EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA. Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA. Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS"

Transkriptas

1 EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, KOM(2004) 658 galutinis 2004/0233 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle pasirašymo Europos bendrijos vardu Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle sudarymo Europos bendrijos vardu (pateikta Komisijos) LT LT

2 AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 1. ĮŽANGA Europos aplinkos agentūra buvo įkurta 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) 1210/90, iš dalies pakeistu 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) 933/99. Bendroji Agentūros paskirtis yra teikti Europos aplinkos politika suinteresuotiems asmenims objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją. Kadangi aplinkosaugos problemos yra tarptautinio pobūdžio, Agentūra turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis Europoje. Šveicarija yra vienintelė didelė Vakarų Europos valstybė, kuri nepriklauso Agentūros tinklui, ir būtų abipusiai naudinga, jei Šveicarija taptų Agentūros nare, ypač dėl to, kad ji galėtų teikti informaciją apie Alpes. Pagal reglamento 19 straipsnį trečiosios šalys gali tapti Agentūros narėmis m. liepos mėnesį Šveicarija pateikė oficialią paraišką dėl narystės Agentūroje. Komisija vedė su Šveicarija derybas pagal įgaliojimus, kuriuos Taryba jai suteikė 2000 m. liepos 20 d., ir užbaigė derybas susitarimo parafavimu 2004 m. birželio 25 d. Komisija siūlo priimti du Tarybos sprendimus, kad Bendrijos vardu būtų pasirašytas ir priimtas susitarimas dėl Šveicarijos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle (EIONET). 2. TARYBOS SPRENDIMAS, ĮGALIOJANTIS KOMISIJĄ VESTI DERYBAS DĖL ŠVEICARIJOS DALYVAVIMO EEA 2000 m. liepos 20 d. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu 1, nusprendė įgalioti Komisiją vesti derybas dėl Šveicarijos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje. Pagrindinis derybų tikslas buvo užtikrinti, kad susitarimai dėl Šveicarijos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje be teisės balsuoti atitiktų Europos Sąjungos sutartį, Reglamentą 1210/90, iš dalies pakeistą Reglamentu 933/99 dėl Europos aplinkos agentūros ir EIONET įkūrimo, bei atitinkamus Bendrijos teisės aktus. Kitas tikslas buvo užtikrinti, kad finansinis Šveicarijos įnašas į Agentūrą visiškai padengtų jos dalyvavimo išlaidas. Skaičiuojant šią kasmet mokamą sumą Agentūros metinė dotacija turėjo būti dalijama iš valstybių narių skaičiaus. Komisijos buvo paprašyta pranešti Tarybai apie derybų rezultatus ir, esant būtinybei, apie visas derybų metu galinčias atsirasti problemas. Be to Taryba paprašė, kad Komisija atsižvelgtų į kitose srityse vedamas derybas. Be derybinių nurodymų Taryba dar priėmė deklaraciją, kurioje pabrėžė, kad įgaliodama Komisiją vesti derybas su Šveicarija dėl jos dalyvavimo Agentūroje, siekdama subalansuotos abipusės naudos ji vertins derybų rezultatus ne tik iš esmės, bet taip pat atsižvelgs į pažangą kitose srityse, kuriose tuo pačiu metu bus vedamos derybos su Šveicarija. 1 SEK (1999) 2129 galutinis 1999 m. gruodžio 22 d. LT 2 LT

3 3. DERYBOS Komisija pradėjo derybas 2001 m. Tais metais, laikantis Tarybos išleistų derybinių nurodymų, buvo pasiektas bendras sutarimas esminiais klausimais. Vėliau buvo deramasi dėl horizontalių klausimų, susijusių su Šveicarijos ir Europos Sąjungos bendraisiais ryšiais, pavyzdžiui, Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų taikymu. 4. SUSITARIMO PROJEKTAS Susitarimas su Šveicarija užtikrina jai dalyvavimo sąlygas, panašias į sąlygas, kuriomis Agentūroje dalyvauja jos esamos valstybės narės, nepriklausančios ES (Lichtenšteinas, Islandija ir Norvegija), ir į dalyvavimo sąlygas, dėl kurių buvo deramasi su šalimis kandidatėmis 2. Dėl Šveicarijos finansinio įnašo buvo pasiektas toks susitarimas, koks numatytas Tarybos derybiniame nurodyme šiuo klausimu. Iš esmės susitarime nustatyta, kad Šveicarija visomis teisėmis dalyvauja Agentūros darbo programoje ir vykdys Agentūros reglamente nustatytus įsipareigojimus. Šveicarija turės sukurti infrastruktūrą, kad galėtų teikti standartinius aplinkos duomenis ir informaciją apie aplinkos būklę savo teritorijoje. Šveicarija taip pat mokės į Agentūros biudžetą finansinius įnašus, kad padengtų savo dalyvavimo išlaidas. Ji taip pat turės teisę dalyvauti Agentūros valdančiojoje taryboje be teisės balsuoti. Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui. Todėl, kad galima būtų daryti techninius pakeitimus, o taip pat įtraukti į susitarimo I priedą ateityje įsigaliosiančius Bendrijos teisės aktus, reglamentuojančius Agentūros funkcionavimą, 16 straipsniu įkuriamas Jungtinis komitetas. Šalys pasirašys susitarimą, o tada ratifikuos jį pagal savo procedūras. Jis įsigalios tada, kai Šalys praneš viena kitai apie tai, kad užbaigė savo atitinkamas procedūras. Agentūra taikys Šveicarijai tokį patį režimą kaip valstybėms narėms, t. y. taikys jai vienodą režimą šiose srityse: aplinkos duomenų ir informacijos apie ją teikimas ir analizė, aprūpinimas personalu, sutartys su trečiosiomis šalimis, teminių centrų skyrimas ir dalyvavimas juose. III priede dėl Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų (PPI) pateiktas priedėlis dėl to protokolo taikymo ypatumų Šveicarijoje. Siekiant užtikrinti, kad Šveicarijos valdžios institucijos, ypač federalinei valdžiai atskaitingos valdžios institucijos, tinkamai taikys PPI Agentūrai ir Agentūros veikloje dalyvaujančioms Bendrijos institucijoms, 1 punkte Šveicarija yra 2 Pažymėtina, kad III priede dėl Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų (PPI) pateiktas priedėlis dėl jo taikymo ypatumų Šveicarijoje. Priedėlio 2 punkte yra aiškinami tam tikri praktiniai mokesčių netaikymo Agentūrai ypatumai, atsižvelgiant į Šveicarijos mokesčių sistemos ypatybes. Šis požiūris atitinka palyginamus išaiškinimus dėl praktinio PPI taikymo, kurie buvo dvišaliu pagrindu parengti su ES valstybėmis narėmis. Atsižvelgiant į Šveicarijos išreikštą pageidavimą, 3 punkte nustatoma, kad ji atsisako savo teisių pagal PPI 14 straipsnį: ji nereikalaus, kad Agentūros darbuotojai, turintys Šveicarijos pilietybę būtų laikomi išlaikiusiais savo nuolatinę gyvenamąją vietą Šveicarijoje. Galutiniame priedėlyje pateikiamame išaiškinime primenama apie išimtinę Europos Teisingumo Tesimo jurisdikciją sprendžiant visus Agentūros ir jos darbuotojų teisinius ginčus dėl personalo klausimų. LT 3 LT

4 sulyginama su ES valstybe nare. Priedėlio 2 punkte yra aiškinami tam tikri praktiniai mokesčių netaikymo Agentūrai ypatumai (pavyzdžiui, minimali prekių arba paslaugų, kurioms netaikomi mokesčiai, kaina), atsižvelgiant į Šveicarijos mokesčių sistemos ypatybes. Šis požiūris atitinka panašius susitarimus dėl praktinio PPI taikymo, kurie buvo dvišaliu pagrindu sudaryti tarp Komisijos arba Agentūros ir ES valstybių narių. Kadangi Šveicarija automatiškai nepriima su PPI susijusių antrinės teisės aktų, priedėlio 3 punkte yra išsamiai aprašyti PPI 13 straipsnio 2 dalyje nustatyto mokesčių netaikymo padariniai. Jame taip pat išaiškinama, kad Agentūros pareigūnai ir jų šeimos nariai, turintys Šveicarijos pilietybę arba kitaip susiję su Šveicarija, neprivalės dalyvauti Šveicarijos socialinio draudimo sistemoje. Be to, atsižvelgiant į Šveicarijos išreikštą pageidavimą ir vadovaujantis valstybių narių pateiktu aiškinimu, 3 punkte yra išaiškinama, kad PPI 14 straipsnyje nustatyta apmokestinimo teisė taikoma tik Europos Sąjungoje todėl nebūtina laikyti, kad šie darbuotojai išlaikė savo nuolatinę gyvenamąją vietą Šveicarijoje. Galutiniame priedėlyje pateikiamame išaiškinime primenama apie išimtinę Europos Teisingumo Teismo jurisdikciją sprendžiant visus Agentūros ir jos darbuotojų teisinius ginčus dėl personalo klausimų. 5. SUSITARIMO PASIRAŠYMAS IR SUDARYMAS 5.1. Teisinis pagrindas Derybas, leidžiančias Šveicarijai dalyvauti Agentūros veikloje, galima vesti pagal Tarybos reglamento (EEB) 1210/1990, pakeisto Reglamentu 933/1999 dėl Europos aplinkos agentūros ir EIONET įkūrimo, 19 straipsnį. Pirmiau minėto straipsnio tekste pateiktos būtinos taisyklės, reglamentuojančios šalių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, tačiau kaip ir Bendrija bei valstybės narės rūpinasi Agentūros tikslais, dalyvavimo Agentūros veikloje tvarką. Šiam Susitarimui sudaryti taikoma Sutarties 300 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Vadovaudamasi šia tvarka Komisija dabar siūlo priimti du Tarybos sprendimus dėl susitarimo pasirašymo ir sudarymo ir taip leisti Šveicarijai dalyvauti Europos aplinkos agentūroje Finansiniai padariniai Pagal Susitarimą Šveicarija mokės Europos aplinkos agentūrai finansinius įnašus, kad padengtų visas savo dalyvavimo EEE darbo programoje išlaidas. Vadovaujantis Tarybos išleistais derybiniais nurodymais visos šios išlaidos, t. y., Šveicarijos įnašas, skaičiuojamas dalinant metinę Bendrijos subsidiją iš ES valstybių narių skaičiaus. Tokiu būdu Bendrija nepatirs jokių neigiamų finansinių padarinių. 6. SUSITARIMO TEIKIAMA NAUDA Šveicarijos dalyvavimo Agentūroje nauda yra keleriopa: Šveicarijos dalyvavimas padės suderinti Šveicarijos monitoringo sistemas, duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus su metodais, naudojamais kitose Agentūroje dalyvaujančiose šalyse; tai sudarys palankesnes sąlygas teikti patikimą ir palyginamą informaciją apie aplinkos būklę Europoje. LT 4 LT

5 Šveicarijos dalyvavimas taip pat pagerins bendrų Šveicarijos ir kaimyninių valstybių ekosistemų integruotą vertinimą ir ataskaitų teikimą apie jų ekologinę būklę. Europos aplinkos agentūra galės teikti ataskaitas apie didesnės Europos dalies, įskaitant Šveicariją, aplinkos būklę. Kadangi ši valstybė sudaro anklavą Europos Sąjungos teritorijoje, jos dalyvavimas yra ypač svarbus užtikrinant nuoseklų ataskaitų teikimą apie ekologinę būklę. Šveicarija bus įtraukta į visą kitą Agentūros ataskaitų teikimo veiklą. 7. REKOMENDACIJA Atitinkamai su Tarybos Komisijai išleistais derybiniais nurodymais su Šveicarija buvo susitarta dėl jos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ypatumų ir sąlygų. Todėl Bendrija gali pasirašyti ir sudaryti susitarimą su Šveicarija dėl jos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle. LT 5 LT

6 Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle pasirašymo Europos bendrijos vardu EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, siejant su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą 3, kadangi: (1) Atsižvelgiant į aplinkos apsaugos klausimų tarptautinį pobūdį ir į tarptautinio bendradarbiavimo aplinkos srityje stiprinimo svarbą, Europos aplinkos agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo, kurie buvo įkurti 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1210/90 4, veikla jau yra išplėsta į kitas Europos šalis dvišalių susitarimų, kuriuos pasirašė Europos bendrija, pagrindu. (2) 2000 m. liepos 20 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos vardu vesti derybas su Šveicarijos Konfederacija dėl susitarimo dėl dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle. Derybų rezultatuose tinkamai atsispindi Tarybos išleisti derybiniai nurodymai. (3) Pageidautina pasirašyti Susitarimą, kuris buvo parafuotas 2004 m. birželio 25 d., su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau. NUSPRENDĖ: Vienintelis straipsnis Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, turintį teisę Europos bendrijos vardu pasirašyti Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl pastarosios dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle, su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau. 3 4 OL C [...], [...], p. [...]. OL L 120, , p. 1. LT 6 LT

7 Priimta Briuselyje, Tarybos vardu Pirmininkas LT 7 LT

8 2004/0233 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle sudarymo Europos bendrijos vardu EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, siejant su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu, 300 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą 5, atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę 6, kadangi: (1) Atsižvelgiant į aplinkos apsaugos klausimų tarptautinį pobūdį ir į tarptautinio bendradarbiavimo aplinkos srityje stiprinimo svarbą, Europos aplinkos agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo, kurie buvo įkurti 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1210/90 7, veikla jau yra išplėsta į kitas Europos šalis dvišalių susitarimų, kuriuos pasirašė Europos bendrija, pagrindu. (2) 2000 m. liepos 20 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas su Šveicarijos Konfederacija dėl susitarimo dėl dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle. (3) Vadovaujantis 2004 m.... Tarybos sprendimu.../.../eb 2004 m.... Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas susitarimas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau. (4) Susitarimą turėtų patvirtinti Bendrija OL C [...], [...], p. [...]. OL C [...], [...], p. [...]. OL L 120, , p. 1. LT 8 LT

9 NUSPRENDĖ: 1 straipsnis Europos bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl pastarosios dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle. Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo. 2 straipsnis Tarybos pirmininkas praneša Europos bendrijos vardu, kaip numatyta Susitarimo 20 straipsnyje 8. 3 straipsnis Bendrijai atstovauja Jungtinis komitetas, kurį įsteigia Komisija pagal Susitarimo 16 straipsnį. Poziciją, kurios laikysis Bendrija dėl Jungtinio komiteto sprendimų, susijusių su Šveicarijos finansiniu įnašu ir su esmine nuo Bendrijos teisės aktų įtraukimo į I priedą leidžiančia nukrypti nuostata ir su bet kokiais III priede padarytais pakeitimais, remdamasi Komisijos pasiūlymu priima Taryba kvalifikuota balsų dauguma. Dėl visų kitų Jungtinio komiteto sprendimų, įskaitant sprendimą reguliariai įtraukti Bendrijos teisės aktus į I priedą, kai būtina atlikti bet kokius techninius pakeitimus ir spręsti klausimus, susijusius su Jungtinio komiteto vidiniu funkcionavimu, Bendrijos poziciją priima Komisija. 4 straipsnis Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Priimta Briuselyje, Tarybos vardu Pirmininkas 8 Susitarimo įsigaliojimo dieną Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis Sekretoriatas. LT 9 LT

10 PRIEDAS Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos SUSITARIMAS dėl Šveicarijos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos aplinkos EUROPOS BENDRIJA, toliau Bendrija, ir informacijos ir stebėjimo tinkle ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA, toliau Šveicarija, toliau Susitariančiosios Šalys, PRIPAŽINDAMOS aplinkos apsaugos klausimų tarptautinį pobūdį ir tarptautinio bendradarbiavimo aplinkos srityje stiprinimo svarbą, ATSIŽVELGDAMOS Į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 933/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1641/2003, ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Europos aplinkos agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo veikla jau yra išplėsta į kitas Europos šalis dvišalių susitarimų, kuriuos pasirašė Europos bendrija, pagrindu, SUSITARĖ: 1 straipsnis Šveicarija visomis teisėmis dalyvauja Europos aplinkos agentūroje (toliau Agentūra) ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle (EIONET) bei taiko šio Susitarimo I priede išvardytus aktus. 2 straipsnis Šveicarija moka finansinius įnašus už 1 straipsnyje nurodytą veiklą (Agentūros ir EIONET), remdamasi tuo, kas išdėstyta toliau: Skaičiuojant metinį įnašą konkrečiais metais, tiems metams skirta Bendrijos subsidija Agentūros biudžetui dalinama iš Europos Sąjungos narių skaičiaus. Kitos Šveicarijos finansinio įnašo mokėjimo sąlygos išdėstytos šio Susitarimo II priede. 3 straipsnis Šveicarija visomis teisėmis dalyvauja Agentūros valdančiojoje taryboje be teisės balsuoti bei dalyvauja Agentūros mokslinio komiteto darbe. LT 10 LT

11 4 straipsnis Per šešis mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šveicarija informuoja Agentūrą apie pagrindines savo nacionalinių informacijos tinklų sudedamąsias dalis, išdėstytas I priede pateiktuose aktuose. 5 straipsnis Šveicarija paskiria vieną iš 4 straipsnyje minėtų institucijų ar kitą kokią jų teritorijoje įsteigtą organizaciją pagrindiniu nacionaliniu centru, derinančiu ir (arba) perduodančiu informaciją, kuri nacionaliniu lygiu būtų teikiama Agentūrai ir EIONET dalimi esančioms institucijoms bei struktūroms, įskaitant 6 straipsnyje minimus teminius centrus. 6 straipsnis Šveicarija per 4 straipsnyje nurodytą terminą taip pat gali nurodyti institucijas ar kitas jos teritorijoje įsteigtas organizacijas, kurioms būtų konkrečiai pavesta bendradarbiauti su Agentūra tam tikromis ypač rūpimomis temomis. Nurodyta institucija privalo turėti galimybę su Agentūra sudaryti susitarimą, kuriuo remiantis ji veiktų kaip teminis tinklo centras konkrečioms užduotims. Minėti centrai bendradarbiauja su kitomis tinklą sudarančiomis institucijomis. 7 straipsnis Per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo gauta 4, 5 ir 6 straipsnyje minima informacija, Agentūros valdančioji taryba, atsižvelgdama į Šveicarijos dalyvavimą, persvarsto pagrindinius tinklo elementus. 8 straipsnis Šveicarija, laikydamasi konfidencialumo, turėtų teikti duomenis pagal įsipareigojimus ir praktiką, nustatytą Agentūros darbo programoje. 9 straipsnis Agentūra gali tartis su 4, 5 ir 6 straipsniuose minimomis Šveicarijos paskirtomis institucijomis ar struktūromis, esančiomis tinklo dalimi, dėl būtinų susitarimų, ypač sutarčių, kurios leistų sėkmingai vykdyti joms pavestas užduotis. 10 straipsnis Agentūrai teikiami arba Agentūros skleidžiami aplinkos duomenys gali būti skelbiami ir turi būti prieinami visuomenei su sąlyga, kad konfidencialios informacijos apsaugos lygis atitinka jos apsaugos lygį Bendrijoje. 11 straipsnis Šveicarijoje Agentūra yra juridinis asmuo ir turi Šveicarijoje didžiausias juridines galias pagal jos įstatymus suteikiamas juridiniams asmenims. LT 11 LT

12 12 straipsnis Šveicarija taiko Agentūrai Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, pateiktą šio Susitarimo III priede. 13 straipsnis Nukrypstant nuo Tarybos reglamento Nr. 259/68 dėl Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, Šveicarijos piliečius, turinčius visas piliečių teises, pagal sutartis gali įdarbinti Agentūros vykdantysis direktorius. 14 straipsnis Nuostatos, susijusios su Bendrijos atliekama Agentūros arba EIONET dalyvių finansine kontrole Šveicarijoje, išdėstytos IV priede. 15 straipsnis Susitariančiosios Šalys imasi bet kokių bendro pobūdžio ar konkrečių priemonių, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Susitarimą. Jos imasi priemonių, kad Susitarime išdėstyti tikslai būtų pasiekti. 16 straipsnis 1. Jungtinis komitetas, kurį sudaro Susitariančiųjų Šalių atstovai, užtikrina tinkamą Susitarimo taikymą. Jis renkasi kurios nors Susitariančiosios Šalies prašymu. 2. Jungtinis komitetas keičiasi nuomonėmis dėl naujų Bendrijos teisės aktų, keičiančių Reglamentą Nr. 1210/90, arba bet kurių kitų šiame Susitarime minimų teisės aktų padarinių, įskaitant, jei reikia, dėl bet kokių tikėtinų finansinio įnašo, nustatyto šio Susitarimo 2 straipsnyje ir jo II priede, mokėjimo padarinių. 3. Laikydamasis atitinkamų Susitariančiųjų Šalių vidaus procedūrų, Jungtinis komitetas gali priimti sprendimą, iš dalies keičiantį šio Susitarimo priedą, arba nuspręsti taikyti bet kurią kitą priemonę, kuri užtikrintų tinkamą Susitarimo funkcionavimą. 4. Jungtinis komitetas veikia abipusio sutarimo pagrindu. 17 straipsnis Šio Susitarimo priedai, įskaitant jo priedėlį, yra neatsiejama Susitarimo dalis. 18 straipsnis Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis, laikantis toje sutartyje nustatytų sąlygų, ir Šveicarijos teritorijai. 19 straipsnis Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą, pranešusi apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis Susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo dienos. LT 12 LT

13 20 straipsnis Susitariančiosios Šalys patvirtina šį Susitarimą pagal savo vidaus procedūras. Jis įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie šiam įsigaliojimui būtinų procedūrų užbaigimą. 21 straipsnis Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Pasirašyta ( ) ( ) Europos bendrijos vardu Šveicarijos Konfederacijos vardu LT 13 LT

14 I PRIEDAS TAIKOMI AKTAI Tais atvejais, kai šiame priede išvardytuose aktuose daromos nuorodos į Europos bendrijos valstybes nares arba kai tuose aktuose yra reikalaujama, kad su jomis būtų ryšys, Susitarime laikoma, kad šios nuorodos taikomos ir Šveicarijai arba reikalavimui, kad būtų ryšys su Šveicarija m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, , p. 1), iš dalies pakeistas: 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 933/1999 (OL L 117, , p. 1); 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, , p. 1). LT 14 LT

15 II PRIEDAS ŠVEICARIJOS FINANSINIS ĮNAŠAS Į EUROPOS APLINKOS AGENTŪRĄ 1. Finansinis įnašas, kurį Šveicarija turės mokėti į Europos Sąjungos biudžetą už dalyvavimą Agentūroje bus skaičiuojamas, dalinant konkretiems metams skirtą metinę Bendrijos subsidiją iš Europos Sąjungos valstybių narių skaičiaus. 2. Šveicarijos įnašas bus administruojamas pagal Finansinį reglamentą, taikomą Europos Sąjungos bendrajam biudžetui. Šveicarijos atstovų ir ekspertų kelionės bei pragyvenimo išlaidas, kurias jie patiria dėl dalyvavimo Agentūros veikloje ir posėdžiuose, susijusiuose su Agentūros darbo programos vykdymu, Agentūra padengia tokiu pačiu pagrindu ir tvarka, kokia šiuo metu galioja Europos Sąjungos valstybėse narėse. 3. Įsigaliojus šiam Susitarimui, kiekvienų metų pradžioje Europos Bendrijų Komisija (toliau Komisija) išsiunčia Šveicarijai lėšų, kurių suma yra lygi šiame Susitarime nustatyto Agentūros įnašo dydžiui, pareikalavimą. Pirmaisiais kalendoriniais savo dalyvavimo metais Šveicarija mokės įnašą, proporcingai paskaičiuotą nuo dalyvavimo dienos iki metų pabaigos. Kitais metais įnašas bus skaičiuojamas taip, kaip nustatyta šiame Susitarime. 4. Šis įnašas yra išreikštas eurais ir mokamas į Komisijos banko sąskaitą eurais. 5. Šveicarija sumokės savo įnašą iki gegužės 1 d., gavusi lėšų pareikalavimą, su sąlyga, kad Komisija išsiųs lėšų pareikalavimą iki balandžio 1 d., arba sumokės vėliausiai per 30 dienų nuo lėšų pareikalavimo išsiuntimo. 6. Pavėlavusi sumokėti įnašą Šveicarija nuo įnašo mokėjimo dienos turės mokėti palūkanas nuo nesumokėtos sumos. Palūkanų norma yra 1,5 procentiniais punktais didesnė už tą, kurią mokėjimo dieną Europos Centrinis Bankas yra nustatęs savo operacijoms eurais. LT 15 LT

16 III PRIEDAS PROTOKOLAS DĖL EUROPOS BENDRIJŲ PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS, ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal Europos Bendrijų jungtinės Tarybos ir jungtinės Komisijos steigimo sutarties 28 straipsnį šios Bendrijos ir Europos investicijų bankas valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra būtini jų uždaviniams atlikti, SUSITARĖ dėl toliau pateikiamų nuostatų, pridedamų prie šios Sutarties. I SKYRIUS EUROPOS BENDRIJŲ NUOSAVYBĖ, LĖŠOS, TURTAS IR VEIKLA 1 straipsnis Bendrijų patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose negali būti atliekama krata, jų negalima rekvizuoti, konfiskuoti ar eksproprijuoti. Be Teisingumo Teismo leidimo Bendrijų nuosavybei ir turtui negali būti taikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės. Bendrijų archyvai yra neliečiami. 2 straipsnis 3 straipsnis Bendrijos, jų turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių. Esant galimybei, valstybių narių vyriausybės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai, įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Bendrijos savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įskaičiuojami minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali iškreipti konkurenciją Bendrijose. Jokių lengvatų netaikoma atsiskaitant už komunalines paslaugas. 4 straipsnis Bendrijos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai: taip importuotų daiktų šalies teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis. LT 16 LT

17 Bendrijų leidiniams taip pat netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai. 5 straipsnis Europos anglių ir plieno bendrija gali turėti pinigų bet kuria valiuta ir turėti bet kurios valiutos sąskaitų. II SKYRIUS RYŠIAI IR LEIDIMAI 6 straipsnis Oficialiems Bendrijų institucijų ryšiams ir visų jų dokumentų perdavimui kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms. Oficiali Bendrijų institucijų korespondencija ir kiti oficialūs jų ryšiai negali būti cenzūruojami. 7 straipsnis 1. Tarybos nustatytos formos leidimą, kurį valstybių narių valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą, Bendrijų institucijų pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams. Šie leidimai yra išduodami pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas. Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių leidimų pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose. 2. Tačiau tol, kol bus pradėtos taikyti šio straipsnio 1 dalies nuostatos, Europos anglių ir plieno bendrijos Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 6 straipsnio nuostatos toliau taikomos nariams ir institucijų pareigūnams, kurie šios Sutarties įsigaliojimo dieną turėjo pagal minėtą straipsnį išduotus leidimus. III SKYRIUS EUROPOS PARLAMENTO NARIAI 8 straipsnis Laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento susitikimus bei grįžtantiems iš jų, judėjimui negali būti taikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai. Muitinės ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Europos Parlamento nariams: LT 17 LT

18 a. jų pačių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų metu; b. kitų valstybių narių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra sudaromos užsienio vyriausybių atstovams laikinų oficialių vizitų metu. 9 straipsnis Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo. 10 straipsnis Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi: a. savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams; b. visų kitų valstybių narių teritorijose imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn. Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos. Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą. IV SKYRIUS VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOJE 11 straipsnis Bendrijų institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas, vykdami į susitikimų vietą ir grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis. Šis straipsnis taikomas ir Bendrijų patariamųjų organų nariams. V SKYRIUS EUROPOS BENDRIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI TARNAUTOJAI 12 straipsnis Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kiekvienos valstybės narės teritorijoje: LT 18 LT

19 a. pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Bendrijoms ir dėl Teismo jurisdikcijos spręsti ginčus tarp Bendrijų ir jų pareigūnų bei kitų tarnautojų suteikiamas imunitetas, saugantis nuo procesinių veiksmų už bet kokius veiksmus, atliktus einant pareigas, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas; b. kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai; c. taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pačios sąlygos, kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams; d. pirmą kartą atvykstantiems į konkrečią šalį eiti pareigų suteikiama teisė be muito importuoti savo baldus ir asmeninį turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus kadenciją, iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, jeigu tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų; e. leidžiama asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba toje šalyje, kurios piliečiai jie yra, jeigu atitinkamos šalies vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų. 13 straipsnis Remiantis Komisijos pasiūlymu Tarybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Bendrijoms mokesčius nuo iš Bendrijų gaunamos algos, darbo užmokesčio ir kitų tarnybinių pajamų. Iš Bendrijų gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitoms tarnybinėms pajamoms netaikomi nacionaliniai mokesčiai. 14 straipsnis Pajamų mokesčio, turto mokesčio ir palikimo mokesčio taikymo tikslais bei tarp Bendrijų valstybių narių pasirašytų sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo taikymo tikslais Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien tik todėl, kad eina pareigas Bendrijų tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos valstybės narės nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra laikomi, tiek šalyje, kurioje faktiškai gyvena, tiek toje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, mokesčių mokėjimo tikslais išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje, jei ji yra Bendrijų narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei šis atskirai neužsiima apmokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje minimi asmenys. Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą. LT 19 LT

20 Taikant šio straipsnio nuostatas, neatsižvelgiama į nuolatinę gyvenamąją vietą, kurią minėti asmenys įsigijo eidami pareigas kitose tarptautinėse organizacijose. 15 straipsnis Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai nustato Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą. 16 straipsnis Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotomis institucijomis, nustato Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų, kuriems taikomos visos arba kai kurios 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios dalies ir 14 straipsnio nuostatos, kategorijas. Į tokias kategorijas suskirstytų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, rangai ir adresai yra periodiškai pranešami valstybių narių vyriausybėms. VI SKYRIUS PRIE EUROPOS BENDRIJŲ AKREDITUOTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MISIJŲ PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI 17 straipsnis Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Bendrijų būstinė, suteikia įprastus diplomatinius imunitetus ir privilegijas prie Bendrijų akredituotoms trečiųjų šalių misijoms. VII SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 18 straipsnis Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams yra taikomos tiktai Bendrijos labui. Kiekviena Bendrijų institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Bendrijų interesams. 19 straipsnis Taikydamos šį Protokolą, Bendrijų institucijos bendradarbiauja su atitinkamomis suinteresuotų valstybių narių valdžios institucijomis. 20 straipsnis straipsniai ir 18 straipsnis taikomi Komisijos nariams. LT 20 LT

21 21 straipsnis straipsniai ir 18 straipsnis taikomi Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, sekretoriui ir teisėjų pranešėjų padėjėjams nepažeidžiant Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnyje išdėstytų teisėjų ir generalinių advokatų imunitetą teisminiam procesui reglamentuojančių nuostatų. 22 straipsnis Šis Protokolas taip pat taikomas Europos investicijų bankui, jo organų nariams, personalui ir valstybių narių atstovams, dalyvaujantiems Banko veikloje, nepažeidžiant Protokolo dėl banko statuto nuostatų. Be to, Europos investicijų bankas yra atleidžiamas nuo bet kokių mokesčių mokėjimo ar panašaus pobūdžio prievolių dėl bet kokio jo kapitalo padidėjimo ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra Banko buveinė. Banko išformavimas ar likvidavimas taip pat negali būti apmokestinimo priežastimi. Ir pagaliau pagal Statutą vykdomai Banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis. 23 straipsnis Šis Protokolas taip pat taikomas Europos centriniam bankui, jo organų nariams ir personalui, nepažeidžiant Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatų. Be to, Europos centrinis bankas yra atleidžiamas nuo bet kokių mokesčių mokėjimo ar panašaus pobūdžio prievolių dėl bet kokio jo kapitalo padidėjimo ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra Banko buveinė. Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą vykdomai Banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis. Pirmiau pateiktos nuostatos taip pat taikomos Europos pinigų institutui. Jo išformavimas ar likvidavimas negali būti apmokestinimo priežastimi. TAI PALIUDYDAMI šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai. Priimta Briuselyje tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt penktų metų balandžio aštuntą dieną. LT 21 LT

22 PRIEDAS PRIE III PRIEDO Išsamios Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų taikymo Šveicarijoje taisyklės 1. Taikymo išplėtimas Šveicarijai Bet kuri Europos Bendrijų protokole dėl privilegijų ir imunitetų (toliau Protokolas) daroma nuoroda į valstybes nares turi būti laikoma ir nuoroda į Šveicariją, nebent toliau pateiktos nuostatos numato kitaip. 2. Atleidimas nuo netiesioginių mokesčių (įskaitant PVM), taikomas Agentūrai Iš Šveicarijos eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms netaikomas Šveicarijos pridėtinės vertės mokestis (PVM). Oficialiam Agentūros darbui Šveicarijoje tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms atleidimas nuo PVM pagal Protokolo 3 straipsnio antrąją pastraipą yra vykdomas susigrąžinant sumokėtą mokestį. Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei bendra faktinė prekių ir paslaugų pirkimo kaina, nurodyta sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente, yra ne mažesnė nei 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį). PVM sugrąžinamas tuomet, kai Šveicarijos mokesčių administracijos pagrindiniam PVM skyriui pateikiami tam tikslui parengti formuliarai. Prašymai paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo prašymo išmokėti kompensaciją ir jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo. 3. Taisyklių, susijusių su Agentūroje dirbančiu personalu, taikymas Taikant Protokolo 13 straipsnio 2 pastraipą Šveicarija pagal savo nacionalinės teisės nuostatas pareigūnų ir kitų Agentūros darbuotojų, apibrėžtų 1969 m. kovo 25 d. Reglamento Nr. 549/69 2 straipsnyje (OL L 74, , p. 1), atlyginimų ir išmokų, kuriuos moka ir vidaus mokesčiu apmokestina Bendrija, neapmokestina federaliniais, kantonų ir savivaldybių mokesčiais. Taikant Protokolo 14 straipsnį Šveicarija nelaikoma valstybe nare ta prasme, kuri yra numatyta 1 dalyje. Agentūros pareigūnai ir kiti tarnautojai, taip pat jų šeimos nariai, kurie dalyvauja Bendrijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomoje socialinio draudimo sistemoje, neprivalo pereiti į Šveicarijos socialinio draudimo sistemą. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi išimtinę kompetenciją spręsti visus su Tarybos reglamento (EAPB/EB/Euratomas) Nr. 259/68 ir kitomis Bendrijos teisės nuostatomis, apibrėžiančiomis darbo sąlygas, susijusius klausimus. LT 22 LT

23 IV PRIEDAS EUROPOS APLINKOS AGENTŪROS IR EIONET VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ ŠVEICARIJOS SUBJEKTŲ FINANSINIS PATIKRINIMAS 1. Tiesioginis ryšių palaikymas Agentūra ir Bendrija tiesiogiai palaiko ryšius su visais Šveicarijoje įsikūrusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros ar EIONET veikloje : su tiekėjais, Agentūros programų dalyviais, Agentūros arba Bendrijos biudžeto išmokų gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys Komisijai ir Agentūrai gali tiesiogiai perduoti bet kokią informaciją ar dokumentus, kuriuos jie turi perduoti laikydamiesi instrumentų, nurodomų šiame susitarime, sudarytų sutarčių ar susitarimų ir pagal tuos sutartis ar susitarimus priimtų sprendimų. 2. Auditai 1. Kaip numatoma 2002 m. birželio 25 d. Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 2003 m. kovo 26 d. Agentūros Administracinės tarybos priimtame finansiniame reglamente, 2002 m. gruodžio 23 d. Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 ir kituose reglamentuojančiuose teisės aktuose, kurie nurodomi šiame susitarime, su Šveicarijoje įsisteigusiais gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Komisijos atstovai arba kiti jos įgalioti asmenys bet kokiu metu gali atlikti tų subjektų bei jų vykdytojų veiklos mokslinius, finansinius, technologinius ar kitokios rūšies auditus. 2. Agentūros ir Komisijos atstovams ir bet kuriems kitiems jos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos įeiti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir su visa reikalinga informacija, įskaitant ir informaciją elektronine forma, kad jie galėtų tinkamai atlikti auditą. Tokia teisė į prieigą yra aiškiai išdėstoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose taikant šiame susitarime nurodomus instrumentus. 3. Audito Rūmai turi tokias pat teises kaip ir Komisija. 4. Auditas atliekamas per penkerius metus po to, kai šis susitarimas nustos galiojęs, arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar atitinkamuose priimtuose sprendimuose numatytų terminų. 5. Šveicarijos federalinė finansų kontrolės įstaiga iš anksto informuojama apie Šveicarijos teritorijoje planuojamus atlikti auditus. Toks informavimas nėra įstatymuose numatyta sąlyga auditams vykdyti. 3. Vietoje atliekami patikrinimai 1. Pagal šį susitarimą Komisijai (OLAF) Šveicarijos teritorijoje suteikiami įgaliojimai vietoje atlikti patikrinimus ir inspektavimus laikantis 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2185/96 numatytų sąlygų ir tvarkos. 2. Komisija, ruošdamasi vietoje atlikti ir atlikdama patikrinimus bei inspektavimus, glaudžiai bendradarbiauja su Šveicarijos federaline finansų kontrolės įstaiga ar su kitomis Federalinės finansų kontrolės įstaigos paskirtomis kompetentingomis LT 23 LT

24 Šveicarijos institucijomis, kurias Komisija tinkamu laiku informuoja apie patikrinimų ir inspektavimų objektą, tikslą bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Šiuo tikslu Šveicarijos kompetentingų institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamuose patikrinimuose ir inspektavimuose. 3. Jei suinteresuotos Šveicarijos institucijos to pageidauja, Komisija vietoje atliekamus patikrinimus ir inspektavimus gali vykdyti drauge su tomis institucijomis. 4. Jei dalyvaujantieji programoje nesutinka, kad vietoje būtų atliktas patikrinimas, Šveicarijos institucijos laikydamosi nacionalinių potvarkių suteikia patikrinimą atliekantiems Komisijos pareigūnams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įgyvendinti savo misiją vietoje atlikti patikrinimą ir inspektavimą. 5. Komisija Šveicarijos federacinei finansų kontrolės įstaigai kaip galima greičiau praneša apie visus faktus ar turimus įtarimus dėl patikrinimo ar inspektavimo metu nustatytų pažeidimų. Bet kokiu atveju apie patikrinimų ir inspektavimų rezultatus Komisija praneša minėtai institucijai. 4. Informavimas ir konsultacijos 1. Tam, kad šis priedas būtų tinkamai įgyvendintas, Šveicarijos ir Bendrijos kompetentingos institucijos reguliariai keičiasi informacija ir, vienos iš jų prašymu, vykdo konsultacijas. 2. Šveicarijos kompetentingos institucijos nedelsdamos Agentūrai ir Komisijai praneša bet kokią jų turimą informaciją apie galimus sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame susitarime nurodomus instrumentus, sudarymo ar vykdymo pažeidimus. 5. Konfidencialumas Informacija, kuri buvo gauta ar perduota remiantis šiuo susitarimu, nepriklausomai nuo to, kokia forma ji buvo gauta ar perduota, saugoma kaip profesinė paslaptis ; jai galioja tie patys Šveicarijos teisėje bei atitinkamose Bendrijos institucijoms taikomose nuostatose numatyti apsaugos principai kaip ir analogiškai informacijai taikomi principai. Ši informacija gali būti teikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga jų funkcijoms vykdyti Bendrijos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijoje, ir gali būti panaudota tik veiksmingos susitariančiųjų šalių finansinių interesų apsaugos tikslui. 6. Administracinės priemonės ir nuobaudos Nepažeisdamos Šveicarijos baudžiamosios teisės principų Agentūra ir Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 2002 m. gruodžio 23 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 ir 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos. 7. Išieškojimas ir vykdymas Agentūros ar Komisijos pagal šį susitarimą priimti sprendimai, kuriais asmenims, išskyrus valstybes, skiriamos baudos yra privalomi Šveicarijoje. Juos vykdo Šveicarijos vyriausybės paskirta institucija, neatlikdama jokio kito patikrinimo, išskyrus baudos autentiškumo patikrinimą, ir apie tai praneša Agentūrai ir Komisijai. Priverstinis vykdymas atliekamas LT 24 LT

25 Šveicarijoje galiojančia tvarka. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas tikrina sprendimo dėl priverstinio vykdymo teisėtumą. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nuosprendžiai, priimti remiantis arbitražine išlyga, yra vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis. LT 25 LT

26 Policy area(s): Environment LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Activit(y/ies): Environment policy development TITLE OF ACTION: Participation of Switzerland in the European Environment Agency 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) and (For information) 6033 (income) 2. OVERALL FIGURES The revenues accruing from the participation of Switzerland will be channelled directly through to the Agency via the Community budget (see table below under point 2, section Financial Impact on Revenue )..The amount channelled through is calculated as the annual Community subvention to the Agency divided by the number of Member States. Period of application: The period of application is in principle unlimited and starts when the procedures for ratification have been fmalised (Articles 19 and 20 of the draft Agreement). Overall multiannual estimate on expenditure: a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (fmancial intervention) (see point 6.1.1) The period is unlimited. The table below shows the estimate amounts for the years 2005 and 2006 in line with current fmancial perspectives. The amounts for subseąuent years will increase or decrease in proportion to the Community subvention to the Agency as long as the number of EU Member States remains unchanged at 25. Compatibility with the fmancial programming and the fmancial perspective 0 Proposal compatible with the existing fmancial programming D This proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the fmancial perspective D This may entail application of the provisions of the Interinstitutional Agreement. Financial impact on revenue: D No fmancial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure) LT 26 LT

27 OR 0 Financial impact - the effect on revenue is as follows: million Budget line Revenue Prior to action (Year n- 1) Situation followmg action Item 6033 a) Revenue in absolute terms b) Change in Revenue A The revenues will be entered as earmarked revenues into the Community budget (item 6033). For explanation see above tables on expenditure. 3. BUDGET CHARACTERISTICS Type of expenditure New EFTA participation Participation applicant countries Heading Financial Perspective Non-comp Diff YES YES NO(1) No 3 (1) But applicant countries do participate in core funding for the Agency. 4. LEGAL BASIS Article 19 of the Council Regulation (EEC) 1210/1990 modified by Regulation 933/1999 on the establishment of the European Environment Agency, which opens the membership of the Agency up to non-eu countries. The proposed Council Decision on the conclusion of the agreement between the European Community and the Switzerland concerning Switzerland s participation in the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network, to which this legislative financial statement is annexed. 5. DESCRIPTION AND GROUNDS Need for Community intervention: objectives pursued Participation of Switzerland in the Agency will help to bring Swiss monitoring systems and methods for data collection and data treatment in line with those used by the other countries participating in the Agency, which will facilitate the provision of reliable and comparable information on the state of environment in Europe. It will also support integrated assessment and environmental reporting of the ecosystems LT 27 LT

28 that are shared by Switzerland and its neighbouring countries. The Agency will be able to report on the state of the environment of a larger part of Europe, including Switzerland, and Switzerland will also be included in all other reporting activities of the Agency. Methods of implementation The Commission will pass on the contribution from Switzerland to the Agency as part of the annual subsidy. The Agency is responsible for implementation of the actions and management of the resources involved. 6. FINANCIAL IMPACT Swiss membership of the Agency as proposed will have no overall fmancial impact on the Commission. 7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE Swiss membership of the Agency will have no impact on human resources in the Commission. It will have an impact on the human resources in the Agency, as adopted in the annual EEA establishment plan. 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION Follow-up arrangements Ali the procedures for the implementation and the follow-up of this programme will be in compliance with the provisions of Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities 9. ANTI-FRAUD MEASURES Anti-fraud measures are included in the conventions and contracts agreed between the European Environment Agency and the beneficiaries: these measures include the possibility to carry out fmancial, scientific or other specific audits. Moreover, the EEA has an internal auditing function, which shall advise on dealing with risks, by issuing independent opinions on the ąuality of management and control systems. The Commission s internal auditor shall also exercise the šame powers with respect to the EEA as with respect to Commission departments. Furthermore, the Court of Auditors shall scrutinise the accounts of the European Environment Agency in accordance with Article 248 of the EC Treaty. Moreover, this scrutiny shall be govemed by Articles 139 to 144 of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. LT 28 LT

29 In addition, the European Anti Fraud Office may carry out on-the-spot checks and inspections in accordance with the Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 and Parliament and Council Regulation (EC) no 1073/1999 from signature of the Contract up to five years after payment of the balance. LT 29 LT