ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIRIŲ SENIŪNIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIRIŲ SENIŪNIJOS"

Transkriptas

1 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIRIŲ SENIŪNIJOS 2014 METŲ VEIKLOS A T A S K A I T A Kairiai, 2015 m. sausis

2 TURINYS 1. STATISTINIAI DUOMENYS 3 2. SENIŪNIJOS VEIKLA DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS ŽEMĖS ŪKIS SOCIALINIS DARBAS SOCIALINIS DARBAS SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS, 5 AUGINANČIOMIS VAIKUS. 3. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS GATVIŲ APŠVIETIMO LĖŠOS KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠOS BENDROS APLINKOS LĖŠOS VIEŠIEJI DARBAI 7 4. KULTŪRINĖ VEIKLA KAIRIŲ KULTŪROS NAMAI BIBLIOTEKOS 7

3 1. STATISTINIAI DUOMENYS Kairių seniūnija užima 9174 ha plotą. Seniūnijoje yra 1 bažnyčia, 1 koplyčia, 2 pagrindinės mokyklos, 1 vaikų lopšelis - darželis, 1 medicinos punktas, 1 kultūros namai, 2 ežerai, 1 sala, nuolat prižiūrimos ir tvarkomos 4 veikiančios ir 11 saugomų kapinių. Seniūnijoje yra 1 miestelis Kairių ir 23 kaimai, didžiausi iš jų Šilėnų, Žadžiūnų, Bertužių ir Eimučių kaimai. Iš viso seniūnijoje gyvena 3358 gyvetojų. Per 2014 metus seniūnijoje gimė 24 naujagimiai, mirė 39 gyventojai. Kairių seniūnijos kapinėse palaidoti 17 gyventojų. 2. SENIŪNIJOS VEIKLA 2.1. DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS Kairių seniūnijoje dirba aštuoni darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinė darbuotoja, socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis, žemės ūkio specialistė, darbininkas ir 2 valytojai. Per 2014 m. seniūnijoje gauta iš įvairių institucijų ir išsiųsta 128 raštai, gauti ir išnagrinėti 5 gyventojų skundai, išduotos 56 pažymos apie šeimos sudėtį. Seniūnijoje vykdomas gyvenamosios vietos deklaravimas. Per šiuos metus buvo priimtos 249 atvykimo deklaracijos, 58 išvykimo deklaracijos, priimta 14 savininkų prašymų panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys asmenų, pakeitusių deklaravimo vietą. Per šį laikotarpį išduotos 338 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 312 pažymų patalpų savininkams m. seniūnijoje atlikti 49 notariniai veiksmai. Kairių seniūnijoje išduoti 252 leidimai prekybai, už 1360 Lt., 4 leidimai kasinėjimo darbams už 850 Lt., patalpų nuoma už 1800 Lt ŽEMĖS ŪKIS 2014 m. iš ūkininkų priimtos 179 žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijos, visi laukai įbaižyti elektroniniu būdu. Įbraižytų laukų skaičius 1714, bendras deklaruotas plotas 5801,31 ha. Priimta 9 prašymai dėl paraiškų duomenų keitimo, 2 gyventojai kreipėsi dėl paramos išmokėjimo mirus sutuoktiniui pagal priemonę'' Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas''. Du gyventojai kreipėsi dėl ūkininko ūkio įregistravimo. Įregistruotos 3 naujos žemės ūkio ir kaimo valdos valdų registre. Priimta 180 prašymų atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Priimti 3 prašymai išregistruoti valdą m. seniūnijoje, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d. buvo priimtos 22 tiesioginių pardavimų kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo deklaracijos išmokoms už kvotinį pieną. Ūkininkai, kurie deklaruoja daugiau kaip 50 ha grūdinių ir aliejinių augalų, kiekvienų metų laikotarpiu nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 15 d., kas savaitę, vėliau kas ketvirtį, gruodžio 15 d.,

4 kovo 15 d., birželio 15 d., teikia seniūnijoms ataskaitas apie nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius. O šių duomenų suvestines ataskaitas seniūnija pateikia VĮ žemės informacijos ir kaimo verslo centrui. Kairių seniūnijoje auginančių 50 ha ir daugiau grūdinių bei aliejinių augalų yra 11 ūkininkų. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą sąrašą privačios žemės savininkai, valstybinės žemės nuomotojai, kurie negavo popierinės metinės deklaracijos už 2014 m. apie mokamą žemės mokestį, buvo informuoti asmeniškai. Tikrinant apleistus ir nedirbamus žemės sklypus nustatyti 48 gyventojų nedirbami plotai. 17 ūkininkų kreipėsi paskaičiuoti jo valdos EDV ( ekonominio dydžio vienetas). Žemės ūkio specialistė konsultavo seniūnijos gyventojus žemės ūkio gamybos klausimais, seniūno pavedimu savo kompetencijos ribose vykdė kitas užduotis, susijusias su seniūnijos darbu. 75 seniūnijos gyventojai kreipėsi dėl kiaulių deklaravimo.2014 metais, deklaracijos metu užregistruotos 223 kiaulės. Norint pagerbti seniūnijos ūkininkus, lapkričio 21 dieną vykome į Šiaulių rajono žemdirbiams skirtą šventę Dėkojame žemei SOCIALINIS DARBAS Piniginė socialinė parama teikiama, vadovaujantis LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, socialinės paslaugos teikiamos, vadovaujantis LR socialinių paslaugų įstatymu. Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinės paramos skyrimas ir teikimas perduotas savivaldybėms vykdant savarankišką funkciją. Seniūnijose buvo sudarytos komisijos paramos klausimams spręsti. Kairių seniūnijos paramos klausimams spręsti komisija sudaryta iš 12 asmenų posėdžiavo 9 kartus. Buvo svarstyti 46 atvejai dėl socialinės paramos skyrimo m. įsigaliojo įstatymas dėl II laipsnio valstybinių pensijų skyrimo daugiavaikėms motinoms išauginusioms 5-6 vaikus. Į Kairių seniūniją kreipėsi 17 daugiavaikių motinų.. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą, kreipėsi dėl lengvatos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kompensavimo. Tokių prašymų iki 2015 m. sausio 1 d. buvo priimta 40. Iš viso per 2014 metus buvo užregistruoti 2177 prašymai per PARAMOS programą. Dėl būsto šildymo kompensacijų, išlaidų šaltam vandeniui bei išlaidų karštam vandeniui kompensuoti 2014 m.buvo priimti 135 prašymai. Kompensacijas kietam kurui įsigyti gavo 73 šeimos. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo, dėl ligos, dėl sunkios materialinės padėties kreipėsi 10 gyventojų. Iš viso dėl socialinių pašalpų kreiptasi 800 kartų. Prašymai teikiami kas 3 mėnesius. Sumažėjo piniginės materialinės paramos prašytojų metų pabaigoje buvo 107 šeimos gaunančios socialines pašalpas (2013 m. pabaigoje buvo 182 šeimos). Išmokas vaikui gavo 102 šeimos. Išmokėta 41 laidojimo pašalpa mirties atveju. Šalpos pensijas gauna 40 neįgaliųjų suaugusių asmenų ir 22 neįgalūs vaikai. Šalpos našlaičių pensijas gauna 13 asmenų. Šalpos pensijos sulaukus senatvės pensijos 2014 m. buvo mokamos 17 asmenų. Šis skaičius didėja, nes daugėja žmonių, kurie sulaukia pensijinio amžiaus, tačiau iš SODROS pensijos negauna, nes neturi būtinojo darbo stažo. Tiems asmenims šalpos senatvės pensiją moka paramos skyrius. Jos dydis tik 324 Litai. Maisto produktų iš intervencinių Europos Sąjungos fondų gavėjų skaičius 2014 m. pabaigoje buvo 618 asmenų. Nuolatinės slaugos tikslinės kompensacijas gauna 45 žmonės (jos dydis 900 Lt.), nuolatinės priežiūros tikslinės kompensacijas gavo 82 asmenys (išmokos dydis 180 Lt ). Iš

5 socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių prašė ir jas gavo 12 neįgalių seniūnijos gyventojų. Pagal poreikį buvo lankytasi šeimose dėl įvairių šeimyninių situacijų sprendimo, dėl senukų patalpinimo į globos įstaigą ir pan. Surašyta 110 buities tyrimo aktų SOCIALINIS DARBAS SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS, AUGINANČIOMIS VAIKUS Socialinio darbuotojo dirbančio su socialinės rizikos šeimomis, kuriuose auga nepilnamečiai vaikai, tikslas organizuoti sistemingą socialinį darbą, mažinti socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičių, padėti šeimoms socialiai adaptuotis visuomenėje. Socialinis darbuotojas, naudodamas įvairias darbo su klientais formas, savo profesinėje veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu ir pareigybine instrukcija. Socialiniai darbuotojai darbui su rizikos šeimomis teikia šeimoms bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas), siekdami skatinti ir prireikus atkurti jų savarankiškumą. Dirbant su socialinės rizikos šeimomis, teikiama socialinė ir psichologinė pagalba. Socialinis darbas Kairių seniūnijoje vykdomas komandinio darbo principu. Seniūnijos darbuotojai nuolatinį ryšį palaiko su ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, psichologu. Esant reikalui, yra kviečiami Šiaulių apskrities VPK Šiaulių r. PK Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, Prevencijos poskyrio nepilnamečių skyriaus specialistai. Bendradarbiaujama su globos įstaigomis, Lietuvos Krikščioniško fondo Vaikų dienos centru, Lietuvos Caritu, Lietuvos Krikščioniškojo labdaros ir gailestingumo fondo Samarija, bei kitomis institucijomis. Ypatingas dėmesys skiriamas prevenciniui darbui su šeimomis, neįtrauktomis į apskaitą, kurias ištinka krizė ir tuo metu reikalinga pagalba. Kairių seniūnijoje - 20 socialinės rizikos šeimų, jose auga 55 vaikai, iš jų 19 ikimokyklinukų. Stebimos - 3 šeimos, jose auga 7 nepilnamečiai vaikai. Darbo su rizikos grupės šeimomis pirmininkas seniūnas Artūras Šulčius. Grupės veikloje aktyviai dalyvauja Kairių policijos nuovados tyrėjai, Kairių ambulatorijos specialistai, Kairių, Šilėnų, Ginkūnų S. ir Vl. Zubovų pagr. ir kt. mokyklos pedagogai, Šiaulių PRC pedagogai bei Šilėnų, Žadžiūnų, Kairių bendruomenių atstovai. Ginkūnuose esantį Vaikų dienos centrą lanko vienas vaikas metais buvo priimti 165 prašymai - paraiškos, iš jų 145 socialinei paramai mokiniams gauti. Parama suteikta 135 vaikams. Suteikta pagalba 28 socialinės rizikos šeimų vaikams, aprūpinant mokinio reikmenimis, 5 šeimoms nustatyti poreikiai ir vertinimai socialiniai paslaugai gauti. Per 2014 m. šeimose lankytasi 313 kartų. Nuvažiuoti 4386 kilometrai, surašyti 313 buities tyrimo aktų ir 58 tarpiniai raštai, surašyti 20 individualių planų su soc. rizikos šeimomis, suteiktos 526 paslaugos. Šeimos dažnai kreipiasi į seniūniją dėl įvairių priežasčių. Jie prašo ne tik materialinės pagalbos, bet ir informacijos, patarimo, emocinio palaikymo, pagalbos tvarkant įvairius dokumentus. Šiais metais seniūnijoje apsilankė 185 seniūnijos gyventojai. Per ataskaitinį laikotarpį į socialinių rizikos šeimų apskaitą buvo įrašytos 5, išbraukta 1 šeima.

6 Iš šeimos paimtų vaikų nebuvo, dviem vaikams nustatyta nepiniginė laikinoji globa. Su šeimomis suorganizuoti 6 susitikimai. Aplankytos 6 globojančios šeimos. Kairių seniūnijoje buvo vykdoma sockultūrinė veikla su šeimomis ir jų vaikais. Tęsiamas projektas Mano gyvenimas - gėris. Šių metų balandžio mėn. buvo suorganizuota velykinė šventė Velykų stebuklas. Šį renginį buvo įgalintos suorganizuoti socialinės rizikos šeimos. Gruodžio 31 d. buvo suorganizuota Kalėdinė šventė Valandėlė su šeima. Iš rėmėjų buvo gautos 67 dovanėlės, kurios buvo įteiktos sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams. Taip pat dalyvauta Vaikų svajonių įgyvendinimo projekte. Dovanas gavo 47 socialinės rizikos šeimų vaikai. 3. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 3.1. GATVIŲ APŠVIETIMO LĖŠOS Gatvių apšvietimui 2014 metais buvo numatyta Lt. Už elektros energiją sumokėta Lt. Šviestuvų remontui išleista per metus Lt KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠOS Seniūnija prižiūri 110 km kelių ir gatvių. Kelių priežiūrai 2014 m. buvo skirta Lt. Lėšos panaudotos: Žvyruotų kelių priežiūrai, jų greideravimui ir birių medžiagų atvežimui (skalda, žvyras) Lt. - skaldos atvežta už Lt.; (261 m 3, Kairių mstl. Pakrantės g., Kranto g., Kaštonų g., Kalnelio g., Bertužių k. - Atžalyno g.). - nugreideruota už Lt (170 km). Asfaltuotoms gatvėms prižiūrėti Lt. - asfalto duobių remontas - Kairių mstl. Vyšnių g., Liepų g., Pramonės g., Salduvės g., Beržų g., Klonių g., Putinų g., Klevų g., Purienų g., ir Spindulio g. (248,30 m 2 ), Šilėnų k. - Saulės g. (45,30 m 2 ) Lt. - asfalto dangos remontas Centro g. ir Bertužių g. Bertužių k. (50,84 t. ~ 500 m 2 ) Lt. Lėšos žiemos tarnybai Lt BENDROS APLINKOS LĖŠOS Aplinkos tvarkymui, priežiūrai ir inventoriaus įsigijimui 2014 m. buvo numatyta Lt. lėšos panaudotos šiems darbams atlikti: Atliekų tvarkymui panaudota Lt. Dyzeliniam kurui, benzinui, tepalams Lt. Kairių seniūnijoje šienaujami parkai, pakrantės, kapinės, pakelės. Šluojamos gatvės, šaligatviai. Valomi nuo sniego keliai, gatvės, vežama mediena, šakos, tvarkomos viešos erdvės, renkamos šiukšlės. Elektros generatoriaus suvirinimo aparato įsigijimas 5000 Lt. Pagerintos Kairių miestelio gatvės, atvežta 36 m 3 skaldelės (Žuvėdrų, Rasos ir Ąžuolų gatvėse) Lt Kelio ženklų (gatvių pavadinimų) įrengimas Kairių seniūnijoje Lt. Už komunalinius patarnavimus (vandenį Kairių naujosiose kapinėse) Lt.

7 Prekių ir paslaugų (ūkio inventorius, dažai, traktoriaus remontas ir atsarginės dalys, krūmapjovių ir benzininio pjūklo remontas, šaltas asfaltas, cementas ir t.t.) aplinkos priežiūrai per metus buvo nupirkta už Lt. Papildomos lėšos žvyruotiems keliams priežiūrėti iš savivaldybės biudžeto buvo skirta Lt. Pinigai panaudoti Kairiai Zapalskiai kelio, Mikailaičiai Žeimei dalies kelio ir Dvikapiai Šilėnai kelio profiliavimo darbams. Papildomos lėšos iš savivaldybės biudžeto buvo skirtos ir medžių genėjimo ir pjovimo darbams Lt. VBT lėšų panaudojimas. Seniūnijai buvo skirta Lt. Vietos bendruomenių tarybos posėdyje buvo nuspręsta lėšas panaudoti: Lt skirta šventėms ir renginiams Lt skirta plastikinei valčiai įsigyti Lt skirta bažnyčios pastato pašvietimo šviestuvams įsigyti. 3.4.VIEŠIEJI DARBAI Iš viešųjų darbų programai įgyvendinti buvo skirta 2014 m Lt. Įdarbinti 8 gyventojai - 4 moterys ir 4 vyrai. 4. KULTŪRINĖ VEIKLA 4.1 KAIRIŲ KULTŪROS FILIALAS Kairių filiale šiuo metu dirba keturi kūrybiniai darbuotojai, viena valytoja. Meno vadovė, dirbanti su Šilėnų kaimo vaikais ir jaunimu, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Dirba su liaudies kapela, vaikų vokaliniu ansambliu bei vokalo studija. Kairių filiale ne tik dainuojama, bet ir šokama. Sėkmingai dirba linijinių šokių kolektyvas, kurį lanko suaugusios moterys bei šokių kolektyvas Astrida (jaunų vaikų kolektyvas). Kairių filiale įvyko 18 renginių, paruoštos dvi parodos ir kelios parodos renginių metu. Kairių filialo meno mėgėjai buvo išvykę bei dalyvavo 19 išvykų. Šiais metais surengėme tradicinę šventę Jonines Kairių pušyno parke. Šventėje vyko sporto varžybos (vaikams, komandomis, pavieniui, šeimoms), kurias padėjo pravesti Kairių jaunimo klubo nariai, Kairių pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, Kairių miestelio seniūnas. Kairių miestelio gyventoja virė šiupinį ant laužo ir visus vaišino. Koncertinėje programoje dalyvavo Kairių filialo meno mėgėjai. Šventėje koncertavo Giulija. Šventę papuošė ugnies šokis. Vainikavo renginį fejerverkai virš Kairių ežero. Joninių šventė pavyko puikiai, gyventojai liko patenkinti metais surengėme tradicinę Antaninių šventę Kairių seniūnijos - Žadžiūnų kaime, Šilėnuose - tradicinę kaimo šventę. Renginiai pavyko, kaimo gyventojai dalyvavo noriai BIBLIOTEKOS Kairių bibliotekoje surengta 45 renginių, paruošta 24 vaizdinių parodų, 21 žodinių renginių, internete lankėsi 1853 lankytojai. Bibliotekoje apsilankė 2761 skaitytojai. Kairių biblioteka dalyvauja projektuose: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, Metų knygos rinkimai.

8 Žadžiūnų bibliotekoje surengti 29 renginiai, paruoštos: 18 vaizdinių parodų, 11 žodinių renginių. Bibliotekoje apsilankė 1415 skaitytojų. Žadžiūnų biblioteka dalyvauja projekte Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. seniūnas Artūras Šulčius