VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIUS"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė PAŽYMA DĖL AB KAUNO ENERGIJA ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ BEI VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO 2018 m. lapkričio 8 d. O5E-298 Vilnius Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau Įstatymas) 32 straipsnio 6 dalimi, Komisijos 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarimu O3E-283 Dėl AB Kauno energija šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (toliau Nutarimas O3E-283), nustatė AB Kauno energija (toliau Bendrovė) šilumos bazinės kainos dedamąsias. Vadovaujantis Įstatymo 32 straipsnio 13 dalimi, jei šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia vienodas šilumos kainų dedamąsias visoms savivaldybėms, šilumos kainų dedamąsias nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu O3-96 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau Metodika). Šiuo atveju nustatant šilumos kainų dedamąsias mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. Bendrovė 2018 m. spalio 10 d. raštu Dėl informacijos pateikimo (toliau Raštas) pateikė valdybos 2018 m. spalio 5 d. sprendimo Dėl AB Kauno energija šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo, kuriuo nustatė šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, kopiją. Atsižvelgus į valdybos 2018 m. spalio 5 d. sprendimo Dėl AB Kauno energija šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo 5 ir 6 punktuose esančius redakcinius netikslumus, Bendrovė 2018 m. spalio 24 d. raštu Dėl informacijos pateikimo pateikė valdybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimo Dėl AB Kauno energija šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo kopiją. Pažymėtina, kad valdybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Dėl AB Kauno energija šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo nustatytos šilumos kainos dedamosios atitinka Komisijos Nutarimu O3E-283 nustatytas šilumos bazinės kainos dedamąsias. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 5 punktu, 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarimu O3E-282 Dėl AB Kauno energija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano (toliau Nutarimas O3E-282) įpareigojo Bendrovę per 30 kalendorinių dienų nuo Nutarimo O3E-282 įsigaliojimo pateikti Komisijai metų valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą už vidutinę metinę 2 122,0 tūkst. Eur sumą.

2 2 Įpareigojimas licencijos turėtojui derinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą yra numatytas Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 5 punkte. Pagal Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu 982 Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo 279 redakcija), papunktį asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo sudaryti ir suderinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus; reguliariai kartą per metus teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą. Bendrovė Raštu pateikė pakoreguotą Komisijai valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą. Pažymėtina, kad pateikta vidutinė metinė planuojama darbų apimtis atitinka Komisijos Nutarimu O3E-282 nustatytą vidutinę metinę 2 122,0 tūkst. Eur sumą. Bendrovė 2017 m. vasario 10 d. raštu Dėl duomenų pateikimo pateikė Komisijai karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo projektą bei dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti. Bendrovė 2018 m. gegužės 24 d. raštu Dėl papildomos informacijos pateikimo pateikė patikslintus pastoviųjų sąnaudų skaičiavimus. Bendrovė 2018 m. spalio 10 d. raštu pateikė patikslintą karšto vandens kainos dedamųjų projektą (toliau ), kuriame neįtraukė nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos (toliau Sistema) nusidėvėjimo sąnaudų. Šios sąnaudos bus įtrauktos į atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, jį diferencijuojant pagal tai, ar įrengta ar neįrengta Sistema. Patikslintame projekte karšto vandens kainos diferencijuojamos tik pagal geriamojo vandens tiekėjus. Bendrovė Raštu pateikė valdybos 2018 m. spalio 5 d. sprendimą Dėl AB Kauno energija karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (toliau Sprendimas), kuriuo nustatytos karšto vandens dedamosios. Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyrius (toliau Skyrius) pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą ir Sprendimą patikrino vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu O3-106 Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos (Komisijos 2017 m. birželio 30 d. nutarimo O3E-283 redakcija) (toliau Karšto vandens metodika) 1. Bendrovė karštą vandenį tiekia Kauno mieste, Kauno rajone ir Jurbarko mieste. Šiuo metu galiojančios karšto vandens kainos dedamosios nustatytos valdybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Dėl AB Kauno energija karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. Karšto vandens kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis 2016 m. I ketv m. IV ketv. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji Pagal Karšto vandens metodikos 37 punktą, geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis nustatomas pagal per ataskaitinį laikotarpį karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį. Patikslintame projekte planuojamas geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis sudaro 691,99 tūkst. m 3 ir atitinka ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai nupirktą geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekį. skaičiavimai atitinka skaičiavimus. Pagal Karšto vandens metodikos 39 punktą, planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis daugiabučiuose namuose esantiems vartotojams nustatomas iš būtino paruošti karšto vandens kiekio atėmus faktines, tačiau ne didesnes kaip 10 proc. leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidarančias dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų. Patikslintame 1 redakcija, galiojusi karšto vandens kainos projekto pateikimo metu.

3 3 projekte planuojamos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, sudaro 0,68 proc., atitinka ataskaitinio laikotarpio (2016 m.) faktines karšto vandens netekčių apimtis ir neviršija leistinų karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose kiekio. Patikslintame projekte planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis, sudaro 687,28 tūkst. m 3 ir atitinka Karšto vandens metodikos 39 punkto nuostatas. skaičiavimai atitinka skaičiavimus. Galiojančioje karšto vandens kainoje nustatytų ir planuojamų realizuoti karšto bei geriamojo vandens kiekių palyginimas, kai neįrengta Sistema, pateiktas 1 lentelėje. 1 lentelė. Realizuoto karšto ir geriamojo vandens kiekių palyginimas, tūkst. m 3 Rodiklis Ataskaitinis laikotarpis Skirtumas (4-3) 1. Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis 691,99 691,99 691,99-2. Realizuoto karšto vandens kiekis 687,28 687,28 687, iš t. sk. vartotojams daugiabučiuose namuose 687,28 687,28 687,28 - Karšto vandens netektys daugiabučių namų 3. 0,68 0,68 0,68 - tinkluose, proc. ir apskaičiuotos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose sudaro 0,68 proc. ir yra 1,02 proc. mažesnės nei galiojančioje kainoje, kai įrengta Sistema, ir 1,53 proc. mažesnės kai neįrengta Sistema. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji Pastoviosios karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudos nustatomos vadovaujantis Karšto vandens metodikos 40.1 papunkčiu. Patikslintame projekte planuojamos pastoviosios sąnaudos sudaro 249,0 tūkst. Eur. patikslintos planuojamos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 31,6 tūkst. Eur ir yra 0,2 tūkst. Eur mažesnės nei ataskaitiniu laikotarpiu (2016 m.). skaičiavimai atitinka. patikslintos planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 63,0 tūkst. Eur, t. y. 85,0 tūkst. Eur mažiau nei ataskaitiniu laikotarpiu (2016 m.). Pažymėtina, kad planuojamas darbo užmokesčio fondas atitinka Karšto vandens metodikos papunkčio nuostatas, t. y. neviršija siektino darbo užmokesčio fondo, apskaičiuoto pagal I šilumos tiekėjų grupės lyginamąjį rodiklį ir 2018 m. II ketv. Lietuvos statistikos departamento skelbiamą garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus vidutinio mėnesinį darbo užmokestį. apskaičiuotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (82,6 tūkst. Eur) atitinka apskaičiuotas. patikslintos planuojamos materialinės ir joms prilygintos sąnaudos sudaro 86,1 tūkst. Eur, t. y. 14,6 tūkst. Eur mažiau nei ataskaitiniu laikotarpiu. planuojamos medžiagų ir žaliavų, remonto, transporto paslaugų ir kitos materialinės ir joms prilygintos sąnaudos sudaro 30,9 tūkst. Eur ir atitinka ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų apimtį. planuojamos patikslintos sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos sudaro 55,2 tūkst. Eur, t. y. 14,6 tūkst. Eur mažiau nei ataskaitiniu laikotarpiu. Atkreiptinas dėmesys, kad planuojamos patikslintos sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos neviršija pagal I šilumos tiekėjų grupės lyginamąjį rodiklį apskaičiuotų sąnaudų apimties. skaičiavimai atitinka skaičiavimus. Bendrovė planuoja 10,1 tūkst. Eur kitų sąnaudų (mokesčių sąnaudų), kurios atitinka ataskaitiniu laikotarpiu (2016 m.) patirtas sąnaudas. kitų sąnaudų skaičiavimai atitinka patikslintas sąnaudas. planuojamos patikslintos veiklos sąnaudos, sudaro 38,6 tūkst. Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2014 m. pasikeitė sąnaudų atskyrimo ir apskaitos principai, todėl, lyginant su galiojančioje kainoje įvertintomis veiklos sąnaudomis, šios sąnaudos didėja 10,6 tūkst. Eur.

4 4 Vadovaujantis Įstatyme ir Karšto vandens metodikoje įtvirtinta nuostata, jog karšto vandens kainos grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis, įvertintos veiklos (bendrosios) sąnaudos atitinka apskaičiuotas. Galiojančioje kainoje įvertintų, ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai patirtų bei planuojamų sąnaudų palyginimas, pateiktas 2 lentelėje. 2 lentelė. Galiojančioje karšto vandens kainoje įvertintų, planuojamų ir apskaičiuotų pastoviųjų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur Rodiklio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. I ketv m. IV ketv.) Skirtumas (5-4) 1. Pastoviosios sąnaudos 378,0 249,0 249, Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 31,8 31,6 31, Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 196,6 82,6 82, Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos 100,7 86,1 86, Kitos sąnaudos 10,1 10,1 10, Veiklos sąnaudos 38,7 38,7 38,7-2. Investicijų grąža - 13,7 13,7 - Pagal Kašto vandens metodikos 44 punktą, normatyvinis pelnas skaičiuojamas nuo būtinųjų karšto vandens ruošimo ir pardavimo sąnaudų, taikant investicijų grąžos normą, apskaičiuotą pagal Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu O3-510 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau WACC metodika). Remiantis WACC metodikos 6 punktu, faktinė skolinto kapitalo kaina turi būti ne didesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis. faktinė vidutinė 2015 m. liepos mėn m. birželio mėn. skolinto kapitalo kaina sudaro 2,68 proc. Atsižvelgus į tai, kad faktinė skolinto kapitalo kaina didesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis (2,18 proc.) 2, Skyrius skaičiavimuose taiko Komisijos skelbiamą 2,18 proc. skolinto kapitalo kainą. WACC metodikos 11 punkte numatyta, kad ūkio subjektui investicijų grąžos norma nustatoma, taikant optimalią kapitalo struktūrą, jei pagal faktinę ūkio subjekto kapitalo struktūrą investicijų grąžos norma yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą. Kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 60 proc., nuosavas 40 proc. skaičiavimais, pagal 2015 m. balanso duomenis apskaičiuota investicijų grąžos norma sudaro 8,72 proc., taikant 21 proc. skolinto ir 79 proc. nuosavo kapitalo struktūrą bei 2,18 proc. skolinto kapitalo kainą ir 8,89 proc. nuosavo kapitalo grąžą 3. Taikant optimalią kapitalo struktūrą, apskaičiuota investicijų grąžos norma sudaro 5,49 proc. Atsižvelgus į tai, kad investicijų grąžos norma, apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą yra mažesnė nei pagal 2015 m. faktinę kapitalo struktūrą, Skyrius ir Bendrovė pagal WACC metodikos 11 punktą skaičiavimuose taiko 5,49 proc. investicijų grąžos normą. skaičiavimais, taikant 5,49 proc. investicijų grąžos normą, investicijų grąža sudaro 14,7 tūkst. Eur. skaičiavimai atitinka skaičiavimus. Būtinąsias pajamas (262,7 tūkst. Eur) paskirsčius numatomam realizuoti karšto vandens kiekiui (687,28 tūkst. m 3 ), karšto vandens kainos pastovioji dedamoji yra 0,38 Eur/m 3. 2 Skelbiama Komisijos interneto svetainėje, adresu: 3 Skelbiama Komisijos interneto svetainėje, adresu:

5 5 ir apskaičiuotų 2018 m. lapkričio mėn. projekcinių karšto vandens kainos pastoviųjų ir kintamųjų dedamųjų palyginimas su galiojančiomis kainomis pateiktas 3 lentelėje, taikant 2018 m. lapkričio mėn. šilumos kainą (4,71 ct/kwh). 3 lentelė. ir apskaičiuotos galiojančios ir projekcinės karšto vandens kainos dedamųjų palyginimas Kainų dedamosios Galiojanti kaina, kai neįrengta Sistema Galiojanti kaina, kai įrengta Sistema Karšto vandens projekcinė kaina, Eur/m 3 * Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams daugiabučiuose namuose 1. Karšto vandens kaina: 3,80 3,92 3,96 3, pastovioji dedamoji 0,17 0,30 0,38 0, kintamoji dedamoji 3,63 3,62 3,58 3,58 Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams 2. Karšto vandens kaina: 4,32 4,44 4,48 4, pastovioji dedamoji 0,17 0,30 0,38 0, kintamoji dedamoji 4,15 4,14 4,10 4,10 Jurbarko miesto vartotojams 3. Karšto vandens kaina: 4,78 4,90 4,93 4, pastovioji dedamoji 0,17 0,30 0,38 0, kintamoji dedamoji 4,61 4,60 4,55 4,55 * 2018 m. spalio 10 d. raštu patikslinti skaičiavimai. Projekcinės karšto vandens kainos lyginant su galiojančiomis, didėja daugiausia dėl nuo 2014 m. pasikeitusio sąnaudų paskirstymo principo ir pastoviųjų sąnaudų didėjimo. Skyrius, vadovaudamasis Įstatymu, Metodika ir Karšto vandens metodika, siūlo Komisijai: 1. Pritarti pateiktam nutarimo Dėl AB Kauno energija šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų projektui; 2. Pritarti pateiktam nutarimo Dėl AB Kauno energija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano projektui. PRIDEDAMA: 1. Nutarimo Dėl AB Kauno energija šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų, 1 lapas. 2. Nutarimo Dėl AB Kauno energija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano, 2 lapai. 3. Karšto vandens kainų skaičiavimo lentelės, 3 lapai. Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko Į posėdį kviečiami: 1. Kauno miesto savivaldybės atstovai, el. p. 2. Kauno rajono savivaldybės atstovai,, el. p. 3. Jurbarko rajono savivaldybės atstovai, el. p. 4. AB Kauno energija atstovai, el. p.