KUPIŠKIO JAUNIMO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS BENDROSIOS ŽINIOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KUPIŠKIO JAUNIMO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS BENDROSIOS ŽINIOS"

Transkriptas

1 PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- KUPIŠKIO JAUNIMO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS BENDROSIOS ŽINIOS Kupiškio jaunimo centras (toliau KJC, centras) savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS-38. KJC dirba pagal atviro darbo su jaunimu principus ir veikia neformalaus ugdymo, jaunimo verslumo ugdymo, jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo, informavimo, kultūros, ūkinės komercinės, konsultavimo, švietimo srityse. Centras sudaro sąlygas jaunimo pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei socializacijai, taip pat atsižvelgia ir į įstaigoje esančius socialinius aplinkos ypatumus, vykdomą veiklą ir turimus išteklius bei bendruomenės narių pasiūlymus. Įstaigos vizija ir misija Kupiškio jaunimo centro vizija: Jaunimo centras neformalaus ugdymo įstaiga, atvira ir saugi erdvė jaunimo veiklai. Neformalaus ugdymo įstaiga, atvira ir saugi erdvė jaunimo veiklai, neformalaus jaunimo ugdymo lyderis rajone; modernus, patrauklus vaikams, jaunimui ir šeimai centras, siūlantis aukščiausią paslaugų kokybę ir plačias pasirinkimo galimybes. Centro misija: atviras daugiafunkcis jaunimo užimtumo centras neformalaus ugdymo įstaiga, atitinkanti jaunimo poreikius, padedanti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, telkianti dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas. Informacija apie įstaigos vadovą Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 23 d. įstaigai vadovauja direktorė Edita Vaitiekūnienė, 2010 m. įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turinti pedagoginę kvalifikaciją m. direktorė žinias ir kompetencijas gilino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento (JRD), Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF), Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA), Kupiškio švietimo pagalbos tarnybos organizuotuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, forumuose, konsultacijose, skirtose vadybos, atviro darbo su jaunimu, projektų rašymo srityse. Centro vadovė 2017 m. gegužės mėnesį kompetencijas gilino stažuotėje Liublianoje (Slovėnija) pagal ERASMUS+ projektą Europe goes local ir 2017 m. birželio mėnesį mokymuose Vidrike (Estija) pagal ERASMUS+ projektą From Passive to Active: New Approaches to Youth Participation!. Per 2017 metus direktorė kompetencijas gilino 178 ak. val.

2 m. KJC vadovė vystė glaudų bendradarbiavimą su Kupiškio r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigomis, Lietuvos atvirais jaunimo centrais ir atviromis jaunimo erdvėmis ir kitomis organizacijomis. Tarptautinės stažuotės Slovėnijoje ir mokymų Estijoje metu užmezgė bendradarbiavimą su Vokietijos, Estijos, Slovėnijos, Latvijos, Liuksenburgo, Italijos, Kipro, Turkijos ir Indijos šalių jaunimo organizacijomis. Informacija apie įstaigos darbuotojus Kupiškio jaunimo centre yra įsteigti 4 darbuotojų etatai: direktoriaus, kultūrinės veiklos vadybininko, kultūros projektų vadovo ir valytojo pareigybės. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vienam iš kultūros projektų vadovų atsisakius dirbti šioje pareigybėje, liko laisva kultūros projektų vadovo 0,5 etato dalis. Ji užimta tik 2018 m. sausio 15 d. Situacija, kuomet 4 mėnesius įstaiga neturėjo užimtos 0,5 etato projektų vadovo pozicijos, kėlė iššūkius įgyvendinti išsikeltus tikslus projektinėje srityje. Taip pat nuo 2016 m. ženkliai padidėjęs lankytojų skaičius ir jų poreikiai privertė KJC darbuotojus įvertinti ir kūrybiškai pažvelgti į esamą situaciją, todėl dažnais atvejais kultūros projektų vadovai atliko jaunimo darbuotojų vaidmenį. Centro darbuotojai yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagoginę kvalifikaciją. Valytojo pareigybėje dirbantis asmuo - įgijęs aukštesnįjį neuniversitetinį išsilavinimą m. centro darbuotojai žinias ir kompetencijas gilino dalyvaudami LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento (JRD), Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF), Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA), Kupiškio švietimo pagalbos tarnybos organizuotuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, konsultacijose. Kultūros projektų vadovas ir kultūrinės veiklos vadybininkas 2017 vasario mėnesį dalyvavo ERASMUS+ projekto Put your self in my shoes 5 dienų mokymuose, skirtuose jaunimo darbuotojams, dirbantiems su negalią turinčiu jaunimu, Ispanijoje m. birželio mėnesį tas pats darbuotojas kartu su direktore dalyvavo ERASMUS+ projekto From Passive to Active: New Approaches to Youth Participation! 5 dienų mokymuose Estijoje. Iš viso 176 ak. val. Nuo 2016 m. birželio mėnesio centre dirba naujas projekto Atrask save JGI koordinatorius. Šios pareigybės darbuotojas per 2017 m. dalyvavo Jaunimo reikalų departamento (JRD) organizuojamuose mokymuose, konsultacijose, JGI koordinatorių susitikimuose ir supervizijose, iš viso 97,5 ak. val. Informacija apie įstaigos struktūrą, patalpas ir materialinę bazę Kupiškio jaunimo centras biudžetinė įstaiga, neturinti padalinių, filialų Kupiškio r. savivaldybėje. Jos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs direktoriui. Direktorius

3 3 Kultūrinės veiklos vadybininkas Kultūros projektų vadovas Valytojas Centro naudojamų patalpų plotą sudaro 750 m 2, kurį apima 2 darbuotojų kabinetai, 2 fojė, salė, tualetai ir dušas bei II aukšte esantys 3 kambariai m. balandžio birželio mėnesiais buvo atliktas kosmetinis kultūrinės veiklos vadybininko ir kultūros projektų vadovo kabineto remontas, II aukšto neformalios merginų grupės GaMa kosmetinis remontas, nušlifuotos ir perdažytos grindys II aukšto didžiajame kambaryje, taip pat atlikti ir kiti smulkūs kosmetinio remonto darbai centro naudojamose patalpose. Pastaraisiais metais, praėjus vos vieneriems metams nuo pastato renovacijos darbų, susidurta su patalpų vėdinimo problema. Darosi kondensatas ir eilė kitų problemų m. buvo parengtas infrastruktūros projektas centro vidaus patalpų remontui, tačiau projektų finansavimo pirmenybė buvo skirta švietimo įstaigoms m. nebuvo skelbiami projektų finansavimo konkursai infrastruktūros gerinimui ir KJC vidaus patalpos liko nesuremontuotos. Iš organizuotų diskotekų surinktų lėšų buvo papildomai pertvarkyta elektros instaliacija salėje, atlikti elektros remonto darbai centro II aukšte. Surinktos pajamų įmokų lėšos buvo panaudotos naujoms signalizacijos ir priešgaisrinės sistemoms įsirengti ir vaizdo stebėjimo kameroms ir jų įrašymo įrenginiams įsigyti. Kitos lėšos buvo naudojamos kasdienėms darbo ir jaunimo laisvalaikio priemonėms įsigyti m. pabaigoje, Savivaldybės tarybos pritarimu, iš darbo užmokesčio sutaupytų lėšų, buvo įsigytas nešiojamas kompiuteris ir spalvotas spausdintuvas. Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ) įsigytos priemonės, marškinėliai su centro logotipu ir kt. būtini reikmenys 4 programų vykdymui. II SKYRIUS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI Kupiškio jaunimo centras dirba pagal atviro darbo su jaunimu principus: lankytojams siūlomos veiklos nėra privalomos. Jaunas žmogus renkasi pats, ką ir kada centre nori veikti. KJC darbuotojai jaunuoliams suteikė įvairias galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus m. KJC veikė neformalaus ugdymo, jaunimo verslumo ugdymo, jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo, informavimo, kultūros, ūkinėje komercinėje, konsultavimo ir švietimo srityse. Centre veiklas vykdė susikūrusios neformalios jaunimo grupės: savanoriai SAV AS, didžėjų DJ klubas, ugnies žonglieriai Fenix, merginų grupė GaMa ir 2017 m. susikūrusi

4 4 vaikinų breiko grupė. Minėtų grupių nariai aktyviai organizavo renginius, dalyvavo, savanoriavo, įgyvendino iniciatyvas, dalyvavo projektinėse veiklose ir pasirodymus demonstravo KJC, miesto renginiuose, šventėse ir socialinių partnerių renginiuose, projektinėse veiklose. Pastebėtina, kad nuo 2016 m. išaugo Centro populiarumas, ženkliai padidėjo lankytojų skaičius bei atsirado poreikis, kad Centras dirbtų ir savaitgaliais. Centro darbuotojai susidūrė su paradoksalia situacija nors Kupiškio r. savivaldybėje ir mažėja metų jaunuolių, tačiau centro lankytojų skaičius vis didėja. Siekiant atliepti jaunimo poreikius, skatinti veikti, ugdyti socialiai atsakingą asmenybę ir įtraukti į įstaigos bei Savivaldybės kultūrinį, pilietinį ir socialinį gyvenimą ir siekiant stiprinti projektinę veiklos sritį, Kupiškio jaunimo centrui trūksta mažiausiai 1 papildomo jaunimo darbuotojo etato. Kadangi dažnais atvejais kultūros projektų vadovo pareigybėje dirbantys asmenys turėjo darbą sutelkti ne į projektų rengimą, o čia ir dabar atliepti jaunimo poreikius, padėti spręsti kasdienybėje iškylančius iššūkius. Padidėjus lankytojų skaičiui, darbuotojams teko iššūkis užtikrinti ir atliepti jaunimo laisvalaikio užimtumą, motyvuoti jaunimą aktyviau įsitraukti į įstaigos ir Kupiškio r. savivaldybėje vykstančius kultūrinius, pilietinius procesus ir atliepti socialinių partnerių poreikį KJC jaunimui dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose bei vykdomose projektinėse veiklose su 2017 metams išsikeltu tikslu - stiprinti projektinę KJC veiklos sritį. Šių veiklų įgyvendinimui buvo kryptingai dirbama, atsižvelgiant į pagrindines įstaigos veiklos sritis ir jaunimo poreikį bei problemas. Neformalus ugdymas Centras dirbdamas neformaliojo ugdymo principais pasirengė tris neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas m. vasario birželio mėnesiais vykdė NVŠ programos Naujasis cirkas: žongliravimas ir judesio menas, Meno grikiai ir Lietuvos kultūrinis maisto paveldas užsiėmimus. Nuo 2018 m. vasario 1 d. pradėtos vykdyti 4 NVŠ programos. Programos Naujasis cirkas: žongliravimas ir judesio menas užsiėmimų metu jos dalyviai tobulino ir kūrė naujas ugnies žongliravimo judesių kombinacijas, mokėsi darbo su ugnimi subtilybių, kūrė naujus pasirodymus, su kuriais pasirodė KJC ir miesto renginiuose bei šventėse. Meno grikiai programos užsiėmimų metu jaunimas susipažino ir mokėsi įvairių piešimo technikų ir piešimo meno subtilybių. Pažengusieji mokėsi ir atliko įvairias užduotis, kurias reikia gebėti atlikti stojant į aukštąsias mokyklas. Minėtas NVŠ programas vedė mokytojas Marius Skrupskis. Programoms skirtos lėšos buvo panaudotos užsiėmimo priemonių įsigijimui ir mokytojo darbo užmokesčiui. Atsižvelgiant į tai, kad jaunimui patinka gaminti, buvo parengta Lietuvos kultūrinis maisto paveldas programa. Jos metu užsiėmimai vykdavo ne 1 kartą per savaitę, kas buvo apibrėžta NVŠ programų įgyvendinimo apraše, tačiau, pagal jaunimo poreikį vykdavo po keletą

5 5 kartų per savaitę. Užsiėmimų metu dalyviai susipažino su Lietuvos regionų kalendorinių ir agrarinių švenčių bei kasdieniais tradiciniais patiekalais, gaminimo procesu, kiekvienam regionui būdingais mitybos įpročiais. Išmoko pasigaminti pačių išsirinkus patiekalus. Šią programą vedė direktorė Edita Vaitiekūnienė. Visos programos įgyvendinimui skirtos lėšos buvo skirtos maisto produktų, indų, įrankių, prijuosčių ir kt. maisto gaminimui reikalingų prietaisų įsigijimui. Jaunimo verslumo ugdymas 2017 m. centro savanoriai SAV AS atsisakė vykdyti tradicija tapusią socialinę iniciatyvą Padėk beglobiams gyvūnams, kadangi mieste atsirado ir kitų organizacijų, kurios pasekusios savanorių pavyzdžiu organizavo analogiškas veiklas. Tačiau savanoriai SAV AS susitelkė ties savanoryste kultūriniuose, pilietiniuose ir socialiniuose renginiuose, vykusiuose Kupiškio r. savivaldybėje. KJC grupių jaunimas ir 2017 m. organizavo socialinę iniciatyvą Pyragų diena. Jaunimas ir darbuotojai kepė įvairius gaminius, kuriais vaišino miesto gyventojus, savivaldybės įstaigų bei įvairių Kupiškyje įsisteigusių įmonių darbuotojus kepiniais, o šie aukojo lėšas, kurios švietimo įstaigų buhalterinės tarnybos pagalba pasiekė TV3 Išsipildymo akcijos labdaros fondą. Akcijos įgyvendinimo metu buvo surinkta 408,60 eurų suma, (2016 m eurų suma, 2015 m. paaukota ~ 163 eurų suma). Kasmet surinktos vis didesnės lėšos tik įrodo, kad mūsų krašto žmonės yra empatiški ir dosnūs. Didėjančios paaukotų pinigų sumos motyvuoja jaunimą įsitraukti į šią iniciatyvą ir atjausti pagalbos prašančiuosius. Jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas Siekiant užtikrinti įvairiapusišką laisvalaikio užimtumą, pateisinti jaunimo lūkesčius ir atliepti poreikius buvo organizuojamos įvairaus pobūdžio veiklos, renginiai, diskusijos, teminės popietės, vakarai. Rengiant kiekvieno mėnesio įstaigos veiklos planus buvo pasitariama su centrą lankančiu jaunimu, atsižvelgiama į jo poreikius. Per 2017 m. Kupiškio jaunimo centras suorganizavo 99 įvairaus pobūdžio renginius, veiklas, į šią sumą neįskaičiuotas projektinių renginių skaičius. Vidutiniškai per mėnesį įvyko po 8 renginius jaunimui. Nepaisant minėtų veiklų, buvo organizuojamos aktyvaus laisvalaikio veiklos centre, miesto stadione, Aukštupėnų poilsiavietėje prie Kupiškio marių. Organizuoti renginiai - įvairūs, kultūriniai, pilietiniai ir prevenciniai, kūrybiniai ir švietėjiški, sveikos mitybos ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo, poilsiniai, mokomieji bei pramoginiai renginiai. KJC darbuotojai sudarė sąlygas jaunimui pasirinkti jiems priimtinesnį laisvalaikio praleidimo būdą. Informavimas Centras, atlikdamas informavimo funkcijas, dalinosi aktualia informacija su įstaigomis, organizacijomis, dirbančiomis su jaunimu, informacija susijusi su jaunimo politikos įgyvendinimu, gerinimu Kupiškio r. savivaldybėje.

6 6 Įsigytuose moderniuose informaciniuose stenduose buvo pateikiama ir atnaujinama jaunimui aktuali informacija apie KJC organizuojamus ir vykdytus renginius, veiklas, publikuojama informacija apie Kupiškio r. savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto įstaigų renginius, Savivaldybės publikuojamą informaciją. KJC socialinio tinklo Facebook paskyroje ir elektroninėje svetainėje buvo talpinama aktuali informacija apie centre vykdomas veiklas ir Lietuvos jaunimo politikos įgyvendinimo naujienas. Taip pat dalintasi psichologiniais straipsniais, publikacijomis jaunimui aktualiais klausimais. Atsižvelgiant į publikuojamos informacijos peržiūras, vis dar išlieka populiariausia informacijos viešinimo priemonė socialiniai tinklai. Kiekvieną mėnesį buvo rengiami centro grupių narių ir jų vadovų susirinkimai, kurių metu jaunimas supažindintas su informacija apie renginius, įstaigos veiklos planus. Rengiant įstaigos mėnesio veiklos planus buvo derinamasi ir atsižvelgiama į jaunimo poreikį. Kultūra Centro jaunimas išliko aktyvus kultūrinių renginių dalyvis ir 2017 metais. Jie savanoriavo Kupiškio r. savivaldybėje organizuotuose renginiuose, šventėse ir valstybinių švenčių minėjimuose, didžiausias poreikis buvo tapti festivalio F2 Stichijos 2 savanoriu. Jo metu jaunimas rūpinosi festivalio informacijos sklaida, lankstinukų platinimu Panevėžio, Biržų, Utenos, Anykščių, Rokiškio ir Pasvalio miestuose, įsitraukė į kūrybines dirbtuves Uošvės liežuvio saloje kuriant 4 stichijų erdvių papuošimus, dekoracijas ir organizavo pramogas festivalio dalyviams bei atliko vertėjų vaidmenį formulės F2 čempionato metu. vykusiame Panevėžyje. KJC savanoriai savanoriavo ir Atvirame BizeA Lietuvos triatlono čempionate, 2017 m. Kupiškio jaunimo centre buvo organizuojami kino vakarai, kūrybinės dirbtuvės, diskotekos, protų mūšiai, orientacinės varžybos ir kt. kūrybinės jaunimo iniciatyvos. Ūkinė komercinė Vykdant ūkinę komercinę veiklą per 2017 m. buvo suorganizuotos 35 diskotekos jaunimui ir surinkta 3941,10 eurų suma. Bilietų kaina buvo 0,89 Eur. ir 1,45 Eur. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Per 2017 m. Surinktos lėšos (Eur.) 1500,75 Eur 726,45 Eur 754 Eur 959,90 Eur 3941,10 Eur Diskotekų lankytojų skaičius Iš organizuotų diskotekų surinktų lėšų papildomai pertvarkyta elektros instaliacija salėje, atlikti elektros remonto darbai centro II aukšte. Surinktos pajamų įmokų lėšos panaudotos naujoms signalizacijos ir priešgaisrinės sistemoms įsirengti ir vaizdo stebėjimo kameroms ir jų įrašymo įrenginiams įsigyti m. pradžioje įsigyta 3 m x 6 m foto sienelė su centro logotipu.

7 7 Kitos lėšos buvo naudojamos kasdienėms darbo ir jaunimo laisvalaikio priemonėms įsigyti. Konsultavimas ir švietimas KJC darbuotojai mokymuose įgytas žinias ir įgūžius taikė dirbdami pagal atviro darbo su jaunimu principus m. buvo vykdomos individualios ir grupinės konsultacijos, pokalbiai jaunimui aktualiais asmeniniais ir jaunimo politikos klausimais. Jų įvyko per 109. Kaip ir 2016 m., taip ir 2017 m. kiekvienas pokalbis buvo susijęs su asmeninėmis jaunuolių problemomis, išgyvenimais. Opiomis situacijomis centro darbuotojai kreipėsi į vietos specialistus, psichologus, kurie suteikė nemokamas psichologines konsultacijas, kadangi ne visi jaunuoliai drįsta kreiptis į ugdymo įstaigose dirbančius psichologus ar socialinius darbuotojus. Atsižvelgiant į lankytojų išaugusį skaičių ir jaunimo turimas problemas, jaunimo centrui yra būtina turėti psichologo nors 0,25 etato dalį, siekiant suteikti reikiamą pagalbą, konsultuoti m. pastebėta, kad sumažėjo patyčių problema centro lankytojų tarpe. Tačiau buvo susidurta su psichologinio ir fizinio smurto problemomis. Darbuotojams žinomais ir užfiksuotais atvejais skriaudėjai buvo išaiškinti, suteikta tiek nukentėjusiems, tiek skriaudėjams atitinkama pagalba. Siekiant, kad panašios situacijos nesikartotų ir jaunimas jaustųsi saugiai, centro prieigose buvo įmontuotos vaizdo stebėjimo kameros. Pabrėžtina, kad susidūrus su tokiais atvejais, jaunimas informuodavo darbuotojus ir nebijojo garsiai kalbėti apie iškilusias problemas, tai džiugina, nes rodo pasitikėjimą KJC darbuotojais metų pabaigoje pradėta domėtis Eurodesk narystės atnaujinimu. Lankytojai Pagrindiniai Kupiškio jaunimo centro lankytojai išliko mokyklinio amžiaus jaunimas, besimokantis Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje ir Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, ir jaunuoliai, gyvenantys bei dirbantys Kupiškio mieste. Rečiau lankėsi studijuojantis jaunimas. Dažniausiai jie lankydavosi atostogų metu arba penktadieniais. Vis dar išlieka rečiausiais lankytojais m. jaunimas, dirbantis, sukūręs šeimas, gyvenantis sėslesnį gyvenimo būdą. Per 2017 m. centre pradėjo lankytis ir į veiklas įsitraukė nemažai socialiai neaktyvaus jaunimo. Tikėtina, kad šią situaciją įtakojo vykdomas projektas Atrask save. Per 2017 m. centre apsilankė lankytojai, 892 unikalūs lankytojai, apsilankę bent vieną kartą per metus. 892 unikalius lankytojus sudaro 490 merginų ir 402 vaikinai. Lyginant su ankstesniais metais, lankytojų skaičius yra ženkliai padidėjęs, nes 2016 m. centre apsilankė per 5730 jaunuolių ir 777 unikalių lankytojų. (Pastaba: projekto Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje projekto įgyvendinimo metu (2016 m.) ir po jo įstaiga turi pasiekti rodiklį - 80 unikalių lankytojų apsilankiusių Kupiškio jaunimo centre per metus. Atsižvelgiant į

8 8 lankomumo rodiklius, šis rodiklis pasiektas ir viršija 11,15 karto m. Lankytojų skaičius Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų m m m Projektinė veikla Kupiškio jaunimo centras 2017 m. įgyvendino vietos lygmens projektus, dalyvavo nacionalinio ir tarptautinio lygmens projektuose. KJC teikė dvi projektines paraiškas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimui gauti. Projekto Mobilus darbas su jaunimu įgyvendinimui buvo gauta 400 eurų suma. Jis buvo skirtas tik Kupiškio rajone gyvenančiam jaunimui (14-19 m.). Įgyvendinimo metu centro darbuotojai teikė mobilias darbo su jaunimu paslaugas. Atsižvelgiant į situaciją rajone, mobilios darbo su jaunimu paslaugos buvo teikiamos tose seniūnijose, savivaldybės įstaigų padaliniuose, kuriuose nėra didelio jaunimo užimtumo arba nevyksta jaunimo užimtumo, laisvalaikio praleidimo veiklos. Projekto įgyvendinimo metu buvo sudarytos sąlygos atokiau gyvenančio jaunimo užimtumo skatinimui, ugdomos jaunimo asmeninės, socialinės, kūrybiškumo ir kt. kompetencijos. Dalyvavo per 150 jaunuolių. Projekto KJC DJ įgyvendinimui buvo skirta 300 eurų suma. Paraiška teikta atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir išsakytus pasiūlymus. Jaunimas šios iniciatyvos metu norėjo didžėjų mokymų ir įsigyti marškinėlius su centro logotipu. Įgyvendinimo metu didžėjų veikla susidomėjo būrys jaunuolių. Pažengusieji mokė pradedančiuosius, organizavo diskotekas. Dalyviams buvo nupirkti marškinėliai ir surengti 3 dienų mokymai. Šios iniciatyvos dėka centre atsirado daugiau jaunimo, norinčio groti, atsižvelgiant į tai, nuo 2018 m. vasario startavo NVŠ programa Kupiškio jaunimo centro didžėjai. Projekto įgyvendinimo metu dalyvavo 15 jaunuolių, surengta 11 diskotekų, kuriose dalyvavo 720 jaunuolių. Dalyvauta ir pilietinio ir tautinio ugdymo projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis konkurse. Gauta finansuotina suma 520 eurų. Projekto Maži darbai tampa dideliais tikslas plėtoti jaunuolių pilietinį ir tautinį sąmoningumą, ugdant bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas mokslo metų ir mokinių vasaros atostogų metu. Tikslinė grupė metų jaunuoliai, Kupiškio miesto ir rajono jaunimas: socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų, Kupiškio Šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai, motyvuotas ir mažiau motyvuotas jaunimas, Kupiškio jaunimo centro grupių nariai ir lankytojai.

9 9 Projekto veiklų įvairovė buvo orientuota į jaunimo aktyvaus, saugaus ir produktyvaus laisvalaikio leidimą vasaros atostogų ir mokslo metų metu. Veiklų metu jaunimas mokėsi dirbti grupėse ir atlikti individualias užduotis, priimti sprendimus, spręsti problemas ir iškilusias konfliktines situacijas. Buvo tvarkomos apleistos kapavietės, organizuojamas aktyvus laisvalaikio praleidimas (dviračių žygiai, vandens pramogos, futbolas, krepšinis, paplūdimio tinklinis, stalo futbolas, stalo tenisas, laipiojimas laisvalaikio (kalnų) sienele, badmintonas ir kt.), kūrybinės dirbtuvės, kulinarinės popietės, kino vakarai, savanoriavimas ir dalyvavimas miesto kultūriniuose, pilietiniuose renginiuose ir šventėse. Svarbu pastebėti, kad pasirinkta tokio pobūdžio veiklų įvairove buvo siekta atliepti jaunuolių poreikius, įtraukti į projekto veiklas daugiau dalyvių nei buvo numatyta (ne mažiau kaip 50 jaunuolių.) Projekto veiklose dalyvavo 191 jaunuolis. KJC dalyvavo ir socialiniai partneriai: Kupiškio kultūros centro, Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Kupiškio r. policijos komisariato ir Kupiškio prevencinio centro projektinėse veiklose m. buvo parengtas infrastruktūros projektas centro vidaus patalpų remontui, tačiau projektų finansavimo pirmenybė buvo skirta švietimo įstaigoms m. nebuvo skelbiami projektų finansavimo konkursai infrastruktūros gerinimui ir KJC vidaus patalpos liko nesuremontuotos. Per 2017 metus buvo teikiami projektai, skelbiami Jaunimo reikalų departamento ir programos ERASMUS+, tačiau nebuvo finansuoti. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vienam iš kultūros projektų vadovų atsisakius dirbti šioje pareigybėje, liko laisva kultūros projektų vadovo 0,5 etato dalis. Ji užimta tik 2018 m. sausio 15 d. Situacija, kuomet 4 mėnesius įstaiga neturėjo užimtos 0,5 etato projektų vadovo pozicijos, kėlė iššūkius įgyvendinti išsikeltus tikslus projektinėje srityje. Taip pat nuo 2016 m. ženkliai padidėjęs lankytojų skaičius ir jų poreikiai privertė KJC darbuotojus įvertinti ir kūrybiškai pažvelgti į esamą situaciją, todėl dažnais atvejais kultūros projektų vadovai turėjo atlikti jaunimo darbuotojų vaidmenį. Dalyvauta ir nacionalinio lygmens projektuose, kaip antai Socialinis sufleris ir Europe goes local. Projektas Socialinis sufleris buvo sudarytas iš 3 programų: bendruomenės telkimo, bendruomenės lyderių apdovanojimo ir pamokos apie savanorystę. KJC jaunimas dalyvavo pirmuose dviejuose (komandiniai mokymai, jaunimo iniciatyvų kūrimas, vaidmenų ir atsakomybių pasiskirstymas ir pan.), o pamokos apie savanorystę buvo surengtos Kupiškio Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazijoje. Įgyvendinant programas buvo atliekamas poveikio tyrimas. Šiame projekte dalyvavo per 1000 jaunuolių ir 10 Lietuvos savivaldybių. Atlikus tyrimus buvo nustatytas, kad 1. Programa ugdo empatiją, jos dalyviai - pastebėti juos supančių aplinkinių nuomonę. 2. Dalyviai supranta iniciatyvos reikšmę, programa skatina veikti ir daryti pokytį savo aplinkoje. 3. Dalyviai supranta komandinio darbo svarbą, ugdo gebėjimą atrasti bendrus sprendimus diskutuojant.

10 10 Projekto Europe goes local metu KJC ir vietos jaunimas, ir su jaunimu dirbantys asmenys dalyvavo mokymuose, dirbo grupėse, diskutavo, siūlė iniciatyvas. Projekto metu KJC jaunimas ir keletas biudžetinių įstaigų darbuotojų sukūrė Basų kojų taką Uošvės liežuvio saloje. Šio projekto pradžioje KJC vadovė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Slovėnijoje. Nuo 2015 m. spalio 1 d. buvo pradėtas įgyvendinti projektas Atrask save, kurio tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Pastebėtina, kad projekto įgyvendinimo laikotarpyje 2015 m. spalio 1 d m. rugsėjo 28 d. siektinas rodiklis 80 jaunuolių. Per 2017 m. projekte dalyvavo didžiausias dalyvių skaičius lyginant su 2015 m. ir 2016 m. Projekto rodikliai pasiekti 2017 m. IV ketvirtyje, projektas įgyvendintas. Kadangi jis baigiasi tik 2018 m. III ketv., JGI koordinatorius dirba toliau su socialiai neaktyviais jaunuoliais, bet jau su pakeistu rodikliu į 13 jaunuolių per ketvirtį. Pastebėtina, kad projekto rodikliai nacionaliniu lygmeniu yra maži, dauguma rajonų dar nėra pasiekę nustatyto pasiekti rodiklio. Pabrėžtina, kad jaunuoliai, kurie neįsitvirtino nei švietimo sistemoje, nei darbo rinkoje važiuoja dirbti į kitas ES šalis ir dar nėra apsisprendę, kurioje šalyje norėtų kurti savo ateitį. Ir 2017 m. susidurta su situacija, kad daug jaunuolių, deklaravusių gyvenamąją vietą Kupiškio mieste bei rajone, ir kurie atitinka projekto dalyvių kriterijus - nėra Kupiškio r. savivaldybės gyventojai. Minėti jaunuoliai nedeklaruoja pasikeitusios gyvenamosios vietos, gyvena ir dirba užsienyje arba didmiesčiuose. Dėka bendradarbiavimo su seniūnijų socialiniais darbuotojais, centro jaunimu, probacijos specialistais, švietimo įstaigų atstovais buvo surasti jaunuoliai, jiems pristatytas projektas ir suteiktos konsultacijos, pagalba priimant sprendimus, nukreipiant į švietimo sistemą arba darbo rinką. I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Per metus Dalyvių skaičius Neatitiko kriterijaus Nusiųsta profesinius mokymus Nusiųsta darbo rinką Neįsitvirtino niekur Nusiųsta savanorystę į į į Taip pat per 2017 m. padidėjo savanorių, kurie savanoriavo Kupiškio r. savivaldybės biudžetinėse įstaigose, bendruomenėse skaičius. Padidėjo ir akredituotų įstaigų skaičius. Jei 2016 m.

11 11 buvo 3, tai 2017 m. 8. Eil. Nr. Akredituota įstaiga, organizacija Savanorių skaičius per 2017 m. 1. Kupiškio jaunimo centras 6 2. Kupiškio etnografijos muziejus 1 3. Kupiškio kultūros centras (KKC) 3 4. KKC Skapiškio padalinys - 5. KKC Subačiaus padalinys 1 6. Socialinių paslaugų centras (Subačius) 1 7. Rudilių daugiafunkcis centras 1 8. Adomynės bendruomenė 1 9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namai Kupiškio viešoji biblioteka Kupiškio r. savivaldybės 1 Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 2017 m. Kupiškio jaunimo centras vykdė glaudų bendradarbiavimą su Kupiškio kultūros centru, Kupiškio etnografijos muziejumi, Kupiškio sporto centru, švietimo įstaigomis, Kupiškio r. policijos komisariatu, Kupiškio prevencijos centu, Panevėžio apskrities probacijos tarnybos Kupiškio skyriumi, Technologijos ir verslo mokykla ir Kupiškio socialinių paslaugų centru. Jaunimas dalyvavo, savanoriavo minėtų įstaigų renginiuose, šventėse ir projektinėse veiklose. Įtraukė į centro vykdytas veiklas PAPT Kupiškio skyriuje įtrauktus į įskaitą jaunuolius iki 29 m. amžiaus m. centras ypatingai glaudžius bendradarbiavimo ryšius palaikė su Panevėžio, Ramygalos (Panevėžio r.), Pakruojo, Ukmergės, Utenos, Rokiškio miestų atvirais jaunimo centrais ir Biržų atviromis jaunimo erdvėmis. Taip pat užmegztas bendradarbiavimas su Visagino kūrybos namais bei Pasvalio atvira jaunimo erdve Mono arba Stereo. Išskirtinės įstaigos veiklos ir patirtys Kupiškio jaunimo centras išsiskiria iš kitų su jaunimu dirbančių įstaigų, jog dirbama atviro darbo su jaunimu principais, veiklos ir lankymasis nėra privalomi ir veiklos organizuojamos atsižvelgus į jaunimo poreikį. Centro privalumas - didžiulė salė, kurioje organizuojami įvairūs masiniai renginiai jaunimui bei vykdoma komercinė veikla. Komercinė veikla ir vykdomos 4 NVŠ programos suteikia papildomas galimybes aprūpinti jaunimą laisvalaikio, kūrybinio proceso priemonėmis ir padeda išspręsti ūkines problemas. Taip pat išsiskiriame turėdami laisvalaikio laipiojimo sienelę, nes analogiškas Lietuvoje turi tik Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miesto laipiojimo, alpinistų klubai, tačiau

12 12 populiariausi vis tiek lieka stalo tenisas ir pulas. KJC didžiuojasi ir šauniaisiais ugnies žonglieriais, išskirtiniu jų laisvalaikio praleidimo būdu bei miesto renginių paįvairinimu. Esame išskirtiniai ir tuo, jog turime 5 neformalias jaunimo grupes ir nuo 2016 m. akreditavomės kaip priimanti savanorius įstaiga. Derėtų pastebėti, kad centro populiarumas pastaraisiais metais ženkliai išaugo sulaukęs įspūdingo skaičiaus lankytojų, nors demografiniai duomenys rodo, kad mūsų savivaldybėje mažėja m. amžiaus jaunimo. III SKYRIUS VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ Kupiškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų ir jaunimo centro vadovų veiklos ataskaitos formos VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ Rodiklio pavadinimas Rezultatas 1. DOKUMENTŲ FONDAI 1.1. Bendras dokumentų skaičius (fiziniai vienetai) ND 1.2. Per ataskaitinius metus gautų dokumentų skaičius (iš viso) Per metus gautų inventorintų dokumentų skaičius NN Per metus gautų periodinių leidinių skaičius NN 1.3. Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas įsigytų dokumentų skaičius NN 1.4. Naujų dokumentų procentas fonduose NN 1.5. Viešosios bibliotekos elektroninio katalogo įrašų skaičius NN 1.6. Per metus elektroniniam katalogui naujai sukurtų įrašų skaičius NN 1.7. Bendras eksponatų skaičius NN 1.8. Per ataskaitinius metus surinktų eksponatų skaičius NN 1.9. Per ataskaitinius metus suinventorintų eksponatų skaičius NN Per ataskaitinius metus suskaitmenintų eksponatų skaičius NN Per ataskaitinius metus įvertintų eksponatų skaičius NN Per ataskaitinius metus surašyta eksponatų priėmimo aktų NN 2. PROFESINĖ KVALIFIKACIJA 2.1. Darbuotojų skaičius iš viso Administracijos darbuotojų skaičius Įstaigos specialistų skaičius (muziejininkai, bibliotekininkai, kultūros darbuotojai) Kitų darbuotojų skaičius Kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavusių darbuotojų skaičius 3 3.VARTOTOJAI, LANKYTOJAI IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIS 3.1. Registruotų vartotojų skaičius Kultūros įstaigų paslaugomis pasinaudojusių rajono gyventojų procentas NN 3.3. Apsilankymų skaičius per ataskaitinius metus Vartotojams išduotų dokumentų skaičius NN 3.5. Skaitomumas (vidutiniškai vienam vartotojui išduotų dokumentų skaičius) NN 3.6. Viešos interneto prieigos darbo vietų skaičius Viešos interneto prieigos lankytojų skaičius Interneto seansų skaičius ND 3.9. Apsilankymų kultūros įstaigose interneto svetainėje skaičius per ataskaitinius metus INFORMACINĖ, EDUKACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 4.1. Lankytojams atsakytų bibliografinių užklausų skaičius NN 4.2. Per metus iš laikraščio Kupiškėnų mintys sukurtų analizinių įrašų LIBIS duomenų bazėse NN skaičius

13 Lankytojams organizuotų kompiuterinio raštingumo mokymų skaičius NN 4.4. Kompiuterinio raštingumo ir kituose mokymuose dalyvavusių lankytojų skaičius NN 4.5. Lankytojų kompiuterinio raštingumo ir kitiems mokymams skirtos valandos NN 4.6. Edukacinių užsiėmimų temų skaičius NN 4.7. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius per ataskaitinius metus NN 4.8. Naujai parengtų kraštotyros darbų skaičius NN 4.9. Rankraščių fondo dokumentų, per metus parengtų saugojimui, vienetų skaičius NN Per metus suskaitmenintų rankraštinių dokumentų skaičius NN 5. PROJEKTINĖ IR LEIDYBINĖ VEIKLA 5.1. Iš viso per metus parengtų projektų skaičius Iš viso per metus laimėtų projektų skaičius Išleistų leidinių skaičius NN 5.4. Išleistų lankstinukų skaičius Parengtų skelbimų, plakatų skaičius Parengtų kvietimų-programų skaičius 7 6. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 6.1. Iš viso pasirašytų įstaigos bendradarbiavimo sutarčių skaičius Per ataskaitinius metus įstaigos pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius 6 7. KULTŪRINĖ VEIKLA (PARODOS, RENGINIAI, EKSPOZICIJOS) 7.1. Parengtų parodų skaičius Parengtų kilnojamųjų parodų skaičius NN 7.3. Parengtų virtualių parodų skaičius NN 7.4. Kultūros įstaigose organizuotų renginių skaičius Kultūros įstaigų renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius Profesionalaus meno renginių skaičius NN 7.7. Profesionalaus meno renginių dalyvių skaičius NN 7.7. Mėgėjų meno kolektyvų skaičius NN 7.8. Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius NN 7.9. Meno kolektyvų dalyvavimas paskutinėje Lietuvos dainų šventėje NN Kolektyvų skaičius NN Dalyvių skaičius NN Meno kolektyvų laimėjimai konkursuose NN Tarptautiniuose NN Respublikiniuose NN Regioniniuose NN Kultūros įstaigose veikiančių mėgėjų meno kolektyvų kategorijos NN I kategorija NN II kategorija NN III kategorija NN IV kategorija NN Kultūros įstaigai suteikta kategorija NN 8. MATERIALINĖ BAZĖ IR PATALPOS 8.1. Įstaigos ir jos struktūrinių padalinių bendras plotas, kv. m Įstaigos parodoms ir ekspozicijoms skirtas plotas, kv. m NN 8.3. Rinkinių saugyklų plotas, kv. m NN 8.4. Įstaigos ir jos struktūrinių padalinių pastatų skaičius NN 8.5. Kultūros įstaigose esančių žiūrovų vietų skaičius Per ataskaitinius metus įsigytų materialinių vertybių daugiau kaip už 1000 eurų skaičius 0 Sutartinis žymėjimas: ND nėra duomenų; NN nėra, negalėjo būt IV SKYRIUS PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS Pateikiame 2017 m. gautas ir panaudotas lėšas.

14 14 KASINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINIS ŽINIARAŠTIS (Biudžetas) 2017 m. gruodžio mėn. Išlaidų rūšys Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas Finansavimas Kasinės išlaidos Plano likutis Darbo užmokestis , ,21 Socialinio dr. įmokos , ,08 217,92 Mityba Medikamentai , ,00 Ryšių paslaugos ,04 699,04 0,96 Transporto išlaikymas ,94 3,94 0,06 Spaudiniai ,41 60,41 0,59 Kitos prekės , ,20 0,80 Komandiruotės ,28 214,28 0,72 Ilgalaikio mat. turto 0, , einam. remontas Kvalifikacijos kėlimas ,25 115,25 0,75 Komunalinės paslaugos , , ,78 Kitos paslaugos ,00 445,00 0,00 Kitas ilgalaikis turtas Iš viso: , ,63 42,79 Direktorė Edita Vaitiekūnienė