ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS"

Transkriptas

1 2018 ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

2 Turinys I. BENDRA INFORMACIJA 3 II METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 3 III METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŢDAVINIAI.7 IV. LĖŠOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 8 V. TIKSLŲ IR UŢDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS 8 VI. PRIEDAI priedas. Mokytojų metodinės tarybos veiklos programa 17 2 priedas. Ugdymo proceso patikros kryptys 27 3 priedas. Kontrolinių, akademinių koncertų tvarkaraštis 35 2

3 I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla (toliau mokykla) yra formalųjį švietimą papildanti ugdymo įstaiga, kuri įgyvendina formalųjį ugdymą papildančias programas. 2. Mokyklos paskirtis pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros meno srities ţinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdţius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas, tenkinti vaikų ir jaunimo paţinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius per meninę veiklą, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, įgyvendinti pradinio, pagrindinio, išplėstinio, neformaliojo (suaugusių) ugdymo muzikos ir dailės programas. 3. Mokyklos 2018 metų veiklos planas (toliau planas) parengtas vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu metams, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298, Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu metams, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-4, Mokyklos strateginiu planu metams, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gruodţio 30 d. įsakymu Nr. A-1692, Mokyklos nuostatais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-266, 2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita,,,ekstremaliųjų situacijų m. prevencijos planu, patvirtintu mokyklos 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-02. Įgyvendinant metinį veiklos planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano metams strateginių prioritetų: Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02); Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės saugumas (kodas 04). 4. Mokyklos planą parengė 2017 m. gruodţio 1 d. įsakymu Nr. V-55 Dėl 2018 m. metinio veiklos plano rengimo darbo grupės sudarymo sudaryta darbo grupė. II METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ metais mokykloje atlikta ugdymo turinio perteikimo kokybės analizė pamokose, kontroliniuose atsiskaitymuose, egzaminuose, atliktas veiklos kokybės įsivertinimas. 6. Parengtos formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau FŠPU) programos, planai: 3

4 mokytojų grupinių teorinių pamokų teminiai, individualūs mokinių planai 2017 metams, atsiţvelgiant į mokinių meninius gebėjimus, poreikius, daromą paţangą; Talentingiems, gabiems mokiniams, besiruošiantiems tarptautiniams, respublikiniams konkursams skirta trečia savaitinė specialybės pamoka; II klasės mokiniams nuo rugsėjo 1 d. paskirta 1 savaitinė pamoka antram pasirenkamam instrumentui (fortepijonas, akordeonas, klasikinė gitara, mušamieji instrumentai, kanklės). 7. Mokytojai kėlė kvalifikaciją 162 dienas (993 val.) ir tobulino dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių paţinimo ir pripaţinimo, bei reflektavimo, mokymosi mokytis, ugdymo ir aplinkų kūrimo, tiriamosios veiklos ir organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo sritis. 8. Mokykloje organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai-praktikumai mokytojams: Portreto ţanro interpretavimas mokinių kūrybiniuose darbuose, Emocinio intelekto ugdymas muzikos pamokose, Meninio ugdymo aktualijos. Smuiko, gitaros virtuozai pasaulyje,,,individualios mokinių paţangos stebėsenos sistema mokykloje-vip. Muzikos skyriaus mokiniai dalyvavo konkursuose / festivaliuose (15-oje tarptautinių, 12-oje respublikinių, 9-iuose regiono). Konkursas Fiori musicali Vilniuje; II-sis tarptautinis fortepijoninių kamerinių ansamblių festivalis Musica da camera ; Jaunųjų pianistų festivalis Linksmosios melodijos Pakruojyje; VI Respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas Panevėţyje; Lietuviškos muzikos festivalis,,ant muzikos kranto Ventoje; IV-asis Tarptautinis kamerinių ansamblių festivalis-konkursas Šiauliuose; III-asis Tarptautinis festivalis Fleitų garsai 2017 Šiauliuose; XV tarptautinis akordeonistų konkursas,,naujene 2017 (Latvija); II tarptautinis konkursas,,liepsnojantys akordeonai Kupiškis; VII akordeonų festivalis,,tutti 2017 Maţeikiuose; III vaikų ir moksleivių tarptautinis dainavimo konkursas, skirtas kompozitoriaus A. Raudonikio kūrybai, Joniškyje; VI tarptautinis mušamųjų instrumentų festivalis-konkursas,,ritmas Kitaip 2017 Šiauliuose; XIII Nacionalinio Jono Švedo konkurso Šiaulių regiono atrankinis turas Šiauliuose; XIII Nacionalinis Jono Švedo konkursas Vilniuje; VI respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas Lietuva, aš uţ muziką ; festivalis Dainų mozaika Vilniuje; respublikinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų violončelininkų konkursas Cello Virtuoso Vilniuje; festivalis Ant muzikos kranto Ventoje; festivalis Tėviškės dainos Kuršėnuose; III respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas Dainos sparnais Tytuvėnuose; Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas Tau, mama Šiauliuose; regioninis chorų festivalis Tegul dainoj ištirpsta toliai Šiauliuose; XII tarptautinis festivalis - konkursas Skriski, giesmele Kelmėje; tarptautinis festivalis,,menų mozaika Ventoje, styginių instrumentų ansamblių festivalis Dainuojantis smuikas Kuršėnuose, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso Dainų dainelė savivaldybės etapas Kuršėnuose; IV respublikinis instrumentinių ansamblių konkursas Karamelė Kelmėje, Lietuvos akordeonistų konkurso Vilnius 2017 Šiaulių regiono atrankinis turas, Lietuvos akordeonistų konkursas Vilnius 2017, VII akordeonų festivalis Tutti 2017 Maţeikiuose; XV tarptautinis akordeonistų solistų konkursas Daugpilyje; II tarptautinis akordeonistų konkursas,,liepsnojantys akordeonai, tarptautinis akordeonistų konkursas Prahoje; III respublikinė jaunųjų kanklininkų olimpiada,,skambiosios stygos Klaipėdoje; XI 4

5 tarptautinis festivalis-konkursas,,linksmasis akordeonas Šiauliuose; tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas Klaipėdoje; I tarptautinis instrumentinių ansamblių konkursas,,grokime kartu Šiauliuose. Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 3 tarptautiniuose ir 6 respublikiniuose dailės darbų konkursuose. Tarptautinis vaikų piešinių konkursas,,tėvynės labui ; tarptautinis vaikų piešinių konkursas,,kalėdinis atvirukas ; tarptautinis vaikų piešinių konkursas,,išgirsti slapčiausią gamtos kalbą ; nacionalinis moksleivių dailės kūrybos konkursas,, Kuriu ateities Europą ; respublikinis moksleivių piešinių bei nuotraukų konkursas Kuriu ateities Europą ; respublikinis mokinių piešinių konkursas,,angelo ţinia ; respublikinis dailės darbų konkursas,,atvirlaiškis iš Kuršėnų ; respublikinis dailės darbų konkursas,,tautinis kostiumas ; respublikinis dailės darbų konkursas,,atvirukas Kovo-11 ; regioninis A. Seselskio vardo grafikos piešinių konkursas,,pieštuko virtuozo beieškant ; rajoninis mokinių meninių darbų-kalendorių projektų konkursas,,laiko ratu Kuršėnuose. Mokykloje organizuotos dailės olimpiados Šiaulių rajono mokiniams, dailininkų parodos Kuršėnų visuomenei, paroda Kuršėnų kultūros centre skirta kovo 11 dienai paminėti, dailės specialybės mokinių darbų parodos Kuršėnų meno mokykloje, Kuršėnų seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje, dalyvauta kasmetinėje Šiaulių miesto ir rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų parodoje,, Laisvi kurti. Mokyklos dailės ir muzikos skyrių ugdytiniai pelnė: 12 laureato diplomus tarptautiniuose konkursuose; 14 laureatų diplomų respublikiniuose konkursuose; 25 diplomantų diplomų- tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose. 9. Mokykla nuolat bendravo su socialiniais parneriais, rengiant bendras parodas, koncertus, puošiant renginius dekoracijomis: vyko bendradarbiavimas su Radviliškio muzikos mokykla, Šiaulių Dainų muzikos mokykla, Akmenės r. Ventos muzikos mokykla, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija; įgyvendintas bendras mokyklos ir VšĮ,, Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims projektas,,neįgaliųjų jausmų spalvos ; eksponuotos dailės skyriaus mokinių darbų parodos Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre. Mokyklos mokiniai ir koncertavo: R. Baškio parodos atidaryme Kuršėnų amatų centre; Senelių ir anūkų šventėje Senoje kaimo gryčioje Kairiuose; Šventėje,,Pasibelsk į knygos širdį Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje; Šiaulių rajono sportininkų apdovanojimų šventėje Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre; Stasio Anglickio premijos įteikimo ceremonijoje, poezijos konkurso nugalėtojams Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje; Parodos atidaryme Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre; 5

6 Mokytojo dienos proga Šiaulių rajono mokytojams Šiaulių kultūros centre; Kalėdinės eglutės įţiebimo- padėkos šventėje Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje; Nepriklausomybės dienos minėjimo koncerte Kairių bažnyčioje; Kalėdiniame koncerte Dirvonėnų daugiafunkciniame centre; Adventinėje vakaronėje Gruzdžių kultūros centre; Kalėdiniame koncerte Kuršėnų ligoninės slaugos skyriuje; Kalėdiniame koncerte Kuršėnų vaikų globos namuose; Fotografijos parodos atidaryme Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje; LIONS klubo labdaros renginyje Šiaulių rajono. savivaldybės kultūros centre; Mokytojų V. Raustytės, S. Ţentelio ir R. Gasiūnienės mokiniai surengė koncertą tėveliams; Puoselėti glaudūs ryšiai su Šiaulių raj. savivaldybės kultūros centro teatrais,, Mozaika ir,,ikaras, dalyvaujant bendruose projektuose; Organizuoti renginiai mokykloje: apskrities styginių instrumentų ansamblių festivalis,,dainuojantis smuikas ir vokalinės muzikos festivalis,,tėviškės dainos ; Organizuota bendra advento vakaronė su Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija; Organizuota edukacinė išvyka mokytojams Šiuolaikinis poţiūris į ugdymo procesą ir kultūrinis kraštovaizdis į Anykščius; Dalyvauta projekte Tautinio kostiumo metams Kužiuose; Organizuota muzikinė viktorina Skambantys ţenklai mokykloje; Pravesta atvira pamoka,,paţintis su muzikos instrumentais, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniams; Mokykloje organizuotos parodos: grafikos darbų, kalėdinių darbų, mokinių tapybos darbų ir spalvinių kompozicijų. Dailės skyriaus mokiniai ir apipavidalino mokyklos erdves rugsėjo 1-ąjai, kalėdiniam laikotarpiui, mokykloje vykusiems festivaliams ir kitiems renginiams. 10. Mokykloje kurta moderni, saugi mokymosi aplinka: mokykla įsigijo 3 naujus kompiuterius; muzikos istorijos kabinete įrengta nauja IT aparatūra garso ir video medţiagos demonstravimui; Įsigyta jaunučių choro koncertinė apranga (50 komplektų); Nupirktos 2 aukštosios birbynės, 2 trimitai, 4 vokiški akordeonai, 3 smuikai skirti groti konkursuose; Dainavimo specialybės mokiniams nupirkti Vėjo varpeliai, chromatinis metalofonas; 5 kabinetai atnaujinti naujais baldais (stalai, spintos, langų roletai, kėdės); 6

7 Nupirkti du komplektai garso kolonėlių; Įsigytas modernus daugiafunkcis kopijavimo, spausdinimo, įrišimo aparatas; Dailės pamokoms nupirkta įvairaus popieriaus lakštų, rėmų paveikslams, molio, glazūros, daţų; Solfedţio pamokoms nupirkta,,solfedţio vadovėlių (25 vnt.). III METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŢDAVINIAI Savivaldybės strateginiai tikslai: Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui uţtikrinimas (kodas 2.1.). Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.). Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 2.3.). Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo uţtikrinimas (kodas 4.1). Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2). Mokyklos strateginio plano tikslai: Tobulinti ugdymo procesą, siekti mokinių individualių pasiekimų gerinimo. Plėtoti bendradarbiavimą ugdymo procese, popamokinėje veikloje, sociokultūrinėje aplinkoje, siekiant bendrų tikslų, papildomumo. Sukurti modernią mokymo(si) aplinką, suteikiančią ugdytiniams ir jų mokytojams palankiausias galimybes siekti individualių pasiekimų, paţangos, formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumui. Metinio veiklos plano tikslai ir uţdaviniai: 1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas kiekvieno sėkmės potyris Parinkti ugdymo turinį, mokymo priemones, metodus padedančius sėkmingai mokytis, suteikiančius papildomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas asmenybės brandai Vykdyti mokinių individualios paţangos stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti ir įgyvendinti sąlygas mokiniams asmeninei paţangai pamatuoti. 2. Stiprinti bendruomeniškumą ir partnerystę, mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą Siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo tobulinant partnerystės ryšius su ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą stiprinant motyvaciją ir asmeninės paţangos siekį. 3. Siekti saviraiškaus ir atsakingo visų bendruomenės narių aktyvesnio dalyvavimo mokyklos gyvenime Siekti aktyvaus kiekvieno bendruomenės nario indėlio į mokyklos, rajono gyvenimą. 7

8 Metinio tikslo kodas Uţdavinio kodas Veiklos kodas veiklą Uţtikrinti saugią mokyklos aplinką mokiniams ir dirbantiesiems, pasirinkimo galimybes, prieinamumą, socializacijos ir prevencijos 3.3. Puoselėti, turtinti mokyklos erdves, aplinkas, kiekvieno gerbūvį, nuoširdų bendravimą. IV. LĖŠOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 2018 m. veiklos tikslų ir uţdavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai: Mokinio krepšelio lėšos Savivaldybės Projektinės lėšos 2 % lėšos (Eur) Įstaigos pajamos (Eur) Iš viso (Eur) (be 7%) (Eur) biudţeto lėšos (Eur) (Eur) , , ,46 V. TIKSLŲ IR UŢDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos prioritetas Mokinių mokymosi pažanga ir ugdymo(si) kaita sėkmingos mokyklos veiklos požymis. Mokyklos veiklos prioritetas Mokymosi pasiekimų gerinimas individuali kiekvieno ugdytinio pažanga. 1. Savivaldybės strateginis tikslas Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.) 1. Mokyklos strateginis tikslas Tobulinti ugdymo procesą, siekti mokinių individualių pasiekimų gerinimo. Veiklos pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai) Indėlio ar proceso vertinimo kriterijai Pastabos, komentarai 1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas kiekvieno sėkmės potyris Parinkti ugdymo turinį, mokymo priemones, metodus, padedančius sėkmingai mokytis, suteikiant papildomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas asmenybės brandai. 8

9 Atlikti patikrą Gera pamokos vadyba kiekvieno vaiko sėkmės potyris, paţanga pamokoje (analizuojama ugdymo turinio perteikimo kokybė pamokose, kontroliniuose atsiskaitymuose, egzaminuose) Atlikti 1 klasės mokinių apklausą dėl antro pasirenkamo instrumento nuo antrų mokymosi metų Nuosekliai tobulinti mokytojų profesines kompetencijas ir gebėjimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti, siekiant pamokų kokybės gerinimo, savo darbo ir ugdytinių paţangos. (Prioritetas mokytojų savišvieta pamokos planavimo, uţdavinio kėlimo, mokinio paţangos įsivertinimo klausimais) Sukurti ir įgyvendinti talentingų mokinių skatinimo programą. I-IV ketv. I ketv. Visus metus Visus metus pavaduotoja ugdymui, pavaduotoja ugdymui Direktorius Metodinė taryba, Direktorius, pavaduotoja ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, Atlikta patikra, parengta paţyma, su ja supaţindinti. Susitarta dėl pamokos planavimo, išmokimo stebėjimo, veiklos diferencijavimo, ugdymo metodų taikymo ir kokybiškos veiklos organizavimo, mokinio savęs įsivertinimo. Patenkinamas antro (pasirenkamojo) instrumento poreikis 2 kl. mokiniams. Kiekvienas mokytojas maţiausiai 6 valandas tobulina kompetencijas iškelto prioriteto srityje Sukurta programa. Padidėjęs mokinių dalyvavimas konkursuose skatina motyvaciją siekti individualios paţangos, puikių pasiekimų. Ţmogiškieji ištekliai Ţmogiškieji ištekliai Įstaigos pajamos, savivaldybės biudţeto lėšos Įstaigos pajamos, savivaldybės biudţeto lėšos 9

10 1. 2. Vykdyti mokinių individualios pažangos stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti ir įgyvendinti sąlygas mokiniams asmeninei pažangai pamatuoti Įgyvendinti Mokinio individualios paţangos (MIP) sistemą mokykloje. (Duomenų apie mokinių paţangą rinkimas, analizė, pokyčių stebėjimas, mokinių įtraukimas į sprendimų priėmimą. Sistemingas kolegialaus grįţtamojo ryšio organizavimas) Įtraukti tėvus į pagalbos savo vaikui teikimą ir kitas veiklas, siekiant stiprinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą ugdymosi paţangai. mokinių Atlikti mokinio individualios paţangos (MIP) sistemos įgyvendinimo analizę. Visus metus Visus metus II pusmečio pabaiga Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Direktorius, Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Kartu su mokiniais numatyti mokymosi tikslai. Stebima ir analizuojama mokinių mokymosi paţanga. Organizuotos 3 atvirų durų dienos tėvams. Teikiama informacija tėvams apie mokinių pasiekimus, paţangą, mokyklos lankymą ir kt. Pateikta individualios mokinių paţangos analizė, išaiškinti mokiniai, padarę paţangą, pasidalyta patirtimi, numatytos MIP sistemos tobulinimo kryptys Ţmogiškieji ištekliai Ţmogiškieji ištekliai Ţmogiškieji ištekliai 2. Savivaldybės strateginis tikslas Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.) 2. Mokyklos strateginis tikslas Plėtoti bendradarbiavimą ugdymo procese, popamokinėje veikloje, sociokultūrinėje aplinkoje, siekiant bendrų tikslų, papildomumo. 10

11 Metinio tikslo kodas Uţdavinio kodas Veiklos kodas Veiklos pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai) Indėlio ar proceso vertinimo kriterijai Pastabos, komentarai 2. Stiprinti bendruomeniškumą ir partnerystę, mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą Siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo tobulinant partnerystės ryšius su ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais Kartu su socialiniais partneriais dalyvauti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo renginiuose Inicijuoti, vesti integruotas dailės ir muzikos specialybių atviras pamokas, dirbtuves, seminarus, koncertus rajono dailės ir muzikos mokytojams, tėvams, svečiams Rengti / dalyvauti partnerio teisėmis vietinės ir tarptautinės reikšmės projektuose Bendradarbiauti su meno ir muzikos mokyklų bendruomenėmis, organizuojant renginius, projektus ir pan. 11 Visus metus Visus metus Visus metus I-IV ketv. Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Mokytojai Direktorius, Direktorius, Dalyvauta 9 renginiuose. Palaikomi partnerystės ryšiai, skatinamas ir plėtojamas bendradarbiavimas Pravestos 3 pamokos, 2 seminarai, 2 koncertai. Aktyvės mokytojų bendradarbiavimas, komandinis darbas, ruošiant bendrus renginius. Sėkmingai įvykdyti ne maţiau nei 2 projektai Plėtojama bendradarbiavimo kompetencija. Įstaigos pajamos, savivaldybės biudţeto lėšos Ţmogiškieji ištekliai Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, stiprinant motyvaciją ir asmeninės pažangos siekį. Ţmogiškieji ištekliai, projektų lėšos Ţmogiškieji ištekliai,

12 Organizuoti profesinės patirties sklaidos renginius mokykloje, gerinančius pasitikėjimu paremtą bendradarbiavimo kultūrą Vykdyti mokytojų dalykinį bendradarbiavimą, dalintis profesine patirtimi su kitų rajono, šalies mokyklų s. (Bendri renginiai, koncertai, seminarai, konkursai, festivaliai. Naujos bendradarbiavimo sutartys) Organizuoti mokymus, skirtus mokytojų motyvacijai stiprinti Atlikti skirtingų mokyklos bendruomenės narių grupių poreikių tyrimą ir gautus rezultatus panaudoti veiklos kokybiniams pokyčiams siekti. Visus metus Visus metus III ketvirtis II ketvirtis Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Direktorius, Direktorius, mokytojų metodinė taryba Direktorius, Pravesti 3 renginiai. Renginiuose dalyvauja visi mokyklos, gerėja kolektyvo bendruomeniškumas, psichologinis mikroklimatas Organizuoti ne maţiau kaip 3 bendri projektai. Vyksta metodinės veiklos sklaida. Panaudojamos įvairios patirties sklaidos formos. Mokytojai profesiškai tobulėja Organizuoti mokymai, bus labiau motyvuoti. Atliktas tyrimas, išvados pristatytos bendruomenei, rezultatai panaudoti kitų metų veiklos plano rengimui. Sustiprėjęs bendruomenės narių tapatumas mokyklai. Įstaigos pajamos, savivaldybės biudţeto lėšos Įstaigos pajamos, savivaldybės biudţeto lėšos Mokinio krepšelio lėšos Ţmogiškieji ištekliai 12

13 Metinio tikslo kodas Uţdavinio kodas Veiklos kodas 3. Savivaldybės strateginis tikslas Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 2.3.) 3. Mokyklos strateginis tikslas Sukurti modernią mokymo(si) aplinką, suteikiančią ugdytiniams ir jų mokytojams palankiausias galimybes siekti individualių pasiekimų, pažangos, formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumui. Veiklos pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai) Indėlio ar proceso vertinimo kriterijai Pastabos, komentarai 3. Siekti saviraiškaus ir atsakingo visų bendruomenės narių dalyvavimo mokyklos gyvenime Siekti aktyvaus bendruomeniškumo, kiekvieno bendruomenės nario indėlio į mokyklos gyvenimą Organizuoti mokinių ir mokinių tėvų Organizuoti ne susitikimus su kompozitoriais, įţymiais maţiau kaip 2 Įstaigos meno ir kultūros ţmonėmis, atlikėjais. renginiai. Jų pajamos, Parodų rengimas mokyklos galerijoje ir Visus dalyviai skatinami Mokytojai ţmogiškieji kitose parodų eksponavimo erdvėse. metus domėtis kultūra, ištekliai pasijusti mokyklos bendruomenės dalimi Sutelktai ruoštis meno kolektyvų šventės II, III 40 mokinių ir 6 programų perţiūroms. Dalyvauti ketvirčiai dalyvavo Lietuvos dainų šventėje,,vardan tos šventėje Vardan Įstaigos Vilniuje. tos. Vyrauja pavaduotoja pajamos, pagalba vieni ugdymui, savivaldybės kitiems, gerosios biudţeto lėšos patirties sklaida. Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai Skatinti ir palaikyti naujas iniciatyvas, Visus Direktorius, Kuriamos / tęsiamos Ţmogiškieji 13

14 savanorystę. Puoselėti esamas mokyklos metus tradicijos, kuriami ištekliai tradicijas ir kurti naujas. pavaduotoja ugdymui, pagarbūs, geranoriški, tolerantiški Mokyklos taryba bendruomenės narių tarpusavio santykiai Užtikrinti saugią mokyklos aplinką mokiniams ir dirbantiesiems, pasirinkimo galimybes, prieinamumą, socializacijos ir prevencijos veiklą Organizuoti ir vykdyti darbų saugos, asmens higienos, pirmosios pagalbos, Organizuoti mokymai. 3 civilinės saugos mokymus mokyklos Bus uţtikrintas bendruomenei. mokinių, mokytojų Kurti edukacines, prevencines, neformaliojo švietimo, socializacijos programas ir jas įgyvendinti suteikiant kiekvienam bendruomenės nariui pasirinkimo galimybę Uţtikrinti saugią fizinę ir emocinę aplinką mokykloje 14 Visus metus Visus metus Visus metus Puoselėti, turtinti mokyklos erdves, aplinką, tradicijas Puoselėti tradicinius susitikimus su Visus alumnais bendri koncertai, renginiai, metus S. Vaitekūnas, pavaduotojas ūkio reikalams Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Direktorius, S. Vaitekūnas, pavaduotojas ūkio reikalams saugumas darbo metu mokyklos teritorijoje Sukurtos ne maţiau kaip 2 programos, kurios suteiks pasirinkimo galimybės papildomai lavinti meninius įgūdţius ir gebėjimus Vykdoma smurto, patyčių prevencija, uţtikrinanti saugią aplinką mokykloje. Plėtojamas bendradarbiavimas Įstaigos pajamos, savivaldybės biudţeto lėšos Ţmogiškieji ištekliai Ţmogiškieji ištekliai Ţmogiškieji ištekliai

15 duomenų apie jų tolimesnę sėkmę kaupimas, viešinimas, ryšių palaikymas Viešinti mokyklos gyvenimą, bendruomenės pasiekimus, dalyvavimą Turtinti mokyklos aplinką, erdves Visus metus Visus metus pavaduotoja ugdymui, Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Mokytojai Administracija tarp kolegų, mokinių, mokinių kartų. Parengti ne maţiau kaip 10 straipsnių spaudoje, internetinėje erdvėje, mokyklos svetainėje, renginių fiksavimas ir vaizdo įrašų kaupimas. Fortepijono įsigijimas, ţaliųjų mokyklos erdvių plėtojimas Ţmogiškieji ištekliai Įstaigos pajamos, savivaldybės biudţeto lėšos PRITARTA Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos tarybos 2018 m. kovo 8 d. posėdţio protokoliniu nutarimu (Protokolas Nr. 1) SUDERINTA 15

16 PRIEDAI 16

17 Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos veiklos plano 2018 metams 1 priedas MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA TIKSLAI Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulėjimo, siekiant ugdymo proceso kokybės paţangos. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokinių individualios paţangos ir pasiekimų stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir įsivertinimo klausimais. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant visiško asmenybės augimo ir tobulėjimo. Tobulinti mokytojų profesinės veiklos įsivertinimą, savianalizes, refleksijas. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą su dalykų s, socialiniais partneriais, tėvais, dalijantis gerąja darbo patirtimi, kaip sudaryti palankiausias sąlygas individualiems mokinių gebėjimams atskleisti ir plėtoti. Efektyvinti gabių ir talentingų vaikų ugdymą, skatinant jų lyderystę pamokoje, konkursuose, projektinėje veikloje pagal kiekvieno individualius poreikius. Formuoti atsakingo mokymosi įgūdţius, siekiant kiekvieno asmeninės atsakomybės, sistemingai stebint kiekvieno mokinio paţangą bei aptariant tolimesnius kelius sėkmei pasiekti. UŢDAVINIAI Tobulinti pamokos vadybą. Tobulinti mokymo(si) diferencijavimą ir individualizavimą pamokoje, parenkant mokymą skatinančias formas ir būdus. Organizuoti veiklą, padedančią vykdyti gerosios patirties sklaidą, apjungiant visą mokyklą, rajono vietovių mokytojus. Tobulinti mokinių individualios paţangos stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti sąlygas mokiniams asmeninei paţangai pamatuoti. Įdiegti edukacinių programų, naujų inovatyvių mokymo metodų, IKT ugdymo procese. Dirbti su tėvais mokinių individualios paţangos klausimais, taikant įvairias bendradarbiavimo formas. 17

18 GEROJI PATIRTIS Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys 1. Dailės galerijoje buvusios dailės skyriaus mokinės J. Petruninaitės kūrybinių darbų paroda Dailės 2. Dalyvavimas praktiniame kvalifikacijos tobulinimo seminare A. Vaitekūnienė R. Ananjevienė 3. Atviros meistriškumo pamokos fortepijono specialybės mokiniams. Veda Vilniaus Muzikos akademijos prof. Veronika Vitaitė ir Aleksandra Ţvirblytė Fortepijono 4. Edukacinė programa akordeono specialybės mokiniams R. Bakavičienė 5. Mokytojos M. Dautarienės mokinių atvira pamoka M. Dautarienė 6. Atvira mokytojos metodininkės I. Dešriuvienės akordeono pamoka I. Dešriuvienė 7. VII festivalio,,akordeonų muzikos mozaika nuostatų parengimas, organizavimas D. Diktanienė R. Bakavičienė A. Vaitekūnienė 8. Integruota pamoka,,ritmo spalvos Stasio Anglickio mokykloje R. Bakavičienė 9. Šiaulių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda Dailės 10. Besiatestuojančios aukštesnei kvalifikacinei kategorijai vyresniosios mokytojos M. Dautarienės pamokų stebėjimas, vertinimas. Praktinės, metodinės veiklos vertinimas. 11. Pusmečių dailės ugdymo programų, ugdytinių pusmečio darbų, perţiūrų organizavimo aptarimai dailės metodinėje grupėje. 12. Baigiančiųjų klasių mokinių baigiamojo koncerto, darbų gynimo aptarimas. Dailės skyriaus mokinių darbų perţiūrų organizavimas. 18 II ketvirtis A. Vaitekūnienė R. Bakavičienė Dailės, direktorius Mokytojai, administracija

19 Dalyvavimas Kuršėnų miesto renginiuose Dailės 02/03/ T. Stonio grafikos darbų parodų organizavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, mokyklos dailės galerijoje vasaros plenere Dailės 15. Atvirų pamokų vedimas metodinėse grupėse. Metų eigoje 16. Mokyklos šventinių renginių apipavidalinimas: koncerto,,tau, Mama, baigiamųjų darbų gynimo šventės, Metų rugsėjo 1-osios šventės, kalėdinio laikotarpio renginių. eigoje Mokytojai Dailės 17. Dalijimasis gerąja patirtimi su s, turinčiais maţesnę kvalifikaciją, dėstančiais antrą pasirenkamą instrumentą. Metų eigoje 18. Bendradarbiavimas organizuojant Šiaulių rajono bendro ugdymo mokyklų bendrus renginius, koncertus. Metų eigoje 19. Pamokų lankymas-inspektavimas Pamokos vadyba kiekvieno vaiko sėkmės potyris, paţanga pamokoje. Metų eigoje R. Gasiūnienė, Dţ. Mockus, H. Mockienė Dailės, muzikos A. Vaitekūnienė 2. METODINĖS TARYBOS POSĖDŢIAI Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys m. mokyklos metodinės tarybos veiklos plano aptarimas m. m. I pusmečio mokinių pasiekimai, paţanga. Mokyklos veiklos plano 2018 m. projektas metodinių grupių 2. Mokinių prileidimas prie keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų, tvarkaraščio mokykloje ir vietovėse sudarymas, pateikimas. Stojamųjų egzaminų organizavimas m. m. II pusmečio akademinių koncertų, keliamųjų, baigiamųjų, egzaminų, perklausų organizavimo tvarkaraščio pristatymas. Mokyklos renginių organizavimas mokykloje ir rajono vietovėse. 19 pirmininkai A.Vaitekūnienė, metodinių grupių pirmininkai A.Vaitekūnienė, metodinių grupių

20 pirmininkai m. m. II pusmečio ugdymo rezultatų, kokybės lyginamasis įsivertinimas, metodinių grupių veiklos analizė A.Vaitekūnienė metodinių grupių pirmininkai 5. Teminių planų, ugdymo, koncertinių programų pristatymas, aptarimas, tvirtinimas A. Vaitekūnienė I-II pusmečio kontrolinių atsiskaitymų organizavimas, kalėdiniai koncertai. Mokytojų metodinių darbų pristatymas, vertinimas. Pusmečių pabaigos D. Diktanienė, A. Vaitekūnienė metodinių grupių pirmininkai 3. PRANEŠIMAI, METODINIAI DARBAI, SEMINARAI Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys 1. Dalyvavimas seminare,,xviii Ţemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalio Trimitatis" pasiruošimo meniniai, vadybiniai aspektai Palangos Stasio Vainiūno meno R. Anajevienė A. Vaitekūnienė mokykloje. 2. VII festivalio,,akordeonų muzikos mozaika nuostatų parengimas, organizavimas R. Bakavičienė 3. II-asis aranţuotų dainų rinkinys akordeonui,,linksmai grokime ir dainuokime M. Dautarienė 4. Konferencija mokykloje Vaiko ir paauglio psichologinė charakteristika Lektorė LEU dėstytoja Violeta H. Mockienė, Rimkevičienė. L. Jaroševienė 5. Kūrinių aranţuotės akordeonų ansambliui I. Dešriuvienė 6. Kvalifikacijos kėlimo programos parengimas, metodinės dienos Kuršėnų meno m-oje organizavimas R. Bakavičienė 7. Seminaras mokykloje Fonograma ir aš (pavadinimas gali būti koreguojamas). Lektorė Tauragės kultūros centro vaikų choro Pasakėlė meno vadovė, konkurso Lakštingalų slėnis ilgametė organizatorė. 8. Pranešimai metodinių grupių susirinkimuose, metodinėje taryboje. Metų eigoje H. Mockienė Metodinių grupių pirmininkai

21 9. Aplankytų seminarų medţiagos sklaida metodinėse grupėse. Metų eigoje 10. Metodinių darbų, kūrinių aranţuočių, leidinių rengimas. Metų eigoje Mokytojai Mokytojai 4. BENDRŲJŲ IR INDIVIDUALIŲJŲ PROGRAMŲ KŪRIMAS Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys 1. Mokinių individualios paţangos formų sukūrimas, pildymas, vertinimas, tobulinimas Direktorius, pavaduotoja ugdymui,, metodinės grupės 2. Individualios mokinių ugdymo programos-individualūs planai Mokytojai Mokomųjų meno kolektyvų koncertinės programos Direktorius, 4. Naujų FŠPU pradinio, pagrindinio ir muzikos mėgėjų, išplėstinio ugdymo specialybių ir dailės FŠPU pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir neformaliojo ugdymo programų kūrimas,papildymas, registravimas ITC kolektyvų vadovai Direktorius, pavaduotoja ugdymui, metodinės grupės 5. PROJEKTAI Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys 1. Rajono bendro ugdymo mokyklų dailės olimpiados II turo organizavimas Dailės 2. Vasaros pleneras dailės pagrindinio ugdymo klasių mokiniams Dailės, A. Vaitekūnienė 3. Vasaros pleneras pagrindinio ugdymo klasių mokiniams D. Jokubauskienė, I. Zebčiukienė 21

22 4. Mokyklos šventinių renginių apipavidalinimas: Velykinio laikotarpio renginiai; rugsėjo 1-os šventė; kalėdinio laikotarpio renginiai. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai mokykloje, rajone. Metų eigoje Dailės 5. Projekto,,Neįgaliųjų jausmų spalvos kūrybinių darbų paroda mokyklos galerijoje Dailės 6. Projektas su Sutrikusio intelekto dienos centru, paroda Lietuvos Seime, bendra koncertinė programa, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui Direktorius, pavaduotoja ugdymui, 7. Rajono mokyklų dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda Dailės 8. Tarptautinis projektas:,, Dvi sesės: Lietuva ir Latvija Metų eigoje Direktorius Dailės 9. Kalėdinių atvirukų gaminimas Dailės 10. Kalėdiniai koncertai- bendri projektai: Kuţių, Kairių, Gruzdţių, Bubių vietovėse Dainavimo 11. Dalyvavimas Šiaulių rajono, šalies ir tarptautiniuose meniniuose konkursuose ir projektuose. Metų eigoje Direktorius, pavaduotoja ugdymui, 12. Bendri muzikos ir dailės specialybių mokytojų projektai. Metų eigoje 6. KONCERTAI, KONKURSAI, PARODOS, RENGINIAI Dailės Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys 1.,,XIII nacionalinis Jono Švedo respublikinis atlikėjų konkursas I-II turas Liaudies instrumentų 2. Buvusios dailės skyriaus mokinės J. Petruninaitės kūrybinių darbų paroda mokyklos dailės I. Zebčiukienė galerijoje. 3. IV festivalis,, Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai Šiaulių Dainų muzikos mokykloje R. Ananjevienė 4. Respublikinio vaikų ir jaunimo televizijos konkurso Dainų dainelė konkurso II-III etapai Dainavimo 5. Rajono bendro ugdymo mokyklų dailės olimpiados II turas Kuršėnų meno mokykloje Dailės 6. II respublikinis A. Livonto jaunųjų stygininkų konkursas-festivalis Vilniuje L. Braţaitė 22

23 7. Koncertas, skirtas Tarptautinei kalbos dienai Kuršėnų kultūros centro parodų salėje H. Mockienė, Dţ. Mockus 8. Edukacinių erdvių keitimas. Operos Porgis ir Besė. klausymas Šiaulių V. Višinskio H. Mockienė bibliotekoje. 9. Ţemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis Trimitatis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui paminėti, Palangoje R. Ananjevienė A. Vaitekūnienė 10. Rajono gabių mokinių kūrybinių darbų paroda mokykloje,,lietuvos spalvos, skirta Lietuvos Dailės 100-mečiui paminėti. 11. Kuršėnų meno mokyklos mokinių darbų paroda Kuršėnų amatų centre,,lietuvos spalvos, skirta Lietuvos 100-čiui paminėti Dailės A. Vaitekūnienė 12. Šiaulių krašto fortepijoninių duetų festivalis-konkursas Šiauliuose. Profesionalų atlikėjų-duetų koncertas mokykloje I. Batarginas 13. Koncertas, skirtas Kovo 11 dienos minėjimui, Kuršėnuose Dainavimo specialybės 14. I respublikinis Antano Ţemaičio jaunųjų kanklininkų konkursas Šiaulių I muzikos mokykloje R. Ananjevienė 15. Konkursas Lakštingalų slėnis Dainavimo 16. V tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas su tradicinių kanklių ansambliu, instrumentiniu trio (lamzdeliai ir kanklės) Liaudies instrumentų 17. VIII respublikinis festivalis Populiariname violončelės muziką L. Braţaitė 18. Festivalis N. Akmenės muzikos mokykloje Stebuklingas strykas Styginių instrumentų 19. Projekto,,Neįgaliųjų jausmų spalvos kūrybinių darbų paroda mokyklos galerijoje Dailės 20. Koncertas Gruzdţių lopšelyje-darţelyje,,puriena M. Dautarienė 21. Akordeono specialybės mokinių koncertai Motinos dienai paminėti: Kuršėnų meno mokykloje, R. Bakavičienė Gruzdţiuose, Kairiuose 22. Ansamblių festivalis,, Tūto Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijoje R. Ananjevienė 23. Apskrities mėgėjų meno festivalis Rudens mozaika Dainavimo 24. Kuršėnų miesto šventė Mokytojai 25. Festivalis-konkursas Tau, mama Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijoje Dainavimo 23

24 26. Šiaulių regiono jaunųjų pianistų festivalis Draugystės tiltai Fortepijono specialybės 27. Respublikinis klasikinės gitaros konkursas,,cantabile G. Daugėla 28. Lietuvos chorų festivalis-koncertas Vilniuje Šv. Kotrynos baţnyčioje, skirtas Lietuvos 100- mečiui paminėti H. Mockienė, D. Streckienė 29. Koncertas, skirtas Motinos dienai Kuršėnų meno mokykloje Dainavimo specialybės 30. Akordeono specialybės mokinių koncertai Motinos dienai paminėti. Kuršėnų meno mokykloje, Gruzdţiuose, Kairiuose Akordeono 31. Respublikinė dainų šventė,,vardan... tos.... Kanklių popietė ir ansamblių vakaras Vilniuje Mokytojai 32. Koncertinis pasirodymas, skirtas Rugsėjo 1-osios šventei Dainavimo specialybės 33. Rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda Dailės 34. Koncertas, skirtas Tarptautinei Mokytojo dienai paminėti Dainavimo specialybės 35. Regioninis chorinės muzikos festivalis Tegul dainoj ištirpsta toliai Dainavimo 36. Koncertas Dainuojanti draugystė su Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos mokiniais Dainavimo specialybės 37. Tarptautinis festivalis-konkursas Skriski, giesmele H. Mockienė 38. Dalyvavimas XII tarptautiniame festivalyje-konkurse,,linksmasis akordeonas Akordeono 39. Kalėdiniai koncertai : Kuţių, Kairių, Gruzdţių, Bubių vietovėse Dainavimo 40. Dalyvavimas XX nacionaliniame B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse Vilniuje. Metų eigoje L. Braţaitė 41. Kuršėnų meno mokyklos dailės specialybės mokinių darbų parodos: Kuršėnų meno mokykloje, Kuršėnų seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių Dagilėlio mokykloje. Metų eigoje Dailės 24

25 7. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys 1. Dalyvavimas Šiaulių rajono savivaldybės pagalbos tarnybos, Šiaulių miesto PT Metų eigoje Mokytojai organizuojamuose seminaruose. 2. Dalyvavimas mokyklos organizuojamuose seminaruose, seminaruose apie mokinių paţangos Metų eigoje Mokytojai vertinimą, įsivertinimą, diferencijuoto uţdavinio iškėlimas pamokoje, apie vaiko psichologinę charakteristiką. 3. Dalyvavimas seminare,,xviii Ţemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalio Trimitatis pasiruošimo meniniai, vadybiniai aspektai. Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje R. Anajevienė A. Vaitekūnienė 4. Konferencija Vaiko ir paauglio psichologinė charakteristika. Lektorė LEU dėstytoja Violeta Rimkevičienė. 5. Seminaras Fonograma ir aš (pavadinimas gali būti koreguojamas). Lektorė: Tauragės kultūros centro vaikų choro Pasakėlė meno vadovė, konkurso Lakštingalų slėnis ilgametė organizatorė 8. PERSPEKTYVOS H. Mockienė H. Mockienė Nr. Darbo turinys Data Atsakingi asmenys 1. Bendradarbiavimas su kitomis respublikos meno (muzikos) mokyklomis: Ventos, Joniškio, Metų eigoje D. Diktanienė Palangos, Šiaulių, N. Akmenės. Su Latvijos Respublikos Kuldygos, Rygos meno A. Vaitekūnienė mokyklomis. 2. Įvairių projektų rašymas, siekiant gauti finansavimą. Metų eigoje D. Diktanienė, Mokytojai 3. Vaizdinės medţiagos sukūrimas, renginių nuotraukų kaupimas, stendo leidimas, mokyklos internetinių svetainių tvarkymas. Metų eigoje A. Vaitekūnienė E. Aušbikavičius 4. Bendras projektas su Latvijos Kuldygos meno mokykla,,dvi sesės: Lietuva ir Latvija Dailės 25

26 MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢIAI Nr. Data Pavadinimas 1. Sausio mėn m. m. I pusmečio egzaminų kokybės vertinimas, mokinių pasiekimų, paţangos vertinimo analizė m. veikos plano projekto pristatymas. Mokyklos MIP sistemos patvirtinimas, įgyvendinimo galimybės. 2. Balandţio mėn. Mokinių individualios paţangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo, asmeninės paţangos įsivertinimo analizė, pokyčiai. Mokinių prileidimo prie keliamųjų, baigiamųjų egzaminų, darbų gynimo. Egzaminų tvarkaraščio derinimas, išvykimų į respublikinius konkursus, festivalius, dainų šventę Vilniuje klausimai. 3. Birţelio mėn m. m. II pusmečio egzaminų kokybės vertinimas, mokinių pasiekimų, paţangos vertinimo analizė. Vasaros darbų, renginių planavimas. 4. Rugpjūčio mėn. Susipaţinimas su naujais teisės aktais, ŠMM dokumentais. Naujų mokslo metų prioritetų, tikslų įgyvendinimas. Naujo ugdymo plano m. m. projekto pristatymas. 5. Gruodţio mėn. Mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašo pritaikymo ugdymo procese analizė, išvados. I pusmečio kontroliniai atsiskaitymai. Kalėdiniai koncertai. 26

27 Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos veiklos plano 2018 metams 2 priedas UGDYMO PROCESO PATIKROS KRYPTYS TIKSLAS APIBENDRINAMASIS INSPEKTAVIMAS,,GERA PAMOKOS VADYBA - KIEKVIENO VAIKO SĖKMĖS POTYRIS, PAŢANGA UŢDAVINIAI: Analizuoti ugdymo turinio perteikimo kokybę, rezultatus pamokose, kontroliniuose atsiskaitymuose, egzaminuose. Vertinti mokinių daromą paţangą. Vertinti pamokos vadybą; Mokymo(si) diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje, parenkant mokymą skatinančias formas ir būdus, ieškant geresnės mokinių motyvacijos siekti geresnių mokymosi rezultatų, kiekvieno vaiko sėkmės. Tobulinti mokytojų profesinės kompetencijos įsivertinimą, tenkinant tobulinimo poreikius. Integruoti dailės ir muzikos temas bendrose pamokose, edukacinėse aplinkose, ieškant naujų erdvių ugdymo proceso įvairovei. ir panaudojimas pamokose, įvairinant pamokas. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS UGDYMO PROCESO PATIKROS PLANAS SAUSIS Rengiamų dokumentų : individualių ugdymo planų, teminių planų, tvarkaraščių, meno kolektyvų koncertinių programų, tikslinių ugdymo programų patikra, tvirtinimas. FŠPU programų registravimas ITC, mokinių registro įdiegimas mokykloje. Naujų FŠPU programų rengimas. MIP sistemos 27

28 mokykloje įgyvendinimas. Aprašo formų pildymas su mokiniais. Atsakingi: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui sekretorė G. Rimkienė Metodinių grupių pirmininkai Mokytojai VASARIS Sritis Veikla Atsakingas 1. E. Jankausko, trimito specialybės mokytojo metodininko, pamokų stebėjimas, veiklos vertinimas. Tikslai: pavaduotoja ugdymui 1.1. Analizuoti diferencijuoto uţdavinio kėlimo, rezultatų pamatavimo praktinio įgyvendinimo būdai Analizuoti vadybą, teminių planų dermė su ugdymo programomis, individualiais mokinio ugdymo planais Mokinio veiklos įsivertinimas, paţanga pamokoje. 1. Mokymo(si) diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje, parenkant mokymą skatinančias formas ir būdus, ieškant geresnės mokinių motyvacijos siekti geresnių mokymosi rezultatų, kiekvieno vaiko sėkmės. 2. Pamokos vadybos vertinimas. 3. Ugdymo proceso vykdymo rajono vietovėse patikra. 2. A. Sidorenko, fortepijono mokytojo specialybės, antro pasirenkamo instrumento pamokų stebėjimas, veiklos vertinimas. Tikslai: Analizuoti diferencijuoto uţdavinio kėlimo, rezultatų pamatavimo praktinio įgyvendinimo būdai Analizuoti vadybą, teminių planų dermė su ugdymo programomis, individualiais mokinio ugdymo planais Mokinio veiklos įsivertinimas, paţanga pamokoje Ugdymo proceso organizavimas Kuţiuose ir Gruzdţiuose. Tikslas: Stebėti uţsiėmimų lankomumą pagal tvarkaraščius ir analizuoti mokinių ugdymo poreikių tenkinimą, meno kolektyvų veiklą. pavaduotoja ugdymui 28

29 4. Privalomas dokumentacijos tvarkymas Mokytojų grupinių dienynų, dienoraščių, mokinių lankomumo patikra, tvarkaraščio patogumo mokiniams analizė. Mokinių paţangos vertinimas dokumentuose, formose. D. Diktanienė, direktorė KOVAS Sritis Veikla Atsakingas 1. Modernaus mokymo turinio, darbo formų paieška, individualizuojant ir diferencijuojant individualias programas, pamokos uţdavinius. 2. Analizuoti ugdymo turinio perteikimo kokybę, rezultatus pamokose, vertinti mokinių daromą paţangą. 3. Analizuoti ugdymo turinio perteikimo kokybę, rezultatus pamokose, vertinti mokinių daromą paţangą. 4. Ugdymo proceso vykdymas rajono vietovėse. 5. Privalomas dokumentacijos tvarkymas 1. P. Rakštiko, dailės mokytojo, pamokų stebėjimas, veiklos vertinimas. Tikslai: Analizuoti mokytojo darbo metodiką, pamokos vadybą, dirbant su PGUP dailės programos mokiniais Pamokos uţdavinių įgyvendinimas, mokinio paţanga pamokoje. 2. L. Jaroševienės, solfedţio, dainavimo mokytojos, mokinių pamokų stebėjimas, kokybės vertinimas. Tikslai: Analizuoti mokytojos darbo metodiką, dirbant su mokinių grupėmis Analizuoti ugdymo turinio perteikimo metodiką pamokose, teminių planų dermė, pamokos uţdavinių įgyvendinimas, mokinių daroma paţanga pamokoje. Tikslai: 3. D. Čekanauskienės, muzikos istorijos, solfedţio PGUP IV-VII kl. pamokų stebėjimas, veiklos vertinimas. Tikslai: Analizuoti mokytojos darbo metodiką, dirbant su PGUP IV-VII kl. mokiniais Analizuoti ugdymo turinio perteikimo metodiką pamokose, kokybinių pokyčių įgyvendinimas (inovatyvių mokymo metodų) IKT naudojimas, mokinių mokymosi paţanga Pamokos vadyba Ugdymo proceso organizavimas Kairiuose ir Bubiuose. Tikslas: Stebėti uţsiėmimų lankomumą pagal tvarkaraščius ir analizuoti ugdymo sąlygas Mokinių dienoraščių pildymo patikra Mokinių paţangos vertinimo fiksavimas mokinių dienoraščiuose. 29 pavaduotoja ugdymui pavaduotoja ugdymui D. Diktanienė, direktorė

30 BALANDIS Sritis Veikla Atsakingas 1. Mokymo(si) diferencijavimas ir 1. M. Dautarienės, akordeono mokytojos, pamokų stebėjimas, veiklos vertinimas. Tikslai: individualizavimas pamokoje, Analizuoti mokytojos darbo metodiką, mokymo(si) diferencijavimas ir parenkant mokymą skatinančias formas ir būdus, ieškant geresnės mokinių individualizavimas pamokoje, parenkant mokymą skatinančias formas ir būdus, ieškant geresnės mokinių motyvacijos siekti geresnių mokymosi rezultatų, paţangos Pamokos vadyba. motyvacijos siekti geresnių mokymosi rezultatų, kiekvieno vaiko sėkmės. 2. Pamokos vadybos vertinimas. 3. Integruoti dailės ir muzikos temas bendrose pamokose, edukacinėse aplinkose, ieškant naujų erdvių ugdymo proceso įvairovei. 2. R. Vaivadienės, dainavimo, fortepijono vyresniosios mokytojos, pamokų stebėjimas, veiklos vertinimas. Tikslai: Analizuoti mokytojos darbo metodiką, mokymo(si) diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje, parenkant mokymą skatinančias formas ir būdus, ieškant geresnės mokinių motyvacijos siekti geresnių mokymosi rezultatų, paţangos Pamokos vadyba, pasiruošimas keliamiesiems, baigiamiesiems egzaminams. 3. D. Jokubauskienės, I. Zebčiukienės, mokytojų metodininkių, dailės pamokų vertinimas. Tikslai: Pamokos vadyba Integruotos pamokos organizavimo kokybinių pokyčių įgyvendinimas, naudingumas (inovatyvių mokymo metodų, IKT naudojimas), mokinių paţanga, veiklos įsivertinimas, atliekant dailės darbus. pavaduotoja ugdymui 4. Ugdymo proceso organizavimas rajono vietovėse Ugdymo proceso organizavimas Raudėnuose Tikslas: Stebėti uţsiėmimų lankomumą pagal tvarkaraščius ir analizuoti ugdymo sąlygų, poreikių, gerinimą. pavaduotoja ugdymui 5. Privalomas dokumentacijos Mokinių dienoraščių, dienynų, formų pildymo patikra. 30

31 tvarkymas 5.2. Mokinių paţangos vertinimas dienoraščiuose. pavaduotoja ugdymui GEGUŢĖ Ugdymo ir ugdymosi kokybės patikra meno mokykloje ir penkiose rajono kaimo vietovėse. Dalyvavimas kontroliniuose koncertuose, baigiamuosiuose egzaminuose, dailės darbų perţiūrose, baigiamųjų darbų gynime, pagal patvirtintą gruodţio mėnesio kontrolinių atsiskaitymų tvarkaraštį. Mokinių individualių planų, refleksijų, paţangumo, paţangos suvestinių analizė. Atsakingi: pavaduotoja ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, RUGSĖJIS Sritis Veikla Atsakingas 1. Stojamųjų egzaminų vykdymo prieţiūra meno mokykloje ir penkiose Šiaulių rajono vietovėse, papildomi egzaminai. 2. Ugdymo proceso organizavimas mokykloje ir rajono vietovėse, patikra Mokinių papildomo muzikinių ir meninių gebėjimų patikrinimo organizavimas Mokslo metų pradţios švenčių organizavimo prieţiūra Išsiaiškinti moksleivių mokymosi laiką bendro lavinimo mokyklose, vaţinėjančių mokinių atvykimo ir išvykimo laiką Kuršėnuose ir kaimo vietovėse. administracija 3. Mokinių duomenų banko patikra, surinkimas. 4. Rengiamų dokumentų patikra: individualių, grupinių tvarkaraščių, individualių ugdymo planų, disciplinų ugdymo, koncertinių meno kolektyvų programų. 5. Pedagogų, mokinių 3.1. Išsiaiškinti mokinių grįţimo iš akademinių atostogų skaičių ir norinčių imti akademines atostogas Visos mokyklos ir kaimo vietovių mokytojų parengtų dokumentų tvirtinimas, derinimas Parengti ir pateikti duomenis į SVIS sistemą. 31

32 duomenų registrų prieţiūra, patikra. SPALIS Sritis Veikla Atsakingas 1. Mokymo(si) 1. Dţ. Mockaus trimito, bosinės gitaros, specialybių, pamokų stebėjimas, veiklos diferencijavimas ir vertinimas. individualizavimas pamokoje, Tikslai: parenkant mokymą 1.1. Analizuoti mokytojo darbo metodiką, pamokos vadybą. skatinančias formas ir būdus, 1.2. Analizuoti ugdymo turinio perteikimo metodiką pamokose, ugdymo programų ieškant geresnės mokinių taikymas pamokose, jų tikslingumas, įgyvendinimas, teminių planų dermė su ugdymo motyvacijos siekti geresnių programomis, keliami uţdaviniai, jų įgyvendinimas, mokinių paţanga. mokymosi rezultatų, kiekvieno vaiko sėkmės. 2. Pamokos vadybos vertinimas. 3. Dailės temų dermė bendrose pamokose, edukacinėse aplinkose. 4. Ugdymo proceso organizavimas rajono vietovėse. 2. G. Daugėlos, vyresniojo klasikinės gitaros mokytojo, mokinių pamokų stebėjimas, veiklos vertinimas. Tikslai: 2.1. Analizuoti mokytojos darbo metodiką, dirbant gitaros pamokose su mokiniais, pamokos vadyba Analizuoti ugdymo turinio perteikimo metodiką pamokose, diferencijuoto mokymo(si) uţdavinio, nukreipto į pamatuojamą rezultatą, formulavimas, ugdymo programos taikymas pamokoje, jos tikslingumas, įgyvendinimas, mokinių motyvacijos mokytis stebėsena, daroma paţanga. 3. D. Jokubauskienės, I. Zebčiukienės, mokytojų metodininkių, dailės integruotų pamokų vertinimas. Tikslai: 3.1. Pamokos vadyba- NFU, PGUP programų mokinių pamokos Integruotos pamokos organizavimo kokybinių pokyčių įgyvendinimas, naudingumas (inovatyvių mokymo metodų, IKT naudojimas) Ugdymo proceso organizavimas Kairiuose, Kuţiuose Tikslas: Stebėti uţsiėmimų lankomumą pagal tvarkaraščius ir analizuoti ugdymo sąlygų 32 pavaduotoja ugdymui pavaduotoja ugdymui