Molëtø. kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Molëtø. kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D."

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D m. geguþës 22 d., penktadienis Nr. 39 (8309) Kaina - 0,50 Eur Beveik ðimtui Molëtø gimnazijos abiturientø skamba paskutinis... virtualus skambutis Ðiandien Molëtø gimnazijoje paskutinis ir virtualus skambutis aidi 97 Molëtø gimnazijos abiturientams. Molëtø gimnazijos direktorë Rimutë Guobienë sakë, nors karantino sàlygos ðvelnëja, nuspræsta dël saugumo ðià tradicinæ ðventæ organizuoti virtualioje erdvëje atsisakant realios ðventës. Kûrybiðkai paþvelgëme á ðventës organizavimà ir nu- (Nukelta á 3 psl.) Dël rastø þmogaus palaikø bus atliekamas osteologinis tyrimas Antradiená á Loluièiø kaimà (Suginèiø s.) skubëjo policijos pareigûnai, gavæ praneðimà apie pelkëtoje vietoje, brûzgynuose rastus þmogaus griauèius bei drabuþiø fragmentus. Apie kraupø radiná pareigûnams praneðë vietos gyventojas, vaikðèiojæs po savo þemës valdas. Dël rastø þmogaus palaikø pradëtas ikiteisminis tyrimas mirties prieþasèiai nustatyti bei bus atliekama osteologinë ekspertizë, kurios metu ekspertai nustatys lytá, biologiná amþiø, kaulø iðbuvimo þemëje laikà, asmens identifikacijà ir t.t. Esminiø pokyèiø dël brandos egzaminø nebuvo Biologiniø nuotekø valymo árenginiø montavimas, lietaus nuvedimo sistemos, vandens græþiniø árengimas. Tel ISSN Rengiamasi pokarantininiam gyvenimui sveèiams ir... ákurtuvëms Dël karantino vëliau birþelio 22 dienà -prasidësianèios egzaminø sesijos abiturientams iki geguþës 15 dienos buvo galima pateikti atsisakymà laikyti vienà ar kità egzaminà. Pasak Molëtø rajono savivaldybës kultûros ir ðvietimo skyriaus vedëjo pavaduotojo Vytauto Kralikevièiaus, esminiø pokyèiø nebuvo - Alantos gimnazijos abiturientai savo pasirinktø egzaminø nekeitë. Giedraièiø Antano Jaroðevièiaus gimnazijoje vienas mokinys atsisakë anglø kalbos egzamino, vienas chemijos ir biologijos, du mokiniai - geografijos egzamino. Molëtø gimnazijoje vienas eksternas atsisakë lietuviø kalbos ir literatûros, matematikos ir fizikos egzaminø. Alantos TVM buvo po vienà abiturientà, kurie atsisakë biologijos, matematikos, anglø valstybiniø egzaminø. Ið viso po ðiø pasikeitimø lietuviø kalbos ir literatûros mokykliná brandos egzaminà laikys 51 abiturientas, o valstybiná 101. Uþsienio kalbos anglø valstybiná egzaminà pasirinko 108 abiturientai, o matematikos abiturientai. Populiarus ir istorijos valstybinis egzaminas, kurá pasirinko 61 abiturientas. Biologijos valstybiná brandos egzaminà rinkosi 41, informaciniø technologijø - 36, o biologijos ir geografijos - po 41 abiturientà.12 abiturientø laikys valstybiná fizikos egzaminà, o 20 chemijos valstybiná egzaminà. Molëtø turizmo ir verslo informacijos centro direktorë Daiva Kulienë ðiandien sako, kad darbas vyksta pilnu tempu dëliojami darbai, kuriø rezultatai matysis tuomet, kai baigsis karantinas ir þmonës ieðkos pramogø, poilsio, atokvëpio ir pan. O tai, kaip þinia, galima rasti mûsø kraðte. Tik reikia tinkamai ápakuoti ir pateikti. Bûtent tuo pastaruoju metu ir uþsiimama. Apie molëtiðkiø laukianèias naujienas dar kalbama tik apytikriai, nenorima uþbëgti ávykiams prieð akis, bet, patikinama, jø bus. Tuo tarpu mûsø kraðte norintiems ar planuojantiems apsilankyti informacija jau ant lëkðtutës. Pavyzdþiui pagal susitarimà rengiami ir publikuojami uþsakomieji (aiðku, tai kainuoja) straipsniai portale 15min. Juose, kaip sako Daiva, viskas, kà turime, bus pristatyta, apraðyta, pakviesta iðbandyti. Birþelio pirmàjà Molëtuose sveèiuosis TV3 filmavimo komanda ið laidos Maisto kelias. Tikiuosi, jog ðis mûsø bandymas pristatyti kraðtà turizmo iðalkusiems lietuviams ir jø sveèiams, pasiteisins, - dëstë paðnekovë, pridûrusi, jog didþioji dalis iniciatyvos sveèiuotis pas mus buvo bûtent paèiø laidos rengëjø. Pirmiausia bus apsilankyta Etnokosmologijos muziejuje, vëliau keliamasi á Inturkës Bendrystës namus, kur vyks edukacinë programa Karalienës Bonos Forcos legenda atgyja. Tai nuostabus pasakojimas, kurá karalienei padës ágyvendinti ir Þirgø oazë. Manau, bus áspûdingas reginys ir pojûèiai paèiai filmavimo komandai ir þiûrovams. Aiðku, neapsieisime be miesto erdviø ir akcentø. Juk, kaip þinia, pas mus, Þvejybos rojuje, galima þvejoti ir virtualiai, ir ið Þvejo batø prie Pastovëlio, ir natûraliai su nuosava meðkerële. Tikëtina, kad tikru þveju ðiuokart taps meras S. Jauneika, papasakosiantis apie mûsø kraðtà ir jo privalumus bei groþybes. Vëliau turëtø bûti ásikurta Skulptûrø parke, kur virtuvës ðefai gamins sugautà mûsø kraðto eþere lydekà... Klausiama, ar tikinti tokiø reklaminiø laidø, uþsakomøjø straipsniø, pristatymø sëkme, Turizmo ir verslo informacijos centro direktorë atsakë, jog neabejotinai visos priemonës, skirtos Molëtø kraðto pristatymui, vieðinimui, naudos duoda juk þmonës suþino, kà mes turime ir kuo èia galima uþsiimti atvykus vienai dienai arba nutarus pailsëti ir savaitæ ar daugiau rajone ásikûrusiose sodybose. Tradiciðkai prieð pat vasaros sezono startà rajono savivaldybës su TVIC organizuoja vadinamuosius infoturus, kuriuose ðalies þiniasklaidai tiesiogiai pristatomi kultûros, paveldo, turizmo, pramogø objektai. Ðiuo kartu dël akivaizdþiø prieþasèiø minëtas renginys bus kuklesnis, bet ne prastesnis. Pasak D. Kulienës, info- (Nukelta á 3 psl.) Mokytojai irgi jauèia... Paskutiniame rajono tarybos posëdyje, kuris ávyko balandþio 30 - àjà, buvo priimtas sprendimas dël rajono mokyklø tinklo optimizavimo - reorganizuojant mokyklas Inturkëje ir Joniðkyje, tiesa á politikø akiratá buvo patekusi ir Suginèiø mokykla. Inturkës pagrindinë mokykla prijungiama prie Molëtø pradinës mokyklos, ásteigiant Inturkës skyriø, vykdantá ikimokyklinio, prieðmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, Joniðkio mokykla - daugiafunkcis centras prijungiamas prie Molëtø r. Giedraièiø Antano Jaroðevièiaus gimnazijos, ásteigiant pagrindinio ugdymo pirmosios dalies skyriø. Tokiai reorganizacijai nepritarë, balsavime susilaikydami, opozicijos nariai, kurie nevienareikðmiðkai pasisakë, jog jungtinës klasës tikrai neprisideda prie rajono ðvietimo kokybës (galbût tik sumaþina iðlaikymo kaðtus), tai yra, kalbëta apie á vienà sujungiamas pirmà ir ketvirtà klases. Susilaikiusiøjø balsuojant (opozicijos) uþ rajono savivaldybës admi-...kodël jungtinës klasës nëra didþiausia ðvietimo blogybë? Pirma, nes yra didesniø blogybiø. Ir didþiausia ið jø - mokytojo NEautoritetas. Þinia, ðvietimas materialiniø gërybiø negamina, kad ið jo - grynas nuostolis... kymo (tarp kaimo mokyklø, kuriose yra didþiausi mokinio iðlaikymo kaðtai) bus tik Inturkës mokykloje, kitur iðlieka jungtinës klasës. O tikëtasi, kaip sakoma iðplatintoje vieðoje "þaliøjø" pozicijoje, kad pertvarka bus nukreipta á mokymosi kokybës stiprinimà (be jungtiniø klasiø), sutvarkant mokiniø paveþëjimà taip, kad jiems nereikëtø keltis ðeðtà valandà ryte, bûtø galimybës lankyti popamokinës veiklos bûrelius. Valdanèiosios daugumos pasiûlyta reforma ávardinta, kaip lengviausias ir prieð rinkimus saugiausias "minimaliø pertvarkø" kelias, o ne strateginis ir nukreiptas á ateitá poþiûris. Tokiems pasvarstymams - tiesiogiai sàlytá su jungtinëmis klasëmis turinèio profesionalo pozicija. Viena garbaus amþiaus mokytoja po draugës gimtadienio guodësi, kad vakarëlio vieðnios, draugës kolegës, suþinojusios, kad ji mokytoja, ilgai ir autoritetingai diskutavo pedagogikos temomis ir mokë per trisdeðimt metø mokykloje atidirbusià moterá amato. Kai galiausiai perëjo prie savo srities - buhalterijos - mokytoja pasanistracijos pateiktà sprendimo projektà dël mokyklø tinklo pertvarkos nuomone, konkretaus pertvarkë: "Kaip gerai, kad að nieko neiðmanau apie buhalterijà." Ak, moky- (Nukelta á 2 psl.) Suvestinëse kontrastavo su girtavimu susijæ praneðimai Beveik ðimtas dël reikalingos vienokios ar kitokios pagalbos praneðimø praëjusià savaitæ pasiekë Reagavimo skyriaus pareigûnus. Itin iðaugæs pagalbos poreikis, ko gero, buvo tiesiogiai susijæs su rajono gyventojus pasiekusiomis iðmokomis, kurias, sprendþiant pagal ávykius suvestinëse, skubëta panaudoti pagal daliai gyventojø bûdingà "troðkulio" malðinimo poreiká... Suvestinëse, kuriose ir kontrastavo su girtavimu susijæ praneðimai bei rimtos situacijos, bûta ir tokiø iðkvietimø, kai pareigûnai pasitelkti á pagalbà nepasidalinant þemës valdø, servitutiniø keliø ir t.t. Savaitës pradþioje dël padangomis vietos gyventojø uþblokuoto servitutinio kelio Luokesos s. pareigûnus kvietë gyventojas, negalintis privaþiuoti prie savo dirbamø þemës plotø. Dël ávykio pradëta administracinë teisena. Nuo savaitës pradþios pareigûnus pradëjo "atakuoti" puikiai þinoma 31 metø praneðëja... Ið pradþiø moteris Arnioniø I kaime nuo kelio nuvaþiavo ir eþero pakrantëje apsivertë automobilis "VW Passat" skundësi, kad jà þmonës, pas kuriuos sugyventinis nusprendë nusiþudyti. ji gyvena, apkaltino trimerio, benzino, Atvykæ pareigûnai pabendravæ su kitø árankiø vagyste. Nuotoliniu vyriðkiu, iðgirdo, kad jo sugyventinë bûdu iðsprendus situacijà, moteris kalba nesàmones, nes jis apie jo- nenurimo ir tà paèià dienà vël reikalavo kià saviþudybæ në negalvojo. Vyras pareigûnø atvykimo - mat jos (Nukelta á 2 psl.)

2 2 psl. (Atkelta ið 1 psl.) tojai, ir kas gi jûsø nemoko? Kaþkodël visi jauèiasi gimæ pedagogais ir geriausiai iðmano net nedirbdami. Na taip, juk mokyklos visiems teko paragauti. O dar ir vaikai mokosi. Ðtai buhalterijos ar grafikos dizaino temomis gal ir maþiau pasakytume. Ma jà ðunes, postringaukit per vakarëlius - mes pripratæ. Bet kai ágaunate galias spræsti, kas mums geriausia, tai gal jau bent ið mandagumo paklauskite? Paskutiniame rajono tarybos posëdyje taip pat audringai ir autoritetingai buvo svarstomas mokyklø reorganizavimo (kà ten, kalbëkime tiesiai - uþdarymo) klausimas. Geleþiniai argumentai du: pinigai ir jungtinës klasës. Pirmasis tikrai svarus: pinigai - ðventa. Nëra pinigø - nëra paslaugø. Bet ið kur, ponai, þinote, kad pats blogiausias dalykas mokykloje yra 1-4 klasiø junginys? "Pradinukës" tiesiog pasiuto - kaip? Èia gi vienas geriausiø variantø! Ketvirtos klasës kursas ið esmës yra pirmøjø trijø klasiø kartojimas, vaikai geba dirbti savarankiðkai, pirmokai kaip tik gauna tiek dëmesio, kiek jiems reikia. Dar daugiau: vyriausieji pradinukai natûraliai pasijunta maþøjø globëjais, klasëje susikuria ðeimyniðka atmosfera. Be jokio dirbtinumo vyksta klasës ir mokyklos taisykliø, tradicijø perdavimas, èia pat uþkardomos patyèios. Ketvirtokai - jau puikûs mokytojos padëjëjai, o juk þinia, kiek darbo su tais pirmokiukais. Ar þinojo apie tai ponai oponuojantys Tarybos nariai? Buvo kalbëta su Mokytojai irgi jauèia... dirbanèiais mokytojais? Taip, jungtinës klasës - problema. Tai dvigubo darbo norma mokytojui, uþ kurià moka tik pusæ. Ir pasiruoðimas net ne dvigubas, o trigubas (èia apie atlyginimà apskritai nekalbam). Turi pasitelkti visà iðmonæ ir kûrybiðkumà, kad galëtum per keturiasdeðimt penkias minutes vikriai þongliruoti dviem skirtingomis temomis, diferencijuoti ir individualizuoti, patikrinti ir ávertinti, rasti gráþtamàjá ryðá, reflektuoti ir nepamirðti ðypsotis. Ásijungi visus turimus ir ið namø atvilktus prietaisus ir paruoðtukus, susiplanuoji pamokà ne minutëmis, o sekundëmis ir su skausmu þvelgdama á laikrodá lauki niekaip neiðlemenamo Petriuko atsakymo. Nes jis turi teisæ ilgai galvoti, o tu - ne. Nes ið Petriuko rezultato reikalauji tik tu, o ið tavæs - kas netingi. ti toli siekianèias iðvadas apie suþalotus juose besimokiusiøjø likimus. Ðiemet pirmojo mûsø junginio auklëtiniai - pirmakursiai. Junginyje jie mokësi penkerius metus ir ið septyniø á universitetà nuëjo du. Ið prieð tai buvusios septyniolikos mokiniø klasës - vienas. Ta klasë jungtinë nebuvo niekada. Ar ðitas rodiklis ir Suvestinëse kontrastavo su girtavimu susijæ praneðimai (Atkelta ið 1 psl.) tai patvirtindamas nuëjo miegoti... Rytojaus dienà vël pareigûnus kvietusi moteris iðdëstë kità istorijà, kad jà sugyventinis puola su peiliu. O kai pareigûnai atvyko, moteris apie peilá jau buvo pamirðusi, nes reikalavo, kad jie iðkraustytø sugyventiná... ið jo paties namø. Praneðëjai nustaèius sunkø 2, 6 prom. girtumà, ðiuo kartu pareigûnai suraðë protokolà uþ melagingà praneðimà apie smurtà... Du kartus policijos pagalbos prireikë skyrybø procesà iðgyvenantiems sutuoktiniams Molëtuose, kur pareigûnø dalyvavimas uþtikrino saugø bendravimà pasiimant asmeninius daiktus ir pan. Ið poilsiautojø Asvejos regioniniame parke gautas praneðimas apie jaunø asmenø kompanijà, kuri linksminosi pasistaèiusi automobilá draudþiamoje vietoje, o keturraèiais vaþinëjo krantine. Videniðkiø s. gyventojas, atvykæs á parduotuvæ dviraèiu ir palikæs já prie parduotuvës, ið jos iðëjæs savosios transporto priemonës neberado. Vyras apie vagystæ praneðë dël informacijos bei þadëjo pats dviraèio ieðkoti... Á þinomà butà kviesti medikai niekaip negalëjo patekti. Padedant policininkams ir ugniagesiams gelbëtojams patekus á butà, ja- me po girtavimo rasti sugyventiniai miegojo - apþiûrëjus suþalojimø nenustatyta... Dël ties Suginèiø kaimu betonkelyje besimëèiusiø sprogusios vilkiko padangos liekanø gavus praneðimà, pavojus kelyje paðalintas, o ið Alantos s. pareigûnus kvietusi moteris dël to, kad jos girtas sugyventinis paëmë 50 eurø, pagalbà atðaukë, nes pinigai atsirado. Netradicinës pagalbos á pareigûnus kreipësi kaunietë, kuri pasigedo Molëtø rajone gyvenanèios tetos, turinèios gydytis gydymo ástaigoje Utenoje. Pareigûnai pagelbëjo moteriai nustatant gydymo ástaigà, kurioje ðiuo metu ir yra jos teta. Dël suþaloto þandikaulio kvietæs pagalbà irgi policijai þinomas vyras, bandant su juo susisiekti, dvi dienas nekëlë telefono ragelio, o kai galop policijos pareigûnai jam prisiskambino, pastarasis pareiðkë, kad jam policijos pagalbos nereikëjo, jis kvietë tik medikus. Neramu buvo ir Balninkuose, kur pareigûnus kvietësi jau þinomi sugyventiniai. Taèiau bendraujant su jais, nesantaika jau buvo iðsisklaidþiusi. Dël þemës sklypo, kuriame vis kitaip kaimynas sukala riboþenklius, pareigûnus kvietusiam vyrui patarta kreiptis á teismà civiline tvarka. Á pareigûnus kreipësi Prienø rajono gyventoja, kuri Molëtuose pirko automobilá, ir, kaip teigë, jai buvo apgaulës bûdu jis parduotas techniðkai netvarkingas, mat sugedo vaþiuojant namo... Ávykis tiriamas. Dar vienas analogiðkas praneðimas buvo gautas ið Molëtø rajono gyventojo, tik jis apie techniðkai netvarkingà automobilá praneðë nuo jo ásigijimo praëjus beveik metams! Joniðkio s. gyventoja iðkvietë pareigûnus dël kivirèo tarp broliø, o ðie bûdami neblaivûs pykosi dël cigareèiø bei dar iðdauþë savo namo pusëje esantá virtuvës langà. Smurto faktas nebuvo fiksuotas, o broliai dëstë, kad patys iðdauþtà langà ásistatys. Iðdauþtà langà ryte rado ir Luokesos s. gyventojas. Pasirodo, kai jis nuëjo miegoti, jo draugai, su kuriais girtavo, bandë pas vyrà uþeiti á namus bei iðdauþë langà ir iðlauþë duris. Nukentëjusysis teigë ketinàs pareiðkimà pateikti per e.policija. Ne pirmà kartà susipykus sugyventiniams ið Videniðkiø s., ðá kartà nepageidaujamà sugyventinæ pareigûnai, vengiant konflikto tæsinio, paveþë á autobusø stotá. Konfliktas tarp sugyventiniø Inturkës s. kilo dël buitiniø prieþasèiø. Susipykæs su sugyventine neblaivus Laiðkininkai atsiskaitymus priima grynais... Balninkø seniûnijos gyventojas, skambinæs á redakcijà teturëjo vienà, jam regis, labai elementarø klausimà - kodël jau kuris laikas besitæsiant karantinui, kuomet visus atsiskaitymus skatinama daryti bankiniais pavedimais, o ne grynaisiais pinigais, to negalima daryti uþ paðto paslaugas su mobiliaisiais laiðkininkais. -Jeigu grynøjø neturiu, tai ir paslaugos negaunu, - dëstë pusamþis vy- riðkis, sakæs, jog ir ðiai valstybës ástaigai jau laikas eiti paþangesniu keliu. - Kodël su kurjeriais galima atsiskaityti saugiai? Techninës galimybës, vadinasi yra, o noro stinga, nes investuoti reikia? Klausimà peradresavome Molëtø paðto vadovei Danutei Zamokienei, kuri ið karto patvirtino, jog tokiø galimybiø - suteikti þmonëms patogumà atsiskaityti banko mokëjimo kortelëmis - mobilieji laiðkininkai neturi Bet èia jau kita tema... Gráþkim. Kodël jungtinës klasës nëra didþiausia ðvietimo blogybë? Pirma, nes yra didesniø blogybiø. Ir didþiausia ið jø - mokytojo NEautoritetas. Þinia, ðvietimas materialiniø gërybiø negamina, kad ið jo - grynas nuostolis... Padûsaujam ir pametam kelis procentus ið biudþeto lyg ðuniui kaulà - negi dabar nuðausi kaip Brisiø? Antra, junginiai, bent jau mano mokykloje, ne toks senas reiðkinys, kad galëtume daryyra pagrindinis? Juk bûtent pagal skaièius esame reitinguojami. Treèia, tikrai nesu vienintelë ið savo kartos, kuri pradinëse klasëse mokësi junginyje. Mano mokytojai buvo dar sunkiau - viena su trimis klasëmis. Vaikø dvideðimt, daugiausiai nenusëdintys berniûkðèiai. Teoriðkai turëjome bûti stigmatizuoti? Paradoksas - ðviesiausi atsiminimai bûtent ið tos maþos, jaukios kaimo mokyklëlës. Pasodino mane mokytoja su antroke, mano kaimyne, kuri þiopliukei ne tik pirðtu parodydavo, kur skaityti, bet apskritai tapo angelu sargu ir geriausia drauge (tà patá stebiu dabar: junginiø vaikai nesureikðmina, kuris èia vyresnis ir draugauja ne "pagal klases"). Jos draugës tapo mano draugëmis ir dràsiai sakau: mano socializacija vyko daug greièiau nei leidþiant laikà tik su pirmokais. Perëjusi á didelæ klasæ kitoje mokykloje, nuo pirmo trimestro atsidûriau tarp geriausiøjø, mokyklà baigiau medaliu ir galëjau rinktis, kiek tik leido vaizduotë. Kaþkaip "nesugadino" manæs tie treji, kad ir pirmieji, metai junginyje. Procentø mëgëjams: ið keturiø mano pradinës "klasiokø" aukðtàjà baigë du, kiti du "tik" profesines. Ðiais laikais esu nemaþai mokiniø ið mokyklos iðleidusi tiesiog á darbo birþà (jau pradëti ilgëtis sovietmeèio?). Ir dar apie "laimæ" mokytis miesto gimnazijoje ið asmeninës auklëtojos ir motinos patirties. Lediná þiemos rytà savo ðeðiolikmetá (aèiû, Vieðpatie, ne penktokas) iðlupu ið lovos pusæ ðeðiø ir dar miegantá (nes atsigulë po vidurnakèio - pamokas ruoðë) ir apie tai dar net nekalbama. "Laiðkininkai pensijas iðmoka grynaisiais pinigais, juos ádëdami á vokus, visos paslaugos taipogi suteikiamos tik uþ grynus pinigus, - sakë paðnekovë. - Manau, kad korteliø "skaitytuvai" ar kaip kitaip juos pavadintume, pabrangintø paslaugà, ko mûsø klientas vargu ar pageidautø ir ar suprastø. - Mûsø miesto paðto skyriaus salëje taipogi ið dirbanèiø trijø langeliø tik dviejuose galima atsiskaityti kortelëmis. Manau, kad didþiajai daliai mûsø aptarnaujamø klientø kol kas patogiau yra áprastas atsiskaitymas grynaisiais. Galbût kortelës suteikia daugiau saugumo pliusø, bet patogumo atþvilgiu abejoèiau, ypaè dël vyresnio amþiaus þmoniø, kurie ir yra pagrindiniai mûsø paslaugø vartotojai. Jeigu jiems pensijos bûtø pervedamos á korteles, þmogui ið kaimo vietovës tektø leistis á bankomato paieðkas..." "Vilnies" informacija iðstumiu á septintos valandos marðrutiná. Neduokdie, pavëluos! Ir taip ið autobuso tik tik á pamokà. Laimë, mums iki stotelës penkios minutës, o draugà kaimynas pakeliui á darbà paveþa, nes tam dar keturi kilometrai. Gráþæs ketvirtà popiet, griûna pusvalandþiui pasnausti: skauda galvà, kratësi perpuèiamame autobuse daugiau kaip valandà, o vël daug uþduota. Nei vienas ið buvusiø auklëtiniø - buvusiø aktyvistø ir sportininkø - gimnazijoje nelankë jokio bûrelio. O kada? Á vienintelá marðrutiná ið septintos pamokos turi iðsipraðyti anksèiau, o jei papraðei mokytojos konsultacijos, gráþk kaip nori. Gal tëvai po darbø atvaþiuos, gal kaimynas ðiandien Molëtuose. Mano ðaunieji auklëtiniai, prisigalvodavæ ádomiausiø renginiø ir vakarëliø, mokyklos stendø þvaigþdës, gimnazijoje tiesiog prapuolë. Tai gal jø paþanga stebuklingai pagerëjo? Kad ne. Kam að raðiau ðeðetà, tam ir gimnazija tiek raðë, kam devynetà - ir ten tiek pat, o prieð svarbesnius atsiskaitymus, ypaè prieð egzaminus, "maniðkiai" vis ateina pasikonsultuoti pas mane. Supraskit teisingai - tai ne priekaiðtas "paspringusiems" miesto kolegoms, jie turi savo ne maþiau ádomiø reikalø. Gal ðioks toks árodymas, kad mokome vienodai. Bet argi èia problemos, gi ne pinigai. Ne jungtinës klasës. Pasipiktinusiøjø, kad emocijø daugiau nei informacijos, atsipraðau. Kaip bebûtø uþgrûdinti begaliniø reformø, mokytojai irgi jauèia. Ypaè tada, kai pjauna be peilio. Jungtiniø klasiø mokytoja vyras (1, 81 prom.) priëmë sprendimà pats - iðvyko á Molëtus, kur nusprendë pernakvoti vieðbutyje. Pareiðkimà raðyti nusprendë sodybos Giedraièiø s. savininkai, kurie, atvykæ á jà, rado sugadintà kiemà, iðrautus ir iðmëtytus medelius. Ið gimtadienio ðventës paskambinæs vyras sakësi esàs sumuðtas kitø asmenø, bet atvykæ pareigûnai iðvydo visai kità vaizdà - kaip teigë ðventës dalyviai, pats vyras prie visø kabinëjosi ir visus áþeidinëjo. Naktá Molëtuose pareigûnus kvietusi moteris bei vyras sakësi esà sumuðti paþástamø asmenø. Vyriðkiui suþalojimà uþklijavus pleistru bei nustaèius 3, 26 prom. girtumà, o jo nakties draugei - 2, 68 prom. girtumà, abudu niekaip negalëjo papasakoti, kas gi vis tik nutiko... Dël tris mënesius girtaujanèio patëvio, uþgauliojusio motinà, elgesio pasipiktinusi dukra iðkvietë policijos pareigûnus, o dël ið namø iðëjusios 17 - metës dukros sunerimusiam tëvui netrukus buvo suteikta informacija, kad jo dukra jau yra surasta gyva ir sveika vilnieèiø policijos pareigûnø. Dël patëvio elgesio pareigûnus kvietæs posûnis teástengë pasakyti, kad patëvis á já mëto puodelius. Vyras buvo toks girtas, kad net neástengë pasitikrinti girtumo. Su draugais susipykæs neblaivus 35 metø vyras gerokai po vidurnakèio skambino pagalbos telefonu ið autobusø sustojimo stotelës Alantos s. Vyras praðë, kad já pareigûnai paveþtø á Vilniø, nes su visais draugais susipyko ir niekas jo nepaveþa... Kadangi policija tokiø paslaugø neteikia, vyrui buvo suteikta informacija, kaip iðsikviesti taksi. Tarp sutuoktiniø Èiulënø s. kilo konfliktas dël to, kad þmona blogai gamina maistà. Nepatenkintam vyrui pareigûnai nustatë 2, 05 prom. girtumà. Per savaitæ buvo fiksuoti penki eismo ávykiai, kuriuos sukëlë laukiniai gyvûnai - keturiø avarijø prieþastimi buvo stirnos, o vienos - briedis. Eismo ávyká Alantoje sukëlë neblaivus vyriðkis, nesuvaldæs automobilio "VAZ 21061". Automobilis nuvaþiavo nuo kelio ir atsitrenkë á elektros linijos perdavimo stulpà. Nukentëjo ávykio kaltininkas, jam nustatytas 1,36 promilës neblaivumas, jis nuveþtas á ligoninæ. Ne tik policijos, bet ir ugniagesiø gelbëtojø prireikë sekmadienio popietæ Arnioniø I kaime, kur blaivaus 22 metø vyro vairuojamas automobilis "VW Passat" nuvaþiavo nuo kelio, vertësi ir atsidûrë Pravalo eþero vandenyje. Eismo ávykio metu vairuotojas nenukentëjo, automobilá ið vandens iðtraukë ugniagesiai gelbëtojai. "Vilnies" informacija TRUMPAI ATGIJO VASARAI. Molëtai skelbia vasaros pradþià! Ne renginiu ar miesto ðvente, kurios ðiemet, kaip matome, áprastu metu birþelio pabaigoje, jau tikrai nebus, bet pasodintomis vieðosiose erdvëse gëlëmis, atgijusiu fontanu, þiedø kupolais papuoðtais tiltais. Mums belieka tai saugoti ir mokëti dþiaugtis. O ðventë, regis bus rugpjûtyje matyt, kitokio formato ir galbût kitoje vietoje.

3 Likimas man dovanojo dþiaugsmà sulaukti savo graþaus jubiliejaus, kurio metu buvau apgaubta savo ðeimos, artimøjø, giminiø, draugø dëmesiu, nuoðirdþiais sveikinimais, svarbiais palinkëjimais, jaudinanèiais ávertinimais. Aèiû. Ðirdingai dëkoju uþ sveikinimus Molëtø rajono savivaldybës merui Sauliui Jauneikai, sûnui Artûrui su þmona Virginija ir vaikais, anûkei Simonai Marijai ir Þilvinui, anûkui Aurimui ir Vaidai, seseriai Elenai Jakubauskienei, Krikðto vaikams Vidai Januðevièienei ir Laimiui su ðeimomis, Linai ir Arvydui Leonavièiams, draugëms Elþbietai Kazlauskienei, Stanislavai Kraujalienei, Aldonai Korzunienei, Danutei ir Vaclovui Vilûnams, Petrui Glumbakui, Marijai Ðakienei su ðeima, Monikai Jurevièienei, Irenai Bareikienei, Danguolei Valûnienei su ðeima. Bûkite visi laimingi, sveiki, tegul Jus lydi Dievo palaima. Jubiliatë Marija LATVIENË Rengiamasi pokarantininiam gyvenimui sveèiams ir... ákurtuvëms (Atkelta ið 1 psl.) turas ávyks birþelio treèiàjà. Be to, mes planuojame parengti, pasitelkæ, þinoma, profesionalus, trumpus videofilmus apie tai, kaip gera gyventi mûsø kraðte, skirtus turizmui, orientuotus á jaunas ðeimas, pasitelkiant pavyzdþius, kaip gyvena èia nutarusios atsikraustyti ir apsistoti ðeimos bei pan. Dar viena naujiena Molëtø turizmo ir verslo informacijos centras laukia ákurtuviø. Ðalia miesto Naujojo turgaus bus pastatytas per trisdeðimties kvadratiniø metrø paviljonas, kuriame centro darbuotojai tikisi sulaukti gausaus lankytojø bûrio. D. Kulienë klausiama, ar nemano, jog ið miesto iðtraukia dar vienà uþvaþiuojanèius masinusià vietà TVIC, sakë, jog apie tai galvojusi ir svarsèiusi ilgai. Manau, kad á miestà mes jau turime kuo pritraukti lankytojus savo sukurta infrastruktûra, pësèiøjø takai, atvers duris atnaujintas muziejus, sukurtos sporto erdvës, nusileidimo takas, batutas ir sûpynës ant vandens, þvejo batai, Skulptûrø parkas ir pan. Visa tai pernai metais buvo pristatyta portalo Pamatyk Lietuvoje ir Vlados Musvydaitës surengto pësèiøjø þygio metu, kuriame, beje, dalyvavo tûkstanèiai þmoniø. Galø gale mûsø interaktyvioji erdvë, kuri dabar kol kas neveikia dël keliamø dezinfekcijos ir privalomø paisyti atstumø tarp lankytojø reikalavimø, - dëstë paðnekovë. Mûsø naujosios erdvës miesto prieigose ir darbo jose paskirtis á miestà atvilioti ir tuos, kurie iki ðiol uþsukdavo tik á èia esantá prekybos centrà, o dabar dar ir á turgø. Mëginsime tuos þmones paskatinti uþsukti á Molëtus ir juose praleisti kurá laikà. Tad galbût toks mûsø iðëjimas á miesto prieigas bus naudingas. Beje, centrà papildë dar vienas specialistas, ðiuokart dirbsiantis su verslu... Uþ operatyviai surastà automobilá padëka Molëtø r. PK pareigûnams Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato Molëtø r. policijos komisariatas (PK) gavo UAB mogo.lt Paieðkos ir teisës skyriaus vadovo padëkà, kuri skirta Molëtø r. PK Veiklos skyriaus virðininkui Tomui Jeraðûnui ir vyresniajam tyrëjui Valdui Krivièiui: Mûsø bendrovë UAB mogo.lt geguþës mënesá kreipësi á Molëtø r. PK su pareiðkimu dël dingusio bendrovës turto automobilio BMW 318. Po pareiðkimo iðsiuntimo praëjus kelioms dienos Molëtø r. PK pareigûnø profesionalumo ir operatyvumo Skudutiðkio ugniagesiø komandai gerinamos buitinës sàlygos Molëtø rajono ugniagesiø tarnybos direktoriaus Lino Dirmos rûpesèiu baigiamos atnaujinti bei sutvarkyti kaimø ugniagesiø komandø turimos patalpos. Nemaþai darbø gerinant buitines sàlygas pernai atlikta Giedraièiø ugniagesiø komandoje (UK), Inturkës UK ir kitose, iðskyrus Alantos UK pastatà, kurio bûklë itin prasta bei galvojama apie kapitaliná pastato remontà. Ðiemet vieni ið didesniø darbø pradëti Skudutiðkio UK, kur pernai buvo pakeistas ðildymo katilas, o dar anks- Montuojami valymo árenginiai tesniais metais - langai. Ðios komandos ugniagesiams gelbëtojams pagerës buitinës sàlygos árengiant viduje san. mazgà. Tai, pasak Lino Dirmos, vienintelë ugniagesiø komanda, kurioje ðiø patogumø nebuvo. Kaip sakë direktorius, artimiausiu metu bus árengtas vietinis vandentiekis bei nuotekø valymo árenginiai. "Dalis darbø bus atlikta savomis jëgomis - árengiant valymo árenginius, san. mazgo patalpas viduje", - sakë Molëtø rajono ugniagesiø tarnybos direktorius, pasidþiaugæs savivaldybës skirtomis lëðomis eurø. "Vilnies" informacija dëka mûsø bendrovës turtas buvo surastas ir sugràþintas, todël norime pareikðti padëkà pareiðkimà tyrusiems Molëtø r. PK pareigûnams - Tomui Jeraðûnui ir Valdui Krivièiui. Mes didþiuojamës tokiais pareigûnais. Aèiû. Beveik ðimtui Molëtø gimnazijos abiturientø skamba paskutinis... virtualus skambutis (Atkelta ið 1 psl.) sprendëme, kad ji vyks virtualioje erdvëje. Tradiciðkai nuo 11 val. iki val. bus raðomas laiðkas gimnazijai, po to vyks virtuali pamoka su klasiø auklëtojais, o po jos nuotoliniu bûdu visi jungsimës á paskutinio skambuèio ðventæ. Ðiai ðventei kasmet sugalvojame pavadinimà bei temà, tad ðiø metø paskutinio skambuèio ðventæ, atsiþvelgiant á situacijà, pavadinome Be kaukiø, - pasakojo direktorë apie netradicinæ 23 laidos Molëtø gimnazijos abiturientø paskutinio skambuèio ðventæ. Ði abiturientø laida ne jubiliejinë, bet jau dabar iðskirtinë, nes mokslo metus baigia karantino dël pasaulá sukausèiusios pandemijos sàlygomis. Subjektyviai 3 psl. Kiek mes atsakingi uþ aplinkà, kurioje gyvename? Kiekvieno atsakymas bus kitoks. Taèiau yra, buvo ir bus tokiø, kurie ið viso neatsakys, nes jiems á aplinkà, kaip sakoma, dzin. Apie tai galima spræsti ið mûsø pamiðkëse, paeþerëse, pievose, miesto prieigose esanèiø paliktø akivaizdþiø þmogaus lankymosi poþymiø. Tai padangos, taromate nepriimami (koks vis dël to iðganymas, kad didþioji dalis priimama) buteliai, statybinis ðlamðtas, namø apyvokos daiktai, netgi spintos, spintelës ir viskas, ko kiekvienas namie turime. Pamatæs toká palikimà, susimàstai kiek þmogus turi, grubiai tariant, vingeliø smegenyse. Juk ar èia á nuoðalià vietà savo turtà atveþei ar iki stambiagabarièiø atliekø priëmimo aikðtelës jas pavëþësi? Nemokamai priima! Pirmojoje vietoje dargi turi skubëti, slapstytis, kûprintis ir paskubomis bëgti, kad tavæs nematytø, o antrojoje oriai iðrûðiavus viskà, kà atveþei, palikti turtus netgi savimi pasididþiavus. Nesuprantamas toks þmoniø elgesys. Jiems, aiðku, nesuprantamas toks moralø dëstymas. Bet. Yra þmoniø, kurie pirmøjø atliekas pastebi, surenka, iðveþa ir daro uþkardas bûsimiems gamtos niekintojams. Pavyzdys Molëtø prieigose, link naujøjø kapiniø vis atsirandantis maþasis sàvartynas. Vienu atveju prisidëjo ir Vilnis, vieðinusi niekadëjà, suveþusá á graþø èia pasivaikðèioti mëgstanèiø molëtiðkiø miðkelá nebereikalingus palaikius baldus, padangas ir kitoká ðlamðtà. Netrukus po pavieðinimo, tikëtina, turtà susirinko já atveþusysis. Na, tuomet, tiesa, Utenos regiono atliekø tvarkymo aikðtelë buvo karantinui uþsidariusi, kas irgi kurioziðkai atrodë (tik pagalvokime, jeigu jis iki ðiol karantinuotøsi, kaip kitos ástaigos, kokios mûsø pamiðkës bûtø!). Praëjusià savaitæ veidaknygëje vël pasidalinta informacija, kad toje paèioje vietoje suveþtas visas kalnas atliekø. Parazitai. Tik tokio þodþio nusipelno taip savo namø pertekliaus atsisakantys mûsø kraðto þmonës - juk tikrai ið gretimø rajonø mums tokiø lauktuviø niekas èia neatveþa. Neþinau, kas sutvarkë, bet netrukus ðiukðliø nebeliko, o skersai kelià atsirado didþiuliai akmenys, ant kuriø uþraðyta Stop, o prieraðas po nuotrauka - Ðiukðlës iðgabentos, valio!!! Nedaeina per galvà, daeis per kojas (reiktø atsipraðyt uþ nelabai lietuviø kalbai priimtinus þodþius, bet jie labai tinkami), duodant suprasti, kad ðioje vietoje taip iðspræstas ávaþiavimo su ðiukðlëmis á miðkelá klausimas. Tikrai valio! Kaip ir tiems molëtiðkiams, kurie á miðkus iðsirengia su ðiukðliø maiðais, kad surinktø poilsiautojø paliktas dovanëles. Yra dar viena savotiðkø, na, sakykime, ne ðiukðlintojø, bet nepaisanèiø sukurtos aplinkos tausojimo taisykliø. Gal kam pasirodys nereikðminga, bet. Kam tenka priþiûrëti artimøjø kapus, þino, jog jose nuolat vyksta... gyvenimas, kaip tai paradoksaliai neskambëtø. Èia juk kuriamas iðtisas mirusiøjø miestas, kuriame gyvieji sau (mato ir naudojasi tik jie) tiesia takelius, sodina medþius, gëles, stato paminklus, aptvarus ir t.t. Taip yra nuo seno, taip dar ilgai bus. Tad statybininkø almëjimas, kaukðëjimas árankiais, diskusijos, kaip ir kastuvais metamos þemës dundesys, èia kasdienybë. Taip turi bûti. Jie dirba savo darbà. Bet. Kaip jau visiems þinoma, Molëtø naujosios kapinës rajono valdþios pastangomis prieð kurá laikà sulaukë dëmesio nutiesti bendri trinkelëmis kloti takai, tvarkingai aptverta didþiulë teritorija su taipogi tvarkingais varteliais, árengtas vandentiekis... Regis, tai tik pirmasis projekto, numatyto èia ágyvendinti, etapas. Taip parodyta pagarba mûsø kraðto þmonëms, iðëjusiems á Amþinybës tolius. Analogiðkai po truputá tvarkomos ir kaimo kapinaitës, senosios miesto kapinës. O naujosiose miesto, kai paþvelgi á aptvertus ir þole uþsëtus tolius, pagalvoji ilgam èia vietos uþteks. Bet kai pamatai, kaip greitai pildosi iki tol buvusi tuðèia erdvë... Na, bet gráþkime prie dirbanèiøjø kapinëse. Didþioji jø dalis tikrai ne palaidotøjø artimieji, tai samdomi þmonës, kurie aplinkai daþnai neturi jokiø sentimentø. Ir gerai. Bet su visais árankiais, priemonëmis, lentomis, gulsèiukais ir kt. daiktais susikraustyti ant jau sutvarkyto kapo (kuris yra ðalia to, kuris tvarkomas), ant jo prisëdus pietauti, atlikus darbus, uþ kuriuos juk kaþkas moka, palikti aplinkui stovinèius nuo plyteliø pjaustymo apdulkëjusius antkapius, pamatus, apðnerkðtà þolæ... Galø gale nuimtà velënà suveþti á kapines administruojanèios ámonës kruopðèiai priþiûrimà þolæ ir ten guzais palikti, kaip ir krûveles akmenø, nukarpytas spygliuoèiø ðakas... Kaip visa tai paaiðkinti?! Kai netoliese árengti aptvarai bioskaidþioms atliekoms, tiesa, jos akivaizdus liudytojas apie mûsø gebëjimus skirti, kas bioskaidþios atliekos, o kas ne (tai ironija), kai pastatyta visa eilë konteineriø atliekoms, kai pats darbø atlikëjas yra atsakingas uþ darbo metu susidariusiø statybos ar kitokiø atliekø paðalinimà. Uþ tai mokama, manau, kad uþsakovo pinigais juk viskas áskaièiuota. Kodël pastarasis dar turi raudonuoti prieð kaimyninius kapus priþiûrinèius þmones ir kratyti velënà, kad ji nekliûtø þolæ pjaunantiems mechanizmams? Kas galëtø atsakyti á tokius klausimus? Prieþastis aiðki abejingumas tam, kà palieki, kurá, sulaukus pastabos, lydi kvaila (atsipraðau) ðypsena. O prie iðkratytos velënos tuoj (neduokdie) rasis ir kitokiø atliekø. Toli ieðkot pavyzdþiø nereikia. Jeigu uþ tvoros vienas numetë þoliø kuokðtà, kitas pridës iðrautø gëliø liekanas, treèias atneð nudegusiø þvakiø likuèius, ketvirtas atvilks jau polietileno maiðà su ávairiomis ðiukðlëmis. Taip ir auga aká badanèios ávairiausiø atliekø, kurias dar daþnokai papildo ir atveþtosios galbût ið namø buitinës, krûvos, nors visai èia pat árengtos joms skirtos vietos... Ðtai á priemiesèio miðke esanèià aikðtelæ atsibodusias ar nustekentas iðrautas tujas (pilnà automobilio priekabà) atveþæs þmogus savo toká poelgá paaiðkino, kad Sodininkø bendrijos vadovas neleido jø sudeginti, tad teko veþt iðmesti... Kadai á tà paèià vietà buvo atveþtas ið tos paèios, matyt, bendrijos fotelis ir televizorius. Tikriausiai irgi tas pats vadovas neleido atliekomis atsikratyti vietoje? Gaila, nepasakë, kad Molëtuose yra atliekø surinkimo aikðtelë, o prie miesto, tiesa, vis dar be nurodomojo þenklo bioskaidþiø atliekø surinkimo vieta. Tik ar visur vadovus sustatysi? Tai tiek... Redaktorë PRENUMERUOKITE Vilná birþelio mënesiui! -1mën./ 3,90 Eur su pristatymu á namus. Karantino metu prenumerata vyksta nuotoliniu bûdu - susisiekite su savo laiðkininku arba skambinkite á redakcijà tel DRAUGAUKIME!

4 4 psl. Integrali pagalba slaugomiems ligoniams teikiama ir karantino metu Karantino metu Molëtø socialinës paramos centro paslaugø teikimas nenutrûko. Kaip sakë centro direktorë Jurgita Burbaitë, visos paslaugos teikiamos ir ðiuo sudëtingu laiku. Tai ir - pagalba á namus, asmeninio asistento, socialiniø ágûdþiø ugdymo, atvejo vadybos paslaugos. Taip pat teikiama ir labai reikalinga integralios pagalbos paslauga. Pasak Jurgitos Burbaitës, dël integralios pagalbos teikimo galima kreiptis visà laikà, ypaè tais atvejais, kai maksimaliai iðnaudojama galimybë naudotis ligoninës slaugos skyriaus paslaugomis, o mokamai naudotis ðia paslauga neturima finansiniø galimybiø. Parsiveþus á namus sunkø ligoná dël jo prieþiûros ir raginèiau kreiptis á Molëtø socialinës paramos skyriø, nes tiems ligoniams, kuriems nustatyta nuolatinë slauga arba pagalbos prieþiûros poreikis ið proto pusës, gali naudotis integralios pagalbos paslaugomis, kurios pagal poreiká teikiamos gali bûti ir penkias dienas per savaitæ. Uþmokestis uþ ðias paslaugas skaièiuojamas individualiai, taèiau nëra Balninkuose iðkilmës paminklinës lentos ðio kraðto didþiavyriams atidengimui Praëjusá antradiená, minint Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metá, Balninkuose atidengta paminklinë lenta su ðiuo kraðtu susijusiems Steigiamojo Seimo nariams Baliui Þygeliui ir Stanislovui Gruodþiui. Ið Balninkø valsèiaus Libertavos dvaro kilæs pedagogas, kooperatininkas Balys Þygelis tarpukario Lietuvoje buvo aktyvus Valstieèiø liaudininkø sàjungos narys, Spaudos fondo vadovas ir Lietuvos mokytojø profesinës sàjungos pirmininkas, Lietuviðkosios enciklopedijos leidimo iniciatorius, o Stanislovas Gruodis - Krikðèioniø demokratø bloko atstovas, Steigiamajame Seime atstovavæs Utenos rinkimø apygardai, vëliau - kunigas, teologas, Vytauto Didþiojo Universiteto profesorius, Kauno kunigø seminarijos rektorius, pokariu 25-erius metus kunigavæs Balninkø parapijoje. Kvieèia ir dràsina tikinèiuosius sugráþti á maldos namus Laikantis saugumo reikalavimø Molëtø ðv. apaðtalø Petro ir Povilo baþnyèioje ðv. Miðios jau aukojamos áprastu metu, kaip ir iki karantino. Molëtø parapijos klebonas monsinjoras Kæstutis Kazlauskas, jau kvieèiantis ir dràsinantis tikinèiuosius sugráþti á maldos namus, kalbëjo, kad ðv. Miðiose galima dalyvauti dëvint kaukæ, iðlaikant saugø atstumà baþnyèioje, taip pat erdviame ðventoriuje. Ðiuo metu Komunija priimama á rankas, o iðpaþintá atlikti jau galima klausykloje, - karantino suðvelninimus ðv. Miðiø metu paminëjo monsinjoras. Pasak klebono, kol karantinas, atidëtos, tai yra, nukeltos á vëlesná laikà ir geguþës 24 d. planuota Pirmosios Komunijos ðventë bei geguþës 31 d. - Sutvirtinimo sakramento teikimas. Iðkilmëse Balninkø Kaimynystës namø kieme skambëjo mokytojos Alës Aliðauskienës ir jos dukrø Emilijos ir Austëjos atliktos dainos, pasidþiaugti ir pasididþiuoti Balninkø didelis, o jeigu þmogaus pajamos menkos, tai jis tesiekia keletà eurø per mënesá. Pagal teikiamas paslaugas uþmokestis uþ vienà valandà gali bûti nuo 46 iki 96 centø. Norintieji gauti ðias paslaugas dël artimo þmogaus kvalifikuotos prieþiûros namuose gali kreiptis á socialinæ darbuotojà, atsakingà uþ integralios pagalbos teikimà Ievà Stasiûnienæ (tel. nr ), kuri suteiktø visà reikalingà informacijà, - kalbëjo Jurgita Burbaitë. Ðiuo metu integralios pagalbos paslauga teikiama 13 - ai asmenø. Beje, dël karantino Molëtø socialinës paramos centras kartu su partneriu - Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga nepradëjo teikti socialinio taksi paslaugos. Priminsime, kad ðià paslaugà ketinta pradëti teikti prieð karantino paskelbimà, taèiau pageidavusieji ja pasinaudoti neágalieji, paskelbus karantinà, pradëjo atsisakyti paslaugos, tad ji ir atidëta iki situacija stabilizuosis. Pasak Molëtø socialinës paramos centro direktorës, socialinio taksi paslauga bus teikiama 27 mënesius, nes projektas neatðauktas, o tik atidëta jo pradþia. Kalbëjo Jurgita Stalauskienë, o dainas atliko Alë, Emilija ir Austëja samiai apie Steigiamojo Seimo reikðmæ, svarbiausius darbus, jo nariø li- kraðto didþiavyriais, dalyvavusiais Lietuvos valstybës kûrimo pradþios darbuose kvietë kultûros vadybininkë ir edukatorë Jurgita Stalauskienë, iðkimus ir B. Þygelio bei S. Gruodþio asmenybes papasakojo Molëtø mero patarëjas Valentinas Stundys (iðsamià publikacijà, iðspausdinta praëjusios savaitës pradþioje, apie tai parengæs Vilniai ) atkreipæs dëmesá, kad juos Molëtai turi atrasti ið naujo, o balninkieèiai, kurie dar puikiai prisimena dvasininkà S. Gruodá, ëmësi graþios iniciatyvos ir nuo ðiolei visiems galës priminti ðiø didþiavyriø darbus ir veiklà. Atidengdami paminklinæ lentà, susirinkæ balninkieèiai ir sveèiai sugiedojo Tautinæ giesmæ, prisiminimais apie bendravimà su kun. S. Gruodþiu pasidalino buvusi mokytoja ir muziejininkë Danutë Grigienë. Pirmoji Dainiaus Labucko poezijos knygelë Uþburk mane taip vadinasi pirmoji Dainiaus Labucko poezijos knygelë, iðleista 100 egzemplioriø tiraþu UAB Utenos Indra leidyklojespaustuvëje. Dainius Labuckas molëtiðkis, gimæs 1967 metais. Autorius tik tiek tepasako apie save. Jam, matyt, to uþtenka, o nedidelis knygelës tiraþas sufleruoja, kad ji bus padovanota tik autoriaus bièiuliams, artimiesiems, ir tiems, matyt, kas ja susidomës. Artimai nebendraujant su ðiuo þmogumi, tik þinant, kad jo tëvai ðviesûs ir inteligentiðki þmonës, o jis pats taksi vairuotojas, vadinasi, nuolat bendraujantis su ávairiais þmonëmis, knygelë gali nustebinti jau vien tuo, kad pomëgis raðyti pavirto á knygelæ. Tiesà sakant, netikëtai sutiktas kelyje þmogus ir dovanojantis knygelæ jau yra staigmena. Ir nors kol kas naujai uþgimæs poetas nenori savæs afiðuoti ir kalbëtis spaudai, su paèiu vieðinimo faktu, nes jis jau yra pateiktas paties autoriaus ir spaustuvës, jis sutinka ir priduria, kad èia yra karantino vaisius, o knygelës virðelyje jo fotografuotas, greièiausiai, molëtiðkas peizaþas. Knygelë, matosi, iðleista skubotai, be redaktoriaus rankos... Taèiau tai, matyt, nebuvo labai svarbu paèiam autoriui, nuspëjant jo tikslà parodyti, padovanoti tam, kam reikia, galbût kaþkam kaþkà prisipaþinti, padëkoti... Kad ir kiek bûtø þmogui metø, poezijos temos yra amþinos meilë tëvynei, moteriai, motinai... Keièiasi metai, dienos, keièiasi nuotaikos ir eilëraðèiø ritmikos... Linksmoji lyrika putoja alaus spalva, o liûdnoji nebûtinai baigiasi romantiðka gaida... Juk autorius kai kuriuos eilëraðèius raðë bûdamas dvideðimties... Kaip futbolo varþybose be þiûrovø... Ðeðtadiená Vasaknose ávyko I upëtakiø gaudymo èempionatas, kuriame laikantis visø saugumo reikalavimø dalyvavo 45 þvejai ið Lietuvos ir Latvijos. Molëtø sportinës þûklës klubui atstovavo keturi þvejai - aukðèiausià devintà vietà uþëmæs Egidijus Kamarauskas, naujokas molëtiðkis Artûras Bartkus bei Sigitas Lukðta ir Gintautas Ðiukðèius, besidþiaugæ kuklesnëmis vietomis. Pasak Sigito, smagu, kad vis tik varþybos ávyko, taèiau nuotaika buvo keista. Manau, kad atmosfera buvo tokia pati kaip futbolo varþybose be þiûrovø, - kalbëjo Sigitas, pridûræs, kad vengiant kontaktø nebuvo tarpusavyje bendraujama, neliko tradicinës þuvienës. Kita vertus, tik interneto pagalba varþybose dalyvavo þvejai ið Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. - Kadangi upëtakiø gaudymo varþybos specifinës ir jos vyksta tik pavasará ir rudená, todël ar kitas etapas rudená ávyks, neþinia. Beje, noriu pasidþiaugti, kad Lietuvos spiningautojø lygai, priskiriamai profesionalams, leista surengti ðiemet trejas varþybas. Molëtø rajono savivaldybës administracija (ámonës kodas ) skelbiamø derybø bûdu perka 2 dviejø kambariø butus su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis ar vietinis ðildymas, karðtas vanduo) Molëtø mieste. Paraiðka pateikiama lietuviø kalba, uþklijuotame voke. Kandidatas paraiðkà pateikia pats arba atsiunèia paðtu iki 2020 m. birþelio 3 d. 10 val. adresu Molëtø rajono savivaldybës administracija, LT Molëtai, Vilniaus g. 44. Paraiðkoje reikia nurodyti: buto adresà, pateikti iðsamià informacijà apie buto bûklæ, pageidautinà kainà (áskaitant mokestá notarui uþ pirkimo pardavimo sutarties sudarymà), nurodyti turto apþiûrëjimo sàlygas, telefonà; pridëti dokumentus: nuosavybæ patvirtinanèiø dokumentø ir kadastriniø matavimø bylø kopijas, buto energinio naudingumo sertifikato kopijà, ágaliojimà, jei derybose dalyvaus ne turto savininkas. Ant voko turi bûti uþraðyta Skelbiamoms deryboms dël buto... pirkimo daliai. Tas pats kandidatas gali teikti pasiûlymà kelioms pirkimo dalims. REIKALAVIMAI: 1. perkamas socialinis bûstas turi bûti sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos ástatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR :2012 reikalavimus; 2. bute turi bûti árengti vandens, elektros, dujø apskaitos prietaisai; 3. buities ir santechnikos, patalpø ðildymo prietaisai ir kita áranga turi bûti techniðkai tvarkingi, veikianti ir kokybiðka; 4. butas turi bûti be iðoriniø defektø, nereikalaujantis remonto; 5. butui negali bûti uþdëtas areðtas; 6. neturi bûti ásiskolinimø uþ komunalines paslaugas; 7. ásipareigojimai kredito ástaigoms, susijæ su kredito lëðomis (valstybës parama) dël namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijø, turi bûti apmokëti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasiraðymo; 8. perkamo dviejø kambariø buto naudingas plotas negali bûti maþesnis kaip 35 kv. m ir negali bûti didesnis kaip 60 kv. m (naudingas plotas bendras gyvenamøjø kambariø ir kitø bûsto patalpø - virtuviø, sanitariniø mazgø, koridoriø, ámontuotø spintø, ðildomø lodþijø ir kitø ðildomø pagalbiniø patalpø - plotas. Á naudingàjá bûsto plotà neáskaitomas balkonø, terasø, rûsiø, neðildomø lodþijø plotas); 9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiðkai áregistruotais buto priklausiniais (rûsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamà buto ir patalpø padëtá. NEPERKAMAS BUTAS: 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, duðine); 2. árengtas pusrûsyje, palëpëje, neárengtas butas, poilsio pastate; 3. kurio energinio naudingumo klasë þemesnë kaip G; 4. kurio nusidëvëjimas virðija 60 procentø; 5. dël neapmokëtø ásipareigojimø uþ renovacijà. Komisijos posëdis, kuriame bus atplëðiami vokai su paraiðkomis, vyks 2020 m. birþelio 3 d. 11 val., Molëtai, Vilniaus g. 44, 418 kab. Informacija teikiama telefonu , , savivaldybës tinklapyje

5 Tarp kunigaikðèiø Giedraièiø pirmasis Lietuvos geologas Artëjant vasaros sezonui pasikeitimai prie apþvalgos bokðto ir paplûdimyje Dël karantino apribojus ir lankymàsi prie Mindûnø apþvalgos bokðto, jo prieigas atnaujinusiam rangovui Þiuko ámonei suskubus atlikti Originalûs lauko baldai prie apþvalgos bokðto Nauja pavësinë infrastruktûros baigiamuosius darbus, kuriø negalëta padaryti þiemà, dabar nauja erdvë jau laukia lankytojø... Kaip jau buvome raðæ, árengus pontoniná lieptà eþere, nuo apþvalgos bokðto aikðtelës link jo staèiu ðlaitu galima nusileisti patogiais laiptais, o prie bokðto lankytojø jau laukia ir dvi pavësinës bei originalus stalø ir suolø komplektas. Tai ne vienintelë erdvë, kuri prieð vasaros sezonà atnaujinta. Naujoviø yra ir Atnaujintas paplûdimys mieste Kad kunigaikðèiø Giedraièiø giminë Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje buvo viena garsiausiø giminiø, iðugdþiusiø nuo XIV a. iki ðiø dienø didþiulá bûrá ðviesuoliø, tarp kuriø pirmo ryðkumo þvaigþde ðvieèia palaimintasis Mykolas Giedraitis turbût niekas negalëtø ginèytis. Taèiau visai neseniai apie didþiø þmoniø bûrá ið ðios kunigaikðèiø giminës priminë vienas ávykis geologø bendruomenëje. Ðámet, minëdami Geologø dienà (paskutinis balandþio sekmadienis), jie nusprendë ásteigti Antano Giedraièio geologijos fondo garbës þenklà Auksiná geologo plaktukà. Kas gi tas kunigaikðtis Antanas Giedraitis ( )? Jis vienas ið ðios kunigaikðèiø giminës þymiø þmoniø trisdeðimtuko, pirmasis mokslininkas geologas, kalnakasybos inþinierius, gimæs ir augæs Lietuvoje, o mokslus baigæs Ðveicarijoje. Kaip teigia Geologijos ámoniø asociacijos prezidentas Saulius Gegieckas, Antanas Giedraitis tyrinëjo LDK teritorijoje didelá dëmesá skirdamas kvartero ir kreidos periodø nuoguloms. Vëliau tapo Rusijos geologijos komiteto bendradarbiu. Daug metø dirbo geologu Rytø Sibire, Turkestane, taèiau neatitrûko ir nuo savo gimtojo kraðto m. iðleido stambø veikalà, skirtà Lietuvos geologijos klausimams, o XX a. pradþioje gráþæs á Lietuvà vël vykdë èia geologinius tyrimus. Ir nors jo gimtinë yra Vilniaus apskrityje, Karvio dvare, ten, beje, ir palaidotas, taèiau pasidþiaugti galime ir mes, kaip ir kiti Lietuvos regionai, kuriuose yra gimæ ðios giminës palikuonys. Antano Giedraièio vardo geologijos fondà ákûrë garsûs Lietuvos geologai dar 1994 metais, o 2019 metais jie nusprendë ásteigti profesinio pasiþymëjimo garbës þenklà, kuriuo bûtø apdovanojami geologijos krypties pedagogai, mokslininkai, verslininkai uþ nuopelnus Lietuvos geologijai bei mokslo ir kultûros puoselëjimà. Ðiø metø vasario mënesá A. Giedraièio geologijos fondas buvo perduotas Geologijos ámoniø asociacijai, o ði, siekdama profesionalumo ir skaidrumo, sudarë fondo valdybà, pavesdama jai organizuoti Auksinio geologo plaktuko garbës þenklo apdovanojimø organizavimà. Tiesa, ðioje valdyboje yra ir mûsø kraðtietis, geologas Jonas Satkûnas. Molëtø miesto paplûdimyje, kur dar þiemà árengus terasà ant vandens, neseniai buvo valoma paplûdimio pakrantë, o paplûdimyje atveþtas ir paskleistas smëlio sluoksnis - belieka tik sulaukti palankiø orø ir dþiaugtis vasara Molëtuose. "Vilnies" informacija Ilgas pontoninis tiltas... á Baltuosius Lakajus PARENGTOS REKOMENDACIJOS MALDOS NAMAMS Sveikatos apsaugos ministerija, ðvelnëjant karantino sàlygoms, parengë rekomendacijas, kaip saugiai organizuoti bei lankytis religinëse apeigose. Visø pirma, rekomenduojama riboti dalyviø skaièiø bei uþtikrinti saugø atstumà tarp þmoniø. Be to, nerekomenduojama religinëse apeigose dalyvauti þmonëms, pri- Per apeigas baþnyèioje bûtina paisyti nustatytø reikalavimø atstumams tarp þmoniø, dëvëti kaukes klausantiems rizikos grupei: vyresniems nei 60 m., sergantiems lëtinëmis ligomis. Gerai matomoje vietoje reikia pakabinti rankø dezinfekcijai skirtà priemonæ. Visi vyresni nei 6 m. religiniø apeigø dalyviai privalo dëvëti nosá ir burnà dengianèias apsaugos priemones, iðskyrus kunigà, laikantá ðv. Miðias. Taip pat laikytis saugaus, ne maþesnio kaip 1-2 metrø, atstumo vienas nuo kito. Rekomenduojama ðv. Komunijà dalinti þmonëms á rankas. Taip pat yra nerekomenduojamos religinës apeigos, kuriø metu kunigas ar kitas dvasininkas turi tiesioginá fiziná kontaktà su daugiau nei vienos ðeimos asmenimis, pvz. teikiant Sutvirtinimo sakramentà. TRUMPAI MOKSLINËJE ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOJE - KRAÐTIETË. Lietuvos Respublikos kultûros ministro geguþës 15 d. ásakymu patvirtinta Mokslinës archeologijos komisijos sudëtis bei atnaujinta jos veikla. Trejiems metams patvirtinus Mokslinës archeologijos komisijos sudëtá, joje darbuosis ir kraðtietë dr. Elena Pranckënaitë, kurià á komisijà delegavo Klaipëdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. DUJØ NUOTËKIS. Ðeðtadiená ugniagesiø gelbëtojø pagalbos prireikë daugiabuèiame name Liepø gatvëje, Molëtuose. Viename ið butø pajutus dujø nuotëká, atvykæ ugniagesiai gelbëtojai uþsuko dujø èiaupà, iðvëdino patalpas bei informavo dujø tarnybà. PRIE DÛMTRAUKIO. Naktá ið ðeðtadienio á sekmadiená gaisras kilo gyvenamajame name sodø bendrijoje, kur pradëjo degti prie dûmtraukio esanti medinë perdanga ir siena. Laimei, kad naktá kilæs gaisras buvo laiku pastebëtas. DRÛTAI 5 psl. Molëtiðkiams ir seniûnijø gyventojamsvël gausa nemokamø paslaugø Treèius metus Molëtø rajone ágyvendinamas ESFA-V-416 veiksmø programos projektas "Kompleksiniø paslaugø ðeimai prieinamumo didinimas Molëtø rajono savivaldybëje". Nemokamos kompleksinës paslaugos teikiamos Molëtø rajono gyventojams, nepriklausomai nuo jø statuso visuomenëje, iðsilavinimo, profesijos, vaikø skaièiaus ðeimoje. Jeigu ðeima yra krizinëje situacijoje ir yra poreikis ágyti naujø þiniø, naujø gebëjimø, jeigu þmogus jauèiasi ðiame gyvenimo etape sutrikæs ir neþino, ko jis norëtø, kur jam eiti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, tuomet gali kreiptis ir gauti pagalbà Molëtø bendruomeniniuose ðeimos namuose. Karantino laikotarpiu rajono gyventojams buvo pasiûlytos paslaugos nuotoliniu bûdu, taèiau toks bûdas nebuvo priimtinas dalyviams dël ávairiø prieþasèiø. Pagrindine ið jø jie ávardino- noras gyvai kontaktuoti su pagalbà teikianèiais psichologais, socioedukatoriais, meno terapijos specialistais, kurie atvyksta ið Vilniaus ir Kauno. Ðiuo metu projekto veiklos "atgijo"- atvyks psichologai, lektoriai, bus vedamos konsultacijos bei mokymai. Specialistais rûpinasi projekto partneriai Balninkø VðÁ "Kaimynystës namai" ir VðÁ "Skudutiðkio akademija". Psichologë Ilona Nomeikienë ið Kauno pasidalino mintimis apie kompleksines paslaugas ðeimai Molëtuose. "Kiekvienà treèiadiená individualiai konsultuoju tëvus. Bandau sukurti saugià erdvæ, kurioje jie galëtø atvirai nagrinëti turimus bendravimo iððûkius ar konfliktus su vaikais: mokytis nustatyti taisykles ir nubrëþti ribas, kuriø vaikai turi laikytis, susipaþinti su vaikø emociniu pasauliu. Sveikintina, kad ðio projekto dëka ir paaugliai nelieka be dëmesio. Molëtø progimnazijoje, Molëtø vaikø savarankiðko gyvenimo namuose vedu paaugliø terapijos uþsiëmimus. Planuojamos dar dvi grupës Giedraièiø gimnazijoje. Grupës dëka sukuriamos "saugios laboratorijos" sàlygos, kuriose atsiskleidþia jø tarpusavio sàveikos. Èia galima saugiai iðjausti patirtus iðgyvenimus, suprasti savo ir kitø jausmus, bendrauti, klysti, atrasti. Dþiugu, nes stebiu, kaip palaipsniui gerëja tarpusavio bendravimo santykiai, lavëja gebëjimai suprasti ir uþjausti vienas kità. Ðiø grupiø teigiamà poveiká atspindi ir mokytojø bei ugdymo ástaigø vadovø atsiliepimai. Pedagogai pastebi pagerëjusá bendrà mokiniø klasiø psichologiná klimatà, dþiaugiasi lengvesniu kontaktu su sudëtingesnio elgesio vaikais, pastebi vaikø tarpusavio komunikavimo ágûdþius". Psichologë Laima Matutienë ið Vilniaus taip pat treèiadieniais individualiai konsultuoja suaugusiuosius, patirianèius emocinius sunkumus. Ðeima ávairiais savo gyvenimo laikotarpiais atsiduria paèiose netikëèiausiose situacijose, t.y. vaiko gimimas, auginimas, auklëjimas, artimøjø netektys, sunkios ligos, pokyèiai darbo rinkoje ir tai veikia nuotaikà, bendrà fizinæ sveikatà, todël bûtina iðsiðnekëti, "iðventiliuoti" savo skausmus ir nerimà. Psichologë mano, kad Molëtø rajono gyventojai - sàmoningi þmonës, kurie ryþtasi kreiptis pagalbos á specialistus ir taip uþkirsti kelià didesnëms problemoms, kol sunkumai neásisenëja. Pagalba ðeimoms teikiama intensyviai: vyksta ne tik individualios psichologø konsultacijos, bet ir vedami mokymai grupëse. Tæsiami socialinio ir emocinio ugdymo uþsiëmimai, kuriuose socioedukatorë ið Vilniaus padës atrasti "raktà" á savæs paþinimà, sutarimà su ðeimos narais ir ásiklausimà, asmens saviraiðkos bûdus. Ekonominiø ágûdþiø ugdymo uþsiëmimuose dalyviai mokysis ðeimos biudþeto planavimo, taupymo pradmenø, ágys þiniø bûsto pirkimo klausimais, susipaþins su ðeimos gyvenimà átakojanèiais teisës aktais. Planuojamos mobilios Ðeimos sietyno klubinës veiklos Molëtø mieste ir seniûnijose. Ðeimø sietynas - tai bendravimo ir bendradarbiavimo bûdas, jungiantis ðeimas ir asmenis, kuriems rûpi gyventi geriau. Tai praktika, kurios metu liudijamos ðeimos vertybës ir tradicijos, aktualizuojamos ðventës ir paproèiai, skatinama kûrybinë raiðka, savanorystë, bendruomeniðkumas, ugdomi ðeimos biudþeto planavimo ágûdþiai. Projekto metu, esant poreikiui, teikiama nemokama vaikø prieþiûros paslauga, kol tëveliai dalyvauja uþsiëmimuose. Kvieèiame seniûnijas, mokyklas ir kitas bendruomenes pasirûpinti savo nariais, pasikviesti psichologus, lektorius, organizuojant socialines paslaugas ðeimoms kuo arèiau jø gyvenamøjø vietø. Mieli molëtiðkiai ir rajono gyventojai, jeigu jauèiate, kad jums ar ðeimos nariams reikia pagalbos, patys þenkite pirmàjá þingsná ir kreipkitës á Molëtø rajono bendruomeninius ðeimos namus adresu: Smilgø g. 4 (3 aukðtas), Molëtai ar pasiteirauti tel. Nr. tel.: , el. paðtu: Janina SIMINKEVIÈIENË, Molëtø rajono bendruomeniniø ðeimos namø koordinatorë DËL PADEGIMO IKITEISMINIS TYRIMAS SUSTABDYTAS Vasario 14 dienà Antakalnio kaime (Joniðkio s.) apie 2 val. nakties kilo gaisras ÞÛB "Þaugëdai" ûkio paskirties pastate. Gaisro metu sudegë jo stogas, viduje sukrauti ðieno rulonai, malkos, taip pat - dalis ðalia esanèio mûrinio pastato perdangos, dalis sandëliuojamø ðieno rulonø. Ið viso abiejuose pastatuose sudegë apie 400 ðiaudø rulonø. Átariant, jog pastatas buvo padegtas, buvo pradëtas ikiteisminis tyrimas. Kaip informavo baudþiamàjà bylà dël padegimo kuruojantis Panevëþio apygardos prokuratûros Utenos apylinkës (Molëtai) prokuroras Gintaras Èekuolis, geguþës 18 dienà priimtas sprendimas ikiteisminá tyrimà ðioje byloje sustabdyti, nes priimtomis priemonëmis nepavyko nustatyti kaltininko. Jeigu gyventojai turi ðio nusikaltimo tyrimui reikðmingos informacijos, padësianèios atskleisti ðio nusikaltimo vykdytojus, praðoma apie tai praneðti bylà kuruojanèiam prokurorui Gintarui Èekuoliui (tel. nr ). Anonimiðkumas garantuojamas."vilnies" informacija

6 6 psl. Televizijos programa PENKTADIENIS Geguþës 22 d. LTV 06:02 Laba rytas, Lietuva 09:00 Dþesika Fleèer 09:50 Miuncheno kriminalinë policija 10:35 Komisaras Reksas 11:30 Kas ir kodël? 12:00 LRT pamokëlës. 13:00 Ádomiosios pamokos tiesiogiai. 13:58 Loterija Keno Loto 14:00 Þinios. 14:20 Laba diena, Lietuva 16:30 Ðoka Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Visi kalba. 19:30 Beatos virtuvë. 20:25 Loterija Keno Loto. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Auksinis protas. 22:50 Negarbingi ðunsnukiai LNK 06:00 Ið ðirdies á ðirdá 07:30 Tomas ir Dþeris 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 10:00 Rosenheimo policija 11:00 Meilë gydo 11:30 Bûrëja 13:30 Turtuolë varguolë 14:30 Naðlaitës 15:30 Laukinis miestas 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 18:30 Þinios 19:30 KK2 penktadienis 21:00 Hju Glaso legenda 00:00 Iðvarymas 2 TV3 06:25 Kerðytojø komanda 06:55 Èipas ir Deilas skuba á pagalbà 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Farai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Nuo likimo nepabëgsi 12:00 Tikroji þvaigþdë 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Kung Fu Panda 21:15 Divergentë 00:05 Amitivilio siaubas. Pabudimas BTV 06:25 CSI. Majamis 07:20 Mano virtuvë geriausia 08:35 Suduþusiø þibintø gatvës 09:35 Pëdsakas 10:35 Kobra 11 11:35 Paskutinis laivas 12:35 Nusivylusios namø ðeimininkës 13:35 Mano virtuvë geriausia 14:55 Suduþusiø þibintø gatvës 16:00 Pëdsakas 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 CSI. Majamis 19:30 Amerikietiðkos imtynës 21:30 Rokis 3 23:35 Mirties angelas TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Kobra 11 08:30 Simpsonai 09:00 Statybø gidas 09:30 X mutantai 10:30 Simpsonai 11:30 Topmodeliai 13:30 Mikë 14:30 Saða ir Tania 15:00 Kobra 11 16:00 CSI kriminalistai 17:00 Univeras 18:00 Mikë 19:00 Svotai 21:00 Þinios 22:00 Legenda apie Heraklá 23:55 Kolumbiana TV1 06:50 Tëvas Motiejus 08:00 Dvi ðirdys 10:00 Akloji 12:15 Marija Vern 13:20 Visa menanti 14:20 Nina 15:30 Sugráþimas á salà 16:40 Bûk su manim 17:40 Balta - meilës spalva 18:45 Nina 19:55 Sugráþimas á salà 21:00 Kol mes gyvi 23:20 Tiltas Lietuvos ryto TV 05:20 Nauja diena 07:00 Lietuva tiesiogiai 07:30 Skyrybos 08:30 Vieno nusikaltimo istorija 09:30 Vyriausybës spaudos konferencija 10:00 Nauja diena 12:00 TV parduotuvë 12:15 Tiek þiniø 12:30 Lietuva tiesiogiai 13:00 Nauja diena 15:00 Mentø karai: Kijevas. Sugráþimas 16:00 Reporteris 16:30 Nauja diena 17:00 Kelrodë þvaigþdë 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo istorija 19:30 Baltijos kelias 20:00 Reporteris 21:00 Moterø daktaras 22:00 Nauja diena 22:30 Reporteris 23:00 Buðido ringas. 23:30 Kitoks pokalbis su Edvardu Þièkumi. TV8 06:25 Kà pasakë Kakë Makë? 06:55 Dovana silpniausiam 07:05 Reksas 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Iðradëjas Rastis 08:00 Reindþeris Robas 08:30 Sunkveþimiø miestelis 09:00 Pasaulis pagal moteris 10:00 Likimo karuselë 11:00 Lemties vingiai 12:10 Saulëta meilë 14:00 Moterys meluoja geriau 15:00 Aistros kaina 16:00 Likimo karuselë 17:00 Lemties vingiai 18:00 Mama 20:00 Kiðkis pagyrûnas 20:20 Karaliðki þaidimai 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Valgyk, þaisk, mylëk 22:50 Mama ÐEÐTADIENIS Geguþës 23 d. LTV 06:05 Daiktø istorijos. 07:00 Proto dþiunglës. 07:30 Po pamokø. 07:40 Mokytojas Keisas stovyklauja 09:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 Pasaulio dokumentika. 13:30 Klausimëlis. 13:50 Dþesika Fleèer 15:28 Loterija Keno Loto. 15:30 Þinios. 15:45 Sveikinimø koncertas. 17:30 Þinios. 18:00 Langas á valdþià. 18:30 Vakaras su Edita 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos Keno Loto ir Jëga. 20:30 Panorama 21:00 Dainuokim kartu! 22:50 Aukðta klasë 2 LNK 06:50 Tomas ir Dþeris 07:20 Saugokis meðkinø 07:50 Ogis ir tarakonai 08:10 Neramûs ir triukðmingi 08:35 Tomo ir Dþerio ðou 09:00 Obuolys ir Svogûnas 09:30 Bunikula 09:55 Voveriø maiðtas 11:35 Ðnipø vaikuèiai 13:20 Prezidento duktë 15:30 Pasivaikðèiojimas 17:55 Gyvûnø pasaulis 18:30 Þinios 19:30 Monstrø vieðbutis 21:15 Pasodinsiu savo EKS 23:30 Pirmieji metai. Pasitikime protëvius! TV3 06:30 Anèiukø istorijos 07:00 Galingieji reindþeriai. 07:30 Supermergaitës 08:00 Anèiukø istorijos 09:00 Skaniai ir paprastai 09:30 Tëvø darþelis 10:00 Bûk sveikas! 10:30 Penkiø þvaigþduèiø bûstas 11:00 Magiðkoji nosis 13:25 Paveldëtojai 15:40 Havajai 16:45 Ekstrasensø mûðis 18:30 TV3 þinios 19:25 Eurojackpot 19:30 galvok 21:00 Marsietis 23:55 Riba BTV 06:00 Prièiupom! 07:30 Kvapø detektyvas 08:30 Prièiupom! 09:00 Sveikatos kodas 10:00 Varom! 10:30 Kuprotieji banginiai 11:30 Spec. bûrys. Iðlieka stipriausi 12:35 Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal 13:35 Reali mistika 14:40 Ekstrasensø mûðis 17:20 Amþiaus nusikaltimai 18:20 Kvapø detektyvas 19:30 Lietuvos balsas 21:45 Ðioje ðalyje nëra vietos senukams 00:10 Nekviesti sveèiai TV6 06:30 Taikinys 07:30 Jukono vyrai 08:30 Simpsonai 09:00 Þûklë laukinëje gamtoje 09:30 Statybø gidas 10:00 Autopilotas 10:30 Lietuvos mokyklø þaidynës 11:00 Prakeikti 12:00 Taikinys 13:00 Galapagai 14:00 Iðlikimas 15:00 Ledo kelias 16:00 Jukono vyrai 17:00 Sandëliø karai 18:00 Ekspedicija su Stevu Backshallu 19:05 Amerikos talentai 21:00 Þinios 22:00 Persijos princas. Laiko smiltys TV1 06:00 Akloji 07:30 Pasisvëræ ir laimingi 08:30 Daktaras Ozas. 09:30 Tëvas Motiejus 10:50 Merës meilë virtuvei 11:50 Kai norisi þalumos 12:25 Kai norisi þalumos 13:00 Akloji 14:45 Anos Olson receptai 15:45 Ðirdele mano 17:45 Uþdrausto miesto intrigos 18:50 Akloji 19:50 Bûrëja 21:00 Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Juodi laikai 22:55 Ásimylëti per dvi savaites Lietuvos ryto TV 07:00 Brangioji, að perskambinsiu 07:20 TV Europa pristato. Vyrø ðeðëlyje 07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu Þièkumi 09:00 Buðido ringas. 09:30 Krepðinio pasaulyje 10:00 Vantos lapas. 10:30 Baltijos kelias 11:00 Gyvenimas 12:00 Kelrodë þvaigþdë 14:00 Dvaro rûmai 15:00 Laikykitës ten 16:00 Þinios 16:30 Pinigø karta 16:50 Maþos Mûsø Pergalës 17:00 Skyrybos 18:00 Þinios 18:30 TV Europa pristato. Vyrø ðeðëlyje 19:00 Ginkluota meilë 20:00 Þinios 20:30 Gluchariovas 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten. 00:00 Ginkluota meilë TV8 06:30 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 07:00 Beibleidø spurtas 07:30 Kempiniukas Plaèiakelnis 08:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 09:00 Taisiukai 09:30 Maþøjø gyvûnëliø krautuvë 10:00 Sunkveþimiø miestelis 11:00 Kiðkis pagyrûnas 11:20 Karaliðki þaidimai 11:35 Reksas 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Iðradëjas Rastis 13:00 Reindþeris Robas 14:00 Kempiniukas Plaèiakelnis 15:00 Tavo augintinis 15:30 Virtuvës istorijos 16:00 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 16:30 Superðokëjai 18:05 Auroros Tygarden detektyvai. Slëpynës 20:00 Bebrai seka pëdsakais 20:15 Uoste 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Midsomerio þmogþudystës 22:55 Valgyk, þaisk, mylëk SEKMADIENIS Geguþës 24 d. LTV 06:05 Gyvenimo spalvos 07:00 Ðventadienio mintys. 07:30 Klausimëlis. 08:00 Á sveikatà! 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Raudonkepuraitë 10:00 Gustavo enciklopedija. 10:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. 11:30 Mûsø gyvûnai. 12:00 Europos tyrai 12:55 Pasaulio dokumentika. 13:45 Puaro 15:28 Loterija Keno Loto. 15:30 Þinios. 15:45 Istorijos detektyvai. 16:35 Pasaulio puodai. 17:30 Þinios. 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitë. 20:25 Loterijos Keno Loto ir Jëga. 20:30 Panorama 21:00 Savaitë su Dviraèio þiniomis. 21:30 Bloga mergaitë. 22:30 Að, tu ir Diupri LNK 07:10 Tomas ir Dþeris 07:40 Saugokis meðkinø 07:55 Saugokis meðkinø 08:10 Ogis ir tarakonai 08:30 Neramûs ir triukðmingi 08:55 Tomo ir Dþerio ðou 09:20 Obuolys ir Svogûnas 09:50 Bunikula 10:15 Burbuliai. Deþavu 12:00 Meðkiukas Jogis 13:40 Agentas Kodis Benksas 15:45 Tikras vyras 17:30 Teleloto 18:30 Þinios 19:30 Smurfai. Pamirðtas kaimelis 21:20 Ðalta dienos ðviesa 23:10 Trise valtimi. Gamtos ðauksmas TV3 07:00 Galingieji reindþeriai. Þvëries galia 07:30 Supermergaitës 08:00 Anèiukø istorijos 08:30 Svajoniø ûkis 09:00 La Maistas 10:00 Pasaulis pagal moteris 11:00 Svajoniø sodai 12:00 Sindbadas. Septyniø audrø piratai 13:30 Karalius Strazdabarzdis 15:40 Meilës laþybos 17:25 Tai mes 18:30 TV3 þinios 19:30 Lietuvos talentai. Supervaikai. 22:00 Angelo apgultis BTV 06:30 Galiûnai. 07:30 Kvapø detektyvas 08:30 Tauro ragas 09:00 Tarptautinis galiûnø turnyras 10:00 Varom! 10:30 Bero Grilso kelionës po Britanijà 11:30 Spec. bûrys. Iðlieka stipriausi 12:35 Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal 13:35 Reali mistika 14:40 Ekstrasensø mûðis 17:20 Amþiaus nusikaltimai 18:20 Kvapø detektyvas 19:30 Tai galëjo nutikti ir tau 21:35 Narkotikø prekeiviai 22:40 Karo vilkai. 23:40 Ðioje ðalyje nëra vietos senukams TV6 06:30 Taikinys 07:30 Jukono vyrai 08:30 Simpsonai 09:00 Gyvûnø manija 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Praeities þvalgas 10:30 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 11:00 Prakeikti 12:00 Taikinys 13:00 Þydrosios planetos stebuklai 14:00 Iðlikimas 15:00 Ledo kelias 16:00 Jukono vyrai 17:00 Sandëliø karai 18:00 Ekspedicija su Stevu Backshallu 19:05 Amerikos talentai. Èempionai 21:00 Þinios 22:00 Deðimt su puse balo. Apokalipsë TV1 06:00 Akloji 07:30 Pasisvëræ ir laimingi 08:30 Daktaras Ozas. 09:30 Tëvas Motiejus 10:50 Merës meilë virtuvei 11:50 Kai norisi þalumos 13:00 Sveikinimai 15:45 Ðirdele mano 17:45 Uþdrausto miesto intrigos 18:50 Akloji 19:50 Bûrëja 21:00 Paþadas 23:40 Viskis, tango, fokstrotas Lietuvos ryto TV 07:00 Gluchariovas 08:00 Baltijos kelias 08:30 Kaimo akademija 09:00 Laikykitës ten su Andriumi Tapinu. 10:00 Ðiandien kimba 11:00 Pinigø karta 11:20 Maþos Mûsø Pergalës 11:30 Jûreivio keliai Krepðinio uoste. 12:00 Kelrodë þvaigþdë 13:00 Kelrodë þvaigþdë 14:00 Dvaro rûmai 15:00 Laikykitës ten 16:00 Þinios 16:30 24/7. 17:30 Nauja diena 18:00 Þinios 18:30 TV Europa pristato. Vyrø ðeðëlyje 19:00 Ginkluota meilë 20:00 Þinios 20:30 Oponentai 21:30 24/7. 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten. 00:00 Ginkluota meilë TV8 06:30 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 07:00 Beibleidø spurtas 07:30 Kempiniukas Plaèiakelnis 08:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 09:00 Taisiukai 09:30 Maþøjø gyvûnëliø krautuvë 10:00 Sunkveþimiø miestelis 11:00 Bebrai seka pëdsakais 11:15 Uoste 11:35 Reksas 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Iðradëjas Rastis 13:00 Reindþeris Robas 14:00 Kempiniukas Plaèiakelnis 15:00 Sveikatos medis 16:00 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 16:30 Superðokëjai 18:05 Ryto ðou paslaptys. Nuþudymas meniu 20:00 Broliai Liu 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Vasara Marakeðe 22:55 Midsomerio þmogþudystës PIRMADIENIS Geguþës 25 d. LTV 06:02 Labas rytas, Lietuva 09:00 Dþesika Fleèer 09:50 Miuncheno kriminalinë policija 10:35 Komisaras Reksas 11:30 TV þaidimas "Kas ir kodël?" 12:00 LRT pamokëlës 13:00 Ádomiosios pamokos tiesiogiai 13:58 Loterija "Keno Loto" 14:00 Þinios. 14:20 Laba diena, Lietuva 16:30 Ðoka Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 TV þaidimas "Kas ir kodël?" 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Vartotojø kontrolë 20:25 Loterija "Keno Loto" 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 LRT forumas 22:30 Dviraèio þinios 23:00 Kostiumuotieji 23:45 Komisaras Reksas LNK 06:00 "Ið ðirdies á ðirdá" 07:30 "Tomas ir Dþeris" 08:00 "Volkeris, Teksaso reindþeris" 10:00 "Rosenheimo policija" 11:00 KK2 penktadienis 12:10 "Bûrëja" 13:30 "Turtuolë varguolë" 14:30 "Naðlaitës" 15:30 "Laukinis miestas" 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 "Stebuklas" 18:30 Þinios. 19:30 KK2. 20:00 Nuo... Iki... 21:00 "Atsargiai - moterys!" 21:30 Þinios. 22:28 Telefoninë loterija :30 Þaibiðkas kerðtas TV 3 06:25 Kerðytojø komanda 06:55 Èipas ir Deilas skuba á pagalbà 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Svajoniø sodai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Nuo likimo nepabëgsi 12:00 Tikroji þvaigþdë 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 #IðNamø 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Paðalintieji 23:50 Kaulai BTV 06:25 "CSI. Majamis" 07:20 "Mano virtuvë geriausia" 08:35 "Suduþusiø þibintø gatvës" 09:35 "Pëdsakas" 10:35 "Kobra 11" 11:35 "Reali mistika" 12:35 "Nusivylusios namø ðeimininkës" 13:35 "Mano virtuvë geriausia" 14:55 "Suduþusiø þibintø gatvës" 16:00 "Pëdsakas" 17:00 Info diena. 17:30 "Kobra 11" 18:30 "CSI. Majamis" 19:30 "Paskutinis laivas" 20:30 "Prièiupom!" 21:00 Didysis meistras 23:25 Tai galëjo nutikti ir tau TV 6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Kobra 11 08:30 Simpsonai 09:00 Autopilotas 09:30 X mutantai 10:30 Simpsonai 11:30 Topmodeliai 13:30 Mikë 14:30 Saða ir Tania 15:00 Kobra 11 16:00 CSI kriminalistai 17:00 Univeras 18:00 Mikë 19:00 Svotai 20:00 Paðëlæs policininkas 21:00 Kelnëse dar ne senelis 23:05 Transformacija TV 1 07:00 "Tëvas Motiejus" 08:10 "Dvi ðirdys" 10:10 "Akloji" 12:30 "Marija Vern" 13:30 "Visa menanti" 14:30 "Nina" 15:40 "Sugráþimas á salà" 16:40 "Bûk su manim" 17:40 "Balta - meilës spalva" 18:45 "Nina" 19:55 "Sugráþimas á salà" 21:00 Pasiþadëjæs kitai 23:15 "Garbës reikalas" Lietuvos ryto TV 07:00 Nauja diena 07:30 Kitoks pokalbis su Edvardu Þièkumi 08:30 Vieno nusikaltimo istorija 09:30 Vyriausybës spaudos konferencija 10:00 Pinigø karta 10:30 Kaimo akademija 11:00 24/7 12:15 Tiek þiniø 12:30 Nauja diena 15:00 Mentø karai: Kijevas 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Kelrodë þvaigþdë 18:00 Reporteris 18:30 24/7 19:30 Lietuva tiesiogiai 20:00 Reporteris 21:00 Laikykitës ten su Andriumi Tapinu 22:00 Lietuva tiesiogiai 22:30 Reporteris 23:30 Kitoks pokalbis su Edvardu TV 8 06:30 Broliai Liu 07:05 Reksas 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 08:00 Maþøjø gyvûnëliø krautuvë 09:00 Tëvø darþelis 09:30 Bûk sveikas! 10:00 Likimo karuselë 11:00 Lemties vingiai 12:05 Vasara Marakeðe 14:00 Moterys meluoja geriau 15:00 Aistros kaina 16:00 Likimo karuselë 17:00 Lemties vingiai 18:00 Mama 20:00 Katës namai 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Broliukas 22:55 Mama

7 7 psl. PAÐARAI, GRÛDAI, PAPILDAI. Sveriami ávairiais kiekiais. Mus rasite Nnaujajame Molëtø turguje, Sakalo g.3, Molëtai. Paviljono Nr. 19. Tel Informuoju, þemës sklypø, esanèiø Motiejûnø k., Alantos sen., Molëtø r., kad.nr.6201/0003:371, kad. Nr.6201/0003:405 paveldëtojus ar kitus suinteresuotus asmenis, kad val. vyks gretimo þemës sklypo kad.nr.6201/0003:9 ribø þenklinimas. Dël papildomos informacijos kreiptis á matininkæ Vaidà Kamarauskienæ (2M-M-1546). Tel.nr , Statybininkø g. 8, Molëtai, el.p.: 1 kv.cm- 0,40Eur + PVM Bendradarbiaukime! Laikraðtis Molëtø kraðtui S. Nëries g.16, Molëtai LT33140 Informuojame, kad ðiuo metu yra atliekami þemës sklypo projektinis Nr. 8274/0004:856, esanèio Vorënø k., Suginèiø sen., Molëtø r. sav., kadastriniai matavimai. Besiribojanèio þemës sklypo kadastrinis Nr. 8274/ 0004:69, priklausanèio mirusiam savininkui Antanui Semplinskui, turtiniø teisiø paveldëtojus praðome kreiptis darbo dienomis á A. Mackaus individualios ámonës buveinæ, esanèià Anykðèiø r. sav., Skiemoniø sen.,voversiø k., Voversiø g. 30, dël bendros sklypo ribos suderinimo per 10 dienø nuo ðio skelbimo pavieðinimo. Telefonas pasiteirauti: Skausmo ir liûdesio valandà nuoðirdþiai uþjauèiame Vandà Paðkevièienæ dël mylimos mamytës mirties. R. Vitkevièius, M. A. Maliuginai, A. V. Lesnikauskai, D. V. Kuèejevai, J. P. Ðukiai, N. P. Ðukiai, O. J. Matuliauskai Dël vyro mirties nuoðirdþiai uþjauèiame TS-LKD Molëtø skyriaus naræ Nijolæ Navikienæ. TS - LKD Molëtø skyrius Mirtis nepaiso nei laiko, nei troðkimø, nei aðarø. Ji ateina ir pasiima brangiausià þmogø. Skaudþios netekties valandà mirus VACLOVUI ANDRIÛNUI, reiðkiame uþuojautà þmonai ir artimiesiems. J. F. Gerasimovai Telydi paguoda ir dvasios stiprybë ðià sunkià netekties valandà. Dël VACLOVO ANDRIÛNO mirties nuoðirdþiai uþjauèiame þmonà Èeslovà. E. B. Laurinavièienë, D. H. Bacenskai Skaudu reikðti uþuojautà ir guosti Birutæ Petronienæ dël ankstyvos brolio KÆSTUÈIO mirties. Liûdime kartu. Kaimynai: J. Ðulskienë, K. Vaikðnorienë, A. S. Steponënai, A. J. Ðerepëkos, B. Bimbirienë, O. A. Pivorai Miela Nijole, nuoðirdþiai uþjauèiu dël vyro VACLOVO mirties. B. Giraitienë Nuoðirdþiai uþjauèiame Èeslovà Andriûnienæ dël vyro mirties. Molëtø rajono vartotojø kooperatyvas Dëkoju visiems, kurie padëjo palydëti á paskutinæ kelionæ po sunkios ligos mirusá KÆSTUTÁ VILDÞIÛNÀ. Jûsø atjauta, pagalba ir dosnumas apmalðino liûdesá ir skausmà. Nijolë Navikienë REDAKTORË KORESPONDENTAI: Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. EKSKAVATORIAUS- KRAUTU- VO NUOMA. Tel Nuotekø valymo árenginiai "Traidenis", "August", "Feliksnavis", "Ðvaistë", "Solido". Nuotekø talpos. Montavimas. Servisas. Konsultacijos. Tel ATIDUODAME BETONO STUL- PUS: 3 stulpai po 9 m, 1 stulpas m. Tel , Molëtø miestas Jolanta VALENTINAVIÈIENË Tel.: , ; VIDAUS DAÞYMO IR TAPETAVIMO DARBAI. Tel GRÆÞIAME GRÆÞINIUS VANDENIUI. Tel MINI EKSKAVATORIAUS DARBAI. MINI SAVIVARÈIO PASLAUGOS. Tel PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVARKOME aplinkà, miðkà, pakrantes. Tel Vandens græþinukai iki m gylio. Pageidaujant sumontuojame vandens tiekimo sistemà arba vandens kolonëlæ. Tel REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas ATLIEKAME PAMATØ BETONAVIMO DARBUS. Tel Plastikiniø langø ir durø gamyba, montavimas, reguliavimas, stiklo paketø keitimas, pogarantinis aptarnavimas. Tinkleliø nuo vabzdþiø gamyba. Tel Kasame, valome, giliname ðulinius. Randame vandens gyslà. Tel Galingu motobloku mini traktoriumi atlieku visus þemës ûkio darbus (frezuoju, ariu, kaupiu vagas) sodø bendrijose ir pavieniams asmenims. Tel Karkasiniø pastatø, pirèiø, pavësiniø, terasø statyba. Stogø darbai. Pristatomø kaminø ir ádëklø montavimas. Ilgametë darbo patirtis. Tel Stogø dengimas, terasø montavimas, karkasiniø pastatø statyba, plyteliø klijavimas ir kiti darbai ið apdailinës medienos. Tel ATIDUODAME STATYBINÁ LAU- ÞÀ. Atveþame nemokamai. Tel Stogø dengimas ir renovacija, karkasiniø namø statyba, terasø árengimas, tvoros, vidaus ir iðorës apdaila, trinkeliø klojimas, staliaus darbai. Tel , Algirdas ATLIEKAME STATYBOS IR REMONTO DARBUS. Tel.: , Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2200 egz. PARDUODA Parduodu grikius. Tel Parduodu 2,4 ha þemës ûkio paskirties sklypà Geèioniø k. Kaina Tel Parduoda juodmargæ telyèià (apsëklinta, 1,4 m.) Tel PARDUODAME akmens anglá (plautà, fasuotà ir ne), medþio granules, briketus. Galime atveþti ávairiais kiekiais. Tel , Molëtai Parduodu Giedraièiø k.v. 0,47 ha þemës (kad. Nr. 6227/0004:258) ir 0,26 ha þemës (kad. Nr. 6227/ 0004:51) ir ûkiná pastatà, yra vanduo, trifazë elektra. Tel PARDUODA berþines diles (sausos, 1 m 3). Tel Parduoda presà deðroms, grûdø malûnà, galingà vandens siurblá (10 t per 30 min.).tel Parduodu T-25 dalimis, T-40 variklá (kaina-280 ), priekiná tiltà, traktoriø T-40A (1987m, kaina ), lenkiðkà purkðtuvà. Tel REIKALINGA Medienos apdirbimo ámonei UAB Medinis Pasaulis (Toliejai, 7 km nuo Molëtø) reikalingi frezavimo stakliø operatoriai. Atlyginimas á rankas. Tel Reikalingas þmogus priþiûrëti 12 karviø. Apgyvendinsiu 3 kambariø bute. Tel Reikalingas ilgastrëlio ekskavatoriaus operatorius. Tel UAB,,Lelija " Molëtø siuvimo ámonei reikalingas elektrikas. Tel Darbui sodyboje IEÐKOME DARBUOTOJØ: valytojø, virëjø, padavëjø. Tel REIKALINGI BRAÐKIØ SKYNË- JAI. Kreiptis tel NUOMA Ûkininkas iðsinuomotø þemës ûkio paskirties þemæ Molëtø r. Tel Ûkininkas ieðko iðsinuomoti þemës ûkio paskirties þemës Suginèiø s., Molëtø r. (1 ha kaina ). Tel IÐSINUOMOÈIAU þemës ûkio paskirties þemæ Molëtø r. Domina ávairûs variantai. Tel IÐNUOMOJAMAS 1 kambario butas renovuotame name Liepø g., Molëtuose. Tel Molëtø Vilnis SKELBIMØ SKYRIUS: reklama nuotoliniu bûdu - Jolanta ÞIEMELIENË - tel.: VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339,

8 8 psl. PERKA SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: AUTOMOBILIØ SUPIRKIMAS Á KAZACHSTANÀ. Tel Brangiausiai Lietuvoje miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemes, sodybas. Tel BRANGIAI PERKA AU- TOMOBILIUS. Visø markiø, gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Mokame nuo 100 iki Atsiskaitome grynais. Utilizuojame. Dirbame be iðeiginiø. Tel Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel Pirksiu skubiai sodybà ar namà. Gali bûti su þeme, miðku, kaime, mieste. Þinantys siûlykite, atsilyginsiu uþ informacijà. Tel UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel Ámonë brangiai perka galvijus, atsiskaito ið karto. Iðsiveþame. Tel.: , Individuali ámonë PERKA arklius, telyèias - 1,40, karves - 1,30, bulius - 1,60. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , R. Liuþino ámonë superka karves, bulius, telyèias. Moka priedus. Atsiskaito ið karto. Tel Superkame automobilius -vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Pirksiu 1,2, 3, 4 kambariø butà. Gali bûti suremontuoti ar netvarkingi. Siûlykite ávairius variantus. Tel Pirksiu skubiai miðkà ar þemæ (pasaulinëmis kainomis). Siûlykite ávairius variantus. Tel Superkame menkaverèius krûmynus ið apleistø pievø nuo 1 ha, sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas ið kirtavieèiø ir iðsitraukiame patys. Tel Agentas Algirdas perka verðelius. Moka 6-21 proc. Atsiskaito ið karto, sveria el.svarstyklëmis. Tel.: , EUROPINËMIS KAINOMIS PERKAME ÁVAIRØ MIÐKÀ. Tel Skubiai ir greitai nupirksiu sodybà ar namà. Sumokësiu grynaisiais. Ádomus kiekvienas pasiûlymas. Tel Galiu skubiai nupirkti butà. Atsiskaitau ið karto. Svarbus kiekvienas pasiûlymas. Tel UAB "Aldirma" PERKA miðkà su þeme, miðkà iðsikirtimui, ávairià medienà (malkos, tarmedis, ràstai). PERKA þemës ûkio þemæ nuo 5 ha. Tel.: , , el.p.: Geriausiomis kainomis superku visø markiø automobilius, motociklus, priekabas. Tel Perku þemës sklypà ar sodybà su eþero pakrante arba netoli jo. Tel Brangiai perkame miðkus su þeme iðsikirtimui visoje Lietuvoje. Tel Jaunasis ûkininkas ieðko ásigyti þemës iki 10 ha. Domina Luokesos s. (1ha kaina 1100 ). Tel SUPERKAME juodo ir spalvoto metalo lauþà (galime supjaustyti ir iðveþti), senus akumuliatorius. Tel , Molëtai PARDUODA Parduodama sodyba Puðalotø k., Giedraièiø s., Molëtø r., iki Molëtø 16 km. 7,98 ha þemës sklypas su namu. Namas tvirtas, rami aplinka. Kaina Tel PIGIAUSIOMIS kainomis parduodame medþio pjuvenø briketus, granules, baltarusiðkus durpiø briketus, anglá. Atveþame. Tel Parduoda T-25 su visais padargais, malkas (uosis, àþuolas), aviø ir verðeliø skerdienà, 5 maþas akëèias. Perka verðelius, avis, ëriukus. Tel Parduodu arba parduodu su iðperkamàja nuoma þemës ûkio paskirties sklypà Giedraièiø s., Piliakiemiø k. 7 ha kaina (þemë dirbama). Tel Parduodu plonas malkas kaladëlëmis. Maðina malkø (4 metrai 60 ). Tel PARDUODU MALKAS - SKAL- DYTAS IR KALADËLËMIS. Yra sausø. Tel UAB DZITVA PAR- DUODA ir pristato (nemokamai) durpiø briketus, akmens anglá, malkas. KASA TVENKINIUS. Tel.: , Parduodamas 6,5 ha miðko netoli Toliejø k. Susidomëjusius praðome kreiptis tel Parduodu naujus klausos aparatus (kaina 40 ), þvejybos tinklà (kaina 40 ). Tel Parduodu namà (su baldais, buitine technika, visos komunikacijos), ûkiniai pastatai, garaþas, sodas, 47 arai namø valda (padalinta á du sklypus). Tel Ávairiø malkø prekyba, supirkimas. Medþiø iðpjovimas þemës ûkio paskirties þemëje. Sunkveþimio nuoma. Ávairûs gerbuvio darbai. Tel Parduodamos malkos - kaladëlëmis ir skaldytos. Yra sausø. Atveþa. Tel Parduodu juodþemá Kijëliø k., Molëtø r. Tel (skambinti nuo 10 val.) VIÐÈIUKAI,ANÈIUKAI ÞÀSIUKAI,KALAKUTAI Kiekvienà KETVIRTA- DIENÁ,prekiausime,,DOVAINONIØ PAUKÐ- TYNO,, vienadieniais ir sav. (COBB-500) mësiniais viðèiukais,kaimiðkais margais viðèiukais,mësiniais ir naminiais anèiukais,baltaisiais ir pilkaisiais þàsiukais,mësiniais BIG-6 kalakutais ir mën.rudomis,juodomis,raibomis,pilkomis,auksinëmis,naminëmis ir leghornø veislës viðtaitëmis,gaidþiais. Prekiausime lesalais, lesyklomis, girdyklomis. Balninkai val., Girsteitiðkis val., Videniðkiai val., Molëtai val., Þalvariai val., Ambraziðkiai val., Giedraièiai val., Bijutiðkis val., Dubingiai val., Þydavainiai val., Joniðkis val., Arnionys val., Þaugëdai val., Ûta val., Inturkë val., Mieþonys val., Pagaluonë val., Levaniðkiai val., Toliejai val., Verbiðkës val., Suginèiai val., Skudutiðkis val., Alanta val., Dapkûniðkiai val., Balninkai val. Skambinkite, klauskite, uþsisakykite tel.: , NEBRANGIAI - skaldytas malkas. Atveþu. Tel Parduodu berþines malkas. Tel Parduoda lapuoèiø malkas: skaldytas ir kaladëlëmis. Atveþa. Tel Parduodu arba parduodu su iðperkamàja nuoma Molëtø r., Giedraièiø s. þemës ûkio paskirties sklypus: Baskø k. 2,6 ha ; Bilðiø k. 0,77 ha ; Èiviliø k. 2,28 ha ; Daujoèiø k. 0,40 ha ; Miðkiniø k. 0,25 ha ; Pusnës k. 1,05 ha ; Ðiaudþiø k. 3,15 ha ; Ðiaudþiø k. 1,65 ha ; Ðiaudþiø k. 0,76 ha ; Þvanguèiø 1 k. 2,56 ha ; Þvanguèiø 1 k. 2,20 ha Tel Parduodu græþimo stakles ir priekalà. Tel PARDUODU PAÐARINIUS KVIEÈIUS. Tel Parduodu automobilá "BMW E90, 2005 m., 2,0 D, 120 kw (sedanas), TA iki 2022 m. 05 mën. Kaina 3850Eur. Tel Parduodu ávairias skaldytas malkas, tvarkingai sukrautas po 5 m 3. Pristatau nemokamai. Tel PARDUODU MAISTINES IR TINKAMAS SODINIMUI BULVES. TEL Molëtø rajone parduodamas 2 kambariø butas su 0,2574 ha þemës. Kaina Eur. Tel Parduodu du sklypus su Ðvento ir Þverno eþerø pakrantëmis. Tel Jaunos viðtaitës! Geguþës 23 d. (ðeðtadiená) prekiausime Kaiðiadoriø rajono paukðtyno vakcinuotomis mën. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dësliosiomis viðtaitëmis ir kiauðinius pradedanèiomis dëti viðtaitëmis, spec. lesalais, turësime gaidþiø. Tel Giedraièiai- 10,45 val., Bekupë - 11 val., Ambraziðkiai val., Þalvariai 11,20 val., Luokesa-11,30 val., Bijutiðkis-11,45 val., Dubingiai- 12val., Jutonys val., Joniðkis- 12,20 val., Arnionys -12,30 val., Þaugëdai-12,40 val., Ûta val., Inturkë-12,55 val., Mindûnai-13,20 val., Toliejai-13,30 val., Suginèiai- 13,40 val., Skudutiðkis-13,50 val., Èiviliai-14 val., Verbiðkës-14,05val., Levaniðkiai val., Molëtai (senasis ûk.turgus)-14,25 val., Avilèiai 14,40 val., Karalinava- 14,45 val., Naujasodis-14,50 val., Alanta- 15 val. Girsteitiðkis-15,15 val.,videniðkiai-15,30 val. Arti Molëtø PC Maximos, Pavasario soduose parduodamas sklypas su nameliu. Kaina Eur. Tel VIÐÈIUKAI VIÐTAITËS GEGUÞËS 24 d. (sekmadiená) prekiausime "Kaiðiadoriø" paukðtyno vakcinuotais, sparèiai auganèiais ROSS-309 veislës vienadieniais mësiniais broileriais, savaièiø paaugintais mësiniais broileriais, vienadienëmis viðtytëmis (olandiðkos), mën. rudomis, raibomis dësliosiomis viðtaitëmis bei kiauðinius pradëjusiomis dëti viðtomis (kaina nuo 4 ). Turësime gaidþiukø. Prekiausime kiauðiniais (10 vnt.-1 ). Spec. lesalai. Jei vëluosime, praðome palaukti. Uþsakymai tel Suginèiai 9.45 val., Skudutiðkis 9.55 val., Kaniûkai val., Alanta val., Girsteitiðkis val., Balninkai val., Videniðkiai val., Molëtai val. (ûk.turg.), Levaniðkiai val., Toliejai 12 val., Inturkë val., Joniðkis val., Dubingiai val., Bijutiðkis val., Giedraièiai val. Parduodu du jaunus sufolkø veislës avinus kergimui. Tel Parduodu naujus avilius. Birþelio mëesio pradþioje bus apvaisintø motinëliø. Tel Parduodamas garaþas Molëtø mieste (62 kv. m., garaþo sienos baltø plytø, geros bûklës. Telpa 3 automobiliai). Kaina Tel Parduodu automobilá OPEL ASTRA (2007 m., TA galioja iki 2022 m.05 mën., kaina 2250 ). Tel Parduodu maþai naudotà grëblá vartytuvà Dobilas-3. Tel Vienvietæ valtá (aliumininë, 2 m ilgio ir 0,75 m ploèio. Kaina 75 ), motorolerá Viatka (1972 m. Kaina 200 ). Tel