PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS"

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Nr. Panevėžys Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 4 punktu, visuomenės sveikatos projektų, priemonių, finansuojamų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A-1023, 19 punktu ir atsižvelgdamas į visuomenės sveikatos projektų, priemonių, finansuojamų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos komisijos 2019 m. balandžio 15 d. posėdžio protokolą Nr. 2, t v i r t i n u visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų išlaidų sąmatą (pridedama). Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. Administracijos direktorius Rimantas Pauža

2 2 PATVIRTINTA administracijos direktoriaus įsakymu Nr. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ IŠLAIDŲ SĄMATA Eur; Eil. Nr. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos: Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. lėšų likutis ,94 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 20 proc. lėšų Eur. Iš viso ,94 EUR Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirta suma, Eur 1. maudyklų vandens kokybės ir tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 2. Panevėžio miesto gyventojų VšĮ Panevėžio miesto odontologijos dantų protezavimo programa poliklinika ,94 3. Sportuojame su saule Panevėžio lopšelis-darželis,,draugystė 4. Family play date šeimų žaidimų turnyras VšĮ Šeimos erdvė 5. Panevėžio sporto klubas Sveikas Arčiau vandens 2019 vanduo 6. Panevėžio sporto klubas Sveikas Žvilgsnis pirmyn 2019 vanduo Traumų prevencijos programa Esu aktyvus 8. Vyturys sveikos gyvensenos akademija (7) 9. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa VšĮ Dailusis ornamentas Panevėžio Vyturio progimnazija 600 Respublikinio priklausomybės ligų centro Panevėžio filialas Vaikų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas MB Grigaja Mamos ir vaiko sveikatos raštingumo didinimas MB Grigaja 12. Į ramybę ir harmoniją terapijos Jaunuolių dienos keliu 13. Auga jaunuolynas Asociacija Rožyno bendruomenė Sportuok kitaip sportuok Panevėžio Minties gimnazija visaip Sveiki kaip ąžuolai 4 Panevėžio Ąžuolo progimnazija

3 3 16. Sveikas aš, sveikas tu, sveikata labai svarbu Panevėžio lopšelis-darželis Sigutė Panevėžio specialioji mokykla- Basų kojų pojūčių takas daugiafunkcis Mano metai be žalingų įpročių Panevėžio Rožyno progimnazija 19. Meno terapija vidinė Panevėžio krašto žmonių su negalia harmonija sąjunga Pagalba priklausomybės ligomis sergantiems Panevėžio miesto socialinės rizikos veiksnius patiriantiems gyventojams Panevėžio socialinių paslaugų Fizinis aktyvumas raktas į Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo sveiką bendruomenę mokymo 22. Tuberkuliozės atsparių formų vaistams paplitimo profilaktika VšĮ Panevėžio miesto poliklinika Sveikata išmintingųjų Panevėžio m. savivaldybės viešoji honoraras biblioteka Pėdučių mankšta: pakutenam padukus Panevėžio lopšelis-darželis Pasaka Sportuoju ir judu sveikai gyvenu Panevėžio moksleivių namai Panevėžio Kazimiero Paltaroko Sveikatos oazė 2019 gimnazija Panevėžio Šviesos specialiojo ugdymo Sveikatinimo virusas 28. Šeimų sveikatos laboratorijos Panevėžio pedagogų švietimo Sveikatos receptas 7 Panevėžio lopšelis-darželis Rūta 30. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto Gyvenimo tiltai gimnazija 31. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų Noriu būti stiprus ir sveikas 3 pagrindinė mokykla 32. Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas Panevėžio Žemynos progimnazija 33. Išdrįsk padėti Panevėžio atviras jaunimo Judėk stipriau gyvenk Panevėžio specialiosios olimpiados sveikiau! klubas 35. Neatlygintina donorystė 2019 Panevėžio krašto donorų asociacija Stiprus ir sveikas emociškai 37. Sveikos gyvensenos ambasadoriai Sveikatos stiprinimo ruduo Panevėžyje 39. Psichotropinių medžiagų įtaka lytiškumui 40. Švarių rankų jėga 41. Mes už blaivų ir aktyvų Panevėžį

4 Judėsi laimėsi Kūno kultūros ir sporto diena 44. Estafetės Olimpinės viltys darželinukams 45. Sidabrinė linija psichosocialinė pagalba ir bendravimo telefonu paslauga senyvo amžiaus panevėžiečiams 46.,,Pirmoji pagalba visiems Panevėžio kūno kultūros ir sporto Panevėžio kūno kultūros ir sporto 700 M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas Iš viso , 94 Eur

5 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento registracijos data ir numeris Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją DETALŪS METADUOMENYS administracija , Laisvės a. 20 LT-35, Panevėžys DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Nr. AF-75 ADOC-V1.0 Pasirašymas Rimantas Pauža, Administracijos direktorius RIMANTAS,PAUŽA LT :59:45 (GMT+03:00) XAdES-T :05:25 (GMT+03:00) EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE Sertifikato galiojimo laikas :29: :59:59 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru - i.k LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, administracija, į.k LT", sertifikatas galioja nuo :11:04 iki :11:04 Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( :11:30) Nuorašą suformavo :11:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys