DARBO TEISĖS (KODAS DSK 1400) PROGRAMA I SKYRIUS. BENDROJI DALIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DARBO TEISĖS (KODAS DSK 1400) PROGRAMA I SKYRIUS. BENDROJI DALIS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos 2007 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 1T-25 DARBO TEISĖS (KODAS DSK 1400) PROGRAMA ĮVADAS Darbo teisės mokymo dalyko programa apima svarbiausių darbo teisės institutų (darbo teisės sampratos, principų, šaltinių, darbo teisės subjektų, kolektyvinių darbo santykių, įdarbinimo, darbo sutarties, darbo ir poilsio laiko, darbo apmokėjimo, saugos darbe, darbo ginčų, darbo įstatymų vykdymo kontrolės ir kt.) studijas. Svarbiausi šio kurso uţdaviniai yra išanalizuoti Lietuvos Respublikos darbo teisės raidą, teisės aktų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius sistemą, padėti suvokti darbo teisės normų tobulinimo reikšmę įgyvendinant ekonomines ir socialines reformas. Ši programa skiriama stojantiesiems į doktorantūrą. I SKYRIUS. BENDROJI DALIS 1 tema. DARBO TEISĖS SĄVOKA, FUNKCIJOS IR SISTEMA Darbo vaidmuo visuomenės raidos procese. Objektyvios ir subjektyvios darbo santykių reguliavimo prielaidos. Darbo santykių reguliavimo mechanizmai. Darbo teisė - viena iš Lietuvos Respublikos teisės šakų. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės teisinio reguliavimo metodo ypatumai ir uţdaviniai. Darbo teisės funkcijos, jų klasifikacija. Visuomenės raida ir darbo teisės funkcijų keitimas. Darbo teisės sistema, jos elementai. Darbo teisės sistemos struktūra. Darbo teisės vieta Lietuvos teisės sistemoje. Viešoji ir privatinė teisė. Darbo teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. 2 tema. DARBO TEISĖS MOKSLAS

2 Darbo teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Darbo teisės mokslas ir kiti teisės mokslai. Darbo teisės vaidmuo įgyvendinant ekonominės ir socialinės reformos uţdavinius. Darbo teisės mokslo ir teisinės profilaktikos sąveika. 3 tema. DARBO TEISĖS ŠALTINIAI Darbo teisės šaltinių sąvoka. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Įstatymai kaip darbo teisės šaltinis, jų rūšys, rengimo, priėmimo ir skelbimo tvarka. Darbo įstatymų galiojimas. Poįstatyminiai norminiai aktai kaip darbo teisės šaltiniai; jų klasifikacija, priėmimo ir skelbimo ypatumai. Lokaliniai aktai kaip darbo teisės šaltinis; jų rūšys, priėmimo ir įsigaliojimo ypatumai. Darbo teisės šaltinių bendrumas ir diferenciacija. Bendrieji ir specialūs norminiai aktai, reguliuojantys darbuotojų darbą. Darbo teisės šaltinių tobulinimo ir sisteminimo problemos. Teismų praktikos reikšmė taikant bei tobulinant darbo teisės šaltinius. Įstatymų ir teisės analogija darbo teisėje. 4 tema. DARBO TEISĖS PRINCIPAI Darbo teisės principų sąvoka ir reikšmė. Darbo teisės principų sistema ir turinys. Darbo teisės principų konkretizavimas teisės normose. Darbo teisės principų tiesioginio taikymo problema. 5 tema. EUROPOS SĄJUNGOS (ES) ŠALIŲ DARBO TEISĖ Bendra Europos Sąjungos darbo teisės charakteristika. Europos Sąjungos ir Europos bendrijos kompetencija darbo santykių reguliavime. ES darbo teisės institutai ir jų raidos tendencijos. 6 tema. TARPTAUTINĖ DARBO TEISĖ Tarptautinės darbo teisės sąvoka, subjektai, šaltiniai ir principai. Tarptautinė darbo organizacija, jos struktūra ir vaidmuo kuriant tarptautinius darbo standartus. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos. Tarptautiniai darbo standartai: vienijimosi laisvė, atlyginimų apsauga, vienodos galimybės ir vienodas poţiūris į ţmogaus darbą, darbo sąlygos, moterų darbas, nepilnamečių darbas ir kt. Lietuvos Respublikos dalyvavimas tarptautinės darbo organizacijos veikloje. 2

3 7 tema. TEISINIAI DARBO SANTYKIAI Teisinių darbo santykių sąvoka, rūšys ir struktūriniai ypatumai. Teisinių darbo santykių skirtumai nuo administracinių, civilinių ir kitų teisinių santykių. Teisinių darbo santykių turinys: jo subjektų pagrindinės teisės ir pareigos. Darbinio teisnumo ir veiksnumo sąvoka. Darbo teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. 8 tema. DARBUOTOJAI KAIP DARBO TEISĖS SUBJEKTAI Fiziniai asmenys kaip darbo teisinių santykių subjektai. Darbuotojo teisnumas. Darbuotojo teisnumo pradţia ir pasibaigimas. Darbuotojo teisinis statusas. Darbuotojo veiksnumas, uţsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinė padėtis. Darbuotojų atstovavimas. 9 tema. DARBDAVIAI KAIP DARBO TEISĖS SUBJEKTAI Įmonės, įstaigos, organizacijos kaip darbo teisės subjektai. Darbdavio teisinio subjektiškumo turinys. Įmonių, įstaigų, organizacijų filialų ir atstovybių teisinis statusas. Darbdavių asociacijos ir kiti susivienijimai. Įmonių, įstaigų, organizacijų rūšys, jų darbinio subjektiškumo ypatumai. Darbdavio teisnumo įgyvendinimo subjektai. Darbdavio (įgaliotinių) teisinis statusas. Darbdavio atstovai (administracija, kiti vykdomieji organai) kaip darbo teisės subjektai. Darbdavio atstovų darbinio teisinio subjektiškumo turinys. 10 tema. DARBUOTOJŲ KOLEKTYVAI IR PROFESINĖS SĄJUNGOS KAIP DARBO TEISĖS SUBJEKTAI Darbuotojų kolektyvo, kaip darbo teisės subjekto, poţymiai. Darbuotojų kolektyvo pagrindinės funkcijos ir įgaliojimai. Darbuotojų kolektyvo įgaliojimų įgyvendinimo formos ir metodai. Profesinės sąjungos kaip darbo teisės subjektai. Profesinių sąjungų steigimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais. Profesinės sąjungos ir valstybės organai. Pagrindinės profsąjungų teisės ir funkcijos. Profsąjungų dalyvavimas nustatant darbo sąlygas, kontroliuojant darbo įstatymų laikymąsi. Profesinių sąjungų ir jų narių veiklos garantijos. Profesinių sąjungų atsakomybė. Darbo Taryba. Europos darbų Tarybos. 3

4 11 tema. TERMINAI DARBO TEISĖJE. IEŠKININĖ SENATIS Terminai darbo teisės juridinių faktų sistemoje. Darbo teisių įgyvendinimo ir pareigų įvykdymo terminai. Terminų skaičiavimas. Darbo teisių įgyvendinimo terminai, ieškininės senaties sąvoka ir reikšmė. Ieškininių terminų rūšys. Ieškininės senaties pasibaigimo padariniai. Procesiniai terminai. II SKYRIUS. KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI 12 tema. KOLEKTYVINIŲ DARBO SANTYKIŲ TEISINIO REGULIAVIMO TEORINIAI PAGRINDAI Kolektyvinių darbo santykių teisinio reguliavimo prielaidos ir raida. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos dėl derybų ir kolektyvinių sutarčių sudarymo. Kolektyvinių darbo santykių teisinio reguliavimo uţsienio valstybėse apţvalga. Valstybės vaidmuo įtvirtinant kolektyvinius darbo santykius. Trišalis bendradarbiavimas. Socialinės partnerystės sąvoka, principai ir šalys, lygiai, sistema. 13 tema. KOLEKTYVINĖS SUTARTYS Kolektyvinės derybos: lygiai ir derybų apimtis. Derybų procesas. Kolektyvinės sutarties samprata ir reikšmė vidaus rinkos sąlygomis. Kolektyvinės sutarties rūšys, šalys, taikymo sritis, galiojimas. Kolektyvinės sutarties turinys ir vykdymas. Atsakomybė uţ kolektyvinės sutarties sąlygų nevykdymą. 14 tema. KOLEKTYVINIAI DARBO GINČAI Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių darbo ginčų prevencija. Kolektyvinių reikalavimų iškėlimo subjektai, reikalavimų iškėlimo tvarka, įforminimas, įteikimas ir nagrinėjimas. Kolektyvinių ginčų nagrinėjimo taikomoji procedūra. Darbo arbitraţas, trečiųjų teismas. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas streikuojant. Streiko paskelbimo tvarka ir eiga. Teisinė streikuojančiųjų padėtis ir garantijos. Streiko teisėtumas. 4

5 darbdaviui. Streiko pasibaigimas. Teisinė atsakomybė uţ neteisėtai streikuojant padarytą ţalą III SKYRIUS. INDIVIDUALŪS DARBO SANTYKIAI 15 tema. ĮDARBINIMO TEISINIS REGULIAVIMAS Įdarbinimo sąvoka, jo rūšys. Įdarbinimo organai, jų kompetencija. Piliečių uţimtumo teisės ir jų garantijos. Gyventojų uţimtumo ekonominės prielaidos. Bedarbio samprata. Socialinės garantijos nedirbantiesiems: bedarbio pašalpa, bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinis mokymas, viešieji darbai; uţimtumo fondo remiami darbai. Uţsieniečių įdarbinimo tvarka. 16 tema. DARBO SUTARTIS Darbo sutarties sąvoka. Teisinė ir ūkinė darbo sutarties reikšmė. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties būtinosios ir kitos (papildomos) sąlygos. Darbuotojo darbo vietos, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo sąlygų samprata. Išbandymo, sudarant darbo sutartį, rūšys ir teisinės pasekmės. Darbo sutarties rūšys ir jų ypatumai. Bendroji darbo sutarties sudarymo tvarka. Šios tvarkos skirtumai, sudarant tam tikros rūšies darbo sutartis. Dokumentai, būtini priimant į darbą. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Nuolatinis ir laikinas perkėlimas į kitą darbą. Darbo sąlygų pakeitimas ir perkėlimas į kitą darbą. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikavimas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimo ribojimas. Išeitinė išmoka. Darbdavio pareiga atsiskaityti su atleidţiamu iš darbo darbuotoju. 17 tema. DARBO LAIKAS 5

6 Darbo laiko sąvoka. Darbo laiko normavimas. Darbo laiko rūšys: normalus, sutrumpintas ir ne visas darbo laikas. Darbo laiko reţimas. Penkių ir šešių darbo dienų savaitė. Pamaininis darbas ir jo rūšys. Suskaidyta darbo diena. Darbo laiko paskirstymas ir apskaita. Viršvalandiniai darbai. 18 tema. POILSIO LAIKAS Poilsio laiko sąvoka. Poilsio laiko rūšys. Kasmetinės atostogos ir jų rūšys. Teisė į kasmetines atostogas. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Tikslinių atostogų sąvoka, jų rūšys ir apmokėjimas. 19 tema. DARBO UŢMOKESTIS Darbo uţmokesčio sąvoka. Darbo uţmokesčio teisinio reguliavimo metodai. Tarifų sistema ir jos elementai. Darbo uţmokesčio sistemos. Pagrindinis ir papildomas darbo uţmokestis. Teisinis darbo normavimas. Darbo apmokėjimas, kai yra nukrypimų nuo tarifų nustatytų darbo sąlygų. Vidutinio darbo uţmokesčio apskaičiavimas. Darbo uţmokesčio mokėjimo terminai ir vieta. Išskaičiavimų iš darbo uţmokesčio apribojimas. Garantinės ir kompensacinės išmokos: sąvoka ir rūšys. Garantinės priemokos. Kompensacinės tarnybinių komandiruočių išmokos. 20 tema. DARBO DRAUSMĖ Darbo drausmės sąvoka. Darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Skatinimas uţ gerą darbą. Darbuotojų drausminė atsakomybė ir jos rūšys. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. 21 tema. DARBO SUTARTIES ŠALIŲ MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ Materialinės atsakomybės samprata darbo teisėje. 6

7 Darbuotojų materialinės atsakomybės rūšys (ribotoji, visiška). Materialinės atsakomybės sąlygos. Padarytos ţalos dydţio nustatymas ir ţalos atlyginimo tvarka. Darbdavio materialinės atsakomybės darbuotojams rūšys. Įmonių, įstaigų, organizacijų materialinės atsakomybės uţ darbuotojo suţalojimą dydţio nustatymo tvarka. Darbdavio materialinė atsakomybė uţ ţalą, padarytą darbuotojo mirtimi. Ţalos, padarytos darbuotojo suţalojimu ar mirtimi, atlyginimo tvarka. 22 tema. DARBO SAUGA Darbo saugos sąvoka. Darbo saugos instituto turinys pagal darbo teisę. Darbo saugos normos ir taisyklės. Bendrieji darbo saugos organizavimo klausimai. Darbo saugos priemonių planavimas ir finansavimas, darbuotojų instruktavimas ir mokymas, nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita. Bendrieji saugumo technikos ir gamybinės sanitarijos reikalavimai. Individualios darbo saugos priemonės. Medicinos apţiūros ir kitos gamybinės sanitarijos taisyklės. Ypatingos moterų darbo saugos taisyklės. Nepilnamečių darbo saugos ypatumai. Maţesnio darbingumo asmenų darbo sauga. 23 tema. DARBO GINČAI Darbo ginčų sąvoka ir prieţastys. Darbo ginčų rūšys: individualūs (ieškininiai) ir kolektyviniai (interesų) darbo ginčai. Individualių darbo ginčų ţinybingumas, jų nagrinėjimo tvarkos ypatybės (iki teismo ir teisme). Ginčai dėl darbo sutarties. Darbo ginčų sprendimų vykdymas. 24 tema. DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI PRIEŢIŪRA IR KONTROLĖ Darbo įstatymų laikymosi prieţiūra ir rūšys. Prieţiūros ir kontrolės organai. Asmenys (organai),vykdantys išankstinę ir einamąją darbo įstatymų prieţiūros ir laikymosi kontrolę. Pareigūnų atsakomybė uţ darbo įstatymų paţeidimus. Drausminė, administracinė ir baudţiamoji pareigūnų atsakomybė. 7

8 prof. dr. G. Dambrauskienė doc. dr. R. Macijauskienė SUDERINTA Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros 2005 m. sausio 20 d. posėdţio protokolu Nr. 1DSK-4 8

9 LITERATŪROS SĄRAŠAS Norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos įstatymai 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės ţinios. 1992, Nr Sutartis dėl Konstitucijos Europai // Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2004 m. gruodţio 16 d. 47 tomas 2004/C310/01 (pateikiamas lietuviškas vertimas) arba leidinys lietuvių kalba: Sutartis dėl Konstitucijos Europai. Vilnius. Sauluţė, Europos socialinė chartija (pataisyta) // Valstybės ţinios, Nr , Nr Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybės ţinios. 2002, Nr Europos Tarybos 1968 m. spalio 15 d. reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje // OL L 257, , p Europos Tarybos 1971 m. birţelio 14 d. reglamentas (EB) 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje // OL L 149, , p Europos Tarybos 1972 m. kovo 21 d. reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką // OL L 074, , p Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas // Valstybės ţinios, 1991, Nr. 2-25; 9. Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas // Valstybės Ţinios, 2004, Nr ; 10. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymas // Valstybės Ţinios, 2004, Nr ; 11. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas // Valstybės ţinios Nr ; 12. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas // Valstybės Ţinios, 2004, Nr Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas // Valstybės Ţinios, Nr ; 14. Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso ir darbo sąlygų įstatymas // Valstybės Ţinios, Nr m. spalio 20 d. direktyva (80/987/EEC) Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdavio nemokumo atveju, derinimo. 9

10 m. spalio 14 d. direktyva (91/533/EEC) Dėl darbdavio pareigos informuoti dirbančiuosius apie sąlygas, taikomas sutarčiai arba darbo santykiams - OJ 1991 L113/ m. liepos 20 d. direktyva (98/59/EC) Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniais atleidimais, derinimo. 18. Tarybos Direktyva 68/360/EEB priimta 1968 m. gruodţio 15 d.dėl valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų judėjimo ir teisės apsigyventi Bendrijoje apribojimų panaikinimo (angl. Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families) // OL L 257, P Tarybos 1994 m. birţelio 22 d. direktyva Nr. 94/33/EB, Dėl dirbančio jaunimo apsaugos (angl. Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work) // OL L 216, P Parlamento ir Tarybos 1996 m. gruodţio 16 d. direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (angl. Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services) // OL L 18, P Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. birţelio 23 d. nutarimas Nr.I-507,,Dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo" // Valstybės ţinios Nr Konvencijų tekstus ţr. Valstybės ţinios 1996 Nr ; Nr ; Nr TDO deklaracija Dėl pagrindinių principų ir teisių darbe. TDO, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodţio 29 d. nutarimas Nr. 44 Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), taikymo teismų praktikoje. Teismų praktika, Nr Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birţelio 18 d. nutarimas Nr. 45 Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus, taikymo teismų praktikoje. Teismų praktika, Nr. 21. Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 587 Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos patvirtinimo // Valstybės ţinios Nr , Valstybės ţinios Nr. 49 (atitaisymas). 10

11 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 160 Dėl Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo // Valstybės ţinios, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 Dėl kompensuojamų išmokų dydţio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo // Valstybės Ţinios, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 154,,Dėl sezoninio darbo // Valstybės Ţinios, 1994, Nr ; 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 138 Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudţiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo // Valstybės ţinios, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 139,,Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų profesinio pasirengimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo // Valstybės Ţinios, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandţio 22 d. nutarimas Nr. 497,,Dėl kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo // Valstybės Ţinios, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 941,,Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo // Valstybės ţinios, Nr Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2000 m. geguţės 31 d. įsakymas Nr. 301,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos prieţiūros įstaigose // Valstybės ţinios, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 1118,,Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo // Valstybės ţinios, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. geguţės 14 d. nutarimas Nr. 590,,Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo // Valstybės Ţinios, 2003, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 166,,Dėl Darbo ginčų komisijos posėdţio protokolo formos patvirtinimo // Valstybės Ţinios, Nr

12 13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-179 Dėl Leidimo dirbti uţsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo Valstybės Ţinios, 2004, Nr Specialioji literatūra 1. Bartkevičius A. Atostogos. Suteikimas ir apmokėjimas. V., Dambrauskas A. Darbo įstatymų taikymas. Vilnius, Dambrauskas A., Nekrašas V., Nekrošius I. Darbo teisė. Vilnius, Davidavičius H. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas apie darbuotojų įdarbinimą, jų darbo sąlygų keitimą ir atleidimą iš darbo. K.: Smaltija, Davulis T. Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva. V.: TIC, Darbo teisė suvienytoje Europoje // 2003 m. spalio d. Tarptautinės mokslinės konferencijos medţiaga. Vilnius, p. 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių darbo teisės klausimais rinkinys / Sud. M. Dagys. V.: UAB,,Ciklonas, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso komentaras. I II dalys. Vilnius: Justitia, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso komentaras. III dalis. Vilnius: Justitia, Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis. V.: Teisės institutas, Macijauskienė M. R. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Vilnius: LTU, Maculevičius J., Tiaţkijus V. Darbo santykių teisinis reguliavimas: pasaulinė patirtis ir Lietuvos praktika. Vilnius, Nekrošius I., Nekrašas V. ir kiti. Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekso komentaras. Vilnius, Petravičius, Buţinskas G., Tiaţkijus V. Darbo teisė. Justitia, Perveţimai kelių transportu Europos Sąjungos reglamentai ir direktyvos. LINAVA, Vilnius, Tarptautiniai darbo standartai. Vilnius, Biagi M. Innovating Labour Law and Industrial Relations. The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Kluwer Law International. 2001, volume Hasselbach, Ole. A perspective on labour law / Stockholm, International encyclopaedia for labour law and industrial relations / ed in chief: R. Blanpain, Vol

13 20. International standards and guiding principles on labour law relations. Geneva: International Labour Office, John Bowers and Simon Honeyball, Textbook on Labour Law, London, Labour Law: unionisation and collective bargaining. R. A. Gorman // Wesen publishing Co Labour Relations in SME in Selected Central and Eastern European Countries. Edited by Giuseppe Casale. International Labour Organization, Lord Wedderburn, Labour Law and Freedom. Further Essays in Labour Law, London, Manifesto Social Europe, ETUI, Brussels Principles of labour law / by Roger W. Rideout with Jacqueline C. Dyson. London: Sweet & Maxwell, Simon Deakin and Gillian S Morris, Labour Law, London, Butterworths, Stencel J. Zakaz konkurenciji w prawe pracy. Warszawa, Steven D Anderman, Labour Law. Management Decisions and Worker s Rights, London, Butterworths, The making of labour law in Europe: a comparative study of the nine countries up to 1945/cd. by Bos Hepple. London: Mausele, Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. М.: Дело, Киселев И. Я., Леонов А. С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Москва: ДЕЛО, Лившиц Р. З. Развитие правового регулирования труда: практика и теория. Москва, Oрго I. M., Сиигур Н.. Трудовое право. Тартусский университет, Трудовой мир. Издание МОТ. МБТ, 1999 // Publikacijos/pranešimai 1. Buţinskas G. Įstatymų, reguliuojančių darbo ginčų nagrinėjimą, tobulinimo kryptys // Jurisprudencija. 2002, Nr. 25 (17), P.5.-10; 2. Čiočys P. A. Lokautas kolektyvinių darbo santykių srityje // Jurisprudencija. 2002, Nr.25 (17). P.11-18; 3. Dambrauskienė G. Lanksčių uţimtumo formų taikymas Lietuvoje // Jurisprudencija. 2002, Nr. 25 (17), P.19-25; 13

14 1. Dambrauskienė G., Mačernytė Panomariovienė I. Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva: Konvencijų priėmimas, ratifikavimas, vykdymas. Vilnius: LTU, Dambrauskienė G. Trišalis susitarimas-kolektyvinių darbo santykių pagrindas // Teisės problemos. 1994, Nr Dambrauskienė G. Vaikų ir paauglių uţimtumo teisinio reglamentavimo problemos, Jurisprudencija, Nr. 20 (12), p Dambrauskienė G. Civilinių ir darbo sutarčių sąveika // Jurisprudencija. LTU Mokslo darbai. Nr. 28 (2). Vilnius, P Dambrauskienė G. Konstitucinės teisės į darbą garantijos ir Lietuvos Respublikos naujasis darbo kodeksas // Jurisprudencija. Nr. 30 (22). Vilnius, P Darbo byloms nagrinėti specializuotų teismų įsteigimo Lietuvoje galimybės. [Autorių kolektyvas, mokslo taikomasis tyrimas]. - Vilnius: Teisės institutas, Davulis T. Kolektyviniai susitarimai; kolektyvinių darbo santykių reguliavimo problemos // VU mokslo darbai: Teisė, 1999, Nr. 1 (33). 8. Dėl tarėjų instituto Lietuvos Respublikos įsteigimo tikslingumo ir galimybių. [Autorių kolektyvas, studija]. - Vilnius: Teisės institutas, Europos Sąjungos socialinė teisė: norminių teisės aktų rinkinys / sudarytojai T. Davulis ir J. Usonis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004; 10. Gerikienė V. Darbo apmokėjimo įstatymų taikymo problemos Lietuvoje // Jurisprudencija. Nr.25 (17). Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P Jakučionytė R. Tarptautinių darbo standartų taikymo prieţiūros sistema // Jurisprudencija. Nr.25 (17). Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P Macijauskienė M. R. Prokuratūros ir policijos pareigūnų drausminės atsakomybės aspektai//jurisprudencija Nr. 16 (8). 13. Macijauskienė R. Materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje// Jurisprudencija. Nr.25 (17). Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P Maculevičius J., Tiaţkijus V. Darbo teisės normų kodifikavimo problemos // Vilniaus universiteto mokslo darbai. Serija "Teisė", 1995 Nr. 27, p Mačernytė Panomariovienė I. Atsiskaitymo su darbuotojais uţtikrinimo problemos // Jurisprudencija. 2000, Nr. 16 (8). 16. Mačernytė Panomariovienė I. Darbuotojų garantijų teisinė prigimtis // Jurisprudencija. Nr.25 (17). Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P

15 17. Mačernytė Panomariovienė I. Darbuotojų teisių apsaugos darbdaviui tapus nemokiam teisinio reglamentavimo problemos // Jurisprudencija. Nr.23 (15) Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P I. Mačernytė Panomariovienė. Principo Darbuotojų lygybė nepaisant amţiaus įgyvendinimo problemos // Teisės problemos. Nr. 2 (40). - Vilnius: Teisės institutas, P I. Mačernytė Panomariovienė. Socialinės uţimtumo įmonės. [redkolegijos patvirtintas į Jurisprudenciją, Nr.56 (48) 2004]. 20. I. Mačernytė Panomariovienė. Darbuotojų lygybė Europos Sąjungos teisėje. [Darbo teisė suvienytoje Europoje: Tarptautinės mokslinės konferencijos medţiaga, 2003 m. spalio d.] - Vilnius, P I. Mačernytė Panomariovienė. Socialinės uţimtumo įmonės kaip viena iš uţimtumo didinimo galimybių Europos Sąjungoje. - Ryga: Rigas stradina universitate, I. Mačernytė Panomariovienė. Darbas // Iškilo klausimas? Gal rasite atsakymą... [Informacinis leidinys] Vilnius: Heksagrama, P Nekrošius I. Lietuvos darbo kodekso rengimo problemos // VU Mokslo darbai: Teisė, 1999, Nr. 1 (33). 24. Nekrošius I. Lietuvos Respublikos darbo kodekso rengimo ir įgyvendinimo problemos // Darbo teisė suvienytoje Europoje m. spalio d. tarptautinės mokslinės konferencijos medţiaga, V., 2004, P ; 25. Nikitinas V. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas Lietuvos Respublikos bei uţsienio valstybėse// Jurisprudencija. 2002, Nr.25 (17), P ; 26. Petrylaitė D. Teisės streikuoti įgyvendinimo Lietuvoje problemos // Jurisprudencija. 2002, Nr.25 (17), P ; 27. Tartilas J. Traumų prevencijos problema ir socialinė sauga // Jurisprudencija, 2002, Nr.25 (17). P ; 28. Undzėnas B. Tarptautiniams darbo santykiams taikytinos teisės problema // Jurisprudencija. 2000, Nr. 16 (8). 29. Undzėnas B. Uţsieniečių įsidarbinimo Lietuvoje reglamentavimo raida ir perspektyvos // Jurisprudencija. 2002, Nr.25 (17), P ; 30. Usonis J. Kelių transporto darbuotojų teisinių santykių reglamentavimas // Jurisprudencija. 2002, Nr.25 (17), P ; 31. Usonis J. Darbo įstatymų bendrumo ir diferenciacijos principas // Jurisprudencija, T. 40(32). Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, P

16 32. Vitkauskas K. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų socialinės garantijos: teisės ir galimybės jomis pasinaudoti // Jurisprudencija. Nr.23 (15) Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P Kubiak S. Collective Redundancies: A Comparative Study of the Legal Regulations of the European Union and the Republic of Poland // Jurisprudencija: Lietuvos teisės universiteto mokslo darbai, Nr.25 (17). P Sobkiewicz A. Article 13 EC: The European Commission's proposal for a horizontal employment directive // Jurisprudencija. Nr.25 (17) Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P Swiatkowski A. Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės reguliuojamos civilinės, ekonominės ir socialinės teisės // VU Mokslo darbai: Teisė, 1994, Nr Swiatkowski A. M. Implementation of European Union Labour Legislation via Collective Bargaining in Poland // Jurisprudencija. Nr.25 (17) Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P Tavits G. The Problems of Modification of Estonian Labour Law // Jurisprudencija. Nr.25 (17) Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, P Горбачева Ж. А. Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования занятости и трудоустройства (сравнительный анализ) // Jurisprudencija: Lietuvos teisės universitetas, mokslo darbai, Nr.25 (17). P Nuorodos internete: 1. Tarptautinė darbo organizacija (konvencijos ir rekomendacijos) ir 2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 3. Valstybinė darbo inspekcija 4. Europos Sąjungos norminiai aktai 5. Teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas Lietuvos Respublikos Seimas 16

17 17