- pirkimq taisykles) nustato Administratoriuor, veikiandio pagal Daugiabuiio namo bendrojo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "- pirkimq taisykles) nustato Administratoriuor, veikiandio pagal Daugiabuiio namo bendrojo"

Transkriptas

1 P atvirtinta 20I 6-02-O 1 isakymu Nr. NB -V DAUGrABUdrrT NAMV.BENDROJO NAUDOJTMO OBJEKTU ADMINTSTRATORIAUS uab,,naujamies' IS BfrsrAS" prieziunos PASr:AUGU rr ATNAUJTNTMO DARBU PIRJilMU TAISYKLES I. SI(YRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administratoriaus UAB,J'{aujamiesdio b[stas,, (toliau - Administratorius) priezidros paslaugq ir atnaujinimo darbq Pffi-.Itaisykles (toliau - pirkimq taisykles) nustato Administratoriuor, veikiandio pagal Daugiabuiio namo bendrojo naudojimo oujektq administravimo nuostatus, patvirtintus LR Vyriausybes 2001 m. geguzes 23 d' nutarimu Nr. 603,,Del Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administravimo nuostatq pamrtinimo.. (toliau - Nuistatai), organizuojamq ir vykdomq daugiabudil+ namq bendrojo naudojimo objektq prieziwos paslaugq 6otlau - prieziiiros paslaugos) ir atnaujlimo darbq (toliau - darbqj pirkimq taisytles, kai Adminirt uto.ior nera perkandioji organizacija, katp ji apibrezta LR viesqj q pirkimq istatyme. 2. pirkimo taisykles nera taikomos ir pirkimas ndra vykdomas, kai butq ir kiq patalpq savininkai LR civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka priima sprendim4 del priezi[ros paslaugry'darbq tiekej o pasirinkimo. 3. Pirkimq taisyklese vartojamos s4vokos: 3.1. apklaura - pirkimo bgdas, 114i aaministratorius apklausia kelet4 potencialiq pasirinktq tiekejq, bet ne maiiiu kaip 3 (tris), del prieziiiros paslaugq teikimo ir (ar) darbq atlikimo vadovaudamasis Siomis Pirkimq taisyklemis; 3.2. darbg pirkimas - pirkimas, kurio dalykas (objektas) yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti statybos darbus pigal privalomuosius reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente Sin t.tz.os:zfif O,,Piivalomieji statiniq (gyvenamqiq namq) naudojimo ir prieziflros reikalavimal",pa&irtintame LR aplinko, Inioittto zooz m. liepos I d. isakymu Nr' 351 "Del statybos techninio reglamento STR :2002,,Gyvenamqjq namq naudojimo ir priezi[ros privalomiej i reikalavimai ir jq igyvendinimo tvarka" patvirtinimo"; 3.3. derybos - pirkimo tidur, kai Administratorius su tiekejais ir su vienu ar keliais i5 jq derasi del pirkimo sutarties s?lygq ir galutines kainos; 3.4. elektronin6s priemonds - elektronine iranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir gaunamiems laidir,.ioir, radijo, optinemis ar.kitomis elektromagnetinemis priemonemis, apdoroti (iskaitant skaitmening kompresij4) ir saugoti; 3.5. konkursas - pirkimo buias, lui pirf.i-o skelbimas del priezitiros paslaugq teikimo ir (ar) darbq atlikimo pagal administratoriaus nustaqrtas pirkimo s4lygas-.yra publikuojamas Administratoriaus internet svetaineje ir kiekvienas suinteresuotas tiekejas gali pateikti pasiulym4' Administratorius pirkimo s4lygas savo nuozifira gali publikuoti ir nacionaliniame Salies dienra5tyje arba regionineje spaudoj e; 3.6. pasifrlymas - tiekejo raitu pateikti dokumentai, kuriuose siflloma teikti prieziflros paslaugas ar attit<ti darbus plgal Administratoriaus nustatytas pirkimo s4lygas, arba-viesai (internete, reklamineje medziagoje ar kitaip) tiekejq pateikiama informacija apie pirkimo objgf+' pateikimas rastu reiikia bet lor.ie informacijos-i3raist4 LodLiais arba skaidiais, kuri4 galima perskaityti, atgaminti ir perduotij tots pateikimas gali apimti elektroninemis priemonemis perduot4 ir saugom4 informacij4; 3.7. paslaugq pirki-ur'- pirkimas, kurio dalykas (objektas) yra paslaugos, taip p{ pirkimas, kurio dalykas (objektas) yra prekes ir paslaugos, jeigu paslaugq verte didesne ui' prekiq kain4, ar pirkimas,-kurio dalykas (oujektas) yra paslaugos ir darbai, jeigu Sie darbai tik papildo perkamas paslaugas; 3.g. parai5=ka - dokumentq visuma, kuria tiekejas ra5tu parei5kia pageidavim4 dalyvauti pirkimo proced[rose,'

2 3.9. pirkimas - Administratoriaus atliekamas ir Pirkimq taisykliq reglamentuojamas paslaugq, d^*b,+ arba tipiniq paslaugry'darbq pirkimas. Jei administratorius administruoja kelis "u-*le padiq paslaugrl, pr"t iq ar darbq pirkimus jis gali jungti i vien4 pirkim4; pirkimo dbkumentai Administratoriaus skelbiami ar pateikiami tiekejams dokumentai, apibfrdinantys perkam4 objekt4 (prieziiiros paslaugas ar darbus) ir pirkimo s4lygas (skelbimas, technin sp""ifika"ija, apra5omieji dokumentai, kiti dokumentai ir dokumentq paaiskinimai (patikslinimai)) ; pirkimo sutartis - Administratoriaus ir vieno ar daugiau tiekejq sudaryta sutartis, kurios dalykas (objektas) yra prieziuros paslaugos ar darbai. Pirkimo sutardiq sudarymas, rykdymas suprantamas taip, kaip tai apibtelialr civilinis kodeksas; pirkimo prud1iu - apklausos atveju Administratoriaus kreipimasis i tiekej4 (-us) prasant pateikti pasiuiym4 (priedas Nr. 4) arbavie5ai (internete, reklamineje medziagoje ar kitaip) ii.t.3o put.ittor informacijos apie pirkimo objekt4 pateikimas, arba konkurso atveju - pirkimo skelbirno paskelbimas Administratoriaus interneto svetaineje arba (ir) Administratoriaus pasirinktame spaudos leidinl e pilximo skelbimas - Administratoriaus skelbimas Administratoriaus interneto svetaineje arla (ir) nacionaliniame Salies dienra5tyje ar regionineje spaudoje apie organimojanq priezi[ros paslaugq ar darbq pirkimo konkurs4; tiek6jas (paslaugg teikijaso rangovas) - [kio subjektas arba tokiq subjektq grupe (toliau - tiekejas), gulintit puiiutyti ar siulantis prieziiiros paslaugas ar darbus; tipines-pastaugos/darbai - tai dainiausi daugiabudiq gyvenamqjq namq prieziuros paslaugos/darbai, kuriq beidr4 kain4 galima nustatyti yagal vieneto_ (kvadratinio metro (sitilit+ remontas, bendrojo naudojimo patalpq-langq valymas ir pan.), standartiniq ismatavimq bendro naudojimo objektq (pasto dezutes, langai, durys ir pan')) ikaini' II. SKYRIUS PIRKIMO TIKSLAS IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI 4. pirkimo tikslas - vadovaujantis Pirkimq taisykliq nustatytais reikalavimais, sudaryti pirkimo sutarti, leidziandi4 isigyti Administratoriui prieziuros paslaugas ar darbus, racionaliai ir rhiatiui naudojant butq ir kitq patalpq savininkq le5as' 5. Administratorius uztitrina, kad atliekant pirkimo proced[ras, nustatant laimetoj4 ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus bltq laikomasi lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, alipusio pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principq' III. SKYRIUS NUMATOMO PIRKIMO VERTES NUSTATYMAS 6. Numatoma preliminari paslaugq pirkimo verte nustatoma atsizvelgiant i numatomq sudaryti to paties tipo paslaugq pirkimo- t"tutei,+ numatom4 vertg be pridetines vertes mokesdio vienam Administratoriaus administruojamam namui. Verte nustatoma pirkimo ptad1ioje ir gali kisti tiekejams pateikus konkredius pasitilymus. 7. Darbq pirkimo verte nustatoma atsizvelgiant i perkamq darbq pirkimo sutardiq vertq vienam Administratoriaus administruojamam namui, iskaitant ir numatomo projekto parengimo (tuo atveju, kai kartu perkamas darbq atlikimas ir piojekto parengimas), ir kiq darbq pirkimo sutardiai atlilti bfitinq prekiq ir paslaugq numatomas vertes. IV. SKYRIUS PIRIilMV ORGANIZAVIMAS g. pirkimas gali bflti vykdomas apklausos arba konkurso bfldu. Konkurso organizavimas paslaugq pirkimui"yra privalomas, kai numatomo paslaugq pirkimo be pridetines vertes ":tt: *ot reil yra lygi ar didisne nei 3000 Eur vienam administratoriaus administruojamam namui, jei paslaugos igstines, nurodyta kaina laikoma vieno menesio paslaugq kaina. Konkurso organizavimas iarbq iff.irui yiu priuitomas, kai numatomq darbq pirkimo verte be pridetines vertes mokesdio yru t'ygi ar didesn-e nei 3000 Eur vienarn administratoriaus administruojatnam namui. Del

3 susidariusiq ypatingrl aplinkybiq (avarijq lokalizavimo ir likvidavimo darbq bfltinumo, stichiniq nelaimiq arkiiokiq-nenugalimoslegos poveikio padariniq Salinimui ir kt.) kai pirkimo neimanoma irykdyikonkurso budu,-a.dministratorius turi teisg tiekej4 atrinkti apklausos b[du. Visais atvejais Administratorius gali pasirinkti vykdyti pirkim4 konkurso btrdu. 9. Kai numatomo pirkimo verte te pridetines vertds mokesdio yra mazesne nei 3000 Eur, pirkimas gali bflti vykdomas ir apklausos, ir konkurso b0du. Jei apklausos metu gauti pasiulymai uirsiiu :0OO pur taisykliu 7 p.), administratorius papildomai organizuoja konkurs4. Apklausos metu gauti pasiulymai taikomi tinkamais ir galiojandiais, tadiau Administratorius turi teisg pra5yti tiekejq patikslinti/papildyti pateiktus pasitrlymus, kad tiekejas atitiktq konkurso s4lygas. 10. Administratorius privalo informuoti daugiabudio namo butq ir kitq patalpq savininkus apie organizuofi+ pirkimq r"^^ltutor, juos skelbiant Administratoriaus interneto svetaineje' 11. Tiekejq pasiulymam, lr"rtinti Administratorius skiria pirkimq orgarrizatoriq,-kuris pirkimq taisykliq nustaqrta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus _apklausos budu, kai tokiems pirkimams uitittinesudaroma pirkimo komisija, ir (arba) sudaro pirkimo k9misrj4, skiria pirkimo tomisijos pirminink4, nustato uzduotis. Komisija zudaroma i5 ne maziau kaip trrjq nariq' lug?l Nuostatq io p*ttq komisijq darbe stebetojo teisemis, pasirasgs lgsafistumo deklaracij4 ir konfidencialumo pu.izuae3i*4 pti.aut Nr. S;, gali dalyvauti daugiabudio namo butq ir kitq patalpq savininkqisrinktas atsiovas (ei yra i5sirinktas). Pirkimo komisij4 privaloma sudaryti, kai pert a*u konkurso b[du. Komisijos veiklos forma yra posedziai. 12. Administratorius gali nustatsrti Siuos tiekejq pasitilymq vertinimo kriterijus: maliausios kainos - kai laimejusiu, piipazlstamas pasiulymas, kuriame nurodyta maliausiakaina ar derybq metu pasi[ltltama1iatsia kaina; ekonominio - naudingumo kai laimejusiu pripazistamas pasiiilymas, surinkgs daugiausia balq pagal pirkimo dokumentuose nustatytus pasifllymq vertinimo kriterijus, susijusius,r, ii.ki-o oui"ttir, paprastai kokybes, kainos,-techniniq privalumq,- estetiniq ir funkciniq charalteristikq, aplinko*,rgot charakleristlkq, eksploatavimo islaidq, veiksmingumg'-g-ttilio aptarnavimo ir technines pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba uzbaigimo laiko, mokejimq atidejimq laiko ir jq i5destymo ir kiti kriterijai' 13. AtsiZveljdamas i pirkimb b[d4 ir sudetingum4, Admlnistratorius organizuodamas apklaus4 privalo nustatyti proting4 pasiiilymq pateikimolermin4, kuris negali bfiti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. perkant konkurso bndu, purlotytttq pateikimo terminas negali buti trumpesnis negot dienq nuo pirkimo paskelbimo. 14. Nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo biido Administratorius, uztikrindamas Pirkimq taisykliq 3-4 punktuose nustatl'tq principq laikym4si, turi teisg deretis su tiekejais del techniniq, ekonominiq, teisiniq ir kitokigpuriuty-o'selygq siekdamas ekonomiskiausio reztltato. Derybos gati bflti vykdomos su visais^ tiekejais, plieikusia-is Administratoriaus nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pu.iuty*.tr. Derybq metu tiekejai neturi boti diskriminuojami jiems pateikiant skirtinga informacij4 arba kaip *tt.kituip ribojant atskiry tiekejq galimybes p ug rritrti savo pasiulymus. D erybq rczultatai iforminami protoko lu' 15. pirkimq organizatoriur *Uu pirkimo komisija turi parengti ir uzpildyi - apklausos atveju - tiekejq apkla,rsos" pazymq (Priedas Nr. 1), konkurso atveju - konkurso gautq pasiulymq vertinimo protokol4 tptildur i.rr. 2) ir kitus vertinimo dokumentus. Perkant konkurso b[du, konkurso vertinimo'protokol4 ir (arba) kitus vertinimo dokumentus privalo uzpildyti ir pasirasyti pirkimq komisija. V. SKYRIUS PIRIilMV VYKDYMAS APKLAUSOS BUDU 16. Apklausa gali biiti atliekama raitu arbalodliu, arbapasinaudojant viesai tiekejq pateikta informacija (intemete, reklamineje medziagoje ir kita viesai prieinama informacija) apie sifrlomas priezi[ros paslaugas, darbus. Tame padiam! pirti-r dalyvaujantys tiekejai twi buti apklausiami ta padiaforma.

4 17. pirkdamas apklausos btrdu, Administratorius privalo apklausti toki tiekejq skaidiq, kad b[tq galima palyginti ir ivertinti ne maiiat kaip tris Administratoriaus nustatyfus minimalius reit<alavimus atitinkandius tiekejq pasiulyrnus, i5skyrus Pirkimq taisykliq 18 punkte nuslatytul atvejus. Jei Administratorius upttu"re daugiau nei tris tiekejus, bet pasiflymus pateike maliaunei 3 tiekejai, laikoma, kad konkursas ivyko. lg. MaZiau tiekejq, r"g.r n*iyta Pirkimq taisyklese 17 punkte, gali bfti apklausiama Siais atvejais: 1g.1. paai5kejus, kad Salyje yramaiiau tiekejq, kurie gali suteikti priezilros paslaugas ar atlikti darbus; didesnio tiekejq skaidiaus Zmogi5kqiq i5tekliq ar le5q s4naudq. apklausa reikalautq neproporcingai dideliq laiko ir VI. SKYRIUS PIRI(IMU VYKDYMAS KONKURSO BUDU 19. perkant konkurso btidu Administratorius privalo parengti pirkimo Nr' 3) ir organizuoti jo pata$inim4 savo intemeto svetaineje arba 1i4 isspausdinim4 pasirinktame spaudos leidinyje. Administratorius privalo nustatyti ir pirkimo pradzioje savo interneto svetaineje pateikti tiekejams pirkimo dokumentus tikslius ir ai5kius minimalius techninius ir (arba) funkcinius perkamq priezilros paslaugq ir darbq reikalavimus ir (arba) apibfdinti norim4 reztrltate' irrforn",uotiapie galimybg apiiureti objekia ir patiems nustatyti tikslius pelkamq darbq ar paslaugq kiekius, pasillymo put.it i*o termin4, kitas pirkimo s4lygas ir tiekejq. pasifrlymq vertinimo kriterijus, sifllomos pasirasyi pirkimo sutartiis esmines s4lygas. Administratorius turi teisq nustatsrti minimaliur ti.te.lq kvalifikacijos, finansiniq, ekonominiq ii techniniq pajegumq reikalavimus ir parengti i5samius pirkimo dokumentus' 20. Apibidinait pirkimo ob3"kt4, negali btrti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas * pr"k., Zenklas, konkreii kilme ar gamyba, del kuriq tam tikriems tiekejams tutq sudarytos palankesnes s4lygos arba jie btrtq atmesti, isskyrus atvejrls, kai neimanoma tiksliai ir suprantamai apibfldinti pirkimo objekto. ronu atveju tiekejams bftina nurodyti, kad yra priimtini obj ektai lygiaverdiai savo savybdmis. 21. Konkurr* luiko-as ivykusiu, jei yra gautas bent vienas tiekejo pasifilymas, atitinkantis Administratoriaus nustatytus minimalius reikalavimus' 22. Konkursui neivykus del to, kad nebuvo gauta n6 vieno Adminisfatoriaus nustatytus minimalius reikalavimus atitinkandio tiekejo pasifllymo, Administratorius turi teisq pakartotini pirkim4 vykdyti apklausos budu Pirkimq taisykliq nustat5rta tvarka. 23. Administratorius gali prasyti,'kad tiekejai paai5kinq savo pasifilymus, tadiau negali prasyti, sifllyti arba leisti pir."irii pasiulymo, p"tilry; apklausos ar konkurso metu, ar galutinio puriily*o, pateikto derybq metu,.rrn"t, padaryti kilu nakeitimq, del kuriq pirkimo dokumentq reikalavimrl neatitinkantis pasiolymas tapfi+ atitinkantis pirkimo dokumentq reikalavimus' Administratorius, pasi[lymq vertinimo meiu radqs pasifilyme nurodytos kainos apskaidiavimo klaidq, privalo paprasyti tiekejg per nurodyt4 termin4 istaisyti pasifllyme pastebetas aritmetines klaidas. Jei tiekejas per "*o-ayte termin4 nei5taiso aritmetiniq klaidr4 ir (ar) nepaai5kina pasiulymo, jo pasiolymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo. dokumentuose nustatytq reikalavimq."atliekaniderybas, galima deretis del kainos ir kitq pirkimo :4l-ygrt, galutinili derybq rcnitataiulfiksuoiami derybq piotokoluose ar po derybq pateiktuose galutiniuose pasifllymuose' Galutiniai derybq rcntltatai ne gali bff i keidiami' 24. Admfurlstratorius pasiiilym4 turi atmesti, jeigu: paralsk4 arba fasiulymqpateikgs tiekejas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytq minimaliq kvalifikacijos^ reikalavimq arba pateikus prasymq Administratoriaus motyvuotu pra5ymu nepatikslino put"itt+ netiksliq ar neilsamiq duomenq apie savo kvalifikacija; pasiulymas neatiiinka pirkimo dokumentuose nustatyq kltt+ pirkimo dokumentuose nurodyq,.ikulur,i*q arba pateikus prasym4 Administratoriaus motywotu prasymu nepatikslino pateiktq netiksliq ar neissamiq duomenq;

5 24.3. visidalyviai, kuriq pasiolymai neatmesti del kifi+ priezasdiq, pasitlle per dideles kainas. Ar kaina laikoma per didele, sprendzia Administratorius. 25. Laimejusiu piipazistamas ekonomi5kai naudingiausias tiekejo galutinis pasi[lymas arba pirkimo dokumentuose tas galutinir puriuly-ur, k*iutn. nurodyta maziausia kaina atsizvelgiant i ar skelbime pirkimo pradzioje nurodyt4 pasiflymq vertinimo kriterijq. 26. Administratorius bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisq nutraukti pirkimo procedfiras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti' - Z7-. Priemgs rp."tdi-4 nutraukti pirkimo procedfiras, Administratorius ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priemimo privalo apie 5i sprendim4 prane5ti visiems pasitilymus pateikusiems tiekejams, o jelgu pirkimo proceduros nutraukiamos iki galutinio pasi[lymo pateikimo termino apie toki savo sprendim4 paskelbti savo intemeto svetaineje. 28. Administratorius nedelsdamas (ne rreliuu kaip per 5 darbo dienas) tiekejus ra5tu informuoja apie priimt4 sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti, laimejusio pasifllymo ka,ina. Administratorius ta paeia Wart u tori infor*rroti apie priezastis, del kuriq buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties. V. SI(YRIUS PIRKIMO SUTARTIS 29. pirkimo sutartis sudaroma (pasira5oma) su apklausos budu atrinktu tiekeju, konkurse su laimejusi pasifilym4 pateikusiu tiekeju arba, kai kreipiamasi tik i vien4 tiekej4, su vieninteli pasiuiym4- pateitusiu- tiekeju, kurio galutinis pasifllymas atitinka Administratoriaus nustatytus minimalius reikalavimus. Sudarant pirti.o sutarti negali buti keidiama laimejusio tiekejo pasi[lymo kaina (jei buvo vykdytos derybos Pirkimo taisykliq derybq protokole uzfiksuota lalutine derybq kalna) ir pirkimo- dokumentuose bei galutiniame pasiolyme nustatytos pirkimo J4lygos. Sudarant sutarti guti Uuti reikalaujama,kadtiekejas pateiktq sutarties irykdymo gararfiq4 - rrztit irrtq prievoliq iritay-a kitais LR civiliniame kodekse numatytais prievoliq ivykdymo uztikrinimo bodais. 30. pirkimo sutartis, kurios verte mazesnd nei 300 Eur, gali bffi sudaroma LodLiu. 31. Jeigu tiekejas, kuriam pasifllyta sudaryti (pasira5yti) pirkimo sutart!, atsisako j4 sudaryti arba jei tiekejo pateitia inforrnacija melaginga, ibu tiekejas atsisako sudaryti pirkimo sutarti pirkimo dokumentuose nustagrtomii s4lygomis, laikoma, kad jis atsisake sudaryti pirkimo sytarti' Tada Administratorius sifilo sudaryi pirkinto sutarti tiekejui, kurio pasiulymas pagal patvirtint4 pasiulymq eilg yra pirmas po tiekejo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutarti' VI. SI(YRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 32.Tiekdjas, kuris mano, kad Administratorius nesilaiko Siq Pirkimo taisykliq reikalavimq ir tuo pazeid e ar po.ieis jo teisetus interesus, turi teisg per 5 darbo dienas nuo prane5imo apie Administratoriaus priimt4 sprendim4 dienos pateikti pretetuij4. Jei Administratorius per 5 darbo dienas nei5nagrineja jam put.iktor pretenzijos, tiekejas turi teisq pateikti pra5ym4 ar pareik5ti ieskini teismuiper f S ai.nq nuo tos dienos, kuri4 Administratorius turejo ra5tu pranesti apie priimt4,pr"ndi-4 pretenzij4pateikusiam tiekejui ir suinteresuotiems kandidatams' 33. Administratorius privalo saugoti pirkimo sutartis, pirkimo vykdymo ir vertinimo dokumentus teises aktq nustatyta tvarka.

6 Daugiabudiq namq bendrojo naudoji prieziuros paslaugq ir atnaujinimo taisykliq Priedas Nr. 1 objektq pirkimq (TiekCjq apklausos pazymos formos pavyzdys) (Administratoriaus iuridinio asmens pavadinimas ir kodas) TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA (data) Nr. (sudarymo vieta) Apklausti tiekdjai: Tiekejo pavadinimas arba frzittro asmens vardas, pavarde, kodas Adresas, telefonas, faksas at kita kontaktine informacij a pareigos, vardas, pav lpriezastys, d6l kuriq apklausti maziau nesy 3 tiek6jai: id;jn ;;'i"rv-"r' Tiekejo pavadinimas Pasiflvmo data prieiastys, ddl kurirt ivertinti iili;;;rt;il; maziau negu 3 ti"ke]:3*it11' vertinimo kriterijus: maziausios kainos/ ekonominio naudingumo Atmesti pasifilymai ir atmetimo priezastys: Sudaryta poriurv-q ;iij,

7 (P ar e i gq p att a dinim as ) (Yardas ir pattarde) PASTULYMA dminis tr ato r i au s p ar e i go s) i i

8 Daugiabudirl namq bendrojo naudojimo objektq prieziiiros paslaugq ir atnaujinimo darbq pirkimq taisykliq Priedas Nr. 2 KONKURSO GAUTV PASIULYMU VERTINIMO PROTOKOLAS (j uridinio asmens pavadinimas), Vilniuje, hdresas) Konkurse dalyvauti kviestos imones: vykde konkurs4 del daugiabudio glnrenamojo nulmo, adresu (darby ar paslaug4 apraiymas) darbq/paslaugq pirkimo. (pabraulai) t (juridini4 asment4 pavadinimai ir jq kodai) Siulymus pateike: (juridinit4 asmenq pavadinimai ir i4 kodai) siul fmon6s pavadinim as sudetis: S4matin6 vert6o Eur Su P\IM Avansinis mok6jimas (proc.) Atsiskai tymo termina s (d.) Darbq ivykdy mo termina I (dienos. Kita (Patirti s metais ir pan.) Tiek6jq pasitrtymq vertinimo kriterijus: maziausios kainos/ ekonominio naudingumo (pabraukti) ISvada: Darbusipaslaugas vykdyti/teikti parinkta (pabraukti) $uridinio asmens pavadinimas ir kodas) Pirkimo komisija: (pareigos, vardas ir pavardd, paraias) Kiti dalyvavg asmenys: (vardas ir pavardi, Paraias)

9 Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq priezifrros paslaugq ir atnaujinimo darbq pirkimq taisykliq Priedas Nr. 3 (Skelbimo pateikti pasitrlym4 prieiitrros paslaugoms/ darbams pirkti formos pavyzdys) (Administratoriaus pavadinimas ir kodas) SKELBIMAS TEIKTI PASIULYM.{ PRIEZIUNOS PASLAUGOMS/ DARBAMS PIRI(TI (pabraukti) (d"t") d' Nr' (sudarymo vieta) 1. Administratorius (uridinio asmens pavadinimas ir kodas) kviedia teikti pasitilymus priezi[ros paslaugty' darbq pirkimo: (pabrauhi) (trumpas darb4 / paslaugr4 apraiymas) 2. Numatoma paslaugry'd arbr4 pradlios data (pabrauhi) 3. Numatoma paslaugq/darbq pabaigos data (pabraukti) 4. Daugiabutis namas (adresas, trumpas apraiymas) mriaus nuspasiulymuiparengti(pirkimodokumentus),galitegauti: pavadinimas (arbavardas, pavarde), adresas, el. p., telefonas) 6. Reikalavimai priezifiros paslaugq tiekejui/ darbq rangorui nurodyti pirkimo dokumentuose. (pabrauhi) 7. Pasitrlymai teikiami iki 8. Pasiulymas pateikiamas adresu: (adresas, el. p., telefonas) (A dminis trato riau s p arei go s) (Paraias) (Vardas ir pavardd)

10 Daugiabudir; namq bendrojo naudojimo objektq prieziiiros paslaugq ir atnaujinimo darbq pirkimq taisykliq Priedas Nr. 4 KVIETIMAS PATEIKTI PASIUT,WT ADMINISTRATORIUS: OBJEKTAS: Quridinio asmens pavadinimas ir kodas) (daugiabuiio namo adresas) 3. TEIKTINry PASLAUGU AR ATLIKTINTU DARBU POBfIDIS: (nurodomi konlvetfis darbai/paslaugos ir j4 apraiymas (specifi kacii a)) 4, PATEIKTU DOKUMENTV PAVADIMMAI KAINAI APSKAIEIUOTI: A1 (nurodomi til<slus dokamentai, kuriry pagrindu bus skniiiuojama kaina) KONr(URSO/APKLAUSOS SALYGOS : (pabrauhi) darbams suteikti ne mazesng galantlj4 negu numato LR Statybos istatymas; darbams atlikti naudoti tik kokybi5kas medziagas (nurodyti kokias); atsiskaitymo uz atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne maziau kaip teikiamas avansas 5.4. kitos s4lygos: (pabraukti) ne didesnis nei yo nuo sutarties sumos. dienq; 6. REIKALAVIMAI KONKURSO/KAINU APKLAUSOS DALYVTAMS: 6.1. fmone, norinti dalyvauti atrankoje, privalo tureti tinkam4 patirti panasiq darbq atlikime, o jos darbuotojai turi tureti teises aktq nustafrt4 kvalifikacljq,, pafirirtinandi4 teisg atlikti nustatytus darbus. UZsakovas turi teisg pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinandius imones patirti atliekant tokius padius/pana5ius darbus. Darbuotojq kvalifikacij4 liudijantys dokumentai biitq pateikiami pagal UZsakovo atskir4 reikalavim informuoti, jeigu bus daroma jungtines veikla su kita lmone; 6.3. ivykdyti kitus reikalavimus pagalapklausos ir apklausos technines s4lygas ( jeigu jos yra pateikiamos); 6.4. patvirtinti, kad pasifllymuose nurodyta informacija ir duomenys ndra ir nebus laikomi konfidencialiais ir pateikta informacija nesudaro tiekejo komercinds paslapties; 6.5. Kiti reikalavimar: 7. PASTTILYMU VERTTNTMO I(RTTERTJAI rr S.dLYGOS: 7.1. Gavus pasidlymus visq pirma yra patikrinama ar pateiktas pasi[lymas ir ji pateikqs dalyvis atitinkakvietime nurodytus reikalavimus. Reikalavimq neatitinkantys pasiulymai nevertinami; 7.2. Pasinlymq vertinimo kriterijus fuasirintcti)l maziausios kainos kriterijus; n ekonominio naudingumo kriterijus, nustatant toki4 prioritetq eilg: l-l kaina; garurftiruai terminai ; kokybe (iskaitant ir naudojamq mediiagqkokybq); mokejimq atidejimrtr laikas ir jq i5destymas; pristatymo datos, pristatymo laiko arba uzbaigimo laiko; techniniai privalumai, estetines ir funkcines charakteristikos; aplinkosaugos charakteristikos; eksploatavimo i5laidos; garantinis aptamavimas ir technind pagalba;

11 Ti'rl t I kiti reikalavimai. (pasirinldi reilalingus arba nuro dyti kitt4s lcriteriius) g. Jei pasifriyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama' kad konkursas/apklarrsa galioja pagal visas jo s4lygas. 9. Pasitrlymus pateikti (nurodoma dqta ir laikas) 10. Pasitrlymo pateikimo terminas' vieta ir btrdas: Pa5tu, el. pa5tu, arba pristatyti asmeni5kai. (pasirinkti reikalingus arbq nurodyti kitus bildus) l-

12 Daugiabudiq namq bendrojo naudojimo objekq prieziiiros paslaugq ir atnaujinimo darbq pirkimq taisykliq Priedas Nr. 5 DAUGIABUCTO NAMO (adresas) BUTU IR KITU PATALPU SAVININKU ISRr..IKTO ATSTOVO (vardas pavardd) KoNT'TDENCTALUMo PAsIZADnnvr.Ls IR NESALISKUMO DEKLARACIJA 20 m. (data) d. komisijoje, A5, dalyvaudamas stebetojo teisemis Adminisfiatoriaus (j uri di nio asmens p avadi nimas) Pirkimq 1. PasiZadu: 1.1.objektyviai, dalyki$kai, be i$ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq Paslaugq teikejq lygiateisi5kumo ir nediskriminavimo principais, skaidrumo principu, atlikti man bendraturdir4 pavestas funkcijas; I.2.nedaryti jokios itakos Pirkimo komisijos nariams del sprendimq priemimo, susilaikyti nuo bet kokio paslaugr+ teikljq pateiktq pasifllymo vertinimo bei paai5kejus, kad pirkimo procediirose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, ruriigr r,, *uni*i artimos giminystes ar svainystes rysiais, arba imon, kuriai vadovauja toks asriruo, ppeii titus rirkimq komisijos n*i.x d6l sios imones s4sajq ir susilaikyti nuo bet kokio pateikto pasiiilymo nagrinejimo ir vertinimo; l.3.saugoti ir tik lstatymq ir kitq teises aktq nustatsrtais tikslais ir tvarka naudoti konfidenciali4 informacij4, kuri man taps Zinoma, dalyvaujant stebetojo teisemis Pirkimq komisijoje; l.4.man patiketus dokumentus, kuriuose yia konfidenciali informac[ja, saugoti tokiu biidu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes sujais susipazinti ar pasinaudoti. 2. Man i5ai5kinta, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro: 2.1.Paslaugq teikejq pateiktq pasi[lymq duomenys ir turinys; 2.2.k1ta informa"iia,-susijusiiu taisaugq teikejq pasiulymq nagrinejimu, ai5kinimu, vertinimu ir palyginimu. 3. Esu perspetas (-a), kad pazeidgs (-usi) 5i pasizadejim4, atsakysiu teises aktq nustat5rta tvarka ir turesiu atlyginti Administratoriui padarytus nuostolius. (Vardas pavarde) (para5as)