PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMAI Linkaučių km., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMAI Linkaučių km., Krekenavos sen., Panevėžio r."

Transkriptas

1 PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMAI Linkaučių km., Krekenavos sen., Panevėžio r. 2011m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS 1. Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys Panevėžio rajono vaikų globos namai (toliau Globos namai) yra Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Globos namai įsteigti d. Panevėžio rajono Valdybos 1993 m. rugsėjo mėn. 02 d. potvarkiu Nr.329v Globos namai įregistruoti valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo Juridinių asmenų registre 2002 m. vasario 14 d., registro Nr , įmonės kodas Globos namai yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, sąskaitas bankuose Globos namų buveinė yra: Linkaučių km., Krekenavos sen., Panevėžio r Globos namai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, LR socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais, bendraisiais valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatais. 2. Finansiniai metai Globos namų finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d. 3. Globos namų veikla 3.1. Globos namų veiklos pobūdis teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ir nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų globos (rūpybos) klausimas Globos namų veiklos tikslas užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 4. Darbuotojų skaičius 2011 metų rugsėjo 30 d. Globos namuose dirbo 40 darbuotojų pagal darbo sutartis. 5. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus. Globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų objektų neturi. II. APSKAITOS POLITIKA Nuo 2010 metų sausio 1 d. Globos namuose buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 Dėl privalomojo bendro sąskaitų plano patvirtinimo (Žin., 2008, Nr ; 2009, Nr ), bei 1

2 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A-1061 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų bendrojo sąskaitų plano tvirtinimo Globos namų direktorės 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-35 patvirtintas Globos namų naudojamų sąskaitų planas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo (Žin., 2009, Nr ) 3 punktu, Globos namų direktorės 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-36 patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2010 m. sausio 1 d. Apskaitos politika yra pateikta prie 2010 m. metinių ataskaitų rinkinio. III. PASTABOS 1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. 2. Finansinės būklės ataskaitoje 2011 m. rugsėjo 30 d. pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė ,98 Lt savivaldybės biudžeto lėšos, 71536,20 Lt valstybės lėšos, ,37 Lt Europos sąjungos lėšos, ,54 Lt kt. šaltinių lėšos. 3. pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame šio rašto 4 priede. Valstybės lėšos: Nepiniginiam turtui įsigyti: ilgalaikis turtas iš valstybės lėšų 71536,20 Lt ir atsargų likutis iš valstybės lėšų 6279,48 Lt. Kitoms išlaidoms: ateinančių laikotarpių sąnaudos iš valstybės lėšų 48,24 Lt ir išankstiniai apmokėjimai 125,42 Lt. Europos sąjungos lėšos: Nepiniginiam turtui įsigyti: ilgalaikis turtas iš Europos sąjungos lėšų ,37 Lt Savivaldybės lėšos: Nepiniginiam turtui įsigyti: ilgalaikis turtas iš savivaldybės lėšų ,98 Lt, atsargų likutis iš savivaldybės lėšų 196,82 Lt ir banko likutis (projekto) nepiniginiam turtui įsigyti 790,03 Lt. Kitoms išlaidoms: ateinančių laikotarpių sąnaudos iš savivaldybės lėšų 1652,92 Lt, išankstiniai apmokėjimai iš savivaldybės lėšų 389,00 Lt, banko likutis (biudžeto) 28,38 Lt kitoms išlaidoms ir banko likutis (projekto) 869,20 Lt kitoms išlaidoms. Iš kitų šaltinių: Nepiniginiam turtui įsigyti: ilgalaikis turtas iš kitų šaltinių ,54 Lt, atsargų likutis iš kitų šaltinių 31,00 Lt ir pinigų likutis banko sąskaitoje 5889,69 Lt. Kitoms išlaidoms: banko likutis iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms, t.y. 2040,00 Lt minus 1020,00 Lt (einamųjų metų perviršis ar deficitas). 4. Atsargos 6507,30 Lt (biudžeto lėšos 196,82 Lt, valstybės lėšos 6279,48 Lt, kitų šaltinių lėšos 31,00 Lt) 5. Išankstiniai apmokėjimai 2215,58 Lt (514,42 Lt išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą bei prekes iš jų savivaldybės biudžetas 389,00 Lt, 125,42 Lt valstybės biudžetas. 1701,16 Lt ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratos ir draudimo iš jų 1652,92 lt savivaldybės biudžetas, 48,24 lt valstybės lėšos). 6. Per vienus metus gautinos sumos susideda iš: 6.1. Sukauptos gautinos sumos 62534,40 Lt sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, 14795,66 Lt sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, 33468,66 Lt sukauptos atostoginių sumos (atostogų rezervas, savivaldybės biudžetas) 2

3 6.2. Kitos gautinos sumos 1517,30 Lt ieškotinos sumos už padarytą žalą (pavogtas turtas) Pinigai ir jų ekvivalentai pinigų likutis banko sąskaitose: 7929,69 Lt paramos lėšų likutis (5889,69 Lt nepiniginiam turtui, 2040,00 Lt kitoms išlaidoms), 32649,08 Lt Valstybės lėšų likutis (vaikų pinigai), 31,38 Lt savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms, 1659,23 Lt savivaldybės biudžeto lėšos gautos iš apskaitos skyriaus projektui vykdyti (790,03 Lt nepiniginiam turtui įsigyti, 869,20 Lt kitoms išlaidoms). 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai susideda iš: 7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 53489,81 Lt mokėtinos sumos už paslaugas ir prekes( 6045,07 Lt savivaldybės biudžeto lėšos, 47444,74 lt valstybės lėšos) 7.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 33334,31 Lt mokėtinos sumos darbuotojams (darbo užmokestis), 17589,69 Lt mokėtinos sumos Sodrai (3959,62 Lt 9 proc., 13630,07 Lt 30,98 proc.), 5001,47 Lt mokėtinos sumos mokesčių inspekcijai (gyventojų pajamų mokestis), 566,86 Lt mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus Sukauptos mokėtinos sumos 25552,50 Lt sukauptos atostoginių sąnaudos, 7916,16 Lt sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1517,30 Lt pavogtas turtas. 8. Grynasis turtas: 8.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1020,00 Lt sukauptos pajamos už parduotą metalo laužą. 9. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2011 m. rugsėjo 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos 2040,00 lt, tai parduotas metalo laužas. Direktorė Jūratė Pagojienė vyr. buhalterė Violeta Stalgaitienė 3

4 Eil. Nr. 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,51 I. FINANSAVIMO PAJAMOS , ,51 I.1. Iš valstybės biudžeto , ,62 I.2. Iš savivaldybių biudžetų , ,81 I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 39806, ,02 I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 71010, ,06 II. III. III.1. III.2. B. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS Pagrindinės veiklos kitos pajamos Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,51 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,77 II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 72139, ,14 III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 79687, ,8 IV. KOMANDIRUOČIŲ 131,57 V. TRANSPORTO 33190, ,22 VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 802, ,83 VII. VIII. IX. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 91276, ,22 X. XI. XII. XIII. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ NUOMOS FINANSAVIMO KITŲ PASLAUGŲ , ,53 XIV. C. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2040,00 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS -1020,00 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 2040,00 II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1020,00 III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 2040,00 E. F. G. H. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKESTIS GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 1020,00 I. J. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1020,00 I. II. (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma) PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMAI (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Linkaučių km. Panevėžio r. (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS Straipsniai TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Nr. (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Jūratė Pagojienė (vardas ir pavardė)

5 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMAI (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Linkaučių km. Panevėžio r. (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) Eil. Nr. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS Nr. (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė diena Paskutinė praėjusio diena A. ILGALAIKIS TURTAS III , ,78 I. Nematerialusis turtas III , ,66 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos III , ,66 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas III , ,12 II.1 Žemė II.2 Pastatai III , ,05 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai III , ,80 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai III , ,95 II.6 Transporto priemonės III ,18 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga III , ,90 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas III , ,42 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS , ,33 I. Atsargos III , ,14 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 6507, ,14 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 II. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Išankstiniai apmokėjimai III , ,36 III. Per vienus metus gautinos sumos III , ,95 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 III.5 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas Sukauptos gautinos sumos III , ,65 III.6 Kitos gautinos sumos III , ,30 IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai III , ,88 IŠ VISO TURTO: , ,11 D. FINANSAVIMO SUMOS III , ,51 I. Iš valstybės biudžeto 77989, ,49 II. Iš savivaldybės biudžeto , ,53 III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų , ,92 IV. Iš kitų šaltinių , ,57 E. ĮSIPAREIGOJIMAI , ,60 I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai III , ,60 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos III , ,64 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai III ,33 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos III , ,66 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai III , ,30 F. GRYNASIS TURTAS III ,00 I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas III ,00 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas III ,00 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,11 Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Jūratė Pagojienė (vardas ir pavardė)

6 (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį 20-ojo VSAFAS sumos 4 priedas Eil. Nr. sumos likutis pradžioje sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą pergrupavimas Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams sumažėjimas dėl turto pardavimo sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams sumos (grąžintos) (gautinų) pasikeitimas likutis pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 80891, , , ,34 valstybių ir tarptautinių organizacijų): 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 80698, , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 192, , ,37 173,66 2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, , , , ,33 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 2.1. nepiniginiam turtui įsigyti , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 1025, , , ,5 3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): , , , nepiniginiam turtui įsigyti , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 4. Iš kitų šaltinių: 33688, , , , , , nepiniginiam turtui įsigyti 31155, , , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 2533, , , , ,00 5. Iš viso finansavimo , , , , , ,27