SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS"

Transkriptas

1 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS Biudžetinė įstaiga Karaimų g. 73a, LT Trakai Tel. (8 528) / el. paštas Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas LR Vidaus reikalų ministerijos Nr. 11/5- Ekonomikos ir finansų departamentui Į Nr. 1D-9725(7) DĖL 2015 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras teikia 2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį. PRIDEDAMA. 7 lapai. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja atliekanti direktoriaus funkcijas Margarita Noreikienė Birutė Martinėnienė, , el.p.

2 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO I. BENDROJI DALIS Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras (toliau Centras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga. Centras įregistruotas 1998 m. sausio 13 dieną Juridinių asmenų registre. Registravimo pažymėjimo Nr , įstaigos kodas Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vidaus reikalų ministerija. Vidaus reikalų ministerijos kompetenciją, įgyvendinant Centro savininko teises ir pareigas, nustato Biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos respublikos teisės aktai. Centras neturi filialų, nei kitų struktūrinių pavaldžių padalinių. Centro veiklos pobūdis yra: 1) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo veikla: sveikatą grąžinamasis gydymas; 2) pareigūnų prevencinė ir psichologinė reabilitacija; 3) asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatyto masto visuomenės sveikatos priežiūra, psichologijos, socialinės paslaugos atliekant asmens sveikatos priežiūrą. Centro lėšų šaltiniai: 1) valstybės biudžeto asignavimai; 2) privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos; 3) lėšos už suteiktas medicinines paslaugas. Centras teikia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas, parengtas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-465 Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo. Centro ataskaitinis laikotarpis yra pilni finansiniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 21 d.

3 2015 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta 26,25 etatai, iš kurių 1,0 etatas išlaikomas iš pajamų įmokų. 25,25 etatai yra užimti. Dirba 32 darbuotojai, iš jų 2 darbuotojai yra vaiko priežiūros atostogose iki trejų metų ir 2 nėštumo ir gimdymo atostogose. II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS Pagal 2015 metų III ketvirčio biudžeto planą kasinių išlaidų straipsniai neviršyti. Iš viso nuo metų pradžios iš valstybės biudžeto programos gavome ,69 Eur asignavimų, iš kurių biudžeto lėšos ,73 Eur, pajamų įmokų 4938,96 Eur m. rugsėjo 30 d. Trakų MRC debetinis įsiskolinimas yra: Tiekėjai 128,62 Eur; Ligonių kasos (TLK) už ambulatorinę reabilitaciją 927,92 Eur; Finansų ministerija už medicinines paslaugas 6099,68 Eur m. rugsėjo 30 d. kreditinis įsiskolinimas yra: Tiekėjai 12219,06 Eur; Gyventojų pajamų mokestis 3542,41 Eur; VSDFV 1 % 29,99 Eur; VSDFV 9% 1487,13 Eur; VSDFV 30,98% 4562,22 Eur; Darbo užmokestis 9964,04 Eur; Lietuvos gydytojų sąjunga 1% nuo DU 2,75 Eur; Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje yra 0,00 Eur, spec. lėšų banko sąskaitoje 0,00 Eur, TLK banko sąskaitoje 631,31 Eur, pavedimų lėšų banko sąskaitoje 0,00 Eur, mokėjimo kortelės banko sąskaitoje 84,84 Eur. Lovadienių planą viršijome 45 %. Už medicinines paslaugas į Vidaus reikalų ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą pervedėme 1318,56 Eur. Vilniaus TLK išrašyta sąskaitų už 8817,30 Eur, Klaipėdos TLK 231,98 Eur, Kauno TLK 231,98 Eur. Iš teritorinių ligonių kasų gavome ir į Vidaus reikalų ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą pervedėme 7935,22 Eur. Teritorinių ligonių kasų skola Trakų MRC 927,92 Eur. Trakų MRC skola Vidaus reikalų ministerijai 1644,07 Eur. Ilgalaikis materialus turtas metų pradžioje sudarė 45787,09 Eur. Per 2015 metų III ketvirtį iš Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM gavome valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ilgalaikį materialųjį turtą rankų ir kojų aktyvių ir pasyvių judesių treniruoklį, kurio vertė yra 4300,00 Eur, taip pat iš įmonės Viltechmeda įsigijome švirkštynę pompą už

4 1028,50 Eur. Per 2015 m 9 mėnesius priskaičiuota nusidėvėjimo suma 2967,93 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 42819,16 Eur. Atsargų savikainos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1786,99 Eur., įsigyta ,85 Eur., savo veikloje sunaudota -5842,42 Eur., likutis laikotarpio pabaigoje 1541,42 Eur. Nebalansinėse sąskaitose apskaitome 24 vnt. specialiųjų numeruotų blankų, panaudos būdu įsigytą neterminuotam laikotarpiui 0,3239 ha žemės sklypą, kurio indeksuota vertė 12726,48 Eur, taip pat žemės sklypą 0,1539 ha, kurio indeksuota vertė 6654,89 Eur, reabilitacijos centrą, gautą naudotis 10 metų panaudos būdu, kurio likutinė vertė ,80 Eur. Nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma buhalterinė programa DB Apskaita ,46 Eur., kuri yra nusidėvėjusi, bet naudojama apskaitoje. Taip pat panaudos būdu gauta laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jais valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Trakuose, Galvės g. 16, kurie apskaitomi nebalansinėse sąskaitose: 1. gyvenamąjį namą likutinė vertė ,21 Eur; 2. ūkinį pastatą likutinė vertė 600,38 Eur; 3. ūkinį pastatą likutinė vertė 1224,04 Eur; 4. kiemo statinius likutinė vertė 79,94 Eur. Ūkinis inventorius visas naudojamas veikloje, todėl yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. Metų pradžioje jo vertė buvo 65835,96 Eur. Per 2015 metų III ketvirčius buvo įsigyta ūkinio inventoriaus, kurio įsigijimo savikaina yra 2108,02 Eur m. rugsėjo 30 d. ūkinio inventoriaus likutinė vertė yra 67943,98 Eur. sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos aiškinamojo rašto pagal 20-ojo VSAFAS sumos 4 priede pateiktą formą. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 33325,72 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti gauta Eur. Ritoms išlaidoms kompensuoti ,73 Eur., neatlygintinai gauta už 4300,00 Eur. Iš viso ,73 Eur. sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai ,07 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 29695,38 Eur. Per 2015 m. 9 mėnesius pagrindinės veiklos pajamos sudarė ,45 Eur.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ,86 Eur., už suteiktas medicinines paslaugas 10685,59 Eur. Veiklos sąnaudos sudarė ,36 Eur. Pagrindinės veiklos grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 3037,09 Eur.

5 Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitiniu laikotarpiu Trakų medicininės reabilitacijos centras neturėjo. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos taip pat nebuvo. Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keista ar papildyta nebuvo. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja atliekanti direktoriaus funkcijas Vyriausioji buhalterė Margarita Noreikienė Birutė Martinėnienė

6 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas SPR PRIE LR VRM TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupėspavadinimas) Įmonės kodas , Karaimų 73 a, Trakai (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas ) Eil. Nr. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS Straipsniai Nr. 3 (data) Pastabos Nr. Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A. ILGALAIKIS TURTAS I. Nematerialusis turtas I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas II.1 Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS I. Atsargos I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 II. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Išankstiniai apmokėjimai III. Per vienus metus gautinos sumos III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 25 III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos III.6 Kitos gautinos sumos 12 IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 716 IŠ VISO TURTO: D. FINANSAVIMO SUMOS I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžeto III. IV. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų Iš kitų šaltinių E. ĮSIPAREIGOJIMAI I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetu II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F. GRYNASIS TURTAS I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 3037 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: L. e. direktorės pareigas (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Margarita Noreikienė (vardas ir pavardė) Vyriausioji buhalterė Birutė Martinėnienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

7 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Praėjęs Ataskaitinis ataskaitinis laikotarpis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , I. FINANSAVIMO PAJAMOS I.1. Iš valstybės biudžeto I.2. I.3. I.4. Iš savivaldybių biudžetų Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų Iš kitų finansavimo šaltinių 2 II. III. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos III.2. B. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ IV. KOMANDIRUOČIŲ V. VI. TRANSPORTO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII. IX. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA X. XI. XII. XIII. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ NUOMOS FINANSAVIMO KITŲ PASLAUGŲ XIV. KITOS C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS D. I. II. III. E. F. SPT PRIE LR VRM TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Įmonės kodas , Karaimų 73 a, Trakai (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS Nr. 3 (data) KITOS VEIKLOS REZULTATAS KITOS VEIKLOS PAJAMOS PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKESTIS Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais G. H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ I. J. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS I. II. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI L. e. direktorės (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (parašas) Margarita Noreikienė (vardas ir pavardė) Birutė Martinėnienė (vardas ir pavardė)

8 20-ojo VSAFAS sumos SPT PRIE LR VRM TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Eil. Nr. sumos sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą sumų pergrupavimas Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams sumos (grąžintos) sumų (gautinų) pasikeitimas sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, 1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 33325, , , , ,38 valstybių ir tarptautinių organizacijų): 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 33021, , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 304, , ,69 205,11 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų 2. dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): 0, nepiniginiam turtui įsigyti 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 4. Iš kitų šaltinių: 674,45 674, nepiniginiam turtui įsigyti 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 674,45 674,45 5. Iš viso finansavimo sumų 33325, , , , ,38