PRANEŠIMAS. LT Suvienijusi įvairovę LT A8-0025/ dėl prašymo atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (2014/2045(IMM))

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRANEŠIMAS. LT Suvienijusi įvairovę LT A8-0025/ dėl prašymo atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (2014/2045(IMM))"

Transkriptas

1 EUROPOS PARLAMENTAS Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0025/2014 PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (2014/2045(IMM)) Teisės reikalų komitetas Pranešėja: Heidi Hautala RR\ doc PE v02-00 Suvienijusi įvairovę

2 PR_IMM_Waiver TURINYS Psl. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO...3 AIŠKINAMOJI DALIS...5 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZUATAI...10 PE v /10 RR\ doc

3 PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO dėl prašymo atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (2014/2045(IMM)) Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Portugalijos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo 2014 m. birželio 18 d. perduotą prašymą atšaukti Anos Gomes imunitetą, kuris susijęs su Tyrimų ir baudžiamųjų bylų Lisabonos padalinyje nagrinėjama baudžiamąja byla (Nr. NUIPC 8773/13.4TDLSB) ir kuris buvo paskelbtas 2014 m. liepos 3 d. plenariniame posėdyje, išklausęs Anos Gomes paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje, atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus 1, atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį, atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0025/2014), A. kadangi Portugalijos Respublikos generalinės prokurorės pavaduotojas perdavė Tyrimų ir baudžiamųjų bylų Lisabonos padalinio prokuroro parengtą prašymą atšaukti Anos Gomes parlamentinį imunitetą dėl tariamai šmeižikiškų A. Gomes teiginių televizijos debatų laidoje; kadangi prašymas pateiktas siekiant iškelti bylą A. Gomes ir ją apklausti procese; B. kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo; C. kadangi Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnyje nustatyta, kad Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas; 1 Sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, byla 101/63, EU:C:1964:28; Sprendimas Wybot / Faure ir kt., byla 149/85, EU:C:1986:310; Sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, EU:T:2008:440; Sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, EU:C:2008:579; Sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, EU:T:2010:102; Sprendimas Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543; Sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T- 346/11 ir T-347/11, EU:T:2013:23. RR\ doc 3/10 PE v02-00

4 D. kadangi Teisingumo Teismas pripažino, kad Parlamento nario už Europos Parlamento ribų padarytas pareiškimas gali būti einant Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė, kaip nurodyta Protokolo 8 straipsnyje, atsižvelgiant ne į vietą, kur padarytas šis pareiškimas, o į jo pobūdį ir turinį; E. kadangi moderniose demokratiškose valstybėse politiniai debatai vyksta ne tik parlamente, bet ir žiniasklaidoje, pradedant nuo pareiškimų spaudai internete; F. kadangi minimoje televizijos laidoje Ana Gomes kalbėjo kaip Europos Parlamento narė ir diskutavo apie dalykus, kuriais ji domėjosi Europos Sąjungos lygmeniu, ką parodo, inter alia, klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir kuriuos Komisijai ji pateikė per plenarinį posėdį; G. kadangi, dėmesį atkreipdama į Portugalijos vyriausybės sprendimą dėl karinio jūrų laivyno laivų statyklos Estaleiros Navais de Viana do Castelo privatizavimo (dėl šio sprendimo Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl valstybės pagalbą reglamentuojančių ES taisyklių pažeidimo), ji vykdė savo įgaliojimus kaip Europos Parlamento narė; 1. nusprendžia neatšaukti Anos Gomes imuniteto; 2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Portugalijos Respublikos institucijai ir Anai Gomes. PE v /10 RR\ doc

5 AIŠKINAMOJI DALIS 1. Bendroji informacija 2013 m. lapkričio 29 d. televizijos kanalo TVI24 laidoje Cara a Cara Europos Parlamento narė Ana Gomes padarė toliau nurodytus pareiškimus komentuodama subkoncesiją išimtiniam Viana do Kastele veikiančios karinio jūrų laivyno laivų statyklos Viana do Castelo Naval Shipyards (Estaleiros Navais de Viana do Castelo) naudojimui: Tai nusikalstama, nėra jokio kito žodžio tam pavadinti, tai nusikalstama. Šis gynybos ministras, jei už to neslypi jokių blogų ketinimų, yra nekompetentingas. Būtina pradėti tyrimą siekiant išsiaiškinti, kokiais ryšiais jo advokatų kontora susijusi su bendrove Martifer, kuri tikrai turi ryšių visose partijose. (...) Kodėl vyriausybė nesudarė sąlygų vykdyti asfalto laivų užsakymų? Kodėl vyriausybė nepateikė atsakymo Europos Komisijai? Kodėl vyriausybė nutraukė karinio jūrų laivyno sutartis? Nes vyriausybė nori sužlugdyti laivų statyklą, ji nori atsikratyti darbuotojų, ji nori bendrovei Martifer padaryti paslaugą, tai viskas... Visa tiesa yra tai, kad ji nori bendrovei Martifer padaryti paslaugą... Tai, ką jie daro Viana do Kastele, kelia pasipiktinimą... Portugalijos vyriausybės Nacionalinės gynybos ministras José Pedro Correia Aguiar-Branco prieš A. Gomes dėl tariamai šmeižikiško pateiktų teiginių pobūdžio pateikė skundą Tyrimų ir baudžiamųjų bylų Lisabonos padalinyje. Skundą taip pat pateikė advokatų kontora JPAB José Pedro Aguiar Branco & Associados Sociedade de Advogados, RL ; šį skundą A. Gomes minėjo savo pareiškime m. liepos 3 d. plenariniame posėdyje Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad gavo Portugalijos Respublikos generalinės prokurorės pavaduotojo (port. Vice Procurador-geral da República) laišką, kuriame dėl minėtos baudžiamosios bylos prašoma atšaukti A. Gomes parlamentinį imunitetą. Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį Pirmininkas šį prašymą perdavė Teisės reikalų komitetui m. rugsėjo 25 d. komitetas išklausė A. Gomes pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį. 2. Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojantys teisės aktai ir procedūra Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai: 8 straipsnis Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo. 9 straipsnis Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi: RR\ doc 5/10 PE v02-00

6 a) savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams; b) visų kitų valstybių narių teritorijose imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn. Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos. Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 5, 6 ir 9 straipsniai: 5 straipsnis. Privilegijos ir imunitetai 1. Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų. 2. Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija. (...) 6 straipsnis. Imuniteto atšaukimas 1. Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei šiame straipsnyje nurodytais principais. (...) 9 straipsnis. Su imunitetu susijusios procedūros 1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui. (...) 2. Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą. 3. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus. 4. Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami. PE v /10 RR\ doc

7 5. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius, ir jam gali atstovauti kitas Parlamento narys. Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą. Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam. Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas. Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą. (...) 7. Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla. (...) 3. Siūlomo sprendimo pagrindimas Atsižvelgiant į išdėstytus faktus šiuo atveju taikytinas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnis. Pagal šią nuostatą sąvoka nuomonė turi būti suprantama plačiai, kaip apimanti teiginius arba pareiškimus, kurie pagal savo turinį prilygsta subjektyvų vertinimą išreiškiantiems teiginiams 1. Iš tiesų, gynybos ministrą pateikti skundą paskatino A. Gomes teiginiai televizijos debatų laidoje. Tam, kad būtų taikomas imunitetas, nuomonė turi būti pareikšta Europos Parlamento nario, einančio [savo] pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų 2. Kaip nustatė Teisingumo Teismas, 8 straipsnyje nurodyto visiško imuniteto apimtis turi būti nustatoma remiantis vien ES teise 3. Teismas taip pat patvirtino, kad pagal 8 straipsnį 1 Sprendimas Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, 32 punktas. 2 Sprendimas Patriciello, EU:C:2011:543, 33 punktas. 3 Sprendimas Marra, C-200/07 ir C-201/07, EU:C:2008:579, 26 punktas. RR\ doc 7/10 PE v02-00

8 suteikiamas imunitetas turi būti laikomas absoliučiu imunitetu, draudžiančiu bet kokį teismo procesą dėl einant Parlamento nario pareigas pareikštos nuomonės arba balsavimo 1. Teismo manymu Protokolo 8 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nors parlamentinis imunitetas visų pirma taikomas pareiškimams, padarytiems Europos Parlamento patalpose, tačiau neatmestina, kad už Parlamento ribų padarytas pareiškimas gali būti einant Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė. Todėl sprendimas, ar tokia nuomonė pareikšta einant pareigas, turi būti priimamas atsižvelgiant į jos pobūdį ir turinį, o ne į vietą, kur ji buvo padaryta 2. Visa tai itin akivaizdu moderniose demokratiškose valstybėse, kur politiniai debatai vyksta ne tik parlamente, bet ir žiniasklaidoje, pradedant nuo pareiškimų spaudai internete. Vis dėlto Teismas akivaizdžiai pripažino, kad ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų turi būti tiesioginis ir akivaizdus 3. Protokolo 8 straipsnyje numatytą parlamentinį imunitetą pagrindžiantis principas Parlamento nario laisvė dalyvauti prasminguose debatuose ir atstovauti savo rinkėjams viešojo intereso klausimais, neprivalant riboti savo pastabų arba pritaikyti savo nuomonės dėl grėsmės būti paduotiems į teismą ar į kitą tokią instituciją 4. Kaip ir reikia tikėtis, tam tikrais atvejais atsiras asmenų, manančių, kad Europos Parlamento nario pareikštos nuomonės yra perdėtos, erzinančios ar įžeidžiančios. Vis dėlto, atviroje ir demokratiškoje visuomenėje nevaržomas dialogas viešojo intereso temomis yra svarbus būtent todėl, kad Parlamento nario puolamojo pobūdžio arba netgi kraštutinių nuomonių iš principo negalima cenzūruoti, jei šios nuomonės tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusios su Parlamento nario pareigų ėjimu (ir jos yra suderinamos su bendru politinių debatų tonu 5 ). Šiuo atveju būtent taip ir yra. A. Gomes kritiška nuomonė apie Portugalijos vyriausybės sprendimą susijusi ne tik su bendro viešojo intereso klausimais (t. y. svarbios karinio jūrų laivyno laivų statyklos privatizacija), bet tiesiogiai ir akivaizdžiai ir su A. Gomes veikla einant Parlamento nario pareigas. Iš tiesų, ši Parlamento narė šiuo klausimu domėjosi Europos Sąjungos lygmeniu, ką parodo, inter alia, klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir kuriuos ji kartu su kitais nariais ar viena pateikė pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles 6. Be to, A. Gomes, komitete teikdama pasiaiškinimą, pateikė įrodymų apie šia tema vykusį išsamų susirašinėjimą su Komisijos nariais J. Almunia ir A. Tajaniu. Kaip paaiškėjo iš komitetui pateiktų dokumentų, klausimas ypač svarbus Europos Sąjungos lygmeniu, nes Europos Komisija dėl Portugalijos vyriausybės sprendimo pradėjo tyrimą dėl valstybės pagalbą reglamentuojančių ES taisyklių pažeidimo 7. Taigi, neginčytina tai, kad A. Gomes pareikšta nuomonė tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusi su 1 Sprendimas Marra, EU:C:2008:579, 27 punktas. 2 Sprendimas Patriciello, EU:C:2011:543, 30 punktas. 3 Sprendimas Patriciello, EU:C:2011:543, 35 punktas. 4 Europos žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje A. / the United Kingdom, Nr /97, 75 punktas, X. 5 Žr m. balandžio 2 d. Europos Parlamento sprendimą dėl prašymo ginti Mario Borghezio imunitetą ir privilegijas (P7_TA(2014)0257). 6 Žr. Komisijai pateiktus klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ( klausimą Nr. E /2013 ir klausimą Nr. E /2013). 7 Žr. Komisijos sprendimą pradėti procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį, OL C 95, , p PE v /10 RR\ doc

9 A. Gomes, kaip Europos Parlamento narės, einamomis pareigomis. A. Gomes atžvilgiu vykdomas persekiojimas dėl minimų teiginių sutrukdytų jai laisvai vykdyti savo, kaip Parlamento narės, įpareigojimus ir aiškiai prieštarautų Protokolo 8 straipsnio loginiam pagrindui. 4. Išvados Remdamasis pirmiau išdėstytomis priežastimis ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui neatšaukti Anos Gomes parlamentinio imuniteto. RR\ doc 9/10 PE v02-00

10 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZUATAI Priėmimo data Galutinio balsavimo rezultatai +: : 0: Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis) Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Viktor Uspaskich Edouard Martin PE v /10 RR\ doc