Kauno Tado Ivanausko progimnazija 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kauno Tado Ivanausko progimnazija 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS"

Transkriptas

1 Kauno Tado Ivanausko progimnazija 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS Tado Ivanausko progimnazija, kodas , adresas Vėtrungės g. 1, Kaunas (toliau įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2019 m. (3 mėnesių tarpiniame) aiškinamajame rašte. 2. APSKAITOS POLITIKA Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas Įstaigos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS). Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika išdėstyta 2019 m. (3 mėnesių tarpiniame) aiškinamajame rašte. 3. PASTABOS Finansinės būklės ataskaita 1.Pastaba P03. Nematerialus turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 0,0 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje: Turto grupė Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur) Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur) Programinė įranga ir jos licencijos 3449, ,56 Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko nematerialiojo turto. Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį neįtakojo sukauptas nusidėvėjimas. 2. Pastaba P04. Ilgalaikis materialus turtas. Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ,79 Eur.

2 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje: Turto grupė Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur) Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur) Negyvenamieji pastatai , ,49 Infrastruktūros ir kiti statiniai , ,72 Mašinos ir įrenginiai 72583, ,10 Baldai ir biuro įranga , ,07 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 11561, ,79 Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto už 4300,00 Eur. Neatlygintinai gauto turto per ataskaitinį laikotarpį už 12741,30 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas ir įsigytas turtas. 3. Pastaba P07. Biologinis turtas. Įstaiga neturi biologinio turto. 4. Pastaba P08. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 0,00 Eur, tai medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus bei atsargų už 52322,84 Eur, iš jų gauta nemokamai sudaro Eur. Nurašyta atsargų už 52322,84 Eur, iš jų 36802,22 Eur iškeltas ūkinis inventorius į nebalansinę sąskaitą. 5. Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai. Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 Eur. 6. Pastaba P10. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro ,81 Eur, iš jų: Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1999,34 Eur: Gautinos sumos Suma (EUR) 1. Gautinos sumos už turto naudojimą 1999,34 2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 0,00 3. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00 Sukauptos gautinos sumos ,49 Eur: Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Suma (Eur) 1 Atostogų kaupiniams 19905,27

3 2. Valstybinio socialinio draudimo fondui 27227,35 3. Valstybinei mokesčių inspekcijai 21481,46 4. Darbuotojams 61856,23 5. Tiekėjams 12413,51 6. Sukauptos negrąžintos specialiųjų programų lėšos iš savivaldybės biudžeto 7250,67 Kitos gautinos sumos sudaro 303,98 Eur. Tiekėjai Suma (Eur) 1. Tadas Vaitkūnas 214,13 2. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 14,43 3. Edita Grižaitė 57,54 4. Lina Mykolaitienė 5,38 5. UAB Varba 8,36 6. Kauno Tautinės kultūros centras 4,14 7. Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Piniginių lėšų likutį 15879,72 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose. 8. Pastaba P12. Finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra ,91 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje: Šaltinis Gauta (EUR) 1. Iš valstybės biudžeto ,84 2. Iš savivaldybės biudžeto ,69 Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 12806,19 Eur. 9. Pastaba P13 ir P14. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. 10. Pastaba P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 12413,51 Eur: Tiekėjai (5 didžiausi) Suma (Eur) 1 UAB Merula 4479,56 2 MB Romanta 2628,29 3 Energijos skirstymo operatorius 896,20 4 Imlitex 629,36 5 Kauno švara 319,04

4 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro ,11 Eur: Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Suma (EUR) 1. Mokėtinas darbo užmokestis 61856,23 2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 25814,31 3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 21481,46 4. Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1785,11 5. Kitos su darbo santykiais susijusios sumos 0,00 Sukauptos mokėtinos sumos 19905,27 Eur: Sukauptos mokėtinos sumos Suma (EUR) 1. Sukauptos atostogų sąnaudos 19441,43 2. Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 463,84 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 7148,39 Eur, iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai 4824,78 Eur, juos sudaro nuomojamų patalpų depozitas. 11. Pastaba P18. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 11379,13 Eur, tai einamų metų sukauptas perviršis 8428,16,00 Eur ir ankstesnių metų sukauptas perviršis 2950,97 Eur. Veiklos rezultatų ataskaita 12. Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ,33 Eur. Sąnaudos Suma (Eur) 1. Darbo užmokesčio ,45 2. Darbdavio socialinio draudimo 14817,88 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 71744,18 Eur: Turto grupių sąnaudos Suma (Eur) 1. Gyvenamieji ir kiti pastatai 10382,76 2. Kiti statiniai 42744,08 3. Mašinos ir įrengimai 10289,64 4. Transporto priemonės 0,0 5. Baldai ir biuro technika 8327,70 6. Kitas ilgalaikis turtas 0,0 7. Programinė įranga ir licencijos 0,0 8. Kitas nematerialus turtas 0,0

5 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 28427,08 Eur: Sąnaudos Suma (Eur) 1. Šildymo 18685,22 2. Elektros energijos 4764,27 3. Vandentiekio ir kanalizacijos 1144,31 4. Ryšių paslaugų 948,36 5. Šiukšlių išvežimo 2884,92 Transporto sąnaudos 85,58 Eur: Sąnaudos Suma (Eur) 1. Kuras 22,18 2. Automobilių atsarginės dalys 0,00 3. Transporto nuomos sąnaudos 63,40 4. Kitos transporto sąnaudos 0,00 Sunaudotų atsargų sąnaudos 47752,60 Eur: Sąnaudos Suma (Eur) 1. Kitas kuras 0,00 2. Medikamentai 165,47 3. Kompiuterių atsarginės dalys 249,88 4. Kanceliarinės prekės 2485,07 5. Valymo prekės 1326,12 6. Maisto produktai 0,00 7. Ūkinis inventorius 36911,72 8. Kt. medžiagos 6614,34 Kitų paslaugų sąnaudos 10523,05 Eur: Sąnaudos Suma (Eur) 1 Banko paslaugų sąnaudas 324,94 2 Konsultavimo paslaugų sąnaudos 3 Draudimo paslaugų sąnaudos 95,00 4 Projektavimo paslaugų sąnaudos 5 Valymo paslaugų sąnaudos 394,46 6 Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos 533,59 7 Teisinių paslaugų sąnaudos 8 Narystės organizacijose sąnaudos 9 Skalbimo paslaugų sąnaudos 10 Apsaugos paslaugų sąnaudos 256,46 11 Maitinimo paslaugų sąnaudos 12 Teritorijų priežiūros paslaugų sąnaudos 13 Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos 14 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos 15 Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos) 8918,60

6 Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos sąnaudos sudaro 1665 Eur. 13. Finansavimo pajamos ,80 Eur, iš jų: Finansavimo pajamos Suma (Eur) 1 Iš valstybės biudžeto, iš jų: ,94 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti Iš savivaldybės biudžeto, iš jų : ,55 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti Iš Europos sąjungos, iš jų: 24801,31 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 2898, Iš kitų šaltinių, iš jų: 7629,22 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti , Pastaba P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos. Įstaiga neturi pagrindinės veiklos kitų pajamų. Įstaiga turi kitos veiklos pajamų už 23197,06 Eur. Šias pajamas sudaro patalpų nuomos pajamos. Vadovas Sigitas Alubauskas KBĮBA grupės vadovės pavaduotoja Vilija Žiūkienė Parengė: KBĮBA specialistė Milda Kivarė