos dviaukðèius J. Jastatë L. Lapënas. Viceministrui besiteiraujant, kuo savivaldybë prisideda prie graþëjanèio kvartalo, buvo iðdëstyta, kad J. Janonio kvartale pagal savivaldybës parengtà projektà bus atnaujinta visa infrastruktûra jau parinktas rangovas, darbai prasidës pavasará ir á aplinkà bus Molëtø rajono savivaldybës administracijos direktoriaus pavaduotojas Steponas Ðanteriovas bei Statybos ir þemës ûkio skyriaus vyr. specialistas Kæstutis Grainys praëjusià savaitæ buvo iðvykæ á seminarà Kaune, kur kalbëta apie projektà, pagal kurá, bendradarbiaujant su Uþimtumo tarnyba ir kt. institucijomis, iðbandoma naujovë ilgalaikiai bedarbiai, patiriantys socialinæ rizikà ir turintys daugybiniø problemø, motyvuojami gráþti á darbo rinkà, skatinama jø socialinë integracija ir uþimtumas. Pasak S. Ðanteriovo, pernai ðiam pilotiniam projektui pasiteisinus, ðiemet projektas bus vykdomas dar 24 ose ðalies savivaldybëse tarp jø - ir Molëtuose. Kaune vykusiame seminare Uþimtumo skatinimo motyvavimo paslaugø nedirbantiems ir socialinæ paramà gaunantiems asmens modelis kalbëta apie ðio projekto vykdymà, aptarta pilotiniame projekte dalyvavusiø savivaldybiø patirtis. -Tai dvejus metus su galimybe pratæsti vyksiantis projektas. Ðiems metams Molëtø rajono savivaldybei projekto ágyvendinimui yra skirtas 83 tûkst. eurø finansavimas, - apie projektà pasakojo savivaldybës administracijos direktoriaus pavaduotojas Steponas Ðanteriovas, pridûræs, kad darbas su nedirbanèiais asmenimis prasidës nuo balandþio. Iki tol bus ieðkoma þmogaus, kuris bus ádarbintas kaip vadybininkas prie rajono savivaldybës socialinës paramos skyriaus. Jis ir bus tam tikra prasme atsakingas uþ projekto sëkmæ, nes jo darbas ir gebëjimai lems projekto rezultatus. Svarbu, kad vadybininkas norëtø padëti þmonëms. Vadybininkui teks dirbti su maþdaug (Nukelta á 3 psl.) investuota per 500 tûkst. eurø. Beje, viceministrui uþsiminta ir apie problemà - bendradarbiavimà su ESO (Nukelta á 4 psl.) bei vietinës reikðmës keliø ilgis. Ið viso finansavimas þvyrkeliø asfaltavimui Lietuvoje maþëja 142 mln. eurø ðios lëðos praëjusiø metø pabaigoje skirtos vaiko pinigams ir kitoms reikmëms. Valdantieji ðià sumà traktavo kaip nepanaudotas lëðas, taèiau Keliø direkcijos duomenimis, pernai nepanaudota tik vos per 30 mln. eurø... Nereikia net ir labai lakios vaizduotës, kad galëtumei suprasti, kokios tokio þingsnio pasekmës mûsø laukia - bus prasèiau priþiûrimi rajono keliai, kuriems ir taip reikia didesnio nei turëtos anksèiau finansinës iðgalës ágalino, nenutiesti planuoti nauji keliai. Þinoma, tai yra preliminarûs skaièiai, bet, skaièiuojant grubiai, nuo pernai turëtø mûsø rajono keliams 1 mln. 200 tûkst. eurø, tektø nubraukti apie 400 tûkst. eurø. (Nukelta á 2 psl.) Iniciatyva vienpusis eismo judëjimas Liepø gatvëje Ne kartà ávairiais lygiais aptarinëtas ir mûsø skaitytojø vertintas Molëtø miesto Liepø gatvëje niekaip nesureguliuojamas automobiliø eismas, kad jis bûtø patogus ir ten gyvenantiems, ir pëstiesiems, ir lopðelio darþelio auklëtiniø tëveliams, regis, sulaukë racionalaus pasiûlymo. Savivaldybës administracijai pateikta idëja ðioje Liepø gatvës (Nukelta á 3 psl.) Netrukus bus galima iðsikviesti socialiná taksi Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga (ÞNS), kaip Molëtø socialinës paramos centro partneris, netrukus pradës teikti socialinio taksi paslaugà. Tvarkant ðios paslaugos dokumentacijà, viliamasi, kad ji pradës veikti daugmaþ vasario mënesá. Socialinis taksi nuo áprasto taksi skiriasi tuo, kad tai visø pirma socialinë nemokama paslauga, kuri teikiama pagal grafikà, - plaèiau apie dar vienà paslaugà neágaliesiems pasakojo Molëtø kraðto ÞNS pirmininkë Marytë Baliûnaitë, iðskyrusi svarbø dalykà ðis socialinis taksi veð tik Molëtø miesto neágaliuosius. Norintieji naudotis ðiomis paslaugomis turës registruotis Molëtø kraðto ÞNS. Ið viso socialinis taksi per mënesá dirbs 40 valandø. Molëtø kraðto ÞNS (Nukelta á 2 psl.) Bandomasis pareigûnø patruliavimas su paspirtukais Algimanto ÈIÞOS Kaip jau esame raðæ, Molëtø nuotrauka r. policijos komisariato atidarymo po renovacijos proga molëtiðkiams pareigûnams buvo áteikta ir praktiðka dovanadu elektriniai paspirtukai Emscooter Extreme X3. Ðios transporto priemonës vasaros sezono metu bus naudojamos pareigûnø patruliavimui masiniø susibûrimø, renginiø metu, leis daugiau dëmesio skirti bei vieðàjà tvarkà uþtikrinti naujai árengtose Molëtø miesto erdvëse, pësèiøjø takuose, Skulptûrø parke ir t.t. Paspirtukus, paþymëjus policijos þenklais, neáprastai ðilta þiema leido iðbandyti jau dabar - pësèiøjø takais palei Pastovio ir Pastovëlio eþerus praëjusià savaitæ bandomàjá patruliavimà vykdë Molëtø r. PK Reagavimo skyriaus virðininkas Darius Tumënas ir Veiklos skyriaus virðininkas Tomas Jeraðûnas.

2 2 psl. Kûrybiniø groþio receptø autorë kosmetologë Roberta Jolanta VALENTINAVIÈIENË Dëkinga esu gyvenimui uþ visas uþvertas duris. Nes tik taip jis priverèia eiti pirmyn ir atverti naujas, molëtiðkës kosmetologës Robertos Vaitavièiûtës socialinio tinklo paskyros áraðas. Po mûsø pokalbio prie jo dar, matyt, galima bûtø priraðyti, jog atvërusi vienas, atrado save... Regis, tai atsitiko tuomet, kai Roberta anuomet prestiþines teisës studijas po pirmojo kurso metë dël... kosmetologijos. Paðmaikðtaujame groþio policijos. Kaþkoks vidinis pajautimas mane nustûmë á iki tol mûsø ðeimai visiðkai nebûdingà veiklà, toks pasirinkimas artimiausius þmones, prisipaþinsiu, baugino. Juk Molëtuose kosmetologø dar nebuvo, net neþinau, kam molëtiðkiai anuomet patikëdavo groþio procedûras, - pasakoja Roberta, pripaþinusi, jog kelias link savojo dabartinio að jai buvo nelengvas, bet ádomus.- Teko kaupti labai daug patirties, kad tapèiau savimi pasitikinti, kad turëèiau pakankamai þiniø, svarbiausia, kad manimi tikëtø þmonës. Dabar, po daugelio metø ir klajoniø, jau þinau, kad man labiausiai reikëjo praktinio þmogiðko kontakto, tiesiog þmoniø. Kosmetologës darbas reikalauja daug kûrybos, nuojautos, kas atsiranda ið bendravimo, pajautimo. Esu tokia truputá paiðytoja nuo vaikystës, mokykloje dailës olimpiadose dalyvaudavau. Bet, pasinërus á kosmetologijos mokslus, visaþistës specialybë, ko ið pradþiø tikëjausi, man neprigijo. Paaiðkëjo, kad kûryba manyje kitokio stiliaus. Jam nëra sukurta nei recepto, nei vienos formulës. Tai - intuicija, vidinis supratimas, kuriam pradþiø pradþià davë mokymai daugybë seminarø, konsultacijø, uþsiëmimø, pristatymø, pirmiausia su Thalion produkcija. Bûtent ði prancûzø kosmetikos firma man buvo tas startas, nuo kurio atsispyriau ir ëmiau irtis groþio industrijos jûroje. Vien kà reiðkia tai, kad gal net 7 kartus buvau jø gamykloje, kur gerte gëriau þinias, kad galëèiau pati konsultuoti, mokyti, pristatyti. Þiniø bagaþà susikroviau didelá, beje, já nuolat pildau, nes be to dirbti bûtø neámanoma... Robertos paþintis su Thalion prasidëjo prieð 13 metø, kuomet dabar jau vyriausiai ið trijø jos, Salomëjai buvo vos vieneri, SPA vieðbutyje Belvillis. Pradþia, pasak kosmetologës, buvo nelengva, daþnai dirbdavo... pagal vadovëlá, nes mokësi tik pirmame kurse. Taèiau tuomet buvo ekonominio pakilimo laikmetis ir vieðbutyje nestigo klientø, kurie, ypaè ið Rusijos, sau leido tokias procedûras kasdien. Patirtis, Netrukus bus galima iðsikviesti socialiná taksi (Atkelta ið 1 psl.) valdyboje buvo aptartos ir prioritetinës kelionës. Ið jø pirmenybë bus teikiama vykstantiems pas gydytojus, visada bus atsiþvelgiama á praðymus vykti á laidotuves, kadangi ðiø iðvykø nesuplanuosi, treèias prioritetas iðvykos á baþnyèià, o ketvirtasis - á renginius. Á juos vienas neágalusis socialiniu taksi galës atvykti 4 kartus per metus. Paslaugos bus teikiamos automobiliu VW Caddy, kuriame, be vairuotojo, yra keturios vietos, ið kuriø viena pritaikyta neágaliajam, judanèiam neágaliojo veþimëliu. o kartu ir pasitikëjimas savimi, dar didesnis potraukis kosmetologës darbui, matant ir rezultatus, augo. Pabaigusi mokslus, Roberta nusprendë, jog nori dirbti tik sau, turëti nuosavà verslà, tad ið pradþiø iðsinuomojo patalpas Belvilyje, o paskui ásikûrë ir Molëtø centre. Tad ji èia buvo pirmoji groþio paslaugas siûlanti kosmetologë, kas daugeliui þadino smalsumà. Bet iðnuomotose patalpose uþsibuvo neilgai, nes nutarë savo salonà kurti tëvø name jaukiau þmonëms, asmeniðkiau ir patikimiau, netgi konfidencialiau... Bet pakeliui buvæs antrasis maþylis Benas, be to, ið Thalion perimta produktø distribucija penkeriems metams ásuko á kitokià veiklà, darbà nuosavame salone vël atidëjus... Kadangi ið manæs prasta verslininkë, nes skaièiai su manimi nedraugauja, ëmiausi mokymø, kuriuos vedþiau bûsimoms kosmetologëms daugelyje ðaliø, tapau konsultante... -Neilgai trukus, po keleriø metø, vëlgi pritrûkau kontakto su þmonëmis kaip kosmetologës praktikës, nes laikà atiduodama naujø specialistø mokymui, jø konsultavimui, pradinio kosmetologiø krepðelio sudarymui ir panaðiems reikalams, savæs nerealizavau, - iðsitaria paðnekovë apie dar vienà sugráþimà á savo svajoniø specialybæ. Aiðkëja, kad kos- metologës Robertos gyvenime naujø pradþiø, kuomet kas kartà, pradedant naujà veiklà, mokymus, atitrûkstant nuo praktinës veiklos, teko atsisveikinti su jau ágytomis klientëmis, o paskui vël pratintis naujas, bûta nemaþai. Esu laiminga, nes þmonës mane vis atrasdavo ið naujo. Juk Vilniuje kartu su molëtiðke kirpëja Raminta buvome atsidaræ nuostabioje vietoje salonà, kuris veikë dvejus metus. Nors klienèiø nestigo, bet neadekvaèios kainos ir vaþinëjimas á sostinæ privedë prie sprendimo uþdaryti salonà... Vilniui nejauèiu sentimentø, bet gaila buvo skirtis su klientëmis, tad dar dvejus metus ðeðtadieniais pas jas vaþinëjau. Bet jau dirbau Utenoje groþio centre Tilia, praktinio darbo vël ëmiau- si Molëtuose. Utenoje man labai patiko, ten geri þmonës, puikios klientës. Per du mënesius padariau apyvartà, kokios ten nepavykdavo padaryti per metus, apmokiau darbui su Thalion kosmetika keletà kolegiø, bet vël gi apsisprendþiau gráþti á Molëtus. Ðiandien galiu sakyti, kad dabar, ðiandien, kol èia jauèiu komfortà ir pilnatvæ, Molëtai - mano pasaulio centras. Èia visi trys vaikai (maþajam Adomui dar tik dveji), èia ðeima, èia tas pats jaukusis, nors gal jau ir besipraðantis kaþko naujo, kosmetologijos salonas tëvø name... Pasak Robertos, atëjo supratimas, kad savæs barstyti nebegalima, reikia pastovumo, nes bëgiojant jau susirinkta pakankamai patirties, þiniø, gebëjimø, suvokti esminiai ðio darbo dalykai ir reikalavimai. Juk se- Roberta: Kai kalbama apie iðsilavinimà, nereikia pamirðti, kad estetinis veido vaizdas jo dalis... tendencijà, kad moterys, iðbandæ kosmetologiø paslaugas, pavyzdþiui, Vilniuje ar kur kitur, ir jomis likæ nepatenkintos, ateina pas mane su rekomendacijomis. Neásivaizduoju kodël, bet savo miesto sindromas yra. Gal dël to, kad visi paþástami, kaþkur kaþkà girdëjæ, bûna, kad nori kaþkà suþinoti... Roberta ðypsosi ir dël kito savo pastebëjimo kai atsiliepimà apie jos teikiamas paslaugas paraðo kas nors ið kito miesto, tuomet ið karto padaugëja vietos klienèiø skambuèiø. Dar vienas jai nesuprantamas dalykas atëjusios á salonà moterys kaþkodël jauèia poreiká pasiteisinti tarsi atëjimas veido prieþiûros procedûrai yra nuodëmë. Ar tai provincijos sindromas? Juk privatumas garantuojamas, viskas, kas vyksta kabinete yra kosme- tologës ir klientës reikalas. Turiu prisipaþinti, jog esu keletui klienèiø atsisakiusi teikti paslaugas, - sako Roberta. Negaliu bendrauti su þmogumi, kuris apkalba prieð tai jam paslaugas dariusá specialistà, juk niekas nenori padaryti blogai, netoleruoju apkalbø ir negatyvo. Netrukus parengsiu atitinkamus duomenø apsaugos dokumentus, kurie bus prie klientës kortelës, taip kiekvienas mano klientas jausis tvirèiau dël privatumo. Èia reikia paaiðkinimo Robertos kosmetologijos salone kiekviena klientë turi savo kortelæ su procedûrø apraðymais, tikslo, kurio siekiama vizitais, nurodymu ir pan. Regis, analogiðkø paslaugø teikëjams mûsø mieste tai yra pavyzdys, precedentas, kokio iki ðiol nebuvo? Að ir Utenoje tokià tvarkà buvau ávedusi, daugelyje klinikø tai jau áprasta, nes privalu turëti anamnezæ, - sako Roberta, korteliø neturëjimà ávertinusi ir kaip atsakomybës dël rezultatø prieð pacientà iðvengimà. - Juk jeigu neseki pokyèiø, negali lyginti ir matyti rezultato. Jeigu kosmetologë paleidþia klientà saviveiklai, nerekomenduodama prisilaikyti tam tikrø reikalavimø, kosmetikos naudojimo, procedûrø namuose, kokio rezultato galiminaruose, mokymuose teko pabuvoti Prancûzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Belgijoje... Kai tiek pakeliauji, pamatai, ávertini, kokio aukðto lygio specialistai kosmetologai dirba pas mus, Lietuvoje, - sako paðnekovë. Kad ir kokio lygio jie yra, pavyzdþiui, Prancûzijoje, bet jiems stinga þmogiðkojo faktoriaus, nëra tos ðilumos, tikrumo, kas þmogui su kaupu duodama pas mus. Gimtasis miestas yra uþuovëja gyvenimui, èia ðeima, o darbui, kur visi paþástami ir þinomi tai nëra kliûtis? Á toká pamàstymà Roberta atsako, jog galbût, bet ðiandien jos teikiamø paslaugø á Molëtus atvaþiuoja ið Ukmergës, Vilniaus, Utenos, su savais dirbti sunkoka juk savam kraðte pranaðu nebûsi. Pastebëjau keistà Planuojamas finansavimo keliø prieþiûrai maþinimas mûsø rajone turëtø drastiðkas pasekmes (Atkelta ið 1 psl.) Papraðytas trumpai pakomentuoti tokià prognozæ, rajono meras Saulius Jauneika ið pradþiø akcentavo, jog apie toká drastiðkà finansavimo maþinimà oficialiø þiniø, pagrástø konkreèiu sprendimu, kol kas nëra. Taèiau tokia suma maþinti finansavimà bûtø absurdiðka, - sakë rajono vadovas. Skaièiais tai bûtø keliø seniûnijø biudþetas. Pavyzdþiui buvo suplanuota Joniðkio seniûnijos vienos gatvës dalá sutvarkyti, tektø to nebedaryti. Tai dideli pinigai. Dar galëèiau pasakyti toká pavyzdá numatytas Daubos gatvës Molëtuose, Þvyrakalnyje sutvarkymas. Tam tikslui ir reikëtø 400 tûkst. eurø... Jeigu jø nebus, ir vël trypèiosime vietoje... Þinoma, Susisiekimo ministerija yra prikûrusi ávairiausiø naujø programø konkreèiam finansavimui gauti. Savivaldybei teks ið jø graibyti sëkmæ, kaip sakë mums vienas savivaldybës atstovas. ma tikëtis? Að, kaip specialistë, kuriai þmogus patiki savo problemà arba tikslà, savotiðkai iðraðau receptà, kaip privalu elgtis namuose. Tai tarsi bendras atsakomybës prisiëmimas, nes mes lyg ir tampame veido bendrasavininkiai, nes kosmetologo sëkmës garantas - komandinis darbas. Juk svarbios visos detalës: kà þmogus valgo, kokius papildus naudoja (jie turi bûti derinti su Ðeimos gydytoju). Aiðku, yra þmoniø, kurie gauna mano paslaugos dovanø kuponà ir nori tik vienkartinio atsipalaidavimo. Tokiu atveju daugelis dalykø tampa neaktualûs, nes þmogui yra dovanojamas malonumas, valandëlë sau... Kaip pasikeitë molëtiðkës per trylika Robertos darbo metø? Paðnekovë net nesusimàsèiusi atsakë, jog pokytis labai didelis. Mat, pasak jos, dël technologijø, informacijos sklaidos ateina supratimas konsultuotis, kuris produktas s, koká ir kada naudoti, kodël... Moterys daugiau sau skiria laiko, vis daþniau pas kosmetologæ konsultacijoms mamos ateina su paauglëmis dukromis. Tiesa, iðgirdusios pokalbá, rekomendacijas, ir paèios mamos sugalvoja, jog joms taipogi to reikia. Labai graþu, kai ið paskos ateina ir jø vyrai, - vël gi ðypsosi Roberta. - Jie irgi nori nesenti, tepti veidà kremu, naudoti kosmetikà. Beje, vyrai geresni klientai nei moterys, nes jie nediskutuoja apie kremø sudëtis, procedûras, jie nekvestionuoja mano profesionalumo, tiesiog klauso ir daro... Neseniai kosmetologë buvo kuriam laikui iðvykusi á Balá (Indonezijos sala), kur, pasak jos, vël pripildë indà, ið kurio gera energija gali dalintis su savo klientais. Procedûra turi bûti maloni tai sau paskirtas laikas, tenkantis atsipalaidavimui, masaþui, visa tai gydo sielà, tuomet ir veidas graþëja, - sako Roberta. Kosmetologas turi bûti sukaupæs gerø emocijø, turëti gyvenimo esmës bei prasmës supratimo pradþiamokslá (o tai - viso gyvenimo paieðkos), kad tinkamai atliktø savo pareigà. Tarnystë þmogui savo rankomis duoti tai, ko laukiama - ramybës. O tam turi pats viduje daug turëti, nes ið tuðèio indo nieko nepripildysi. Papraðyta paatvirauti, koks jai s komplimentas, paðnekovë sako, jog tai yra kliento prisipaþinimas, kad laukimas vizito pas jà labai prailgo, nes labai trokðtamas... Jeigu turite, mylimà vyrà, turite ir save mylëti, kad pripildytumët tà indà, ið kurio dalinat meilæ artimiesiems. Pradëkime nuo savæs, toks Robertos palinkëjimas, primenant, jog tuomet, kai kalbama apie iðsilavinimà, nereikia pamirðti, kad estetinis veido vaizdas jo dalis... Betonkelyje avarijà sukëlë briedis Ketvirtadiená apie 17 val. ne tik policijos pareigûnai, bet ir ugniagesiai gelbëtojai bei Rudesos medþiotojø klubo atstovai vyko á eismo ávyká magistraliniame kelyje Vilnius Utena. Ðio kelio 68 kilometre Smëlinkos vs. (Èiulënø s.) automobilio Ford Galaxy vairuotojas (g.m. 1969) partrenkë staiga á kelio vaþiuojamàjà dalá iðëjusá briedá. Eismo ávykio metu buvo apgadintas automobilis, briedis nugaiðo. Gyvûno gaiðenà pasiëmë medþiotojai, o ugniagesiai gelbëtojai sutvarkë kelio vaþiuojamàjà dalá.

3 Gerbiami molëtiðkiai, esu neabejingas Molëtø kraðtui ir tikrai nuoðirdþiai visokeriopai dël jo stengiuosi. Per 2019 metais ávykusius savivaldos rinkimus manimi patikëjo dalis Molëtø kraðto þmoniø ir iðrinko á rajono savivaldybës tarybà, kurioje iki ðiol aktyviau darbavausi. Taèiau visi padaro klaidø, o veiklûs þmonës jø padaro daugiau. Klaidà padariau ir að. Visiðkai nepagalvojæs, dël asmeniniø ðeimyniniø prieþasèiø pakeièiau gyvenamosios vietos deklaracijà, ir tai buvo ástatymo paþeidimas. Dël ðios klaidos (dël paþeisto ástatymo) antradiená, sausio 28 d., Vyriausiosios rinkimø komisijos posëdyje bus panaikinti mano kaip tarybos nario ágaliojimai. Klaidà tikrai padariau - þioplà, nepiktybinæ, bet ástatymà tikrai paþeidþiau ir nieko dël to nekaltinu, tik save ir amþinà skubëjimà. Su visa asmenine atsakomybe priimu VRK sprendimà ir atsipraðau þmoniø, kuriuos galimai tai skaudina ar uþgauna. Mano vietà uþims kitas þmogus pagal TS-LKD rinkimø sàraðà. Linkiu kuo geriausios sëkmës, nuoðirdaus ir atsakingo darbo. O að savo ruoþtu ir toliau bûsiu aktyvus Molëtø bendruomenës narys. Dël ðio kraðto stengiausi visada, stengiuosi bûdamas tarybos nariu ir, esu ásitikinæs, taip bus ir toliau. Pagarbiai, Vytis ÐTELBYS Adventure molëtiðkiai siûlë maudytis kubile burbulø! Praëjusá savaitgalá sostinëje nualmëjusi didþiausia Baltijos ðalyje turizmo paroda Adventur 2020 sukvietë tûkstanèius lankytojø, kuriems iðsijuosus buvo siûloma lankytis, keliauti, paþinti, ásidëmëti, kalbëtis, iðbandyti... Tarp siûlytojø Eþerø kraðto stende kartu su kaimynais darbavosi ir Molëtø turizmo ir verslo informacijos centro komanda. Jo direktorë Daiva Kulienë, kalbinta pirmosiomis parodos atidarymo minutëmis sakë, jog tikisi daugybës lankytojø, kuriems paruoðta tikra sveikatinimo tema sukurta 50 kv. metrø Apðvietimas Molëtø mieste gerëja - didþioji dalis gatviø apðvieèiamos visà naktá Burbulø kubile: (ið kairës) S. Jauneika, D. Kulienë, J. Èereðkaitë, V. Ðtelbys, P. Valentinavièius oazë. Kvieèiame pirtintis, - nuotaikingai kalbëjo D. Kulienë, stende jau nuo pat pradþiø sulaukusi solidaus palaikymo ið savivaldybës, nes èia sveèiavosi ir margaspalviame burbulø kubile maudësi meras Saulius Jauneika, jo patarëjas Paulius Valentinavièius ir tarybos narys Vytis Ðtelbys. Pas mus ir pirtis, ir kubilas, pilnas burbulø, ir animatoriø sukurta programa bei daugybë parengtos paþintinës medþiagos, kurià daliname mûsø stendo lankytojams. Kaip sekësi molëtiðkiams á savo pirtá vilioti lankytojus, informuosime kitame numeryje. Molëtø mieste apðvietimo kokybë tik gerëja ir dþiugina, kadangi vis daugiau gatviø tamsiu paros metu apðvieèiama. Dar rudená S. Dariaus ir S. Girëno, Amatø, Kalno, Kauno, Vasario 16-osios ir Liepø gatvëse natrio lempø ðviestuvai buvo keièiami á ekonomiðkesnius LED ðviestuvus. Ið viso sumontuota daugiau negu 50 naujø LED ðviestuvø. Kaip sakë Statybos ir þemës ûkio skyriaus vyr. specialistas Kæstutis Grainys, tarkime, árengus naujus ðviestuvus Liepø gatvëje, kurie naudoja tris kartus maþiau elektros energijos, jie ðvieèia visà parà, o jø skleidþiamos ðviesos srautas reguliuojamas automatiðkai -tik sutemus ðviesos srautas intensyviausias, tai yra, ðviestuvai ðvieèia 100 proc. Vëliau jø ðviesos intensyvumas maþëja ir nuo vidurnakèio (24 val.) iki 5 val. jie ðvieèia proc. intensyvumu. Beje, ðviesos srauto sumaþëjimas praktiðkai nelabai ir juntamas. Tik, kalbëjo Kæstutis Grainys, visame mieste apðvietimà valdantys astronominiai laikrodþiai vis dar kelia tam tikrø problemø. Turime kelias problemines vietas Aþubaliuose, Àþuolø gatvës atkarpoje, kai laikrodþiai neásijungia. Kol kas net nëra aiðku, dël ko jø veikimas sutrinka, - kalbëjo vyr. specialistas, pridûræs, kad turi paaiðkinimà ir tiems molëtiðkiams, kurie piktinasi, pastebëjæ dienos metu ðvieèianèius ðviestuvus. - Tik ájungus apðvietimà dienà galima atlikti remonto darbus. Ðá tamsøjá sezonà ðalutinëse gatvëse apðvietimas iðjungiamas 23 val., o pagrindinës gatvës bûna apðviestos visà naktá bei dalis tø gatviø, kur árengti nauji LED (Nukelta á 5 psl.) Savivaldybë rûpinsis bedarbiø ádarbinimu (Atkelta ið 1 psl.) 80 asmenø. Iki praktiniø darbø pradþios dar bus suburta komanda, kurià sudarys Uþimtumo tarnybos Molëtø skyriaus atstovas, socialiniai darbuotojai ið paramos centro ir paramos skyriaus, seniûnai bei vadybininkas. Ði komanda, kuruojama S. Ðanteriovo, kiekvienoje seniûnijoje identifikuos nedirbanèius asmenis, nustatys konkreèias problemas, dël kuriø nedirbama, bei sudarys sàraðà asmenø, kurie, iðsprendus jø problemas, turi galimybæ sugráþti á darbo rinkà. Beje, ðis projektas vyks greta jau esamø uþimtumo programø, tad þmogui, norinèiam ar bandanèiam sugráþti á darbo rinkà, bus stengiamasi padëti bendromis jëgomis. -Bus galimybë ir persikvalifikuoti, gauti psichologinæ pagalbà, pavëþëjimo paslaugà, medicininæ pagalbà. Kalbant apie ðià pagalbà, pavyzdþiu galëtø bûti mums seminare Kaune pateiktas atvejis, kai moteris, turinti aukðtàjá iðsilavinimà, nedirbo, o didþiulis diskomfortas susiformavo dar ir netekus priekiniø dantø. Projekto metu moteriai buvo atkurti prarasti dantys ir ji sëkmingai dirba administratorës darbà, - kalbëjo S. Ðanteriovas, pridûræs, kad projekto sëkmë priklausys nuo daugelio faktoriø, bet bus dedamos visos pastangos, kad kuo daugiau þmoniø gráþtø á darbo rinkà. Iniciatyva vienpusis eismo judëjimas Liepø gatvëje (Atkelta ið 1 psl.) vietoje nustatyti vienpusá eismà, naikinant apribojimus statyti automobilius. Pasak rajono mero S. Jauneikos, tai - vertas dëmesio ir galbût atitinkamo sprendimo pasiûlymas, taèiau norima pasitarti su gyventojais, kuriø teikimams, kritikai, pritarimams savivaldybës administracija atvira. Siûloma diskutuoti ir bûti aktyviais. Siûlymas kelio atkarpà skirti tik pëstiesiems Dar vienà iniciatyvà siûlo miesto gyventojai gatvës atkarpà nuo Vasaros estrados iki Sporto ir Alyvø gatviø sankryþos skirti tik pëstiesiems. Dabar gi, èia prieð kurá laikà padarius vienpusá automobiliø eismà, vis tiek pësèiøjø saugumo problema neiðspræsta. Siaurame kelyje sudëtinga su automobiliais prasilenkti pëstiesiems, dviratininkams, tëveliams su veþimëliais, neágaliesiems su ratukais, nes jie kas kartà sutikæ automobilá turi pasitraukti á ðalikelæ, kuri pëstiesiems vaikðèioti nepritaikyta. Vël gi laukiama visuomenës dëmesio. Molëtiðkë laimëjo kelionæ á Amerikà Kelionë á Amerikà, aplankant Los Andþelà antrà pagal dydá miestà ðalyje, pasaulio kino industrijos sostinæ, spalvingàjá Las Vegasà, pasivaikðtant daugybe San Fransisko tiltø, mëgaujantis Spalvotosios dykumos, Malibu ar Centrinës pakrantës panorama puikus nuotykis kiekvienam. (Nukelta á 4 psl.) SUBJEKTYVIAI... 3 psl. Ðioji rajono taryba, matyt, iðsiskirs ið visø ankstesniø vykstanèia nuolatine kaita, politikø rokiruotëmis. Vienas ið jø lëmë rinkëjø pasitikëjimà gavusiø politikø su darbu taryboje nesuderinamos uþimamos pareigos, kitø paèiø pasirinkimas atsisakyti mandato dël ðiltesnës darbo vietos, garantuojanèios ateitá ir pastovø darbo atlygá, treèiø, atsipraðau uþ þodá, þioplumas. Pirmiausia mandatø atsisakë TS-LKD sàraðo nariai, prisiekæ pirmajame tarybos posëdyje Nijolë Kimbartienë, Valentinas Stundys, ir socialdemokratas Steponas Ðanteriovas, kurie tapo politinio pasitikëjimo figûromis, kas nesuderinama su darbu taryboje. Pirmieji du uþëmë mero patarëjø pozicijas, o treèiajam pagal koalicinës sutarties subtilybes atiduota administracijos direktoriaus pavaduotojo këdë. Kuriam laikui nusistovëjus tarybos nariø personalijoms, suþinota, kad tarybos nariu nebenori bûti visuomeninio judëjimo Molëtai Kartu lyderis ir buvæs kandidatas á merus Mindaugas Kildiðius. Mat jis nusprendë pakovoti dël Kûno kultûros ir sporto centro direktoriaus këdës, nes kaip tik tos ástaigos vadovo kadencija ëjo á pabaigà. Tiesa, paèiam bûnant sportininku politikui konkurentø konkurse, ávykusiame rajono savivaldybës administracijoje jau iðlaikius bendràjá kompetencijø egzaminà, kuris daþnam pretendentui á vadovus yra nemenka, o ir neretam neáveikiama kliûtis (kaip pasitaikë ðiuo atveju), nebuvo. Tad M. Kildiðius, kurio pirmalaiká pasitraukimà ið rajono tarybos nariø jau palaimino ir Vyriausioji rinkimø komisija, nutraukus jo ágaliojimus, ðá ketvirtadiená vyksianèiame posëdyje jau nebedalyvaus. Jo vietà uþims prisieksianti kita visuomeninio judëjimo politikë Dalia Burneikienë. Kaip aiðkëja toliau, pokyèiai vis dar galimi, tiksliau reikia vos ne stebuklo, kad jie neávyktø. Praëjusià savaitæ tapo þinoma, kad rajono politiko mandato turëtø netekti dar vienas daugumos narys po TS-LKD vëliava já, gavæs nemaþà rinkëjø palaikymà, pelnæs Vytis Ðtelbys. Ðis jaunas politikas, á rajono tarybos gretas ásiliejæs pirmà kartà, nes, kaip rinkiminës kampanijos metu pats sakë, netikëtai ásitikinæs, kad verslo atstovø siûlymai TS-LKD programos rengëjø yra girdimi ir á juos atsiþvelgiama, mandato gali netekti per neapdairumà. Jis, susiklosèius kaþkokioms netikëtoms, matyt, aplinkybëms, savo gyvenamàjà vietà deklaravo sostinëje. O tai metø pradþioje buvo uþfiksuota Vyriausiosios rinkimø komisijos eilinës patikros registrø centre metu. Priminsime, kad rajono taryboje, konkretaus rajono þmonëms gali atstovauti tik tas politikas, kuris yra deklaravæs savo gyvenamàjà vieta tame kraðte. Neatsargus, neapgalvotas þingsnis, regis nulems V. Ðtelbio buvimà rajono taryboje. Nors, gerai pagalvojus, þinant, kad mûsø pasaulis jau traukiasi, ar nevertëtø, þinoma, jau parlamento nariams pasvarstyti ástatymo pataisà ar svarbu, kur pavyzdþiui, molëtiðkis deklaravo savo gyvenamàjà vietà, svarbu, kur jis realiai dirba... Bet gráþkime prie V. Ðtelbio. Kaip paaiðkino Vyriausiosios rinkimø komisijos Rinkimø organizavimo skyriaus vedëja Reda Daniðkevièiûtë, deklaravus gyvenamàjà vietà kitame rajone ar mieste pagal ástatymus politiko ágaliojimai toje rinkimø apygardoje, kurioje buvo iðrinktas, bet jau nëra joje deklaravæs gyvenamosios vietos, nutrûksta. Ar yra galimybiø, kad VRK posëdyje, kuris, beje vyksta ðiandien (antradiená), jos nariai priims sprendimà, kad gyvenamoji vieta deklaruota kitur per neapsiþiûrëjimà ar aplinkybiø neávertinimà, galø gale dël ástatymo subtilybiø neþinojimo, ir politikui iðsaugos mandatà? Regis, ástatyme iðlygø nenumatyta, o vertinant VRK praktikà, tokiø atvejø nebûta. Galbût ir praslystø pro akylus ástatymo raidës paisytojus faktas, jeigu jis bûtø buvæs vienadienis, o dabar yra paþyma, jog tai ne tas atvejis... Vadinasi, V. Ðtelbiui, kaip Minedo dainoje, nelemta bûti rajono politikø elito (skamba iðdidþiai!) nariu. Já turëtø pakeisti kita pagal TS-LKD sàraðà á tarybà nepatekusi narë ðiuokart Þydrûnë Vaidachovièienë. Kodël tariamoji nuosaka, kai buvo tiesiai ðviesiai pasakyta, kad jokiø iðlygø ástatymas nenumato? Ogi todël, kad per praëjusius rinkimus turëtas panaðus precedentas, kuris baigësi laimingai. Tad kol nëra VRK sprendimo, tvirtai teigti apie ávykusá faktà bûtø neteisinga. O anuomet buvo taip: pagal rinkimø ástatymà, juose negalëjo dalyvauti atsargos karininkai. Taipogi nebuvo jokiø iðlygø. Tokie kandidatai Lietuvoje buvæ aðtuoni, vienas ið jø mûsø apygardoje (kaip þinia, atsargos karininkas yra M. Kildiðius). Jø iðbraukimo ið sàraðø procedûros apygardose jau bemaþ buvo pradëtos, kai gautas iðaiðkinimas, jog atsargos karininkams visgi leista kandidatuoti. Galbût toká sprendimà lëmë partiniai susitarimai, galbût kokios kitos aplinkybës, bet net esant vos ne ðimtaprocentinei garantijai, prognozës nepasitvirtino. Anuomet, ypaè jautriu emocijomis, kaltinimais, áþvalgomis ir vertinimais metu, ði informacija nebuvo plaèiai aptarinëjama. Kaip bus ðiuokart pamatysime. Tiesa, penktadiená savivaldybës tinklapyje esanèiame tarybos nariø sàraðe jau nei M. Kildiðiaus (na, jo ágaliojimai jau nutraukti), nei V. Ðtelbio (dar bus sprendþiama ðiandien) nebebuvo. Iki ðiol toks operatyvumas neregëtas! Suskaièiavus, mûsø savivaldybës tarybà sudaro 19 þmoniø. Gal ir uþtenka... Dar vienas menkutis pastebëjimas nei vienas ið iðrinktø, bet savo noru ar dël nesuderinamø pareigø, kitokiø prieþasèiø darbo taryboje netekæs, oficialiai nutrûkus ágaliojimams, politikas kol kas savo rinkëjø neatsipraðë, savo sprendimø nepaaiðkino. O juk kaip kvietë balsuoti, kaip þadëjo dirbti, kaip sakë viskà keisià ir tarnausià... Na, dar tie, kurie liko dirbti savivaldoje tiek to, politinëje tarnystëje iðliko, o kiti? P.S. paskutiniam sakiniui Vytis Ðtelbys prieð rinkëjus aiðkinasi ðiame numeryje. Redaktorë Molëtø rajono literatai ir kraðtieèiai kvieèiami dalyvauti kasmetiniame Molëtø rajono savivaldybës Kazio Umbraso literatûrinës premijos konkurse. Kûriniø laukiama iki vasario 24 d. Kûrinius (ar jø iðtraukas) po 3 egzempliorius nuo 10 iki 20 puslapiø praðoma teikti Molëtø vieðosios bibliotekos administracijai arba el. paðtu Konkurse negali dalyvauti Raðytojø sàjungos nariai. Rezultatai, kaip ir kasmet, bus aptariami bei laureatai pagerbiami ðventinëje popietëje kovo mënesá. Inf. tel. (8 383) , mob

4 4 psl. Molëtø miesto daugiabuèiø renovacijos apþvalgoms Aplinkos ministerijos desantas (Atkelta ið 1 psl.) dël esamø oro linijø ðiame kvartale, kurias teks iðkelti savomis lëðomis. Ið J. Janonio gatvës sveèiai vyko á Viceministras M. Narmontas su administracijos direktoriumi S. Þviniu Janonio kvartale Liepø gatvæ, kur, iðskyrus du daugiabuèius, visi kiti namai renovuoti. M. Narmontas, pagyræs Saulutës darþelio lopðelio, tai yra, pirmojo ðiame kvartale renovuoto pastato iðorës nudaþymo architektûriná sprendimà, aptarë ir daugia- Anglø kalbos mokymai ámoniø darbuotojams su 80% iðlaidø kompensacija Uþsienio kalbos kompetencijos - ámonës sëkmës garantas Niekas nenuginèys fakto, kad anglø kalba jau keli deðimtmeèiai yra tapusi universalia verslo kalba, kuri vartojama beveik visame pasaulyje, tad ámonës sëkmë priklauso ne tik nuo joje dirbanèiø þmoniø kompiuterinio raðtingumo, bet ir jø kalbinës bei kultûrinës kvalifikacijos. Tik nuolat besimokanti organizacija gali iðlikti konkurencinga ne tik vietinëje, bet ir uþsienio rinkose. Naujausias Europos Komisijos (EK) paskelbtas ELAN tyrimas atskleidë tiesioginá ryðá tarp uþsienio kalbø mokëjimo bei eksporto sëkmës - tereikia vadovautis vienu ið 4 kalbos vadybos metodø: sëkmingam verslui bûtina darbuotojø uþsienio kalbos tobulinimo strategija, dirbti ámonëje turi bûti priimami kalboms imlûs darbuotojai, vadovaujanèià pozicijà rekomenduojama uþimti eksporto ðalies gimtakalbiui bei turi bûti galimybë naudotis samdomø vertëjø paslaugomis. Pasak tyrimo organizatoriø, jeigu visos eksportuojanèios SME ámonës vadovautøsi bent vienu ið buèiø namø fasadø spalvas, pastebëjo kad daugumai namø parinkti ventiliuojami fasadai... Pasak L. Lapëno, su dviejø atsisakiusiø renovacijos procese dalyvauti daugiabuèiø namø Liepø gatvëje, paþymëtø 6 ir 23 numeriais, þmonëmis buvo bendrauta, rengti susirinkimai, bet gyventojai atnaujinimo nenori. Sveèiams ir Molëtø rajono savivaldybës atstovams aptarus ir ðildymo kainas, paminint, kad centralizuotai teikiamai ðilumai naudojamas biokuras lei- V. Serbenta ir R. Ðilinskienë kalbëjo apie modernizavimo naudà ðiø principø, jø konkurencingumui ir Europos Sàjungos ekonomikai tai turëtø nemenkà átakà. Taèiau uþsienio kalba suteikia ne tik galimybiø, bet gali tapti ir rimtu verslo plëtros barjeru: 2011 m. EK paskelbtos daugiakalbës komunikacijos ágûdþiø darbo rinkoje ataskaitos duomenimis, uþsienio kalbø ir komunikacijos kompetencijos Europos darbo rinkoje yra itin paklausios dël tarptautinës ámoniø veiklos geografijos, taèiau pasiûla Sveèiai pateko á statybvietæ - tvarkoma infrastruktûra Amatø g. L. Lapënas, M. Èirba ir R. Ðilinskienë tikino, jog mûsø ne visada atitinka paklausà. Tad nenuostabu, kad nemaþa dalis Europos verslo sektoriaus atstovø patiria nuostoliø dël savo darbuotojø kalbos kompetencijos stokos - jie neatsako á atsiøstas uþklausas kita kalba, nenoriai atsiliepia á tarptautinius skambuèius, neprofesionaliai, su klaidomis vykdo profesinæ korespondencijà, be to, uþsienio partneriams ir klientams nekelia pasitikëjimo. Kà tokiu atveju daryti? daugiabuèiø gyventojai moka vienà maþiausiø kainø uþ ðildymà dþia turëti vienas maþiausiø Lietuvoje ðildymo kainø, prasitarta, kad nerenovuotø daugiabuèiø namø gyventojams perspektyvoje ðildymo paslauga brangs. Be kita ko, Valius Serbenta uþsiminë, kad renovacija diktuoja ir kità procesà, atskirø planø rengimà ðilumos ûkio sutvarkymui, kad jis bûtø optimaliai pelningas, tai yra, prisitaikantis prie pokyèiø. Ir èia labai svarbus savivaldybës vaidmuo. Kalbant apie atsisakanèiøjø dalyvauti renovacijos procese daugiabuèiø namø gyventojø sprendimà, visø pirma reikia pabrëþti, kad jo pasekmë bus nemaloni - þmonëms didës mokesèiai, visø pirma, uþ ðildymà, kita vertus, ir butø vertë nerenovuotuose daugiabuèiuose tikrai nebus labai aukðta. Kaip þinia, perkantieji butus á nerenovuotus daugiabuèius net nesidairo, - kalbëjo V. Serbenta. BETA direktorius, klausiamas apie ásipareigojimø netesinèius rangovus, kuomet renovacijos procesas vyksta dvejus - trejus metus, pripaþino, kad tai renovacijos proceso nepuoðiantis dalykas, bet, kita vertus, nuo bankroto nei viena ámonë neapsaugota. Pasak V. Serbentos, Centrinë perkanèioji organizacija bando diegti saugiklius rangovams, bet, ko gero, pavëluotai, nes nebuvo savalaikio gráþtamojo ryðio ið ástaigø, administruojanèiø renovacijos procesà. Tai nelieèia Molëtø ðvaros, puikiai ir aktyviai administruojanèios renovacijos procesà, - pastebëjo BETA direktorius. Amatø gatvëje, kurioje irgi netrukus bus visi daugiabuèiai namai renovuoti, sveèiai pateko á statybvietæ. Mat ðiame kvartale, be daugiabuèiø namø renovacijos, vyksta ir infrastruktûros atnaujinimas árengiant automobiliø parkavimo aikðteles, ðaligatvius ir t.t. Po maþdaug valandos pasivaikðèiojimo po Molëtø miestà sveèiai tæsë apsilankymà ir savivaldybëje, kur susitiko su rajono meru Sauliumi Jauneika bei aptarë ne tik daugiabuèiø namø renovacijos rezultatus, bet ir problemas, jø sprendimo galimybes, ateities perspektyvas... ES kompensuoja 80 proc. iðlaidø darbuotojø mokymui Vis atidëliojant darbuotojø anglø kalbos tobulinimà geresniems laikams, tiek pat laiko atidedamas ir didesnis ámonës pelningumas, nes anglø kalba tampa ne pageidautina uþsienio kalba, o privaloma kasdiene darbo priemone, be kurios didesnës ámonës darbuotojai negali apsieiti. Be to, dauguma profesinio tobulëjimo seminarø, mokomoji medþiaga, vaizdo áraðai, komunikacija ir kasdienë korespondencija daþniausiai vyksta anglø kalba. Geras ðios kalbos mokëjimas ne tik palengvina daugumà darbo procesø, bet ir veikia kaip darbuotojo motyvacinë priemonë: laisvai bendraudami svetima kalba ir ágijæ naujø kompetencijø, darbuotojai labiau pasitiki savimi, greièiau susidoroja su uþduotimis ir lengviau pasiekia norimos karjeros. Kvieèiame pasinaudoti Europos Sàjungos (ES) suteikiama galimybe ir savo darbuotojus paskatinti mokytis anglø kalbos, pagal Kompetencijø vauèerio" priemonæ gaunant 80 proc. kompensacijà uþ patirtas jø mokymosi iðlaidas. Per 12 Laiðkas Vilniai Po pokalbio su kraðtieèiu V. Novikovu apie tai, kad Molëtø kûno kultûros ir sporto centrui reiktø suteikti K. Gribëno vardà, gavome molëtiðkës, garsinusios mûsø kraðtà rankinio aikðtelëje, pelniusios sporto meistrës vardà, þaidusios Kauno Þalgirio komandoje Laimos Sakalauskaitës Èyþienës laiðkà. K. Gribënas man buvo didþioji sporto þvaigþdë Likimas man buvo palankus, nes paèiu laiku patekau á rankinio pradininko a.a Kæstuèio Gribëno rankas. Jis uþdegë mus ðiuo sportu, iðugdë mumyse charakterius, kruopðtumà, atsidavimà. Net nebuvo tokios minties, kad baigæs mokyklà galëtumei neþaisti rankinio. Jo dëka ne vienas sportininkas toliau þaidë profesionaliose komandose. Man Jis buvo didþioji sporto þvaigþdë.pritariu, kad tokio þmogaus vardas nebûtø uþmirðtas Molëtø rajono sporto pasaulyje. Laima Sakalauskaitë Èyþienë Molëtiðkë laimëjo kelionæ á Amerikà (Atkelta ið 3 psl.) Bûtent ðis nuotykis kelionë á Amerikà pagrindinis prizas ðiuo metu vykstanèiuose Teleloto þaidimuose. Praëjusá sekmadiená paaiðkëjo pirmosios kelionës laimëtoja. Tai Valerija ið Molëtø, laimingà bilietà ásigijusi internetu. Dar sunkiai tikiu laimëjimu. Pirkdama bilietà þinojau, jog sekmadiená vienas þaidëjas laimës kelionæ á Amerikà, taèiau tikrai nesitikëjau tokios sëkmës. Ðis prizas labai ádomus, þada daugybæ áspûdþiø ir nuotykiø, pasakojo laimëtoja. Þaidëja, pirmà kartà laimëjusi didelá loterijos prizà, dar neþinojo á kelionæ leisis pati, ar jà padovanos dukrai. Turëjau tik vienà Teleloto bilietà, o dabar planuoju kelionæ á Amerikà sau arba dukrai. Neátikëtina, ðypsojosi Valerija, kuriai kelionë atiteko ið lietuviðkojo Amerikos ambasadoriaus, laidos sveèio, Virgio Stakëno rankø. mënesiø ámonei gali bûti kompensuojama iki 4500 Eur. Sertifikuoti AMES anglø kalbos mokytojai gali pasiûlyti i Jûsø darbuotojø þiniø lygá, jø profesinius poreikius ir ámonës strategijà atitinkanèià anglø kalbos mokymosi programà uþ ES lëðas: Bendrinë anglø kalba A0-C1 pasirinktu lygiu; Dalykinë anglø kalba B2-C1 pasirinktu lygiu. Pagal Kompetencijø vauèerio" priemonæ anglø kalbos galima mokyti iki 16 ámonës darbuotojø, to paties þiniø lygio 6-10 þmoniø grupei mokymus organizuojant ámonëje, darbuotojams patogiu metu. Pavieniai ir skirtingø anglø kalbos þiniø lygiø darbuotojai jungiami á atviras AMES anglø kalbos mokymø grupes Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Panevëþyje, Ðiauliuose, Alytuje, Utenoje ir Këdainiuose. Jeigu susidomëjote, kvieèiame susisiekti ir aptarti galimus mokymø variantus. Jolanta Gasiûnienë AMES Utenos filialo vadovë

5 Rengiamasi iðkilmëms Giedraièiuose Ðiø metø rudená Giedraièiuose vyks iðkilmës, skirtos paminëti Nepriklausomybës kovø ðimtàsias metines. Priminsime, kad 1920 m. lapkrièio dienomis ties Giedraièiais ir Ðirvintomis buvo sustabdytas Lenkijos kariuomenës verþimasis á Lietuvos gilumà. Praëjusià savaitæ dël numatomø renginiø Giedraièiuose bûrësi rajono savivaldybës administracijos vadovai ir Lietuvos kariuomenës strateginës komunikacijos departamento atstovai bei karo istorikas, prof. V. Rakutis. Kaip mus informavo rajono mero patarëjas V. Stundys, dalyvavæs ðiame sambûryje, kalbëtasi apie renginiø organizavimà sukakèiai paminëti, pasidalinta mintimis, kokia tai ðventë turëtø bûti, tiesa, informuota, jog pagrindinës iðkilmës vyks Giedraièiuose, nes, regis, kol kas joms nesirengia nei Ukmergës, nei Ðirvintø rajonai. Renginiai bûtø pradëti istorine konferencija, kurios tàsa visuomenei skirta dalis su jaunøjø savanoriø priesaikomis, kariø atminimo prie paminklo pagerbimu ir pan. Taipogi planuojama surengti karinës technikos paradà. Tiesa, iðkelta idëja paþymëti specialiais þenklais mûðio vietas, netgi pristatytas tokiø þenklø maketas, - sakë V. Stundys. Taèiau, ar ði idëja bus ágyvendinta, priklausys nuo daugelio veiksniø, pavyzdþiui, finansavimo ðaltinio. Mokytojas Zenonas Stepanavièius Dailës skyriaus suaugusieji: Pieðti niekada nëra per vëlu Molëtø menø mokyklos Dailës skyriaus mokytojas Zenonas Stepanavièius dþiaugiasi nauja ástaigos iniciatyva dailës mokyti suaugusiuosius. Kol kas tokius studentus mokytojas turi tik kelis. Molëtuose ir Giedraièiuose dailës paslapèiø ateina mokytis dvi 50-etës moterys, ilgà laikà svajojusios patobulinti savo þinias ir ágûdþius tapybos srity- Dailës skyriaus mokinë Lina Èiutaitë je. Kai kam prireikia nugyventi pusæ savo gyvenimo, kad iðdrástø daryti tai, apie kà svajoja, - dalinosi mintimis pedagogas, tikëdamasis, kad ateityje atsiras ir daugiau tokiø þmoniø. Molëtiðkë Lina Èiutaitë prisipaþino, kad atëjo metas skirti laikà sau, kuriame - nauja veikla ir hobiai. Kada svajonei leisti iðsipildyti, jei ne dabar? - klausia paðnekovë, jau antrus metus Vilniaus kolegijoje studijuojanti þeldynø dizainà. Lina teigia, kad jai gëlës, augalai ir þemë, nuo vaikystës augusiai kaime, visada buvo arti ðirdies: Man patinka kurti groþá, o aplinkos puoselëjimas kartu yra ir atsipalaidavimas po dienos darbø. Moteris dþiaugiasi, kad dël naujø veiklø sulaukë didelio palaikymo. Kadangi prieð tai gyvenime niekada nëra laikiusi teptuko rankose, o pasirinkta specialybë reikalauja pieðimo ágûdþiø, atëjo jø ágyti á suaugusiøjø skyriø. Mokydamasi tapyti ne tik þiniø gauna, bet ir puikiai praleidþia laikà. Beje, Lina pagal specialybæ yra buhalterë, didþiàjà gyvenimo dalá dirbusi skaièiø pasaulyje. Paðnekovë atvirauja, jog noras kardinaliai keisti profesijà sutapo su pokyèiais asmeniniame gyvenime. Todël norëdama eiti pirmyn, perlipo per savo baimes ir dabar gyvena gyvenimà, apie kurá kaþkada svajojo. Kita dailës skyriaus mokinë - su maþaisiais vienoje erdvëje tapanti Asta Petkienë yra giedraitiðkë. Pagal profesijà moteris yra energetikos inþinierë, taèiau pieðti svajojo jau ilgà laikà. Suaugusiems iðdrásti pieðti labai sunku, nes, visuomenës nuomone - tai uþsiëmimas, - teigia moteris, dþiaugdamasi nauja veikla, kuri nuo kasdienybës leidþia pabëgti á spalvø pasaulá. Alantiðkiams tradicinis jaunøjø muzikø koncertas Praëjusá ketvirtadiená Alantos dvare ávyko nuostabus koncertas Kai dingsta þodþiai, prasideda muzika. Ðià ðventæ kasmet alantiðkiams dovanoja Alantos kraðto muzikuojantis jaunimas ir jø draugai, besimokantys Molëtø menø mokykloje. Muzika tai tarptautinë kalba. Ji nuostabi, ir jà paþinti neuþtektø net ir deðimties gyvenimø. Muzika yra nematoma, neapèiuopiama, mes galime tik pajausti, kaip ji iðplauna mûsø sielos gelmes. Alantiðkiai dëkoja jauniesiems muzikantams uþ nuostabias akimirkas. Apðvietimas Molëtø mieste gerëja - didþioji dalis gatviø apðvieèiamos visà naktá (Atkelta ið 3 psl.) ðviestuvai. Savivaldybininkas sakë, kad LED ðviestuvai pakankamai taupûs, tad yra galimybë apðviesti didþiàjà dalá gatviø visà naktá. Bet bendrai kalbant, elektros energijos sunaudojimas apðvieèiant gatves padidëjo, nes apðvieèiami pësèiøjø takai. Jø dauguma vakarais apðvieèiami iki 23 val., o kai kurios atkarpos - iki 22 val. ir 21 val. Ryte visas apðvietimas ájungiamas 5 val. Visø molëtiðkiø pageidavimai ir pastabos dël apðvietimo buvo iðgirstos. Pajuokausiu, kad koreguojant apðvietimà buvo atsiþvelgta ir á tø molëtiðkiø pastabas, kurie ðuniukus vedþioja vidurnaktá, - sakë paðnekovas, o klausiamas apie ðiø metø planus, paminëjo, kad yra svarstoma galimybë árengti apðvietimà dar neapðviestoje Mechanizatoriø gatvëje, Molëtuose. Neatsitiktinai paminëjau, kad ðios gatvës apðvietimas dar tik svarstomas, kadangi daug lëðø prireiks árengiant apðvietimà Alantos miestelyje, - teigë vyr. specialistas. - Ðiame miestelyje ESO keis oro elektros linijas á poþemines, todël rajono savivaldybë, taupant lëðas, ketina prisijungti prie jø darbø ir po þeme nutiesti poþemines apðvietimo linijas. Tad ið tiesø laukia didelis darbas. 5 psl. Miesto paplûdimyje árengus terasà su áleidþiamu batutu, Molëtuose uþbaigtas pusantrø metø trukæs tarptautinis projektas Vandens resursø panaudojimas eko turizmo plëtrai Latvijoje ir Lietuvoje /Learn Eko Travel, Nr. LLI-349. Terasà ant vandens ir batutà árengë, aplink já sumontavo minkðtos dangos takà, 8 gultus, suoliukus ir supuokles su apsauginiu tinklu pastatë UAB Virgisa, terasos kaina 24986,50 Eur. Ðio projekto metu taip pat buvo ásigyti trys neágaliesiems pritaikyti paplûdimio veþimëliai, Inturkëje esantis paplûdimio namelis su sanitariniu mazgu bei neágaliesiems pritaikytas pramoginis laivas. Pagrindinio projekto vykdytojo - Preiïi savivaldybës (Latvija), Latvijos partneriø: Aglonas ir Riebiòu savivaldybiø, Lietuvos partneriø - Panevëþio miesto savivaldybës administracijos, Sartø ir Graþutës regioniniø parkø direkcijos bei Anykðèiø ir Molëtø rajonø savivaldybiø administracijø atstovai dalyvavo bendruose susitikimuose Lietuvoje ir Latvijoje, planavo veiklas, kartu jas ágyvendino. Pagerinta poilsio infrastruktûra, ásigyta vandens árangos, sukurti bendri eko turizmo paketai ir aplikacija apie vandens kokybæ. Parengta eko turizmo strategija su rekomendacijomis kiekvienai ið projekte dalyvaujanèiø savivaldybiø, surengti mokymai, du turizmo festivaliai, du konkursai ir tarptautinës nuotykiø stovyklos mokiniams. Nauji eko turizmo produktai ir paslaugos pagerino sàlygas vietos gyventojams ir sveèiams, didina regionø patrauklumà ir leidþia pritraukti daugiau lankytojø. Projekto vertë Molëtø rajone 86485,91, ið jø ES fondø lëðos 73513,02, Molëtø savivaldybës lëðos 12972,88. Bendra tarptautinio projekto vertë , ERDF (Europos regioninës plëtros fondas) finansavimas Iðsami informacija apie projektà: Uþ ðio straipsnio turiná atsako Molëtø rajono savivaldybës administracija. Jokiomis aplinkybëmis negali bûti laikoma, kad jis atspindi Europos Sàjungos nuomonæ. (uþs.)

6 6 psl. Televizijos programa ANTRADIENIS Sausio 28 d. LTV 06:02 Labas rytas, 09:15 Ástatymas ir tvarka 10:00 Miuncheno kriminalinë policija 10:45 Komisaras 11:30 Kas ir kodël? 12:00 Stilius. 13:00 Klauskite 13:58 Loterija Keno 14:00 Þinios. 14:20 Laba diena, 16:30 Klausimëlis. 16:45 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Klauskite 19:30 (Ne)emigrantai. 20:25 Loterija Keno Loto 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Nacionalinë ekspedicija. 22:30 Dviraèio þinios. 23:00 Apgavikai 23:45 Komisaras LNK 06:25 Mano gyvenimo ðviesa 07:25 Linksmieji Tomas ir Dþeris 07:50 Volkeris, Teksaso reindþeris 09:45 Rozenheimo policija 10:45 Monikai reikia 11:15 Bûrëja 12:25 Bûrëja 13:00 Tik tu ir að 14:00 Naðlaitës 14:50 Svajoklë 16:00 Labas vakaras, 17:30 VIDO VIDeO 18:30 Þinios 19:30 KK2 20:00 Bus visko 21:00 Monikai reikia 21:30 Þinios 22:30 Velkami per betonà TV3 06:25 Þvaigþdþiø karai. 06:55 Elena ið Avaloro 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Visi mes þmonës 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Nuo likimo nepabëgsi 12:00 Atsargiai! Merginos 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Prieð srovæ 20:30 Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Vanduo drambliams BTV 06:35 CSI. Majamis 07:30 Mano virtuvë 08:40 Stoties policija 09:40 Paskutinis faras 10:35 Gelbëtojai :35 Jûrø pëstininkai 12:35 Nusivylusios namø ðeimininkës 13:35 Mano virtuvë 14:55 Stoties policija 16:00 Paskutinis faras 17:00 Info diena 17:30 Gelbëtojai :30 CSI. Majamis 19:30 Jûrø pëstininkai 20:30 Galiu rytoj 21:00 Pavojus. Oro upës 22:50 Neribota prieiga TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Kobra 11 08:30 Paskutinis ið 09:00 Praeities þvalgas 09:30 Kulinarijos meistras 10:30 Simpsonai 11:30 Fizrukas 12:30 Vedæs ir turi 13:30 Saða ir Tania 15:00 Kobra 11 16:00 CSI kriminalistai 17:00 Saða ir Tania 18:00 Vedæs ir turi 19:00 Fizrukas 20:00 Paskutinis ið 20:30 Þinios 21:00 Iðpirka - milijardas 23:10 Rouzvudas TV1 06:35 Tëvas Motiejus 07:50 Neklausk vardo 08:50 Meilës sparnai 09:50 Akloji 12:00 Alisa Never 13:05 Riteriø princesë Nela 13:35 Antinas Gudruolis 14:05 Sveiki atvykæ á "Veinà" 14:35 Ogis ir tarakonai 14:55 Rivjera 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Kerðto gëlës 18:50 Paskolinta meilë 19:55 Rivjera 21:00 Brokenvudo paslaptys. Kaliausë 22:55 Gyvenimo daina Lietuvos ryto TV 06:30 Kaimo akademija 07:00 Nauja diena 08:00 Puikûs pralaimëjimai 09:00 Tu esi mano 10:00 Pavojingi 11:00 Gyvybës 12:25 Pone prezidente 13:00 Vieno nusikaltimo 14:00 Nauja diena 15:00 Pavojingi 16:00 Reporteris 16:30 tiesiogiai 17:00 Gyvybës 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo 19:30 Delfi dëmesio centre 20:00 Reporteris 21:00 Pone prezidente 21:30 Oponentai 22:30 Reporteris 23:30 tiesiogiai. 00:00 Pavojingi TV8 06:30 Dràsus siuvëjëlis 07:05 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Ðunyèiai patruliai 08:00 Meilës miestas 09:00 Virtuvës istorijos 09:30 Penkiø þvaigþduèiø bûstas 10:00 Likimo karuselë 12:00 Meilës potvyniai ir atoslûgiai 13:55 Þmogþudystës ðiaurëje 15:00 Meilës miestas 16:00 Likimo karuselë 18:00 Suþeisti paukðèiai 20:00 Karaliðki þaidimai 20:15 Begemotas, kuris bijojo skiepø 20:35 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Meilë rudená 22:55 Suþeisti paukðèiai TREÈIADIENIS Sausio 29 d. LTV 06:02 Labas rytas, 09:15 Ástatymas ir tvarka 10:00 Miuncheno kriminalinë policija 10:45 Komisaras 11:30 Kas ir kodël? 12:00 Vartotojø kontrolë. 13:00 Klauskite 13:58 Loterija Keno 14:00 Þinios. 14:20 Laba diena, 16:30 Klausimëlis. 16:45 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Klauskite 19:30 Gyvenimo spalvos 20:25 Loterija Keno 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Nepaþintas meras. 22:30 Dviraèio þinios. 23:00 Apgavikai 23:45 Komisaras LNK 06:25 Mano gyvenimo ðviesa 07:25 Linksmieji Tomas ir Dþeris 07:50 Volkeris, Teksaso reindþeris 09:45 Rozenheimo policija 10:45 Monikai reikia 11:15 Bûrëja 13:00 Tik tu ir að 14:00 Naðlaitës 16:00 Labas vakaras, 17:30 VIDO VIDeO 18:30 Þinios 19:25 KK2 20:00 Leo ir Bruþo Madagaskare 21:00 Monikai reikia 21:30 Þinios 22:30 Prieð ugná - ugnimi TV3 05:35 Ið Los Andþelo á Vegasà 05:55 Atsargiai! Merginos 06:25 Þvaigþdþiø karai. 06:55 Elena ið Avaloro 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis. 07:55 Prieð srovæ 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Nuo likimo nepabëgsi 12:00 Atsargiai! Merginos 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Gero vakaro ðou 20:30 Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Broliai Sistersai 22:25 Vikinglotto 5 22:30 Broliai Sistersai BTV 06:35 CSI. Majamis 07:30 Mano virtuvë 08:40 Stoties policija 09:40 Paskutinis faras 10:35 Gelbëtojai :35 Jûrø pëstininkai 12:35 Nusivylusios namø ðeimininkës 13:35 Mano virtuvë 14:55 Stoties policija 16:00 Paskutinis faras 17:00 Info diena 17:30 Gelbëtojai :30 CSI. Majamis 19:30 Jûrø pëstininkai 20:30 Galiu rytoj 21:00 Smogiamoji jëga 22:55 Pavojus. Oro upës TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Kobra 11 08:30 Paskutinis ið 09:00 Vienam gale kablys 09:30 Kulinarijos meistras 10:30 Simpsonai 11:30 Fizrukas 12:30 Vedæs ir turi 13:30 Saða ir Tania 15:00 Kobra 11 16:00 CSI kriminalistai 17:00 Saða ir Tania 18:00 Vedæs ir turi 19:00 Fizrukas 20:00 Paskutinis ið 20:30 Europos taurës krepðinio rungtynës. 22:30 Pakvaiðæ dël Merës TV1 06:35 Tëvas Motiejus 07:50 Neklausk vardo 08:50 Meilës sparnai 09:50 Akloji 12:00 Alisa Never 13:05 Riteriø princesë Nela 13:35 Antinas Gudruolis 14:05 Sveiki atvykæ á "Veinà" 14:35 Ogis ir tarakonai 14:55 Rivjera 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Kerðto gëlës 18:50 Paskolinta meilë 19:55 Rivjera 21:00 Brokenvudo paslaptys. Lyg niekur nieko 22:55 Gyvenimo daina Lietuvos ryto TV 06:30 Kryptys LT 07:00 Nauja diena 08:00 Sëkmës gylis 09:00 Tu esi mano 10:00 Pavojingi 11:00 Gyvybës 12:25 Pone prezidente 13:00 Vieno nusikaltimo 14:00 Nauja diena 15:00 Pavojingi 16:00 Reporteris 16:30 tiesiogiai 17:00 Gyvybës 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo 19:30 Delfi dëmesio centre 20:00 Reporteris 21:00 Pone prezidente 21:30 Gyvenimas 22:30 Reporteris 23:30 tiesiogiai. 00:00 Pavojingi TV8 06:30 Karaliðki þaidimai 06:45 Begemotas, kuris bijojo skiepø 07:05 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Ðunyèiai patruliai 08:00 Meilës miestas 09:00 La Maistas 10:00 Likimo karuselë 12:00 Meilë rudená 13:55 Þmogþudystës ðiaurëje 15:00 Meilës miestas 16:00 Likimo karuselë 18:00 Suþeisti paukðèiai 20:00 Lygiai treèià penkiolika 20:25 Kaip beþdþionëlës pietavo 20:35 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Kartà per pasimatymà 22:45 Suþeisti paukðèiai KETVIRTADIENIS Sausio 30 d. LTV 06:02 Labas rytas, 09:15 Ástatymas ir tvarka 10:00 Miuncheno kriminalinë policija 10:45 Komisaras 11:30 Kas ir kodël? 12:00 (Ne)emigrantai. 13:00 Klauskite 13:58 Loterija Keno 14:00 Þinios. 14:20 Laba diena, 16:30 Klausimëlis. 16:45 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Klauskite 19:30 Daiktø istorijos 20:25 Loterija Keno 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Gyvenk be skolø. 22:30 Dviraèio þinios. 23:00 Iðtikimybë 23:45 Komisaras LNK 06:25 Mano gyvenimo ðviesa 07:25 Linksmieji Tomas ir Dþeris 07:50 Volkeris, Teksaso reindþeris 09:45 Rozenheimo policija 10:45 Monikai reikia 11:15 Bûrëja 13:00 Tik tu ir að 14:00 Naðlaitës 16:00 Labas vakaras, 17:30 VIDO VIDeO 18:30 Þinios 19:30 KK2 20:00 Valanda su Rûta 21:00 Monikai reikia 21:30 Þinios 22:30 Dingusi 01:30 Akloji zona (15) TV3 06:25 Þvaigþdþiø karai. 06:55 Elena ið Avaloro 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Gero vakaro ðou 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Nuo likimo nepabëgsi 12:00 Atsargiai! Merginos 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Farai 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 12 galimybiø 00:15 Majø baikeriø klubas BTV 06:35 CSI. Majamis 07:30 Mano virtuvë 08:40 Stoties policija 09:40 Paskutinis faras 10:35 Gelbëtojai :35 Jûrø pëstininkai 12:35 Nusivylusios namø ðeimininkës 13:35 Mano virtuvë 14:55 Stoties policija 16:00 Paskutinis faras 17:00 Info diena 17:30 Gelbëtojai :30 CSI. Majamis 19:30 Jûrø pëstininkai 20:30 Galiu rytoj 21:00 Ekstremali riba 22:50 Smogiamoji jëga TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Kobra 11 08:30 Simpsonai 09:00 Gyvûnø manija 09:30 Kulinarijos meistras 10:30 Simpsonai 11:30 Fizrukas 12:30 Vedæs ir turi 13:30 Saða ir Tania 15:00 Kobra 11 16:00 CSI kriminalistai 17:00 Saða ir Tania 18:00 Vedæs ir turi 19:00 Fizrukas 20:00 Paskutinis ið 20:30 Þinios 21:00 Greitojo reagavimo bûrys 22:50 Rouzvudas 23:50 Eurolygos rungtynës. TV1 06:35 Tëvas Motiejus 07:50 Neklausk vardo 08:50 Meilës sparnai 09:50 Akloji 12:00 Alisa Never 13:05 Riteriø princesë Nela 13:35 Antinas Gudruolis 14:05 Sveiki atvykæ á "Veinà" 14:35 Ogis ir tarakonai 14:55 Rivjera 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Kerðto gëlës 18:50 Paskolinta meilë 19:55 Rivjera 21:00 Kasandra. Geresnis gyvenimas 23:05 Gyvenimo daina Lietuvos ryto TV 06:30 Vantos lapas. 07:00 Nauja diena 08:00 Visi savi 09:00 Gluchariovas 10:00 Pavojingi 11:00 Gyvybës 12:25 Pone prezidente 13:00 Vieno nusikaltimo 14:00 Oponentai 15:00 Pavojingi 16:00 Reporteris 16:30 tiesiogiai 17:00 Gyvybës 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo 19:30 Delfi dëmesio centre 20:00 Reporteris 21:00 Pone prezidente 21:30 Skyrybos 22:30 Reporteris 23:30 tiesiogiai. 00:00 Pavojingi TV8 06:30 Lygiai treèià penkiolika 06:55 Kaip beþdþionëlës pietavo 07:05 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Ðunyèiai patruliai 08:00 Meilës miestas 09:00 Gardu Gardu 10:00 Likimo karuselë 12:05 Kartà per pasimatymà 13:55 Þmogþudystës ðiaurëje 15:00 Meilës miestas 16:00 Likimo karuselë 18:00 Suþeisti paukðèiai 20:00 Nevykëliai 20:10 Jis ákliuvo! 20:25 Kaèiukas ið Liziukovo gatvës 20:35 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Þiemos pilis 22:45 Suþeisti paukðèiai Eþerûnas pradeda kovas dël patekimo á atkrentamàjá etapà NKL èempionate silpnesniøjø grupëje tarp septyniø komandø kovas dël patekimo á atkrentamàjá etapà ketvirtadiená Molëtø sporto arenoje pradës Molëtø Eþerûno komanda,18 val. rungtyniausianti su Ðilalës Lûðis ekipa. Ðioje grupëje ið ðiø septyniø ekipø keturios pateks á atkrintamàjá etapà, o kovas jame pradës nuo aðtuntfinalio. Treèiajame ir ketvirtajame ratuose silpnesniøjø grupëje ekipos rungtyniaus po 12 kartø. Molëtø ekipa, turinti 11 pergaliø ir 17 pralaimëjimø, uþima 11 vietà, o 12 oje vietoje tiek pat pralaimëjimø ir pergaliø turi Maþeikiø Ereliø ekipa. Kol kas uþ atkrentamojo etapo ribø lieka vietas uþimantys Jonavos Ðilalës ir Tauragës klubai. Nuoðirdþiai uþjauèiame Viktorà Martinkø dël brolio mirties. UAB Molëtø ðiluma kolektyvas

7 7 psl. Molëtø rankininkai namo parveþë pergalæ! Sekmadiená, pirmoje ðiø metø iðvykoje - Vilniuje, Molëtø rankinio klubo "HC Molëtai" komanda susitiko su LRF I-osios lygos praeito sezono èempionais Vilniaus "SM Tauras - VHC Smûgis" rankininkais. Ðeimininkø vilnieèiø arenoje savø sirga- Dominyko Repeèkos nuotrauka mi, pirmàjá këliná molëtiðkiai nugalëjo rezultatu - 18:10. Antràjá këliná komanda pradëjo keliomis greitomis atakomis, kas leido gerokai pabëgti nuo varþovø. Ryðkià persvarà ir rungtynes savo rankose molëtiðkiai laikë visà antràjá këliø gausiai palaikomi molëtiðkiai nugalëjo vilnieèius rezultatu 32:19! Pirmàjá këliná Molëtø rankininkai pradëjo sëkmingai ir jau 5 - àjà rungtyniø minutæ rezultatu 4:2 pirmavo prieð vilnieèiø ekipà. Viso pirmo këlinio metu "HC Molëtai" neleido perimti rungtyniø vairo prieðininkams ir ápusëjus këliniui priekyje buvo beveik dvigubai - 11:6. Taip palaikydami ryðkià persvarà savo pusëje ir nesëkmingø prieðininkø metimø lydiliná, kas lëmë, jog rungtynes prieð vilnieèius nugalëjo rezultatu 32:19 ir namo parveþë dar vienà pergalæ! Molëtø rankininkai dëkoja visiems, kurie palaikë komandà Vilniuje ir tiems, kurie þiûrëjo tiesioginæ transliacijà Facebook paskyroje! Palaikykite rankininkus jau vasario 9 - tà dienà Molëtuose vyksianèiose varþybose prieð Varënos "Ûlos" komandà, nes Molëtai yra rankinis! Monika KVAINAUSKAITË REDAKTORË PRENUMERUOKITE VILNÁ NUO BET KU- RIOS MËNESIO DIENOS! UÞSUKITE Á REDAKCIJÀ - JOKIØ PAPILDOMØ MOKES- ÈIØ! Be pristatymo á namus Vilná galite prenumeruoti REDAKCIJOJE, K.JUOÈEPIO PARDUO- TUVËSE SKRYDIS, SVIRNELYJE! Vadovaujantis Þemës ûkio ministro 2002 m. gruodþio 30 d. ásakymu Nr.522 Dël nekilnojamojo turto objektø kadastriniø matavimø ir duomenø surinkimo bei tikslinimo taisykliø, praneðame, kad Ada Adolfina Nemira 2020 m. vasario mën. 5 d. 10 val. kvieèiama atvykti prie jai priklausanèio þemës sklypo (Skl. kad. Nr.6257/0001:84), esanèio Kaniûkø k., Suginèiø sen., Molëtø r., kadangi Jûsø sklypas ribojasi su Dariui Kraujaliui priklausanèiu þemës sklypu (kad. Nr.6257/0001:50), esanèiu Kaniûkø k., Suginèiø sen., Molëtø r. Bus atliekami Dariui Kraujaliui priklausanèio þemës sklypo kadastriniai matavimai. A. Bivainio tyrinëjimø ámonë, J.Basanavièiaus g. 49A, Utena. Tel MB Litmetra val. atliks sklypo kad. Nr. 6260/0003:807, esanèio Molëtø r. sav., Ðakiø k. kadastrinius matavimus. Kvieèiame dalyvauti þenklinimo darbuose sklypo kad. Nr. 6260/0003:850 paveldëtojus. Kontaktinë informacija: Piliakalnio g.7, Vilnius. Tel , el.p.: TELELOTO Þaidimas Nr Þaidimo data: (keturi kampai - 1, eilutë - 1,50, ástriþainës - 13 ) (visa lentelë ) 023* VIADA kuponas, Automobilis Ford Fiesta, Automobilis Ford Fiesta, Automobilis JEEP COMPASS, 030*126, 005*020, 044*088 - Belaidës ausinës JBL, 022*037 - Kavos aparatas DeLonghi 146.B, Kelionë á JAV, 2 asm., 012*410 - Pakvietimas á TV studijà, 013*111 - Pakvietimas á TV studijà, 028*361 - Pakvietimas á TV studijà, 035*335 - Pakvietimas á TV studijà, 039*425, 040*821-popcorn ruoðimo aparatas ARIETE, 009*928 - Telefonas Samsung Galaxy A10, 026*587 - Telefonas Samsung Galaxy A10, 044*142 - Televizorius Philips 43' Aelita Ðikðnienë informuoja, kad atlieka kadastrinius matavimus. 1.Þemës sklypo proj. Nr , esanèio Balninkø mst., Balninkø s., Molëtø r.sav. besiribojanèio þemës sklypo Nr. 6207/0001:0017 (Gedimino g. 41, Balninkø mst., Balninkø s., Molëtø r.sav.) mirusiø bendrasavininkiø A.P. ir S.S. paveldëtojus ir þemës sklypo proj. Nr , esanèio Balninkø mst., Balninkø s., Molëtø r.sav. besiribojanèio þemës sklypo Nr. 6207/0001:0572 (Balninkø mst., Balninkø s., Molëtø r.sav.) savininkës ar jos ágaliotus asmenis praðome kreiptis darbo dienomis adresu: Vilniaus g.46, (II aukðtas), Molëtø mieste dël bendros ribos suderinimo. Papildoma informacija tel ATLIEKU VIDAUS IR LAUKO STATYBOS DARBUS. Tel Laikraðtis Molëtø kraðtui Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis S. Nëries g.16, Jolanta VALENTINAVIÈIENË Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Molëtai LT33140 Tel.: , ; Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2180 egz. Molëtø Vilnis KORESPONDENTAI: Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, Miglë PAÐKEVIÈIENË - tel SKELBIMØ SKYRIUS: Jolanta ÞIEMELIENË- tel.: 51339, VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339,

8 8 psl. PERKA SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: AUTOMOBILIØ SUPIRKIMAS Á KAZACHSTANÀ. Tel BRANGIAI PERKA AU- TOMOBILIUS. Visø markiø, gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Mokame nuo 100 iki Atsiskaitome grynais. Utilizuojame. Dirbame be iðeiginiø. Tel Agentas Algirdas verðelius. Moka 6-21 proc. Atsiskaito ið karto, sveria el. svarstyklëmis. Tel.: , Individuali ámonë PERKA arklius, telyèias - 1,40, karves - 1,30, bulius - 1,60. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel Pirkèiau þemës sklypà prie eþero. Gali bûti apleistas, apaugæs krûmynais. Tel Perka þemæ visoje Lietuvoje, gali bûti nedirbama, su bendraturèiais, iðnuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus. Siûlyti ávairius variantus. Tel Parduodu maistines bulves (atveþu). Tel Parduodu sausas skaldytas malkas. Tel Parduodu 2 kambariø butà (su visais patogumais ir baldais) Alantoje, Ukmergës g. 17. Tel.: , Parduodu priekabà 1PTS-2 su dokumentais, priekabos 2PTS-4 dokumentus, du komplektus formø ðuliniø þiedams gaminti. Tel Viðtos, viðtaitës Sausio 29 d. (treèiadiená) prekiausime Kaiðiadoriø paukðtyno vakcinuotomis 3, 4, 5, 8 mën. rudomis, raibomis dësliosiomis viðtaitëmis bei kiauðinius pradëjusiomis dëti viðtomis (kaina nuo 4 ). Turësime gaidþiukø. Prekiausime kiauðiniais (kaina 10 vnt./1 ), spec. lesalais. Jei vëluosime, praðome palaukti. Tel Stirniai- 16 val., Mindûnai-16,05 val., Molëtai-16,15 val. (ûk.turgus), Videniðkiai-16,25 val. NUOMA 5 asmenø ðeima ieðko namo ilgalaikei nuomai Molëtuose ir Molëtø apylinkëse. Tel Vyras IÐSINUOMOTØ kambará, butà, namà Toliejø kaime arba Molëtuose. Tel GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. EKSKAVATORIAUS- KRAUTU- VO NUOMA. Tel REIKALINGA Atlieku ávairius statybos ir remonto darbus. Stogø keitimas, terasos, pavësinës, malkinës, stoginës, tvoros ir kiti staliaus darbai. Tel Plastikiniø langø gamyba, montavimas, pogarantinis aptarnavimas. Tinkleliø nuo vabzdþiø gamyba Tel ÁVAIRÛS REMONTO DARBAI IR PLYTELIØ KLIJAVIMAS. Tel PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVAR- KOME aplinkà, miðkà, pakrantes. Tel Superkame automobilius -vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Pirksiu skubiai miðkà ar þemæ (pasaulinëmis kainomis). Siûlykite ávairius variantus. Tel Ámonë brangiai perka galvijus, atsiskaito ið karto. Iðsiveþame. Tel.: , Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel Pirksiu 1,2, 3, 4 kambariø butà. Gali bûti suremontuoti ar netvarkingi. Siûlykite ávairius variantus. Tel UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , R. Liuþino ámonë superka karves, bulius, telyèias. Moka priedus. Atsiskaito ið karto. Tel PARDUODA PLASTIKINËS VALTYS Tel Parduodu 30 ir 34 arø namø valdos sklypus graþioje vietoje, ðalia miðko, geras privaþiavimas, iki Molëtø miesto 6 km. Puiki vieta statyboms. Tel PARDUODAMOS malkos kaladëlëmis ir skaldytos. YRA SAU- SØ. ATVEÞA. Tel PARDUODU komercinës paskirties pastatà miesto centre ( yra 4,4 a. þemës). Tel Parduodu malkas, viengubo, dvigubo pjovimo medienà. Tel Parduodamas visureigis Subaru Tribeca (2007 metø, 3,0 l benzinas, padengta antikorozine danga). Tel PARDUODA aviø skerdienà, lapuoèiø malkas, 400 litrø purkðtuvà, stambià skaldà. PERKA verðelius, jø odas. VALAU pakrantes, miðkus. Tel Parduodu þieminius kvieèius. Atveþu. Tel Parduodamas namas Alantoje. Tel Parduodu automobilá "Volkswagen Tiguan" (2013 m., benzinas, 2 litrai, automatas, visi privalumai). Tel Parduodu darbiná 9 metø arklá ir kumelæ su kumeliuku. Tel Medienos apdirbimo ámonei UAB Medinis Pasaulis (Toliejai, 7 km nuo Molëtø) reikalingi frezavimo stakliø operatoriai. Atlyginimas á rankas. Tel Benzopjûklu atlieku visus pjovimo darbus. Sodybø, sklypø, miðkø valymas, malkø pjovimas ir skaldymas. Tel NEMOKAMAI valome apleistus, apaugusius krûmais ir medþiais þemës ûkio paskirties sklypus. IÐSINUO- MOÈIAU þemës ûkio paskirties plotus. Tel Stogø dengimas, terasø montavimas, karkasiniø pastatø statyba,plyteliø klijavimas, kiti darbai ið apdailinës medienos. Tel REMONTUOJU dujinius katilus, boilerius, hidroforus ir vandens siurblius Molëtø r. Tel , Valdas Biologiniø nuotekø valymo árenginiø montavimas, lietaus nuvedimo sistemos, vandens græþiniø árengimas. Tel REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas KASAME tvenkinius. LYGINAME gruntà. VEÞAME þvyrà, smëlá, juodþemá. Tel Brangiai perkame ávairaus brandumo miðkà ir þemæ, apaugusià medþiais. Tarpininkams atsilyginèiau. Siûlykite ávairius variantus. Tel UAB DZITVA PAR- DUODA ir pristato (nemokamai) durpiø briketus, akmens anglá, malkas. KASA TVENKINIUS. Tel.: , Pirksiu skubiai sodybà ar namà. Gali bûti su þeme, miðku, kaime, mieste. Þinantys siûlykite, atsilyginsiu uþ informacijà. Tel Ûkininkas parduoda svilintà kiauliø skerdienà. Perkant 2 puseles (visà kiaulæ) kaina / kg. Motininiø kiauliø skerdienà Atveþame. Tel