MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO ŽELMENĖLIAI DIREKTORĖS RITOS MAKSIMAVIČIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Marijampolė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO ŽELMENĖLIAI DIREKTORĖS RITOS MAKSIMAVIČIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Marijampolė"

Transkriptas

1 MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO ŽELMENĖLIAI DIREKTORĖS RITOS MAKSIMAVIČIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Marijampolė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Mokyklos-darželio Želmenėliai veiklos planas m. m. parengtas vadovaujantis m. strateginiu planu, 2018 m. veiklos plano įgyvendinimo analize bei atlikto vidaus audito įsivertinimo išvadomis, aptartomis Įstaigos taryboje, mokytojų taryboje. Metinį veiklos planą ir strateginį veiklos planą rengia darbo grupės. Įgyvendinat strateginio plano tikslus ir uždavinius siekiama gerinti ugdymo kokybę, mokyklos-darželio aprūpinimą intelektualiais ir materialiniais ištekliais, tenkinant darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, padidinti ugdymosi prieinamumą įvairių poreikiuų turintiems vaikams, įgyvendinti prevencines programas, planuoti lėšas reikalingas švietimo paslaugoms finansuoti, suteikti reikalingas paslaugas. Vadybiniai siekiai 2019 m buvo orientuoti į įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, pasikeitus teisės aktams, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimą, sąveikos tarp savivaldos, tėvų, mokytojų stiprinimą ir bendruomeniškų santykių kūrimą. Žvelgdami į įstaigos perspektyvą jau dabar matome tobulintinas veiklos sritis, sustiprinti neformalųjį švietimą ikimokyklinio amžiaus vaikams, įsteigiant šokių, dailės, anglų kalbos, krepšinio, šachmatų būrelius. Šių užsiėmimų metu vaikai galės plėtoti savo socialines, edukacines kompetencijas per pasirinktas veiklas. Atsižvelgus į išaugusį nepatenkintų tėvų prašymų skaičių į ikimokyklines ugdymo grupes, pakeistas Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos metų bendrojo plano 1 priedo 21 ir 23 punktai. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje Želmenėliai pradėtas vidaus struktūros pertvarkymas neorganizuojant priėmimo į pirmą klasę ir taip palaipsniui nuauginame pradines klases, jas pakeičiant ikimokyklinio ugdymo grupėmis m. rugsėjo 1 d. įkurta lopšelio grupė 2-3 metų amžiaus vaikams, sukurta edukacinė aplinka grupėje, įrengta nauja žaidimų aikštelė, užtikrinamas saugumas. Vykdėme švietėjišką veiklą darželio grupėse bei pradinėse klasėse, įgyvendintos mokytojų etatinio apmokėjimo nuostatos. Mokyklos-darželio vizija siejama su didesniu ugdytinių saugumu, individualumo pripažinimu, veiklų įvairove ir atsakomybe už teikiamas ugdymo paslaugas.

2 II SKYRIUS METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai Metų užduotys (toliau užduotys) 1.1. Centralizuotas apsaugos sistemos įvedimas Didinti ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių, įrengti patalpas naujai grupei. Siektini rezultatai Įrengta signalizacija. Ekonomiškai naudinga, nes sutaupyti pinigai lieka savivaldybės biudžete. Pagal higienos normos reikalavimus sutvarkyta edukacinė aplinka ir įkurta lopšelio grupė. Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 2019 m. I ketvirtis. 1. Laiku paruošti 3 darbuotojams pranešimus dėl darbo sutarties nutraukimo naikinant sargo pareigybę. Parengtas pranešimas apie laisvą darbo vietą (vadovaujantis LR DK nuostatomis). 2. Atliktos viešųjų pirkimų procedūros, sudaryta sutartis su saugos tarnyba. 3. Parengtas budėtojo pareigybės aprašymas. Įsteigta budėtojo pareigybė m. II ketvirtis m. rugpjūčio 31 d. įkurti vieną lopšelio grupę (2-3 m. amžiaus vaikams). Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai m. spalio 24 d. paruošti įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo naikinant sargo pareigybę m. sausio 18 d. pateiktas pranešimas raštu Nr Pranešimas dėl laisvos darbo vietos (keičiant pareigybę) m. lapkričio 26 d. pasirašyta apsaugos signalizacijos sutartis m. sausio 22 d. Algos saugos tarnyba teikia apsaugos paslaugas m. sausio 18 d. parengtas budėtojo pareigybės aprašymas m. sausio 25 d. įsteigta budėtojo pareigybė. Įvykdyta laiku 100 %. 1. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendraisiais sveiktos saugos reikalavimais 2019 m. rugsėjo 1 d. įkurta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė.

3 2. Grupės aplinka: sanitariniai mazgai, miegamasis, grupės patalpa, rūbinė atitinka higienos normos reikalavimus. 2. Grupės sukurta edukacinė aplinka sudaro sąlygas ugdytinių saviraiškai ir kokybiškam ugdymui Kurti palankų bendruomenės nariams mikroklimatą mokykloje-darželyje. Nuoseklus ir sistemingas bendruomenės narių įtraukimas į palankaus mikroklimato kūrimą, pagerins ugdymo proceso kokybę. 3. Grupė aprūpinta įranga ir priemonėmis įvairios paskirties, atitinkančios vaikų amžių. 4. Pateikti dokumentai visuomenės sveikatos centrui gauti leidimą higienos pasą ikimokyklinio ugdymo veiklai vykdyti m. II, IV ketvirtis. 1. Organizuotas 2 mokymų ciklas darbuotojams. 2. Stiprinti savo motyvaciją dirbti kintančioje ir iššukių kupinoje švietimo įstaigoje. 3. Paskaita tėvams ir bendruomenei. 4. Atliktas darbuotojų 3. Grupės aplinka saugi, įvairi ir funkcionali m. rugpjūčio 28 d. Nr (1.9) pateikta paraiška gauti leidimą-higienos pasą Marijampolės visuomenės sveikatos centrui m. birželio 10 d. organizuoti praktiniai mokymai kolektyvui Galimybių laboratorija: asmeninio indėlio į kolektyvo mikroklimato gerinimą stiprinimas m. spalio 29 d. mokymai pedagogų bendruomenei Motyvacija ir savimotyvacija būti ugdytojais m. lapkričio 21 d. visuotinas bendruomenės ir tėvų susirinkimas Vaikų emocijos augant, kaip jas suprasti ir padėti vaikui m. gegužės 30 d. atliktas darbuotojų

4 1.4. Sudaryti sąlygas mokytojų kompetencijoms ugdyti. Įgytų gebėjimų ir kompetencijų taikymas sudarys sąlygas siekti aukštesnės ugdymo kokybės. mikroklimato tyrimas, pateiktos rekomendacijos m. I, II, IV ketvirtis proc. mokytojų dalyvauja penkiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. mikroklimato tyrimas, kuris atskleidė psichologinę organizacijos kokybę, darbuotojų savijautą, emocijų, būsenų bendrumą organiacijoje. 1. Užtikrinama ugdymo programų įvairovė bei veiksminga ugdymo pažangos ir pasiekimų kokybė. 2. Organiuotos 3 atvirosios veiklos. 2. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams bei tėvams. Užtikrinama gyventojams aukšta švietimo paslaugų kokybė ir prieinamumas proc. mokytojų ir vaikų dalyvauja įvairiose akcijose, konkursuose ir kt. renginiuose, organizuojamuose savivaldybėje, respublikoje, dalinasi gerąja darbo patirtimi. 3. Organizuotos akcijos: Sąmoningumo didinimo mėnuo Be patyčių Pilietinė akcija tolerancijos dienai paminėti Tolerancijos rankos Saugesnio interneto dienai skirtos veiklos Tarptautinė antikorupcijos dienai paminėti popietė Augu sąžiningas šalies pilietis Įgyvendintos prevencinės programos: VŠĮ Vaiko labui, Zipio draugai, UAB Vaikystės sodas, Kimochis, VŠĮ Paramos vaikams centras, Antras žingsnis Įgyvendinti projektai: Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas Žinok, judėk ir

5 1.5. Sudaryti palankias sąlygas vykdyti savanoriškas veiklas mokykloje-darželyje Želmenėliai priimant savanorius, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Marijampolės savivaldybėje. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su vienu socialiniu partneriu dėl savanoriškų veiklų atlikimo mokykloje-darželyje m. I ketvirtis. 1. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės krašto samariečių bendrija. 2. Susitikimas su mokyklos-darželio bendruomene. 3. Akcija Mūsų mažos rankos jūsų didelei širdžiai. 4. Organizuojamos veiklos ugdančios savanorystės jausmą, pagarbą, meilę žmogui. auk Socialinių emocinių įgūdžių projektas Pažink save, pažink kitus ir kt m. m. parengti savanorystės planai (tai bendros veiklos, projektai, akcijos, mugės) m. spalio 8 d. Nr. 1 pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis su Marijampolės krašto samariečių bendrija įgyvendinant vietos projektą Pažink. Išmok. Patirk m. lapkričio 6 d. pasirašyta partnerio deklaracija (vietos projekto įgyvendinimas). 2. Aš - jaunoji savanorė. Dalyvauja 2 klasės mokinė Eiva Norkutė ir mama Gerda Norkuvienė. 3. Velykiniai sveikinimai, įvairūs dirbiniai siunčiami į Airiją. Dalyvauja įstaigos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir mokytojai m. gruodžio mėn. MAMŲ UNIJOS organiuojama mugė Airijoje m. gruodžio 20 d. meninis muikinis rytmetis Advento žvakelė, kuris vyko Marijampolės krašto samariečių bendrijoje. 2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) Užduotys Priežastys, rizikos

6 3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) Užduotys / veiklos 3.1. Pakeista mokyklos-darželio tvora, kuri atitinka naujus higienos normos reikalavimus Įrengta ir atnaujinta virtuvės įranga (nupirktas virimo katilas, iš nerūdijančio plieno virtuvinis stalas, šaldiklis, mėsos malimo mašina, sulčiaspaudė ir kt.). Sutvarkytos maisto sandėlio patalpos (atliktas remontas, pakeistos produktų laikymo lentynos) Nupirkti oro kondicionieriai ikimokyklinėse grupėse. Poveikis švietimo įstaigos veiklai Saugaus vaikų ugdymo proceso užtikrinimas mokyklos-darželio teritorijoje, lauko įrenginių apsauga. Maisto ruošimo blokas visiškai atitinka higienos normų reikalavimus. Atnaujinta įranga padidina darbuotojo darbo našumą. Užtikrinami HN reikalavimai. Pasikeitus Lietuvos higienos normai HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji reikalavimai 2019 m.lapkričio 6 d. Nr. V Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai Užduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) III SKYRIUS PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai 5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai 5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai 5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai 6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 6.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencija. Direktorė Rita Maksimavičienė