o"u.itil savaranki5ko gyvenimo namai senyvo amziaus asmenims yra adresu- J.Biliiino g.21,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "o"u.itil savaranki5ko gyvenimo namai senyvo amziaus asmenims yra adresu- J.Biliiino g.21,"

Transkriptas

1 ANTYKSCIU RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRAS ar SrrN,q,MA.,srs nn 5 ras prie finansinds atskaitomyb6s 2018 m. birzelio men. 30 d. I. BENDROJI DALIS I.1. Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centras yra Anyk5diq rajono savivaldybes biudzetine fstaiga, turinti viesojo juridinio asmens stafirs4 ir teikianti socialines paslaugas Anyksdiq rajono savivaldybes gyventoj ams. BiudZetine lstaiga isteigfa 2007 m. spalio 25 d. Anyk5diqrajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. TS-3g1, Jtyidiniq asmenq registre [registruota 20t07 m.lapkridio 5 d. Nr , istaigos kodas Buveine - Sdtopio g.11, Anykidiai, LT-2gl3l. Steigejas - Anyksdiq rajono savivaldybe. Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2011 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. TS-394 isteigti centro strukturiniai padaliniai: pagalbos i namus tarnyba; Bendrqiq paslaugq tarnyba; Paramos Seimai tarnyba; Motinos ir vaiko kriziq tamyba; Vaikq dienos centras; Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namai, senyvo amziaus asmenims; Dienos centras asmenims su negalia' I.2. Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centro pagrindine veikla - socialinio darbo veikla' Teikiamos socialines purlu.rgor- pagalbos i namus paslauga, dienos globos asmens namuose paslauga asmenims su negalia, transporto organizavimo paslauga, asmenines higienos ir priezifiros paslauga, neigaliqjq aprupinimo technines pagalbos priemonemis organizavimas, socialines rizikos Seimoms teikiamos paslaugos, socialines paslaugos Debeikiq savaranki5ko"gyvenimo namq senyvo amziaus asmenims. Dienos centro asmenims su negalia paslaugq organizavimas' globejq (r{ipintoiq)' iteviq mokymas ir konsultavimas pagal GIMK program4 ' I.3. Anykidiq rajono socialiniq paslaugq centre 2018 m. birzelio 30 d. darbuotojq skaidius- 85 dart::joj#nes paslaugos teikiamos Anyksdiqmieste ir rajono seniunijose. paramos seimai tarnyboje socialin[ darb4 su socialines rizikos Seimomis dirbo 16 socialiniq darbuotojq kurie teike socialines paslaugas 120 socialinems rizikos ir 47 socialiniq paslaugq gavejq Seimoms. Socialiniq paslaugq socialines rizikos Seimoms teikim4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams. pagalbos! namus tarnyba organizuoja pagalbos I namus ir dienos socialines globos paslaugas senyvo amziaus Zmonems ir neigaliems asmenims. Per 2018 metus bendras vidutinis paslaugq gavejq skaidi.rs, 195 pagalbos i namus paslaugos ir 64 dienos socialines globos paslaugos gavejai. Sir4 socialiniq paslaugq teikim4 asmens namuose organizuoj a du socialiniai darbuotoj ai' Bendrqjq paslaugq tarnyba teikia transporto organizavimo, asmenines higienos ir priezi[ros, neigaliqiq apr0pinimo technines pagalbos priemonemis paslaugas. Tarnybos darbq organizuoja 1 socialinis darbuotojas. Transporto otganizavimo paslauga per 2018 metus teikta 142 kartus. Asmeng pateikusiq prasymus del asmenines higienos ir prlezitros paslaugos- 44 asmenys. Gauta prasymq del technines pagalbos priemoniq- 1 I 5. o"u.itil savaranki5ko gyvenimo namai senyvo amziaus asmenims yra adresu- J.Biliiino g.21, Debeikiai, Debeikirl sen. Anyksdiq rajono savivaldybe. Socialiniq paslaugq teikimq organizuoja socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padejeja, okvedys. Per 2018 metus socialines paslaugos teiktos 12 senyvo amziaus asmenq.

2 Dienos centras asmenims su negalia yra adresu- Liudi5kirl g.53, Anyk5diai. Socialines paslaugas teikia 2 socialiniai darbuotojai, 3 socialinio darbgotojo padejejai, uzimtumo specialistas. Per 2018 metus socialines paslaugos buvo teikiamos 20 asmenq su negalia m. vasario men. veikl4 pradejo Vaikr4 dienos centras. Centro veiklq organizuoja socialinis darbuotojas. Vaikq dienos centro paslaugos teikiamos 15 socialines rizikos Seimq. Per 2018 metus centr4 lanke 47 vaikrs i5 jq 17 vaikq i5 socialines rizikos Seimq ir 30 savanoriai m. kovo men. veiklq pradejo Motinos ir vaiko kriziq tarnyba. Veikl4 organizuoja socialinis darbuotojas. Teikiamos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos, teikiama pagalba smurt4 artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Per 2018 metus laikino apnakvindinimo paslauga suteikta 11 asmenrt laikino apgyvendinimo- 12 asmenq. Administracij4 ir kitq aptarnaujanti personal4 sudaro direktore, vyr.buhaltere, buhaltere, ra5tvedybos ir personalo specialiste, [kio reikalq tvarkytojas, valytoja m. geguzes 16 d. buvo pasiraiyta projekto,,intergraliq paslaugq pletra Anyk5diq rajone- 1", skirto slaugos priezi[ros paslaugoms teikti, finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas finansuojamas Europos strukturiniq fondq lesomis. Projekto vykdymui buvo patvirtinti 12 etatq: slaugytojo- 1, slaugytojo padejejo- 10, masazuotojo- 0,5 etato, kineziterapiautas- 05. Integraliq paslaugq gavejqvidutinis skaidius 2018 metus- 52. Anyk5diq rajono Tarybos 2016 m. birzelio 30 d. sprendimu patvirtinti asignavimai I etato i5laikymui socialinio darbuotojo, atestuoto pagal globejq (r[pintojq), iteviq mokymo ir konsultavimo (GIMK) programq. Per 2018 m. pagal GIMK programqbuvo organizuoti ivadiniai mokymaipagalbendrq globejq (rupintojq) [teviq rengimo programe- 3 Seimoms (10 susitikimq po 3 val.), 3 Seimoms parengtos.teigiamos i5vados. Teiktos konsultavimo ir informavimo paslaugos Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Anyk5diq rajoqo socialiniq paslaugq centras kontroliuojamrl ir asocijuotq [moniq neturejo. Finansines ataskaitos sudarytos uz laikotarp[ nuo 2018 m. sausio I d. iki 2018 m. birzelio 30 d. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais- eurais ir euro centais. II. APSKAITOS POLITIKA [.1. Anyk5ditt rajono socialiniq paslaugq centro parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo 2l strapsnio 6 dalyje. Taikoma apskaitos politika uztikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikyino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 -aj ame VSAFAS,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas". II.2. Ilgalaikis turtas ll.2.l, Ilgalaikis nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pripazistamas, jei atitinka 13 -ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir nematerialiaj am turtui nustatytus kriterijus. Il.2 2. Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripazistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s4vokq ir l2-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripazinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobfld[ skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

3 [sigytasilgalaikismaterialusisturtaspirminiopripazinimomomentuapskaitoje registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio malerialiojo turto vienetus' Isankstiniai mokejimai uz ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose itgalaikio turto s4skaitose. Po pirminio pripazinimo ilgalaikis materialusis turtas, i3skynrs Lemg ir kultflros vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptqnusidevejimo ir nuvertejimo' jei ;r;;i. z"^e ir kult[ros vertybes po pirminio pripazinimo finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte (isskyrus kulttiros vertybiq rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo islaidas, kurios yra laikomos esminiu t'rto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12 - ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusisturtas..nustatytatvarkadidinantsioilgalaikiomaterialiojoturtovertq). Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji vefte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo tarnavimo laik4' Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesinf metodqpagar konkredius materiariojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus teises aktq nustatyta tvarka. Kai turtas parduodamas arba nurasomas, jo isigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos' Ilgalaikis finansinis turtas Finansinio turto apskaitos metodai investicijos i asocijuotuosius subjektus" ir ir taisykles nustat5rti l4-ajame VSAFAS ir "Jungimai l7-ajame VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai" Finansinis turtas yra skirstomas i'ilgalaiki ir trumpalaik!' Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama po ui"rr"jq m"t{ gautinos,.r*oj ir kitas ilgalaikis finansinis Jurtas. Trumpalaikiam finansiniam turhri priskiriama per vienerius metus gautinoj sumos, pinigai ir jq ekvivalentai ir kitas trumpalaikis finansinis turtas' II.3. TrumPalaikis turtas II.3.1 Atsargos Pirminio pripazinimo metu atsargos [vertinamos lsigijimo (pasigaminimo) savikaina' Apskaidiuojant atsargq sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4 taikomas atsargq ikainojimo bfldas,,pirmas i- pirmas is" (FIFO)' prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti frkinis inventorius. Atiduoto naudoti fikinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama I s4naudas' Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose. il.3.2 II.3.3 Pinigai ir pinigq ekvivalentai' Pinigus sudaro Pinigai kasoje registruojamas nacionaline valiuta - eurais' ir banko sq,skaitose. Apskaitoje piniginis turtas

4 II. 4. Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripaz[stamos,'kai atitinka 20 - ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos" nustagrtus kriterij us. Finansavimo sumos - i5 valstybes ir savivaldybes biudzeto, kitq istekliq fondrg Europos S4jungos, Lietuvos ir uzsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas le5as islaidoms dengti ir paramos btidu gautqturtq. Finansavimo sumos pagal paskirt[ sktstomos [: finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut4 arbauy'. simbolini atlygi isigyt4 nepinigini turtq. Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui [sigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripazistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos. II.5. lsipareigojimai [sipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi I ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams [sipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidejiniai, ilgalaikes finansines skolos, kiti ilgalaikiai isipareigoj imai. Trumpalaikiams finansiniams [sipareigojimams priskiriama: ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai, ilgalaikiq isipareigojimq einamqfq metq dalis, trumpalaikes finansines skolos, pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos, moketinos socialines ismokos, pervestinos sumos i biudzetus, fondus ir kitiems subjektams, moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai finansiniai [sipareigojimai. Pirminio pripazinimo metu finansiniai isipareigojimai [vertinami isigijimo savikaina. [sipareigojimai [vertinami ne rediau kaip kart4 per ataskaitin[ laikotarp[ ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinp finansine atskaitomybg). II.6. Veiktos nuoma Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didzioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos imokos pagal veiklos nuomos sutarti yra registruojamos apskaitoje kaip sqnaudos (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarp[. II.7. Pajamos Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripazlstamos tuo, padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamq pripazinimu susijusias operacijas, butina nurodyti, kokios valstybes funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripazintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojandius pozymius arba sukuriant subs4skaitas. Finansavimo sumos atsargoms [sigyti, pripaz[stamos finansavimo pajamomis, perdavus jas naudoti veikloje, sunaudojus medziagas ir Laliavas veikloje, atsargoms nuvertdjus, nura5ius kaip nereikalingas. ' Finansavimo sumos kitoms i5laidoms kompensuoti pripazistamos finansavimo pajamomis, kurios lygios patirtq sanaudq sumai, ataskaitin[ laikotarpi kada jos patiriamos.

5 pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripaz[stamos, kai tiketina, kai bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine nauda, kai galima patikimai [vertinti pajamq sume ir galima patikimai ivertinti su pajamq uzdirbimu susijusias sqpaudas. pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi kuri yra.rzairuu--os, t.y. kuri suteit<iamts viesosios paslaugos, atliekami darbai ar parduotos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento' II.8. S4naudos S4naudts apskaitoje pripazistamos ir registruojamos t4 ataskaitini laikotarpl kurl jos buvo patirtos, t.y. kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant i pinigq i5leidimo laik4 kaip nustat5rta 11- jame VSAFAS,, S4naudos". S4naudos apskaitoje skirstomos: pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos sq-naudos, finansinds veiklos sqpaudos. S4naudomis pripaz[stama tik ta islaidq dalis, kuri ya patirta uzdirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir negali b[ti siejama su ateinandiq laikotarpiq pajamq uzdirbimu. Sqpaudos, tenkandios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos bus uzdirbamos. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarp[ padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su tam tikru pajamq uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripazlstamos s4naudomis t4pati laikotarpi kada buvo patirtos. III. PASTABOS FINANSINES BUKLES ATASKAITA. (2- ojo vsafas o,finansines biikles ataskaita'o 2 priedas). laikas: I Eil. Nr. illl. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilsalaikis nematerialusis turtas skirstomas I Sias grupes, joms nustatytas naudingo tarnavimo Apskaitos programos lsigijimo savikaina 2400,52 Eur, nusidevejimas- 2400,52 Ettr m' gruodzio men. isigytos antivirusines progtu*oi (32 kompl.) isigijimo savikaina- 726,00 Eur, nusidevejimas - 181,50 Eur. III.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialus turtas skirstomas! SiaS pagrindines ilgalaikio turto grupes, joms nustatytas naudingo tamavimo laikas: Ilgalaikio turto grupes ir rii5ys NEMATERIALUSIS TURTAS Turto nusid6vejimo (amortizacij o s) normatyvai (metais) 2. Patentai, i3radimai, licencijos, [sigytos kitos teises* 2 J. Kitas nematerialusis turtas 2 4. PrestiZas I 5

6 Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupes ir ru5ys MATERIALUSIS TURTAS Pastatai Turto nusiddvejimo (amortizacijos) normatyvai (metais) I Kapitaliniai m[riniai pastatai (sienos 2,5 fu daugiau plytq storio, gelzbetonio; 90 perdengimai ir denginiai - gelzbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelzbetonio pastatai, stambiq blokq (perdengimai ir denginiai - gellbetoniniai) pastatai 2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blok% monolitinio Slako, betono, lengvq Slako blok6 perdengimai ir denginiai - gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 50 I Ma5inos ir irenginiai Gamybos ma5inos ir irenginiai 2. Apsaugos [ranga J 3. Filmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono rysio irenginiai 2 4. Radijo ir televizijos, informaciniq ir ry5iq technologijtl tinklq valdymo irenginiai ir iranga 5. Kitos ma5inos ir ireneiniai 2 Transporto priemonds I Lengvieji automobiliai ir jq priekabos 4 2. Specialts automobiliai a J 3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jq priekabos ir puspriekabes 4 Baldai ir biuro iranga 1. Baldai 3 2. Kompiuteriai ir jq iranga J 3. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones J 4. Kita biuro iranga J a J III.3. Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-348,,Del statiniq perdavimo Anyk5ditt rajono socialiniq paslaugq centruioo Anyk5diq rajono savivaldybes administracija 2012 m. spalio 31 d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr.72 perdave administracin[ pastat4 su kiemo statiniais Saltupio g.11, Anyk5diq mieste. Perduodamo turto paskirtis - socialiniq paslaugq planavimas ir teikimas. Bendras pastato plotas-201,44 kv.m. Pastatas rekonstruotas vykdant projekt4,,nestacionariq socialiniq paslaugtl pletra, modernizuojant Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrq". III.4. Kittf ma5inrl ir irenginiq grupeje apskaitomi benzinis pjflklas, Zoliapjove ir buitine technika eksploatuoj ama Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namuose. Per 2013 m. i5 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,intergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone" le5q [sigytas ilgalaikis turtas- mobilus keltuvas, mobilios vonios komplektas, mobilus masazo stalas, dvi perkelimo paklodes. Ilgalaikis turtas skirtas slaugos prieziflros paslaugoms teikti. Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-33,,Ddl turto perdavimo biudzetinei [staigai Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centruioo Anyk5dirt rajono savivaldybes administracrla 2014 m. sausio 31 d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr.9-SA-7 perdave ilgalaiki materialqji turte- elektring virykle su orkaite. Perduodamo turto paskirtis - socialiniq paslaugq

7 planavimas ir teikimas. Finansavimo Saltiniai: ES fondo le5os-85 proc., Anyk5diq rajono savivaldybes biudzeto le5os- l5 proc. ills. AnykBdirl rajono savivaldybes tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-27,,Del turto perdavimo biudzetinei istaigai Anyk5dirt rajono socialiniq paslaugq centrui" Anyk5diq rajono savivaldybes administracija2}l3 m. sausio 3l d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr. 9-SA-9 perdave ne[galiesiems pritaikyt4 automobili CITROEN rumper. Automobilis pirktas projekto,j'{estacionariq socialiniq paslaugq pletra, modernizuojant Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centr4" lesomis. Finansavimo Saltiniai: ES fondo lesos- 85 proc., Anyk5diqrajono savivaldybes biudzeto le5os- 15 proc m. spalio men. i5 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,intergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone" lesq lsigytas automobilis CITROEN BERLINGO III, skirtas slaugos priezifrros paslaugoms teikti. Finansavimo Saltiniai- ES fondo 1e5os m. birzelio men. i5 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,intergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone" lesq isigytas automobilis RENAULT KANGOO 1,5 dci, skirtas slaugos priezilros paslaugoms teikti. Finansavimo Saltiniai- ES fondo 1e5os. Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.1-TS-302,,Del leidimo Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrui isigytr tamybini mikroautobus4" leido Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrui lsigyti naudotq mikroautobus4. [vykus vies4iam pirkimui, isigytas naudotas mikroautobusas FIAT DUCATO, kur[ Anyksdiq rajono socialiniq paslaugq centras penkis metus eksploatavo pagalveiklos nuomos sutart[ m. pabaigoje atliktas isankstinis mokejimas i5 biudzetines [staigos pajamrl naudotam mikroautobusui isigyti.2014 m. kovo men. sutvarkyti naudoto mikroautobuso isigyjimo dokumentai. III.6. Baldq ir biuro irangos grupeje apskaitomi baldai, kompiuterine ir organizacine technika. Sio;e turto grupeje taip pat apskaitomi Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-27,,Del turto perdavimo biudzetinei [staigai Anyk3diq rajono socialiniq paslaugq centrui,o Anyk5diq rajono savivaldybes administracija2}l3 m. sausio 31 d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr. 9-SA-9 baldai ir kompiuterine technika. Baldai ir kompiuterine technika pirkti projekto,jriestacionariq socialiniq paslaugq pletra, modernizuojant Anyk5dirl rajono socialiniq paslaugq centr4" lesomis. Finansavimo Saltiniai: ES fondo le5os- 85 proc., Anyk5diq rajono savivaldybes biudzeto le5os- 15 proc.. Baldai ir kompiuterine technika skirta centro padaliniq veiklai organizuoti m. isigyta 3 vnt. kompiuterines technikos komplektq uz 1 817,00 Eur. Kompiuterine technika isigyta i5 biudzetines istaigos pajamq uz suteiktas paslaugas m. [sigyta 4 vnt. kompiuterines technikos komplektq uz 2 400,00 Eur. Kompiuterine technika isigyta is biudzetines istaigos pajamq uz suteiktas paslaugas naujq darbo vietq ikurimui socialiniams darbuotojams darbui su socialines rizikos Seimomis m. gruodzio men. isigyta 4 vnt. kompiuterines technikos komplektq uz 2 500,00 Eur. Kompiuterine technika [sigyta i5 biudzetines [staigos pajamu uz suteiktas paslaugas. III.7. Kito ilgalaikio materialaus turto grupeje apskaitoma pacientq transportavimo laiptais kede, funkcines lovos, lsigytos is Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,lntergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone" le5q. Finansavimo Saltiniai- ES foqdo 1e5os. Trumpalaikis turtas III.8. Atsargos. MedZiagq Zaliavq ir frkinio inventoriaus likut! ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare kuro likutis transporto priemoniq kuro bakuose, nei5duotq naudoti kanceliariniq prekiq likutis ir nesunaudoto kieto kuro vert6, kt. atsargq likudiai.

8 III.9. ISankstiniai apmokdjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje isankstinius apmokejimus sudaro 014,66 Eur ateinandiq laikotarpiq sqgaudos (keturiq transporto priemoniq draudimas, pastatq draudimas, kito turto draudimas ir kt.). [I.10. Gautinos finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinq finansavimo sumas sudaro Darbo birzos UZimtumo fondo le5q skola- 0,04 Eur. [I.11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinq sumq uz turto naudojim4 parduotas prekes, turtq paslaugas sume sudaro socialiniq paslaugq gavejq [siskolinimas uz mokamas socialines paslaugas. III.12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptas atostogq rezervas ,13 Eur ir sukauptos finansavimo sumos ,37 Eur, sukauptos pajamos uz paslaugas- 2335,84Ew. III.13. Kitas gautinas sumas sudaro Debeikiq savaranki5ko gyvenimo rulmq paslaugq gavejq isiskolinimas uz komunalines paslaugas. III.14. Pinigai ir pinigq ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigus ir pinigq ekvivalentus sudaro pinigai banko s4skaitose: socialiniq paslaugq gavejq [mokos uz mokamas paslaugas- 582,17 Eur, valstybes biudzeto dotacijos dienos globos asmens namuose paslaugai teikti likuti s- 7 04I,71Eur, valstybes biudzeto dotacijos Dienos centro asmenims su negalia paslaugoms teikti likutis- 913,66 Eur, Darbo ig1dziq igijimo remimo progftlma (UZimtumo fondo le5os)- 93,69 Eur, Socialiniq paslaugq programos lesrl likutis- 900,00 Eur, Socialiniq paslaugq priezitiros departamento finansuojamo projekto lesq likutis- 664,31Eur, paramos bddu gautos le5os (2%pajarrq mokesdio)- 827,59 Eur, Debeikiq savarankisko gyvenimo namq gyventojrl lmokos uz komunalines paslaugas- I 257,1I Eur, Furopos strukttirinio fondo finansuojamo projekto lesq likutis ,69 Eur. Finansavimo sumos. (20- ojo vsafas rrfinansavimo sumos66 4 priedas). [I.15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje fir-ransavimo sumq i5 valstybes biudzeto likuti sudaro: 1. technines pagalbos neigaliesiems centro prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos nemokamai perduotq technines pagalbos priemoniq likutis- 8,13 Eur, 2. dienos globos asmens namuose paslaugos finansavimas-7 04I,71 Eur, 3. dienos centro asmenims su negalia finansavimas- 936,g6 Eur, 4- Socialiniq paslaugq prieziuros departamento finansuojamo projekto finansavimas- 46,28 Etx. III.16. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumq i5 savivaldybes biudzeto likuti sudaro: 1. finansavimo sumos i5 savivaldybel biudzeto ilgalaikiam turtui [sigyti- 544,50 Etx, atsargoms isigyti- 534,19 Eur; kitoms i5laidoms- 603,36 Eur. 2. finansavimo sumos i5 savivaldybed biudzeto Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namq ilgalaikiam turtui isigyti- 5,66 Eur. 3. finansavimo sumos i5 savivaldybes biudzeto ilgalaikiam turtui isigyti (projektas,,nestacionariq socialiniq paslaugq pletra, modernizuojant Anyk5dirl rajono socialiniq paslaugrl centr4='f ,7 3 Eur. 4.finansavimo sumos i5 savivaldybes biudzeto Socialiniqpaslaugqprogftrmos-l 100,00 Eur.

9 sudaro: III.17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumq i5 Europos Sqjungos biudzeto likuti 33,87 Eur, 1. finansavimo sumos Debeikiq savarinki5ko gyvenimo namq ilgalaikiam turtui isigyti- 2. finansavimo sumos ilgalaikiam turhri isigyti (projektas,,nestacionariq socialiniq paslaugr4 pletra, modernizuojant Anykldiq rajono socialiniq paslaugq centr4") ,66Eut, 3. finansavimo sumos ilgalaikiam turtui (projektas,,integralios pagalbos pletra Anyk5diQ rajone") ,29 Etx, 4. finansavimo sumos kitoms i5laidoms (projektas,,lntegraliq paslaugq pletra Anyk5diq rajone-l o' ,7 8 Eut. III.1g. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumrl i5 kitq Saltiniq likutl sudaro: 1. labdaros btdu gautas turtas ir le5os (2 proc. pajamq mokesdio)- 827,59 Etx. 2.DarbobirZos finansavimo i5 UZimtumo fondo 1e5q likutis- 93,73 Ettr!sipareigojimai. III Ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e tiekej ams moketinos sumos. III.20. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susijusius isipareigojimus sudaro moketinas darbo uzmokestis ,54 Eur, moketinos socialinio draudimo imokos ,89 Eur' moketinas pajamrl mokestis- 3 glg,23 Eur, moketinos sumos pagal vykdomuosius dokumentus- 231'60 Eur, kitos moketinos sumos- 785,61 Eur. III.21. Sukauptas moketinas sumas sudaro sukauptos atostogq sumos. IlI..22. Grynasis turtas. Grynqii turtq sudaro sukauptas ankstesniq metq pervir5isdeficitas ,82 Eur. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervirsis- 11 rezervo s4naudos ir moketinos ,34 Eur ir einamqiq 572,52Eur. metq VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA. III.23. Finansavimo Pajamos Finansavimo sumq pajamas sudaro valstybds biudzeto, savivaldybes, Saltiniq panaudotq finansavimo sumq paj amos ,7 6 Eur' Europos S4jungos ir kiq Ill.24. Kitos pajamos. pagrindines veiklos kitas pajamas per ataskaitin! laikotarpi sudare pajamos uz teikiamas socialines paslaugas ,64 Ettt. III. 25. Pagrindin6s veiklos s4naudos. per ataskaitin! laikotarp[ pagrindines veiklos sqnaudas sudaro ,22Ew. Darbo uzmokesdio ir sociatinio draudimo sq,naudos sudaro ,41 Etx (87% visq veiklos s4naudq). Direktore Jolanta Pleikiene Vyr.buhaltere Svajone Zq,siniene