TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS"

Transkriptas

1 TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 1.1. Kelionės organizatorius įsipareigoja : Organizuoti turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga, arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu 25 turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis Pateikti turistui (-ams) tikslią ir neklaidinančią informaciją apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus), kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda 2.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz., dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.), kelionės organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti apie sutarties atsisakymą ir pateikti tokio atsisakymo priežastį patvirtinančius dokumentus. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas - turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionės organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą, išskyrus administravimo mokestį. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariais skrydžiais, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.2. punktą Kelionės organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai, arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko proporcinga jų dalis Turistas, atsisakęs sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu Kelionės organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama, kai sutarties atsisakoma dėl punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo. 3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS 3.1. Kelionės organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą Kelionės organizatorius turi teisę likus iki kelionės ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionės organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Jeigu likus mažiau kaip 20 dienų prieš išvykimą paaiškėja, kad kelionių organizatorius turi padidinti kelionės kainą, jis nedelsdamas apie tai informuoja turistą, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir naujos kainos apskaičiavimo tvarką. Turistas turi teisę atsisakyti tokio kainos didinimo arba sudaryti

2 turistinė kelionė, iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kitu Sutartyje nurodytu būdu) informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodant naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis Šioje sutartyje turistas fizinis asmuo, sudaręs su kelionės organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę Turistas(ai) įsipareigoja: Sudarant sutartį individualiai kelionei (kai turistas vyksta į kelionę savo transportu ir užsako tik apgyvendinimą), sumokėti už kelionę 50% dydžio avansą po viešbučio rezervacijos patvirtinimo. Likutį sumokėti ne vėliau kaip 28 dienos iki išvykimo Sudarant sutartį į egzotinę kelionę, ir likus iki kelionės pradžios daugiau kaip 10 savaičių, sumokėti už kelionę 60% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 8 savaitės iki išvykimo. Iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 8 savaitėms, sumokėti už kelionę visą kainą Sudarant sutartį pažintinei arba poilsinei kelionei lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 28 dienos, sumokėti už kelionę 40% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 28 dienos iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 28 dienos, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą Sudarant sutartį kelionei autobusu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 21 diena, sumokėti už kelionę 20% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 21 diena iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 21 diena, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Šios sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį Sudarant sutartį slidinėjimo kelionei lėktuvu, kelionės užsakymo metu sumokėti už kelionę 40% dydžio avansą ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 45 dienos iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 45 dienos, iš karto sumokėti už kelionę visą kelionės kainą Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionės organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. 2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES 2.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. atitinkamą sutarties pakeitimą. Turistas privalo kaip įmanoma greičiau informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1., 3.2. punktų atvejais, kelionės organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionės organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punkto atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.6. punktas. 4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS 4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionės organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro 30 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2. minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.2. punkte nurodytą nuraukimo mokestį. 5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ 5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionės organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu: dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas ( punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionės organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionės organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionės organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionės organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionės organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionės

3 Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento Jeigu turistas atsisako sutarties: individualiai kelionei dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: jei iki išvykimo lieka daugiau negu 49 dienos 20 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 49 iki 28 dienų 50 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 28 iki 14 dienų 80 procentų; jei iki išvykimo lieka mažiau negu 14 dienų 100 procentų. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiūros mokesčiai, palūkanos ir kt.) ir atlyginti kelionės organizatoriaus patirtus, aukščiau nustatytus, nuostolius; egzotinei kelionei dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: jei iki išvykimo lieka daugiau negu 10 savaičių 60 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 10 iki 8 savaičių 80 procentų; jei iki išvykimo mažiau nei 8 savaitės 100 procentų. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariais skrydžiais, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiūros mokesčiai, palūkanos ir kt.) ir atlyginti kelionės organizatoriaus patirtus, aukščiau nustatytus, nuostolius; pažintinei arba poilsinei kelionei lėktuvu dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: jei iki išvykimo lieka daugiau negu 28 dienos 40 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 28 iki 21 dienų 50 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 21 iki 11 dienų 70 procentų; jei iki išvykimo lieka mažiau negu 11 dienų 100 procentų. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariais skrydžiais, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiūros mokesčiai, palūkanos ir kt.) ir atlyginti kelionės organizatoriaus patirtus, aukščiau nustatytus, nuostolius; slidinėjimo kelionei lėktuvu dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios. Norint atsisakyti jau patvirtintos kelionės sutarties taikomas 40 procentų kelionės kainos atšaukimo mokestis. Kelionę atšaukiant likus dienai iki kelionės organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionės organizatorius Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (ams) tinkamą alternatyvią kelionę (paslaugas) už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvios kelionės (paslaugų) arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionės organizatorius turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už tokią kelionę Kelionės organizatoriaus neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionės organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, Konvencijos, dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Ši Konvencija nustato ir daugelyje atvejų apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą. 6. BENDROSIOS SĄLYGOS 6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis Šalys susitaria ir sutinka, kad, jeigu turistas (-ai) ne dėl organizatoriaus kaltės negauna įvažiavimo vizos, pamiršta ar pameta asmens dokumentus, jei dokumentai yra netvarkingi ir neparuošti kelionei, jeigu turistas (-ai) neatvyksta į pirminę išvykimo bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, savavališkai nutraukia kelionę ar atsisako dalies paslaugų, kelionės organizatorius neatsako ir su tuo susijusių išlaidų turistui (-ams) neapmoka Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionės organizatoriaus vietiniam atstovui, kelionės vadovui, kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionės organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionės organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčus dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) nustatyta tvarka Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai

4 pradžios, taikomas 60 procentų, kelionę atšaukiant likus 20-7 dienoms iki kelionės pradžios 80 procentų, kelionę atšaukiant likus 6 dienoms ir mažiau iki kelionės pradžios 100 procentų kelionės kainos atšaukimo mokestis. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariais skrydžiais, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiūros mokesčiai, palūkanos ir kt.) ir atlyginti kelionės organizatoriaus patirtus, aukščiau nustatytus, nuostolius; kelionei autobusu dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: jei iki išvykimo lieka daugiau negu 21 diena 20 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 21 dienos iki 14 dienų 50 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 14 dienų iki 7 dienų 80 procentų; jei iki išvykimo lieka 7 dienos ir mažiau 100 procentų. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiūros mokesčiai, palūkanos ir kt.) ir atlyginti kelionės organizatoriaus patirtus, aukščiau nustatytus, nuostolius. Turistui pageidaujant, pateikiamas kelionių organizatoriaus nuostolių paskaičiavimas. pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu Turizmo paslaugų teikėjų (kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros ar agento) nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas turizmo paslaugų teikėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisykles Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną kelionės organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionės organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašydamas šią sutartį turėjo galimybę susipažinti su skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis, raštu ar kitoje prieinamoje patvariojoje laikmenoje gavo pagrindines vežimo sąlygas (jei perka kelionę lėktuvu) Turistas patvirtina, kad prieš pasirašydamas sutartį gavo: rašytinį dokumentą (katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medžiagą), kuriame nurodyta informacija apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, apgyvendinimą, transporto priemonę bei turisto vietą joje, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus; kelionės organizatoriaus ir (ar) kelionių agentūros atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionės organizatoriumi ir (ar) kelionių agentūra; nuorodą į elektroninį dokumentą kelionių organizatoriaus interneto tinklalapyje kuriame išdėstyta visa naujausia su kelione susijusi informacija. Turistas patvirtina, kad toks informacijos pateikimas jam tinkamas ir priimtinas. informaciją apie pasikeitimus pateiktuose kelionės aprašymuose, kiek tai susiję su jo pasirinkta kelione. Turistas patvirtina, jog yra informuotas apie galimybę sudaryti draudimo sutartis, kad būtų padengtos turisto patirtos išlaidos dėl neįvykusios kelionės, dėl suteiktos pagalbos, įskaitant repatriaciją, nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju, dėl kelionės jungties praradimo, dėl bagažo vėlavimo, sugadinimo, sunaikinimo, praradimo, taip pat apie šių draudimų įforminimo tvarką. Kelionių organizatorius kelionės metu nedraudžia turistų sveikatos, gyvybės bei civilinės atsakomybės, bagažo ar neįvykusios kelionės draudimu. Kelionės organizatorius neatsako už turistų bagažo praradimą ar sugadinimą kelionės metu. Pastabos: Turistui, atsisakiusiam vykti į kelionę dėl nepalankių meterologinių sąlygų (sniego dangos storio ir kt.) ir norinčiam atsisakyti sutarties, yra taikomos sutarties punktuose numatytos sutarties atsisakymo sąlygos. Sutarties priedas: katalogas X ; kita kelionę aprašanti medžiaga X; programa X.

5 ŠALIŲ REKVIZITAI Kelionių organizatorius: UAB TOPTURAS Įmonės kodas: Kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr Atstovaujamas kelionių pardavimo agento: šalis) (pavadinimas, JA kodas/kelionių agento pažymėjimo numeris) Turistas, pasirašantis sutartį (pagrindinė sutarties Vardas, pavardė Parašas A.V. Vardas, pavardė Parašas

6 SVARBI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS (priedas prie turizmo paslaugų teikimo sutarties) INFORMACIJA APIE KELIONĘ Asmens dokumentai LR piliečiui išvykstant iš Lietuvos Respublikos teritorijos būtinas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas LR asmens tapatybės kortelė (ATK) arba LR pasas. Asmens tapatybės kortelė galioja šiose šalyse: ES valstybėse-narėse ir Islandijoje, Juodkalnijoje, Makedonijoje, Norvegijoje, San Marine, Šveicarijoje. Vykstant į kitas užsienio valstybes, nepaminėtas aukščiau, reikalingas pasas. Pasas turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos. Asmens tapatybės kortelė, kurios galiojimas baigiasi kelionės metu, laikoma negaliojančia. Rekomenduojame vykti su kortele, kurios galiojimas baigiasi ne anksčiau kaip 3 mėn. po kelionės pabaigos. Vykstant į bet kurią užsienio valstybę būtinas vaiko asmens dokumentas: asmens tapatybės kortelė arba pasas (gimimo liudijimas netinka). Vykstant už Europos sąjungos ir Šengeno erdvės ribų, vaikui reikalingas tėvo/motinos/globėjo raštiškas sutikimas, patvirtintas notaro. Jei vaikas vyksta su vienu iš tėvų, antrojo tėvo sutikimo nereikia. Jei vaiko pavardė nesutampa su vieno iš kartu vykstančių tėvų pavarde, kelionės metu reikia turėti vaiko gimimo liudijimą bei jo kopiją. Pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl, ruošdami vaiką kelionei, tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką. Rekomenduojame į užsienio šalis nevykti su apgadintu (suteptu, aplietu, įplėštu ar pan.) dokumentu. Jei abejojate dėl savo dokumento tinkamumo ir/ar galiojimo laiko, būtinai pasitikslinkite prieš išvykstant: ir, esant reikalui, pasikeiskite pasą (ar ATK) ar prasitęskite jo galiojimo laiką. Rekomenduojame į kelionę pasiimti ir asmens dokumento kopiją. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduojame informaciją apie dokumentų tinkamumą pasitikrinti Migracijos departamente arba Užsienio reikalų ministerijoje. KELIONIŲ ORGANIZATORIUS TOPTURAS NEATSAKO UŽ PASIENIO IR MIGRACIJOS TARNYBŲ PAREIGŪNŲ VEIKSMUS. Būtina į kelionę vežtis pasą (asmens tapatybės kortelės negalioja), galiojantį netrumpiau kaip 6 mėnesius po kelionės, vykstant į keliones: Juodkalniją (Bosniją ir Hercegoviną), Sankt Peterburgą, Kroatiją asmens tapatybės kortelė tinka tik tuo atveju, jei nevykstama į Dubrovniką per Bosniją ir Hercegoviną. Kelionės dokumentai (turizmo paslaugų teikimo sutartis, kelialapis, bilietai, būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimas ir kt.) turi būti saugomi visos kelionės metu. Dėl netinkamų ar netvarkingų asmens dokumentų kelionių organizatorius atsakomybės neprisiima. Laisvas asmenų judėjimas Kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas, nebėra asmens dokumentų kontrolės. Tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi. Valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu. Vizos Europos Sąjungos piliečiams, vykstantiems į keliones autobusu aprašytas TOPTURO kataloge (išskyrus kelionę: Auksinė Rusija. Pskovas-Sankt Peterburgas), galioja bevizio įvažiavimo režimas. Rusijos vizos išduodamos Rusijos ambasadoje Vilniuje (dėl vizų gavimo kreipkitės į kelionių organizatorių arba kelionių agentūrą, kurioje užsisakėte kelionę). Vizų išdavimo tvarka ir kiti imigracijos reikalavimai turistinio sezono metu gali keistis, todėl būtina pasiteirauti naujausios informacijos kelionių agentūroje, kurioje ketinate įsigyti kelionę. TOPTURAS neatsako už tai, kad turistas, neįsigijęs (negavęs) vizos neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio ir migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu. Šengeno erdvėje reikalinga tik viena viza Užsieniečiui norint keliauti po Šengeno susitarimo teritoriją reikalinga tik viena viza. Ne ES piliečiai, kuriems reikalingos planuojamų aplankyti šalių vizos, dokumentus tvarkosi ir už vizą atsako patys. TOPTURAS neatsako už tai, kad, neįsigijęs (negavęs) vizos, turistas neišvyksta į kelionę arba dėl vizos neturėjimo yra priverstas nutraukti kelionę. Tokiu atveju į gyvenamąją vietą turistas grįžta pats. TOPTURAS, taip pat, neatsako už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu. Daugiau ir naujausios informacijos galite rasti interneto svetainėje: Turintys leidimus gyventi Europos Sąjungoje keliauja be vizų. Šengeno/ES valstybės narės išduotas galiojantis leidimas gyventi ir kelionės dokumentas yra tinkamas trumpam atvykti į kitą Šengeno valstybę narę be vizos. Vaikų išvykimo į užsienio valstybes tvarka Lietuvoje Už vykstančių į užsienio valstybes vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą, teisių ir teisėtų interesų gynimą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys. Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą. Su vienu iš tėvų, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu vykstančiam ar vienam keliaujančiam vaikui raštiško vieno iš tėvų sutikimo nereikia, jeigu vaikas vyksta į Šengeno erdvei priklausančią valstybę. Su tėvais, globėju, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu ar vienam keliaujančiam vaikui vykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 302 Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo reikalavimų. Ši tvarka nėra taikoma, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos. Laikantis šiame nutarime įtvirtintos tvarkos, vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam,

7 kad vaikas išvyktų, nereikia. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta. Šie reikalavimai netaikomi asmenims, iki 18 metų amžiaus sudariusiems santuoką (įgijusiems visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintiems visiškai veiksniais (emancipuotiems). Transporto priemonė Į keliones vykstama turistinės klasės autobusais, kuriuose įrengti garso ir vaizdo grotuvai, karšto vandens aparatas (veikia esant pliusinei oro temperatūrai, karšto vandens kiekis yra ribotas) arba virdulys, vėdinimo sistema, tualetas (naudojamas ekstra atvejais). Karštas vanduo netiekiamas Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos teritorijose. Autobusai turi tarptautinių keleivių pervežimų licencijas ir atitinka šioms licencijoms gauti keliamus reikalavimus. Sėdimų vietų skaičius autobusuose nuo 26 iki 68. Atskirais atvejais į kelionę vykstama vietų mikroautobusais, kuriuose įrengti garso ir vaizdo grotuvai, vėdinimo sistema. Autobuso, kuriuo bus vykstama į kelionę, dydis priklauso nuo sukomplektuotos grupės dydžio. Apie tai, kad į kelionę bus vykstama mikroautobusu, turistai informuojami ne vėliau kaip 5 kalendorinės dienos iki išvykimo. Pasirašydamas turizmo paslaugų teikimo sutartį, turistas turi galimybę iš anksto atsisakyti kelionės, jeigu į ją bus vykstama mikroautobusu. Pageidaujamą vietą autobuse galima pasirinkti užsisakant kelionę. Dėl objektyvių iš anksto neįmanomų numatyti aplinkybių (autobuso markės, modelio ir autobuso sėdėjimo plano pasikeitimo ar pan.), sėdima vieta gali keistis. Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai autobuso dešinėje pusėje, iki antro įlipimo, būna 5-7 sėdynių eilės. Pasirinkus 6-7 sėdimą eilę ir pasikeitus autobuso markei ar modeliui, sėdimos vietos gali būti autobuso dešinėje pusėje, už antro įlipimo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad galinės autobuso sėdynės ne visų markių ir modelių autobusuose atsilenkia. Autobusuose kelionės metu draudžiama: vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, stovėti ir vaikščioti autobusui judant. Taisyklės keliaujantiems autobusu Pagal galiojančias ES taisykles, autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, keleiviai privalo važiuoti juos prisisegę. Dėl pačių keleivių saugumo, autobusui judant salone draudžiama stovėti, vaikščioti, gerti ar ruošti karštus gėrimus. Autobuse draudžiama rūkyti, vartoti stiprius alkoholinius gėrimus. Tualetu autobuse prašome naudotis tik ekstra atveju (dėl talpos ribotumo). Karštas vanduo autobuse tiekiamas tik autobusui sustojus! Vokietijoje, atsižvelgiant į šios šalies keleivių pervežimų reikalavimus, karštas vanduo netiekiamas. Vadovaujantis keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklėmis, keliaujant autobusu kas 3 4 val. numatyti ~ 20 min. trukmės sustojimai. Vieno vieneto bagažo svoris neturėtų viršyti 25 kg. Rekomenduojame daiktus pakuoti taip, kad kelionės metu būtiniausi daiktai nedideliame krepšyje būtų šalia Jūsų, kiti autobuso bagažinėje. Išlipdami iš autobuso nepalikite jame vertingų daiktų. Turto vagystės ar sunaikinimo dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos atveju kelionės organizatorius ir/ar transporto paslaugų teikėjas atsakomybės neprisiima. Prieš nusprendžiant ar pasiimti į kelionę vertingus ir brangius daiktus (pats žmogus turėtų įvertinti ar šie daiktai yra vertingi) rekomenduojama pagalvoti, ar verta juos vežtis ir kokios gali būti pasekmės juos praradus. Jei šie daiktai yra vertingi, visada siūlytina juos papildomai apdrausti. Išvykimo į kelionę laikas ir vieta Ne vėliau kaip 2 dienos prieš išvykimą būtinai pasitikslinkite išvykimo į kelionę laiką ir vietą. Šią informaciją suteiks kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros, kurioje užsisakėte kelionę, darbuotojai. Taip pat šią informaciją galite rasti interneto svetainėje: Į išvykimo vietą atvykite min iki nurodyto išvykimo laiko. Turistui /-ams laiku neatvykus į nurodytą išvykimo vietą, kelionės vadovas turi teisę išvykti jo/jų nelaukiant. Kelionių organizatorius Topturas tokiu atveju atsakomybės už sutarties nevykdymą neprisiima ir skaitoma, kad turistas neišvyko į kelionę dėl savo kaltės. Išvykimo/sugrįžimo į/iš kelionės laikas Atvykimo į viešbučius/sugrįžimo iš kelionės laikas priklauso nuo daugelio faktorių, kurių neįmanoma iš anksto numatyti: meteorologinių sąlygų, transporto kamščių, kelių būklės bei jų remonto darbų, tam tikrų instancijų (kelių transporto inspekcijos, kelių transporto policijos ir pan.) patikrų, kelionės metu susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, pasikeitusio vairuotojų darbo grafiko ir pan. Išvykimo į kelionę ir grįžimo iš kelionės miestų eiliškumas Lietuvoje gali nesutapti. Atmintinė vykstančiajam į kelionę Atmintinėje nurodyta detali informacija, reikalinga ruošiantis į pasirinktą kelionę: atskirų objektų kainos, apranga bei avalynė, kurios gali prireikti kelionės metu; kiti daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti į kelionę. Atmintinę galite rasti interneto svetainėje (prie kelionių programų). Jei neturite galimybės pasižiūrėti internetinėje svetainėje, paprašykite, kad kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros, kurioje perkate kelionę, darbuotojas Jums šią atmintinę atspausdintų.

8 Mokami objektai, ekskursijos bei išvykos Mokami objektai, ekskursijos bei išvykos kataloge pažymėti simboliais - (*) ir (**) kiekvienos kelionės aprašyme, o skyrelyje Į kelionės kainą neįskaičiuota nurodyta apytikslė įėjimų į mokamus objektus bilietų kainų bendra suma. Ši suma gali keistis, nes nuo katalogo spausdinimo momento iki kelionės pradžios, o taip pat viso sezono metu mokamų objektų kainos gali pasikeisti. Laisvu laiku aplankyti siūlomų objektų bilietų kainos nėra įtrauktos į bendrą mokamų objektų bilietų kainų sumą. Už mokamus objektus turistas moka pats tos šalies, kurioje yra lankomas objektas, valiuta. Jei mokamas objektas kataloge nėra pažymėtas (*), tai reiškia, kad nebus einama į objekto vidų. Kai kurių vietovių ir lankomų objektų gidų paslaugos už papildomą mokestį. Vietinių gidų paslaugos teikiamos pagal galimybę rusų arba anglų kalbomis. Tik nedaugelis vietovių ir objektų turi gidų, kalbančių lietuvių kalba, todėl galimybės užsakyti gidus lietuvių kalba kelionės organizatorius neturi. Kelionės vadovas nevertėjauja turistams ekskursijų metu, kurias veda vietiniai gidai. Kelionės metu ekskursinių objektų lankymo tvarka ir išvykų/ekskursijų eiliškumo tvarka gali keistis. INFORMACIJA APIE VIEŠBUČIUS Maitinimas Koks maitinimas bus kelionės metu yra nurodyta prie kiekvienos kelionės aprašymo skyriuje Į kelionės kainą įskaičiuota. Viešbučiuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Italijoje dažniausiai patiekiami kontinentiniai pusryčiai kava ir arbata, bandelė, sviestas, džemas. Viešbučiuose Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje dažniausiai patiekiami pagerinti kontinentiniai pusryčiai kava ir arbata, bandelė, sviestas, džemas, sūris, dešra arba kumpis. Daugumoje viešbučių pusryčiams patiekiami sulčių gėrimai, vanduo. Vakarienės: Italijoje dažniausiai patiekiami 2 patiekalai ir desertas arba vaisiai, Ispanijoje dažnas maitinimo tipas švediškas stalas. Gėrimai vakarienių metu į maitinimo kainą neįskaičiuoti. Specialus maitinimas (vegetariškas, veganiškas ir pan.) užsakomas tik esant galimybei. Esant ankstyvam išvykimui iš viešbučio ar vėlyvam atvykimui į viešbutį gali būti pateikiamas pusryčių paketas/šalta vakarienė. Kai kuriose kelionėse, kurių metu viešbutis neturi galimybės pateikti pusryčių paketo ar šaltos vakarienės, o išvykų/ekskursijų laikas reikalauja ankstyvo išvykimo ar vėlyvo sugrįžimo, maitinimo atsisakoma. Kelionės vadovas apie tai informuoja turistus prieš išvykstant į išvyką/ekskursiją. Viešbučiai/Apgyvendinimas Kelionių autobusu metu turistai apgyvendinami turistinės klasės viešbučiuose, pensionuose (galimas apgyvendinimas ir 2*- 3* viešbučiuose): vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose/dviviečiuose su pristatoma lova kambariuose ir apartamentuose. Jeigu kelionės metu yra daugiau negu 1 nakvynė viešbutyje, viešbučių, kuriuose apgyvendinama grupė, kategorija gali skirtis. Tos pačios kelionės metu grupė gali būti apgyvendinama skirtingų kategorijų viešbučiuose. Turistinės klasės viešbučiai, pensionai - tai minimalių patogumų viešbučiai, kurių kambariai turi patogumus (dušas ir tualetas), kai kuriuose turistinės klasės viešbučiuose patogumai gali būti bloke (dušas ir tualetas - 2 kambariams). Kai kurių viešbučių kambariai gali būti nestandartiniai (mansardiniai, cokoliniai ar pan.) Kambaryje esantis kondicionierius gali būti nuomojamas už papildomą mokestį. Turizmo paslaugų teikimo sutartyje yra nurodoma, kokio tipo kambaryje bus apgyvendintas turistas. Standartiniame dviviečiame kambaryje gali būti viena dvigulė arba atskiros dvi viengulės lovos. Trivietis kambarys daugelyje viešbučių yra dvivietis kambarys (viena dvigulė arba atskiros dvi viengulės lovos) su pristatoma lova. Kelionių organizatorius neįsipareigoja, kad triviečiame kambaryje bus trys stacionarios lovos. Klientų pageidavimai dėl lovų tipo vykdomi tik esant galimybei. Prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, kaimyniniuose kambariuose ir pan. laikomi papildomais turisto pageidavimais, kurie neįpareigoja kelionių organizatoriaus ir viešbučio. Jie yra tenkinami tik esant galimybei. Vykstantys į keliones į Rusiją turistai apgyvendinami dviviečiuose, triviečiuose/dviviečiuose su pristatoma lova kambariuose su patogumais bloke (dušas ir tualetas - 2 kambariams). Vykstantys į pažintines keliones lėktuvu į Ispaniją, Italiją, Portugaliją, Turkiją, Izraelį, Gruziją, turistai apgyvendinami 3* viešbučiuose, jeigu kelionės programoje nenurodoma kitaip. Kiekvienoje šalyje viešbučio kategorijai keliami reikalavimai skiriasi, todėl skirtingų šalių viešbučių negalima vertinti pagal vienodus kriterijus. Viešbučių lokacija parenkama pagal kiekvienos kelionės maršrutą ir galimybes. Skirtingomis tos pačios kelionės datomis viešbučių lokacija gali skirtis. Tai priklauso nuo viešbučių užimtumo. Likus 2 dienoms iki kelionės, vykstantiems į kelionę išsiunčiama informacija su viešbučių pavadinimais ir adresais. Informacija išsiunčiama turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu negavote informacijos su viešbučių pavadinimais ir adresais kreipkitės į kelionių organizatorių ir informacija jums bus išsiųsta jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Dėl nenumatytų aplinkybių, viešbučiai kelionės metu gali keistis. Vienas turistas Turistas, vykstantis vienas ir neužsisakęs vienviečio kambario, apgyvendinamas viename kambaryje su bet kuriuo kitu (kitais) tos pačios lyties grupės turistu (-ais) dviviečiame, dviviečiame su pristatoma lova arba triviečiame kambaryje kartu su kitais turistais. Jei nėra tokios galimybės, vienviečio kambario priemoka yra privaloma. Viešbučio para Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra valanda, išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra valanda. KITA INFORMACIJA Informacija dėl ESDK, medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos ir bagažo draudimų Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) kontrolės sistema Informacija apie būtinąją medicinos pagalbą Europos Sąjungos šalyse su ESDK galite rasti interneto svetainėje

9 Medicininių išlaidų draudimas Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją (toliau ES šalys). Europos sveikatos draudimo kortelė nėra kelionės draudimo alternatyva. ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę ES šalyje gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir ES šalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galėtų pasinaudoti šia teise, laikinai vykdamas į kitą ES šalį, asmuo privalo turėti ESDK, kurią, kreipdamasis į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje: Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad privačiose medicinos įstaigose dažniausiai nėra galimybės pasinaudoti ESDK. Vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse. Atidžiai perskaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos užsienio šalių medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė; gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir spaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaitymu už jį. Draudimo bendrovės nekompensuoja išlaidų susijusių su grįžimu (po ligos) į gyvenamąją vietą ar prisijungimu prie grupės kelionės tęsimui, išskyrus tuos atvejus kada gydytojas nurodo, kad ligoniui būtinas transportavimas į gyvenamąją vietą. Įsigydami medicininių išlaidų draudimą kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse, prašykite, kad darbuotojai parodytų, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turėtumėte skambinti nelaimės atveju ir užregistruoti įvykį. Neįvykusios kelionės rizikos draudimas Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t. Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų, arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tik kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu. Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimą galite rasti interneto svetainėje Bagažo draudimas Kelionės metu kelionių organizatoriaus ir jo partnerių atstovai deda visas pastangas turistų daiktų saugumui užtikrinti (transporto priemonės visada užrakinamos, jose dažniausiai lieka vairuotojas ir kt.). Vis dėlto, keliaujant, ypač į pietų šalis, gali pasitaikyti vagysčių net ir iš užrakintų autobusų. Dėl šios priežasties vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti bagažo draudimą, kuris, priklausomai nuo konkrečios draudimo bendrovės siūlomų draudimo sąlygų, gali apimti tokias rizikas kaip daiktų vagystės, praradimas, sunaikinimas ar sugadinimas kelionės metu. Draudžiamų ir nedraudžiamų daiktų sąrašą galite rasti interneto svetainėje Prieš nusprendžiant, ar pasiimti į kelionę vertingus ir brangius daiktus (pats žmogus turėtų įvertinti, ar šie daiktai yra vertingi,) rekomenduojama pagalvoti, ar verta juos vežtis ir kokios gali būti pasekmės juos praradus. Informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus galite rasti interneto svetainėje Valiuta Vykstant į kelionę į užsienį siūloma vežtis Eurus (EUR). Paprastai kelionės vadovas pasiūlo išsikeisti eurus į reikiamą valiutą valiutos keitimo punktuose pasienyje. Kursas įprastai būna panašus kaip ir Lietuvoje. Vietine valiuta galima atsiskaitinėti už mokamus objektus ir turėti savo asmeninėms išlaidoms. Užsienyje galima naudoti atsiskaitymams banko korteles, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad ne visuose objektuose priimamos banko korteles, tuomet reikalingi gryni pinigai vietine valiuta. Siūloma turėti eurų monetomis bei mažesnės vertės banknotų. Smulkesnė informacija apie reikiamas valiutas nurodyta kelionės atmintinėse bei prie kiekvienos kelionės programos aprašymo. Vanduo Visose šalyse nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas ar stipriai chloruotas vanduo gali pakenkti sveikatai, sukelti žarnyno negalavimus.