ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠK IKI ŠK (SANTARIŠKIŲ G.) VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" REKONSTRAVIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠK IKI ŠK (SANTARIŠKIŲ G.) VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" REKONSTRAVIMAS"

Transkriptas

1 Raviliškio g. 4-9, Panevėžys STTINIO PROJEKTO PVDINIMS ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠK-8 IKI ŠK-8- (SNTRIŠKIŲ G.) VILNIUJE REKONSTRVIMO PROJEKTS STTYTOJS "VILNIUS ŠILUMOS TINKLI" STTYOS RŪŠIS: REKONSTRVIMS STTINIO KTEGORIJ NEYPTINGS STTINYS PROJEKTVIMO ETPS TECHNINIS DRO PROJEKTS (TDP) STTINIO PSKIRTIS ŠILUMOS TINKLI STTINIO PROJEKTO DLIS ŠILUMOS TIEKIMO YLOS ŽYMUO II D PROJEKTO NR. 8.5 PREIGOS KVLIFIKCIJOS TESTTO NR. PVRDĖ PRŠS U "PROKDO" DIREKTORIUS STTINIO PROJEKTO VDOVS STTINIO PROJEKTO DLIES VDOVS D. MTULIONIS 658 R. SKEMUNDRIENĖ 8586 D. MTULIONIS 9

2 IŠKINMSIS RŠTS. IŠEITIES DUOMENYS - Projektuojamo statinio projekto pavainimas - Šilumos tinklų nuo ŠK-8 iki ŠK-8- (Santariškių g.) Vilniuje rekonstravimo projektas. - Statybos vieta Šilumos tinklai nuo ŠK-8 iki ŠK-8- Santariškių g. Vilniuje. - Statytojas (užsakovas) - "Vilniaus šilumos tinklai". - Statybos rūšis - Rekonstravimas. - Statinio kategorija - Neypatingas statinys (pagal STR..:7). - Projekto rengimo pagrinas - Techninė specifikacija " Vilniaus šilumos tinklai"; Projektavimo sąlygos Nr. 98, Vilniaus šilumos tinklai 9m vasario. Statinio statybos teritorijos topografinis - inžinerinis planas (topografinė nuotrauka), atlikta U Geo Projektavimo etapai - Projektavimo arbai vykomi vienu etapu - parengiamas techninis arbo projektas statybą leižiančiam okumentui gauti ir statybai vykyti. - Licenzijuotų kompiuterinių programų nauojimas - Projekto šilumos tiekimo alis atlikta nauojant kompiuterines programas MS Office, utocd 8 rchitektūre, DraftSigt 6. Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo okumentus, projektavimo užuotį bei esminius statinio reikalavimus. Visi šio projekto sprenimai yra suerinti su užsakovu ir kitų projekto alių autoriais - PDV.. PROJEKTINII SPRENDIMI Šiame projekte atliekamas esamų šilumos tiekimo tinklų (Unikalus numeris ) atkarpos nuo ŠK-8 iki ŠK-8- Santariškių g. Vilniuje rekonstravimo projektas. Esama nepereinamame kanale paklota šilumos trasa nuo ŠK-8 iki ŠK-8- keičiama pramoniniu būu izoliuotais bekanaliais šilumos tiekimo vamzžiais. Iš anksto izoliuoti vamzžiai ir fasoninės alys komplektuojami su geimų kontrolės sistemos laiais. Projektuojamų šilumos tinklų vamzžių temperatūrinis pailgėjimas kompensuojamas trasos posūkiais ir įrengiant E movas. Šilumos trasa projektuojama pagal U Logstor iš anksto izoliuotų vamzžių technologiją. Panauojant kito gamintojo vamzynus ir gaminius, būtina perskaičiuoti vamzynų montažinę schemą ir spreninius papilomai erinti su "Vilniaus šilumos tinklai". Projektuojamų bekanalių šilumos tinklų eksploatacijos resursas ne mažiau metų, kai temperatūra T=5, slėgis P=6 bar. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo statybos arbai turi būti vykomi ne šilymo sezono metu. Vamzynai kanaluose klojami atviru būu esamuose g/b kanaluose, išmontavus viršutinį kanalą, vamzžius, nejuamas ir slystamas atramas bei jų pagalvėles. Demontuoti gelžbetoniniai angčiai, ir nuo vamzynų nuimta izoliacija išvežami į statybinių atliekų sąvartyną, o išmontuoti vamzžiai ir fasoninės alys į "Vilniaus šilumos tinklai teritoriją. 9- Statybos leiimui ir statybai Laia Išleiimo ata Laios statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) Kval. patv. ok.nr. Respublikos g. 5, Panevėžys Tel El.p. Šilumos tinklų nuo ŠK-8 iki ŠK-8- (Santariškių g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 658 SPV R.Skemunrienė 8586 SPDV D.Matulionis iškinamasis raštas Laia Kalbos trump. LT Statytojas/užsakovas "Vilniaus šilumos tinklai" Lapas Lapų 7

3 Šilumos tinklai per įvažiavimus į Santaros ligoninės teritoriją (Santariškių g. ) ir per pagrininį pėsčiųjų taką į ligoninę klojami prastūmimo būu. Kanalas užtrombuojamas smėliu nauojant betono maišyklę. ekanalių šilumos tiekimo tinklų ašis maksimaliai projektuojama esamų šilumos tiekimo tinklų ašyje, išskyrus tuos ruožus, kuriuose riboja bekanalių vamzynų klojimo techninės ir temperatūrinių pailgėjimų kompensavimo galimybės. Rekonstruojami šilumos tinklai patenka į sklypą Santariškių g. (Unikalus numeris ). Sklypo valytojų sutikimai ėl šilumos tinklų rekonstrukcijos sklype Santariškių g. pateikti benrosios alies prieuose. Šilumos trasos išrenavimas atliekamas šilumos kameroje ŠK-8-. Šilumos kameroje projektuojami nauji renažiniai ventiliai DN8. Rekonstruojamai šilumos tinklų atkarpai papilomas renažas neprojektuojamas, kaangi gruntinio vanens lygis trasos zonoje yra žymiai žemesnis nei projektuojamų šilumos tinklų vamzžio apačia. Esamų šilumos kamerų apsaugai nuo smėlio ir rėgmės patekimo, vamzžių anga užsanarinama betonu. Sanarinimo vietoje ant vamzžio polietileninio apvalkalo užmaunamos sieninio įvao įvorės. Papilomai šilumos kamerų apsaugai atkastos sienos iš lauko pusės nutepamos bitumine mastika. Naujai sumontuoti šilumos tiekimo vamzynai turi būti plaunami, ir užpilomi termofikaciniu vaneniu normatyvinių okumentų nustatyta tvarka. Hiropneumatinis šilumos tinklų plovimas atliekamas nauojant vanenį ir suspaustą orą. anymus ir plovimą organizuoja ir atlieka Rangovas. Hiraulinis sanarumo išbanymas vaneniu (vamzyno arbo terpe) C klasės projektui atliekamas, x PS (projektinio slėgio) Pan=, x PS=,8 bar. anymo metu išorinių šilumos tinklų vamzynai turi būti atjungti nuo pastatų šilumos punktų vamzynų. Tam turi būti sumontuotos aklės. Pramoniniu būu izoliuoti vamzžiai ir fasoninės alys projektuojamos su geimų kontrolės sistemos laiais. Laiai įlieti į izoliaciją, o sanūrose eami higroskopiniai tarpikliai. Geimų signalas peruoamas, kai rėgmė viršija leistiną normą arba nutraukiamas laias. Laiai šilumos trasos galuose sujungiami, išskyrus vieną galą, kur jie paliekami atviri, ka būtų galima prie jų prijungti testerį. Pagal LST EN 94:9+: Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto nearomai izoliuotų vamzžių sistemų projektavimas ir įrengimas 4.4. skyrių, bekanalis vamzynas Ø46,4/4 ir jo sistema priskiriami C projekto klasei. Vamzyno suvirinimas ir siūlių kontrolė atliekama pagal LST EN 94:9+: 7.5 skyrių. Šiame skyriuje nuroyta suvirinimo kokybės, tikrinimo ir aprašymo stanartų taikymas, priklausomai nuo vamzyno projekto klasės. Vamzynų suvirinimo siūlių nearomais metoais (rentgenu) apimtys ne mažesnės kaip nuroytos skyriaus lentelėje. Turi būti patikrinta nearančiais metoais ne mažiau kaip % visų siūlių DN4 vamzžiui. Suvirintiems sujungimams, kurie po rekonstravimo lieka po važiuojamosiomis angomis, o vamzynas montuojamas užaru būu esamuose kanaluose ir kuriems neatliekamas sanarumo banymas, turi būti numatytas % suvirinimo siūlių švietimas. Suvirinimo arbus atliekantis personalas turi būti atestuotas pagal EN ISO 966-:. Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų arbų (tame tarpe paslėptų), banymo ir plovimo aktų, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės okumentaciją. Pagriną po vamzžiais paruošti pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės p.65 ir p.67. Pagal šių punktų reikalavimus tranšėjų ugnas turi būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti ne mažiau kaip,m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzžių pripilami smėlio, o patys vamzžiai užpilami ne mažiau,m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būu. nt sutankinto smėlio sluoksnio turi būti užeama įspėjamoji juosta su užrašu,,šilumos TIEKIMO TINKLI arba vamzyno gamintojo juosta. Smėlis, kuriuo užpilami vamzynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios alelės turi būti 6mm; alelės, 7

4 kurių yis,75mm gali suaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo koeficientas 6/ <,8%; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti projektinį. Prieš praeant žemės užpylimo arbus, įrengtiems šilumos tiekimo vamzynams turi būti paruošta topografinė išpilomoji nuotrauka, nuroant vamzynų įgilinimą. Šiuos arbus gali atlikti tik įgaliotas geoezininkas. Sumontuoti šilumos tiekimo tinklai turi būti nužymėti piketais ties posūkiais ir tiesiose atkarpose kas m. Rangovas turi pateikti atliktų arbų banymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės okumentacija pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus. Žemės arbai vykomi mechanizuotai. Vietose kuriose tinklai susikerta su esamomis požeminėmis, komunikacijomis, arbai atliekami rankiniu būu, siekiant apsaugoti esamas komunikacijas nuo pažeiimų. Žemės kasimo arbai turi būti atliekami alyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovui. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimų su elektros kabelių vietose, kur vertikalus atstumas mažesnis už,5m elektros kabeliui įrengti PVC vamzžio įmautę ne mažiau kaip D, po, m nuo susikirtimo vietos į abi puses. tstumą iki elektros kabelio galima sumažinti iki, m. Užpilant tranšėją po kabeliais turi būti pilamas smėlio sluoksnis. Smėlis turi būti sutrombuotas. Šilumos trasos statybos vietoje nebus griaunami jokie statiniai. Šilumos trasa klojama miesto teritorijoje, toėl ypatingą ėmesį reikia skirti arbų saugai. Šilumos trasos statybos metu tranšėją, pavojingas zonas, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, būtina aptverti apsauginiais aptvarais ir įrengti įspėjamuosius ženklus. Kur kertami pagrininiai pėsčiųjų takai, įrengiami tilteliai pėstiesiems. Prieš praeant žemės kaimo arbus, būtina iš anksto įspėti aplinkinių teritorijų įmones. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į teritorijas, reikia pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus apie atliekamus kelio arbus. Esant blogam gruntui, siekiant apsaugoti kietas angas bei arti esančius pastatus arba praeinančius inžinerinius tinklus, tranšėją tvirtinti išramstant atraminiais skyais arba teleskopinias klojiniais. Šilumos tiekimo tinklų statybos vykymo zonoje yra augančių mežių, želinių. Mežius, augančius šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje, ir trukančius atlikti klojimo arbus, numatoma šalinti. Tai mežiai, kurie yra šilumos tinklo ašyje arba arčiau negu, m iki ašies. Kitus arbo zonoje esančius mežius rekomenuojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba meiniais skyais iki,5-,m aukščio. Kertami mežiai pažymėti šilumos tiekimo alies -ŠT_. brėžinyje ir įtraukti į sąnauų žiniaraščius -ŠT_SŽ. Leiimas kirsti mežius augančius šilumos trasos apsaugos zonoje išuoamas Vilniaus miesto savivalybės aministracijos. Detaliau įvertinus esamą situaciją arbų metu, gali būti mežių ir krūmų, kurie nebuvo užnešti toponuotraukoje. Šiems želiniams taip pat turi būti gautas leiimas kirtimui. Projektas yra finansuojamas ES lėšomis, toėl privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą STR.4.4:7 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII sk. 6 p. Demontavimo arbai su asbestu. Demontuojami esamos šiluminės trasos vamzynai bus pjaustomi ne ilgesniais negu m ilgio gabalais ir statybvietėje nuaržius šilumos izoliaciją išvežami į su užsakovu suerintą vietą. Demontuojami vamzynai gali būti izoliuoti šilumos izoliacija, kuri gali būti paengta asbescementiniu sluoksniu. Toėl būtina laikytis socialinės apsaugos ir arbo ministerijos bei sveikatos apsaugos priimtu Darbo su asbescementu nuostatai, įsakymo Nr. -84/V-546, Šiluminės asbesto izoliacijos atliekos surėkinamos, sueamos į vigubus polietileno maišus, pažymimos etiketėmis, nuroančiomis, ka maišuose yra asbestas. Tokios atliekos išvežamos į toksinių mežiagų sąvartyną. 7

5 Suprojektuotų šilumos tiekimo tinklų uomenys pateikti lentelėse: lentelė. Eil. Mato Kiekis Pavainimas Nr. vnt. (tipas) Pastaba. Vamzyno varinis skersmuo mm DN4/5 (Ø46,4x6,/5) bekanaliai tinklai. Projektinis slėgis Ps MPa,6. Darbinis slėgis P MPa,8 4. anymo slėgis P ban MPa,6 5. Projektinė temperatūra Ts C 5 6. Darbinė temperatūra T C 5 Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų ilgiai:. lentelė Eil. Nr. Skersmuo, mm Trasos ilgis, m Pastabos. DN4/5 (Ø46,4x6,/45) 6,.. Vamzyno iametro skaičiavimas. SKIČIVIMI Projektuojamų šilumos tinklų iametras parinktas pagal šilumos trasos parinkimo skaičiavimą, kuris pateikiamas lentelėje. lentelė Nuo-Iki Qviso, MW G viso m /h l (m) Δh, Pa/m V m/s Esamas D Po rekonstrukcijos D ŠTT nuo ŠK-8 iki ŠK-8- Nuo ŠK-8 iki ŠK , /5 Pastaba 4 7

6 .. Plieninių vamzžių sienelės storio skaičiavimas Vamzžio sienelės storis skaičiuojamas pagal LST EN 94:9+: "Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto nearomai izoliuotų vamzžių sistemų projektavimas ir įrengimas". Termofikacinio vanens vamzynas projektuojamas iš elektra suvirintų tiesiasiūlių plieninių vamzžių LST EN 7-: kurių iametrai yra: DN4(Ø46,4x6,). Išeities uomenys: skaičiuotinas slėgis p,6 MPa; skaičiuotina temperatūra T 5ºC; vamzžių plieno markė P5GH. Vamzžių sienelių storis skaičiuojamas pagal LST EN 94:9+:.,. skyrius: = ( ) ( ) = (,6 46,4) ( 67 ) =,95 ; + + =,95+,65+,5=, (priimamas sienutės storis 6, mm); kur: - c leistinas nukrypimas,,65 mm; - c korozijos poveikis,,5 mm; - p termofikacinio vanens slėgis,,6 MPa; - išorinis vamzžio iametras, 46,4 mm; - σ skaičiuotinas įtempimas, priklausantis nuo skaičiuotino slėgio, 67 MPa; - z sujungimo patikimumo koeficientas,. Užsakomas vamzis DN4, kurio stanartinis sienelės storis eor = 6,mm (Ø46,4x6,). 5 7

7 4. NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRŠS Eil. Nr. Dokumento numeris Dokumento pavainimas. 6-6-, Nr. XII-57 LR Statybos įstatymas. STR..:7 Statinių klasifikavimas Statybos prouktų, neturinčių arniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir. STR..4:5 eklaravimas. anymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 4. STR.4.4:7 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Statybą leižiantys okumentai. statybos užbaigimas. statybos 5. STR.5.:7 sustabymas. savavališkos statybos paarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išuotą statybą leižiantį okumentą paarinių šalinimas 6. STR.6.:6 Statybos arbai. Statinio statybos priežiūra 7. STR..():5 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 8. STR..():999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 9. STR..(4):8 Esminis statinio reikalavimas. Nauojimo sauga.. STR..(6):8. STR..8: Statinio statybos rūšys įsakymu Nr. -7 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas Šilumos gamybos statinių ir šilumos peravimo tinklų, statinių (šilymo ir karšto vanens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos peravimo įrenginių įrengimo arbų rūšių aprašas. STR.6.4:4 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. enrieji reikalavimai įsakymas Nr. -6 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 5. Įrenginių ir šilumos peravimo tinklų šilumos izoliacijos įsakymas Nr. įrengimo taisyklės įsakymas Nr. - LR Ūkio ministro -- įsakymas Nr įsakymas Nr. -8 LR ūkio ministro..6 įsakymas Nr.49 (LR ūkio ministro 6..5 įsakymo Nr. 4-5 reakcija) LST EN 48-,,,4,5,6,7: LR socialinės apsaugos ir arbo ministro ir LR sveikatos ministro įsakymas Nr.- 84/V-546 LR plinkos ministro 8- - įsakymas Nr.D-87 LR plinkos ministro - -5 įsakymas Nr.D-9 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. Slėginių vamzynų nauojimo taisyklės Vanens garo ir perkaitinto vanens vamzynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės Slėginės įrengos techninis reglamentas Metaliniai pramoniniai vamzynai. -7 alys Darbo su asbestu nuostatai Saugotinų mežių ir krūmų kirtimo, persoinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių arbų vykymo ir leiimų šiems arbams išavimo, mežių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas. Želinių apsaugos, vykant statybos arbus, taisyklės. 6 7

8 4. LR vyriausybės Specialiosios žemės ir miško nauojimo sąlygos. nutarimas NR RSN Statybinė klimatologija DT 5-. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo epartamento prie Viaus reikalų ministerijos Gaisrinės saugos pagrininiai reikalavimai irektoriaus --7 įsakymas Nr HN : Triukšmo ribiniai yžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje LST EN 94:9 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto nearomai izoliuotų vamzžių 9. +: sistemų projektavimas ir įrengimas esiūliai plieno vamzžiai, tinkami nauoti esant slėgiui. Techninės. LST EN 6-:4 tiekimo sąlygos. alis. ukštesnėje temperatūroje nuroytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzžiai. LST EN 7-: Suvirintiniai plieno vamzžiai, tinkami nauoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. alis. ukštesnėje temperatūroje nuroytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzžiai, suvirinti elektra. LST EN 7-5: Suvirintiniai plieno vamzžiai, tinkami nauoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 5 alis. Lamkinio suvirinimo p[o fliusu aukštesnėje temperatūroje nuroytų savybių nelegiruoto ir legiruoto plieno vamzžiai. LST EN 5-:8 Sanūriniu kontaktiniu būu suvirinamų vamzžių jungiamosios etalės. alis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 4. LST EN 5:9 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzžiai. ekanalių karšto vanens tinklų iš anksto nearomai izoliuotos vamzžių sistemos. Vamzžio sąranka, suaryta iš pagrininio plieninio vamzžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo 5. LST EN 448:9 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzžiai. ekanalių karšto vanens tinklų iš anksto nearomai izoliuotos vamzžių sistemos. Jungiamųjų etalių sąrankos, suarytos iš plieninių pagrininių vamzžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo 6. LST EN 488: Centralizuoto šilumos tiekimo vamzžiai. ekanalių karšto vanens tinklų iš anksto nearomai izoliuotų vamzžių sistemos. Plieninių vamzžių plieniniai užarymo ir reguliavimo įtaisai, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas. 7. LST EN 489:9 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzžiai. ekanalių karšto vanens tinklų iš anksto nearomai izoliuotos vamzžių sistemos. Plieninių atšakinių vamzžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas 8. LST EN 449:9 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzžiai. ekanalių karšto vanens tinklų iš anksto nearomai izoliuotos vamzžių sistemos. Stebėjimo sistemos 9. LST 56:5 Statinio projektas. enrieji įforminimo reikalavimai 4. LST 569: Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 4. STR.6.:6 Statybos arbai, statinio statybos priežiūra įsakymas Nr. -76 Šilumos ir karšto vanens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės 7 7

9 Koorinačių sistemalks-94 ukščių sistema LS7 U Užsakovas: Ukmergės inžinerija, U Geo GEODEZINII IR TOPOGRFINII DRI Objektas: Santariškių g. Vilnius uivyiškių g.4-.vilnius techn. irekt. tel , el.p. v.pavarė V.Kapleris inžinierius geoez.gkv-44 parašas vykytojas ata rėžinys 9.. Mastelis M :5 Inžinerinis topografinis planas Lapų sk. / Santariškių g. Stambaus mastelio topografinių planų erinimo su Data Suteiktas unikalus inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis Nr. viešojoje elektroninėje paslaugoje(topd) topografinio :9:... plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir ata 9 4 X=5. Y= NV NV VV Sujungimas su esama X= Y= T T N 4 T X= Y= T ,7 X= Y= X=99. Y= , T X= Y= SITUCIJOS SCHEM nepereinamame kanale; L=,m N 4 SNTRIŠKIŲ G. (UNIK. NR ) T N T SNTRIŠKIŲ G. (UNIK. NR. 587) nepereinamame kanale; L=,m N 4 T PVC T X=669. Y= Santariškių g T T X=995. Y= T T C MG 45 T 5 - C SC SC X= Y= X= Y= X=669. Y= VV X=5. Y=88. 4 SC 6 S C SC NV NV SNTRIŠKIŲ G. 5 (UNIK. NR ) SC X=669. Y= PVC 5 8 VV X=6695. Y= T T T TR T T T KV Esami kanalai T T,T 8 T,T T 8 4 NV T 5.8 P 4 X= Y= ,5 5.4 S X= Y= D X= Y= X= Y= X= Y= KV C Statybos leiimui, statybai 9- Laios statusas. Keitimo prie Laia T N 76/ - 9,64 5 KV PL T T T KV PSTOS T P T 5.99 P kabeliams Santariškių g. T elektros arba 8 T 5,9 a 5.75 KV X= Y= X= Y= 58.6 Sujungimas su esama X= Y= Projektuojama L=5,m, D Projektavimo riba tinklai X=6695. Y= T,T X=98. Y=88. T X= Y= 58.9 T,T 5.75 X=6695. Y=58. SUTRTINII žymėjimi 96 X=98. Y= T MET T T 5. T Projektuojami bekanaliniai vamz iai DN4/ Pagal išilginį profilį Gruntas 76/ TR nepereinamame kanale; L=,m Santariškių g. T X= Y= 586. STTINIO PROJEKTO PVDINIMS Kval. patv. ok.nr. Respublikos g. 5, LT-585 projektas 658 SPV 8586 SPDV STTINIO NUMERIS IR PVDINIMS D. Matulionis DOKUMETNO PVDINIMS PLN 5 LID 9 S 5 5 X=97. Y=865. Kalbos trump. LT Statytojas/u sakovas X=97. Y=88. LPS

10 SITUCIJOS SCHEM Santariškių g. T T T T SUTRTINII ŽYMĖJIMI T Projektuojami šilumos tiekimo tinklai