Zagrebo deklaracija, 2020 m. gegužės 6 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Zagrebo deklaracija, 2020 m. gegužės 6 d."

Transkriptas

1 Zagrebo deklaracija, 2020 m. gegužės 6 d. Mes, Europos Sąjungos (ES) bei jos valstybių narių vadovai, pasikonsultavę su Vakarų Balkanų vadovais, dalyvaujant regioniniams ir tarptautiniams suinteresuotiesiems subjektams, šiandien dar kartą patvirtiname, kad koronaviruso krizės kontekste esame visiškai solidarūs su savo partneriais. Šiais precedento neturinčiais laikais susitarėme dėl toliau išvardytų aspektų: 1. Primindama 2000 m. Zagrebo, 2003 m. Salonikų ir 2018 m. Sofijos aukščiausiojo lygio susitikimus, ES dar kartą pakartoja besąlygiškai remianti Vakarų Balkanų europinę perspektyvą. Vakarų Balkanų partneriai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą laikytis europinės perspektyvos tai jų tvirtas strateginis pasirinkimas. Pasitikėjimas šiuo įsipareigojimu taip pat priklauso nuo aiškios viešosios komunikacijos ir būtinų reformų įgyvendinimo. 2. Dėl koronaviruso krizės masto turime būti vieningi ir solidarūs. ES palaiko Vakarų Balkanų partnerius ir tebėra įsipareigojusi aktyviai remti jų pastangas kovoti su koronaviruso protrūkiu ir jo poveikiu regiono šalių visuomenei bei ekonomikai. 3. ES ir Vakarų Balkanai kartu kovoja su koronavirusu ir jo poveikiu. ES labai greitai sutelkė daugiau kaip 3,3 mlrd. EUR paketą, skirtą Vakarų Balkanams, kaip nurodyta balandžio 29 d. Komisijos komunikate dėl paramos Vakarų Balkanų šalims kovoti su COVID-19 ir atsigauti po pandemijos. Tai apima nedelsiant teikiamą paramą sveikatos sektoriui, visų pirma aprūpinant svarbiausiomis priemonėmis gyvybėms gelbėti, ir didelę paramą mūsų partnerių poreikiams, susijusiems su socialiniu ir ekonominiu atsigavimu, taip pat 750 mln. EUR vertės makrofinansinės pagalbos paketą ir 1,7 mlrd. EUR paramos iš Europos investicijų banko paketą.

2 4. Tęsiantis pandemijai matome, kaip ES ir Vakarų Balkanai kartu reaguoja į bendrus iššūkius. Šis bendradarbiavimas apima bendrus asmeninių apsaugos priemonių viešuosius pirkimus ir neribojamą jų prekybos srautą, greito būtiniausių prekių srauto ES ir Vakarų Balkanus jungiančiais žaliaisiais koridoriais užtikrinimą, ES vykdomą bandomųjų medžiagų, naudojamų tikrinant, ar tinkamai veikia Vakarų Balkanuose naudojami koronaviruso testai, tiekimą ir glaudų bendradarbiavimą su atitinkamomis sveikatos priežiūros įstaigomis. 5. Turėtų būti viešai pripažinta, kad ši parama ir bendradarbiavimas gerokai viršija tai, ką regionui suteikė kiti partneriai. ES taip pat pripažįsta vertingą paramą, kurią pandemijos metu Vakarų Balkanai suteikė savo artimiausioms kaimyninėms šalims ir ES. Tai atspindi solidarumą ir abipusę paramą, kuriais grindžiama ES. Šis bendradarbiavimas ir koordinavimas turėtų būti tęsiamas ir ateityje, be kita ko, išėjimo iš krizės ir gaivinimo etapuose. 6. ES ir Vakarų Balkanų partneriai turi bendrą tikslą puoselėti taikią, stiprią, stabilią ir vieningą Europą, pagrįstą mūsų istoriniais, kultūriniais bei geografiniais ryšiais ir mūsų abipusiais politiniais, saugumo ir ekonominiais interesais. ES yra pasiryžusi toliau intensyvinti savo veiklą visais lygmenimis, kad būtų remiama regiono politinė, ekonominė ir socialinė pertvarka, ir palankiai vertina Vakarų Balkanų partnerių įsipareigojimą puoselėti Europos vertybes bei principus ir nuodugniai bei energingai vykdyti būtinas reformas. Didesnė ES parama bus siejama su apčiuopiama pažanga teisinės valstybės ir socialinių bei ekonominių reformų srityse, taip pat su tuo, kaip Vakarų Balkanų partneriai laikysis ES vertybių, taisyklių ir standartų.

3 7. ES palankiai vertina tvirtą Vakarų Balkanų partnerių įsipareigojimą užtikrinti demokratijos ir teisinės valstybės viršenybę, visų pirma kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, gerą valdymą, taip pat pagarbą žmogaus teisėms, lyčių lygybę bei mažumoms priklausančių asmenų teises. Vakarų Balkanų vadovai turėtų užtikrinti, kad būtų tvirtai laikomasi pagrindinių vertybių, demokratinių principų ir teisinės valstybės principo ir kad jie būtų įgyvendinami, be kita ko, kol taikomos specialios ir ypatingos priemonės koronaviruso pandemijai suvaldyti. Šie principai yra visuomenės pertvarkos ir veiksmingo reformų įgyvendinimo pagrindas. Labai svarbus vaidmuo demokratizacijos procese tenka pilietinei visuomenei ir nepriklausomai pliuralistinei žiniasklaidai, taip pat saviraiškos laisvei ir žurnalistų apsaugai. 8. Stiprinsime bendradarbiavimą kovojant su dezinformacija ir kita hibridine veikla, kurią visų pirma vykdo trečiųjų valstybių subjektai, siekiantys pakenkti regiono europinei perspektyvai. Reikia glaudžiau bendradarbiauti atsparumo stiprinimo ir kibernetinio saugumo srityse. Šiuo atžvilgiu labai svarbi strateginė komunikacija. 9. ES visapusiškai remia Vakarų Balkanų partnerių įsipareigojimą vykdyti įtraukų regioninį bendradarbiavimą ir stiprinti gerus kaimyninius santykius, be kita ko, su ES valstybėmis narėmis. Šiuo atžvilgiu tebėra svarbu sąžiningai įgyvendinti dvišalius susitarimus, įskaitant Prespos susitarimą su Graikija ir Sutartį dėl gerų kaimyninių santykių su Bulgarija, bei pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Reikia toliau dėti ryžtingas pastangas siekiant susitaikymo ir stabilumo regione, taip pat siekiant rasti ir įgyvendinti galutinius, įtraukius ir privalomus praeities palikimo nulemtų neišspręstų dvišalių partnerių ginčų ir klausimų sprendimus laikantis tarptautinės teisės ir nusistovėjusių principų, įskaitant Susitarimą dėl teisių perėmimo klausimų. Palankiai vertiname tai, kad neseniai paskirtas ES specialusis įgaliotinis Belgrado ir Prištinos dialogui ir kitiems Vakarų Balkanų regioniniams klausimams.

4 10. Glaudaus Vakarų Balkanų bendradarbiavimo esamose regioninėse struktūrose nauda tapo akivaizdi susidūrus su COVID-19 krize. ES toliau rems tokį įtraukų regioninį bendradarbiavimą ir ragina Vakarų Balkanų vadovus visapusiškai išnaudoti regioninio bendradarbiavimo potencialą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos atsigavimui po krizės. Tam reikia tvirto viso regiono įsipareigojimo toliau stiprinti regioninę ekonomikos integraciją, remiantis ES taisyklėmis ir standartais ir tokiu būdu priartinant regioną ir jo bendroves prie ES vidaus rinkos. Plėtojant šį aspektą, be kita ko, naudojantis regionine ekonomine erdve (REE), galima padėti padidinti regiono patrauklumą investicijoms. 11. Nustojus taikyti neatidėliotinas COVID-19 pandemijos suvaldymo priemones prasidės naujas glaudaus bendradarbiavimo siekiant sumažinti didelį socialinį ir ekonominį krizės poveikį, etapas. Remiantis balandžio 29 d. komunikatu, Europos Komisijos prašoma pateikti šiam regionui skirtą tvirtą ekonomikos ir investicijų planą, kurio tikslas skatinti šalių ekonomiką, kartu didinant jų konkurencingumą, kad šios šalys būtų glaudžiau susietos regione ir su ES. Investicijos yra itin svarbios norint paskatinti ilgalaikį regiono atsigavimą ir remti būtinas reformas, kad būtų toliau daroma pažanga europiniame kelyje ir mažinami skirtumai, greičiau suteikiant naudos regionui. Vakarų Balkanų ekonomika turėtų tapti veikiančia rinkos ekonomika, galinčia visapusiškai susisieti su ES bendrąja rinka, kurti darbo vietas ir verslo galimybes, gerinti verslo ir investicijų aplinką ir propaguoti teisinės valstybės principą. Siekiant šio tikslo svarbus vaidmuo turėtų tekti regiono prisijungimui prie ES su klimatu susijusių užmojų, laikantis Paryžiaus susitarimo, taip pat Vakarų Balkanų žaliosios darbotvarkės plėtojimui, taip pat skaitmeninės ekonomikos skatinimui ir sąsajumo visais jos aspektais transporto, energetikos, skaitmeniniu ir žmonių tarpusavio ryšių, įskaitant turizmą ir kultūrą stiprinimui. Daug dėmesio taip pat turėtų būti skiriama socialinei plėtrai, visų pirma priemonėms sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės politikos srityse, taip pat papildomų galimybių jaunimui suteikimui.

5 12. ES ir Vakarų Balkanai susiduria su bendrais saugumo iššūkiais, kuriems įveikti reikia suderintų atskirų ir kolektyvinių veiksmų. Susitariame ryžtingiau ir sistemingiau plėtoti mūsų bendradarbiavimą svarbiausiais saugumo klausimais, be kita ko, operaciniu lygmeniu. Partneriai įsipareigoja papildyti šias pastangas plėtodami įtraukias Vakarų Balkanų vidaus bendradarbiavimo priemones, pasitelkdami, kai aktualu, ES priemones ir sistemas. 13. Ypač daug dėmesio reikia skirti terorizmo ir ekstremizmo, įskaitant jų finansavimą, radikalizaciją ir užsienio teroristų kovotojų grįžimą, prevencijai ir kovai su šiais reiškiniais. 14. ES ir Vakarų Balkanų partneriai pripažįsta, kad kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu rezultatai yra ypač svarbūs regiono politinei ir socialinei bei ekonominei pertvarkai, taip pat stabilumui ir saugumui regione, kurie yra itin reikalingi jų gyventojams. Šiose srityse reikia dėti daugiau pastangų ir pasiekti svarių rezultatų, remiantis reikšmingais rezultatais, pasiektais įgyvendinant pagal PNPP finansuojamą veiklą. 15. Vakarų Balkanų partneriai, bendradarbiaudami su ES ir tarpusavyje, ir toliau imsis ryžtingų veiksmų kovodami su prekyba žmonėmis, narkotinių augalų auginimu, pinigų plovimu ir neteisėtu žmonių bei narkotikų gabenimu. Kova su neteisėta prekyba ginklais yra puikus pavyzdys, kaip galime padidinti savo saugumą, kai dirbame kartu siekdami bendro tikslo. 16. Mūsų bendradarbiavimo sprendžiant migracijos keliamus uždavinius, įskaitant kovą su neteisėtu migrantų gabenimu, nauda nekelia abejonių ir šis bendradarbiavimas bus toliau plėtojamas naudojantis, pavyzdžiui, tokiomis priemonėmis kaip bendradarbiavimas su FRONTEX, EASO ir Europolu. Likę FRONTEX susitarimai dėl statuso turėtų būti sudaryti nedelsiant. ES toliau rems priėmimo pajėgumų Vakarų Balkanuose stiprinimą. 17. Prioritetine sritimi turėtų būti laikomas energetinis saugumas, įskaitant šaltinių ir maršrutų įvairinimą.

6 18. ES palankiai vertina Vakarų Balkanų partnerių įnašą į ES misijas ir operacijas. ES tikisi, kad bus toliau stiprinamas bendradarbiavimas bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje, ir pakartoja raginanti visus partnerius siekti visiškai suderinti savo pozicijas su ES užsienio politikos pozicijomis, visų pirma klausimais, susijusiais su itin svarbiais bendrais interesais, ir veikti atitinkamai. 19. Kad būtų galima toliau propaguoti mūsų bendrus interesus, ES vadovai pareiškė esantys pasirengę intensyvinti ES ir Vakarų Balkanų politinį dialogą, be kita ko, reguliariai aukštu lygmeniu. 20. Palankiai vertiname tai, kad mūsų Vakarų Balkanų partneriai pritaria pirmiau išdėstytiems punktams.