AISKINAMASISRASTas 2015 m. kovo 3l d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AISKINAMASISRASTas 2015 m. kovo 3l d."

Transkriptas

1 VTESOJO SAUGUMO TARNYBA PRE VTDAUS TEKAL, MNSTETJOS BiudZetine jstaiga Zeinrenos g LT50107 (aunas Te. (8 31) Faks. (8 37) E. p Duomenys kaupiami ir saugomi JuriCiniq asnrenu registre Kodas ietu',,os Respubi.kos Vidaus reikai} ministerijos Ekonornihos rlr iinansq departamentrri ASKNAMASSRASTas 2015 m. kovo 3 d n. ketvircio biudzeto v\y,kc1)'rro sur.estini ataskaitq rinkin,',s siudaras vac.or,aujantis Lier"nos {espubikos finansr ministro 2008 nr. gruodzio 31 d. isakyrnunr.k,+65."dd.nas;t1'bds ir savivad'fiq biudzetinit istaigq ir kitq subjektq Zemesniojo ygio biudzeto vt'.dvrno ataskaitq sudarymo aisykiq ir formt patvirtinino" (Zin Nr.360; 2011, Nr,,10 193;0. 'ir.' Nr ). Programos 1.4 t'vast'bes bilrdzeto esos) ataskalitinio aikotarpio samatoje ni:matytos isaidor; (asignavinrq panas) sudaro ( ur. Garrti asigna'imai sudaro Errr. kasirres istridos ' Eur. Skirtumas tarp ataskaitinio aikotarpio isaidrrs4rnatos irpatirrt kasinil istaidr sudaro Eur. i5 jl1: a) darbo uzmokestis pinigais ( ,1.01) Eur (prilskaidiuotas darbo trzro<r:st.is uj: kovo men.); b) sociainio drarrdirno rnokos ( ) : Eur (sociainio crarrcimo rnoke:;tis rrz kovo rnen.); c) miryba ( ) Eur; d) medikanrentai ( ) Eur (negiiuta PVN s4skaita fakttrra uz :ovo n:f er. ), e) apranga ir patayne (2.2.1.i.1.07) de LrZsitqsusir. vier;qiq pirkimq); 1) kitos prekes ( ) t1 Eur (nepasira5ytos pirkimo sutartvs Errr (r.repasira5yta prekil pirhimo sutanis); g) kon"randirr:otes ( ) Eur (nejvyko panuotos ekstradicijc,s): h) kitos pasarrgos ( ) ur (nepasira3,tos sutart)'s de uzsirgsrrsir r ie :;qiq pirkiru):. h) darbcavrq sociainc\ paranrai pinigais (, ) F,ur (priskaidilrotos r'aziavimo i5aidos LrZ a ket'irtj. butpinigiai, 1Crjf11111s ir ginrd'rno bei vaiko priezidros altosogos n2io,,,o nen..). Grvnr.jr pinigq ikutis banko atsishaitomosiose s4skaitose 4868,47 Eur" is.jq: a) pajamr1 inroiq s4siaito.je Eur 1r,rZ srrteiktas maitinirno pasarrgias r:uirti pinigai (vagyka)): b) mokeiimo kortees s4skaito.ie Er,rr (ekstradicijl vvkdymui skirtos esos,): c:) VST personao mok'mq paga Sores sienq fbndo 2013 rn, metinq progreni sqskaita 3497"94 ELrr.

2 2 ProErramos 1.4 (biudzetiniq istaigq pajamq imokos) ataskaitinio aikotarpio s4m;atoje nurnat./tos i5aidos sudaro ,00 Eur. Gauti asignavirnai 8744,53 Eur, kasinds i5aidos 87'+4.53ur. Skirr.umas tarp ataskaitinio aikotarpio i5aidq s4rnatos ir patirtq kasiniq i5aidq sudaro 8 03,47 rur, is jq: a) darbo rrzmokestis pinigais (: ) Eur (priskaidiu.otas bet neismoketas darbo uzmokestis uz kovo min.); b) sc,ciainio draudimo mokos ( ) 254,08 Eur (priskaidiuotos :;ociainio dreludimo imokos uz kovo men.); c) pr:ekiq ir pasaugr1 naudojimas ( ) 140\,98 Eur (negautos panttotos pa.janros. todd nebrrvo 1,1'kdomi prekitr ir pasaug pirkimai. nepateiktos PVM s4skaitos fakthros u2 <omtrrlaines pasaugas uz ko'o men.): Cautinos ir moketinos sros 2015 metti kovo 3 d. pateihtos enteeje. 'farn.,,bos vacas Finarrsq ir apskait,rs siyriaus verej os p,avactotctj a Sergejus Mar1aor,'as Laira Jociene

3 a $ o N o.., <= d; o,o =,^a..*.6i 'N :.=' Ja3 :.t 4iz A A\ \J :1 a!. 4!a

4 Forma Nr.2 patvirtinta LiL5tuvos Respubikos finansq ministro 2008m. gruodzio 31d. isakymu f\r. 1K465 (Lietuvos Respubikos fi nansq ministro 2014m. apkricio 2Bd. jsatrymo Nr. 1K407 redakciia)!'iesojo serugunro tarnyba prie vidaus reikau ministerijos, , Zejmenos g.107 {jstaigos pavadinmas, kodas JufdinrL asmenq regrstre adresasj B UDZETO tslatdu SAMATOS VYKDYMO 20f 5 M. KOVO 31 D. ketvirtine (meine, ketvirtine) ATASKATA t'oryg1/72, N,. A tu AO/ (data Ypatingq situacijq kontroes, konvojavimo ir svarbiq vastyb s objektq apsaugos vykdymas (programos payadinimas) Finansavimo Satinio Ministerijos/Savivadybds Departamento staigos Kodis zo 900 *: zooz Programos Vastybr3s funkcijos Data 15.O4.17 Laiias:11:50:33 Sumos Eur Saidq ekonomines kasifikacuos; Kodas Saidq p,avadinimas Ei. Asignavimq panas, jskaitant patiksinimus metams ata$kaitiniam aikotarpiui Gauti asignavimai kartu su skaimu praejusir.{ metq esq ikudiu Paraudoti asignavima 2+3 tslatd0s rs vtso , , , !;,41 2. SLA DCS na DARBC) UZ.MOKESTS R SOCALNS DRAUDMAS 2.1.1, aa Darbo izmokestisi Darbo uzmr:kestis; 2, Darbo Uzmokestisi Darbo uimokestis; pinigais Sociair io draudino imokos Sociairio draudimo jmokos 2.2, 1, 4., Sociair io draudimo imokos Sociainio draudimo jmokos Mityba PREK(' R PASLAUGV NAUD(f,JMAS Prekiq ir pasaugq naudrrjimas PrekiL if pasaugq naudojimas Prekiq i" pasaugq naudojimas Medikarnen:ar (ir carbuotojq sveikatos tikrjnimas) RyS q pasar:gos Transpcrto si?ikymas '1.07 Aprang r ir patayne Spaudiniai Kitos prr:kds; Komanciruotes (trirnspodo, apg)fvendinimo, rysio ir kitos komandiruoj:err isaidos) gaaikio mert,riaiojo ir nemateriaiojo turto nuoma (jskaitant veikos nuorre) '15 gaaikio m.teriabjo turo einamasis remontas '1.'16 Kvaifikacijor; kdinras Komunaineri pasaugos Kitos parsaugos 2.7, soc talrnes sm(kos (PASALPOS) 14, , , ,41 1,i 1rzoo355.otf roffirro:+* , , , , , , , ,46?? 7AA A' 4't r, , , , t ti o )) 23 zo 27 30? ,00 2t , ,15 9, ,00 2t , , ,00 2! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3'1.500, , ,00?15 q? , , , , , , , , ,00 ' , , , , , , , , ,1 5 '1.t]66.219,1 5 1.t166.2't Sr,15 tt43.925t,11 t ,11 t ,11 tt43.929,11 rf39.687, ,96 4i39.687,96 4,39.687, , ,83 '13.100, , , , , , , ,78 r

5 Lapas z KOoas Ministerios/Savivadybes Departamento staigos 2t) 900 zot z Programos Finansavimo Satinio Vastybes funkcijos Data. 15.O4.17 Laikas: 1 1 : io:35 2, , Darbcaviq sociaiine parama Darbdaviq s3ciaine parama Darbdavrq stctaiine parama Darbdaviq s,3cra ine parama pinagais , , , , , , , , ,' , , , , , , SAN DORA D E] MAT ERAL (f, JO R N EMATERALOJO 1?A ,00 TURTC BEt FtN,ANStNtU StpARE GOJtMU VYKDYMAS 3. 1, M ATERtALt()JO tr N E:MATEFUALTOJO TU RrO StctJ tmo tslatr)os , , gaaiiio materie,iojo hirto kurimas ir sigijimas MaSinos ir jn.ngiiai MaSinos ir jn'ngiriai , , , Cr '1.C Transportcr trriernones Kitos rnasinos ir irenginiai Kitas iga rikis materiausis turas 152 1q? , , , Kitas igaerikis materiausis turas , '1 a n Kitas igaa,ikis materiaus turtas Nemateria iojo turto kurimas ir isrgrjimas Nemateria usis turtas Nemateriaur;rs urtas Kompiuterine prcrgramine iranga, kompiuterines programines irangos icencijos 162 toj , , , , ,00 ts vtsif, , ,41 Tarn'bos vardas Qstaigos vadovo ar jc, igaioto asm rns pareigq pavadinimas) Finansq ir ap:ikaitos skyriaus vedejos pavaduotoja (vyriausiasis buhateris (buhateris) Sergejus Madaovas (vardas ir pavarde) Laima Jocien6 (vardas ir pavarde)

6 Lapas 3 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respubikos fi nansq ministro 2008m. gruodzio 3i d. isakymu Nr. 1 K_465 (Lietuvos Respubikos fi nansq ministro 2014m. apkrieio 28d. sakymo Nir. 1K407 redakcija) rir:sojos:rugung1!9ryggn"vid"r"*ik".{rn ,Zeimenos9.107 (istai gos pavadinim"r, kodu, Jrridini[u.rffi gotre, uoresa g BTUDZETO tslatdu SAMATOS VYKDYMO 2015 M. KOVO 31 D. ketvirtind (r"t,n", k"tuirtrt ATASKATA /aeqg,, 14? o/ (data) Ypatin'Jq srtuaciiq kontrores, konvojavimo ir svarbiq varstybes objektq apsaugos vykdymas (programos pavadinima$) Finansavimo Satinio Ministerijos/Savivadybes Departamento staigos Programos 01 Kodas 2662 Vastybes funkcijos 01 Daa: 15.J4.17 Laikas:11:50:39 Saidq ekonomines kasifikacijos kodas iaidq pavadinimas r! i Nr. AsignavimL panas iskaitant patiksinimus metams ataskattiniam aikotarpiui Gauti asignavimai kartu su skaimu praejusiq metq Sq ikudiu Panaudoti asignavimai rstatdos ts vtso? , , , , , t )1)1 2.1, a) tslatdos DARBO UZ[/CKE,STS R SOCALNS DRAUDMAS Darbo uzmc,kestis Darbo uzmc,kestis Darbo uzmckestis Darbo uzmckestis pinig ris Sociain o draudimo mo(os Socrain o draudimo imo(os Sociaino draudimo imokos Sociainio draudimo jmokos PREKV R '\SU\UGU NAUDOJMAS Prekiq ir pasaugq naudc,jimas Prekiq ir pasaugq naudcjimas Prekiq ir pasaugq naudojimas Mitytra Kitos pr rkes Komuna inesi [rasaugos Kitos par;aur;cs J o , , , , , , , , , , , , , ,00 800, , , , ,00, iaa dd 2.027, ,00 628,00 628,00 628,00 Ate nn , , , ,00 q qaa nn 200, , , , OE? E{ 1.579, , AO , , , , ,49 100,00 7F) RA 1.953,51 '1.579, , , qo 373,92 a7a o) A'704 it 6.791, ,49 100,00 3. q SAN DOTA D EL \/ATEALOJO R NEMATERALOJO TURrO BEt FtNANStNttj stpaftetcojtmu VYKDYMAS MATERT CLTOJO tf NEM,ATERtA,LtOJO TURTO StctJtMo ,00 TSLATDOS 3. 1.'1, , gaaikio mat.eaiojo turto kurimas ir srgjjimas MaSinos ir jr 'n,iniai MaSinos ir ir nginiai Kitos ma6inos rr irenginiai 141 6n 151 1Ea 4.344, ,00 4,344, ,00

7 Ministerijos/Savivadybes Departamento staigos tt) Eq zot)z Programos Finansavimo Satinio funkcijos Deta: Laikras: :!>0: , /.,53 Tarn'ybos vadas (jstaigos v.adorro ar jo igabto asmens pareigq pavadinimas) Finansq ir:rpskaitos skyriaus vedejos pavaduotoja ('/y'iausasis buhateris (buhateris) Sergejus Madaovas (vardas ir pavarde) Laima Jociend (vardas ir pa!arde)

8 Fornra Nr. 3 patvirtina.ictlrvos RespLtbikos fi nartsq ntitsro 2.001i m. gruodzio 31 d. tsakynru Nr "465 1.rcttnus {csprrbrkos inrttsq tttntstrc 20 i,1 nr. apkridio 28 d. jsak.vnro Nr 1 i 40? rcd akc i.1a) V SOJO S { UG U J\f '':\N Y],\ PR E \/ DAUS Ri <.\ LLJ J\ NSTDRJOS, :5, ZC' TXOS G. 07' KATJNAS (jstisos Pavdininfs. '_,.'' koc:s r,rrc",r,tr *tt*.r teg'tt'i ;dreias FrNAt,{srNES NUON{os (LrzrNGo) R pr(mo tsstuorc.itna SPAREGOJNTU 2015 N{. (OVO 3 D. (ketv irtine) ATASiAT'AX 201).!i,10 Nr. FN03 (rjata) N4inisterijos / Savivadybes Kodas 26 Pavad in itnas trit. Nr. DePartamento 5 viso staigos 900 _ \9? (iiksr. cufu) [siparcigoj irnni i5 jq biudieto esos s i p a rr:igoj i nr,!!.u q1._!tt 1t 4 ZLq 9 Ro'i*r*1p91._!gii,qi{p11g_tir \:e'!9 (aiiati js!srto tt1rtosigt1no 'ettq) sipareigo.jitnc g.z finansitrds nonros (izingo) blrdu ir i5sirtoketirri jsigvte tlrtri rirrrroiej itttas (b,.: tatrkait) ft.r otu. f,uit"ti t.i t,"t^ip i pri skrri d i Li ota pa iikan q PaLkanq apmoke.iimas per ataskaitini aikotarp f si pareigoi imo i <utis ai <ot:r rpio pabigoj e 2 3 " i\tas<aitit rengra ir t,:iki.i visi vicso.o se ttoriaus srrtjcitai. neprrkilrsorrai nlrrt.il1 teisine s irrnros.,\taskaitos cjuotncnvs turi sutapti sr nansinilt atas<aitl1 rirtkrrrio dttotcnrtris. Tarn bos vadas 1.jstaigos vacovo ar.io igaioto asncs pareiglt pavacinintas) (parasas) Sergcus Nadacvas ('vardas ir pvarde) Fiiarsit rr pskaitos skr'iaus edco paatiuooa i1'r.iars asii blrtr,igris (buhatcrris) Larra Joctcr: ittttci, ii pa,',iriier

9 Fonna Nr. 4 patvirtinta Lir:tuvos Respubikos fi nansq ministro m. gruodzio 3 d. f sak,mu Nr. 1K4f 65 rilietuvos Respubikos finansq ministro.201,1 m. apkridio 28 d. isaky'mo Nr. K4 07 redakcija) V i e5 oj o s au gu4gta11yqqpry r 4\ r s, e!4im n9{ 0J, K auna s (istaigos pavadinimas, kodas Juridiniq asmenq registrr:, adresas) MOKETTNU rr GAUTTNV SrrMU 201s M. KOVO 3 D. Ketviftine (metine, ketvirtine,menesine) ATASKATA _Nr.43 (data) iiaidq ekonominds kasifikacijos kodas r r ; 5aidq pavadinimas Kodas Ministerij os / Sa,rivadybes, ikutis metq pradzioje Depraramgnq fstaigos ' Mok6tinos sumos biudzeto 65os 90(f 2661;' (tiikst. eurq) ikutis ataskaitinio aikotarpio pabaigoje S V SO is j.r i"vr.ovtno t...itt"t praeistas daugiau kalip 0 dienu 45 dienas J 6 SLADOS t04,71 897,8i i '7; : f + "'1 Darbo uzmokestis ir sociainis draudimas ] 7296j,Lr)v: _." '^,r i _ L +_* _] Darbouimokestis SOO.Z] a,,,, L t.t DarbouZmokestispinigais 5007 y t. is iq:. {91t9:,+.u:utg11gk.tttt 104,0 :1[] J tp"j*losnatrra ''T r 1 ^. J,.. i_l socrut:mio draudimo imokos i i nssa r r rf r r r i^... ':1. " t i. 2 t Socia iniodraudimomokos?"rq y 2..t t =..2 't prekiq Preki{, ir pasaugq pastaugq naudojimas g4, S+.f ] g0,6, g0? r rri T = PreAi4 ^ ; 1 ir pasaug4 naudojimas g4, F_ g0,6, ",L. _ PreAi4nq!rys11ryo:1i,1as _!E] to,o rq6 _ ;tfr L )'rt r r r '. r a Mt)ba 104 Y ;r,,t'ir r{*?ii;m(irdarbuotoiqsveikatos i ry q ' ' i_ :+_+. tikrinimas) _' L < n,. : r Rysit pasaugos 15 :' s ), :' r a r ij;!'," :. r o i " iqs!ryno Transporto rsrarkymas isaikymas ,8 24,3 :)tr1, 2 t Aprangairpatayne O ;.!2tESpaudinrar" 1 r r o ^'.,. "t T r+. z ULif^c,^.L;.,,f,i '?]{ruu::' _ jq[1] 8,6 _ : 2 Komandiruotes(transporto,apgyvendinimo, ^, '' z '' ir g1'venvieiiq viesasis Yi.tt tikis! ^ z ^fi ia: 4 gaaikio materiaiojo ir nemateriaiojo turto ;ri;l, f.vff't"kqgnq{uote' iir'io"') i 0'3, X 1 i f *

10 Saidq eko'nominds f Kodas Min isterijos i iavivadybes )6 Departamento 900 fstaigos (u!1!. eu4 Mokdtinos sumos biudeto 65os rrrasirikacijos saidq pavadinimas,,uur,, t{'q$':tt4'"tu qagoje rrrr^4rrjuj "'..". rk,das r.1 22 :i oa eikiomaferiairrinr''"f^.i.'.it.^,."ikio materiaiojo turto einamasrs remontas 2 t2t,;+t trrbkvaifikacijoskeimas.t,,: 2,t i*rt'tptokejitu, ekspe.tamsirto^urttur + a';, r;1 ;,+,L 1!,,1, t t t' Turtc, vertinimo pasaugq apmokejimas t1tri, *ir ; j zottth,,ir4i vtut(d L _ L,L ' ut5,:1y L*..,^^ ':J:i{T:_1:.1i"."' i5 viso i i.4.*rry,.ei,p, _i _ i t:::] 3 r _4 _a '= '}( " A,_,f8i.r<"' ;;Ertrqycq_ i ta7f 3ti, ; r 1,1r ']30{ttyc4er' g+ r.{_ ' [ L r._ Turtoi5aidos y 1? Dt..^h^a ratunnos.:*1. ' i, * _ 231 Nere:.identanrs T :::]']Asignavimqva dy.tojqsumoketospaiikanos; r 11 ]_ 1 2 finansq ministerijos sumoketos pahkanos y,,jii*1..., + r ^_ ', J Savivadybiq sumoketos pa[kanos t?2t1 J t 2 Rezidentams, kitiems nei vad:ros sektrns 1, 1 1 i (tiku;riesiogingskoq) ] ].rtitat,, i, : + _ a'rit.2 41gryY14gg$)49.[i49&tgpaiikanos r. 2322Fi."..,,minictpriin..,,^r.;+. ;q.ministerijos sumoketos paukanos 2\11 1*1 1*Sqvrvadvbiq qmg\9!9! pqy\qq,?iti: i,i"n,, vardymo tygiams ;t;;. i,, T.,, i z.t r r a5r,fssbiudzetui _L _ i f 1=3.1* i::outqiqqiu{z{ar^ f " : z, r t : ;t; i NebiudZetiniamsfondams z :t z Nuoma r + ] + f ;j;';f., X z ai 2 Nuoma u2 2emg. Zenres gemiq istekius ir kirq atsirarrdantj gamtoje turt :rfr atii.i riuuri,ri;o, f f + ], il [!g,*ui1q' importui + f if,'ri a i rta"bri,r* *g*"* f a ;T i+ 2 4 t 3 subsicljgsgaqyai 1 i'*t^.'.. ^ :. uoractosuisieniovastybims. i i i.t,t;t.. ' ' 't ) t r t Einamiesiemstiksams ;rj, ;^ 5 2 Kapitauiformuoti i t r r () r uotactjos tarptautindms organizacijis z r r <r z rr t r t i, Einamiesiemstiksams ; s[ ;D.ii t i r7 i rtk"pi"ti r;;; ' i ' _ ^. X J sr..uotacuos kitiems vadymo ygiams z 253c:^, r r.einamiesiemstiksams z r r sfir. r L t JKapitaiLuiformuoti, r.;:1'. X jj t 1mo<os i Europos S4jungos uiuoeta 1 t ; i TeT roair;"ni i^oui ittrt uot ' + t.ttoii1 ai. _. ^. *

11 Min isterijos /!iavi vadybes tstaidq Yokg!ry uiu{gto]cso eko,nomin.s f tuo' ikutis ataskaitinio aikotarpio pabaigoje trasifikacijos saidq pavadinimas irrkacu ikutis kodas metq i5 jq ivykdymo terminas pradzioie i5 viso praeistas daugiau kaip : 10 di."u 45 di;,t*. t23456 ''t L {i o irr z i^ Cukraussektoriausmokesdiai 2_6 262 z Pvt'ni**iistnani pva,t' nuosa,i iitekiai i i.. * 4,., t b z pvvt nuosavi istekiai 2ai,,^a;;"i;;n;;;,"r;rap,1,;,1,*ro,i nuctonuttnta pajamu nu( iitekt'iai ; z' r.; o t, t i Bendrqiqnacionainiqpajamqnuosavi _, ] + istek iai ;zii r. t t ikaraystdsnaudai i io,irti=_p niuo,z.. otrtutuniu to..t.iju ""gtt*, + = * + i * i 26' Biut:tetodisbaans4korekcijaungtmes ] jkara)ystes naudai, 'ti';r o :\ Su nurosavais iitekiais susijusios baudos ir ] ] adespinigiai 6 j tj' t t" *rr^;r istekiais susijrsi* u"ra* i. despinigiai,1]1,, 9''+einokos(p"54p99 tf t t 'Sociainio tru draudimo uf uuutfft0 iimokos $mokos (paiapos) {pasatposj i, * 271 Sociainiodraudimoi5mokospinigais + 11_tf]*s"iiqiodraudimoismokosnatura :{1,* i T.,.,. Sociain? porama koc. paramos pasapos y 27)tffc^^:^r:: :t ' ' ' )ocane parama pngas i" 1' " f^. a. z / z z Sociaineparamanat[ra +!z.q_. t ;1 y Etr:1] bga;g'4tgiaap!!er' = twi 8ts _ra1,, _,_ Darbdavirt sograinepgrtqpnieais 20,6 g7,6 * '2 i'i:zi 1:L1 ri^^',^ 2rDarbctaviqsociaineparamanatra..,. i f =; r 2 B. Kitosi5taidos ; tr:rr r 1 rr r 1 ^ r =,, r + ',_ z it r Einanriesiems tiksams i'",, n.,.,,, t. + Stiperrdijoms.r. a()t 6 2 it:'* Kitienrseinanriesiemstiksams rr L(ttzLaptkutormuoti'.. ^ z th'1 tt t t. Perve,Jamos f sr veuaus e5os rtrsus (kapitaui \Kaptaut formuou; ormuoj v t( Pervedama Europos S4jungos, kita ;t;i*; Departamento_ staigos 2662 ;p*,ine finansino parama i.ijnoroo ]. finansravimo 65os ]. + 2 \t Subsiijos ii Europos Sqjungos ir kitos tarptautines finansiru2s paramos (ne vadiios ] ] * sektoriui) r,zsrt LJ.s,,r.1;ri' " i...jos PervedamaEuroposSqiungos,kita r tarpta,atine frnansine parama ir bendrojo + i.finansavimoeios ] ] L.r o " ii t_;.. _r a z i t ' Linatniesiemstiksants *2!q i

12 Saidq eko,nomin s trasifikacijos r kodas 15aidq pavadinimas rog Ministerijos iavivadybes i Drepartamentor gat, ikutis metq pradzioje staigos 2662 (tukst. eurq) MokOtinos sumos biudzeto 6os ikutis ataskaitinio aikotarpio pabaigoje i5 viso ]raeistaj i5 jq ivykdymo terminas daugiau kaip,.f 1 Odienq r2.t 4rdti L )o)ffr.456 ar r z Einaniesiemstiksamskitiems"udZG sektoriaus ' subjektams )., :.. '. f L a L r r Ernatniesiems tiksams ne vadzios sektoriui i,:t,, ' r * :,opi,nniqor*iti + i.r_4.1r_t; ri""***,= + i := )o.rrr.!*'..1.. 'ir1.!1.!91'!9'urir4oqeq' nvesticuos kitiems uatozios setto.iars subiektams z ' O '''> ' z z t r nvesticijosnevadziossektoriui. r r :+ r_ ]_ L11"_1"''.1" rrs vduzus ssk.oru ; 3 * i sandorrardearr*roiro,* i, i t NEMATERALOJO TURTO BE i i irrn,r.nsrnrqsrparercojrmu ] i,l i vytsqe4s _,1, Mate.niatiojoirnemateriatiojoturto f. isigijimo, i5aid_os 3 t ', /tsaikio marcrnioio t"rt" kijrt,"ri i isieiii,nas 3tzrre 31111tLemi yeneisiinni F![L, f r'r', ^. r,._:_: (ryven.amejnama J ' f.gyvenamieji pastatai [ f j! :!*3 t5,ti i.t"ri".i r i + ] :jt:'u^iii,:*iii{,*,= + r i ir.i r]r.*rrr.to ;;*;r; : p.iemones * *]*!i, z iritotuiinos ir irensiniai ' pf;,5,c'a4rd i.eiryjicc" r!+ J 4. Vertybes _,{E:i]ry7""jqq!,iti,iot,,iohui, tu,ti r) ;i5,r,., r:::y!!:1!!!;t!f!!9p!!!!!!,:e!!!4, ']']t t j.naudingqiqiskasenqzvagy".orru.j f _t" J iit 2 ' ';t; 2'Kompiuterirep;og.urninei.ngq + ' j i;.o4pr,rterines _^_._ programines * rangos icencijos tj', ir '.' f r 11'u*;,' J ratcta i L r ' 1 L + A _tteratiirosirmenokuriniai t,,. ;1 ;;;r.,: ' J r\rasnematenaussturtas 1rF X * Atsarau kirimdc ir itioiiiwnr i i1 )r1 ' rj 3 Stategindsirneieiiamosiosatsarsos rf..t;r*,, : f J J itrategrnesirneiediamosiosatsarcos :^" " i r i31'r,t+;.;.. o:" i ] f_ Litos aisargos ;i" 5',t r, 3 z i. t t 'Z:aiaYosirmedZiagos i 1;. "': 3322rrt"r."; :':19:" ) 1';. r t i.* J r,;1;ii;t Fagami.ntaprodukcija j'!:., a, P'irktos prekes, skirtos parduoti ^ + + _f X t +

13 Minister Mokdtinos sumos t f; [+ rf i3 fj ' ti ij Lt Karines atsargos Saidq pavadinimas gaoikio turto isigijimas Jinansinds nuomos (izin,go) bfrdu Bioaginis turtas ir minerainiai iitektiai Finansinio turto isigijimo isaidos (perskoinimas) Saidos d6 fi nansiniq isipareigojimq vykdymo (paskoq gr4zinimas) 5 vtso 1z+s; ikutis metq pradzioje biudzeto 65os ikutis ataskaitinio taikotarpio ;"*""t J ts vrso i5 jq ivyhdymo terminas praeistas daugiau kaip 0 dienq 45 dienas _! _.1 Sa id q ekorrominds kasifi<acij os kodas Saidq pavadinimas SAN'ORA DEL MATERALOJO R NEM,ATERALOJO TURTO BE FNANSNry SPAREGOJMU VYKDYMAS rs vrso 1z+sy Gautinos sumos ikutis metr pradiioje 46,2 ikutis ataskaitinio ari<otarpio pabaigoje Tqnybos vadas ft;taigos vadovo ar jo igaioto asmens pareigq pavadinimas, Sergejus Madaovas varoaspararoi Finans4 ir (rriausi asis buhateris (buhateris).laima Jocie:ne vartas, pavtai

14 ]/i"tgjo :qttuymo tarnyb r prie Vidaug rgsg!r{ T$9419!.!q , 2eirnenos s. (viesojo se<toriaus subjekio pavadinimaskoiasjuridni;;menrr resiaire;f 'resa+ _ Vastybes izcu,tvyal1 (fi nansuojaneios institucijos pavadinimas) PAZYMA DEL F NA{SAVMO SUMU 2015 M. KOVO 31 D (data) Nr Fi0/ Ministerijos Departamento staigos Versijos Nr.2 i. Finansavimo:sattiniokodas Vastybds funkcija Ekonominesi kasifikacijos ' , oz.ot.or.ot , , ,.r ],:o , '17, ts vrs,j: ,90 L. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio raikotarpio pabaigoje (rikutis) E; N;: Finansavimo iatinio kodas Vastybos funkcija Ekonominds kasifikacij135 straipsn is Suma (Lt, ct.) 1 s'ytso: 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Per atas(aitni aikotarpi gautos fi nansavimo sumos"** T r : ] Finarrsavimo s;r t"" t 'f 1:r; 1.Sgg1!!,ansavimo pfgr.t suma ataskaitinio aikotarpio pabaigoje (ikutis) a r 1' 1 1't L , , 1.trt. 7 i i t'* 1:.r.t. j vimo Siatinio iodas Vastybds funkcija Ekonomin6s kasifikacijos straipsn is Suma (Lt, ct.) , , O , , r, C t, rj,02 _ i _ ?t Ann nn _.12,,_, i ,00

15 Etit. r. Frinansiavimo Satinio kodas , , ,00 Vastybes funkcija Ekonominds kasifikacijos straip$n is Suma (Eur, ct.) ,78 C ,1 9 ' ',, ,, viiso: ,,41 4. GrqZintinc's finansavimc sumos ataskaitinio aikotarpio pabaigoje (ikutis)****: E:it.,r. Frinansiavimo $atinio kodas Vatstybes funkcija Siukauptor; grq;iintinos finansarrimo sumos ataskaitinio aikotarpio pabaigoje (ikutis) *****: E:it.,r. Finansavimo Satinio kodas Vastybds funkc'rja Ekonomin s ka.sifikacijos straipsinis Suma (Eur, ct.) 1 0,00 15 viso: 0,00 *Sukaupfos finan:;avimo piajamos; ((debetas 1632XXX Ktos igaaikes gautinos sumos (ta cais, kiek patifta sqnaudq, kurias numatoma kcmpe'nsuoti i5 ihdo v,ziau nei po 12 menesit!) ir 228XXXX Sukaupfos finansavnro pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kuric's y,"a susasros su finansavimo sumomis) is Vastyb s i2do. ** Ciautinos 'inan:;avimo sumos (kreditas 4XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) i3 Vasybes i1do. *** tsaufos fi,qansavimo su'mos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) i Vastybds i1do. *" GrE2intinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grq2intinos finansztvimo su/nos/ Vastybes ihdui. **"* Sukaupos grqiintino:; finan:savimo sumos (kreditas 691XXXX Kiti trunpaaikiai isipareigojimai (sukauptos grqiintinos finansavimo 0,00 0,00 Duomenys pate k ami susumuoti paga finansavimo Satinj Duomenys pager biud2etiniq istai,gq pajamq jmokq finansavimo Duomenys pate k ami itais ir centais su dviem Zenkais po Tarnytros vacas (istaigos vadovo arjo igaiot() asmen$ pareigq pavadinimas) Sergejus Madaovas (vardas ir pavardd) F:inansq ir aps.aitos skyriaus vedejos pavaduotoja (\yriaus jasis buhateris (buhateris) Laima Jocien (vardas ir pavade)