Mykolo Romerio universitete rengiamų disertacijų sąrašas List of dissertations in preparation at Mykolas Romeris University

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mykolo Romerio universitete rengiamų disertacijų sąrašas List of dissertations in preparation at Mykolas Romeris University"

Transkriptas

1 Mykolo Romerio universitete rengiamų disertacijų sąrašas List of dissertations in preparation at Mykolas Romeris University krypčių kodai/ codes: teisė/law S 001, vadyba/management S 003, ekonomika/economics S 004, psichologija/psychology S 006, edukologija/education science S 007, filologija/philology H Filologija / Smirnova Oksana Tarptautinės teisės terminai anglų, prancūzų ir lietuvių kalbomis 2. Philology Usinskiene Migracijų terminai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis 3. H 004 Valienė Rasa Efektyvios komunikacijos strategijos antikinėje ir šiuolaikinėje retorikoje 4. Teisė / Aleksejevaitė Agnė Žalos, padarytos dirbtinio intelekto sistemų, civilinės atsakomybės modeliai ir taikymo pagrindai Law (Bases and models of civil liability caused by damage made by artificial intelligence) 5. S 001 Ališauskas Raimondas Eurasian Economic Union: Legal complexities and interaction with WTO Law (Eurazijos ekonominė sąjunga: PPO teisės veikimas rinkos teisiniame reguliavime) 6. Atutienė Eglė Mediation in Business Disputes (Mediacija verslo ginčuose) Augustauskaitė-Keršienė Išlygų žmogaus teisių apsaugos sutartims problematika 7. Aistė Bambalas Andrius Forms of China s capital export and it s protection under international investment law: perspective 8. of the capital importing state (Kinijos kapitalo eksporto formos ir jų apsauga pagal tarptautinę investicijų teisę: kapitalą importuojančios valstybės pozicija) Bereikienė Daiva Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas šiuolaikinės aplinkosaugos kontekste (Legal regulation of 9. waste management in the context of contemporary environmental protection) Bublienė Raimonda Užsieniečių teisinės padėties ypatumai Europos Sąjungos antidiskriminacinės teisės kontekste 10. (Particularities of legal situation of foreigners with regard to the European Union anti-discrimination law) 11. Bučinskaitė Rūta Civilinio proceso harmonizavimas ir unifikavimas ES 12. Chocha Vytautas Privataus sektoriaus investicijų į viešojo sektoriaus įgyvendinamus projektus teisinis reglamentavimas (Legal regulation of private sector investments in public sector projects) 13. Čebelis Jonas Mokesčių teisinio reguliavimo veiksmingumo problemos (Problems of legal effectiveness on tax regulation) Česnaitytė Greta Po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo gaunamų žaliavų tapimo produktais teisinio 14. reglamentavimo ypatumai ir problemos (After mixed municipal waste treatment received raw materials becoming as products legal regulation problems and peculiarities) 15. Delekaitė Simona Konkurencijos teisės normų taikymas farmacijos sektoriuje (vaistų patentams) (Application of competition law in the pharmaceutical sector (patents on medical products)) 16. Dementavičienė Simona Visuomenės atstovai Europos Sąjungos valstybių teismų sudėtyse ir šio instituto pritaikymas

2 17. Dumbrytė-Ožiūnienė Monika Lietuvos teisingumo vykdymo sistemoje aukščiausiosios ir (ar) ordinarinės teisės lygmeniu (The representatives of the society in the composition of the courts of the European Union member states and application of this institute in the system of administration of justice of Lithuania at the level of the supreme and/or ordinary law) Teisė į teisingą teismą administraciniame procese: tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose įtvirtintų standartų taikymo problematika Lietuvos Respublikos administraciniame procese (Right to a fair trial in administrative proceedings: problematic aspects of implementing international human rights standards in administrative proceedings of the republic of Lithuania) 18. Fernandez Montojo Reprodukcinės teisės: teoriniai ir praktiniai aspektai (Reproductive rights: theoretical and practical Salomėja aspects) 19. Gennari Francesca Internet of things (law): legal liability in connection with IoE devices in the home 20. Gorbun Olesia The Influence of Crimean Occupation on Effective Dispute Resolution under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea 21. Grendelis Paulius Konkurencijos teisės ir intelektinės nuosavybės teisinio santykio balansas technologijų rinkoje (Competition law and intellectual property legal relationship balance in technology market) Grigaitis Denas Jurisdikcijų kolizijos sprendimas bei taikytinos teisės nustatymas Europos Sąjungoje inicijuojamose 22. bylose, susijusiose su blokų grandinės technologija (Collisions of jurisdictions and applicable law in blockchain related disputes from the perspective of European Union) 23. Grigonienė Rasa Darbuotojų teisių apsauga taikant informacines technologijas darbe (Application of information technologies for protecting employee rights) Grigonis Simas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir tarptautinių teismų jurisdikcijų sąveikos problemos 24. (Problems of interaction between jurisdictions of court of justice of the European Union and international courts) 25. Intė Odeta Mediacijos tarpvalstybiniuose šeimos ginčuose taikymo ypatumai 26. Ivašauskaitė Ilona Neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimo teisinio reguliavimo problemos (Problems of the legal regulation of illegally staying foreigners return) 27. Jablonskis Martynas Oligopoly Problem: Game Theory Perspective (Oligopolijos problema žaidimų teorijos požiūriu) Jokubauskas Remigijus Juridinių asmenų bankroto bylų iškėlimo pagrindai: lyginamoji analizė (The basis for the insolvency 28. cases of legal entities: comparative analysis) 29. Kenstavičienė Kristina Valstybė gynybos konstitucinis institutas: teisinio reguliavimo raida ir problemos Khatsernova Sofia Kiršys Deividas Baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas veikas nukreiptas prieš intelektinės nuosavybės teisės objektus (The criminal enforcement of intellectual property rights) Bepiločių orlaivių (dronų) valdymo, naudojimo ir disponavimo problemos privatiniuose teisiniuose santykiuose (Problems associated with managing, using and disposing of drones in private legal relationships)

3 32. Komziuk Anna Implementation of European Principles of Good Administration in Ukraine (Gero administravimo principo įgyvendinimas Ukrainoje Europos kontekste) 33. Kurapka Karolis Specialių žinių panaudojimas administraciniame procese 34. Langys Egidijus Mediacijos taikymas sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų ginčuose 35. Lavišius Tomas Legal Preconditions of Social Entrepreneurship in the European Union (Socialinio verslo teisinės prielaidos Europos Sąjungoje) 36. Leonas Laimonas Institucinės mediacijos sąrangos Lietuvoje disfunkcijos 37. Liauksminas Arnas Žmogaus teisių apsaugos versle teisiniai aspektai (Legal aspects of human rights protection in business) 38. Lukošius Liutauras Baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą (Criminal liability for fraudulent accounting) 39. Marcinkevičius Algimantas Gamintojo civilinė atsakomybė už nežinomas rizikas (Producer s civil liability for unknown risks) Markevičius Edgaras Marozas Tomas Privatumo apsaugos elektroninėje erdvėje problemos skirtingų teisinių sistemų sąveikoje (Problems of cyberspace privacy protection in interaction of different legal systems) Jus ad bellum ir jus in bello kosmoso erdvėje teisinis reguliavimas ir taikymas (Application of jus ad bellum and jus in bello in outer space) 42. Mickevičiūtė Neringa Asmens ir valstybės saugumas naujų technologijų amžiuje Mickus Pranas Mykolas Mikalajūnas Evaldas Mikalauskaitė-Šostakienė Kristina Miliukas Eugenijus Milius Vaidas Miliuvienė Jolita Bendrosios kompetencijos teismo funkcijų sąveikos su mediacijos ir arbitražo, kaip alternatyvių ginčų sprendimo būdų, procesais ribos civiliniuose ginčuose (Boundaries of interaction of functions of general competence court with processes of mediation and arbitration as mean for alternative dispute resolution in civil disputes) Virtualiosios kripto valiutos kaip atsiskaitymo priemonės privačiuose sandoriuose reguliavimo modelis Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo disfunkcijos (The dysfunction of legal regulation in territory planning) Crowdfunding regulation: balance of interests (Sutelktinio finansavimo reguliavimas: interesų balansas) Mediacijos taikymo administracinėje justicijoje teoriniai ir praktiniai aspektai (The theoretical and practical aspects of the application of mediation in administrative justice) Soft law įtaka konstitucinės normos raidai: Lietuvos ir kitų valstybių konstitucinių teismų patirties lyginamoji analizė (Influence of soft law on the development of constitutional norm: comparative analysis of the experience of Lithuanian and other constitutional courts) Mogenytė Vilija Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose (Protection of public interest in legal 49. entity bankruptcy cases) 50. Morozienė Sonata Įrodinėjimo Lietuvos baudžiamajame procese problematika Europos Sąjungos baudžiamosios

4 justicijos kontekste 51. Motuzienė Inga Tarptautinė monetarinė teisė ir finansinių krizių valdymas (International monetary law and management of financial crisis) Ožiūnas Giedrius Jurisdikcijos nustatymo turtiniuose ginčuose, kylančiuose iš sutarties ar delikto (kvazi-delikto), 52. pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinį reguliavimą problematika (Determination of jurisdiction problems in disputes arising from contracts or delicts (quasi-delicts) in accordance with the legal regulation of the Republic of Lithuania and the European Union) Pakamanis Mantas Arbitražo ginčo šalių teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje 53. vykstančiame arbitraže (Ensuring the rights and legitimate interests of parties to arbitration seated in the Republic of Lithuania) 54. Paškevičienė Kristina Non bis in idem principas ir jo taikymas baudžiamojoje justicijoje (The non bis in idem principle and its application in criminal justice) Petrėnaitė Daiva Teisės į lytinį identitetą pripažinimo perspektyvos ir lyties pakeitimo teisinio reguliavimo 55. problematika (Perspectives of recognition of the right to gender identity and issues of the legal regulation of sex reassignment) 56. Petrikas Arnas Juridinių asmenų jungimas ir skaidymas 57. Plytnikas Žydrūnas Viešųjų pirkimų kontrolės institucinis funkcinis mechanizmas Lietuvoje 58. Pokhodun Yuliia Aligning the Interests in International Commercial Agency from the Perspectives of Civil Law and Common Law (Interesų užtikrinimas tarptautiniuose komercinio atstovavimo santykiuose iš civilinės teisės ir bendrosios teisės perspektyvos) 59. Rupšienė Ieva Teisėsaugos institucijų pareigūnų kyšininkavimo tyrimas (Law enforcement officials bribery investigation) 60. Sabina Dominyka Vaikų, augančių probleminėje aplinkoje, teisių užtikrinimas (Ensuring the rights of children, living in a complicated social environment) 61. Seniutienė Danguolė Migracijos procesų reguliavimas visuomenės saugumo užtikrinimo kontekste (Regulation of migration processes in the context of public security) Shcherbyna Yevhen Smart contracts on blockchain as pre-commitment devices. The issues of legal framework 62. (Išmaniosios sutartys panaudojant blokų grandinės technologiją kaip išankstinių įsipareigojimų įtvirtinimo priemonė. Teisinio reguliavimo klausimai) 63. Slobodenuka Anastasija Anti-money laundering and terrorist financing issues in the provision of remote financial services 64. Stankevičius Andrius Interesų grupių lobistinė veikla ir teisėkūra komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje (Interest groups lobbying and legislation in the municipal waste sector) 65. Stankevičiūtė Sigutė Asmens duomenų apsauga užkardant ir tiriant nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje: teisiniai modeliai ir praktika Lietuvoje 66. Statkienė Erika Elektros ir elektroninės įrangos atliekų prevencijos, perdirbimo, panaudojimo ir šalinimo teisinio

5 reguliavimo iššūkiai globalizacijos sąlygomis (The globalization challenges of legal regulation in the field of electrical and electronic waste prevention, recycling, usage and disposal) 67. Steponavičienė Ingrida Valdymo įmonių teisinis reguliavimas Lietuvoje: iššūkis teisinio tikrumo principui (Legal regulation of holding companies in Lithuania: a challenge for the principle of legal certainty) 68. Stirblienė Jurgita Paciento ir gydytojo teisinės apsaugos pusiausvyros užtikrinimas (Balancing of patient s and physician s legal protection) 69. Strunkienė Ieva Fizinių asmenų nemokumo teisiniai aspektai (Legal relationships of individuals insolvency) 70. Šakalienė Dovilė Kriminalinės žvalgybos duomenų legitimumo problema baudžiamajame procese (The issue of the legality of criminal intelligences data in criminal process) 71. Šavelskis Mykolas Europos Sąjungos migracijos teisės perkėlimas ir įgyvendinimas Lietuvoje: teisinė ir politinė analizė (Transposition and implementation of EU migration law in Lithuania: legal and political analysis) 72. Šepetys Tomas Linas Europos Sąjungos išimtinių autorių teisių reguliavimas (Regulation of exclusive copyrights in the European Union) 73. Šimanskis Karolis Perkančiųjų organizacijų civilinės atsakomybės ikisutartiniuose santykiuose probleminiai aspektai 74. Tanase Alexandru Constitutional Identity and the State's Legal Order 75. Treigė Milda Kai kurie valstybės kaip įstatymų leidėjo atsakomybės pagal nacionalinę ir tarptautinę investicijų teisę aspektai 76. Trukšnytė Gintarė Verslo etika ir jos įtaka verslo teisiniams santykiams (Business ethics. The influence on business law relations) 77. Valančius Tadas Apeliacinė instancija Lietuvos Respublikos teismų sistemoje (Appeal body of the judicial system of the Republic of Lithuania) 78. Vasiliauskas Liutauras Darbuotojų finansinis dalyvavimas įmonės veikloje (valdyme) (Employee financial participation in the company activities (management)) 79. Vasylchenko Yevhenii International Arbitration for Construction Disputes (Tarptautinis arbitražas statybos ginčams) 80. Večerskytė-Alshaiban Juta Aukštųjų valstybės pareigūnų pašalinimas iš pareigų: lyginamoji analizė ir optimalaus modelio paieška (Removal from office of high state officials: a comparative analysis and search for an optimum model) 81. Verbickas Mindaugas Naujųjų technologijų įtaka sveikatos teisei 82. Vėgėlytė Elena International taxation of multi-sided platforms (Daugiašalių platformų tarptautinis apmokestinimas) 83. Vilys Linas Darbo santykių lankstumo ir saugumo pusiausvyros vertybinės prielaidos bei tinkama socialinė apsauga 84. Višinskytė Dalia Indirect expropriation in investor-state arbitration (Netiesioginė ekspropriacija investuotojovalstybės arbitraže) 85. Zamarytė-Sakavičienė Vaistinių preparatų kūrimo ir išleidimo į rinką teisinis reguliavimas Lietuvoje Kristina

6 86. Zvinerevska Bohdana Application of the Competition Law in the Pharma and Intellectual Property Sectors 87. Žalnieriūnas Linas Priežastinio ryšio nustatymo ypatumai atskirų kategorijų bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai (Causation adjustment in the peculiarities of the individual categories of cases: theoretical and practical aspects) 88. Žentelytė Ieva Intensyvi priežiūra kitų kardomųjų priemonių sistemoje: žmogaus teisių ginties iššūkiai ir perspektyvos (Electronic monitoring in the system of other coercive measures: the challenges of human rights defence and perspectives) 89. Žilinskienė Leda Komunalinių atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas: lyginamieji ir praktiniai aspektai (Legal regulation of municipal waste management: comparative and practical aspects) 90. Vadyba / Agafonov Konstantin Kibernetinio saugumo valdymo modelis elektroniniams rinkimams įgyvendinti 91. Management Andrulevičius Antanas Kriptovaliutų kaip griaunančių technologijų adaptavimo e. verslo sprendimams modelis ir jo S 003 vertinimas 92. Banevičius Šarūnas Inovatyvus kaimo vystymas: sveikatos turizmo politika ir valdymas 93. Baranauskas Gedas Organizacijų vadybos sistemų ir procesų suderinimas bei tobulinimas, pritaikant hibridinius metodus ir masinių paslaugų individualizavimo koncepciją 94. Baubonienė Živilė Greitai augančios naujos įmonės (startups) kritiniai sėkmės veiksniai ankstyvojoje stadijoje 95. Bortnikas Aleksandras Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas Lietuvos paslaugų sektoriuje 96. Čepuraitė Daiva Pokyčių valdymas Lietuvos viešosiose ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose 97. Čižikienė Janina Vadovų kompetencijų analizė šiuolaikinėje socialines paslaugas teikiančioje organizacijoje 98. Davidavičius Sigitas Verslo organizacijų interneto svetainių lankytojų srauto modeliavimas rinkodaros tikslais 99. Dūdė Ugnė Užsakomosios veiklos plėtra paslaugų įmonių tinklaveikoje 100. Gasiūnaitė-Binkienė Mantė Aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimas: Lietuvoje studijas baigusių užsienio studentų karjera 101. Gečienė Jolita Organizacijų atsparumo vertinimas Lietuvos regionų socialinio tvarumo kontekste 102. Gobikas Mindaugas Socialinio dialogo raiška sporto sektoriuje viešojo ir privataus intereso kontekste 103. Ingram Keisha Laraine The impact of higher education policy on the development of human-centric innovation ecosystems in Lithuania 104. Jatautas Jaunius Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energetikoje plėtra viešojo valdymo modernizavimo ir interesų grupių bendradarbiavimo kontekste 105. Karčiauskas Agnius Inovacijų politikos mechanizmų formavimo ir realizavimo analizė besivystančiose valstybėse 106. Katunian Alina Žmogiškųjų išteklių vystymas turizmo sektoriuje: tarpinstitucinis bendradarbiavimas 107. Kojelytė-Čepurnienė Ilona Žmogiškųjų išteklių valdymo plėtros galimybės Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijose (komandinio darbo analizė) 108. Kudukytė-Gasperė Renata Efektyvių integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo modelių kūrimas ir tobulinimas 109. Lasevičiūtė Ugnė Elektroninių duomenų saugaus valdymo priemonių modelio kūrimas ir vertinimas

7 110. Lasytė Gita Suinteresuotųjų šalių įtrauktis švietimo valdyme 111. Markuckienė Elžbieta Prognostinės analitikos taikymas žmogiškųjų išteklių valdyme viešojo sektoriaus organizacijose 112. Narkūnienė Ramutė Lietuvos turizmo įmonių strateginio valdymo ypatumai konkurencinės aplinkos sąlygomis 113. Pukinaitė Vaida Sveikatos politikos Lietuvoje veiksmingumo vertinimas: palaikymo koalicijų dalyvavimo sveikatos politikos procese reikšmė 114. Puksas Andrius Koprodukcijos taikymo galimybės kuriant viešąją vertę: ES šalių lyginamoji analizė 115. Sveklaitė Lina Energetikos sektoriaus viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis 116. Šidlauskas Aurimas Viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis taikant dirbtinį intelektą 117. Ungurytė-Ragauskienė Viešųjų tarnybų kaita Europos administracinės erdvės kontekste Svajūnė 118. Urbonaitė Renata Suinteresuotų šalių įtraukimas darniai organizacijos plėtrai 119. Valionienė Elena Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono uostų valdymo modernizavimo poveikio uostų patrauklumui vertinimas 120. Vedlūga Tomas Elektroninės sveikatos veiklos valdymo rodyklių sistemos modeliavimas 121. Visockaitė Audra Viešųjų ir privačių institucijų partnerystės koncepcijos taikymas reformuojant bendruomeninių paslaugų teikimo modelį savivaldybėse 122. Ekonomika / Aidukienė Laura Inovacijų poveikis verslo paslaugų konkurencingumui 123. Economics Banaitė Daiva Žiedinės ekonomikos plėtros vertinimo modelio sukūrimas remiantis tvarios plėtros principais 124. S 004 Bičkauskė Daiva Pramonės skaitmeninimo įtakos valstybės ekonominiam saugumui vertinimas 125. Burak Pavlo Assessment on the Impact of Country s Risks on the Economic Security of Ukraine 126. Dirma Virgilijus Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus valstybinio reguliavimo ekonominis vertinimas 127. Gagytė Greta Korupcijos poveikio šešėlinei ekonomikai vertinimas ES šalyse 128. Genelienė Greta Azartinių lošimų sektoriaus poveikio Europos Sąjungos šalių ekonomikos augimui vertinti 129. Grigaliūnė Gintarė Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos įtakos Baltijos šalių ekonomikos augimui vertinimas 130. Grigonis Valdas Finansinių inovacijų rizikos valdymas 131. Grikietytė-Čebatavičienė Finansinio saugumo palaikymo priemonių veiksmingumo ES šalyse vertinimas Jurga 132. Jakunskienė Eglė Verslo socialinės atsakomybės poveikio gerovės valstybės kūrimui ES šalyse vertinimas 133. Karlaitė Dalia Organizacijų socialinės atsakomybės poveikio visuomenės gerovei ekonominis vertinimas 134. Kartašov Maksim Akcijų vertinimo klasikinių metodų patikimumo tyrimas finansų rinkose 135. Kisielytė Ugnė ES šalių vartojimo poveikio ekonomikos augimui vertinimo modelis 136. Kislovska Anna Verslo paslaugų centrų poveikio ES šalių ekonomikai vertinimas 137. Kolisovas Danielius Rizikos draudimo fondų plėtros poveikio ES finansų sistemos stabilumui vertinimas 138. Kornilov Sergei Assessing efficiency under macroeconomic uncertainty: machine learning with nonparametric

8 efficiency models (DEA-SVM) 139. Kremer-Matyškevič Inna Energetikos sektoriaus įtakos Europos Sąjungos šalių ekonominiam saugumui vertinimas 140. Kriaučiūnaitė-Lazauskienė Reklamos simbolių poveikis vartotojui tarpkultūriniame kontekste Gintarė 141. Kromalcas Saulius Ekonominio saugumo įtakos konkurencingumui vertinimas Europos Sąjungos šalyse 142. Kučaidze Nadežda Bendrojo ugdymo mokyklų finansavimo modeliavimas taikant fiskalinės decentralizacijos koncepcija 143. Lezgovko Michail Paslaugų klasterizacijos poveikio tvariai ES šalių ekonomikai vertinimas 144. Mickienė Rima Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono uostų veiklos poveikio šalių ekonomikai vertinimas 145. Petkevičiūtė-Stručko Naujojo Šilko kelio šalių transporto sistemos įtakos Europos Sąjungos užsienio prekybos augimui Monika ekonominis vertinimas 146. Ranceva Olga Emigracijos iš Lietuvos problema: demografinės, socialinės ir ekonominės pasekmės 147. Rauličkis Darius Kredito rizikos vertinimas taikant išankstinius ekonominius indikatorius 148. Rušinskas Darius Gynybos srities valstybės kapitalo investicijų ekonominis vertinimas 149. Sadeckas Alius Pinigų politikos poveikio ES finansų rinkų plėtrai vertinimas 150. Skaržauskas Simonas Mokesčių naštos poveikio ES šalių finansiniam stabilumui vertinimas 151. Sosidko Aleksejus Ekonominių naujienų poveikis Europos finansų sektoriaus akcijų rinkų kainų svyravimams ekonominio saugumo kontekste 152. Šivickienė Renata Tiesioginių užsienio investicijų poveikio ES šalių viešiesiems finansams vertinimas 153. Vaitkus Robertas Finansinio saugumo koncepcijos raiška finansų sektoriaus globalizacijos kontekste 154. Volodzkienė Lina Gyventojų turto diferenciacijos poveikis gyvenimo kokybei 155. Psichologija / Bagdonaitė Neringa Priklausomų nuo alkoholio moterų tapatumo konstravimas 156. Psychology Bakaitytė Aistė Intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų asmeninio tapatumo ir potrauminio augimo sąveikos S 006 mechanizmai 157. Balundė Audra Tvaraus elgesio prielaidos: asmens ir demografinių charakteristikų sąveikos modeliai 158. Barkauskaitė Rūta Tėvų, auginančių vaikus su autoimunine alopecija, patyrimas 159. Birbilaitė Sandra Sunkiai sergančių žmonių prisitaikymas prie ligos, gyvenimo kokybė ir socialinis palaikymas 160. Butkutė-Van de Voort Lina Moterų aukšto konfliktiškumo skyrybų išgyvenimas Gabė Vaida Aplinką tausojančio elgesio įpročių formavimas ir išplintantis poveikis ankstyvoje vaikystėje ir 161. paauglystėje 162. Gabrijolavičiūtė Diana Savęs suvokimo pokyčių vaidmuo sveikime po galvos smegenų auglio operacijos Ilgūnaitė Gustė Ugniagesių gelbėtojų autonominės ir kontroliuojamos darbo motyvacijos kaita dviejų metų 163. laikotarpiu ir su ja susiję psichologiniai ir organizaciniai veiksniai 164. Jovarauskaitė Lina Psichologiniai ir socio-demografiniai geriamojo vandens buteliuose vartojimo veiksniai išsamaus

9 elgesio determinacijos modelio kontekste: reprezentatyvus namų ūkių tyrimas 165. Katulis Gintautas Patirtinio ugdymo vaidmuo psichosocialinei klasės aplinkai ir paauglių psichologinei gerovei 166. Mačiulis Šarūnas Subjektyvus bendradarbiavimo darbe išgyvenimas organizacijoje vykdomų pokyčių metu 167. Mikalauskienė Viktorija Skirtingų pataisos priežiūros sistemų poveikis nuteistųjų adaptacijai laisvės atėmimo vietoje 168. Nikitina Tatjana Mokymasis iš kliento terapiniame santykyje: psichoterapeutų išgyvenimų analizė 169. Rybakovaitė Justina Lietuvos kariuomenės karių subjektyvios gerovės ir psichologinio kapitalo sąsajos bei ugdymo perspektyvos Tvarios elgsenos, ryšio su gamta ir psichologinės gerovės sąsajos 170. Rimašiūtė-Knabikienė Romualda 171. Sabaitytė Eglė Intervencinių subjektyvios gerovės stiprinimo programų efektyvumas 172. Segal Aleksandr Smurtą patyrusių vaikų apklausų kokybę gerinančių faktorių analizė 173. Svirušytė Daiva Tėvų, slaugančių vaikus ligoninėje, patyrimo analizė 174. Škulis Dmitrijus Sveikstančių priklausomų asmenų maldos išgyvenimas 175. Urbutienė Eglė Onkologinės ligos atsinaujinimo baimės patyrimas iš artimojo perspektyvos Vasiliauskaitė Zuzana Visakavičiūtė Eglė Intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų potrauminis augimas: pagalbos siekimo ir aplinkinių palaikymo reikšmė Neprievartinio bendravimo įgūdžių ugdymo poveikis smurtinius nusikaltimus įvykdžiusių asmenų pakartotinių nusikaltimų rizikai ir apsauginiams veiksniams 178. Vrubliauskaitė Kristina Psichoedukacinių prekybos žmonėmis prevencijos priemonių efektyvumas 179. Edukologija / Bertašienė Inga Technologijomis grindžiamo kūrybiškumo ugdymas koleginėse studijose 180. Education Čergelytė Indrė Cukriniu diabetu sergančiųjų asmenų sveikatai palankių įpročių ugdymo (si) modelis 181. Science Grudulaitė Lina Vietos bendruomenių sąmoningumo ugdymas ir parengimas pabėgėlių integracijai per suaugusiųjų S 007 švietimo iniciatyvas 182. Januškevičiūtė Asta Verslumo kompetencijos ugdymo universitetinėse studijose edukologijos modelis, grįstas interaktyvių mokymo(si) metodų taikymu 183. Juškienė Vaiva Bežodė perspektyva ugdant kultūrinį raštingumą vaikystėje 184. Kairelytė-Sauliūnienė Eglė Taikomosios elgesio analizės metodologijos taikymas užtikrinant autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų inkliuzinį ugdymą pradinėje mokykloje 185. Kynė Genovaitė Informacinio raštingumo ugdymas pagrindinėje mokykloje taikant interaktyviąsias technologijas 186. Lim Boa Intercultural approach to teaching Korean for Lithuanian students 187. Masoodi Marjan Metacognitive Awareness in University Studies: the Comparative Study of Lithuanian and Iranian Cases 188. Murauskienė Alė Inovacijomis grįsto pedagogų praktinio rengimo modelio teorinis ir empirinis pagrindimas 189. Naudužienė Gitana Studentų emocinio intelekto ugdymas studijų procese

10 190. Nikitinaitė Lina Neverbalinės komunikacijos strategijos efektyviam suaugusiųjų mokymuisi 191. Selevičienė Eglė Efficiency and Acceptance of Web 2.0 Technologies in ESP studies in Higher Education 192. Skrickienė Laima Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vadybinės kompetencijos ugdymo modelis Steponėnienė Eglė Streianu Flavius Jungtinės stimulų kontrolės generalizacijos technologijų taikymas ugdant autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų verbalinį elgesį An innovative approach to holistic education and learning S.M.A.R.T. (Students Make Art Research & Technology) 195. Šakalytė Danguolė Įrodymais grįstos praktikos taikymas rengiant slaugytojus 196. Valantiejienė Sandra Prevencinės veiklos turinio bendrojo ugdymo mokykloje konceptualizavimas