US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved."

Transkriptas

1

2 ATITIKIMO DEKLARACIJA iuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad ¹is RM-165 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Atitikimo deklaracijos kopij± galima rasti svetainìje Perbrauktos ¹iuk¹liù dì¾ìs su ratukais ¾enklas rei¹kia, kad Europos S±jungoje nebetinkam± naudoti gaminç reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitù ¹iuk¹liù. is reikalavimas taikomas ne tik jþsù prietaisui, bet ir kitiems ¹iuo ¾enklu pa¾ymìtiems priedams. Nei¹meskite ¹iù gaminiù kaip kitù nerþ¹iuotù ¹iuk¹liù. Daugiau informacijos ie¹kokite produkto ekologinìje deklaracijoje arba prie specialiosios informacijos apie ¹alç interneto svetainìje adresu Copyright 2006 Nokia. Visos teisìs saugomos çstatymo. Draud¾iama bet kokiu bþdu atgaminti, perduoti, platinti ar i¹saugoti vis± dokument± i¹tisai ar bet kuri± jo dalç be i¹ankstinio ra¹ti¹ko Nokia" leidimo. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ir Pop-Port yra paprasti arba çregistruoti Nokia Corporation" prekiù ¾enklai. Kiti èia minimù gaminiù ar çmoniù pavadinimai gali bþti atitinkamù savininkù firmù vardai arba prekiù ¾enklai. Nokia melodija yra Nokia korporacijos garso ¾enklas. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See iam gaminiui yra suteikta MPEG-4 Visual Patent Portfolio licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla u¾siimanèio vartotojo pagal standart± MPEG-4 Visual Standard sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo

3 med¾iagos tiekìjo pateiktù MPEG-4 vaizdo çra¹ù naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginì, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie med¾iagos naudojim± reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti i¹ MPEG LA, LLC. r. < Nokia" kompanijos veikla pagrçsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. Nokia" pasilieka teisê be i¹ankstinio çspìjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos ¹iame dokumente apra¹ytus gaminius. is prietaisas atitinka jam taikomus direktyvos 2002/95/EC reikalavimus dìl tam tikrù pavojingù med¾iagù naudojimo elektros ir elektroninìje çrangoje. Nokia" neprisiima atsakomybìs u¾ bet kuriù duomenù ar pajamù praradim± arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybiù s±lygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios prie¾astys bþtù juos sukìlusios. io dokumento turinys atspindi esam± padìtç. I¹skyrus taikytinos teisìs reikalavimus, dìl ¹io dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokiù garantijù, nei konkreèiai i¹reik¹tù, nei numanomù, çskaitant garantijas dìl galimybìs panaudoti ¹i± informacij± komerciniais ar konkreèiai paskirèiai pritaikytais tikslais. Nokia" pasilieka teisê bet kuriou metu ir be i¹ankstinio çspìjimo ¹ç dokument± keisti arba jç at¹aukti. Skirtinguose regionuose gali bþti skirtingos galimybìs pasirinkti çvairius produktus. Geriausia susisiekti su arèiausiai Jþsù esanèiu prekybos agentu ir pasiteirauti. Eksporto apribojimai iame prietaise gali bþti reikmenù, technologijù ar programinìs çrangos, kuriems gali bþti taikomi eksporto i¹ JAV ir kitù ¹aliù çstatymai. Çstatymams prie¹taraujantys nukrypimai yra draud¾iami. Modelio numeris Nokia 8800d (Toliau vadinamas Nokia 8800 Sirocco Edition ) /leidimas 1

4 Turinys Turinys Jþsù paèiù saugumui... 6 Bendroji informacija Jþsù telefono pakuotì Funkcijù ap¾valga Kreipties kodai S±rankos prane¹imù paslauga Çvairios med¾iagos parsisiuntimas Paslauga Nokia Care Premium Pagalba Nokia vartotojams internetu Darbo prad¾ia Çdìkite SIM kortelê ir baterij± Baterijos çkrovimas Telefono çjungimas ir i¹jungimas Klaviatþros atidarymas Antena Telefonas Klavi¹ai ir dalys Laukimo re¾imas Skryd¾io aplinka Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga) Skambinimo funkcijos Skambinimas Greitasis rinkimas Patobulintas rinkimas balsu Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti Ry¹io metu veikianèios funkcijos Teksto ra¹ymas Parametrai Nuspìjamasis teksto ra¹ymas Tradicinis teksto ra¹ymas Meniu per¾iþra Meniu atidarymas Prane¹imai Tekstiniai prane¹imai (SMS) SIM prane¹imai Daugiaformaèiai prane¹imai Garso prane¹imai Visa atmintis u¾imta Katalogai El. pa¹to programa Momentiniai prane¹imai (MP) Balso prane¹imai Naujienos Paslaugù komandos Prane¹imù i¹trynimas Prane¹imù parametrai Adresù knyga Adresato paie¹ka Vardù ir telefonù numeriù i¹saugojimas I¹saugokite numerius, duomenis ar atvaizd± Adresù perkìlimas arba kopijavimas Adresato inform acijos tvarkymas Sinchronizavimas Adresatù ir informacijos i¹trynimas Vizitinìs koretelìs Parametrai Grupìs Greitasis rinkimas Informaciniai, paslaugù ir mano numeriai

5 Turinys 8. Ry¹iù ¾urnalas Padìties informacija Parametrai Aplinka Ekrano temos Tonai Ekranas Laikas ir data Mano nuorodos Ry¹iai su i¹oriniais prietaisais Skambinimas Telefonas Telefono priedù parametrai S±ranka Apsaugos parametrai Gamintojo nustatytù parametrù atkþrimas Operatoriaus meniu Galerija Pramogos Vaizdo kamera Garso ir vaizdo (GV) grotuvas Muzikos grotuvas Radijas Diktofonas Ekvalaizeris Tvarkyklì adintuvas Kalendorius Darbù s±ra¹as Tekstiniù çra¹ù programa Çra¹ai Skaièiuoklì Atgalinìs atskaitos laikmatis Chronometras Programos aidimai Kolekcija Nar¹yklì Jungimosi ir naudojimosi paslaugos Nar¹yklìs parengimas Prisijungimas prie paslaugos serverio Tinklalapiù nar¹ymas ymos Vaizdo elementai Apsaugos parametrai Paslaugù dì¾utì Laikinoji atmintis Nar¹yklìs saugumas SIM paslaugos Ry¹ys su kompiuteriu Programù paketas PC Suite Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD Duomenù perdavimo programos Informacija apie baterijas Çkrovimas ir i¹krovimas Nokia baterijù atpa¾inimas Prie¾iþra Papildoma saugumo informacija Abìcìlinì rodyklì

6 Jþsù paèiù saugumui Jþsù paèiù saugumui Perskaitykite ¹ias paprastas taisykles. Nepaisydami ¹iù taisykliù, galite sukelti pavojù arba nusi¾engti çstatymams. Norìdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite i¹samù vartotojo vadov±. ÇJUNKITE SAUGIAI neçjunkite belaid¾io telefono, kai juo naudotis draud¾iama arba kai jis gali sukelti trikd¾ius ar pavojù. SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS Nepa¾eiskite vietiniù çstatymù. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilç. Svarbiausias dalykas, apie kurç turite galvoti vairuodami, saugus eismas. TRIKD IAI Visi belaid¾iai telefonai gali bþti jautrþs trikd¾iams, kurie gali turìti çtakos jù veikimui. I JUNKITE LIGONINÌSE Laikykitìs visù apribojimù. Prie medicininìs çrangos telefon± i¹junkite. I JUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONÌSE Laikykitìs visù apribojimù. Belaid¾iai prietaisai gali sukelti trikd¾ius oro transporto priemonìse. I JUNKITE PILDAMI DEGALUS Nesinaudokite telefonu degalinìse. Nesinaudokite prie degalù ar cheminiù med¾iagù. I JUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETÙ Laikykitìs visù apribojimù. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. NAUDOKITÌS ATID IAI Laikykite telefon± tik çprastai, kaip paai¹kinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos. KVALIFIKUOTA PRIE IÞRA ç gaminç montuoti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai. PRIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamù prietaisù. 6

7 Jþsù paèiù saugumui ATSPARUMAS VANDENIUI Jþsù telefonas nìra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrìkti. ATSARGINÌS KOPIJOS Pasidarykite visos jþsù telefone esanèios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenù laikmenose arba kur nors u¾sira¹ykite ¹i± informacij±. JUNGIMAS PRIE KITÙ PRIETAISÙ Prie¹ prijungdami ¹ç prietais± prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite i¹samias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamù prietaisù. SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Pasirþpinkite, kad telefonas bþtù çjungtas ir veiktù. Paspauskite pabaigos klavi¹± tiek kartù, kiek reikia ekrano turiniui i¹trinti ir paruo¹ti telefon± ry¹iams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerç ir paspauskite skambinimo klavi¹±. Pasakykite, kur esate. Neu¾baikite pokalbio tol, kol jums neleis. Apie jþsù prietais± iame vartotojo vadove apra¹ytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. I¹samesnìs informacijos apie tinklus kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. Jþsù prietaisas yra labai kokybi¹kos konstrukcijos gaminys, turintis nerþdijanèio plieno dangtelius ir çbrì¾imams atsparaus stiklo ekran±. Todìl stenkitìs tinkamai pri¾iþrìti savo telefon±. Naudodamiesi çvairiomis ¹io prietaiso funkcijomis, nepa¾eiskite jokiù çstatymù ir gerbkite kitù ¾moniù privatum± bei jù teises. Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo çra¹us, gerbkite kitù ¾moniù teises bei privatum± ir nepa¾eiskite jokiù çstatymù bei tradicijù. Perspìjimas: norìdami naudotis bet kuriomis ¹io prietaiso funkcijomis, i¹skyrus ¾adintuvo, prietais± çjunkite. Neçjunkite belaid¾io prietaiso, kai jis gali sukelti trikd¾ius ar pavojù. 7

8 Jþsù paèiù saugumui Tinklo paslaugos Norìdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartç su belaid¾io tinklo paslaugù teikìju. Daugelis ¹io prietaiso savybiù priklauso nuo belaid¾io tinklo funkcijù. Gali bþti paslaugù, kurias teikia ne visi tinklai arba dìl kuriù teikimo turìsite kreiptis ç paslaugù teikìj±. Jþsù paslaugù teikìjas gali pateikti papildomù paai¹kinimù, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jù kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali bþti taikomi apribojimai. Pavyzd¾iui, kai kuriuose tinkluose gali bþti neçmanoma siùsti visù ra¹menù ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos. Jþsù paslaugù teikìjas gali nustatyti, kad jþsù prietaise kai kurios funkcijos bþtù i¹jungtos ar neçjungtos. Tokiu atveju ¹ios funkcijos nebus rodomos jþsù prietaiso meniu. Gali bþti, jog jþsù prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustaèius ¹iuos parametrus, gali bþti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. is prietaisas ry¹iui gali naudoti TCP/IP protokolù pagrindu veikiantç WAP 2.0 protokol± (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos tekstiniai prane¹imai, daugiaformaèiai prane¹imai, momentiniai prane¹imai, el. pa¹tas, mobiliojo interneto paslaugos, çvairios med¾iagos ir programù parsisiuntimo funkcijos, telefone ir nutolusiame interneto serveryje esanèiù duomenù sinchronizacija gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas. Bendroji atmintis T± paèi± prietaiso atmintç gali naudoti ¹ios funkcijos: adresù knyga, tekstiniai ir momentiniai prane¹imai, el. pa¹tas, balso komandos, kalendorius, programa Darbai, Java TM ¾aidimai ir pramogos, tekstiniù çra¹ù programa. Naudojant vien± ar daugiau ¹iù funkcijù, gali suma¾ìti atminties kitoms t± paèi± atmintç naudojanèioms funkcijoms. Pavyzd¾iui, daug Java programù gali u¾imti vis± atmintç. Bandant naudoti funkcij±, kuri dalijasi bendr±ja atmintimi su kitomis funkcijomis, jþsù prietaisas gali parodyti prane¹im± apie tai, kad visa atmintis u¾imta. Tokiu atveju, prie¹ atlikdami kokius nors kitus veiksmus, i¹trinkite i¹ bendrosios atminties dalç informacijos ir çra¹ù. Kai kurioms funkcijoms, pavyzd¾iui, Java programoms, be bendrosios atminties dar gali bþti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis. Turìkite omeny, kad galerijos failams yra skirta kita atmintis. I¹samesnì informacija pateikta skyrelyje Galerija psl

9 Jþsù paèiù saugumui Priedai Keletas praktiniù taisykliù apie priedus Visus prietaiso priedus laikykite ma¾iems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai atjungiate bet kurio priedo srovìs laid±, traukite u¾ ki¹tuko, o ne u¾ laido. Da¾nai tikrinkite, ar visi automobilyje çmontuoti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai. Sudìtingus prietaiso priedus automobilyje gali çmontuoti tik kvalifikuotas specialistas. 9

10 Bendroji informacija Bendroji informacija Modelio numeris Nokia 8800d (Toliau vadinamas Nokia 8800 Sirocco ) Jþsù telefono pakuotì Pakuotìje rasite: Telefonas Nokia 8800 Sirocco Dvi Nokia baterijos BP-6X Ne¹iojamasis Nokia çkroviklis AC-3 Stalinis Nokia çkroviklis DT-16 Laisvù rankù Nokia çranga su mikrofonu HS-15 Belaidì Nokia Bluetooth ry¹iu veikianti laisvù rankù çranga su mikrofonu HS-64W Nokia dìklas CP-104 Zom¹inê valyti skirt± ¹luostê Vartotojo vadov± Knygelê Kompaktinç disk± Atsi¾velgiant ç ¹alç, kurioje pirkote telefon±, ar paslaugù teikìj±, su telefonu gali bþti pateikti skirtingi priedai. Jeigu pakuotìje neradote ko nors i¹ anksèiau pateikto s±ra¹o, kreipkitìs ç pardavìj±. Prie¹ naudodamiesi telefonu, pirmiausia ç jç turite çdìti SIM kortelê, çdìti ir çkrauti baterij±. r. Çdìkite SIM kortelê ir baterij±, 16 psl. Kad nesubrai¾ytumìte prietaiso, ne¹iokite jç tik dìkle. Telefonui valyti skirta ¹luoste nevalykite kitù daiktù. 10

11 Bendroji informacija Funkcijù ap¾valga Jþsù telefone yra daug kasdien reikalingù funkcijù: kalendorius, laikrodis, ¾adintuvas, radijas, muzikos grotuvas, vaizdo kamera. Jþsù telefonas taip pat vykdo toliau i¹vardytas funkcijas. Paspartinti GSM evoliucijos (EDGE) duomenys (¾r. Paketiniai duomenys 65 psl.). I¹plìstinì hiperteksto kalba (XHTML) (¾r. Nar¹yklì 90 psl.). El. pa¹to programa (¾r. El. pa¹to programa 38 psl.). Java 2 Micro Edition (J2ME TM ) (¾r. Programos 87 psl.). Belaidis Bluetooth ry¹ys (¾r. Belaid¾io Bluetooth ry¹io technologija, 63 psl. Duomenù sinchronizacija i¹ kito telefono, nenaudojant SIM kortelìs (¾r. Duomenù perdavimas ç arba i¹ suderinamo prietaiso, 67 psl.) Çjunk ir dirbk tipo tinklo paslauga s±rankos parametrams gauti (¾r. Telefono çjungimas ir i¹jungimas, 18 psl. ir S±ranka, 70 psl.) Kreipties kodai Apsaugos kodas Apsaugos kodas (5 10 skaitmenù) padeda apsaugoti telefon± nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas yra Kaip pakeisti kod± ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautù, ¾r. Apsaugos parametrai, 72 psl. PIN kodai PIN (asmens tapatybìs) ir UPIN (universalusis asmens tapatybìs) kodai (4 8 skaitmenù) padeda apsaugoti SIM kortelê nuo neleistino naudojimo. r. Apsaugos parametrai 72 psl. PIN2 kodas (4 8 skaitmenù) gali bþti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms. Modulio PIN kodas reikalingas informacijai i¹ apsaugos modulio gauti. r. Apsaugos modulis 96 psl. 11

12 Bendroji informacija Para¹o PIN kodas reikalingas skaitmeniniam para¹ui çvesti. r. Skaitmeninis para¹as 97 psl. PUK kodai PUK (asmeninis atblokavimo) ir UPUK (universalusis asmeninis atblokavimo) kodai (8 skaitmenù) atitinkamai reikalingi u¾blokuotiems PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenù) reikalingas u¾blokuotam PIN2 kodui pakeisti. Draudimo slapta¾odis Draudimo slapta¾odis (4 skaitmenù) reikalingas naudojant funkcij± Skambuèiù draudimas. r. Apsaugos parametrai 72 psl. S±rankos prane¹imù paslauga Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzd¾iui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS ar nutolusio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi bþti nustatyti teisingi s±rankos parametrai. Gali bþti galimybì gauti parametrus tiesiai ç telefon± s±rankos prane¹imu. Gavê parametrus, turite i¹saugoti juos savo telefone. Paslaugos teikìjas gali pateikti PIN kod±, reikaling± parametrams i¹saugoti. Apie galimybê gauti parametrus teiraukitìs tinklo operatoriaus, paslaugù teikìjo, artimiausio çgaliotojo Nokia atstovo arba aplankykite Nokia svetainìs ( pagalbos skyriù. Gavê s±rankos prane¹im±, ekrane pamatysite prane¹im± Gautas s±rankos param. rinkinys.... Jei norite i¹saugoti parametrus, pasirinkite Rodyti > Saugoti. Jei telefono ekrane pasirodys prane¹imas Çveskite parametrù PIN:, çveskite parametrù PIN kod± ir pasirinkite Gerai. PIN kodo teiraukitìs parametrus atsiuntusio paslaugù teikìjo. Jei prie¹ tai nebuvo i¹saugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra i¹saugomi ir nustatomi kaip numatytieji s±rankos parametrai. Kitu atveju telefonas pateikia klausim± Çjungti i¹saugotus s±rankos parametrus? 12

13 Bendroji informacija Norìdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite U¾dar. arba Rodyti > I¹trinti. Apie parametrù nustatym± ¾r. S±ranka 70 psl. Çvairios med¾iagos parsisiuntimas Naudodami ¹ç telefon±, veikiausiai galìsite i¹ tinklalapiù parsisiùsti çvairios med¾iagos (tinklo paslauga), pavyzd¾iui, ekrano temù, tonù ir vaizdo çra¹ù. Pasirinkite parsisiuntimo funkcij± (pavyzd¾iui, atidarê meniu Galerija). Kur rasti parsisiuntimo funkcij±, skaitykite atitinkamo meniu paai¹kinime. Apie çvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitìs paslaugù teikìjo. Svarbu ¾inoti: naudokitìs tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siþlo pakankam± apsaug± nuo kenksmingos programinìs çrangos. Paslauga Nokia Care Premium Çsigijê telefon± Nokia 8800 Sirocco turite teisê 24 mìnesius nuo pirkimo datos naudotis Nokia ypatingos prie¾iþros paslauga. Toliau apra¹ytas ¹ios paslaugos turinys (tam tikrose ¹alyse*): Jþsù telefonui Nokia 8800 suteikiama 24 mìnesiù garantija** Pirmenybinì paslauga** tam tikrose Nokia taisyklose. Informacijos apie Nokia taisyklas, siþlanèias pirmenybines taisymo paslaugas, ie¹kokite svetainìje arba paskambinkite toliau pateiktais telefonais. Taip pat savo vietovìje galite apsilankyti Nokia taisykloje, siþlanèioje çprastas taisymo paslaugas. Be to, galite naudotis Nokia klientù aptarnavimo centro paslauga u¾ vietinç skambinimo mokestç. Nokia kliento aptarnavimo centro darbo valandas ir telefono numerius rasite toliau pateiktame s±ra¹e. 13

14 Bendroji informacija alis Vietinis telefono numeris ypatingoms Nokia prie¾iþros paslaugoms Darbo valandos (vietiniu laiku) alis Vietinis telefono numeris ypatingoms Nokia prie¾iþros paslaugoms Darbo valandos (vietiniu laiku) Airija I-V 9-21 Austrija I-VI 9-21 Belgija I-V 9-21 Èekija I-V 9-18 Danija I-V 9-21 Estija I-V 9-17 Graikija I-V 8-17 Ispanija I-V 9-21, VI 9-16 Italija I-V 9-21 Malta I-V 9-21 Norvegija I-V 9-21 Olandija I-V 9-21 Portugalija I-V 9-18 Prancþzija I-V 9-21 Rumunija I-V 9-18 Rusija +7(495) I-V 8-20 Slovakija (02) I-V 9-18 Suomija I-V 9-21 Jungtinì Karalystì I-V 9-21 vedija I-V 9-21 Kipras I-V 8-17 Latvija I-V 9-17 veicarija I-VI 9-21 Turkija I-VII

15 Bendroji informacija alis Vietinis telefono numeris ypatingoms Nokia prie¾iþros paslaugoms Darbo valandos (vietiniu laiku) alis Vietinis telefono numeris ypatingoms Nokia prie¾iþros paslaugoms Darbo valandos (vietiniu laiku) Lenkija I-V 9-18 Lietuva I-V 9-17 Liuksemburgas I-V 9-21 Ukraina I-VII 9-20 Vengrija I-V 9-18 Vokietija I-V 9-21 * Kiekvienoje ¹alyje paslaugù turinys gali skirtis. I¹samesnìs informacijos ie¹kokite svetainìje arba jþsù ¹aliai skirtoje Nokia interneto svetainìje. ** Priklauso nuo Nokia galutinio vartotojo garantijos s±lygù. Europos ¾emyne 24 mìnesiù garantija produktui taikoma ¹iose ¹alyse: Europos S±jungos ¹alyse narìse, Azerbaid¾ane, Baltarusijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Gruzijoje, Islandijoje, Izraelyje, Kazachstane, Makedonijoje, Moldovoje, Mongolijoje, Norvegijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Serbijoje, Juodkalnijoje, veicarijoje, Turkijoje, Ukrainoje. Pagalba Nokia vartotojams internetu Naujausios ¹io vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiùsti siþlomù failù ir paslaugù, susijusiù su jþsù Nokia gaminiu, ie¹kokite svetainìje arba jþsù ¹aliai skirtoje Nokia svetainìje. 15

16 Darbo prad¾ia 1. Darbo prad¾ia Çdìkite SIM kortelê ir baterij± Prie¹ i¹imdami baterij±, visuomet i¹junkite prietais± ir atjunkite jç nuo çkroviklio. Visas SIM korteles laikykite ma¾iems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Informacijos apie galimybê naudotis SIM kortelìs paslaugomis teiraukitìs savo SIM kortelìs pardavìjo. Pardavìjas gali bþti paslaugù teikìjas, tinklo operatorius ar kitas pardavìjas. iame prietaise galima naudoti baterij± BP-6X. SIM kortelì ir jos gnybtai lengvai pa¾eid¾iami: brai¾osi ir lenkiasi, todìl j± dedant reikìtù elgtis labai atsargiai. Norìdami nuimti galinç telefono dangtelç, paspauskite jo atleidimo 1 mygtukus ç ¹onus (1) ir nustumkite dangtelç nuo telefono (2). 1 2 I¹imkite baterij±, kaip parodyta paveikslìlyje (3). Çdìkite SIM kortelê (4). Patikrinkite, ar SIM kortelì çdìta teisingai, ar auksiniai kortelìs kontaktai atsukti ç apaèi±. 16

17 Darbo prad¾ia Çdìkite baterij± (5). Patikrinkite, ar teisingai nukreipti baterijos kontaktai. Visada naudokite originalias Nokia baterijas. r. Nokia baterijù atpa¾inimas 103 psl. Çstumkite galinç dangtelç ç jo viet± (6). Baterijos çkrovimas Perspìjimas: su ¹io modelio prietaisu naudokite tik Nokia aprobuotas baterijas, çkroviklius ir priedus. Kitokiù rþ¹iù priedù naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali bþti pavojinga. Patikrinkite çkroviklio, kurç rengiatìs naudoti su ¹iuo prietaisu, modelio numerç. Su ¹iuo prietaisu galima naudoti çkroviklç AC-3. Pasiteiraukite pardavìjo, kurie priedai yra aprobuoti. Çkroviklio laido ki¹tuk± çki¹kite ç lizd± telefono apaèioje. Çki¹kite çkroviklç ç sieninç lizd±. Jei baterija visai i¹sikrovusi, gali praeiti kelios minutìs, kol ekrane pasirodys çkrovos juostelì arba bus galima skambinti. Çkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo çkroviklio ir baterijos. Pavyzd¾iui, baterija BP-6X çkrovikliu AC-3 çkraunama ma¾daug per 3 valandas, kai telefonas veikia laukimo re¾imu. 17

18 Darbo prad¾ia Stalinis çkroviklis DT-16 Staliniu krovikliu galima çkrauti ne tik telefono, bet ir atsarginê baterij± tuo pat metu. J± galima çkrauti çkrovikliais AC-3 arba AC-4. Telefono baterijos çkrovos lygis rodomas telefono ekrane. Baltas ¹viesos diodas stalinio çkroviklio apaèioje rodo atsarginìs baterijos çkrovos lygç: Diodas ¹vyti silpnai, kai stalinis çkroviklis yra tu¹èias, jame yra tik telefonas (telefono baterija visi¹kai çkrauta arba kraunama) arba kai jame yra ir telefonas, ir visi¹kai çkrauta atsarginì baterija. Diodas nuolat vyti, kai atsarginì baterija yra kraunama. I¹ìmus telefon± i¹ çkroviklio arba visi¹kai çkrovus telefono baterij±, toliau kraunama atsarginì baterija. Norìdami diod± çjungti arba i¹jungti, paspauskite ir palaikykite mygtuk± u¾pakalinìje stalinio çkroviklio pusìje. Jei diodo nesimato, nors jþs ir nei¹jungìte jo paspausdami mygtuk±, gali bþti, jog çkroviklis, prijungtas prie stalinio çkroviklio, yra nesuderinamas arba atsarginìs baterijos temperatþra per auk¹ta. Patikrinkite, ar çkroviklis yra suderinamas ir naudokite tik suderinamus Nokia çkroviklius. Jei atsarginì baterija yra pernelyg çkaitusi, ji nekraunama. Atvìsus atsarginei baterijai, vìl çsijungia çkroviklis ir pradeda ¹vytìti diodas. Telefono çjungimas ir i¹jungimas Perspìjimas: neçjunkite belaid¾io telefono, kai juo naudotis draud¾iama arba kai jis gali sukelti trikd¾ius ar pavojù. Paspauskite ir palaikykite çjungimo mygtuk± kaip parodyta paveikslìlyje. Jei pra¹oma çvesti PIN arba UPIN kod±, çra¹ykite jç (ekrane rodomos ¾vaig¾dutìs ****) ir pasirinkite Gerai. Çjungus telefon± pirm± kart± ir jam veikiant laukimo re¾imu (21 psl.) pamatysite pra¹ym± gauti s±rankos parametrus i¹ savo paslaugù tiekìjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba 18

19 Darbo prad¾ia atmeskite pra¹ym±. r. funkcijos Prisijungti prie paramos svetainìs apra¹± 71 psl. ir skyrelç S±rankos prane¹imù paslauga 12 psl. Nustatykite laik±, juost± ir dat± Çveskite vietos laik±, i¹sirinkite laiko juost± pagal savo gyvenam±j± viet±, atsi¾velgdami ç skirtumus pagal vidutinç Grinvièo laik± (GMT) ir çveskite dat±. r. Laikas ir data 61 psl. Klaviatþros atidarymas Norìdami atidaryti klaviatþr±, stumkite vir¹utinê telefono dalç, kaip parodyta paveikslìlyje. Antena Jþsù prietaise yra vidinì antena. Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siùstuvais, kai prietaisas çjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Lieèiant anten± gali pablogìti ry¹io kokybì ir prietaisas gali naudoti daugiau energijos nei çprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija i¹sikraus lìèiau, jei naudodami prietais± neliesite jo antenos srities. 19

20 Telefonas 2. Telefonas Klavi¹ai ir dalys Çjungimo klavi¹as (1). Vaizdo kameros lê¹is (2) Garsiakalbis (3) Baterijos dangtelio atleidimo mygtukai (4) Ausinì (5) Kairysis pasirinkimo klavi¹as (6) De¹inysis pasirinkimo klavi¹as (7) Skambinimo klavi¹as (8) Ry¹io pabaigos klavi¹as (9) Nar¹ymo mygtukas (10) Vidurinis pasirinkimo klavi¹as (11) Klaviatþra (12) Mikrofonas (13) Çkroviklio jungtis (14) Jungtis priedams (15). Laisvù rankù çranga su mikrofonu HS-15, pasukamas segtukas. 20

21 Telefonas Laukimo re¾imas Telefono re¾imas, kai telefonas yra paruo¹tas naudoti neçvedus jokiù ra¹menù, vadinamas laukimo re¾imu. Ry¹io tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas (1) Vietos korinio ry¹io tinklo signalo stiprumas (2) Baterijos çkrovos lygis (3) Kairiojo pasirinkimo klavi¹o funkcija yra Svarbþs (4) arba kitos funkcijos nuoroda. r. Kairysis pasirinkimo klavi¹as 62 psl. Vidurinio pasirinkimo klavi¹o funkcija Meniu (5). De¹inysis pasirinkimo klavi¹as yra Vardai (6) (pasirinkus ¹i± funkcij± atidaromas meniu Vardai) arba kita jþsù pasirinkta funkcija. r. De¹inysis pasirinkimo klavi¹as 62 psl. Taip pat vir¹ de¹iniojo pasirinkimo klavi¹o gali bþti rodoma operatoriaus funkcija, kuri± pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis. Nuorodos Norìdami atidaryti rinktù numeriù s±ra¹±, vien± kart± paspauskite skambinimo klavi¹±. Norìdami paskambinti kam nors, pasirinkite norim± numerç ar vard± ir paspauskite skambinimo klavi¹±. Norìdami atidaryti nar¹yklê, palaikykite paspaudê 0. Norìdami patikrinti savo balso pa¹to dì¾utê, palaikykite paspaudê 1. Kai kurias funkcijas galima çjungti nar¹ymo mygtuku. r. Nar¹ymo mygtukas 62 psl. Norìdami pereiti i¹ bet kokios aplinkos ç tyli± aplink±, paspauskite ir palaikykite mygtuk± #. Norìdami pakeisti aplink±, atsidarykite aplinkù s±ra¹±: trumpai paspauskite çjungimo klavi¹± ir i¹sirinkite norim± aplink± i¹ s±ra¹o. 21

22 Telefonas Energijos taupymo funkcijos Jþsù telefonas taupo baterijos energij± veikdamas laukimo re¾imu, jei nìra naudojamas. ios funkcijos gali bþti naudojamos arba ne. r. Energijos taupymo bþsena, 61 psl. ir Pristabdyta elgsena, 61 psl. Simboliai Turite neperskaitytù prane¹imù. Telefonas u¾fiksavo praleist± ry¹ç. r. Ry¹iù ¾urnalas 57 psl. Klaviatþra yra u¾rakinta. r. Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga) 23 psl. Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis prane¹imas, jei parametro Priimamojo ry¹io signalas reik¹mì nustatyta Be garso ir parametro Prane¹imo priìmimo tonas reik¹mì nustatyta Be garso. r. Tonai 59 psl. adintuvas yra Çjungtas. r. adintuvas 82 psl., Jei pasirenkamas Nuolatinis paketiniù duomenù ry¹io re¾imas ir tokio tipo ry¹ys yra çmanomas, ekrane rodomas atitinkamas simbolis. r., Paketiniai duomenys, 65 psl., Nustatytas GPRS arba EGPRS tinklo ry¹ys., Ry¹ys GPRS arba EGPRS yra sustabdytas (u¾laikytas). Bluetooth ry¹io simbolis. r. Belaid¾io Bluetooth ry¹io technologija 63 psl. Skryd¾io aplinka Galite i¹jungti visas radijo da¾niù funkcijas ir vis tiek turìti galimybê naudotis ¾aidimais, kuriems nereikia tinklo, kalendoriumi ir telefonù numeriais. Naudokite skryd¾io aplink±, kai bþnate aplinkoje, kuri yra veikiama radijo bangù skrisdami oro transporto priemonìmis ar ligoninìse. Kai yra çjungta skryd¾io aplinka, rodomas ¾enklas. 22

23 Telefonas Pasirinkite Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Çjungti arba Konfigþruoti. Norìdami i¹jungti skryd¾io aplink±, pasirinkite bet kuri± kit± aplink±. Nustatê skryd¾io aplink± galite paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Çveskite skubios pagalbos tarnybos telefono numerç, paspauskite skambinimo klavi¹± ir pasirinkite Taip, kai jþsù paklaus Norìdami skambinti, turite çjungti kit± aplink±. I¹jungti skryd¾io aplink±? Telefonas bandys paskambinti skubios pagalbos tarnybai. Kai skambutis skubios pagalbos tarnybai yra baigiamas, telefonas automati¹kai persijungia ç çprastinê aplink±. Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga) Norìdami i¹vengti netyèiniù klavi¹ù paspaudimù, galite u¾rakinti klaviatþr±. Norìdami u¾rakinti klaviatþr± ir çjungimo klavi¹±, u¾darykite slankùjç dangtelç ir paspauskite U¾rak.; arba pasirinkite Meniu ir ma¾daug per 3,5 sekundìs paspauskite *. Norìdami atrakinti klaviatþr±, atidarykite slankiojam±jç dangtelç arba pasirinkite Atrak. > ir per 1,5 sekundìs paspauskite Gerai. Jeigu Klaviatþros apsauga Çjungta, surinkite apsaugos kod± (jei pasirodys atitinkamas pra¹ymas). Norìdami atsiliepti, kai çjungta klaviatþros apsauga, paspauskite skambinimo klavi¹±. Kai baigiate ry¹ç arba atsisakote atsiliepti, klaviatþra u¾sirakina automati¹kai. Apie funkcijas Automatinì klaviatþros apsauga ir Klaviatþros apsauga, ¾r. Telefonas 69 psl. Kai çjungta klaviatþros apsauga, gali bþti çmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, u¾programuotu jþsù prietaise. 23

24 Skambinimo funkcijos 3. Skambinimo funkcijos Skambinimas 1. Surinkite telefono numerç kartu su vietovìs kodu. Jei norite i¹trinti neteising± ra¹menç, pasirinkite I¹trinti. Kai skambinate ç u¾sienç, du kartus paspauskite *, kad çvestumìte tarptautinio skambuèio ¾enkl± (¾enklas + pakeièia pirmus tarptautinio skambuèio kodo skaitmenis). Tada çveskite ¹alies kod±, vietovìs kod± (be nereikalingù pirmùjù nuliù) bei telefono numerç. 2. Norìdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavi¹±. 3. Norìdami baigti ry¹ç arba nebeskambinti, paspauskite ry¹io pabaigos klavi¹± arba u¾darykite slankiojam±jç dangtelç. Skambinimas pasirinkus adresato kortelê Kaip surasti vard± ar telefono numerç, kurç i¹saugojote Adresù knyga, ¾r. Adresato paie¹ka, 53 psl. Paspauskite skambinimo klavi¹±, kad telefonas pradìtù rinkti pasirinkt± numerç. Vìliausiai rinkto numerio perrinkimas Norìdami pamatyti s±ra¹± 20 numeriù, kuriais vìliausiai skambinote arba bandìte skambinti, telefonui veikiant laukimo re¾imu vien± kart± paspauskite skambinimo klavi¹±. Norìdami skambinti kuriuo nors numeriu, pa¾ymìkite jç arba atitinkam± vard± ir paspauskite skambinimo klavi¹±. Greitasis rinkimas Telefono numerç galite susieti su kuriuo nors i¹ greitojo rinkimo klavi¹ù nuo 2 iki 9. r. Greitasis rinkimas 56 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors i¹ toliau apra¹ytù bþdù. Paspauskite greitojo rinkimo klavi¹± ir skambinimo klavi¹±. Jei Greitasis rinkimas Çjungtas, palaikykite paspaudê greitojo rinkimo klavi¹±, kol prasidìs rinkimas. r. funkcijos Greitasis rinkimas apra¹± skyrelyje Skambinimas 68 psl. 24

25 Skambinimo funkcijos Patobulintas rinkimas balsu Telefono numerç galite surinkti tiesiog i¹tardami vard±, i¹saugot± telefono adresù knygoje. Su visomis telefono adresù knygoje esanèiomis adresatù kortelìmis automati¹kai susiejamos balso komandos. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie tai, kaip nustatyti kalb±, ¾r. Atkuriamo balso kalba apra¹e, skyrelyje Telefonas, 69 psl. Prie¹ rinkdami numerç balsu, i¹junkite program±, kuri siunèia ar priima duomenis paketiniù duomenù ry¹iu. 1. Telefonui veikiant laukimo re¾imu, palaikykite paspaudê de¹inçjç pasirinkimo klavi¹±. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo prane¹imas Kalbìkite. Norìdami rinkti numerç balsu, kai naudojate suderinam± laisvù rankù çrang± su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudê çrangos mygtuk±. 2. Ai¹kiai i¹tarkite balso komand±. Jei balso komanda atpa¾inta, rodomas atitikmenù s±ra¹as. Telefonas atkuria balso komand±, rodom± s±ra¹o prad¾ioje. Ma¾daug po 1,5 sekundìs telefonas surenka numerç. Jei surenkamas neteisingas numeris, i¹ s±ra¹o rankiniu bþdu i¹sirinkite kit± çra¹±. Pastaba: gali bþti nelengva naudoti balso ¾ymeklius triuk¹mingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todìl neturìtumìte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybìmis. Funkcija, leid¾ianti i¹rinkti telefono numerç balsu, yra pana¹i ç rinkim± balsu. r. Balso komandos 63 psl. Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavi¹± arba atidarykite slankiojam±jç dangtelç. Norìdami baigti ry¹ç, paspauskite ry¹io pabaigos klavi¹± arba u¾darykite slankiojam±jç dangtelç. Jei nenorite atsiliepti ç skambutç, kai slankiojamasis dangtelis yra atidarytas, paspauskite ry¹io pabaigos klavi¹±. 25

26 Skambinimo funkcijos Norìdami i¹jungti skambìjimo ton±, pasirinkite Tyliai. Tada atsiliepkite arba atsisakykite atsiliepti. Patarimas: jei funkcija ry¹iams peradresuoti (pavyzd¾iui, ç balso pa¹to dì¾utê) çjungta Peradresuoti, kai u¾imta, atsisakant priimamo ry¹io jis taip pat bus peradresuotas. r. Skambinimas 68 psl. Jei prie telefono prijungta suderinama laisvù rankù çranga su mikrofonu ir su specialiu mygtuku, norìdami atsiliepti ir baigti ry¹ç, paspauskite t± mygtuk±. Ry¹io laukimas Norìdami atsiliepti ç laukiantç ry¹ç aktyviojo ry¹io metu, paspauskite skambinimo klavi¹±. Pirmasis ry¹ys u¾laikomas. Norìdami u¾baigti aktyvùjç ry¹ç, paspauskite ry¹io pabaigos klavi¹±. Apie funkcijos Ry¹io laukimas çjungim± ¾r. skyrelyje Skambinimas, 68 psl. Ry¹io metu veikianèios funkcijos Daugelis funkcijù, kuriomis naudojatìs ry¹io metu, yra tinklo paslaugos. Norìdami su¾inoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Norìdami sustiprinti ar susilpninti gars± ry¹io metu, spauskite nar¹ymo mygtuk± de¹inìn arba kairìn. Pasirinkite Funkc. ir reikiamas funkcijas i¹ toliau i¹vardytùjù. I¹jungti mikrofon± arba Çjungti mikrofon±, Adresù knyga, Meniu, Çra¹yti, U¾rakinti klaviatþr±, Garsiakalbis arba Ragelis, tinklo paslaugos U¾laikyti arba Têsti u¾laikyt±, Atsiliepti ir Atmesti, Naujas ry¹ys, Siùsti DTMF (siùsti tonù sekas), Sukeisti ry¹ius (persijungti i¹ aktyviojo ry¹io ç u¾laikyt±jç ar atvirk¹èiai), Aktyvù su u¾laik. (sujungti u¾laikyt±jç ry¹ç su aktyviuoju ry¹iu bei i¹jungti i¹ naujo ry¹io savo 26

27 Skambinimo funkcijos telefon±), Konferencija (u¾megzti konferencinç ry¹ç, kuriame gali dalyvauti penki ¾monìs, çskaitant jus), Çtraukti ç konferenc., Kalbìti asmeni¹kai (kalbìti su kuo nors asmeni¹kai konferencinio ry¹io metu), Baigti ry¹ç, Baigti visus ry¹ius. Perspìjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai çjungtas garsiakalbis, nes i¹ jo sklindantis garsas gali bþti labai stiprus. 27

28 Teksto ra¹ymas 4. Teksto ra¹ymas Tekst± ra¹yti (pavyzd¾iui, kai ra¹ote prane¹imus) galite dviem bþdais: tradiciniu arba nuspìjamuoju. Kai tekst± ra¹ote tradiciniu bþdu, paspauskite skaièiaus klavi¹± (1 9) kelet± kartù, kol pasirodys norimas ra¹muo. Tekst± ra¹ydami nuspìjamuoju bþdu, vienu klavi¹o paspaudimu galite para¹yti vien± raidê. Kai ra¹ote tekst± nuspìjamuoju bþdu, ekrano vir¹uje, kairìje pusìje, rodomas simbolis, tradiciniu bþdu. alia teksto ra¹ymo bþdo simbolio rodomas raid¾iù skyriù ¾ymintis simbolis:, arba. Jei norite pakeisti raid¾iù skyriù (did¾i±sias ç ma¾±sias arba atvirk¹èiai), paspauskite #. rodo skaièiù ra¹ymo re¾im±. Norìdami çjungti skaièiù re¾im± vietoje raid¾iù, palaikykite paspaudê # ir pasirinkite Skaièiù re¾imas. Parametrai Norìdami nustatyti kit± ra¹om±j± kalb± nei nustatyta Telefono kalba, pasirinkite Funkc. > Ra¹omoji kalba. Nuspìjamuoju bþdu tekst± galima ra¹yti tik tomis kalbomis, kurios yra s±ra¹e. Norìdami çjungti nuspìjam±jç teksto ra¹ymo bþd±, pasirinkite Funkc. > Çjungti nuspìjim±, norìdami çjungti tradicinç teksto ra¹ymo bþd±, pasirinkite Funkc. > I¹jungti nuspìjim±. Nuspìjamasis teksto ra¹ymas Naudodami nuspìjam±jç teksto ra¹ymo bþd±, galite greitai ra¹yti tekst± telefono klavi¹ais ir naudodami vidinç jo ¾odyn±. 1. Pradìkite ra¹yti ¾odç klavi¹ais 2 9. Kad çra¹ytumìte vien± raidê, kiekvien± klavi¹± turite paspausti po vien± kart±. odis keièiasi po kiekvieno paspaudimo. 28

29 Teksto ra¹ymas 2. Jei baigìte ra¹yti ¾odç ir jis yra teisingas, patvirtinkite ¾odç paspausdami klavi¹± 0. Jei ¾odis neteisingas, paspauskite klavi¹± * kelet± kartù arba pasirinkite Funkc. > Atitikmenys. Kai atsiras norimas ¾odis, pasirinkite Naudoti. Jeigu po ¾od¾io, kurç norìjote para¹yti, rodomas klaustukas (?), ¹io ¾od¾io ¾odyne nìra. Norìdami çtraukti ¾odç ç ¾odyn±, pasirinkite Paraid¾. Para¹ykite ¾odç (tradiciniu bþdu) ir pasirinkite Saugoti. Sudurtiniù ¾od¾iù ra¹ymas Çveskite pirm±j± ¾od¾io dalç. Patvirtinkite jç, spausdami nar¹ymo mygtuk± ç de¹inê. Para¹ykite paskutinê ¾od¾io dalç ir patvirtinkite ¾odç. Tradicinis teksto ra¹ymas Paspauskite skaièiaus klavi¹± (1 9) kelet± kartù, kol pasirodys norimas ra¹muo. Ne visi skaièiaus klavi¹u ra¹omi ra¹menys yra nurodyti ant to klavi¹o. Galimi ra¹menys priklauso nuo pasirinktos ra¹omosios kalbos. r. Parametrai 28 psl. Jei kita norima raidì ra¹oma tuo paèiu klavi¹u kaip ir toji, kuri buvo para¹yta paskutinì, palaukite, kol pasirodys ¾ymeklis, arba ç bet kuri± pusê spustelìkite nar¹ymo mygtuk± ir ra¹ykite raidê. Da¾niausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ¾enklus galima ra¹yti klavi¹u 1. 29

30 Meniu per¾iþra 5. Meniu per¾iþra Telefone yra daug ç meniu sugrupuotù funkcijù. Meniu atidarymas 1. Norìdami atidaryti meniu, paspauskite Meniu. Norìdami pakeisti meniu vaizd±, pasirinkite Funkc. > Pagr. meniu vaizdas > S±ra¹as arba Tinklelis. Norìdami sukeisti meniu vietomis, nueikite prie meniu, kurç norite perkelti ir pasirinkite Funkc. > Sutvarkyti > Perkelti. Kelkite meniu iki tos vietos, kur norite jç çdìti ir pasirinkite Gerai. Jei norite i¹saugoti pakeitim±, pasirinkite Atlikta > Taip. 2. Per¾iþrìkite meniu ir pasirinkite, pavyzd¾iui, Parametrai. 3. Jei meniu turi ¾emesnio lygmens meniu, pasirinkite norim± i¹ pastarùjù, pavyzd¾iui, Skambinimas. 4. Jei pasirinktas meniu turi ¾emesnio lygmens meniu, pasirinkite norim± i¹ pastarùjù, pavyzd¾iui, Atsiliepimas bet kuriuo klavi¹u. 5. Pasirinkite norim± meniu, funkcij± ar parametr±. 6. Norìdami grç¾ti ç ankstesnç meniu lygmenç, pasirinkite Atgal. Norìdami u¾daryti meniu, pasirinkite U¾dar. Meniu, ¾emesnio lygio meniu ir parametrù funkcijos yra sunumeruotos. Norìdami jas naudoti, galite naudoti nuorodù numerius. Norìdami atidaryti meniu, paspauskite Meniu. Per dvi sekundes greit çveskite meniu funkcijos, kuri± norite naudoti, nuorodos numerç. Norìdami naudoti meniu funkcijas pirmojo lygio meniu, çveskite 0 ir 1. 30

31 Prane¹imai 6. Prane¹imai Prane¹imù paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir jþsù paslaugù teikìjas. Pastaba: kai siunèiate prane¹imus, jþsù telefone gali pasirodyti ¾od¾iai Siunèia prane¹im±. ie ¾od¾iai rei¹kia, kad jþsù prietaisas i¹siuntì prane¹im± jþsù prietaise u¾programuotu prane¹imù centro numeriu. Taèiau ¹ie ¾od¾iai nerei¹kia, kad prane¹im± gavìjas priìmì. I¹samesnìs informacijos apie prane¹imù paslaugas kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Svarbu ¾inoti: bþkite atsargþs atidarydami el. lai¹kus. Prane¹imai gali turìti kenksmingos programinìs çrangos ar gali kitaip pakenkti jþsù prietaisui ar kompiuteriui. Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti prane¹imus. Kaip bus rodomas prane¹imas, priklauso nuo jç priìmusio prietaiso. Tekstiniai prane¹imai (SMS) Naudodamiesi trumpùjù prane¹imù paslauga (SMS), galite siùsti ir priimti prane¹imus, sudarytus i¹ keliù çprasto ilgio tekstiniù prane¹imù (tinklo paslauga) su paveikslìliais. Prie¹ siùsdami bet kokç tekstinç, grafinç prane¹im± arba el. lai¹k±, turite i¹saugoti savo prane¹imù centro numerç. r. Prane¹imù parametrai 49 psl. Apie galimybê u¾sisakyti SMS el. pa¹to paslaug± teiraukitìs paslaugù teikìjo. Kaip i¹saugoti el. pa¹to adres± programoje Adresù knyga, ¾r. I¹saugokite numerius, duomenis ar atvaizd± 53 psl. iuo prietaisu galima siùsti ilgesnius nei çprastus tekstinius prane¹imus. Ilgi prane¹imai i¹skaidomi ir siunèiami dviem ar daugiau prane¹imù. Paslaugos teikìjas gali imti mokestç u¾ kiekvien± atskirai siunèiam± prane¹imo dalç. Ra¹menys su diakritiniais ir kitais ¾enklais, taip pat dauguma kai kuriù kalbù, pavyzd¾iui, kinù, ra¹menù u¾ima daugiau vietos, todìl vienu prane¹imu galima i¹siùsti ma¾iau ra¹menù. Rodiklis ekrano vir¹uje rodo skaièiù kiek ra¹menù dar galima para¹yti ir keliais prane¹imais tekstas bus i¹siùstas. Pavyzd¾iui, 673/2 rei¹kia, kad galima çterpti dar 673 ra¹menis ir siunèiamas tekstas bus dviejù prane¹imù ilgio. 31

32 Prane¹imai Prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas 1. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Naujas prane¹imas > Tekst. prane¹imas. 2. Çveskite gavìjo telefono numerç Pagr. gavìjai: laukelyje. Norìdami çvesti gavìjo telefono numerç i¹ priemonìs Adresù knyga, pasirinkite Çtraukti > Adresatas. Siùsdami prane¹im± keliems adresatams, kiekvien± telefono numerç çveskite atskirai. Paspauskite nar¹ymo mygtuk± ç de¹inê, jei rankiniu bþdu norite çtraukti daugiau adresatù ç Pagr. gavìjai: laukelyje. Norìdami i¹siùsti prane¹im± grupei ¾moniù, pasirinkite Adresatù grupì ir i¹sirinkite norim± grupê. Norìdami sugrç¾ti prie paskutiniù telefonù numeriù, kuriais jþs siuntìte prane¹imus, pasirinkite Çtraukti > Vìliausiai naudoti. Norìdami çvesti adresat± i¹ katalogo Ry¹iù ¾urnalas, pasirinkite Çtraukti > Atidaryti ¾urnal±. Norìdami siùsti prane¹im± el. pa¹to adresu, çveskite el. pa¹to adres± Pagr. gavìjai: laukelyje. 3. Paspauskite nar¹ymo mygtuk± ¾emyn ir para¹ykite savo prane¹im± Prane¹imas: laukelyje. r. Teksto ra¹ymas 28 psl. Norìdami çterpti prane¹imo ruo¹inç, pasirinkite Funkc. > Naudoti form±. 4. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, pasirinkite Siùsti arba paspauskite skambuèio klavi¹±. r. Prane¹imo siuntimas 35 psl. Prane¹imo skaitymas ir atsakymas Gautas 1 prane¹imas, arba naujù prane¹imù skaièius yra rodomas prie u¾ra¹o Gauti prane¹imai (...), kai gaunate prane¹im±. 1. Norìdami per¾iþrìti nauj± prane¹im±, pasirinkite Rodyti. Jei norìsite per¾iþrìti jç vìliau, pasirinkite U¾dar. rodomas, jei jþs turite neperskaitytù prane¹imù kataloge Gautieji. Norìdami perskaityti nauj± prane¹im± Gautùjù kataloge, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Gautieji. Jei gavote daugiau kaip vien± prane¹im±, pasirinkite t±, kurç norite skaityti. 32

33 Prane¹imai 2. Norìdami per¾iþrìti prane¹imo skaitymo funkcijù s±ra¹±, pasirinkite Funkc.. 3. Norìdami atsakyti ç prane¹im±, pasirinkite Atsakyti > Tekst. prane¹., Daugiaf. prane¹., arba Garso prane¹imas. Paspauskite nar¹ymo mygtuk± ¾emyn ir para¹ykite savo prane¹im± Prane¹imas: laukelyje. r. Teksto ra¹ymas 28 psl. Norìdami pakeisti prane¹imo format± tuo metu, kai ra¹ote prane¹im±, pasirinkite Funkc. > Keisti prane¹. rþ¹ç. 4. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, pasirinkite Siùsti arba paspauskite skambuèio klavi¹±. SIM prane¹imai SIM prane¹imai yra tokie teksto prane¹imai, kurie yra i¹saugomi SIM kortelìje. iuos prane¹imus galite tik kopijuoti arba perkelti ç telefono atmintç. Norìdami perskaityti SIM prane¹imus, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Funkc. > SIM prane¹imai. Daugiaformaèiai prane¹imai Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformaèius prane¹imus. Kaip bus rodomas prane¹imas, priklauso nuo jç priìmusio prietaiso. Norìdami su¾inoti apie galimybê naudotis daugiaformaèiù prane¹imù paslaugomis ir jas u¾sisakyti, kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. r. Daugiaformatis prane¹imas 50 psl. Daugiaformaèiame prane¹ime gali bþti tekstas, garsas, paveikslìliai, vaizdo çra¹as, vizitinì kortelì ir kalendoriaus çra¹as. Jeigu prane¹imas yra per didelis, telefonas gali jo nepriimti. Kai kuriuose tinkluose gavìjams siunèiami tekstiniai prane¹imai su interneto adresu, kuriuo apsilankês gavìjas gali per¾iþrìti daugiaformatç prane¹im±. Kai kalbatìs telefonu ar naudojatìs telefono nar¹ykle, naudodami GSM duomenis, daugiaformaèiù prane¹imù negalite priimti. Dìl çvairiù 33

34 Prane¹imai prie¾asèiù gali nepavykti i¹siùsti daugiaformaèiù prane¹imù, todìl svarbiems ry¹iams nenaudokite vien tik jù. Prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas Belaid¾iame tinkle gali bþti ribojamas siunèiamù MMS prane¹imù dydis. Jei pridìjus paveikslìlç vir¹ijamas leistinas prane¹imo dydis, prietaisas gali suma¾inti paveikslìlç tiek, kad MMS prane¹imo dydis nevir¹ytù nustatytos ribos. 1. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Naujas prane¹imas > Daugiaf. prane¹.. 2. Para¹ykite prane¹im±. iuo telefonu galima kurti ir per¾iþrìti daugiaformaèius prane¹imus, sudarytus i¹ keliù lapù (skaidriù). Prane¹ime gali bþti kelios skaidrìs. Skaidrìje gali bþti tekstas, vienas atvaizdas, vienas garso çra¹as, kalendoriaus çra¹as ir vizitinì kortelì arba tekstas ir vaizdo çra¹as. Prane¹ime gali bþti tik kalendoriaus çra¹as ir vizitinì kortelì. Skaidrìje gali bþti tekstas, vienas atvaizdas ir vienas garso çra¹as arba tekstas ir vaizdo çra¹as. Norìdami çterpti skaidrê ç prane¹im±, pasirinkite Çterpti > Skaidrê; arba pasirinkite Funkc. > Çterpti > Skaidrê. Norìdami çterpti fail± ç prane¹im±, pasirinkite Çterpti arba Funkc. > Çterpti. Paveikslìlius ir vaizdo çra¹us galite çterpti i¹ Galerija, o jei norite juos çterpti tiesiai i¹ vaizdo ie¹kiklio, pasirinkite Funkc. > Çterpti > Atvaizd± > Nauj± atvaizd± arba Funkc. > Çterpti > Vaizdo çra¹± > Nauj± vaizdo çr.. 3. Norìdami per¾iþrìti prane¹im± prie¹ jç i¹siùsdami, pasirinkite Funkc. > vilgtelìti. 4. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, pasirinkite Funkc. > Siùsti arba paspauskite skambinimo klavi¹±. r. Prane¹imo siuntimas 35 psl. 5. Çveskite gavìjo telefono numerç Pagr. gavìjai: laukelyje. Norìdami çvesti gavìjo telefono numerç i¹ priemonìs Adresù knyga, pasirinkite Çtraukti > Adresatas. Siùsdami prane¹im± keliems adresatams, kiekvien± telefono numerç çveskite atskirai. Norìdami i¹siùsti prane¹im± grupei ¾moniù, pasirinkite Adresatù grupì ir i¹sirinkite 34

35 Prane¹imai norim± grupê. Norìdami sugrç¾ti prie paskutiniù telefonù numeriù, kuriais jþs siuntìte prane¹imus, pasirinkite Çtraukti > Vìliausiai naudoti. Norìdami çvesti telefono numerç i¹ katalogo Ry¹iù ¾urnalas, pasirinkite Çtraukti > Atidaryti ¾urnal±. Norìdami daugiaformatç prane¹im± siùsti el. pa¹to adresu, çveskite el. pa¹to adres± Pagr. gavìjai: laukelyje. Prane¹imo siuntimas Dìl autoriaus teisiù apsaugos gali bþti draud¾iama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiùsti kai kuriuos atvaizdus, muzik± (taip pat skambìjimo tonus) ir kit± med¾iag±. Baigê ra¹yti prane¹im± pasirinkite Siùsti arba paspauskite skambinimo klavi¹±, kad i¹siùstumìte prane¹im±. Telefonas i¹saugo prane¹im± kataloge Siunèiamieji ir prane¹imas pradedamas siùsti. Jei I¹saugoti i¹siùstus prane¹imus > pasirinksite Taip, i¹siùstas prane¹imas bus i¹saugotas kataloge I¹siùstieji. r. Bendrieji 49 psl. Pastaba: kai telefonas siunèia prane¹im±, rodomas animacinis simbolis. ie ¾od¾iai rei¹kia, kad jþsù prietaisas i¹siuntì prane¹im± jþsù prietaise u¾programuotu prane¹imù centro numeriu. Taèiau ¹ie ¾od¾iai nerei¹kia, kad prane¹im± gavìjas priìmì. I¹samesnìs informacijos apie prane¹imù paslaugas kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Daugiaformaèio prane¹imo siuntimas u¾ima daugiau laiko nei tekstinio prane¹imo siuntimas. Tuo metu, kai prane¹imas siunèiamas, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei prane¹imo siuntimas yra nutraukiamas, telefonas dar kelis kartus bando i¹siùsti prane¹im±. Jei ¹ie bandymai bþna nesìkmingi, prane¹imas lieka kataloge Siunèiamieji. Galite bandyti jç i¹siùsti vìliau. Prane¹imù siuntimo at¹aukimas Kai telefonas i¹saugo prane¹im± kataloge Siunèiamieji, pasirodo u¾ra¹as Siunèia prane¹im± arba Siunèia prane¹imus. Norìdami at¹aukti prane¹imo siuntim±, pasirinkite At¹auk.. Norìdami at¹aukti daugiaformaèiù prane¹imù siuntim±, kataloge Siunèiamieji pasirinkite norim± prane¹im± ir spauskite Funkc. > At¹aukti siuntim±. 35

36 Prane¹imai Prane¹imo skaitymas ir atsakymas Svarbu ¾inoti: bþkite atsargþs atidarydami prane¹imus. Daugiaformaèiù prane¹imù objektai gali turìti kenksmingos programinìs çrangos ar gali kitaip pakenkti jþsù prietaisui ar kompiuteriui. Gautas daugiaformatis prane¹imas arba naujù prane¹imù skaièius rodomas prie u¾ra¹o Gauti prane¹imai (...), kai jþs gaunate daugiaformatç prane¹im±. 1. Norìdami perskaityti prane¹im±, pasirinkite Rodyti. Jei norìsite per¾iþrìti jç vìliau, pasirinkite U¾dar. rodomas, jei jþs turite neperskaitytù prane¹imù kataloge Gautieji. Norìdami perskaityti naujus prane¹imus Gautùjù kataloge, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Gautieji. Pa¾ymìkite prane¹im±, kurç norite per¾iþrìti. 2. Norìdami per¾iþrìti vis± prane¹im±, kuriame yra pateiktis, pasirinkite Atkurti. Norìdami per¾iþrìti failus pateiktyje arba priedus, pasirinkite Funkc. > Objektai arba Priedai. 3. Norìdami atsakyti ç prane¹im±, pasirinkite Funkc. > Atsakyti > Tekst. prane¹., Daugiaf. prane¹. arba Garso prane¹imas. Atsakomojo prane¹imo ra¹ymas. Norìdami pakeisti prane¹imo format± tuo metu, kai ra¹ote prane¹im±, pasirinkite Funkc. > Keisti prane¹. rþ¹ç. Naujam prane¹imo formatui gali tikti ne visas jþsù para¹yto prane¹imo turinys. 4. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, pasirinkite Siùsti arba paspauskite skambuèio klavi¹±. r. Prane¹imo siuntimas 35 psl. Garso prane¹imai iame meniu naudokitìs daugiaformaèiù prane¹imù siuntimo paslauga ir garso prane¹im± siùskite patogiu bþdu. Prie¹ siunèiant garso prane¹imus, turi bþti çjungta daugiaformaèiù prane¹imù siuntimo paslauga. 36

37 Prane¹imai Prane¹imo ra¹ymas ir siuntimas 1. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Naujas prane¹imas > Garso prane¹imas. Çsijungia diktofonas. Apie diktofono naudojim± skaitykite skyrelyje Diktofonas 80 psl. 2. Norìdami per¾iþrìti funkcijas, pasirinkite Funkc.. 3. Çveskite gavìjo telefono numerç Pagr. gavìjai: laukelyje. Norìdami çvesti gavìjo telefono numerç i¹ priemonìs Adresù knyga, pasirinkite Çtraukti > Adresatas. Siùsdami prane¹im± keliems adresatams, kiekvien± telefono numerç çveskite atskirai. Norìdami i¹siùsti prane¹im± grupei ¾moniù, pasirinkite Adresatù grupì ir i¹sirinkite norim± grupê. Norìdami sugrç¾ti prie paskutiniù telefonù numeriù, kuriais jþs siuntìte prane¹imus, pasirinkite Çtraukti > Vìliausiai naudoti. Norìdami çvesti telefono numerç i¹ katalogo Ry¹iù ¾urnalas, pasirinkite Çtraukti > Atidaryti ¾urnal±. Norìdami daugiaformatç prane¹im± siùsti el. pa¹to adresu, çveskite el. pa¹to adres± Pagr. gavìjai: laukelyje. 4. Norìdami i¹siùsti prane¹im±, pasirinkite Siùsti. Prane¹imo klausymas ir atsakymas Kai jþsù telefonas gauna garso prane¹im±, atsiranda u¾ra¹as gautas 1 garso prane¹imas. Norìdami atidaryti prane¹im±, pasirinkite Atkurti arba, jei gautas daugiau nei vienas prane¹imas, pasirinkite Rodyti > Atkurti. Norìdami prane¹im± i¹klausyti vìliau, pasirinkite U¾dar.. rodomas, jei jþs turite neperskaitytù garso prane¹imù kataloge Gautieji. Norìdami perskaityti naujus prane¹imus Gautùjù kataloge, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Gautieji. Visa atmintis u¾imta Kai jþs gaunate prane¹im±, o visa prane¹imams skirta atmintis yra u¾imta, rodomas u¾ra¹as Atmintis u¾imta. Neçmanoma priimti prane¹imù. Norìdami i¹trinti senus prane¹imus, pasirinkite Gerai > Taip ir katalog±. Suraskite norim± prane¹im± ir pasirinkite I¹trinti. Jei ¾ymima vienas ar daugiau prane¹imù, pasirinkite ymìti. 37

38 Prane¹imai Pa¾ymìkite visus prane¹imus, kuriuos norite i¹trinti ir pasirinkite Funkc. > I¹trinti pa¾ymìt±. Kad padarytumìte laisvos vietos telefono atmintyje, i¹ jos i¹trinkite nuotraukas, skambìjimo tonus ar kitus duomenis. Katalogai Telefonas i¹saugo gautus prane¹imus kataloge Gautieji. Dar nei¹siùsti prane¹imai perkeliami ç katalog± Siunèiamieji. Apie tai, kaip nustatyti, kad telefonas i¹saugotù i¹siùstus prane¹imus kataloge I¹siùstieji, ¾r. I¹saugoti i¹siùstus prane¹imus skyrelyje Bendrieji, 49 psl. Norìdami redaguoti ir i¹siùsti prane¹imus, kuriuos esate para¹ê ir i¹saugojê kataloge Juodra¹èiai, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Juodra¹èiai. Prane¹imus galite perkelti ç katalog± I¹saugotieji. Norìdami sutvarkyti antrinius katalogus I¹saugotieji, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > I¹saugotieji > I¹saugoti prane¹imai arba katalog±, kurç jþs sukþrìte. Norìdami prane¹imams sukurti nauj± katalog±, pasirinkite Funkc. > Naujas katalogas. Jei norite i¹trinti ar pervardyti kokç nors katalog±, pa¾ymìkite t± katalog± ir pasirinkite Funkc. > Trinti katalog± arba Pervardyti katalog± Jþsù telefone yra ruo¹iniù. Norìdami sukurti nauj± ruo¹inç, i¹saugokite arba nukopijuokite prane¹im± kaip ruo¹inç. Norìdami atidaryti ruo¹iniù s±ra¹±, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > I¹saugotieji > Ruo¹iniai. El. pa¹to programa El. pa¹to programa per paketiniù duomenù ry¹ç leid¾ia jums naudotis el. pa¹to dì¾ute. i el. pa¹to programa skiriasi nuo SMS el. pa¹to funkcijos. Jei norite savo telefone naudotis el. pa¹to funkcija, turite suderinti el. pa¹to sistem±. Savo telefonu galite ra¹yti, siùsti ir skaityti el. pa¹to prane¹imus. Taip pat suderinamame kompiuteryje galite i¹saugoti ir i¹trinti el. 38

39 Prane¹imai pa¹to prane¹imus. Jþsù telefonas gali s±veikauti su POP3 ir IMAP4 el. pa¹to serveriais. Prie¹ siùsdami ir priimdami el. lai¹kus, turite çvykdyti toliau pateiktas s±lygas. U¾sisakykite nauj± el. pa¹to dì¾utê arba naudokite esam±. Apie galimybê naudotis esama el. pa¹to dì¾ute pasiteiraukite savo el. pa¹to paslaugos teikìjo. Apie el. pa¹to parametrus teiraukitìs tinklo operatoriaus arba el. pa¹to paslaugos teikìjo. El. pa¹to programos parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu. r. S±rankos prane¹imù paslauga 12 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu bþdu. r. S±ranka 70 psl. Norìdami çjungti el. pa¹to parametrus, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Prane¹imù parametrai > El. lai¹kai. r. El. pa¹tas 51 psl. ioje programoje nenaudojami klaviatþros tonai. Parametrù vedlys Parametrù vedlys çsijungs automati¹kai, jei telefone nìra nustatyti jokie el. pa¹to parametrai. Norìdami nustatyti parametrus rankiniu bþdu, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > El. pa¹tas > Funkc. > Tvarkyti abonemen. > Funkc. > Nauja. Funkcijos Tvarkyti abonemen. leid¾ia nustatyti, i¹trinti ir pakeisti el. pa¹to parametrus. Çsitikinkite, kad nustatìte tinkam± operatoriui ir pageidaujam± prieigos ta¹k± r. S±ranka 70 psl. El. pa¹to programai reikia prieigos prie interneto be tarpinìs stoties. WAP prieigos ta¹kai da¾niausiai turi tarpinê stotç ir neveikia su el. pa¹to programa. El. pa¹to ra¹ymas ir siuntimas Galite ra¹yti el. pa¹to prane¹im± prie¹ prisijungdami prie el. pa¹to paslaugos arba pirma prisijungti prie paslaugos ir tada ra¹yti bei siùsti el. pa¹t±. 1. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > El. pa¹tas > Ra¹yti nauj± lai¹k±. 39

40 Prane¹imai 2. Jei turite daugiau nei vien± el. pa¹to dì¾utê, pasirinkite t± dì¾utê, i¹ kurios norite siùsti el. pa¹t±. 3. Çveskite gavìjo el. pa¹to adres±. 4. Para¹ykite el. pa¹to tem±. 5. Para¹ykite el. pa¹to prane¹im±. r. Teksto ra¹ymas 28 psl. Norìdami pridìti fail± prie el. lai¹ko, pasirinkite Funkc. > Pridìti fail± ir fail± i¹ katalogo Galerija. 6. Norìdami i¹karto i¹siùsti el. pa¹to prane¹im±, pasirinkite Siùsti > Siùsti dabar. Norìdami i¹saugoti el. pa¹t± kataloge Siuntimo dì¾utì ir i¹siùsti jç vìliau, pasirinkite Siùsti > Siùsti vìliau. Norìdami redaguoti arba têsti el. lai¹ko ra¹ym± vìliau, pasirinkite Funkc. > I¹saug. kaip juodr.. El. pa¹tas i¹saugomas kataloguose Siuntimo dì¾utìs > Juodra¹èiai. Norìdami i¹siùsti el. pa¹t± vìliau, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > El. pa¹tas > Funkc. > Siùsti dabar arba Siùsti ir tikrin. pa¹t±. El. lai¹kù parsisiuntimas 1. Norìdami parsisiùsti el. pa¹to prane¹imus, kurie buvo atsiùsti ç jþsù el. pa¹to dì¾utê, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > El. pa¹tas > Tikr., ar yra lai¹kù. Jei turite daugiau nei vien± el. pa¹to dì¾utê, pasirinkite t±, i¹ kurios norite parsisiùsti el. pa¹t±. El. pa¹to programa pirmiausiai parsiunèia tik el. pa¹to antra¹tes. 2. Pasirinkite Atgal. 3. Pasirinkite katalog± Gavimo dì¾utìs, dì¾utìs pavadinim± bei nauj± prane¹im± ir, jei norite parsisiùsti vis± el. pa¹to prane¹im±, pasirinkite Priimti. Norìdami parsisiùsti naujus el. pa¹to prane¹imus ir i¹siùsti el. pa¹to prane¹im±, kuris buvo i¹saugotas kataloge Siuntimo dì¾utì, pasirinkite Funkc. > Siùsti ir tikrin. pa¹t± 40

41 Prane¹imai El. pa¹to skaitymas ir atsakymas. Svarbu ¾inoti: bþkite atsargþs atidarydami prane¹imus. El. lai¹kai gali turìti kenksmingos programinìs çrangos ar gali kitaip pakenkti jþsù prietaisui ar kompiuteriui. 1. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > El. pa¹tas > Gavimo dì¾utìs, dì¾utìs pavadinim± ir norim± prane¹im±. 2. Pasirinkê Funkc., kai atidarytas prane¹imas, pamatysite çvairiù funkcijù s±ra¹±. 3. Norìdami atsakyti ç el. lai¹k±, pasirinkite Atsakyti > Originalus tekstas arba Tu¹èias prane¹imas. Norìdami atsakyti daugeliui adresatù, pasirinkite Funkc. > Atsakyti visiems. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pa¹to adres± ir tem±, tada para¹ykite atsakym±. 4. Norìdami i¹siùsti lai¹k±, pasirinkite Siùsti > Siùsti dabar. El. pa¹to katalogai El. pa¹to prane¹imus, kuriuos parsisiuntìte i¹ savo el. pa¹to dì¾utìs, telefonas i¹saugo kataloge Gavimo dì¾utìs. Kataloge Gavimo dì¾utìs yra ¹ie antriniai katalogai: Abonemento pavadinimas gaunamam el. pa¹tui, Archyvas saugomam gautam el. pa¹tui, 1 pasirinktinis 3 pasirinktinis el. pa¹to rþ¹iavimui, iuk¹lìs visai nepageidaujamai el. pa¹tu gautai informacijai, Juodra¹èiai nebaigtiems el. pa¹to prane¹imams saugoti, Siuntimo dì¾utì nei¹siùstiems el. pa¹to prane¹imams saugoti ir I¹siùsta i¹siùstiems el. pa¹to prane¹imams saugoti. Norìdami tvarkyti katalogus ir juose esanèiù el. pa¹to prane¹imù turinç, pasirinkite Funkc., kad pamatytumìte kiekvieno katalogo funkcijas. Nepageidaujamos el. pa¹tu gaunamos informacijos filtras Naudojantis el. pa¹to programa, galima çjungti vidinç nepageidaujamos el. pa¹tu gaunamos informacijos filtr±. Norìdami çjungti ir nustatyti ¹ç filtr±, pagrindiniame el. pa¹to laukimo bþsenos ekrane pasirinkite Funkc. > Nepageid. p¹. filtras > Parametrai. Naudodami nepageidaujamos informacijos filtr±, konkreèius siuntìjus galite çtraukti 41

42 Prane¹imai ç juod±jç ar ç balt±jç s±ra¹us. Siuntìjo i¹ juodojo s±ra¹o prane¹imai filtruojami ç katalog± iuk¹lìs. Ne¾inomi ir siuntìjo i¹ baltojo s±ra¹o prane¹imai parsiunèiami ç abonemento dì¾utê. Norìdami çtraukti siuntìj± ç juod±jç s±ra¹±, pasirinkite el. pa¹to prane¹im± kataloge Gavimo dì¾utìs ir Funkc. > Çtraukti ç juod. s±r.. Momentiniai prane¹imai (MP) Tekstiniù prane¹imù paslaug± galite dar patobulinti, bevielìje aplinkoje ra¹ydami ir gaudami momentinius prane¹imus (tinklo paslauga). Jei naudojatìs ta paèia MP paslauga, MP prane¹imus galite gauti ir ra¹yti draugams ar ¹eimos nariams neatsi¾velgiant ç tai, koki± mobili±j± sistem± ar platform± (pavyzd¾iui, internet±) jie naudoja. Prie¹ pradedant naudoti MP, turite u¾sisakyti tekstiniù prane¹imù paslaug± i¹ bevielìs aplinkos paslaugos teikìjo ir u¾siregistruoti, koki± MP paslaug± norite vartoti. Prie¹ pradedant naudoti MP taip pat turite gauti vartotojo vard± ir slapta¾odç. Daugiau informacijos ie¹kokite. Registracija MP serveryje, 42 psl. Atsi¾velgiant ç MP paslaugos teikìj± ir bevielìs aplinkos paslaugos teikìj±, jums gali bþti prieinamos ne visos funkcijos, apra¹ytos ¹iame vadove. MP paslaugos parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu. r. S±rankos prane¹imù paslauga 12 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu bþdu. r. S±ranka 70 psl. Ekrane rodomi simboliai ir prane¹imai gali bþti skirtingi, atsi¾velgiant ç MP paslaugos teikìj±. Bþdami prisijungê prie MP paslaugos serverio, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis MP pokalbiù paslauga veiks programù fone. Turìkite galvoje, kad kai kuriuose tinkluose naudojant MP program± telefono baterija gali i¹sikrauti greièiau, todìl telefon± reikìtù prijungti prie çkroviklio. Registracija MP serveryje Galite prisiregistruoti MP serveryje internetu. Registruodamiesi galìsite susikurti vartotojo vard± ir slapta¾odç. Norìdami gauti daugiau 42

43 Prane¹imai informacijos apie MP paslaugù u¾sisakym±, susisiekite su savo bevielìs aplinkos paslaugos teikìju. Prieiga Norìdami atidaryti meniu katalog± Momentiniai prane¹imai tuo metu, kol dar nesate prisijungê, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Momentiniai prane¹imai (Momentiniai prane¹imai gali bþti vadinami kitu terminu, atsi¾velgiant ç paslaugos teikìj±). Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas MP paslaugos parametrù rinkinys, pasirinkite rinkinç, kurç norìsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus çjungtas automati¹kai. Galìsite naudotis ¹iomis funkcijomis: Çsiregistruoti kai norite prisijungti prie MP paslaugos serverio. Norìdami, kad çjungus telefon± jis automati¹kai prisijungtù prie MP paslaugos serverio ir çsiregistruotù, pasirinkite Automatinis çreg.: ir pasirinkite Pakeisti > Taip arba pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Momentiniai prane¹imai, prisijunkite prie MP paslaugos serverio ir pasirinkite Funkc. > Parametrai > Automatinis çregistravimas > çjungus telefon±. I¹saug. diskusijos kai norite per¾iþrìti, i¹trinti ar pervardyti diskusijas, kurias i¹saugojote MP sesijos metu. Ry¹io parametrai rodomi tik MP paslaugai tinkami s±rankos parametrai. Pasirinkite paslaugos teikìj±, Numatytuosius arba Asmeninê s±rank±. Norìdami çjungti MP paslaugos parametrus, pasirinkite vien± i¹ ¹iù funkcijù: S±ranka pasirinkite rinkinç, kurç norite çjungti. Paskyra pasirinkite paslaugù teikìjo pateikt± paskyr±. Vartotojo adresas çveskite ID kod±, kurç naudosite prisijungti prie MP paslaugos serverio. Slapta¾odis çveskite slapta¾odç, kurç naudosite prisijungti prie MP paslaugos serverio. 43

44 Prane¹imai Prisijungimas Norìdami prisijungti prie MP paslaugos serverio, atidarykite meniu Momentiniai prane¹imai ir, jei reikia, pasirinkite MP paslaug± ir pasirinkite Çsiregistruoti. Telefonui sìkmingai çsiregistravus, ekrane rodomas prane¹imas Jus çregistravo. Norìdami atsijungti nuo MP paslaugos serverio, pasirinkite Funkc. > I¹siregistruoti. Sesijos Tuo metu, kai esate prisijungê prie MP paslaugos serverio, jþsù bþsena yra rodoma kitiems bþsenos eilutìje. Bþklì: çsijungês, Bþklì: u¾imta(s) arba Bþklì: negaliu b. norìdami pakeisti bþsen±, pasirinkite Pakeisti. emiau bþsenos linijos yra trys katalogai su adresatù s±ra¹ais ir jù bþsenomis: Diskusijos (...), Çsijung. (...) ir Neçsijung. (...). Norìdami i¹plìsti katalog±, pa¾ymìkite jç ir pasirinkite I¹plìsti (arba paspauskite nar¹ymo mygtuk± ç de¹inê), jei norite katalog± sutraukti, pasirinkite Sutrauk. (arba paspauskite nar¹ymo mygtuk± ç kairê). Diskusijos norìdami per¾iþrìti s±ra¹± naujù ir perskaitytù momentiniù prane¹imù ar kvietimù prisijungti prie MP aktyvios MP sesijos metu. ¾ymi nauj± grupinç prane¹im±. ¾ymi perskaityt± grupinç prane¹im±. ¾ymi nauj± momentinç prane¹im±. ¾ymi perskaityt± momentinç prane¹im±. ¾ymi kvietim±. Ekrane rodomi simboliai ir prane¹imai gali bþti skirtingi, atsi¾velgiant ç MP paslaugos teikìj±, kurç pasirinkote. Çsijung. (...) rodo prisijungusiù adresatù skaièiù. Neçsijung. (...) rodo neprisijungusiù adresatù skaièiù. Norìdami pradìti diskusij±, i¹plìskite katalogus Çsijung. (...) arba Neçsijung. (...), suraskite adresat±, su kuriuo norìtumìte bendrauti, ir pasirinkite Kalbìtis. Norìdami atsakyti ç kvietim± ar prane¹im±, 44

45 Prane¹imai i¹plìskite katalog± Diskusijos, suraskite adresat±, kuriam norìtumìte atra¹yti ir pasirinkite Atidar.. Apie adresatù çtraukim± ç s±ra¹± skaitykite skyrelyje MP adresatù s±ra¹o papildymas, 46 psl. Grupìs > Vie¹os grupìs (¹ios pasirinkties nebus, jei tinkle nìra grupiù) rodomas vie¹ùjù grupiù, pateiktù paslaugos teikìjo, ¾ymù s±ra¹as. Norìdami pradìti MP sesij± grupìje, pa¾ymìkite norim± grupê ir pasirinkite Prisij.. Çra¹ykite slapyvardç, kurç naudosite bendraudami. Sìkmingai prisijungê prie grupìs diskusijos, galite pradìti bendrauti. Galite sukurti asmeninê grupê. r. Grupìs 47 psl. Jei norite tinkle ie¹koti kitù MP paslaugos vartotojù ar vie¹ùjù grupiù pagal telefono numerç, slapyvardç, el. pa¹to adres± ar vard±, pasirinkite Ie¹koti > Dalyviù arba Grupìs. Jei pasirinksite Grupìs, galìsite ie¹koti grupìs pagal kokç nors jos narç, grupìs pavadinim±, tem± ar adres±. Funkc. > Pradìti pokalbç arba Jungtis ç grupê jei, suradê vartotoj± ar grupê, norite pradìti diskusij±. Kvietimo priìmimas arba atsisakymas Telefonui veikiant laukimo re¾imu, kai prisijungìte prie MP paslaugos serverio ir gavote nauj± kvietim± pabendrauti, ekrane rodomas prane¹imas Gautas naujas kvietimas. Norìdami jç perskaityti, pasirinkite Skaityti. Gavê daugiau nei vien± kvietim±, pa¾ymìkite norim± ir pasirinkite Atidar. Norìdami prisijungti prie diskusijos asmeninìje grupìje, pasirinkite Patvirt. ir çveskite savo slapyvardç. Norìdami atsisakyti kvietimo ar jç i¹trinti, pasirinkite Funkc. > Atmesti arba I¹trinti. Momentinio prane¹imo skaitymas Telefonui veikiant laukimo re¾imu, kai prisijungìte prie MP paslaugos serverio ir gavote nauj± prane¹im±, nesusijusç su aktyvia diskusija, ekrane rodomas prane¹imas Naujas momentinis prane¹imas. Norìdami jç perskaityti, pasirinkite Skaityti. Jei gavote daugiau nei vien± prane¹im±, ekrane rodomas prane¹imù skaièius prie prane¹imo Nauji momentiniai prane¹imai (...). Pasirinkite Skaityti, pa¾ymìkite prane¹im± ir pasirinkite Atidar.. Aktyvios diskusijos momentiniais prane¹imais metu gauti prane¹imai çkeliami ç katalog± Momentiniai prane¹imai > Diskusijos. Jei gavote 45

46 Prane¹imai prane¹im± i¹ asmens, neçtraukto ç s±ra¹± MP adresatai, rodomas specialusis siuntìjo adresas. Norìdami i¹saugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenù nìra telefono atmintyje, pasirinkite Funkc. > Ç adresatù s±ra¹±. Dalyvavimas diskusijoje Norìdami prisijungti ar pradìti MP sesij±, pasirinkite Siùsti, arba paspauskite skambinimo klavi¹±. Pasirinkite Funkc., jei norite per¾iþrìti funkcijas. Jei gaunate nauj± prane¹im± i¹ asmens, kuris nedalyvauja vykstanèioje diskusijoje, ekrane rodomas prane¹imas ir telefonas skamba. Para¹ykite prane¹im± ir pasirinkite Siùsti arba paspauskite skambinimo klavi¹±. Ekrane rodomas jþsù prane¹imas, o jo apaèioje atsakymas ç prane¹im±. MP adresatù s±ra¹o papildymas Kai prisijungiate prie MP paslaugos serverio, pagrindiniame meniu pasirinkite Funkc. > Çtraukti draug±. Pasirinkite Pagal mob. tel. Nr., Çvesti rank. bþdu, Ie¹koti i¹ serverio, arba Kopij. i¹ serverio (atsi¾velgiant ç paslaugos teikìj±). Kai adresatas çtraukiamas ç s±ra¹±, telefonas tai patvirtina. Adresato ie¹kojimas. Norìdami pradìti diskusij±, pasirinkite Kalbìtis. Prane¹imù u¾blokavimas ar atblokavimas Kai dalyvaudami diskusijoje norite u¾blokuoti prane¹imus, pasirinkite Funkc. > Blokuoti adresat±. Ekrane pasirod¾ius patvirtinimo u¾klausai, pasirinkite Gerai ir u¾blokuosite ¹io adresato prane¹imus. Norìdami u¾blokuoti konkretaus adresato i¹ savo adresatù s±ra¹o prane¹imus, suraskite norim± adresat± Diskusijos, Çsijung. (...) ar Neçsijung. (...) ir pasirinkite Funkc. > Blokuoti adresat± > Gerai. Norìdami atblokuoti adresat±, pagrindiniame meniu pasirinkite Funkc. > U¾blokuotieji. Suraskite adresat±, kurç norite atblokuoti, ir pasirinkite Atblok. > Gerai. 46

47 Prane¹imai Grupìs Galite bendrauti savo asmeninìse MP grupìse arba paslaugos teikìjo sukurtose vie¹osiose grupìse. Asmeninìs grupìs veikia tik diskusijos MP metu. Grupìs i¹saugomos paslaugos teikìjo serveryje. Jeigu serveris, prie kurio prisijungìte, neteikia bendravimo grupìse paslaugos, visi su grupìmis susijê meniu pavadinimai rodomi bly¹kiu ¹riftu. Vie¹osios Jei norite, galite i¹saugoti paslaugos teikìjo sukurtù vie¹ùjù grupiù ¾ymas. Prisijunkite prie MP paslaugos serverio, pasirinkite Grupìs > Vie¹os grupìs. Pa¾ymìkite grupê, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite Prisij. Jei dar neprisijungìte prie grupìs, çveskite savo slapyvardç, kurç visi grupìs nariai matys savo ekranuose. Norìdami i¹trinti grupê i¹ savo s±ra¹o, pasirinkite Funkc. > I¹trinti grupê. Norìdami ie¹koti grupìs, pasirinkite Grupìs > Vie¹os grupìs > Ie¹koti grupiù. Grupìs galite ie¹koti pagal jos nario vard±, grupìs pavadinim±, tem± ar specialùjç adres±. Asmeninìs Prisijunkite prie MP paslaugos serverio ir pagrindiniame meniu pasirinkite Funkc. > Sukurti grupê. Çvardykite grupê ir nurodykite savo slapyvardç, kurç naudosite bendraudami. Adresatù s±ra¹e pa¾ymìkite asmeninìs grupìs narius ir para¹ykite jiems kvietimus pabendrauti. Balso prane¹imai Balso pa¹to dì¾utì yra tinklo paslauga, todìl gali tekti j± u¾sisakyti. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. Norìdami patikrinti savo balso pa¹to dì¾utê, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Balso prane¹imai > Klausyti balso prane¹imù. Pasirinkite Balso pa¹to dì¾utìs numeris ir suraskite arba surinkite savo balso pa¹to dì¾utìs numerç. Simbolis ¾ymìs naujus balso prane¹imus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradìtù rinkti balso pa¹to dì¾utìs numerç, pasirinkite Klausyti. 47

48 Prane¹imai Naujienos Naudojant tinklo paslaug± Naujienos, i¹ paslaugù teikìjo galima gauti çvairiù temù prane¹imus. Dìl galimù temù ir atitinkamù temù numeriù kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Paslaugù komandos Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Paslaugù komandos. Para¹ykite ir siùskite savo paslaugù teikìjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (vadinam±sias USSD komandas). Tokie reikalavimai gali bþti, pavyzd¾iui, tinklo paslaugù çjungimo komandos. Prane¹imù i¹trynimas Norìdami i¹trinti vien± ar daugiau prane¹imù i¹ savo katalogù, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > I¹trinti prane¹imus > Atskirus ir suraskite katalog±, i¹ kurio norite i¹trinti prane¹im±. Pa¾ymìkite prane¹im±, kurç norite i¹trinti ir pasirinkite I¹trinti. Norìdami i¹trinti daugiau nei vien± prane¹im±, pasirinkite Funkc. > ymìti, tada suraskite kit± prane¹im± ir vìl pasirinkite ymìti. Pa¾ymìjê visus prane¹imus, kuriuos norite i¹trinti, pasirinkite Funkc. > I¹trinti pa¾ymìt±. Norìdami i¹trinti visus prane¹imus i¹ katalogo, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > I¹trinti prane¹imus > I¹ katalogo ir katalog±, i¹ kurio norite i¹trinti prane¹imus. Pasirinkite Taip. Jei kataloge yra neskaitytù prane¹imù, telefonas klausia, ar taip pat norite i¹trinti ir juos. Dar kart± pasirinkite Taip. Norìdami i¹trinti visus prane¹imus i¹ visù katalogù, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > I¹trinti prane¹imus > Visus prane¹imus, tada ekrane pasirodys u¾klausa, ar tikrai norite i¹trinti visus prane¹imus i¹ visù katalogù. Pasirinkite Taip. 48

49 Prane¹imai Prane¹imù parametrai Bendrieji Bendrieji parametrai yra taikomi tekstiniams ir daugiaformaèiams prane¹imams. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Prane¹imù parametrai > Bendrieji param. ir reikiam± funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù: I¹saugoti i¹siùstus prane¹imus > Taip nustatyti, kad telefonas i¹saugotù i¹siùstus prane¹imus kataloge I¹siùstieji. I¹siùstùjù perra¹ymas nustatyti, kad i¹siùsti prane¹imai bþtù u¾ra¹omi ant ankstesniù, kai telefono visa atmintis yra u¾imta. rifto dydis pasirinkti ¹rift±, kuriuo bus ra¹omi prane¹imai. Grafiniai veidukai > Taip nustatyti, kad telefonas automati¹kai keistù ra¹menù sekas ç grafinius veidukus. Tekstiniai prane¹imai ir SMS el. lai¹kai. Nuo prane¹imù parametrù priklauso prane¹imù siuntimas, priìmimas ir per¾iþra. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Prane¹imù parametrai > Tekst. prane¹imai ir reikiam± funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù. Siuntimo ataskaitos > Taip nustatyti, kad tinklas atsiùstù ataskaitas apie jþsù prane¹imù pristatym± (tinklo paslauga). Prane¹imù centrai > Naujas centras nustatyti telefono numerç ir prane¹imù centro pavadinim±, kurio reikia norint siùsti prane¹imus. ç numerç galite gauti i¹ paslaugù teikìjo. Jei pasirenkate prane¹imù centro numerç i¹ pateiktùjù SIM kortelìje, galite naudotis SIM prane¹imù centro informacija. Naudojamas prane¹imù centras nustatyti naudojamo prane¹imù centro numerç. El. pa¹to centrai > Naujas centras nustatyti telefono numerius ir el. pa¹to centro pavadinim±, kad galìtumìte siùsti el. pa¹to prane¹imus. Jei pasirenkate el. pa¹to centro numerç i¹ pateiktùjù SIM kortelìje, galite naudotis SIM el. pa¹to centro informacija. 49

50 Prane¹imai Naudojamas el. pa¹to centras nustatyti SMS el. pa¹to prane¹imù centr±. Prane¹imo galiojimas nustatyti laiko tarp±, per kurç tinklas bandys nusiùsti jþsù prane¹im±. Siunèiamù prane¹imù formatas nustatyti, kokiu formatu bus siunèiami prane¹imai.: Tekstas, Prane¹imas ç gaviklç, arba Faksograma (tinklo paslauga). Naudoti paketiniù duomenù ry¹ç > Taip nustatyti kokius paketinius duomenis nori naudoti SMS siuntìjas. Ra¹menù koduotì > Visa nustatyti, kad visi i¹siùstieji ra¹menys bþtù matomi. Atsakyti per t± patç centr± > Taip leisti prane¹imo gavìjui atsiùsti atsakym± per t± patç prane¹imù centr± (tinklo paslauga). Daugiaformatis prane¹imas Nuo prane¹imù parametrù reik¹miù priklauso daugiaformaèiù prane¹imù siuntimas, priìmimas ir per¾iþra. Daugiaformaèiù prane¹imù paslaugos parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu. r. S±rankos prane¹imù paslauga 12 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu bþdu. r. S±ranka 70 psl. Pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Prane¹imù parametrai > Dgfrm. prane¹imai ir reikiam± funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù. Siuntimo ataskaitos > Taip nustatyti, kad tinklas atsiùstù ataskaitas apie jþsù prane¹imù pristatym± (tinklo paslauga). Atvaizdo dydis (dgf. prane¹imui) nustatyti atvaizdo, kurç siùsite daugiaformaèiu prane¹imu, dydç. Numatytasis intervalas tarp skaidriù nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrìs daugiaformaèiuose prane¹imuose. Leisti priimti daugiaformaèius pran. priimti arba u¾blokuoti daugiaformaèius prane¹imus, pasirinkite Taip arba Ne. Jei nustatysite Namù tinkle, daugiaformaèiù prane¹imù negalìsite priimti, bþdami u¾ savo tinklo ribù. Çprastai daugiaformaèiù prane¹imù paslauga yra çjungta Namù tinkle. 50

51 Prane¹imai Priimami daugiaformaèiai prane¹imai atitinkamai nustatyti, kad telefonas priimtù daugiaformaèius prane¹imus automati¹kai, kiekvien± kart± rodytù klausim±, ar norite priimti daugiaformatç prane¹im±, arba nustatyti, kad telefonas nepriimtù daugiaformaèiù prane¹imù. i funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro Leisti priimti daugiaformaèius pran. reik¹mì Ne. Leisti priimti reklam± priimti arba atmesti reklam±. is parametras nerodomas, jeigu Leisti priimti daugiaformaèius pran. yra nustatytas Ne, arba Priimami daugiaformaèiai prane¹imai yra nustatytas Nepriimti. S±rankos parametrai > S±ranka rodoma tik daugiaformaèiams prane¹imams tinkanti s±ranka. Arba pasirinkite daugiaformaèiù prane¹imù paslaugos teikìj±, Numatytieji, arba Asmeninì s±ranka. Pasirinkite Paskyra ir daugiaformaèiù prane¹imù paslaugos paskyr±, esanèi± çjungtame s±rankos parametrù rinkinyje. El. pa¹tas Nuo parametrù reik¹miù priklauso el. pa¹to siuntimas, priìmimas ir per¾iþra. El. pa¹to programos parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu. r. S±rankos prane¹imù paslauga 12 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu bþdu. r. S±ranka 70 psl. Norìdami çjungti el. pa¹to programos parametrus, pasirinkite Meniu > Prane¹imai > Prane¹imù parametrai > El. lai¹kai ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: S±ranka pasirinkite rinkinç, kurç norite çjungti. Paskyra pasirinkite paslaugù teikìjo pateikt± paskyr±. Mano vardas çveskite savo vard± ar slapyvardç El. pa¹to adresas çveskite savo el. pa¹to adres±. Pridìti para¹± galite sukurti para¹±, kuris bus automati¹kai çterptas kiekvieno jþsù el. lai¹ko pabaigoje Adresas atsakymui çveskite el. pa¹to adres±, kuriuo norìtumìte gauti atsakymus. 51

52 Prane¹imai SMTP vartotojo vardas çveskite vard±, kurç naudosite prisijungdami prie siunèiamojo el. pa¹to serverio. SMTP slapta¾odis çveskite slapta¾odç, kurç naudosite prisijungdami prie siunèiamojo el. pa¹to serverio. Pasirinkite Rodyti terminalo lang± > Taip, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galìtumìte nustatyti vartotojo atpa¾inimo duomenis rankiniu bþdu. Priimamojo pa¹to serverio rþ¹is atsi¾velgiant ç jþsù naudojam± el. pa¹to sistem±, pasirinkite POP3 arba IMAP4. Jei galite naudoti abi rþ¹is, pasirinkite IMAP4. Priimamojo pa¹to parametrai pasirinkite vien± i¹ funkcijù naudoti POP3 arba IMAP4. 52

53 Adresù knyga 7. Adresù knyga Vardus ir telefonù numerius (adresatus) galite i¹saugoti telefono atmintyje ir SIM kortelìs atmintyje. Telefono atmintyje galima i¹saugoti adresatù numerius ir kitus duomenis. Su vardais taip pat galite i¹saugoti tam tikr± skaièiù paveiksliukù. Vardai ir numeriai, i¹saugoti SIM kortelìs atmintyje, ¾ymimi simboliu. Adresato paie¹ka Pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Vardai. Adresatù s±ra¹e pa¾ymìkite norim± vard± arba çra¹ykite pirm±j± ie¹komo vardo raidê. Vardù ir telefonù numeriù i¹saugojimas Vardai ir numeriai i¹saugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Vardai > Funkc. > Naujas adresatas. Çra¹ykite vard±, pavardê, telefono numerç ir pasirinkite I¹saugoti. I¹saugokite numerius, duomenis ar atvaizd± Su kiekvienu vardu telefono adresù knygos atmintyje galite i¹saugoti çvairiù rþ¹iù telefonù numerius ir trumpus papildomus duomenis. Pirmas numeris automati¹kai i¹saugomas kaip numatytasis. Jç ¾ymi rìmelis aplink numerio rþ¹ies simbolç (pavyzd¾iui, ). Kai pasirenkate vard± (pavyzd¾iui, norìdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris. 1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: Telefono arba Telefono ir SIM. 2. Pa¾ymìkite vard±, su kuriuo norite susieti nauj± numerç ar kitus duomenis, ir pasirinkite Inform. > Funkc. > Nauji duomenys. 53

54 Adresù knyga 3. Norìdami çtraukti nauj± numerç, pasirinkite Numeris ir numerio rþ¹ç. Norìdami çtraukti kit± informacij±, pasirinkite i¹ galimù funkcijù. Norìdami pakeisti numerio rþ¹ç, pa¾ymìkite norim± numerç ir pasirinkite Funkc. > Pakeisti tip±. Norìdami skirti pasirinkt± numerç numatytuoju, pasirinkite Skirti numatytuoju. 4. Çra¹ykite numerç ar kitus duomenis ir pasirinkite I¹saugoti, kad i¹saugotumìte tai, k± çra¹ìte. 5. Norìdami gri¾ti ç laukimo re¾im±, pasirinkite Atgal > U¾dar.. Adresù perkìlimas arba kopijavimas Galite kopijuoti arba perkelti adresato duomenis i¹ telefono adresù knygos atminties ç SIM kortelìs atmintç ir atvirk¹èiai. SIM kortelìje galite i¹saugoti tik po vien± telefono numerç su kiekvienu vardu. Norìdami perkelti ar kopijuoti adresato duomenis po vien±, pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Vardai. Adresù knygoje pasirinkite Funkc. > Perkelti adresat± arba Kopijuoti adresat±. Norìdami perkelti ar kopijuoti pa¾ymìtus adresatù duomenis, pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Vardai. I¹sirinkite norim± adresat± ir pasirinkite Funkc. > ymìti. Pa¾ymìkite visus kitus norimus adresatus ir pasirinkite Funkc. > Perkelti pa¾ymìtus or Kopij. pa¾ymìtus. Norìdami perkelti ar kopijuoti visù adresatù duomenis, pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Perkelti adresatus arba Kopijuoti adresatus. Adresato informacijos tvarkymas Suraskite adresat±, kurio duomenis norite koreguoti, ir pasirinkite Inform.. Norìdami redaguoti vard±, numerç, laukelç ar pakeisti atvaizd±, pasirinkite Funkc. > Tvarkyti. Jeigu adresatas yra çtrauktas ç s±ra¹± MP adresatai arba U¾registruoti vardai, jo duomenù redaguoti negalima. Sinchronizavimas Kalendoriaus, adresù knygos duomenù ir çra¹ù sinchronizavimas su nutolusiu interneto serveriu (tinklo serveriu). Informacijos ie¹kokite skyrelyje Sinchronizavimas i¹ serverio, 67 psl. 54

55 Adresù knyga Adresatù ir informacijos i¹trynimas Norìdami i¹trinti visus adresatus ir jù kortelìse esanèius duomenis i¹ telefono ar SIM kortelìs atminties, pasirinkite Meniu > Adresù knyga > I¹tr. visus adresatus > I¹ tel. atminties arba I¹ SIM kortelìs. Patvirtinkite apsaugos kodu. Norìdami i¹trinti kurç nors adresat±, pa¾ymìkite jç ir pasirinkite Funkc. > I¹trinti adresat±. Norìdami i¹trinti numerç, kitus duomenis ar atvaizd±, esanèius adresato kortelìje, pa¾ymìkite atitinkam± kortelê ir pasirinkite Inform.. Pa¾ymìkite norim± i¹trinti informacij± ir pasirinkite Funkc. > I¹trinti. Jei i¹trinate atvaizd± i¹ adresù knygos, ¹is atvaizdas skyrelyje Galerija nei¹trinamas. Vizitinìs koretelìs Asmens informacij± vizitinìs kortelìs formatu galite siùsti ir priimti i¹ suderinamo prietaiso, kuriame veikia vcard standartas. Norìdami siùsti vizitinê kortelê, suraskite adresat±, kurio informacij± norite siùsti, ir pasirinkite Inform. > Funkc. > Siùsti vizitinê kort. > Dgfrm. prane¹imu, Siùsti kaip SMS, arba Bluetooth bþdu. Gavê vizitinê kortelê, pasirinkite Rodyti > Saugoti, kad i¹saugotumìte vizitinê kortelê telefono atmintyje. Norìdami panaikinti vizitinê kortelê, pasirinkite U¾dar. > Taip. Parametrai Pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Parametrai ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù. Naudojama atmintis pasirinkti SIM kortelìs arba telefono atmintç adresatù duomenù saugojimui. Pasirinkite Telefono ir SIM, norìdami matyti vardus ir numerius i¹ abiejù atminèiù. Tokiu atveju vardai ir numeriai i¹saugomi telefono atmintyje. Adresù knygos vaizdas laukelç pasirinkite, jei norite matyti vardus ir numerius i¹ priemonìs Adresù knyga. 55

56 Adresù knyga Asmenvard¾iù tvarka pasirinkti, ar pirmiau rodomas adresato vardas ar pavardì. rifto dydis nustatyti adresù s±ra¹o ¹rifto dydç. Atminties bþklì per¾iþrìti laisvos ir u¾imtos atminties kiekç. Grupìs Norìdami suskirstyti atmintyje i¹saugotus vardus ir telefonù numerius ç skambinanèiùjù grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambìjimo tonai ir paveikslìliai, pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Grupìs. Greitasis rinkimas Norìdami susieti numerç su greitojo rinkimo klavi¹u, pasirinkite Meniu > Adresù knyga > Greitojo rinkimo numeriai ir i¹sirinkite norim± greitojo rinkimo klavi¹±. Pasirinkite Susieti arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavi¹u, pasirinkite Funkc. > Pakeisti. Pasirinkite Ie¹koti ir vard± bei numerç, kurç norite susieti su greitojo rinkimo klavi¹u. Jei funkcija Greitasis rinkimas i¹jungta, gausite u¾klaus±, ar norite çjungti ¹i± funkcij±. Taip pat ¾iþrìkite funkcijos Greitasis rinkimas apra¹± skyrelyje Skambinimas, 68 psl. Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavi¹us, skaitykite skyrelyje Greitasis rinkimas, 24 psl. Informaciniai, paslaugù ir mano numeriai Pasirinkite Meniu > Adresù knyga ir kuri± nors funkcij± i¹ i¹vardytùjù: Informaciniai numeriai paskambinti paslaugù teikìjo informaciniais numeriais, jeigu jie i¹saugoti jþsù SIM kortelìje (tinklo paslauga). Paslaugù numeriai (tinklo paslauga) paskambinti paslaugù numeriais, jeigu jie i¹saugoti jþsù SIM kortelìje. Mano numeriai per¾iþrìti SIM kortelìs telefonù numerius, jei jie yra i¹saugoti SIM kortelìje. 56

57 Ry¹iù ¾urnalas 8. Ry¹iù ¾urnalas Norìdami per¾iþrìti informacij± apie savo skambuèius, pasirinkite Meniu > urnalas > Praleisti ry¹iai, Priimti ry¹iai arba Rinkti numeriai. Norìdami chronologi¹kai per¾iþrìti savo praleistus ir priimtus ry¹ius bei rinktus numerius, pasirinkite laukelç Ry¹iù ¾urnalas. Norìdami per¾iþrìti adresatus, kuriems pastaruoju metu siuntìte prane¹imus, pasirinkite Prane¹imù gavìjai. Norìdami gauti apytikslìs informacijos apie savo vìliausius ry¹ius, pasirinkite Meniu > urnalas > Ry¹iù trukmì, Paket. duomenù skaitiklis, arba Paket. duom. ry¹io laikmatis. Norìdami per¾iþrìti, kiek tekstiniù ir daugiaformaèiù prane¹imù jþs i¹siuntìte ar gavote, pasirinkite Meniu > urnalas > Prane¹imù ¾urnalas. Pastaba: paslaugù teikìjo faktinì s±skaita u¾ teikiamus ry¹ius ir paslaugas gali skirtis atsi¾velgiant ç tinklo savybes, s±skaitù apvalinim±, mokesèius ir kt. Pastaba: kai kuriù laikmaèiù, taip pat absoliuèiojo laikmaèio, rodmenys gali bþti anuliuoti naujinant paslaugù parametrus ar programinê çrang±. Padìties informacija Tinklas gali atsiùsti jums u¾klaus± dìl padìties. Tik nuo jþsù priklauso, ar tinklas galìs naudoti informacij± apie jþsù telefono viet± (tinklo paslauga). Norìdami u¾sisakyti u¾klausù dìl padìties paslaug± ir sutarti dìl u¾klausù siuntimo, kreipkitìs ç tinklo operatoriù ar paslaugù teikìj±. Norìdami priimti ar atmesti u¾klaus± dìl padìties, pasirinkite Patvirt. arba Atmesti. Jei nepastebite, kad yra gauta u¾klausa, telefonas automati¹kai j± priima arba atmeta, atsi¾velgiant ç tai, kaip sutarìte 57

58 Ry¹iù ¾urnalas su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikìju. Telefono ekrane rodomas prane¹imas Praleista 1 padìties u¾klausa. Norìdami per¾iþrìti praleist± u¾klaus± dìl padìties, pasirinkite Rodyti. Norìdami per¾iþrìti informacij± apie 10 vìliausiù asmeniniù prane¹imù ar u¾klausù arba juos i¹trinti, pasirinkite Meniu > urnalas > Padìties nustatymas > Padìèiù ¾urnalas > Atidaryti katalog± arba I¹trinti visus. 58

59 Parametrai 9. Parametrai Aplinka Jþsù telefone yra çvairios parametrù grupìs, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su çvairiais çvykiais ir situacijomis. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Aplinka. Pa¾ymìkite ir pasirinkite aplink±. Jei norite çjungti pasirinkt± aplink±, pasirinkite Çjungti. Jei norite, kad aplinka bþtù çjungta tam tikr± laikotarpç, trunkantç iki 24 val., pasirinkite Laikina ir nustatykite jos i¹jungimo laik±. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, çjungiama ankstesnì aplinka, kurios veikimo laikas nebuvo nustatytas. Norìdami nustatyti norimos aplinkos parametrus, pasirinkite Konfigþruoti. Pasirinkite parametr±, kurç norite nustatyti, ir norim± jo reik¹mê. Ekrano temos Ekrano temoje yra daug elementù, kuriais galite paçvairinti savo telefon±: fono paveikslìlis, ekrano u¾sklanda ir skambìjimo tonas. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekrano temos ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù. Rinktis ekrano tem± nustatyti telefono ekrano tem±. Kataloge Galerija atidaromas pakatalogiù s±ra¹as. Atidarykite katalog± Ekrano temos ir pasirinkite ekrano tem±. Parsis. ekran. temos atidaryti tinklalapiù, i¹ kuriù galima parsisiùsti daugiau temù, nuorodù s±ra¹±. Tonai Galite keisti pasirinktos çjungtos aplinkos parametrus. 59

60 Parametrai Pasirinkite Meniu > Parametrai > Tonai. Pasirinkite ir keiskite galimus parametrus. Konfigþruojant aplink± tuos paèius parametrus galite rasti kataloge Aplinka, ¾r. Aplinka, 59 psl. Norìdami nustatyti, kad telefonas skambìtù tik tuo atveju, kai skambina kas nors i¹ pasirinktos skambinanèiùjù grupìs telefono, pasirinkite Meniu > Parametrai > Tonai > Skm. pagal grupes:. Pa¾ymìkite norim± skambinanèiùjù grupê arba Visada ir pasirinkite ymìti. Ekranas Naudodamiesi ekrano parametrais, galite nustatyti vaizd± telefono ekrane. Laukimo re¾imo nustatymai Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > Laukimo re¾imo parametrai ir reikiamus paramentrus i¹ toliau i¹vardytùjù: Fono paveikslìlis nustatyti, kad telefono ekrane paveikslìlis ar skaidrì pasirodytù kaip fono paveisklìlis, kai çjungiamas laukimo re¾imas. Pasirinkite Fono paveikslìliai > Atvaizd± or Skaidriù rinkinys, pa¾ymìkite katalog±, kuriame yra jþsù norimas paveikslìlis ar skaidriù rinkinys, ir jame i¹sirinkite paveikslìlç ar skaidrê. rifto spalva laukimo re¾imu nustatyti telefonui veikiant laukimo re¾imu ekrane rodomù tekstù spalv± Operatoriaus simbolis nustatyti, kad telefono ekrane bþtù rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis Tinklo pazonìs informacija > Rodoma (tinklo paslauga) i¹ tinklo operatoriaus gauti informacij± apie tinklo pazonê (korç), kurioje yra jþsù telefonas. Norìdami parsisiùsti daugiau paveikslìliù, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > Laukimo re¾imo parametrai > Fono paveikslìlis > Paveiksl. parsisiùsti. 60

61 Parametrai Ekrano u¾sklandoa Norìdami pasirinkti ekrano u¾skland± kataloge Galerija pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > Ekrano u¾sklanda > Ekrano u¾sklandos ir pasirinkite i¹ galimù pasirinkèiù. Norìdami parsisiùsti daugiau ekrano u¾sklandù, pasirinkite Paveiksl. parsisiùsti. Norìdami nustatyti laik±, kuriam praìjus çsijungs ekrano u¾sklanda, pasirinkite Neveiklumo trukmì. Norìdami çjungti ekrano u¾skland±, pasirinkite Taip. Energijos taupymo bþsena Norìdami sutaupyti baterijos energijos, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > Energijos taupymo bþsena > Taip. Kai tam tikr± laik± nenaudojama nì viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. Pristabdyta elgsena Norìdami sutaupyti baterijos energijos, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > Snaudimo re¾imas > Taip. Kai tam tikr± laik± nenaudojama nì viena telefono funkcija, ekranas u¾gesta. rifto dydis Norìdami nustatyti ¹rifto dydç prane¹imams skaityti, ra¹yti, adresù knygai bei interneto puslapiams per¾iþrìti, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > rifto dydis. Laikas ir data Norìdami pakeisti laik±, laiko juost± ir datos parametrus, pasirinkite Meniu > Parametrai > Laikas ir data > Laikrodis, Data arba Laiko ir datos autotikslinimas (tinklo paslauga). Jeigu keliaujate ç kit± laiko juost±, pasirinkite Meniu > Parametrai > Laikas ir data > Laikrodis > Laiko juosta ir tada pasirinkite savo buvimo vietos laiko juost± pagal vidutinç Grinvièo laik± (GMT) arba pagal santykç su koordinuotu universaliuoju laiku (UTC). Telefone laikas ir data nustatomi pagal laiko juost± bei rodomas teisingas tekstiniù ir daugiaformaèiù prane¹imù siuntimo ir gavimo laikas. Pavyzd¾iui, GMT 61

62 Parametrai 5 laiko juosta galioja Niujorke (JAV), vadinasi, tarp Niujorko ir vidutinio Grinvièo laiko, einanèio per London± (Anglija), yra 5 valandù skirtumas. Mano nuorodos Naudojantis asmeninìmis nuorodomis galima greitai çjungti da¾nai naudojamas telefono funkcijas. Kairysis pasirinkimo klavi¹as Norìdami kairiajam pasirinkimo klavi¹ui priskirti funkcij± i¹ s±ra¹o, pasirinkite Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Kair. pasir. klavi¹as. Jeigu funkcijai çjungti naudojamas kairysis parsirinkimo klavi¹as Svarbþs, tai telefonui veikiant laukimo re¾imu pasirinkite Svarbþs ir norim± funcij± i¹ savo nuorodù s±ra¹o. Norìdami keisti funkcijas asmeniniù nuorodù s±ra¹e, pasirinkite Funkc. ir funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù: Rinktis funkcijas çdìti arba pa¹alinti funkcij± i¹ nuorodù s±ra¹o. Suraskite norim± funkcij± ir pasirinkite ymìti arba Ne¾ym.. Sutvarkyti sukeisti funkcijas vietomis asmeniniù nuorodù s±ra¹e. Pa¾ymìkite funkcij±, kuri± norite perkelti, ir pasirinkite Perkelti. Raskite viet±, kur norite çdìti funkcij±, ir pasirinkite Gerai. De¹inysis pasirinkimo klavi¹as Norìdami priskirti koki± nors funkcij± de¹iniajam pasirinkimo klavi¹ui, pasirinkite Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > De¹inysis pasirinkimo klavi¹as. Atsi¾velgiant ç jþsù paslaugù teikìjo sprendim±, ¹is meniu gali bþti nerodomas. Nar¹ymo mygtukas Norìdami prikirti kokias nors funkcijas nar¹ymo mygtukui (slinkties mygtukui), pasirinkite Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Nar¹ymo mygtukas. 62

63 Parametrai Balso komandos Skambinti adresatams ir çjungti telefono funkcijas galite i¹tardami balso komandas. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie tai, kaip nustatyti kalb±, ¾r. Atkuriamo balso kalba apra¹e, skyrelyje Telefonas, 69 psl. Balso komandos telefone çjungiamos çprastai. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Balso komandos ir norim± telefono funkcij±. Pa¾ymìkite funkcij±. simbolis rodo, kad balso ¾ymeklis çjungtas. Norìdami atkurti aktyvi± balso komand±, pasirinkite Klausyti. Apie balso komandù naudojim± skaitykite skyrelyje Patobulintas rinkimas balsu, 25 psl. Norìdami tvarkyti balso komandas, pa¾ymìkite telefono funkcij± ir pasirinkite reikiam± funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù. Redaguoti arba Atsieti keisti arba atsieti balso komand± nuo pasirinktos funkcijos. Keièiant balso ¾ymeklio tekst±, telefonas susieja tekst± su nauju virtualiu balso ¾ymekliu. Susieti visas arba Atsieti visas susieti arba atsieti balso komandas su visomis funkcijomis balso komandù s±ra¹e. Susieti visas arba Atsieti visas laukeliai nìra rodomi, jeigu çjungos arba i¹jungtos visos balso komandos. Ry¹iai su i¹oriniais prietaisais Savo telefon± galite prijungti prie suderinamù prietaisù, kuriuose veikia belaid¾io Bluetooth ry¹io technologija, pavyzd¾iui, prie Bluetooth stereofoninìs laisvù rankù çrangos su mikrofonu ir kompiuterio (tuo paèiu metu). Taip pat galite nustatyti paketiniù duomenù ry¹io parametrus. Belaid¾io Bluetooth ry¹io technologija is prietaisas veikia pagal Bluetooth technologijos paspartintiems duomenims specifikacij± 2.0, aprìpianèi± ¹iuos profilius: jungimosi prie tinklo, laisvù rankù technologijos, ausiniù, pasikeitimo bendraisiais duomenimis, duomenù suspaudimo, failo siuntimo, garso / vaizdo paskirstymo perdavimo protokolo, bendrùjù garso / vaizdo duomenù paskirstymo, papildomù garso duomenù paskirstymo, garso / vaizdo valdymo perdavimo protokolo, nuotolinio garso / vaizdo valdymo, SIM prieigos. Norìdami u¾tikrinti ger± s±veik± su kitais prietaisais, kuriuose yra çdiegta Bluetooth technologija, su ¹iuo prietaisu 63

64 Parametrai naudokite tik Nokia aprobuotus priedus. Apie kitù prietaisù suderinamum± su ¹iuo prietaisu teiraukitìs jù gamintojù. Kai kuriose vietovìse Bluetooth technologijos naudojimui gali bþti taikomi apribojimai. Teiraukitìs vietos tarnybù arba paslaugos teikìjo. Tiesiogiai ar kitù programù fone naudojant Bluetooth technologijos pagrindu veikianèias funkcijas, baterijos energija naudojama sparèiau. Belaid¾io Bluetooth ry¹io technologija suteikia galimybê prijungti telefon± prie suderinamo Bluetooth prietaiso, esanèio iki 10 metrù atstumu nuo telefono. Prietaisai, turintys belaidê Bluetooth technologij±. duomenis perduoda radijo bangomis, todìl jþsù telefonas ir kitas prietaisas, turintis Bluetooth technologij±, gali ir nebþti tiesioginio matomumo zonoje, taèiau ry¹ç gali trikdyti çvairios kliþtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai. Bluetooth ry¹io parengimas Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Bluetooth. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas i¹ toliau i¹vardytùjù: Bluetooth > Çjungtas arba I¹jungtas çjungti arba i¹jungti Bluetooth ry¹io funkcij±. simbolis rodo, kad Bluetooth ry¹ys yra çjungtas. Ie¹koti priedù su garso funkcijomis ie¹koti suderinamù garso prietaisù su Bluetooth funkcija. Pasirinkite prietais±, su kuriuo norite u¾megzti ry¹ç. Suporuoti prietaisai ie¹koti netoli esanèiù prietaisù su çjungta Bluetooth ry¹io funkcija. Pasirinkite Su nauj., jei norite pamatyti netoli esanèiù prietaisù su çjungta Bluetooth funkcij± s±ra¹±. Pa¾ymìkite norim± prietais± ir pasirinkite Poruoti. Çveskite prietaiso Bluetooth kod±, kad suporuotumìte (susietumìme) prietais± su savo telefonu. ç ry¹io kod± reikia çvesti tik pirm± kart± u¾mezgant ry¹ç su atitinkamu prietaisu. Telefonas u¾mezga ry¹ç su prietaisu ir galite pradìti duomenù perdavim±. Belaidis Bluetooth ry¹ys Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Bluetooth. Norìdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra u¾megztas Bluetooth ry¹ys, 64

65 Parametrai pasirinkite Aktyvus prietaisas. Norìdami per¾iþrìti su telefonu susietù Bluetooth funkcij± turinèiù prietaisù s±ra¹±, pasirinkite Suporuoti prietaisai. Atsi¾velgiant ç prietaiso ir Bluetooth ry¹io kokybê, pasirinkê Funkc. galìsite naudoti kai kurias toliau apra¹ytas funkcijas. Pasirinkite Priskirti trump± pavadinim± arba Aut. ry¹io u¾mezgimas be patvirtin. > Taip nustatyti, kad telefonas automati¹kai u¾megztù ry¹ç su prietaisù, kuriame çjungta Bluetooth funkcija. Bluetooth parametrai Norìdami nustatyti, kaip jþsù telefon± galìs aptikti kiti Bluetooth funkcij± turintys prietaisai, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Bluetooth > Mano telefono aptinkamumas arba Mano telefono pavadinimas. Patariame naudoti parametro Mano telefono aptinkamumas reik¹mê Paslìptas. Pra¹ymus u¾megzti Bluetooth ry¹ç visada priimkite tik i¹ tù prietaisù, kuriais pasitikite. Paketiniai duomenys Patobulintas bendrasis paketinis radijo ry¹ys (EGPRS), t. y. paketiniai duomenys, yra tinklo paslauga, leid¾ianti mobiliaisiais telefonais siùsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaid¾iu EGPRS ry¹iu galima prisijungti prie çvairiù duomenù tinklù, pavyzd¾iui, prie interneto. Paketiniù duomenù protokol± gali naudoti ¹ios programos: MMS, srautinìs vaizdo transliacijos, nar¹yklì, el. pa¹tas, sinchronizacijos programa SyncML, Java programù parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ry¹io programos. Norìdami nustatyti, kaip naudoti ry¹ç, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Paket. duomenys > Paketiniù duomenù ry¹ys ir pasirinkite norimas funkcijas i¹ toliau i¹vardytùjù: Pagal poreikç paketiniù duomenù ry¹ys çjungiamas tik kai to reikia vartotojui. Pabaigus naudotis ¹ia funkcij± ry¹ys nutraukiamas. 65

66 Parametrai Nuolatinis paketiniù duomenù ry¹ys çjungiamas automati¹kai çjungiant telefon±. arba simboliai rodo, GPRS arba EGPRS ry¹iù paslaugos yra çjungtos. Jeigu jums skambina, gaunate prane¹im± arba jþs skambinate paketiniù duomenù ry¹io metu, arba simboliai rodo, kad GPRS arba EGPRS ry¹iù paslaugos yra laikinai nutraukiamos (sulaikomos). Modemo parametrai Telefon± ir suderinam± kompiuterç galite sujungti belaid¾iu Bluetooth ry¹iu. Kad dirbdami kompiuteriu galimìte naudoti EGPRS ry¹ç, telefon± galite naudoti kaip modem±. Norìdami kompiuteryje nustatyti reikalingo ry¹io parametrus, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Paket. duomenys > Paket. duomenù ry¹io parametrai > Çjungtas prieigos ta¹kas, çjunkite prieigos ta¹k±, kurç norite naudoti, ir pasirinkite Tvarkyti prieigos ta¹ko parametrus. Pasirinkite Prieigos ta¹ko ¹aukinys ir çra¹ykite pasirinkto prieigos ta¹ko parametrù rinkinio pavadinim±. Pasirinkite Paketiniù duomenù ry¹. prieigos ta¹kas ir çra¹ykite prieigos ta¹ko, per kurç telefonas prisijungs prie EGPRS tinklo, pavadinim±. Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie duomenù ry¹io tinklo parametrus (prieigos ta¹ko pavadinim±) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa Nokia Modem Options. r. Programù paketas PC Suite 100 psl. Jei parametrus nustatìte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai. Duomenù perdavimas ir sinchronizavimas Naudodamiesi duomenù perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo telefone ir kitame suderinamame prietaise (pavyzd¾iui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esanèiù kalendoriù, tekstiniù çra¹ù ir adresatù informacij±. Duomenù partneriù s±ra¹as Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jþsù telefone ir kitame prietaise esanèius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi bþti nustatyti duomenù partneriù s±ra¹e. Jei duomenis priimate i¹ kito 66

67 Parametrai prietaiso, pavyzd¾iui, suderinamo mobiliojo telefono, duomenù partneris automati¹kai çtraukiamas ç s±ra¹±, naudojant i¹ kito prietaiso gaut± informacij±. Sinchr. i¹ serv. ir Sinchr. i¹ komp. yra pradiniai s±ra¹o çra¹ai. Norìdami çtraukti ç s±ra¹± nauj± duomenù partnerç, pavyzd¾iui, nauj± prietais±, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Kopijuoklì > Funkc. > Naujas partneris > Telefonù sinchr. arba Tel. kopijavimas, ir çveskite parametrus, reikalingus duomenims perduoti. Norìdami redaguoti kopij± ir sinchronizuoti parametrus, partneriù s±ra¹e pasirinkite norim± prietais± ir pasirinkite Funkc. > Taisyti. Norìdami i¹trinti pasirinkt± partnerç, pasirinkite Funkc. > I¹trinti. Duomenù perdavimas ç arba i¹ suderinamo prietaiso Duomenys sinchronizuojami belaid¾iu Bluetooth ry¹iu. Kitas prietaisas veikia laukimo re¾imu. Norìdami pradìti perdavinìti duomenis, pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Kopijuoklì ir s±ra¹e pasirinkite bet kurç duomenù partnerç, i¹skyrus Sinchr. i¹ serv. ir Sinchr. i¹ komp.. Atsi¾velgiant ç nustatytus parametrus, pasirinkti duomenys bus nukopijuoti arba sinchronizuoti. Sinchronizavimas i¹ kompiuterio Norìdami sinchronizuoti kalendoriaus, tekstiniù çra¹ù ir adresatù informacij± i¹ suderinamo kompiuterio, naudokitìs belaid¾iu Bluetooth ry¹iu. Taip pat kompiuteryje turite çdiegti s±veikai su jþsù telefonu tinkam± programù paket± Nokia PC Suite. Duomenis, esanèius adresù knygoje, kalendoriuje, ir tekstinius çra¹us sinchronizuokite su duomenimis, esanèiais suderinamame kompiuteryje, çjungdami sinchronizacijos program± kompiuteryje. Sinchronizavimas i¹ serverio Norìdami naudotis nutolusiu interneto serveriu, turite u¾sisakyti duomenù sinchronizacijos paslaug±. I¹samesnìs informacijos ir ¹iai paslaugai reikalingù parametrù kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. 67

68 Parametrai Parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu. r. S±rankos prane¹imù paslauga, 12 psl. ir S±ranka, 70 psl. Jei i¹saugojote duomenis nutolusiame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esanèiais jþsù telefone, çjungdami sinchronizacijos program± savo telefone. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ry¹iai > Kopijuoklì > Sinchr. i¹ serv.. Pagal nustatytus parametrus galite pasirinkti Pradeda sinchronizuoti arba Pradeda kopijuoti. Sinchronizuojant pirm± kart± arba po pertraukos, sinchronizacija gali u¾trukti iki 30 minuèiù, jei adresù knyga ar kalendorius yra u¾pildyti. Skambinimas Pasirinkite Meniu > Parametrai > Skambinimas ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: Ry¹iù peradresavimas (tinklo paslauga) peradresuoti jums skirtus skambuèius. Jei çjungti kai kurie ry¹iù draudimo s±lyginiai parametrai, gali bþti neçmanoma peradresuoti ry¹iù. r. Ry¹iù draudimasapra¹± skyrelyje Apsaugos parametrai, 72 psl. Atsiliepimas bet kuriuo klavi¹u > Çjungtas nustatyti, kad ç skambutç galìtumìte atsiliepti paspausdami bet kurç klavi¹±, i¹skyrus çjungimo klavi¹±, kairçjç ir de¹inçjç pasirinkimo klavi¹us ir ry¹io pabaigos klavi¹±. Automatinis perrinkimas > Çjungtas nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytù vìl skambinti iki de¹imties kartù. Greitasis rinkimas > Çjungtas nustatyti, kad telefonù numeriai bþtù renkami greitojo rinkimo klavi¹ais nuo 2 iki 9. Norìdami surinkti telefono numerç, paspauskite su juo susiet± skaièiaus klavi¹±. Ry¹io laukimas > Çjungti (tinklo paslauga) nustatyti, kad tinklas prane¹tù apie nauj± ry¹ç tuo metu, kai jau kalbate. r. Ry¹io laukimas 26 psl. Ry¹io suvestinì > Çjungta (tinklo paslauga) nustatyti, kad telefonas po kiekvieno pokalbio trumpai parodytù apytikslê jo trukmê ir kain±. 68

69 Parametrai Siùsti mano atpa¾inimo duomenis (tinklo paslauga) > Taip arba Kaip sutarta. Ry¹io i¹ ¹io telefono linija (tinklo paslauga) pasirinkti linij± (1 arba 2) pokalbiams i¹ telefono, jei SIM kortelì suteikia toki± galimybê. Slankiojamojo dangtelio funkcijos nustatyti, ar bus atsiliepiama telefonu, kai jo dangtelis atidaromas, ir nutraukimas pokalbis kai u¾daromas. Telefonas Pasirinkite Meniu > Parametrai > Telefonas ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: Kalbos parametrai > Telefono kalba nustatyti telefono ekrane rodomù tekstù kalb±. Jei nustatìte reik¹mê Nustatoma autom., kalba pasirenkama pagal SIM kortelìs informacij±. Kalbos parametrai > SIM kalba pasirinkti USIM kortelìs kalb±. Kalbos parametrai > Atkuriamo balso kalba nustatyti balso atpa¾inimo funkcijos kalb±. r. Patobulintas rinkimas balsu, 25 psl. ir Balso komandos, 63 psl. Atminties bþklì patikrinti, kiek atminties kortelìje yra laisvos vietos ir kiek atminties u¾ima kiekviena funkcija. Automatinì klaviatþros apsauga nustatyti, kad jþsù telefono klaviatþra u¾sirakintù automati¹kai, praìjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo re¾imu ir nenaudojama nì viena jo funkcija. Pasirinkite Çjungta ir nustatykite laik±, po kurio klaviatþra u¾rakinama (nuo 5 sekund¾iù iki 60 minuèiù). Klaviatþros apsauga nustatyti, kad telefonas pra¹ytù apsaugos kodo atrakinant klaviatþr±. Çveskite apsaugos kod± ir pasirinkite Çjungta. Kai çjungta klaviatþros apsauga, gali bþti çmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, u¾programuotu jþsù prietaise. Sveikinimas para¹yti prane¹im±, kuris trumpai pasirodys çjungus telefon±. Operatoriaus pasirinkimas > Automatinis nustatyti, kad telefonas automati¹kai pasirinktù vien± i¹ korinio ry¹io tinklù, veikianèiù jþsù 69

70 Parametrai vietovìje. Jei pasirinksite Rankinis, galìsite pasirinkti tinkl±, sudariusç tarptinklinio ry¹io sutartç su jþsù vietinio tinklo operatoriumi. SIM funkcijù patvirtinimai ¾r. SIM paslaugos, 99 psl. Meniu paai¹kinimai pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paai¹kinimus. Çjungimo tonas pasirinkti, ar çjungiant telefon± turi skambìti tonas. Klausimas dìl skryd¾io aplinkos pasirinkite, kai ekrane atsiranda Çjungti skryd¾io aplink±? kiekvien± kart± çjungiant telefon±, jeigu skryd¾io aplinka buvo çjungtas prie¹ i¹jungiant prietais±. r. Skryd¾io aplinka 22 psl. Telefono priedù parametrai is meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Priedai. Priedù meniu galite pasirinkti, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Atsi¾velgê ç pried±, pasirinkite reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: Numatytoji aplinka nustatyti aplink±, kuri bus automati¹kai çjungta, kai prijungsite pasirinkt± telefono pried±. Automatinis atsiliepimas nustatyti, kad telefonas automati¹kai atsilieptù ç skambutç, praìjus 5 sekundìms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro Priimamojo ry¹io signalas reik¹mì Pyptelìs arba Be garso, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia. Telef.-teksto çranga > Naudoti telefono-teksto çrang± > Taip naudoti telefono-teksto çrangos parametrus vietoje laisvù rankù çrangos su mikrofonu ar indukcinio ry¹io çrangos parametrù. S±ranka Kad gerai veiktù kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone bþtina nustatyti reikiamus parametrus. Tokios paslaugos ar funkcijos gali bþti nar¹yklì, daugiaformaèiai prane¹imai, nutolusio interneto serverio sinchronizacija, el. pa¹to programa, srautinìs transliacijos. Paie¹kokite parametrù savo SIM kortelìje arba papra¹ykite, kad paslaugù teikìjas 70

71 Parametrai atsiùstù juos s±rankos prane¹imu. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu bþdu. Telefone galima i¹saugoti ir per ¹ç meniu valdyti iki 10 skirtingù paslaugù teikìjù s±rankos parametrù. Kaip i¹saugoti s±rankos parametrus, gautus s±rankos prane¹imu i¹ paslaugù teikìjo, skaitykite skyrelyje S±rankos prane¹imù paslauga, 12 psl. Pasirinkite Meniu > Parametrai > S±ranka ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: Numatytieji s±rankos parametrai per¾iþrìti telefone i¹saugot± paslaugù teikìjù s±ra¹±. Pa¾ymìkite norim± paslaugù teikìj± ir, norìdami su¾inoti, kokioms programoms taikomi ¹io paslaugù teikìjo s±rankos parametrai, pasirinkite Inform.. Norìdami nustatyti paslaugù teikìjo s±rankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite Funkc. > Skirti numatytuoju, o norìdami naikinti s±rankos parametrus, pasirinkite I¹trinti. Çjungti numatyt. par. programose çjungti telefone esanèioms programoms taikomus numatytuosius s±rankos parametrus Pageidaujamas prieigos ta¹kas per¾iþrìti i¹saugotus prieigos ta¹kus. Pa¾ymìkite norim± prieigos ta¹k± ir pasirinkite Funkc. > Informacija, kad pamatytumìte paslaugù teikìjo vard±, duomenù ne¹men± ir paketiniù duomenù prieigos ta¹k± ar prisijungimo prie GSM tinklo numerç. Prisijungti prie paramos svetainìs parsisiùsti s±rankos parametrus i¹ savo paslaugù teikìjo. Çtaisù valdyklìs parametrai leisti arba drausti siùsti programinìs çrangos naujinimus ç telefon±. Atsi¾velgiant ç jþsù telefon±, prietaiso valdymo parametrù gali bþti neçmanoma nustatyti. Asmeniniai s±rankos parametrai rankiniu bþdu çtraukti naujas çvairiù paslaugù asmenines paskyras ir jas çjungti arba i¹trinti. Jei nebuvote çtraukê ç s±ra¹± nì vienos paskyros, pasirinkite Nauja; jei buvo paskyrù, pasirinkite Funkc. > Naujas rinkinys. Pasirinkite paslaugos rþ¹ç, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rþ¹ies. Norìdami i¹trinti ar çjungti asmeninê paskyr±, pa¾ymìkite j± ir pasirinkite Funkc. > I¹trinti arba Çjungti. 71

72 Parametrai Apsaugos parametrai Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ry¹ius (ry¹iù draudimas, u¾daroji vartotojù grupì ir apribotasis rinkimas), gali bþti çmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, u¾programuotu jþsù prietaise. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Saugumas ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: PIN kodo reikalavimas nustatyti, kad kiekvien± kart± çjungiant telefon± bþtù pra¹oma çvesti PIN arba UPIN kod±. Kai kurios SIM kortelìs neleid¾ia i¹jungti kodo reikalavimo funkcijos. PIN2 kodo reikalavimas nustatyti, ar naudojant speciali± telefono funkcij±, apsaugot± PIN 2 kodu, bþtù pra¹oma çvesti PIN 2 kod±. Kai kurios SIM kortelìs neleid¾ia i¹jungti kodo reikalavimo funkcijos. Ry¹iù draudimas (tinklo paslauga) apriboti skambuèius ç jþsù telefon± ir i¹ jo. Reikalingas draudimo slapta¾odis. Apribotas rinkimas neleisti skambinti jokiais kitais, i¹skyrus pasirinktus, telefonù numeriais, jei SIM kortelì palaiko toki± funkcij±. U¾dara vartotojù grupì (tinklo paslauga) nustatyti grupê ¾moniù, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Apsaugos lygis > Telefono nustatyti, kad kiekvien± kart± ç telefon± çdìjus nauj± SIM kortelê, bþtù pra¹oma apsaugos kodo. Jeigu pasirenkate Apsaugos lygis > Atminties, telefonas pra¹o saugos kodo pasirenkant SIM kortelìs atmintç arba keièiant naudojam± atmintç. Kreipties kodai keisti saugos, PIN, PIN 2 kodus arba draudimo slapta¾odç. Naudojamas kodas nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi bþti çjungtas. Atpa¾inimo pa¾ymos arba Vartotojo pa¾ymos per¾iþrìti ç telefon± parsiùstù atpa¾inimo ar vartotojo pa¾ymù s±ra¹±. r. Pa¾ymos 97 psl. Apsaugos modulio parametrai norìdami per¾iþrìti Apsaugos modulio duomenys, çjunkite Modulio PIN reikalavimas arba pakeiskite modulio PIN bei neatmetam±jç kod±. r. Kreipties kodai, 11 psl. 72

73 Parametrai Gamintojo nustatytù parametrù atkþrimas Jei norite atkurti kai kuriù meniu parametrù pradines reik¹mes, pasirinkite Meniu > Parametrai > Atkurti gam. parametrus. Çveskite apsaugos kod±. Çsidìmìkite, kad çvesti ar parsisiùsti duomenys, pavyzd¾iui, vardai ir telefonù numeriai, i¹saugoti adresù knygoje, nei¹trinami. 73

74 Operatoriaus meniu 10. Operatoriaus meniu Per ¹ç meniu galite atidaryti jþsù tinklo operatoriaus teikiamù paslaugù portal±. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo tinklo operatoriù. Operatorius gali atnaujinti ¹ç meniu paslaugos prane¹imu. I¹samesnì informacija pateikta skyrelyje Paslaugù dì¾utì, 95 psl. 11. Galerija iame meniu galite tvarkyti paveikslìlius, atvaizdus, çra¹us ir tonus. ie failai suskirstomos ç katalogus. Jþsù telefone yra çjungimo rakto sistema, apsauganti ç telefon± parsisiùst± med¾iag±. Prie¹ çkeldami ç savo telefon± bet koki± med¾iag±, susipa¾inkite su jos pateikimo s±lygomis ir patikrinkite jos çjungimo rakt±, nes gali bþti, jog u¾ med¾iagos naudojim± turìsite sumokìti. Dìl autoriaus teisiù apsaugos gali bþti draud¾iama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiùsti kai kuriuos atvaizdus, muzik± (taip pat skambìjimo tonus) ir kit± med¾iag±. Norìdami matyti aplankù s±ra¹±, pasirinkite Meniu > Galerija. Norìdami pamatyti aplanko funkcijas, pasirinkite aplank±, tada Funkc.. Norìdami per¾iþrìti aplanke esanèiù failù s±ra¹±, pasirinkite aplank±, tada Atidar.. Norìdami pamatyti failo funkcijas, pasirinkite fail±, tada Funkc.. 74

75 Pramogos 12. Pramogos Dìl autoriaus teisiù apsaugos gali bþti draud¾iama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiùsti kai kuriuos atvaizdus, muzik± (taip pat skambìjimo tonus) ir kit± med¾iag±. Vaizdo kamera Prietaise çmontuota 2 mln. rai¹kos ta¹kù vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Nufotografuoti atvaizdai i¹saugomi JPEG formatu, o vaizdo çra¹ai 3GP formatu. Skaitmeninis priartinimas pritraukia vaizd± iki a¹tuoniù kartù. Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo çra¹us, gerbkite kitù ¾moniù teises, tradicijas ir nepa¾eiskite çstatymù. Fotografavimas Norìdami atidaryti kameros vaizdo ie¹kiklç, pasirinkite Meniu > Pramogos > Vaizdo kamera. Jeigu Vaizdo çra¹as re¾imas pasirinktas kaip numatytasis, ie¹kokite kairìje arba de¹inìje. Norìdami priartinti ar atitolinti vaizd±, slinkties mygtuku slinkite auk¹tyn arba ¾emyn. Norìdami nufotografuoti, pasirinkite Fotogr.. Jeigu ¹viesa blausi, pasirinkite Funkc. norìdami nustatyti Çj. naktinç re¾im±, norìdami çjungti laikmatç, nustatykite Çjungti laikmatç ir Çj. atv. sekos re¾im±, jei norite paeiliui greitai nufotografuoti iki 8 paveikslìliù. Kuo didesnì paveikslìliù rai¹ka, tuo ma¾iau jù galima nufotografuoti. Pasirinkite Funkc. > Parametrai > Atvaizdo per¾iþros trukmì norìdami nustatyti nuotraukù per¾iþros ekrane trukmê. Per¾iþrìdami nuotraukas, pasirinkite Atgal, jeigu norite nufotografuoti kit± vaizd±, arba Siùsti, jeigu norite i¹siùsti nuotrauk± kaip daugiaformatç prane¹im±. Telefonas i¹saugo nuotrauk± kataloge Galerija > Nuotraukos. 75

76 Pramogos Norìdami nufotografuoti kit± vaizd±, pasirinkite Atgal. Norìdami i¹siùsti nuotrauk± kaip daugiaformatç prane¹im±, pasirinkite Funkc. > Siùsti. Prietaiso fiksuojamù vaizdù rai¹ka siekia 1600 x 1200 ta¹kù. iuose informacijos ¹altiniuose pateiktù paveikslù rai¹ka gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos paveikslo rai¹kos. Filmavimas Pasirinkite Meniu > Pramogos > Kamera. Norìdami pasirinkti filmavimo re¾im±, slikties mygtuku slinkite ç kairê arba ç de¹inê. Norìdami laikinai sustabdyti filmavim±, pasirinkite Pertr. Norìdami toliau filmuoti, pasirinkite Têsti. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite Stabd. Telefonas i¹saugo vaizdo çra¹± kataloge Galerija > Vaizdo çra¹ai. Vaizdo kameros funkcijos Norìdami naudoti filtr±, pasirinkite Funkc. > Efektai ir pasirinkite vien± i¹ toliau i¹vardytùjù funkcijù: Norìdami keisti baltos spalvos balans±, pasirinkite Funkc. > Balt. sp. balansas ir funkcij± i¹ toliau i¹vardytùjù. Norìdami pakeisti vaizdo ir filmavimo kameros parametrus, pasirinkite Funkc. > Parametrai. Garso ir vaizdo (GV) grotuvas Naudodami GV grotuv±, galite per¾iþrìti, atkurti ir parsisiùsti failus, pavyzd¾iui, paveikslìlius, garso ir vaizdo çra¹us, animacinius paveikslìlius. Taip pat galite ¾iþrìti suderinamas srautines vaizdo transliacijas i¹ tinklo serverio (tinklo paslauga). Pasirinkite Meniu > Pramogos > GV grotuvas > Atidaryti Galerij±, ymos, Ç tinklalapç arba GV failai parsisiùsti. Parengimas srautinìms transliacijoms Srautinìms transliacijoms reikalingus s±rankos parametrus galite gauti i¹ savo tinklo operatoriaus arba paslaugù teikìjo s±rankos prane¹imu. 76

77 Pramogos r. S±rankos prane¹imù paslauga 12 psl. Apie rankinç parametrù nustatym± ¾r. S±ranka, 70 psl. Pasirinkite Meniu > Pramogos > GV grotuvas > Sraut. tr. param. ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù. S±ranka rodomi tik srautinìms transliacijoms tinkami s±rankos parametrai. Arba pasirinkite paslaugos teikìj±, arba Numatytieji, arba Asmeninì s±ranka. Paskyra pasirinkite srautiniù transliacijù paslaugos paskyr±, esanèi± aktyviajame s±rankos parametrù rinkinyje. Galite nustatyti srautinìs transliacijos per¾iþros greito perslinkimo pirmyn ir atgal intervalus. Pasirinkite Meniu > Pramogos > GV grotuvas > Per¹okimo interv. ir nurodykite norim± interval±. Muzikos grotuvas Naudodami telefone esanèi± muzikos grotuvo funkcij±, galite klausytis muzikos takeliù, çra¹ù, MP3, AAC ar WMA garso failù, kuriuos ç telefon± çkìlìte naudodami program± Nokia Audio Manager. Muzikos failai automati¹kai atpa¾çstami ir çtraukiami ç numatyt±jç takeliù s±ra¹±. Muzikos takeliù atkþrimas 1. Pasirinkite Meniu > Pramogos > Muz. grotuvas. Rodoma pirmojo takelio i¹ numatytojo s±ra¹o informacija. Norìdami naudotis ekrane rodomais klavi¹ais,, arba, nar¹ymo mygtuku pa¾ymìkite norim± klavi¹± ir pasirinkite jç. 2. Norìdami atkurti kurç nors takelç, pa¾ymìkite jç ir pasirinkite. Norìdami çjungti kito takelio prad¾i±, pasirinkite. Norìdami çjungti ankstesnio takelio prad¾i±, du kartus pasirinkite. Jei norite grç¾ti ç atkuriamo takelio prad¾i±, palaikykite pasirinkê. Jei norite praleisti dalç atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkê. Atleiskite klavi¹± norimoje takelio vietoje. 3. Norìdami sustabdyti atkþrim±, pasirinkite. 77

78 Pramogos Perspìjimas: Klausykitìs muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai çjungtas garsiakalbis, kadangi i¹ jo sklindantis garsas gali bþti labai stiprus. Muzikos grotuvo parametrai Atidarê meniu Muz. grotuvas, galite naudotis toliau i¹vardytomis funkcijomis: Garsas norìdami reguliuoti gars±, spauskite nar¹ymo mygtuk± kairìn arba de¹inìn. Atk. Bluetooth r¹. prisijungti prie garso priedo Bluetooth ry¹iu. Takeliù s±ra¹as per¾iþrìti visus s±ra¹e esanèius takelius. Norìdami atkurti kurç nors takelç, pa¾ymìkite jç ir pasirinkite Atkurti. Norìdami naujinti takeliù s±ra¹± (pavyzd¾iui, çtraukê ç s±ra¹± naujù takeliù) arba pakeisti takeliù s±ra¹± (jeigu telefone yra keli takeliù s±ra¹ai), atidarom± pasirinkus meniu Muz. grotuvas, paspauskite Funkc. > Atnaujinti visus arba Keisti tak. s±ra¹±. Atkþrimo funkcijos > Atsitiktinì > Çjungta klausytis atsitiktine tvarka i¹ s±ra¹o parenkamù takeliù. Kartotinì > Kartoti ¹ç çra¹± arba Kartoti visus pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visù s±ra¹e esanèiù takeliù. GV progr. ekvalaiz. atidaryti ekvalaizerio parametrù rinkiniù s±ra¹±. r. Ekvalaizeris 81 psl. Siùsti siùsti pasirinkt± rinkmen± MMS prane¹imu arba Bluetooth ry¹iu. Tinklalapis atidaryti su pasirinktu takeliu susijusç tinklalapç. i funkcija veikia tik tada, kai takelyje yra çra¹ytas atitinkamo tinklalapio adresas. Muzika parsisiunt. parsisiùsti muzikos çra¹ù ç savo telefon±. Atminties bþklì per¾iþrìti laisvos ir u¾imtos atminties kiekç. 78

79 Pramogos Radijas FM radijas naudoja kit±, ne belaid¾io prietaiso, anten±. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso bþtina prijungti suderinam± laisvù rankù çrang± arba pried±. Perspìjimas: Klausykitìs muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai çjungtas garsiakalbis, kadangi i¹ jo sklindantis garsas gali bþti labai stiprus. Pasirinkite Meniu > Pramogos > Radijas. Norìdami naudotis ekrane rodomais klavi¹ais,, arba, nar¹ymo mygtuku pa¾ymìkite norim± klavi¹± ir pasirinkite jç. Radijo stoèiù saugojimas 1. Norìdami pradìti ie¹koti stoèiù, palaikykite pasirinkê arba. Norìdami keisti radijo da¾nç po 0,05 MHz, spaudinìkite arba. 2. Norìdami i¹saugoti stotç kurioje nors i¹ 1 9 vietù, palaikykite paspaudê atitinkamo skaièiaus klavi¹±. Norìdami i¹saugoti stotç kurioje nors i¹ vietù, spustelìkite 1 arba 2 ir palaikykite paspaudê norim± skaièiaus klavi¹± nuo 0 iki Çvardykite stotç ir pasirinkite Gerai. Radijo klausymas Pasirinkite Meniu > Pramogos > Radijas. Norìdami çjungti norim± stotç, pasirinkite arba arba paspauskite laisvù rankù çrangos su mikrofonu mygtuk±, arba, norìdami pasirinkti stoties numerç pagal jos viet± s±ra¹e, spustelìkite atitinkamus skaièiù klavi¹us. Pasirinkite Funkc. ir reikiamas funkcijas i¹ toliau i¹vardytùjù: I¹jungti i¹jungti radij±. Garsas norìdami reguliuoti gars±, spauskite nar¹ymo mygtuk± kairìn arba de¹inìn. I¹saug. radijo stotç i¹augoti nauj± radijo stotç 79

80 Pramogos Radijo stotys rodyti i¹saugotù radijo stoèiù s±ra¹±. Jei norite i¹trinti ar pervardyti koki± nors stotç, pa¾ymìkite t± stotç ir pasirinkite Funkc. > I¹trinti radijo stotç arba Pervardyti. Garsiakalbis arba LRÇ su mikrofonu klausytis radijo per telefono garsiakalbç arba laisvù rankù çrang± su mikrofonu. Laisvù rankù çranga su mikrofonu turi bþti prijungta prie telefono. Laisvù rankù çrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkcij±. Nustatyti da¾nç çvesti norimos radijo stoties da¾nç. Klausydamiesi radijo, galite çprastai skambinti arba atsiliepti ç skambuèius. Skambinimo metu radijo garsas i¹jungiamas. Kai duomenis siunèia arba priima paketiniù duomenù ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radij±. Diktofonas Galite çra¹yti kalb±, gars± ar pokalbç telefonu. Tai yra naudinga, kai reikia u¾sira¹yti vard± ir telefono numerç i¹klausê çra¹±, galìsite ¹iuos duomenis u¾sira¹yti vìliau. Diktofonu negalima naudotis, kai çjungtas çprastas duomenù arba GPRS ry¹ys. Garso çra¹ymas 1. Pasirinkite Meniu > Pramogos > Diktofonas. Norìdami naudotis ekrane rodomais klavi¹ais, arba, nar¹ymo mygtuku pa¾ymìkite norim± klavi¹± ir pasirinkite jç. 2. Norìdami pradìti çra¹inìti, pasirinkite. Norìdami pradìti çra¹inìti skambinimo metu, pasirinkite Funkc. > Çra¹yti. Kai çra¹omas pokalbis, visi pa¹nekovai ma¾daug kas 5 sekundes girdìs negarsù pyptelìjim±. Çra¹ydami pokalbç telefonu, telefon± laikykite çprastai, prie ausies. 3. Norìdami baigti çra¹inìti, pasirinkite. Çra¹as i¹saugomas kataloge Galerija > Balso çra¹ai. 4. Norìdami pasiklausyti paskutinio çra¹o, pasirinkite Funkc. > Kartoti paskutinç. 5. Norìdami i¹siùsti paskutinç çra¹± Bluetooth ry¹iu arba daugiaformaèiu prane¹imu, pasirinkite Funkc. > Siùsti paskutinç. 80

81 Pramogos Çra¹ù s±ra¹as Pasirinkite Meniu > Pramogos > Diktofonas > Funkc. > Çra¹ù s±ra¹as. Rodomas meniu Galerija katalogù s±ra¹as. Norìdami per¾iþrìti çra¹ù s±ra¹±, pasirinkite Balso çra¹ai. Norìdami per¾iþrìti failo funkcijas, pasirinkite Funkc. meniu Galerija. r. Galerija 74 psl. Ekvalaizeris Per muzikos grotuv± atkuriamo garso kokybê galite reguliuoti, i¹plìsdami arba suma¾indami çvairiù da¾niù diapazon±. Pasirinkite Meniu > Pramogos > Ekvalaizeris. Pa¾ymìkite norim± ekvalaizerio parametrù rinkinç ir pasirinkite Çjungti. Norìdami per¾iþrìti, tvarkyti ar pervardyti pasirinkt± rinkinç, pasirinkite Funkc. > iþrìti, Redaguoti arba Pervardyti. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti. 81

82 Tvarkyklì 13. Tvarkyklì adintuvas Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambìtù. Pasirinkite Meniu > Tvarkyklì > adintuvas. Norìdami nustatyti ¾adintuv±, pasirinkite Signalo laikas ir nustatykite norim± laik±. Jei norite pakeisti laik±, kai skambìjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite Çjungtas. Jei norite, kad telefonas skambìtù tam tikromis savaitìs dienomis, pasirinkite Kartoti signal±. Norìdami pasirinkti signalo ton± ar nustatyti, kad vietoje signalo çsijungtù radijas, pasirinkite Signalo tonas. Jei norite, kad atìjus nustatytam laikui vietoje melodijos çsijungtù radijas, prie telefono prijunkite laisvù rankù çrang± su mikrofonu. Atìjus skambìjimo laikui, çsijungs (per garsiakalbç) paskutinç kart± klausyta radijo stotis. Atjungus laisvù rankù çrang± su mikrofonu arba i¹jungus telefon±, vietoje radijo kanalo vìl çsijungs numatytasis ¾adintuvo signalo tonas. Norìdami nustatyti signalo atidìjimo laik±, pasirinkite Signalo atidìjimo laikas. Signalo i¹jungimas Telefonas (netgi jei buvo i¹jungtas) skamba, ekrane mirksi prane¹imas Dìmesio!... bei rodomas laikas. Norìdami i¹jungti signal±, pasirinkite Stabd.. Jei telefonui leisite skambìti minutê arba pasirinksite Atidìti, telefonas liausis skambìjês, taèiau praìjus nustatytam signalo atidìjimo laikui vìl ims skambìti. Jei ¾adintuvo skambìjimo laikas ateina tada, kai prietaisas i¹jungtas, prietaisas çsijungia ir pradeda skambìti. Jei pasirinksite Stabd., ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise çjungti skambinimo funkcij±. Pasirinkite Ne, jei norite i¹jungti prietais±, arba Taip, jei norite skambinti ir atsiliepti ç skambuèius. Nesirinkite Taip, kai belaidis telefonas gali sukelti trikd¾ius ar pavojù. 82

83 Tvarkyklì Kalendorius Pasirinkite Meniu >Tvarkyklì > Kalendorius. i± dien± ¾ymi rìmelis aplink dienos numerç. Pasirinkite Funkc. ir reikiamas funkcijas i¹ toliau i¹vardytùjù: Savaitìs vaizdas per¾iþrìti savaitìs dienù vaizd± kalendoriuje Naujas çra¹as çra¹yti su diena susijusi± informacij±. Pasirinkite norim± çra¹o tip± i¹ toliau i¹vardytùjù: Susitikimas, Skambutis, Gimtadienis, U¾ra¹as arba Priminimas ir u¾pildykite pasirinkto çra¹o tipo laukelius. Kita data atverti nurodyt± dien± kalendoriuje Rodyti ¹i± dien± rodyti ¹iandienos dien± kalendoriuje Parametrai nustatyti dat±, laik± ir kitus kalendoriaus paramentrus Ç darbotvarkê rodyti çra¹ù apie darbus s±ra¹± Jei su diena susietas bent vienas çra¹as, diena rodoma ry¹kesniu ¹riftu. Norìdami per¾iþrìti dienos çra¹us, pasirinkite iþrìti. Norìdami i¹trinti i¹ kalendoriaus visus çra¹us, pasirinkite mìnesio arba savaitìs vaizd± ir pasirinkite Funkc. > I¹trinti vis. çra¹us. Atidarius kalendoriaus dienos vaizd±, galima naudotis çvairiomis funkcijomis: sukurti, i¹trinti, taisyti, perkelti ir kartoti çra¹±, kopijuoti çra¹± ç kit± dien±, siùsti çra¹± Bluetooth ry¹iu arba originaliu formatu ç kito suderinamo telefono kalendoriù tekstiniu arba daugiaformaèiu prane¹imu. Funkc. > Parametrai be datos ir laiko nurodymo dar, galite nustatyti laiko juostos, datos ir laiko formatus, kalendoriaus ton±, numatyt±jç vaizd± ir kuria diena prasideda savaitì. Naudodami funkcij± Automati¹kai i¹trinti çra¹us, galite nustatyti, kad atìjus tam tikram laikui telefonas automati¹kai i¹trintù senus çra¹us. Çra¹o signalas Telefonas pypsi ir rodo çra¹±. Ekrane matydami prane¹im± apie skambutç, galìsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavi¹±. Jei norite nutildyti telefon± ir per¾iþrìti çra¹±, pasirinkite iþrìti. Jeigu norite 10 minuèiù i¹jungti signal±, pasirinkite Atidìti. Jei norite tik i¹jungti signal±, o çra¹o per¾iþrìti nenorite, pasirinkite U¾dar. 83

84 Tvarkyklì Darbù s±ra¹as Norìdami i¹saugoti u¾duoties, kuri± turite atlikti, apra¹±, pasirinkite Meniu > Tvarkyklì > Darbù s±ra¹as. Jei s±ra¹e nìra nì vieno darbo apra¹o ir norite apra¹yti kokç nors darb±, pasirinkite Nauj. çr.; jei buvo bent vienas darbo apra¹as, pasirinkite Funkc. > Naujas darbas. Apra¹ykite u¾duotç, parinkite eili¹kumo tvark±, galutinç termin± ir skambìjimo ton± ¹iai u¾duoèiai priminti ir pasirinkite Saugoti. Jei norite per¾iþrìti kurç nors çra¹±, pa¾ymìkite jç ir pasirinkite iþrìti. Taip pat, pasirinkê reikiam± funkcij±, galite i¹trinti pasirinkt± darbo apra¹± arba i¹trinti visus darbus, kuriuos pa¾ymìjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybê arba galutinç termin±, siùsti darbo apra¹± ç kit± telefon± tekstiniu arba daugiaformaèiu prane¹imu, i¹saugoti jç kaip kalendoriaus çra¹± arba atverti kalendoriù. Kai per¾iþrite darbo apra¹±, galite pakeisti darbo termin± ar eili¹kum±, taip pat pa¾ymìti darb± kaip atlikt±. Tekstiniù çra¹ù programa Çra¹ai Norìdami naudoti ¹i± program± tekstiniams çra¹ams kurti ir siùsti, pasirinkite Meniu > Tvarkyklì > Tekst. çra¹ai. Jei s±ra¹e nìra nì vieno tekstinio çra¹o ir norite sukurti nauj± çra¹±, pasirinkite N. çra¹as; jei buvo bent vienas tekstinis çra¹as, pasirinkite Funkc. > Naujas çra¹as. Sukurkite çra¹± ir pasirinkite I¹saugoti. Taip pat galite pasinaudoti çra¹ù i¹trynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote çra¹±, galite u¾daryti ra¹yklê nei¹saugodami pakeitimù. Çra¹± galite siùsti ç suderinamus prietaisus tekstiniu, daugiaformaèiu prane¹imu arba belaid¾iu Bluetooth ry¹iu. Skaièiuoklì Telefono skaièiuoklì atlieka sudìties, atimties, daugybos, dalybos, kìlimo kvadratu, kvadratinìs ¹aknies traukimo ir valiutù konvertavimo veiksmus. Pastaba: ¹ios skaièiuoklìs tikslumas yra ribotas, todìl ja galima atlikti tik nesudìtingus skaièiavimus. 84

85 Tvarkyklì Pasirinkite Meniu > Tvarkyklì > Skaièiuoklì. Kai ekrane bus rodomas 0, çra¹ykite pirm± veiksmo skaièiù. Jei norite çvesti de¹imtainç kablelç, paspauskite #. Pasirinkite Funkc. > Sudìti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinì ¹aknis arba Keisti ¾enkl±. Para¹ykite antr± veiksmo skaièiù. Norìdami gauti veiksmo rezultat±, pasirinkite Rezult. Rinkitìs Funkc. ir veiksm± tiek kartù, kiek reikia. Norìdami atlikti nauj± veiksm±, palaikykite pasirinkê I¹trinti. Valiutos konvertavimas Pasirinkite Meniu > Tvarkyklì > Skaièiuoklì. Norìdami i¹saugoti keitimo kurs±, pasirinkite Funkc. > Keitimo kursas. Pasirinkite norim± funkcij±. Çra¹ykite keitimo kurs± (paspauskite klavi¹± #, norìdami çvesti de¹imtainç kablelç) ir pasirinkite Gerai. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeièiate jo kitu. Para¹ykite valiutos sum±, kuri± reikia konvertuoti ir pasirinkite Funkc. > Ç vietinê valiut± arba Ç kit± valiut±. Atgalinìs atskaitos laikmatis Pasirinkite Meniu > Tvarkyklì > Atg. laikmatis. Çra¹ykite laik± (valandomis, minutìmis ir sekundìmis), kuriam praìjus telefonas skambìs, ir pasirinkite Gerai. Jei norite, çra¹ykite pastab±, kuri bus rodoma atìjus skambìjimo laikui. Norìdami pradìti laiko atskait±, pasirinkite Pradìti. Norìdami pakeisti atgalinìs atskaitos laik±, pasirinkite Keisti trukmê. Norìdami sustabdyti laikmatç, pasirinkite Sustabdyti. Jei skambìjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo re¾imu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo çra¹yta) arba prane¹imas Laikas baigìsi (jei pastaba nebuvo çra¹yta). I¹junkite signal± paspausdami bet kurç klavi¹±. Jeigu nì vienas klavi¹as nepaspaud¾iamas per 30 sekund¾iù, signalas i¹jungiamas automati¹kai. Norìdami i¹jungti signal± ir i¹trinti prane¹im±, pasirinkite U¾dar. Norìdami i¹ naujo çjungti atgalinìs atskaitos laikmatç, pasirinkite I¹ naujo. Chronometras Chronometru galite matuoti bendr±, tarpinç ir etapinç laik±. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laik± skaièiuotù programù fone, paspauskite ry¹io pabaigos klavi¹±. 85

86 Tvarkyklì Tiesiogiai ar kitù programù fone çjungus chronometr±, baterijos energija naudojama sparèiau. Pasirinkite Meniu > Tvarkyklì > Chronometras ir reikiamus parametrus bei funkcijas i¹ toliau i¹vardytùjù: Tarpinis laikas u¾fiksuoti tarpinius laiko momentus. Norìdami pradìti matuoti laik±, pasirinkite Pradìti. Pasirinkite L-tarpis kiekvien± kart±, kai norite u¾fiksuoti tarpinç laik±. Norìdami baigti matuoti laik±, pasirinkite Stabd. Jei norite i¹saugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite Saugoti. Norìdami vìl pradìti matuoti laik±, pasirinkite Funkc. > Pradìti. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norìdami anuliuoti laiko rezultatus jù nei¹saugodami, pasirinkite Funkc. > Anuliuoti. Jei norite, kad chronometras laik± skaièiuotù programù fone, paspauskite ry¹io pabaigos klavi¹±. Etapinis laikas fiksuoti etapù laik±. Jei norite, kad chronometras laik± skaièiuotù programù fone, paspauskite ry¹io pabaigos klavi¹±. Têsti stebìti laiko matavim± po to, kai buvote perjungê chronometr± ç foninê veiksen±. Paskutinis laikas per¾iþrìti vìliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti. iþrìti laik± arba I¹trinti laiko rez. per¾iþrìti ar i¹trinti i¹saugotus laiko matavimo rezultatus. 86

87 Programos 14. Programos aidimai Jþsù telefone yra ¾aidimù. aidimo çjungimas Pasirinkite Meniu > Programos > aidimai. Pa¾ymìkite norim± ¾aidim± ir pasirinkite Atidar.. aidimù funkcijos apra¹ytos skyrelyje Kitos programù funkcijos, 88 psl. aidimai, kuriuos galite parsisiùsti Pasirinkite Meniu > Programos > Funkc. > Parsisiunt. tinklal. > aidimai parsisiùsti. Rodomas tinklalapiù ¾ymù s±ra¹as. Çdiekite ir naudokite programas tik i¹ tù ¹altiniù, kurie siþlo pakankam± apsaug± nuo kenksmingos programinìs çrangos. aidimù parametrai Norìdami nustatyti ¾aidimo garsus, ap¹vietim± ir virpesius, pasirinkite Meniu > Programos > Funkc. > Progr. parametrai. Kolekcija Jþsù telefone yra kelios Java programos, specialiai skirtos ¹iam telefonui. Programos çjungimas Pasirinkite Meniu > Programos > Kolekcija. Pa¾ymìkite norim± program± ir pasirinkite Atidar.. 87

88 Programos Kitos programù funkcijos I¹trinti i¹trinti program± arba programù rinkinç i¹ telefono. Informacija gauti papildomos informacijos apie program±. Tikrinti versij± (tinklo paslauga) patikrinti, ar nìra naujos parsisiùsti siþlomos programos versijos naudojant program± Nar¹yklì. Tinklalapis gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenù i¹ tinklalapiù. Kad ¹i funkcija veiktù, atitinkam± paslaug± turi teikti tinklas. i funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas. Programos teisìs apriboti programos galimybê kreiptis ç tinkl±. Rodomos çvairios kategorijos. Jeigu çmanoma, kiekvienoje kategorijoje pasirinkite vien± i¹ ¹iù leidimù: Klausti kaskart (telefonas visada pra¹ys leidimo prisijungti prie tinklo), Klausti tik pirm± k. (telefonas pra¹ys leidimo prisijungti prie tinklo tik pirm± kart±), Visada leid¾iama (visada leid¾iama prisijungti prie tinklo) arba Negalima (neleid¾iama prisijungti prie tinklo). Programos parsisiuntimas Jþsù telefone gali veikti J2ME Java programos. Prie¹ parsisiùsdami program± ç savo telefon±, patikrinkite, ar ji tinka jþsù telefonui. Çdiekite ir naudokite programas tik i¹ tù ¹altiniù, kurie siþlo pakankam± apsaug± nuo kenksmingos programinìs çrangos. Naujù Java programù galite parsisiùsti çvairiais toliau i¹vardintais bþdais: Pasirinkite Meniu > Programos > Funkc. > Parsisiunt. tinklal. > Programos parsis. Rodomas tinklalapiù ¾ymù s±ra¹as. Pasirinkite norimo tinklalapio ¾ym±. Apie çvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitìs paslaugù teikìjo. Pasinaudokite ¾aidimo parsisiuntimo funkcija. r. aidimai, kuriuos galite parsisiùsti, 87 psl. Norìdami parsisiùsti programù ç telefon±, naudokite programù çdiegiklç Nokia Application Installer i¹ programù paketo PC Suite. 88

89 Programos Jþsù prietaise gali bþti gamintojo çra¹ytos kelios ¾ymos, nurodanèios tinklalapius, kurie nìra susijê su Nokia. Nokia ¹iems tinklalapiams neteikia jokiù garantijù, jù neremia. Jeigu nusprêsite atidaryti ¹iuos tinklalapius, turite imtis visù atsargumo priemoniù dìl jù saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius. Parsiunèiam± program± galite i¹saugoti ne tik meniu Programos, bet ir meniu aidimai. 89

90 Nar¹yklì 15. Nar¹yklì Telefono nar¹yklì suteikia galimybê naudotis çvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis. Svarbu ¾inoti: naudokitìs tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siþlo pakankam± apsaug± nuo kenksmingos programinìs çrangos. Apie galimybes naudotis ¹iomis paslaugomis, jù kainas, tarifus ir dìl paai¹kinimù teiraukitìs paslaugos teikìjo. Telefono nar¹yklìje galite matyti ir belaidìs aplinkos kalba (WML), ir i¹plìstine hiperteksto kalba (XHTML) para¹ytus tinklalapius. Riboto dyd¾io ekrane tinklalapiai gali bþti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kuriù tinklalapiù elementù. Jungimosi ir naudojimosi paslaugos 1. I¹saugokite paslaugos parametrus, kuriù reikia norint prisijungti prie norimos paslaugos. r. Nar¹yklìs parengimas 90 psl. 2. Prisijungimas prie paslaugù serverio. r. Prisijungimas prie paslaugos serverio 91 psl. 3. Nar¹ymas paslaugù serverio svetainìse. r. Tinklalapiù nar¹ymas 91 psl. 4. Baigê nar¹yti, atsijunkite nuo teikiamos paslaugos serverio. Kaip atsijungti, ¾r. Funkcijos, kuriomis galima naudotis nar¹ant tinklalapius, 92 psl. Nar¹yklìs parengimas Internetui nar¹yti reikalingus parametrus galite gauti s±rankos prane¹imu i¹ tinklo operatoriaus arba paslaugos teikìjo, kuris siþlo jums norim± paslaug±. r. S±rankos prane¹imù paslauga 12 psl. Visus s±rankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu bþdu. r. S±ranka 70 psl. 90

91 Nar¹yklì Prisijungimas prie paslaugos serverio Pirmiausia turite çjungti teisingus s±rankos parametrus, kuriù reikia norint naudotis pasirinkta paslauga. 1. Norìdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Parametrai > S±rankos parametrai. 2. Pasirinkite S±ranka. Rodomi tik nar¹yklei tinkami s±rankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikìj±, arba Numatytieji, arba Asmeninì s±ranka. r. Nar¹yklìs parengimas 90 psl. 3. Pasirinkite Paskyra ir interneto paslaugos paskyr±, esanèi± aktyviame s±rankos parametrù rinkinyje. 4. Pasirinkite Rodyti terminalo lang± > Taip, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galìtumìte nustatyti vartotojo atpa¾inimo duomenis rankiniu bþdu. Tada prisijunkite prie paslaugos serverio kuriuo nors i¹ toliau apra¹ytù bþdù: Pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Pradinis tinklalapis arba, telefonui veikiant laukimo re¾imu, palaikykite paspaudê 0. Norìdami pasirinkti paslaugos ¾ym±, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > ymos. Norìdami pasirinkti paskutinç interneto adres±, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Paskut. interneto adresas. Norìdami pasirinkti paslaugos adres±, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Ç tinklalapç. Çra¹ykite aderes± ir pasirinkite Gerai. Tinklalapiù nar¹ymas Prisijungê prie paslaugos serverio, galite pradìti nar¹yti paslaugos tinklalapius. Naudojantis çvairiomis paslaugomis, telefono klavi¹ù funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. Jei duomenù ne¹mena yra pasirinkti paketiniai duomenys, nar¹ymo metu ekrano vir¹uje, kairìje pusìje, rodomas simbolis. Jeigu jums 91

92 Nar¹yklì skambina, gaunate prane¹im± arba jþs skambinate paketiniù duomenù ry¹io metu, simbolis rodo, kad paketiniù duomenù ry¹iù paslaugos yra laikinai nutraukiamos (sulaikomos). Pasibaigus skambuèiui, telefonas bando i¹ naujo u¾megzti paketiniù duomenù ry¹ç. Nar¹ymas naudojant telefono klavi¹us Nar¹yti galite judìdami nar¹ymo mygtuku visomis kryptimis. Norìdami pasirinkti pa¾ymìt± tinklalapio element±, paspauskite skambinimo klavi¹± arba pasirinkite Rinktis. Norìdami ra¹yti raides ir skaièius, spauskite klavi¹us nuo 0 iki 9. Norìdami çvesti specialiuosius ra¹menis, spauskite*. Funkcijos, kuriomis galima naudotis nar¹ant tinklalapius Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas i¹ toliau i¹vardytùjù: Nuorodos rodyti ¹iam tinklalapiui skirtù funkcijù s±ra¹±. i funkcija veikia tik tada, kai nar¹omas tinklalapis turi nuorodas. Pradinis tinklalapis grç¾ti ç pradinç svetainìs tinklalapç Susieti ¾ym± i¹saugoti tinklalapio adreso ¾ymê. ymos rodyti ¾ymomis pa¾ymìtù tinklalapiù adresù s±ra¹±. r. ymos 93 psl. Ç tinklalapç çra¹yti naujos paslaugos adres± Tinklalapio funkcijos rodyti aktyvaus tinklalapio funkcijù s±ra¹± Istorija rodyti vìliausiai aplankytù tinklalapiù s±ra¹± Siuntiniai rodyti s±ra¹± tinklalapiù, kuriuos galima parsisiùsti Kitos funkcijos rodyti kitù funkcijù s±ra¹± Vìl atidaryti vìl atidaryti ir naujinti tinklalapç Baigti atsijungti nuo paslaugù serverio Paslaugos teikìjas gali pasiþlyti ir kitù funkcijù. 92

93 Nar¹yklì Tiesioginis skambinimas Naudodamiesi nar¹ykle, galite naudotis çvairiomis funkcijomis: galite skambinti telefonu, siùsti DTMF tonus, kai esate u¾mezgê balso ry¹ç, i¹saugoti vard± ir telefono numerç i¹ tinklalapio. ymos Telefono atmintyje galite i¹saugoti tinklalapiù ¾ymas, t. y. jù adresus. 1. Nar¹ydami pasirinkite Funkc. > ymos arba, telefonui veikiant laukimo re¾imu, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > ymos. 2. Pa¾ymìkite ir pasirinkite ¾ym± arba paspauskite skambinimo klavi¹±, kad atidarytumìte su ja susijusç tinklalapç. 3. Pasirinkê Funkc., galite per¾iþrìti, taisyti, i¹trinti, siùsti esam± ¾ym±, sukurti nauj± ¾ym±, i¹saugoti ¾ym± kataloge. Jþsù prietaise gali bþti gamintojo çra¹ytos kelios ¾ymos, nurodanèios tinklalapius, kurie nìra susijê su Nokia. Nokia ¹iems tinklalapiams neteikia jokiù garantijù, jù neremia. Jeigu nusprêsite atidaryti ¹iuos tinklalapius, turite imtis visù atsargumo priemoniù dìl jù saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius. ymos priìmimas Kai gaunate ¾ym±, atsiùst± ¾ymos formatu, rodomas prane¹imas Gauta 1 ¾yma. Norìdami per¾iþrìti ¾ym±, pasirinkite Rodyti. Vaizdo elementai Nar¹ydami pasirinkite Funkc. >, Kitos funkcijos > Vaizdo elementai arba, telefonui veikiant laukimo re¾imu, pasirinkite Meniu >, Nar¹yklì >, Parametrai > Vaizdo elementai ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: Teksto çtalpinimas > Çjungtas ç vien± eilutê netelpantç tekst± perkelti ç kit± eilutê. Norìdami sutrumpinti tekst±, pasirinkite I¹jungtas. rifto dydis nustatyti ¹rifto dydç Rodyti grafinius elementus > Ne paslìpti tinklalapyje esanèius paveikslìlius. Pasirinkus Ne, tinklalapiù su daugybe paveikslìliù per¾iþra gali pagreitìti. 93

94 Nar¹yklì Perspìjimai > Perspìjimas apie nesaugù ry¹ç > Taip nustatyti, kad nar¹ymo metu telefonas perspìtù, kai saugus ry¹ys tampa nesaugiu. Perspìjimai > Perspìjimas apie nesaugius failus > Taip nustatyti, kad telefonas perspìtù apie nesaugius elementus ¹ifruotame tinklalapyje. ie perspìjimai neu¾tikrina saugaus ry¹io. I¹samesnì informacija pateikiama skyrelyje Nar¹yklìs saugumas, 96 psl. Ra¹menù kodavimas > Turinio kodavimas nustatyti rodomo tinklalapio koduotê Ra¹menù kodavimas > Interneto adresai unikodu (UTF-8) > Çjungtas nustatyti, kad telefonas siùstù interneto adres±, u¾koduot± unikodu UTF-8. is parametras gali bþti reikalingas bandant atidaryti u¾sienio kalba para¹yt± tinklalapç. JavaScript > Çjungti çjungti Java scenarijus. Apsaugos parametrai Slapukai Slapukas yra informacija, kuri± interneto svetainì i¹saugo jþsù telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jù nei¹trinate. r. Laikinoji atmintis 95 psl. Nar¹ydami pasirinkite Funkc. > Kitos funkcijos > Saugumas > Slapukù parametrai arba, telefonui veikiant laukimo re¾imu, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Parametrai > Apsaugos parametrai > Slapukai. Pasirinkite Leid¾iami arba Draud¾iami, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukù. Scenarijù vykdymas saugiu ry¹iu Galite pasirinkti, ar jþsù telefone gali bþti vykdomi scenarijai i¹ saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai. Jeigu nar¹ydami norite naudoti scenarijus, pasirinkite Funkc. > Kitos funkcijos > Saugumas > WMLScript param. arba, telefonui veikiant laukimo re¾imu, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Parametrai > Apsaugos parametrai > WMLScript scen. vykd. saugiu ry¹iu > Leid¾iami. 94

95 Nar¹yklì Paslaugù dì¾utì Telefonas gali priimti paslaugù prane¹imus (pateiktinius prane¹imus) i¹ paslaugù teikìjo (tinklo paslauga). Paslaugù prane¹imai gali bþti, pavyzd¾iui, naujienù antra¹tìs. Paslaugos prane¹ime gali bþti tekstinis prane¹imas arba paslaugos adresas. Norìdami atidaryti paslaugù dì¾utê (Paslaugù dì¾utì), kai telefonui veikiant laukimo re¾imu gaunate paslaugos prane¹im±, pasirinkite Rodyti. Jei pasirinksite U¾dar., prane¹imas bus perkeltas ç katalog± Paslaugù dì¾utì. Norìdami vìliau atidaryti katalog± Paslaugù dì¾utì, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Paslaugù dì¾utì. Jei norite atidaryti paslaugù dì¾utê (Paslaugù dì¾utì) tuo metu, kai nar¹ote, pasirinkite Funkc. > Kitos funkcijos > Paslaugù dì¾utì. Pa¾ymìkite norim± prane¹im± ir, norìdami çjungti nar¹yklê ir parsisiùsti pa¾ymìt± med¾iag±, pasirinkite Priimti. Norìdami per¾iþrìti i¹sami± informacij± apie paslaugos prane¹im± arba i¹trinti jç, pasirinkite Funkc. > Informacija arba I¹trinti. Paslaugù dì¾utìs parametrai Pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Parametrai > Paslaugù dì¾utìs parametrai. Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtù (ar atmestù) paslaugù prane¹imus, pasirinkite Paslaugù prane¹imai > Çjungti arba I¹jungti. Norìdami, kad telefonas priimtù paslaugù prane¹imus tik i¹ paslaugos teikìjo siþlomù autoriù, pasirinkite Prane¹imù atranka > Çjungtas. Norìdami per¾iþrìti siþlomù autoriù s±ra¹±, pasirinkite Patikimi kanalai. Norìdami nustatyti, kad laukimo re¾imu veikiantis telefonas, gavês paslaugos prane¹im±, automati¹kai çjungtù nar¹yklê, pasirinkite Automatinis ry¹ys > Çjungtas. Jei pasirinksite I¹jungtas, telefonas çjungs nar¹yklê tik tada, kai gavê paslaugos prane¹im± pasirinksite Priimti. Laikinoji atmintis Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenù laikymui. Jei bandìte atidaryti ar atidarìte slapt± informacij±, kuriai reikalingi slapta¾od¾iai, i¹trinkite savo telefono laikinosios atminties turinç kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugù turinys yra sudedami ç laikin±j± atmintç. 95

96 Nar¹yklì Jei nar¹ydami norite i¹trinti laikinosios atminties turinç, pasirinkite Funkc. > Kitos funkcijos > Trinti laik. atmintç arba, telefonui veikiant laukimo re¾imu, pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > I¹trinti laikin. atmint. turinç. Nar¹yklìs saugumas Saugumo funkcijos gali bþti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzd¾iui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ry¹iams jums reikalingos saugumo pa¾ymos ir da¾nai apsaugos modulis, kuris gali bþti jþsù SIM kortelìje. I¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç savo paslaugù teikìj±. Apsaugos modulis Apsaugos modulis padidina per nar¹yklê naudojamù programù saugum± ir leid¾ia naudoti skaitmeninç para¹±. Apsaugos modulyje gali bþti saugomos pa¾ymos, asmeniniai ir vie¹ieji ¹ifravimo raktai. Pa¾ymas ç apsaugos modulç çra¹o paslaugos teikìjas. Pasirinkite Meniu > Nar¹yklì > Parametrai > Apsaugos parametrai > Apsaugos modulio parametrai ir reikiamus parametrus i¹ toliau i¹vardytùjù: Apsaugos modulio duomenys per¾iþrìti apsaugos modulio pavadinim±, bþklê, gamintoj± ir serijos numerç. Modulio PIN reikalavimas nustatyti, kad telefonas pra¹ytù modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Çveskite kod± ir pasirinkite Çjungtas. Norìdami i¹jungti modulio PIN kodo u¾klaus±, pasirinkite I¹jungtas. Pakeisti modulio PIN pakeisti modulio PIN kod±, jei tai leid¾ia daryti apsaugos modulis. Çveskite esam± modulio PIN kod±, tada du kartus nauj± kod±. Pakeisti neatmetam±jç PIN pakeisti neatmetam±jç PIN kod±, reikaling± skaitmeniniam para¹ui çvesti. Pasirinkite para¹o (neatmetam±jç) PIN, kurç norite pakeisti. Çveskite esam± PIN kod±, tada du kartus nauj± kod±. r. Kreipties kodai, 11 psl. 96

97 Nar¹yklì Pa¾ymos Svarbu ¾inoti: nors pa¾ymos ¾ymiai suma¾ina rizik± u¾mezgant ry¹ç su nutolusiais çrenginiais ir parsisiunèiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad u¾sitikrintumìte didesnç saugum±. Tai, kad turite pa¾ym±, dar negarantuoja saugumo. Kad u¾sitikrintumìte didesnç saugum±, pa¾ymù tvarkyklìje turite laikyti teisingas, autenti¹kas ir patikimas pa¾ymas. Pa¾ymos galioja tik nustatyt± laikotarpç. Jei prane¹imas Pasibaigês pa¾ymos galiojimo laikas arba Pa¾yma dar negalioja rodomas netgi tada, kai pa¾yma tikrai turìtù galioti, patikrinkite, ar nustatìte teising± dat± ir laik± savo prietaise. Prie¹ nustatydami bet kokius pa¾ymù parametrus, turite bþti tikri, kad pasitikite pa¾ymos savininku ir kad pa¾yma tikrai priklauso kuriam nors i¹ s±ra¹e i¹vardytù savininkù. Pa¾ymos gali bþti trijù rþ¹iù: serverio, atpa¾inimo ir vartotojo. ias pa¾ymas galite gauti i¹ paslaugù teikìjo. Atpa¾inimo ir vartotojo pa¾ymas ç apsaugos modulç gali çra¹yti paslaugos teikìjas. Norìdami per¾iþrìti i telefon± atsiùstù atpa¾inimo ir vartotojù pa¾ymù s±ra¹±, pasirinkite Meniu > Parametrai > Apsaugos parametrai > Atpa¾inimo pa¾ymos arba Vartotojo pa¾ymos. Kai duomenù ry¹ys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga med¾iaga, yra ¹ifruojamas, ry¹io metu rodomas saugumo simbolis. Saugumo piktograma nerodo duomenù ry¹io tarp s±sajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenù ry¹io tarp s±sajos ir serverio saugumu rþpinasi paslaugos teikìjas. Skaitmeninis para¹as Naudodami savo telefon±, galite pasira¹yti skaitmeniniu bþdu, jeigu SIM kortelìje yra apsaugos modulis. Pasira¹ymas skaitmeniniu bþdu gali bþti tas pats kaip ir jþsù pasira¹ymas ant popierinìs s±skaitos, sutarties ar kito dokumento. Norìdami pasira¹yti skaitmeniniu bþdu, tinklalapyje pasirinkite nuorod±, pavyzd¾iui, knygos, kuri± norite nusipirkti, pavadinim± ir kain±. Pamatysite tekst±, pavyzd¾iui, sum± ir dat±, kurç reikia patvirtinti para¹u. Patikrinkite, ar rodoma antra¹tì Skaitykite ir skaitmeninio para¹o piktograma. 97

98 Nar¹yklì Jei skaitmeninio para¹o piktograma nerodoma, vadinasi, yra saugumo pa¾eidimù. Tuomet neçveskite jokios asmeninìs informacijos, pavyzd¾iui, para¹o (neatmetamojo) PIN kodo. Norìdami patvirtinti tekst± para¹u, perskaitykite vis± tekst± ir pasirinkite Tvirtinti. Viename ekrane visas tekstas gali netilpti. Todìl prie¹ pasira¹ydami perskaitykite vis± tekst± iki galo, naudodamiesi nar¹ymo mygtuku. Pasirinkite norim± vartotojo pa¾ym±. Çveskite para¹o PIN kod± (¾r. Kreipties kodai, 11 psl.) ir pasirinkite Gerai. Skaitmeninio para¹o piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinim± apie jþsù pirkinç. 98

99 SIM paslaugos 16. SIM paslaugos SIM kortelì gali teikti papildomù paslaugù. is meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelìje. io meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelìs. Informacijos apie galimybê naudotis SIM paslaugomis teiraukitìs savo SIM kortelìs pardavìjo. Pardavìjas gali bþti paslaugù teikìjas, tinklo operatorius ar kitas pardavìjas. Norìdami gauti patvirtinimo prane¹imus, siunèiamus tarp jþsù telefono ir tinklo, kai jþs naudojate SIM paslaugas, pasirinkite Meniu > Parametrai > Telefonas > SIM funkcijù patvirtinimai > Pra¹omi. Çsidìmìkite, kad kreipiantis dìl ¹iù paslaugù gali prireikti siùsti prane¹imus arba skambinti tai gali bþti mokama. 99

100 Ry¹ys su kompiuteriu 17. Ry¹ys su kompiuteriu Programù paketas PC Suite Galite siùsti ir gauti elektroninius lai¹kus ir jungtis prie interneto, kai telefonas yra prijungtas prie suderinamo kompiuterio belaid¾io Bluetooth ry¹io technologija. Savo telefon± galite naudoti su çvairiomis kompiuterinio ir duomenù ry¹io programomis. Naudodami programù paket± PC Suite galite sinchronizuoti adresatù informacij±, kalendoriù, darbù apra¹us, tekstinius çra¹us ir kitus çra¹us telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos apie programù paket± PC Suite galite rasti su telefonu pateiktame kompaktiniame diske ir, pavyzd¾iui, Nokia korporacijos svetainìs ( pagalbos skyriuje. Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD Per savo telefon± galite naudotis çvairiomis duomenù perdavimo paslaugomis: paketiniù duomenù, HSCSD (didelìs spartos grandininio duomenù ry¹io) ir CSD (grandininio duomenù ry¹io) arba GSM duomenù (GSM duomenys). Dìl galimybìs naudotis duomenù paslaugomis ir jù u¾sisakymo kreipkitìs ç tinklo operatoriù arba paslaugù teikìj±. Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono baterij± eikvojate sparèiau nei naudodamiesi çprastu balso ar duomenù ry¹iu. Gali tekti telefon± prijungti prie çkroviklio iki duomenù ry¹io sesijos pabaigos. r. Paketiniai duomenys 65 psl. Duomenù perdavimo programos Apie duomenù perdavimo programù naudojim± skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis. Skambinti arba atsiliepti ç skambuèius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, nesi tai gali pakenkti ry¹iui. 100

101 Ry¹ys su kompiuteriu Norìdami, kad telefonas kokybi¹kiau perduotù duomenis, padìkite jç ant stabilaus pavir¹iaus, klaviatþr± nukreipdami ¾emyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefon±. 101

102 Informacija apie baterijas 18. Informacija apie baterijas Çkrovimas ir i¹krovimas Jþsù prietais± maitina daugkartinio çkrovimo baterija. Visos naujos baterijos savybìs çgyjamos tik du ar tris kartus iki galo çkrovus ir i¹krovus baterij±. Baterij± galima çkrauti ir i¹krauti ¹imtus kartù, bet galù gale ji vis tiek nusidìvìs. Kai pokalbiù ir laukimo re¾imo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei çprastai, pakeiskite baterij±. Naudokite tik Nokia korporacijos aprobuotas baterijas ir çkraukite savo baterij± tik Nokia korporacijos aprobuotais çkrovikliais, skirtais ¹iam prietaisui. Jei nauja baterija yra naudojama pirm± kart± arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikìti prijungti çkroviklç, tada vìl jç atjungti ir prijungti, kad baterija bþtù pradìta krauti. I¹traukite nenaudojam± çkroviklç i¹ elektros tinklo lizdo ir atjunkite jç nuo prietaiso. Nepalikite visi¹kai çkrautos baterijos prijungtos prie çkroviklio, nes per didelì çkrova gali sutrumpinti jos veikimo laik±. Jei visi¹kai çkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurç laik± ji i¹sikraus. Jei baterija visai i¹sikrovusi, gali praeiti kelios minutìs, kol ekrane pasirodys çkrovos juostelì arba bus galima skambinti. Baterij± naudokite tik pagal paskirtç. Niekada nenaudokite pa¾eisto çkroviklio arba baterijos. Saugokite baterij± nuo trumpojo jungimo. Trumpasis jungimas gali çvykti, kai metalinis daiktas (moneta, s±var¾ìlì ar parkeris) prisilieèia prie baterijos + ir gnybtù (metaliniù juosteliù ant baterijos). Tai gali çvykti, pavyzd¾iui, kai atsarginê baterij± ne¹atìs ki¹enìje arba rankinìje. Çvykus trumpajam jungimui tarp gnybtù, gali sugesti baterija arba prisilietês daiktas. Jei baterij± paliksite kar¹tose arba ¹altose vietose, pavyzd¾iui, u¾darytame automobilyje vasaros arba ¾iemos s±lygomis, suma¾ìs baterijos talpa ir ji greièiau susidìvìs. Visada stenkitìs laikyti baterij± 15 C 25 C temperatþros aplinkoje. Prietaisas su çkaitusia arba at¹alusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visi¹kai çkrauta. emos neigiamos temperatþros aplinkoje baterija veikia ypaè blogai. Negalima baterijù mesti ç ugnç, nes jos gali sprogti. Pa¾eidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose çstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai çmanoma. Nei¹meskite jù su buitinìmis ¹iuk¹lìmis. 102

103 Informacija apie baterijas Nokia baterijù atpa¾inimas Jþsù paèiù saugumui visada naudokite originalias Nokia korporacijos baterijas. Norìdami gauti originali± Nokia baterij±, pirkite j± i¹ çgaliotojo Nokia korporacijos atstovo, ap¾iþrìkite, ar ant pakuotìs yra logotipas Nokia Original Enhancements, ir patikrinkite holografinê etiketê toliau apra¹yta tvarka. Net ir sìkmingai atlikti keturi toliau apra¹yti veiksmai neu¾tikrina, kad baterija yra autenti¹ka. Jei çtariate, kad jþsù baterija nìra autenti¹ka originali, turìtumìte jos nenaudoti ir kreiptis ç artimiausiame çgaliotajame Nokia korporacijos techninìs prie¾iþros punkte dirbanèius specialistus ar atstov±. Çgaliotame Nokia techninìs prie¾iþros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autenti¹ka. Jei neçmanona patikrinti, ar baterija yra autenti¹ka, gr±¾inkite baterij± pardavìjui, i¹ kurio j± çsigijote. Atpa¾inkite hologram± 1. iþrìdami ç holografinê etiketê vienu kampu, turìtumìte matyti Nokia simbolç Susijungianèios rankos, o kitu kampu logotip± Nokia Original Enhancements. 2. Palenkê hologram± ç kairê, de¹inê, vir¹ù ar apaèi±, atitinkamose pusìse turìtumìte matyti 1, 2, 3, 4 ta¹kus. 3. Nutrynê etiketìs pusê, pamatysite 20 skaitmenù kod±, pavyzd¾iui, Apverskite baterij± skaitmenimis ç vir¹ù. 20 skaitmenù kod± reikia pradìti skaityti nuo vir¹utinìje eilutìje esanèiù skaitmenù ir baigti apatinìje eilutìje esanèiais skaitmenimis. 103

104 Informacija apie baterijas 4. Patikrinkite 20 skaitmenù kod± interneto svetainìje Tikrinimas tekstiniu prane¹imu: para¹ykite 20 skaitmenù kod±, pavyzd¾iui, , ir i¹siùskite tekstiniu prane¹imu numeriu Norìdami para¹yti tekstinç prane¹im±, atlikite toliau apra¹ytus veiksmus. Rytù Azijos ¹alyse bei Indijoje: Çra¹ykite 20 skaitmenù kod±, pavyzd¾iui , ir i¹siùskite numeriu Tik Indijoje: Çra¹ykite 20 skaitmenù baterijos kod±, pavyzd¾iui, , ir i¹siùskite numeriu Tekstiniù prane¹imù siuntimui taikomi ¹alies ir u¾sienio operatoriù tarifai. Turìtumìte gauti prane¹im±, ar kodas atpa¾intas. K± daryti, jei nepavyko atpa¾inti jþsù baterijos? Jei negalite patvirtinti, kad jþsù Nokia baterija su holografine etikete yra autenti¹ka Nokia baterija, nenaudokite jos. Nune¹kite baterij± artimiausiame çgaliotame Nokia techninìs prie¾iþros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuot± baterij± gali bþti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jþsù prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami toki± baterij±, galite netekti visù prietaisui taikomù garantijù. I¹samesnì informacija apie originalias Nokia baterijas pateikta tinklalapyje 104