oficialusis leidinys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "oficialusis leidinys"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos C 4 oficialusis leidinys 61 metai Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 2018 m. sausio 6 d. Turinys I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės NUOMONĖS Europos Komisija 2018/C 4/ m. sausio 4 d. Komisijos nuomonė dėl radioaktyviųjų atliekų, sukauptų nutraukiant Grafenreinfeldo atominės elektrinės Vokietijoje, Bavarijoje, eksploataciją ir ją išmontuojant, šalinimo plano... 1 IV Pranešimai EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI Taryba 2018/C 4/02 Tarybos išvados dėl tolesnių veiksmų plėtojant muitinių IT sistemas... 3 Europos Komisija 2018/C 4/03 Euro kursas... 6 LT

2 2018/C 4/ m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl vyno sektoriaus produkto [Haut- Montravel (SKVN)] specifikacijos pakeitimo paraiškos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje... 7 V Nuomonės PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU Europos Komisija 2018/C 4/05 Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8758 BayWa/Clean Energy Trading) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 ) /C 4/06 Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8746 EG Group / ESSO Germany Business ) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 ) ( 1 ) Tekstas svarbus EEE.

3 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) NUOMONĖS EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS NUOMONĖ 2018 m. sausio 4 d. dėl radioaktyviųjų atliekų, sukauptų nutraukiant Grafenreinfeldo atominės elektrinės Vokietijoje, Bavarijoje, eksploataciją ir ją išmontuojant, šalinimo plano (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) (2018/C 4/01) Čia pateiktas pagal Euratomo sutarties nuostatas atliktas vertinimas neturi įtakos jokiems papildomiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo atliktiniems vertinimams ir joje bei antrinės teisės aktuose nustatytiems įpareigojimams ( 1 ) m. balandžio 11 d. pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį Vokietijos Vyriausybė pateikė Europos Komisijai bendruosius duomenis, susijusius su radioaktyviųjų atliekų, sukauptų nutraukiant Grafenreinfeldo atominės elektrinės Vokietijoje eksploataciją ir ją išmontuojant, šalinimo planu ( 2 ). Remdamasi šiais duomenimis ir papildoma informacija, kurios Komisija paprašė 2017 m. liepos 13 d., o Vokietijos valdžios institucijos pateikė 2017 m. rugpjūčio 8 d., ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija parengė tokią nuomonę: 1. atstumas nuo objekto iki artimiausios kitos valstybės narės (Čekijos) sienos 140 km; 2. atliekant įprastus Grafenreinfeldo atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo ir išmontavimo darbus skystos ir dujinės radioaktyvios nuotekos nesukels apšvitos, kuri būtų reikšminga kitos valstybės narės gyventojų sveikatai, atsižvelgiant į ribines dozes, nustatytas pagrindinių saugos standartų direktyvose ( 3 ); 3. kol bus nuvežtos į Vokietijoje esančius licencijuotus atliekų apdorojimo įrenginius ar atliekynus, kietos radioaktyviosios atliekos laikinai saugomos objekto teritorijoje; Nereguliuojamosios veiklos rodiklius atitinkančioms kietoms neradioaktyviosioms atliekoms ir likutinėms medžiagoms administracinė kontrolė nebus taikoma, jos bus tvarkomos kaip paprastos atliekos arba perduotos pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tai bus vykdoma laikantis pagrindinių saugos standartų direktyvose nustatytų kriterijų; 4. jei įvyktų bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarija ir nenumatytai būtų išleista radioaktyviųjų medžiagų, tikėtinos kitos valstybės narės gyventojų apšvitos dozės neturėtų didelio poveikio jų sveikatai, atsižvelgiant į atskaitos lygius, nustatytus naujuose pagrindiniuose saugos standartuose. ( 1 ) Pavyzdžiui, pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turėtų būti papildomai įvertinti aplinkos aspektai. Komisija norėtų preliminariai atkreipti dėmesį į Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/52/ES); Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, taip pat Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas; ( 2 ) Radioaktyviųjų atliekų laidojimas (šalinimas), kaip apibrėžta 2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacijos 2010/635/Euratomas dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo 1 punkte (OL L 279, , p. 36). ( 3 ) 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus (OL L 159, , p. 1), ir 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir nuo 2018 m. vasario 6 d. panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL L 13, , p. 1).

4 C 4/2 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Išvada. Komisija mano, kad įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų, sukauptų nutraukiant Grafenreinfeldo atominės elektrinės Vokietijoje, Bavarijoje, eksploataciją ir ją išmontuojant, šalinimo planą nei įprastinėmis veiklos sąlygomis, nei įvykus bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarijai nebūtų sukelta kitos valstybės narės gyventojų sveikatai reikšmingos radioaktyviosios vandens, dirvožemio ar oro taršos, atsižvelgiant į pagrindinių saugos standartų nuostatas. Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 4 d. Komisijos vardu Miguel ARIAS CAÑETE Komisijos narys

5 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/3 IV (Pranešimai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI TARYBA Tarybos išvados dėl tolesnių veiksmų plėtojant muitinių IT sistemas (2018/C 4/02) EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, PRIMINDAMA: 2016 m. birželio 17 d. Tarybos išvadas dėl tolesnės veiklos, susijusios su Sąjungos muitinės kodeksu ( 1 ), kuriose Taryba pripažino, kad Sąjungos muitinės kodeksas ir susiję teisės aktai ( 2 ) yra taikomi nuo 2016 m. gegužės 1 d., ir pabrėžė, jog svarbu, kad darbas, kurį reikia užbaigti pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 m., visų pirma IT sistemų srityje, būtų grindžiamas realiomis sąnaudomis ir laiko planavimu, ir būtų nagrinėjami būdai, kaip užtikrinti minimalias sąnaudas muitinėms ir verslui, pavyzdžiui, priimant bendrus IT sprendimus; Tarybos išvadas dėl ES muitų sąjungos ir jos valdymo tobulinimo ( 3 ), kuriose Taryba paprašė valstybių narių ir Komisijos įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą kaip vieną svarbiausių prioritetų ir parengti išsamią vidutinio ir ilgo laikotarpio muitinių IT sistemų strategiją, apsvarstant, inter alia, galimybę naudotis nuolatine struktūra siekiant valdyti IT infrastruktūrą, kartu atsižvelgiant į jau parengtas ar įdiegtas IT sistemas; Tarybos išvadas dėl tolesnių veiksmų siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir užtikrinti ES informacinių sistemų sąveikumą ( 4 ), kuriose aukščiausiu politiniu lygmeniu prioritetas suteiktas saugumo ir sienų valdymo sistemų sąveikumui su muitinės sistemomis; Tarybos išvadas dėl muitinių finansavimo ( 5 ), kuriose Taryba pabrėžė, kad reikia skatinti nuoseklų ir darnų muitų teisės aktų ir modernių metodų taikymą muitų kontrolės srityje, atitinkamais atvejais leidžiant naudoti bendrą muitinių IT infrastruktūrą, ir paprašė Komisijos iki 2017 m. pabaigos parengti muitinių IT sistemų struktūros, plėtojimo, valdymo ir finansavimo strategiją, atsižvelgiant į Komisijos ir valstybių narių atitinkamą atsakomybę plėtojant IT sistemas, kurios reikalingos ES teisės aktams įgyvendinti; Komisijos komunikatą dėl ES muitų sąjungos ir jos valdymo tobulinimo, kuriame Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad skiriasi valstybių narių nuomonės dėl to, kurias paslaugas reikia kurti ir palaikyti ES lygmeniu; PRIPAŽINDAMA: pastangas ir pažangą, kurią daro valstybės narės ir Komisija rengdamos IT sistemas Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimui; tai, kad reikia parengti ilgalaikę muitinių IT sistemų plėtojimo IT strategiją; ( 1 ) OL C 357, , p. 2. ( 2 ) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 ir 2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578. ( 3 ) Dok. 7585/1/17 REV 1. ( 4 ) Dok /17. ( 5 ) Dok. 7586/2017.

6 C 4/4 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys PAŽYMĖDAMA, KAD: muitinės vaidmuo išsiplėtė: ji ne tik renka muitus, bet ir užtikrina saugą bei saugumą Sąjungoje, o kai kuriose valstybėse narėse renka PVM ir akcizo mokesčius, todėl itin svarbu, kad muitų sąjunga geriau panaudotų savo potencialą ir išteklius, pasiektų aukštesnį bendradarbiavimo lygį ir suformuotų veiksmingesnius bei ekonomiškai efektyvesnius procesus; šiandienos visuomenei reikia, kad muitinės administracijos turėtų pajėgumų sparčiai dirbti ir reaguoti, o tam reikia laiku įgyvendinti muitų teisės aktus ir įdiegti susijusias IT sistemas; įmonės palankiai atsiliepė dėl to, ar reikalingas darnesnis požiūris į muitinių IT siekiant sumažinti sąnaudas ir darbo krūvį ( 1 ); būsimos kartos muitinių IT sistemos turėtų padėti toliau gerinti vienodą ES muitų teisės aktų taikymą ir rizikos valdymą, tarpžinybinį muitinių ir sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis agentūromis ir trečiosiomis valstybėmis ir užtikrinti IT sistemų pritaikymą prie sparčiai besikeičiančių IT technologijų; PABRĖŽDAMA, KAD REIKIA: išnagrinėti ir susitarti, kaip ir kada panaudoti išteklių sutelkimą ES mastu arba išteklių sutelkimą tarp valstybių narių siekiant plėtoti būsimas muitinių IT sistemas atsižvelgiant į kiekvienos sistemos tikslą ir funkcionalumą, sudarant galimybes muitų sąjungai pasiekti visą savo potencialą ir visiškai panaudoti jos išteklius, kad būtų užtikrintas aukštesnio lygio bendradarbiavimas ir sukurti veiksmingesni bei ekonomiškai efektyvesni muitinių IT sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros procesai; prireikus nustatyti tinkamus finansavimo šaltinius, iš kurių būtų finansuojami nauji būsimų muitinių IT sistemų plėtojimo ir eksploatavimo metodai; rasti subalansuotą metodą, kaip iš dalies keisti ar pakeisti dabartinį plėtojimo modelį, atsižvelgiant į dideles valstybių narių bei Komisijos padarytas investicijas, ir veikiančių muitinių IT sistemų naudojimo trukmę bei funkcijas, tokias kaip sąveikumą su kitomis nacionalinėmis IT sistemomis; įvertinti teisinę sistemą, kuri reikalinga siekiant sudaryti sąlygas diegti naujus būsimų muitinių IT sistemų plėtojimo metodus, kartu laikantis kompetencijos pasidalijimo tarp valstybių narių ir ES; PALANKIAI VERTINA: tai, kad prioritetas teikiamas laipsniškam metodui, kurį taikant būtų rastas veiksmingas ir ekonomiškai efektyvus sprendimas dėl kitos kartos muitinių IT sistemų laikotarpiu po 2025 m., remiantis suinteresuotųjų subjektų sutarta struktūra; suinteresuotųjų valstybių narių ir Komisijos įsipareigojimą nuodugniau išnagrinėti naujus muitinių IT sistemų plėtojimo ir eksploatavimo metodus, be kita ko, įgyvendinant bandomąjį projektą; PRAŠO KOMISIJOS IR VALSTYBIŲ NARIŲ: įgyvendinti Sąjungos muitinės kodekso IT darbo programą kaip vieną svarbiausių prioritetų ir atitinkamais atvejais bendromis pastangomis plėtoti šias IT sistemas siekiant užtikrinti visišką Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimą; bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, išnagrinėti naujus būsimų muitinių IT sistemų plėtojimo ir eksploatavimo metodus, atsižvelgiant į tai, kad prieš svarstant naujus metodus reikėtų nuodugniau išnagrinėti koncepciją, įskaitant, inter alia, bandomojo projekto apimtį, suinteresuotuosius subjektus, finansavimą ir galimą nuolatinės struktūros ar bendro IT tiekėjo dalyvavimą, vadovaujantis priede išdėstyta Talino deklaracija; atlikti sąnaudų ir naudos analizes, įskaitant konkrečią naujų metodų, kurie būtų taikomi būsimoms IT sistemoms, išlaidų veiksmingumo ir jų poveikio valdžios institucijoms, verslui ir įmonėms analizę. ( 1 ) 2013 m. išorės tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei įmonių: ES muitų sąjungos vertinimo tyrimas (Speciali sutartis Nr. 13, kuria įgyvendinama Bendroji sutartis Nr. TAXUD/2010/CC/101); T ISBN

7 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/5 PRIEDAS TALINO DEKLARACIJA DĖL BŪSIMŲ MUITINIŲ IT SISTEMŲ PLĖTOJIMO Aukšto lygio seminaro muitinių IT klausimais, skirto ES valstybių narių muitinės administracijų vadovams, dalyvaujančioms šalims kandidatėms ir Europos Komisijai, dalyviai 2017 m. rugsėjo d. Taline įvykusiame seminare PRIPAŽINDAMI, KAD REIKIA: plėtoti reikiamas IT sistemas, grindžiamas ilgalaike muitinių IT strategija, kuri atitinka ekonominių operacijų vykdytojų, muitinių ir kitų suinteresuotųjų subjektų poreikius ir padės toliau derinti muitinės procesus; siekti, kad ateityje būtų laiku užtikrintas šiuolaikiškas ir ekonomiškai efektyvus muitinių IT sistemų plėtojimas ir eksploatavimas, ir vengti nereikalingo valstybių narių ir Komisijos pastangų dubliavimosi; PAREIŠKIA, KAD: reikia tęsti su ilgalaike muitinių IT strategija susijusį darbą remiantis aiškia būsimų poreikių vizija ir sprendžiant klausimus neapsiribojant dabartiniais metodais, kartu toliau teikiant prioritetą Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimui; reikėtų toliau nagrinėti potencialą labiau centralizuotai ar bendradarbiaujant plėtoti ir eksploatuoti būsimas muitinių IT sistemas, kaip priemonę didinti veiksmingumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant ankstesnes ir dabartines bendradarbiavimo iniciatyvas, kurios turėtų būti tęsiamos siekiant nustatyti visą bendradarbiavimo modelio potencialą; sąnaudų sumažinimo ir efektyvumo galima pasiekti labiau sutelkiant išteklius (ES mastu arba tarp valstybių narių); bet koks išteklių sutelkimas turėtų būti grindžiamas aiškiu projekto pagrindimu, sąnaudų ir naudos analize ir tinkama teisine sistema; reikia apibrėžti, kaip turėtų būti finansuojami nauji IT sistemų plėtojimo ir eksploatavimo metodai atsižvelgiant į sąnaudų sumažinimo ir efektyvumo tikslus; muitinių IT sistemos turėtų būti plėtojamos siekiant teikti kuo geresnes paslaugas suinteresuotiesiems subjektams, panaudojant naujų technologijų potencialą; turėtų būti toliau nagrinėjama patirtis, įgyta vykdant bendrą viešąjį pirkimą, plėtojimą ir veiklą kitose politikos srityse, ir turėtų būti į ją atsižvelgiama; prieš toliau svarstant naujus muitinių IT sistemų plėtojimo ir eksploatavimo metodus, turėtų būti atliktas nuodugnesnis šios koncepcijos tyrimas (įskaitant bandomojo projekto apimtį, suinteresuotuosius subjektus, finansavimą, galbūt įtraukiant nuolatinę IT struktūrą ir t. t.); šį darbą gali tęsti darbo grupė, kurią sudaro suinteresuotosios valstybės narės ir Komisija, atsižvelgiant į poreikį nustatyti būsimus veikimo modelius.

8 C 4/6 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS KOMISIJA Euro kursas ( 1 ) 2018 m. sausio 5 d. (2018/C 4/03) 1 euro = Valiuta Valiutos kursas USD JAV doleris 1,2045 JPY Japonijos jena 136,45 DKK Danijos krona 7,4459 GBP Svaras sterlingas 0,88883 SEK Švedijos krona 9,8318 CHF Šveicarijos frankas 1,1757 ISK Islandijos krona NOK Norvegijos krona 9,7418 BGN Bulgarijos levas 1,9558 CZK Čekijos krona 25,594 HUF Vengrijos forintas 308,77 PLN Lenkijos zlotas 4,1554 RON Rumunijos lėja 4,6351 TRY Turkijos lira 4,5127 AUD Australijos doleris 1,5361 Valiuta Valiutos kursas CAD Kanados doleris 1,5068 HKD Honkongo doleris 9,4188 NZD Naujosios Zelandijos doleris 1,6837 SGD Singapūro doleris 1,5993 KRW Pietų Korėjos vonas 1 281,20 ZAR Pietų Afrikos randas 14,8886 CNY Kinijos ženminbi juanis 7,8151 HRK Kroatijos kuna 7,4350 IDR Indonezijos rupija ,39 MYR Malaizijos ringitas 4,8180 PHP Filipinų pesas 60,065 RUB Rusijos rublis 68,7724 THB Tailando batas 38,773 BRL Brazilijos realas 3,9057 MXN Meksikos pesas 23,3267 INR Indijos rupija 76,3290 ( 1 ) Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.

9 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/7 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2018 m. sausio 5 d. dėl vyno sektoriaus produkto [Haut-Montravel (SKVN)] specifikacijos pakeitimo paraiškos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2018/C 4/04) EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 ( 1 ), ypač į jo 97 straipsnio 3 dalį, kadangi: (1) remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsniu, Prancūzija pateikė produkto Haut-Montravel specifikacijos pakeitimo paraišką; (2) Komisija paraišką išnagrinėjo ir nustatė, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsniuose, 97 straipsnio 1 dalyje ir straipsniuose nustatytos sąlygos įvykdytos; (3) siekiant suteikti galimybę pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsnį pateikti prieštaravimo pareiškimus, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje reikia paskelbti produkto Haut-Montravel specifikacijos pakeitimo paraišką, NUSPRENDĖ: Vienintelis straipsnis Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsnį pateikta produkto Haut-Montravel (SKVN) specifikacijos pakeitimo paraiška pateikiama šio spendimo priede. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsniu, per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos galima paprieštarauti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimui. Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 5 d. Komisijos vardu Phil HOGAN Komisijos narys ( 1 ) OL L 347, , p. 671.

10 C 4/8 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys PRIEDAS 1. Pakeitimui taikomos taisyklės HAUT-MONTRAVEL PDO-FR-A0152-AM01 Paraiškos pateikimo data: 2014 m. rugsėjo 15 d. SPECIFIKACIJOS PAKEITIMO PARAIŠKA Reglamento (ES) Nr. 1308/ straipsnis reikšmingas pakeitimas 2. Pakeitimo aprašymas ir pagrindimas 2.1. Geografinė gamybos vietovė Specifikacijos 1 skyriaus IV punkte nurodyta geografinė gamybos vietovė papildoma 8 komunų teritorija: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Saint-Méard-de- Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien. Šiose komunose, kurios patenka ir į SKVN Côtes de Montravel gamybos vietovę, dirvožemio ir klimato savybės yra tokios pat, kaip ir anksčiau nustatytoje SKVN Haut-Montravel gamybos vietovėje, o naudojamos vynuogių veislės irgi yra panašios. Šis pakeitimas susijęs su gamybos sąlygų kaita siekiant pabrėžti SKVN Haut-Montravel baltųjų vynų likerinį pobūdį. Šie pakeitimai susiję su tuo pat metu daromais SKVN Côtes de Montravel specifikacijos pakeitimais. Nuo šiol abiejų SKVN gamybos vietovės sutampa, tačiau produktai yra skirtingi: SKVN Côtes de Montravel yra balti saldūs vynai. Tai padeda patikslinti pasiūlą. Kadangi į geografinę vietovę įtrauktos komunos anksčiau buvo arčiausiai esančioje vietovėje, pastaroji atitinkamai iš dalies pakeista ir tos komunos iš jos išbrauktos (specifikacijos 1 skyriaus IV punkto 3 dalis). Specifikacijos 1 skyriaus IV punkto 2 dalyje įterpta data, kurią kompetentingos valdžios institucijos patvirtino naują geografinėje gamybos vietovėje nustatytų sklypų pakeitimą. Šis punktas neturi poveikio bendrajam dokumentui Ryšys su vietove Specifikacijos X punkte aprašytas ryšys su vietove atitinkamai keičiamas pagal specifikacijos pakeitimus. Pagal didžiausią leistiną e-ambrosia sistemoje nustatytą ženklų skaičių buvo atitinkamai patikslinta bendrojo dokumento 7 punkte esanti ryšio su vietove santrauka Redakciniai pakeitimai Specifikacijos 1 skyriaus VI punkto 1 dalies b punkte žodis pumpurai pakeičiamas žodžiu žydintys pumpurai tai redakcinio pobūdžio pakeitimas, dėl kurio pradinio dokumento prasmė nekinta. Keičiamas ir bendrasis dokumentas: terminas 10 pumpurų pakeičiamas terminu 10 žydinčių pumpurų. 1 skyriaus XI punkto dėl pereinamojo laikotarpio priemonių 2 dalyje išbraukiama nuostata Analitiniai standartai. Bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais, nes ji buvo taikoma tik iki 2011 m. derliaus (jį įskaitant). Tai redakcinio pobūdžio atnaujinimas, kuris nedaro įtakos bendrajam dokumentui Gamybos kiekis Specifikacijos 1 skyriaus VIII punkto 1 dalyje pakeistos su gamybos kiekiu susijusios nuostatos: 50 hl/h kiekis sumažintas iki 25 hl/h, o ribinė išeiga nuo 60 hl/ha sumažinta iki 30 hl/ha. Atitinkamai iš dalies pakeistas bendrojo dokumento 5 punkto b papunktis. Specifikacijos 1 skyriaus VI punkto 1 dalies d punkte pakeistas vidutinis didžiausias vynuogių kiekis sklype siekiant suderinamumo su gamybos kiekio pakeitimu, dabar jis yra ne kg/ha, o kg/ha. Šis pakeitimas neturi poveikio bendrajam dokumentui.

11 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/9 Į specifikacijos VIII punktą įterpta 4 dalis, kurioje numatyta, kad iš tame pačiame plote auginamų vynuogių gali būti gaminami produktai, žymimi SKVN Haut-Montravel ir SKVN Côtes de Montravel. Tokiu atveju deklaruotas SKVN Côtes de Montravel kiekis neturi viršyti SKVN Côtes de Montravel metinio leidžiamo gamybos kiekio ir deklaruoto SKVN Haut-Montravel kiekio skirtumo, pritaikius koeficientą k. Šis koeficientas k lygus SKVN Côtes de Montravel metinio leidžiamo gamybos kiekio koeficiento ir SKVN Haut- Montravel metinio leidžiamo gamybos kiekio koeficiento santykiui. Šis pakeitimas neturi poveikio bendrajam dokumentui. Gamybos sąlygų pakeitimais siekiama vyną Haut-Montravel tinkamiau pristatyti kaip saldų (vadinamą likerinį) vyną, pagamintą iš pernokusių vynuogių, kurių derlius nuimamas rankomis ir kelis kartus rūšiuojamas Vynuogių branda ir analitiniai standartai Specifikacijos 1 skyriaus VII punkto 1 dalyje iš dalies pakeistos su derliaus nuėmimu susijusios nuostatos patikslinta, kad vynuogės skinamos, kai yra pernokusios, paveiktos arba nepaveiktos kilniojo pelėsio. Be to, nurodyta, kad vynuogės skinamos rankomis ir kelis kartus rūšiuojamos. Specifikacijos 1 skyriaus VII punkto 2 dalyje pakeistos su vynuogių branda susijusios nuostatos cukraus kiekis, minimali natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais ir mažiausia faktinė alkoholio koncentracija atitinkamai padidinti nuo 198 g/l iki 255 g/l, nuo 12,5 % iki 17 % ir nuo 10,5 % iki 12 %. Iš dalies pakeistas bendrojo dokumento 3 punktas, pakeitimai susiję su mažiausia faktine alkoholio koncentracija ir minimalia natūralia alkoholio koncentracija tūrio procentais. 1 skyriaus IX punkto b papunktyje, kur aptariami analitiniai standartai, fermentuojamo cukraus kiekis nuo g/l padidintas iki 85 g/l. Taip pat nurodyta, kad, nukrypstant nuo nuostatų, prieš pakavimą (neišpilstytas vynas) vynuose esantis lakiųjų rūgščių kiekis nustatomas bendrame vartojimo ir žemės ūkio ministrų įsakyme. Gamybos sąlygų pakeitimais siekiama vyną Haut-Montravel tinkamiau pristatyti kaip saldų (vadinamą likerinį) vyną, pagamintą iš pernokusių vynuogių, kurių derlius nuimamas rankomis ir kelis kartus rūšiuojamas Vynuogių veislės ir junginiai 1 skyriaus V punkto 2 dalyje, susijusioje su įvairių vynuogių veislių naudojimo proporcijomis, įterptas sakinys Sémillon B veislė turi sudaryti 50 % ar daugiau visų naudojamų veislių. Šiai veislei, kuri gamybos vietovėje plačiai paplitusi, būdingas pernokimas veikiant vyraujančiam jūriniam klimatui. Šis pakeitimas neturi poveikio bendrajam dokumentui. Peržiūrėtos 1 skyriaus IX punkto a papunkčio 1 dalies nuostatos dėl veislių junginių; patikslinta, kad Sémillon B veislė turi sudaryti 50 % ar daugiau visų naudojamų veislių. Šis pakeitimas neturi poveikio bendrajam dokumentui. Šie pakeitimai susiję su SKVN Haut-Montravel žymimų vynų apibūdinimu ir jų likerinio pobūdžio akcentavimu Vynininkystės metodai 1 skyriaus IX punkto 1 dalies c papunktyje, kuriame aprašomi vynininkystės metodai, nuo šiol įvestas draudimas sodrinti vynus, žymimus SKVN Haut-Montravel. Atitinkamai iš dalies pakeistas bendrojo dokumento 4 punktas Vynininkystės metodai.

12 C 4/10 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Vyno pardavimas vartotojui Specifikacijos 1 skyriaus IX punkto 4 dalyje nustatytas brandinimo laikotarpis (laikotarpis pratęstas); vynai vartotojams pateikiami ne anksčiau kaip metų, einančių po derliaus nuėmimo metų, rugsėjo 1 d. Gamybos sąlygų pakeitimais siekiama vyną Haut-Montravel tinkamiau pristatyti kaip saldų (vadinamą likerinį) vyną, pagamintą iš pernokusių vynuogių, kurių derlius nuimamas rankomis ir kelis kartus rūšiuojamas. Šis pakeitimas neturi poveikio bendrajam dokumentui Kontrolė Aprašymas ir pagrindimas Iš dalies pakeistas specifikacijos II skyriaus I punktas, susijęs su deklaravimo prievolėmis. Iš dalies pakeista gamybos nutraukimo deklaracijos pateikimo data nustatyta, kad tai turi būti daroma iki pradedant nuimti derlių. Atsisakymo deklaracija panaikinta. Iš dalies pakeistas specifikacijos II skyriaus II punktas, susijęs su registrų tvarkymu įterpta kasdieninio registravimo prievolė, skirta rinkti duomenis apie sklypų, kuriuose nuimamas derlius, kadastro nuorodas, datą, nuimto derliaus kiekį ir partijų cukringumą. Papildyta specifikacijos III skyriaus I punkte esanti pagrindinių tikrintinų elementų lentelė įtrauktas punktas, susijęs su ranka nuimamo derliaus rūšiavimu kelis kartus. Šie pakeitimai, kuriais siekiama specifikacijos kontrolės, neturi poveikio bendrajam dokumentui. 1. Pavadinimas (-ai) Haut-Montravel BENDRASIS DOKUMENTAS 2. Geografinės nuorodos tipas SKVN saugoma kilmės vietos nuoroda 3. Vynuogių produktų kategorijos 1. Vynas 4. Vyno (-ų) aprašymas Tai subtilūs, švelnaus skonio, ypač koncentruoti baltieji vynai. Jų saldumas ypač juntamas, kai vynuogės yra paveiktos kilniojo pelėsio (botrytis cinerea). Vynai puikiai tinka brandinti. Šiuose baltuosiuose vynuose yra labai daug fermentuojamo cukraus (> 85g/l), skonis sodrus, būdingi virtų ar konservuotų vaisių aromatai, kartais juntamas medaus kvapas. Vynai nesodrinti. minimali natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 17 %. Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) 12 %. Nukrypstant nuo nuostatų, lakiųjų rūgščių kiekis vynuose prieš pakavimą nustatytas bendrame vartojimo ir žemės ūkio ministrų įsakyme. 5. Vyno gamybos metodai a. Pagrindiniai vynininkystės metodai Specifinis vynininkystės metodas Bet koks sodrinimas draudžiamas. Derlių draudžiama termiškai apdoroti žemesnėje nei 5 C temperatūroje; taip pat draudžiama naudoti džiovinimo tunelius ar kameras. Draudžiama naudoti medžio drožles ir pridėti taninų. Be pirmiau minėtų nuostatų, vynai turi atitikti vynininkystės metodus, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos lygmeniu ir Žemės ūkio kodekse.

13 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/11 Auginimo praktika Minimalus vynuogyno tankumas vynmedžių sodinių viename hektare. Atstumas tarp eilių negali būti didesnis nei 2 m, o atstumas tarp augalų toje pačioje eilėje ne mažesnis nei 0,8 m. Vynmedžiai genimi Guyot būdu, su ataugomis Royat būdu arba genimi trumpai. Kiekvienas augalas turi ne daugiau kaip 10 žydinčių pumpurų. Laistyti draudžiama. b. Didžiausias gamybos kiekis 30 hektolitrų iš vieno hektaro 6. Nustatyta vietovė Vynuogių derlius nuimamas, vyndaryste užsiimama ir vynas gaminamas šiose Dordonės departamento komunose: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de- Montaigne, Saint-Vivien ir Vélines. 7. Pagrindinės vyninių vynuogių veislės Muscadelle B Semillon B Sauvignon gris G Sauvignon B 8. Ryšys (-iai) su geografine vietove SKVN Haut-Montravel geografinė vietovė patenka į SKVN Montravel geografinę vietovę. Pietuose vietovės riba eina Dordonės slėniu, šiaurėje Landų giria. Vietovė yra vakarinėje Dordonės departamento dalyje ir apima 13 komunų. Geomorfologiniu požiūriu Haut-Montravel geografinė vietovė yra vientisa siaura Beržerako teritorija su plokščiu kraštovaizdžiu, kurią supa Liduaro ir Dordonės slėniai. Siekiant optimalios vynuogių kokybės kruopščiai atrinktiems nustatytiems sklypams labiau tinka gerai drenuojami plotai, kurių dirvožemyje esama klinčių ir molio, esantys plynaukštėse, taip pat pietiniai šlaitai. Šie plotai pasižymi liesu ir išplautu dirvožemiu, tačiau molio juose yra pakankamai, kad vasaros sausros neturėtų poveikio. Dėl tokio auginimo plotų nustatymo tenka atidžiai pasirinkti auginimo būdą; hektare sodinama ne mažiau kaip vynmedžių, o iš vieno vynmedžio nuimamas nedidelis derlius. Taip užtikrinama, kad vynuogės pakankamai ir anksti sunoktų, būtų gera koncentracija, ypač muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris veislių atveju, kiek mažiau Gondenc B veislės atveju, tačiau ypač sémillon B veislės, kuri dažnai yra naudojama kaip pagrindinė veislė, gerai tinkanti vynuogių pernokimui jūrinio klimato sąlygomis, atveju. Vynuogių koncentravimą reikia atlikti natūraliu būdu, naudoti šalto koncentravimo būdus ar džiovinimo tunelius draudžiama. Be to, siekiant išsaugoti vynuogių savybes, prieš spaudimą draudžiama naudoti ištisinius presus ar savaiminio drenažo konteinerius su įtaisytais plokšteliniais siurbliais. Kita vertus, dėl išskirtinių Dordonės slėnio ir Landų masyvo klimato sąlygų rudenį susidaro rytinis rūkas, o popietės būna saulėtos. Jei visos šios sąlygos yra įgyvendintos, vynuogių augintojai derlių nuima vynuogėms pernokus ir kelis kartus rūšiuoja kilniojo pelėsio (botrytis cinerea) paveiktas ir labai daug cukraus turinčias vynuoges. Taip pagaminami subtilūs, švelnaus skonio, ypač koncentruoti baltieji vynai, kuriuose fermentuojamo cukraus kiekis didesnis nei 85 g viename litre, o bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais didesnė nei 14,5 %. Šie vynai nesodrinami. Šių saldžių vynų skonis sodrus, jiems būdingi virtų ar konservuotų vaisių aromatai, kartais juntamas medaus kvapas visa tai atskleidžia šios vietovės ypatumų gausą. Šie vynai ypač tinkami brandinti. Galiausiai, augintojų praktinė patirtis atsirado iš senos vynininkystės tradicijos, kai vynai būdavo gaminami su daug cukraus ir būdavo skirti ilgai brandinti; šie vynai kartais būdavo vartojami labai toli nuo jų kilmės vietos (Šiaurės Europoje).

14 C 4/12 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Prieš atsirandant filokserai apie Haut-Montravel vyną yra nedaug duomenų; minimas tik Montravel vynas apskritai, nenurodant, ar tai sausas vynas, ar vynas su fermentuojamu cukrumi m. Edouardas FERETAS išsamiai aprašė visą Beržerako vynininkystės meną knygoje Bergerac et ses vins ( Beržerako vynai ). Jis teigia, kad Fougueyrolles, Nastringues ir Saint-Antoine-de-Breuilh komunose geriausi vynai konkuruoja su Sainte-Foy vynais. Jie yra ypač subtilūs, saldūs, švelnūs ir dažnai malonaus aromato. Ribota produkcija parduodama tik išpilstyta į butelius, o vyno gamintojai ilgainiui įrodė, kad, nepaisant nepastovaus klimato, jie sugeba tinkamai prižiūrėti savo vynuogynus ir vyno gamybą ir pagaminti aukštos kokybės saldžiuosius baltuosius vynus. Daugelyje vietos renginių (žemės ūkio mugėse ir kitur) terminas Montravel vis labiau pabrėžiamas, siekiant išlaikyti gerą šios konkrečios Beržerako vietovės vardą. 9. Kitos pagrindinės sąlygos Arčiausiai esanti vietovė Teisinis pagrindas Nacionalinės teisės aktai Papildomų sąlygų rūšis Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata Sąlygos aprašymas Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vyndaryste, vyno gamyba ir brandinimu susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šias Dordonės departamento komunas: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes. Žirondos departamente: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire ir Saint-Emilion. Ženklinimo etiketėmis taisyklės Teisinis pagrindas Nacionalinės teisės aktai Papildomų sąlygų rūšis Papildomos nuostatos dėl ženklinimo Sąlygos aprašymas Vynų, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda Haut-Montravel, etiketėse galima nurodyti stambesnę geografinę vietovę Sud-Ouest. Ši stambesnė geografinė vietovė taip pat gali būti nurodyta reklaminiuose leidiniuose ir ant talpų. Didesnės geografinės vietovės pavadinimas neturi būti rašomas stambesniu (nei didesniu, nei platesniu) šriftu negu šriftas, kuriuo užrašyta saugoma kilmės vietos nuoroda. Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

15 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/13 V (Nuomonės) PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU EUROPOS KOMISIJA Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8758 BayWa/Clean Energy Trading) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) (2018/C 4/05) m. gruodžio 22 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 ( 1 ) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją. Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis: BayWa r.e. renewable Energy GmbH (toliau BayWa, Vokietija), Clean Energy Trading GmbH (toliau CET, Vokietija). Įmonė BayWa įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įmonės CET kontrolę. Koncentracija vykdoma perkant akcijas. 2. Įmonių verslo veikla: įmonė BayWa vykdo veiklą saulės energetikos, vėjo energetikos, bioenergetikos ir geoterminės energetikos srityse, įmonė CET vykdo veiklą elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių jėgainių tiesioginės rinkodaros ir elektros energijos tiekimo galutiniams vartotojams srityse. 3. Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros ( 2 ) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka. 4. Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo. Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda: M.8758 BayWa/Clean Energy Trading ( 1 ) OL L 24, , p. 1 (Susijungimų reglamentas). ( 2 ) OL C 366, , p. 5.

16 C 4/14 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys: E. paštas Faksas Pašto adresas European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

17 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 4/15 Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8746 EG Group / ESSO Germany Business ) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) (2018/C 4/06) m. gruodžio 21 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 ( 1 ) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją. Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis: įmone EG Group (Jungtinė Karalystė), kurią bendrai kontroliuoja privataus kapitalo įmonė TDR Capital LLP (50 %) ir du asmenys (50 %), įmone ESSO Germany Business (Vokietija), kuri priklauso įmonei Exxon Mobil Corporation. Įmonė EG Group įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, dalies įmonės ESSO Deutschland GmbH, kuri yra visiškai įmonei Exxon Mobil Corporation priklausanti patronuojamoji įmonė, kontrolę. Koncentracija vykdoma perkant akcijas. 2. Įmonių verslo veikla: įmonė EG Group yra kontroliuojančioji bendrovė, kuri vykdydama veiklą naudoja prekių ženklą EG. Ši įmonė Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose valdo degalines, kuriose teikiamos ir kitos su tiesiogine degalinės paskirtimi nesusijusios paslaugos: veikia mažmeninės parduotuvės, teikiamos automobilių plovimo paslaugos, parduodamas greitasis maistas, veikia restoranai ir viešbučiai, įmonė ESSO Germany Business užsiima mažmenine prekyba variklių degalais Vokietijos degalinių tinkle. 3. Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 ( 2 ) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka. 4. Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo. Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama nuoroda M.8746 EG Group / ESSO Germany Business. Pastabas galima siųsti el. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys: e. paštas faksas , pašto adresas European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) OL L 24, , p. 1 (Susijungimų reglamentas). ( 2 ) OL C 366, , p. 5.

18

19

20 ISSN (elektroninis leidimas) ISSN X (popierinis leidimas) LT