KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS"

Transkriptas

1 SUDERINTA 2019 m. rugsėjo mėn. 7 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Salomėja Aginskienė PATVIRTINTA Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V- 7 KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos m. m. priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo(si) programos įgyvendinimą mokykloje. 2. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V- 674 redakcija); Lietuvos higienos norma HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. 3. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V- 779 Dėl priešmokyklinio ugdymo programos patvirtinimo ir jos priedą Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos (pasiekimai), jų turinio dėmesys ir ugdymo gairės. 4. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo nuolatinę priežiūrą, kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2 II SKYRIUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 1. Vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašu ; Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I , 9 ir 47 straipsnių pakeitimo Įstatymu 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII Ugdomosios veiklos laikotarpis 160 dienų (640 val.). Veikla pradedama 2019 m. rugsėjo 2- ąją dieną ir baigiama 2020 m. birželio 2 d. 3. Vaikams skiriamos atostogos (trukmė kalendorinėmis dienomis): Atostogos Prasideda Baigiasi Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d m. spalio 31 Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d m. sausio 3 d. Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d m. vasario 21 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 14 d m. balandžio 17 d. PAPILDOMOS ATOSTOGOS Rudens atostogos Žiemos atostogos Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba 5 dienas per savaitę. 5. Kasdieninės veiklos trukmė 4 valandos. 6. Veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pradedama 8.10 val., baigiama val. 7. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, grupėje užsiėmimai nevyksta. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei veikla nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma,,užsiėmimai nevyko dėl... Šiais atvejais veiklos planas koreguojamas. 8. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ugdymas vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Veiklos pobūdį (žaidimus, veiklą grupėje, išvykas ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo tikslai, vaikų poreikiai, kultūrinė aplinka ir kt. 9. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai m. m. dalyvauja Mokyklos netradicinio ugdymo dienose: 2

3 10. Pedagogė planuoja grupės ugdomąją veiklą: 10.1.individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdama į grupės specifiką, individualius vaikų poreikius ir Mokyklos ypatumus; per 2 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia metinį grupės ugdomosios veiklos planą. Planas suderinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir tvirtinamas mokyklos direktoriaus planuoja savaitės veiklą vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, pritaiko programą kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. III SKYRIUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 11. Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami pagal Priešmokyklinio ugdymo bendroje programoje nustatytas gaires. 12. Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogė. 13. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant būdus ir metodus. 14. Vaiko pasiekimų vertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje: per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atliekamas grupės vaikų pirminis pasiekimų įvertinimas; įgyvendinus programą, atliekamas galutinis vaikų pasiekimų įvertinimas ir parengiamas 6-7 metų vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimo aprašas ir laisvos formos išvada rekomendacijos dėl mokymosi 1 klasėje vaiko pažangos ir pasiekimų aprašai, įvairios formos vaikų darbai ir pan. kaupiami Vaiko pasiekimų aplanke. Su aplanku tėvai supažindinami ne rečiau kaip tris kartus per metus: gruodžio pirmą savaitę, kovo pirmą savaitę ir paskutinę gegužės savaitę. 3

4 VAIKŲ GRUPĖS SAVITUMAS Priešmokyklinio ugdymo grupę lanko 5 vaikai : 3 berniukai ir 2 mergaitės. visi vaikai lankė ikimokyklinę grupę. 5 vaikams reikės logopedinių užsiėmimų, todėl didesnį dėmesį skirsiu šių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui. Daugumai sunkiai sekasi karpyti, spalvinti. 1 Vaikas noriai bendrauja su draugais. Kartais kyla nesutarimų, kuriuos vaikams ne visada sekasi išspręsti taikiai. Kai kuriems vaikams trūksta tvarkymosi, apsirengimo įgūdžių. Kai kurių vaikų žodynas skurdus, žinios menkos, net ir apie artimiausią aplinką, artimus žmones. Viena mergaitė labai tvarkinga, savarankiška, atidi, paslaugi, žingeidi. Dauguma vaikų mėgsta žaisti judriuosius žaidimus, kiti konstravimą, dėliones, kūrybinius vaidmeninius žaidimus. Patinka knygutės apie gyvūnėlius, gamtą. Vaikai mėgsta išvykas į gamtą, žaidimus sporto aikštyne. UGDYMO PRIORITETAI Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti atskleisti save meno priemonėmis ir kitais būdais TIKSLAS: Plėtojant vaikų komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo gebėjimus, tenkinti jų prigimtinius poreikius : norą pažinti, veikti, bendrauti, kurti įgyjant naujos patirties. UŽDAVINIAI: Aktyviai dalyvauti bendrose veiklose draugiškai bendraujant, bendradarbiaujant. Plėtoti savęs pažinimo gebėjimus, juos pritaikyti kasdieninėse situacijose. Plėtoti gebėjimą išgirsti, klausyti, kalbėti, domėtis tradicijomis. Tyrinėti aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus. BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA 1. Susitikimai su socialine pedagoge. 2. Tėvų susirinkimai pagal poreikį. 3. Individualūs pokalbiai. 4

5 4. Laiškai, žinutės, skambučiai, elektroninis paštas. 5. Informaciniai skelbimai. 6. Visuotiniai mokyklos susirinkimai. 7. Šeimos narių dalyvavimas mokyklos ir grupės šventėse Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos temos Eil. nr. Mėnuo Tema 1. Rugsėjis Sveikata ir sveikatos stiprinimo būdai ( fizinis aktyvumas, vitaminai) 2. Lapkritis Netinkamų vaistų vartojimo pasekmės 3. Gruodis Kai kurios buityje naudojamos medžiagos ( valikliai, skalbimo milteliai, dažai, klijai) 4. Sausis Sveika gyvensena ir žalingi įpročiai. Rūkymas žalingas įprotis 5. Kovas Rūkymo poveikis vaikų sveikatai 6. Balandis Šventės, tradicijos, papročiai, nevartojant alkoholio Sąvokos : olimpinės žaidynės, olimpiada Simbolika: žiedai ir vėliava Olimpinė programa Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos turinys 1. Šeima. Mano šeima artimiausi žmonės. Saugumas šeimoje. Šeimos tradicijos, kasdienybė, pagalba vienas kitam, rūpinimasis vienas kitu. 2. Lytis, kultūra, visuomenė. Aš - berniukas, aš mergaitė. Mano unikalumas ir vertingumas. Panašumai į kitus ir skirtumai. Aš, mano draugai, kaimynai esame skirtingi, bet sudarome bendruomenę ir esame atsakingi vieni už kitus. 3. Lytinė sveikata. Mano kūnas, jo dalys, jų paskirtis, priežiūra ir valdymas. Kūno išraiška ir saviraiška. Fizinės ir dvasinės mano kūno paslaptys. 4. Rizikinga elgsena. Asmeninis saugumas elgesyje su nepažįstamaisiais. Paramos ir pagalbos ieškojimas nerimo ir pavojaus atveja 5

6 Žmogaus saugos programa 1. Kaip elgtis su ugnele? Ugnelė šildo, ugnis degina. 2. Jei mane pakalbins nepažįstamasis pakalbins, kaip aš elgsiuos? 3. Kaip saugiai elgtis gatvėje? Mokomės saugiai pereiti gatvę. 4. Petardos ne žaisliukas. 5. Kodėl negalima deginti žolės? 6. Prie vandens. 7. Aš nusibrozdinau, užsigavau. Ką darysiu? Tema, uždaviniai Turinys Mėnuo Opa pa grupėje Mokės mandagiai pasisveikinti, sugebės susitarti dėl grupės taisyklių, jų laikytis. Sužinos ir įpras kaip elgtis, susidarius įvairioms situacijoms grupėje. Pajus, kaip gera, kai grupėje visi draugiški, vienas kitu rūpinasi. Puoš stendą savo darbeliais. Mokslo ir žinių šventė. Pokalbiai su tėvais dėl vaiko paruošimo mokyklai. Rudens dirbtuvėje Gebės palyginti šiltų ir šaltų spalvų paveikslus. Gebės pasirinkti reikiamas priemones savo kuriamiems darbams. Aptars metų laikus, stebės pokyčius rudenį, dienos ilgumą. Gandro lizde Skirs išskrendančius žiemoti paukščius. Suvoks daiktų erdvinę padėtį. Mokinsis skirti medžius. Dirbs su gamtine medžiaga ir plastilinu. Mokinsis dainelių, klausysis eilėraščių. Po kopūsto lapu Gebės apibūdinti stebimus vabalėlius. Gebės įvardinti maisto produktus, kurie stiprina sveikatą ir kurie kenkia. Mokinsis skirti ir pavadinti vaisius ir daržoves. Mandagumo žodžiai. Elgesio grupėje taisyklės. Raidė I. Skaitmuo 1. Šiltos ir šaltos spalvos. Raidė T. Skaitmuo 2. Gamtinė medžiaga. Žaidimai Metų juosta, Kalendorius, Metų ratas. Išskrendantys paukščiai. Rudens darbai. Vorai voratinkliai. Trikampis, skaitmuo 3. Raidė V. Kortelės Medžiai. Sraigė, sliekas. Kopūstas ir kitos daržovės. Sveikas ir nesveikas maistas. Spiralė, skaitmuo 4. Raidė L. Kortelės Daržovės, Vaisiai, Rugsėjis Rugsėjis Rugsėjis Rugsėjis 6

7 Per balas Atliks keletą bandymų ir supras, kaip susidaro balos. Stengsis pamėgdžioti gamtos, supančius aplinkos garsus. Miško takeliu Gebės iš lapų, vaisių atpažinti bent kelis medžius. Atpažins ežį, voverę, lapę ir gebės apie juos pasakyti 2 3 faktus. Senelio kieme Skaičiuos iki 6. Ritmuos paprastus ritminius darinius. Vaidins pasaką Ropė. Balos. Plaukia skęsta. Apskritimas, skaitmuo 5. Atspindys. Raidė A. Ąžuolas, beržas, kaštonas. Miško grybai. Ežys, voverė, lapė. Kairė dešinė. Skaitmuo 5, lygu =. Raidė K. Naminiai gyvuliai ir paukščiai. Pienas ir pieno produktai. Kiaušiniai. Sudėtis, pliusas, skaitmuo 6. Kortelės, vaizduojančios naminius gyvūnus, paukščius. Spalis Spalis Spalis Tarp žvakelių ir žvaigždelių Bandydami susipažins su molio ir vaško savybėmis. Naudos skirtingas meninės raiškos priemones. Prie stalo Gebės skirti mandagų elgesį prie stalo, nuo netinkamo. Atlikdami tyrimus, gebės palyginti rezultatus. Svečiuose pas mašinas Žinos, kaip saugiai elgtis gatvėje. Gebės pasakyti ir parodyti, kaip pereiti. Statybose Gebės nusakyti elementarią darbų, veiksmų seką. Gebės atpažinti išskirti kvadratą iš kitų figūrų. Molis, vaškas. Vėlinių papročiai ir tradicijos. Žvaigždės. Grįžulo ratai. Skaitmuo 7. Raidės Z Ž. Mandagus elgesys prie stalo. Duona. Pusė. Skaitmuo 8. Raidė H. Saugus elgesys gatvėje. Specialiųjų tarnybų mašinos ir pagalbos telefonas. Atimtis, minusas. Skaitmuo 9. Raidė F. Namas. Medžiagų savybės ( šiaudas, šakelė). Kvadratas, už prieš. Skaitmuo 10. Raidė N. Spalis Lapkritis Lapkritis Lapkritis 7

8 Į pasaką Gebės išklausyti pedagogo sekamas pasakas. Gebės įvertinti pasakų veikėjų elgesį. Per sniegą Gebės nurodyti, kuo panašūs ir kuo skiriasi duoti daiktai, palyginti juos pagal dydį. Stebės, kaip kinta vanduo. Prie puodelio arbatos Atpažins bent tris vaistažoles, žinos, ką kuri vaistažolė gydo. Prie eglutės Įvardys keletą Kalėdų papročių. Gebės papasakoti, kaip Kalėdas švenčia savo šeimoje. Išmoks padainuoti kelias kalėdines daineles, ratelius. Pasakos. Saugus elgesys su nepažįstamaisiais, žaidimo taisyklės. Ant po. Dvigubinimas. Raidė E. Pėdsakai. Snaigės. Skaitmuo 0. Didelis, vidurinis, mažas. Raidė Ė. Liga ir sveikata. Vaistažolės. Termometras, temperatūra. Daiktų grupavimas. Raidė M. Eglė. Aukščiau negu, žemiau negu. Kalėdų papročiai ir tradicijos. Pasiruošimas Kalėdų šventei. Lapkritis Gruodis Gruodis Gruodis Ant kilimo Žinos, kaip atrodo knyga. Sukurs bendrą ar savą knygą su iliustracijomis. Žinos, kaip elgtis su knygomis. Prekybos centre Gebės palyginti daiktus. Gebės nusakyti daiktų erdvinę padėtį pagal judėjimo kryptį. Bandys skaityti. Ant stogo Lygindami daiktus tarpusavyje, gebės erdvinę padėtį ( arti, toli). Atlikdami pedagogų siūlomus bandymus, gebės padaryti paprastas išvadas apie tiriamus reiškinius. Muziejuje Gebės atpažinti ir apibūdinti kelis jūrinius arba prie jūros gyvenančius gyvūnus. Gebės pasakyti duoto skaitmens kaimynus. Knyga, jos dalys. Kaip atsiranda knyga. Numeracija, kelintiniai skaičiai. Raidė G. Pinigai, kaina. Aukštyn ir žemyn. Elgesys prekybos centre. Raidė D. Arti ir toli. Rutulys. Diena ir naktis. Raidė P. Muziejus. Gyvi, negyvi eksponatai. Skaitmenys kaimynai. Stačiakampis. Sausis Sausis Sausis Vasaris 8

9 Blynų šventė Susipažins su tradiciniais Užgavėnių valgiais, mitybos tradicijomis, seniau ir dabar. Išmoks Užgavėnių ratelį. Per Lietuvą Atlikdami užduotis, kartu kuriant projektą,, Per Lietuvą, gebės laikytis priimtų taisyklių, susitarti su kitais. Susipažins su 2 3 svarbiais kultūriniais Lietuvos objektais. Žinos, kaip atrodo Lietuvos valstybės simboliai. Mugėje Esant galimybei, dalyvaus edukacinėse programose. Žaisdami imitacinius pirkimo ir pardavimo žaidimus, susipažins su kainomis, gebės jas palyginti, suvoks daiktų vertę. Sėklų karalystėje Gebės išklausyti kitą nuomonę, derinti veiksmus. Atlikę pedagogo pasiūlytus tyrimus, gebės padaryti išvadas, kokių sąlygų reikia, kad sėkla sudygtų ir augalas užaugtų. Gebės sugrupuoti įvairias sėklas. Varnėnai lizde Gebės pasiūlyti bent vieną tinkamą konflikto sprendimo būdą. Gebės įvardyti 2 3 pavasario požymis. Užgavėnės. Žiemos pramogos. Daugiau, kiek daugiau. Raidė B. Lietuvos vėliava ir herbas. Darius ir Girėnas. Kairė, dešinė. Mažau, kiek mažiau. Raidė J. Tradiciniai lietuvių amatai. Pinigai, vienoda vertė, mainai. Raidė O. Sėkla, daigas. Lyginimas pagal du požymius. Raidė C. Pavasario požymiai. Parskrendantys paukščiai, inkilas. Geometrinės figūros. Ginčas, jo sprendimo būdai. Raidė Č. Vasaris Vasaris Kovas Kovas Kovas Pas Velykų bobutę Gebės įvardyti 2 3 Velykų papročius. Gebės orientuotis erdvėje, skirs sąvokas už, prieš, kairėn, dešinėn. Atlikdami estafečių užduotis, stengsis bėgti, keisdamas kryptį ir greitį. Tarp žiedų Dirbdami grupelėse, gebės laikytis taisyklių, pasidalyti duotomis priemonėmis. Pakartos žinomas geometrines formas, susipažins su šešiakampiu. Į pagalbą gamtai Suvoks, kodėl reikia tausoti gamtą. Susipažins Velykų papročiai ir tradicijos. Margutis. Už prieš, į kairę į dešinę. Raidė U. Bitė, korys. Skaičių iki 15 seka. Trijų dėmenų sudėtis iki 10. Šešiakampis. Raidė Ū. Gamtosauga. Šiukšlių rūšiavimas. Medelių sodinimas. Kovas Balandis Balandis 9

10 su šiukšlių rūšiavimo tvarka. Ugdysis vaizduotę ir kūrybiškumą, kurdami iš antrinių žaliavų pasirinktą erdvinį darbelį. Per mokslo kalnus Stebės, tyrinės ir eksperimentuos su įvairiomis medžiagomis įvairiomis medžiagomis( oru, vandeniu). Suvoks, kad aplinką galima pažinti įvairiais būdais. Dovanų dirbtuvėje Gebės paaiškinti šeimos sąvoką. Supras, kas yra žodis, sakinys, tekstas. Gebės nurodyti teksto pradžią ir pabaigą. Menines užduotis stengsis atlikti, laikydamiesi žodinių instrukcijų. Žaidimų aikštelėje Žaisdami žaidimus, stengsis laikytis taisyklių. Stengsis tiksliai mesti ir pagauti kamuolį. Žaisdami stalo žaidimus, gebės suskaičiuoti taškus. Draugų būryje Pateiks 1 2 tinkamo elgesio ir netinkamo elgesio pavyzdžius. Remdamiesi asmenine patirtimi gebės suvaidinti konfliktinę situaciją, pasiūlyti tinkamą sprendimo būdą. Per vasarą į mokyklą. Gebės atpažinti metų laiką. Nuosekliai pasakos, ką veikė ryte, per pietus, po pietų, vakare. Gebės nurodyti, kurios raidės yra didžiosios, kurios mažosios. Skaičių iki 20 eilė. Raidė Š. Pojūčiai. Oras. Vanduo. Vaivorykštė. Bandymai, stebėjimai ir išvados. Raidė S. Paras (rytas, diena, vakaras, naktis). Šeima. Aukštas, žemas (daiktas, garsas). Tekstas, sakinys, žodis. Žaidimų rūšys ir taisyklės. Pasakojimas pagal paveikslėlių seriją. Taškų skaičiavimas, lyginimas. Rezultatas. Draugas, draugystė. Saugus eismas, kelio ženklai. Erdvinės figūros. Kubas. Tarp. Metų laikai. Dienotvarkė. Loginės klaidos. Didžiosios ir mažosios raidės. Balandis Gegužė Gegužė Gegužė Gegužė