KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V1-9 PRITARTA Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos tarybos 2017 m. sausio 13 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 1) KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos veiklos planas 2017 metams parengtas atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo srityje, laiduoti pradinio, I koncentro pagrindinio išsilavinimo įgijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 3. Planas parengtas atsižvelgus į mokyklos metų strateginį veiklos planą, kuriam pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjas (2015m. lapkričio 23 d. Įsakymas Nr. ŠV1-341), metų mokyklos ugdymo planą, patvirtintą progimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. V Planą įgyvendins Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 5. Plane naudojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija ŠMM, Ugdymo plėtotės centras UPC, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras KPŠKC, informacinės komunikacinės technologijos - IKT. II M. PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 6. Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą, buvo siekiama padėti kiekvienam mokiniui pagal galimybes pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų; telkti bendrai veiklai mokyklos bendruomenę kuriant saugią, sveiką, inovatyvią edukacinę aplinką. Šie tikslai buvo įgyvendinami vykdant uždavinius: organizuoti kokybiškos, šiuolaikinės pamokos reikalavimus atitinkantį ugdymo (si) procesą, nukreiptą į patyriminę veiklą; įgyvendinti mokinių pažangos ir vertinimo sistemą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko asmeninę pažangą; kurti saugią, jaukią ir kultūringą mokymo(si) aplinką; organizuoti veiklas, skatinančias lyderystę ir įtraukiančias mokyklos bendruomenę Gerų rezultatų pasiekta organizuojant kokybiškos, šiuolaikinės pamokos reikalavimus atitinkantį ugdymo(si) procesą, nukreiptą į patyriminę veiklą. Interneto svetainėje Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytojai" ( vykdoma gerosios patirties sklaida, surengtas seminaras pedagogams Kas yra gera pamoka. Buvo atlikti mokėjimo mokytis kompetencijos 5-8 klasėse bei namų darbų apimties ir tikslingumo 1-8 klasėse tyrimai, jų rezultatai ir rekomendacijos pristatyti mokyklos bendruomenei. Progimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo nacionaliniuose ES struktūrinių fondų remiamuose bei kituose ilgalaikiuose ugdymo tobulinimo projektuose, tenkinančiuose ugdymo(si), saviraiškos poreikius, skatinančiuose ugdymo

2 inovacijų diegimą: ES 7-osios Bendrosios programos projektas Mascil - matematika ir gamtos mokslai gyvenimui (Mathematics and Science for Life); Erasmus+Europos Sąjungos programos projektas Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020 (ATS2020); Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) Žalioji vėliava ; tarptautinis projektas Mažiau šiukšlių ʺ; tarptautiniai projektai MENTEP, Scientix, tarptautinis Baltijos jūros projektas; Erasmus + programos Antrojo pagrindinio veiksmo ( KA2) Strateginės Partnerystės projektas inimation in clay" ( Plastilininė inimacija");,,iššūkis (,,Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones" ir,,viešųjų bibliotekų ir mokyklų bendradarbiavimas diegiant ugdymo ir švietimo pagalbos inovacijas"). Vykdant šį uždavinį pasiekta gerų ugdymo(si) rezultatų. Labai gerais pažymiais mokslo baigė 83 (14,12 %), gerais 269 (45,8 %) 5-8 klasių mokiniai. Iš viso 352 mokiniai (59,9 %). 1-4 kl. 72 mokiniai (17,6 %) baigė aukštesniuoju lygiu. 2015/2016 m. bendras 5-8 kasių mokinių pažangumo vidurkis (balais) 8,25 Pasiekta aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, negu praėjusiais mokslo metais. Visi progimnazijos 2 klasių mokiniai dalyvavo diagnostinių testų patikrinime, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai atliko standartizuotų testų užduotis, visų dalykų pasiekimų rezultatai aukštesni nei šalies vidurkis, tačiau išanalizavus standartizuotų testų pasiekimus, pastebimas poreikis kelti bendrąjį mokinių raštingumą bei matomos galimybės siekti aukštesnių rezultatų, daugiau dėmesio skiriant darbui su gabiaisiais mokiniais. Mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, t. y. tiesioginis vidutinis mokyklos indėlis į kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus, 4 klasėse 0,1, 6 klasėse 0,4, 8 klasėse 0,3 standartizuoti pridėtinės vertės taškai. Mokyklos ugdytiniai mokslo metais pasiekė gerų rezultatų dalykinėse olimpiadose ir konkursuose: Klaipėdos krašto 8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje profesoriaus Stasio Vaitekūno prizui laimėti iškovotos I ir II vietos, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse laimėtos I ir III vietos, 45-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurse III vieta, Klaipėdos miesto mokyklų 5-7 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiadoje II, III vietos, Klaipėdos miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje dvi I-osios ir II vieta; Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių diktanto konkurse Raštingiausias mokinys 2016 I vieta, Klaipėdos miesto 7-8 kl. rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje II vieta; Klaipėdos miesto dailaus rašto konkurso,,žąsies plunksna trys I-osios vietos; respublikinio konkurso Mano mokytojas 2015 m. meninių tekstų m. amžiaus grupėje - 2 laureatų diplomai; Klaipėdos 8 klasių mokinių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkurse II vieta, Klaipėdos 8 kl. mokinių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkurse Is social neworking making us antisocial? II vieta; tarptautiniame pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurse Skaitau lietuvišką pasaką III vieta; Klaipėdos mokyklų 5-8 kl. kūrybinių darbų parodoje konkurse Iš naujo atgimę kl. grupėje II vieta; nacionalinio konkurso Istorijos žinovas turo nugalėtojas; matematikos Kengūros I vieta Klaipėdos mieste ir III vieta respublikoje; miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkurse I vieta, rusų kalbos epistolinio rašinio konkurse II vieta, tarptautiniame IT konkurse Bebras Klaipėdos savivaldybėje - I vieta, Klaipėdos miesto ir rajono anglų kalbos skaitymo konkurse Aš laimingas, kai... II vieta, Klaipėdos miesto muzikos olimpiados I kategorijoje III vieta, miesto 1-4 klasių dailiojo rašymo konkurse Plunksnelė - II vieta, tarptautiniame pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurse Skaitau lietuvišką pasaką III vieta, miesto konkurse Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai progimnazijos komanda iškovojo I vietą; respublikiniame šokių festivalyje-konkurse Gintarinė žiemužė progimnazijos kolektyvas Šiuolaikinių šokių dirbtuvė laimėjo II vietą; Baltijos šalių šokių festivalyje Chrismas stars II, III-ajame respublikiniame tarpmokykliniame šokių festivalyjekonkurse Šokio mozaika kl. amžiaus grupėje laimėjo I, respublikiniame šokių festivalyje Kalėdinė žvaigždė II vietą. Pakankamai aukšti mokyklos sportininkų pasiekimai: Lietuvos mokyklų žaidynių plaukimo finalinėse varžybose mergaičių komanda laimėjo I, berniukų III vietą; mokyklos mergaičių futbolo 5 5 komanda Lietuvos mokinių olimpinio festivalio mergaičių futbolo zoninėse varžybose iškovojo I vietą; Klaipėdos miesto Mero taurės mokinių sporto žaidynių šachmatų varžybose progimnazijos komanda laimėjo III, finalinėse varžybose - IV vietą, Mero taurės mokinių sporto žaidynių plaukimo varžybose tarp Klaipėdos progimnazijų

3 užėmė I ir plaukimo estafetėje 4 50 laisvu stiliumi - I vietą; Klaipėdos mokinių sporto žaidynių Mero taurė krepšinio varžybose iškovota III vieta, Klaipėdos miesto turizmo technikos varžybose dviračiais Gintarinės kopos -II, III vietos; turizmo orientavimosi ralyje - I, II vietos; turizmo technikos varžybose Smiltelės turas I vieta; Klaipėdos miesto konkurso Sveika mokykla II vieta,4t klasė laimėjo I vietą mieste ir iškovojo Judriausios klasės vardą Įgyvendinat antrąjį uždavinį diegti mokinių pažangos ir vertinimo sistemą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko asmeninę pažangą buvo įvykdytos visos numatytos priemonės. Ugdymo procesas, mokinių pasiekimai nuolat buvo stebimi ir analizuojami, siekiant identifikuoti kylančias problemas. Buvo surengtas seminaras pedagogams Mokytis padedantis vertinimas, tęsiamos programų Kopk į kalną ir Sėkmės klubas, skatinančių asmeninę pažangą bei gebėjimų įsivertinimą, vykdymas. Atlikta lyginamoji buvusių aštuntokų, besimokančių miesto gimnazijose, vertinimų analizė, kontrolinių ar kitų atsiskaitymo darbų skyrimo bei įvertinimo analizė, tyrimų išvados pristatytos Mokytojų tarybos posėdyje. Metodinėse grupėse aptarti, išbandyti dalykų vertinimo kriterijai, parengtas mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, įgyvendinamos jo nuostatos. Mokyklos komanda dalyvauja Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020 projekte. Atlikta 2,4,6,8, klasių standartizuotų testų rezultatų analizė, nustatytos tobulintinos sritys ir numatytos priemonės, kuriomis siekiama rezultatų gerinimo. Metodinė taryba paruošė ir pateikė metodinių grupių aptarimui Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašą Įgyvendinant trečiąjį uždavinį kurti saugią, jaukią ir kultūringą mokymo(si) aplinką buvo atlikta daugelis numatytų priemonių. Progimnazija toliau diegia Patyčių ir smurto prevencijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą, nuolat vykdoma klasių mikroklimato stebėsena naudojant Termometro metodą. Nuolat buvo teikiama psichologinė, socialinė, specialioji, informacinė pagalba mokiniams; organizuota socialinių įgūdžių grupių veikla bendravimo sunkumų turintiems mokiniams. Vaiko gerovės komisija pagal poreikį sprendė mokinių ugdymo (si), elgesio problemas, parengė ir vykdė pagalbos rekomendacijas. Atlikti pirmokų, penktokų bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai, jų rezultatai bei rekomendacijos pristatyti mokyklos bendruomenei. Buvo pravestos paskaitos sveikos gyvensenos klausimais klasėms ar klasių grupėms, mokyklos darbuotojams organizuoti darbo saugos mokymai. Mokykla dalyvauja pokyčių projekte mieste Saugi mokykla saugus miestas, organizuojamos diskusijos apie numatomas veiklas su visais bendruomenės nariais. Nuolat atnaujinamos, turtinamos mokyklos patalpos: įrengta pradinukų planšetinė Apple klasė; tarptautinio projekto UNESCO Baltijos jūros projektas lėšomis įsigyta reikalingos įrangos geografijos, fizikos, biologijos kabinetams, taip pat reikalingų priemonių tyrimams grįstam ugdymui organizuoti (25 nešiojami kompiuteriai, du multifunkciniai kopijuokliai, 3 multimedijos); rėmėjų padovanotais baldais (spintomis, biuro stalais, komodomis) aprūpinti kai kurie kabinetai, suremontuotas I aukšto koridorius, įrengti 2 pradinių klasių kabinetai. Tikslingai buvo naudojamos mokinio krepšelio lėšos trūkstamų vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimui, tačiau progimnazijos vidaus patalpos ir inventorius dar ne visai atitinka mokinių saugumo užtikrinimo standartus Sistemingai buvo įgyvendinamas ketvirtasis uždavinys organizuoti veiklas, skatinančias lyderystę ir įtraukiančias mokyklos bendruomenę. Minint Simono Dacho mokyklos 160 metų jubiliejų, progimnazijoje buvo organizuota Šeimų šventė, suvienijusi bendriems renginiams visą mokyklos bendruomenę. Minint teatrinio ugdymo mokykloje 25 metų jubiliejų, buvo organizuota teatro savaitė,,teatro klasėms 25, vyko tradicinis teatro festivalis Vandens lašas. Progimnazijos mokinių senatas organizavo Padėkos šventę, kurios metu buvo apdovanoti akademinių, kūrybinių, sportinių bei organizacinių laimėjimų pasiekę mokiniai. Vyko tradiciniai progimnazijos renginiai: Kalėdiniai renginiai teatro klasėse; kalėdinė gerumo akcija; Sausio 13- osios dienos paminėjimas; Klaipėdos sukilimo paminėjimas; Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimo renginiai; Jaunučių choro kalėdinės muzikos koncertas tėvams; vokiška kalėdinė mugė; mokyklos muziejaus savaitė; kino vakarai Ant pagalvėlių. Organizuota respublikinė 5-8 klasių mokinių konferencija,,vaikai vaikams apie knygas. Nuolat vykdomos karjeros planavimo veiklos, Tėvų konsultavimas bei švietimas.

4 Progimnazija dalyvo Erasmus + programos antrojo pagrindinio veiksmo ( KA2) strateginės partnerystės projekte Plastilininė inimacija", mokinių grupės vyko į projekto partnerių Suomijos, Anglijos, Lenkijos, Turkijos, Ispanijos mokyklų organizuojamas kūrybines stovyklas ir pristatė bendrą kūrybinės veiklos produktą animacinį filmą apie šių šalių etnokultūrinius papročius. Toliau mokyklos bendruomenė sistemingai vykdė ekologinę veiklą ir Tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje 11 kartą iškovojo Žaliąją vėliavą. Informacija apie mokyklos veiklą skelbiama interneto svetainėje, nuolat vyko mokyklos radijo šviečiamosios ir informacinės laidos. Progimnazija tęsia bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, yra Progimnazijų asociacijos narė metų uždavinių įgyvendinimo analizė, mokyklos veiklos rodikliai, mokinių pasiekimai leidžia daryti išvadą, kad 2016 metų mokyklos veiklos planas įvykdytas metų progimnazijos veiklos plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: Stiprybės Silpnybės 1. Lanksti ugdymo sistema. Tenkinami mokinių ugdymo(si) ir saviraiškos poreikiai. Sėkmingai įgyvendinamas kryptingas teatrinis, pradinių klasių muzikinis ir dailės ugdymas. 1. Aukšta pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir dalykinė kompetencija. Veiksminga pedagoginė, psichologinė, socialinė bei informacinė pagalba. 2. Dalyvavimas įvairioje projektinėje veikloje. Galimybės 1. Inovacijų, pažangių mokymo(si) strategijų, aktyvių metodų taikymas ugdymo procese. 1. Ugdymo(si) strategijų kūrimas remiantis standartizuotų testų rezultatų analize. 2. Mokytojų profesinės kompetencijos kėlimas, pritaikant ugdymą skirtingiems mokinių poreikiams, gerosios darbo patirties sklaida, rezultatų analizavimas siekiant gerinti ugdymo kokybę ir mokyklos mikroklimatą. 3. Dalyvavimas finansuojamuose projektuose. Rėmėjų pagalba. 1. Nepakankamai taikomi inovatyvūs metodai ugdant bendrąsias mokinių kompetencijas. 1. Nepakanka sporto salės mokyklos poreikiams tenkinti. 2. Trūksta lėšų edukacinių erdvių atnaujinimui. 3. Mokiniai nepakankama vertina ir didžiuojasi savo mokykla. Grėsmės 1. Teisės aktais nepakankamai reglamentuota tėvų atsakomybė už vaiko priežiūrą. 2. Nepakankamai skiriama lėšų švietimo reikmėms. 3. Dėl ūkio lėšų trūkumo sunku užtikrinti mokiniams saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus. III METŲ STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 8. Strateginis tikslas užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Prioritetas gerinti individualią kiekvieno mokinio pažangą, efektyvinant pamokos veiksmingumą m. metiniai veiklos tikslai: 9.1. Siekti kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmės bei asmenybės ūgties; 9.2. Telkti bendrai veiklai mokyklos bendruomenę kuriant saugią, sveiką, inovatyvią mokymo(si) aplinką. 10. Uždaviniai: Organizuoti kokybišką šiuolaikinį ugdymo(si) procesą, nukreiptą į patirtinį mokymą(si); Diegti individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemą; Kurti saugią, sveiką, humanistinėmis vertybėmis grįstą mokymo(si) aplinką; Tobulinti metodinę veiklą, skatinančią pasidalintąją lyderystę.

5 IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: Mokyklos savivaldos institucijų posėdžiai: Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo terminas D.Marozienė Birželis Mokyklos tarybos posėdžiai: mokslo metų akademinės, kūrybinės, finansinės veiklos ir rezultatų aptarimas m. m. ugdymo plano projekto pristatymas metų direktoriaus ir pagalbos mokiniui specialistų ataskaitos. Mokyklos 2018 metų Veiklos plano bei Mokytojų ir pagalbos mokiniams (išskyrus psichologus) specialistų atestacijos programos aptarimas. Saugios ir kultūringos ugdymo(si) aplinkos kūrimo prioritetai. Mokytojų tarybos posėdžiai: I pusmečio ugdymo(si) rezultatų analizė. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo galimybės. Aktyviųjų ugdymo(si) metodų taikymo pamokose geroji patirtis. 1 5 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas. Neformaliojo švietimo užsiėmimų ugdant gyvenimo įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas organizavimo patirtys mokslo metų ugdymo(si) rezultatų aptarimas mokslo metų ugdymo plano galimybių analizė m.m. ugdymo gairės. Mokyklos veiklos tobulinimo plano, įgyvendinant išorinio vertinimo ataskaitose pateiktas rekomendacijas, pristatymas. D.Marozienė D.Marozienė Pavaduotojai ugdymui Pavaduotojai ugdymui Pavaduotojai ugdymui D.Marozienė, pavaduotojai ugdymui D. Marozienė Rugsėjis Birželis Rugpjūtis Direkcijos posėdžiai: Pirmokų, penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatų pristatymas. I pusmetį nepatenkinamai įvertintų mokinių rezultatų analizė: pastangos, gebėjimai, būtina pagalba. Mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo ir mokinių individualios pažangos stebėjimo, analizavimo, vertinimo, fiksavimo situacijos analizė. Lyginamoji buvusių aštuntokų, besimokančių miesto gimnazijose, vertinimų analizė. Namų darbų apimties ir tikslingumo 5-8 klasėse tyrimo rezultatai ir išvados. 5-8 klasių mikroklimato tyrimo rezultatų analizė. Pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių paklausos ir pasiūlos tyrimo analizė ir gairės. Patyriminio ugdymo rezultatai ir analizė. V.Žilinskienė, R.Bardauskienė D.Šulcienė V.Žilinskienė, D.Šulcienė, R.Bardauskienė D.Šulcienė D.Šulcienė R.Bardauskienė D.Marozienė R.Bardauskienė, Birželis

6 Standartizuotų testų rezultatų analizė. Ugdymo(si) strategijų aptarimas. Neformaliojo vaikų švietimo būrelių darbo efektyvumas, rezultatai ir mokinių poreikių tenkinimas. Pedagoginės veiklos stebėsenos ir mokytojų (įsi)vertinimo anketų apibendrinimas E-dienyno pildymo patikrinimo rezultatų aptarimas. Lankomumo apskaitos bei tendencijų analizė. V. Žilinskienė D.Šulcienė, V.Žilinskienė Z.Daugėlienė D.Marozienė V.Žilinskienė R.Bardauskienė Birželis Birželis Rugpjūtis Spalis/ vasaris Metodinės tarybos posėdžiai: Pamokos kokybės kriterijus mokinio pažanga. Mokinių ūgties stebėjimo galimybės ir būdai Standartizuotų testų rezultatų analizė.ssgg. Metodinės grupės veiklos analizė ir perspektyvos. E. Valauskienė, D.Šulcienė E. Valauskienė, D.Šulcienė E. Valauskienė Birželis Organizuoti kokybišką, šiuolaikinį ugdymo(si) procesą, nukreiptą į patirtinį mokymą(si): Ei. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma Patyriminio ugdymo(si) programų įgyvendinimas R.Bardauskienė - Rezultatai pristatyti Teminis mokymas 5-7 klasėse D.Marozienė V.Birenienė Seminarai, paskaitos, praktiniai užsiėmimai mokytojams: Kas yra gera pamoka? Inovatyvios planšetinių kompiuterių naudojimo galimybės ugdyme V.Birenienė V.Birenienė lapkritis bendruomenei TM pamokų tinklelis ir medžiaga Edmodo platformoje: modo.com/ho me#/group? id= Surengti seminarai mokytojams Pranešimas - konsultacija mokytojams Lietuvių kalbos taisyklių niuansai Lietuvių kalbos kultūros, raštingumo pagrindų periodinis stendas mokyklos vestibiulyje Metodinių grupių užsiėmimai: Seminaro,,Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos ir literatūros" pristatymas L. Dromantaitė D.Šulcienė E.Valauskienė, E.Miravičiūtė, R.Andriulionienė, L.Dromantaitė, L.Šikšniuvienė L.Šikšniuvienė, E.Miravičiūtė Rugsėjis gruodis Stendas Metodinių grupių protokolai

7 ,,Darbo grupėje metodika" E.Valauskienė Diferencijavimo galimybės pamokoje. Miesto olimpiadų analizė ir aptarimas. V.Bergelienė G.Norgilienė Kaip šiuolaikinis mokymosi procesas skatina mokinio asmeninę ūgtį. Patirtinio mokymo sėkmės. D.Tilvikaitė A.Ramonaitė,,Išmaniųjų technologijų panaudojimas ugdymo procese K.Makauskas Raštingumo ugdymo galimybės matematikos, gamtos ir socialinių mokslų pamokose Metodinių grupių pirmininkai Pagal metodinių grupių planus Ilgalaikiai ugdymo tobulinimo projektai: ES 7-osios Bendrosios programos projektas Mascil - matematika ir gamtos mokslai gyvenimui (angl. Mathematics and Science for Life) "Intelektuali ateities mokykla". Bendradarbiavimas su VU siekiant personalizuoti ugdymą V. Birenienė V. Birenienė Projektų pristatymai mokyklos bendruomenei, patirties sklaida. Tarptautinis Baltijos jūros projektas V. Norvaišienė UNESCO mokyklų tinklo programa V. Norvaišienė,,Iššūkis (,,Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones" ir,,viešųjų bibliotekų ir mokyklų bendradarbiavimas diegiant ugdymo ir švietimo pagalbos inovacijas") D. Kikilienė Tęstinis FFL LEGO Norvegijos - Danijos robotų konstruktorių projektas Atlikti patikrinamuosius darbus: Diagnostiniai testai 3, 5 ir 7 kl. Standartizuotus testus 4, 6 ir 8 kl. Diagnostiniai testai 2 kl.; Aštuntų klasių mokinių žinių lygio nustatymas pagal Oxfordo universiteto parengtą programą Mokinių mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas A. Česnelis Pavaduotojai ugdymui D. Marozienė V. Bergelienė Rezultatai aptarti mokytojų metodinėse grupėse, Direkcijos posėdžiuose G.Martinkienė Rugsėjis Paruoštas tyrimo apibendrinimas

8 Dalykinės savaitės: Aktyvioji savaitė Projektas Europos kalbų savaitė Judrumo savaitė Programavimo savaitė Dalykiniai renginiai: Mokyklos geriausių matematikų dešimtuko rinkimai R.Malinovienė K.Šimkus S. Likpetrienė G.Norgilienė R.Malinovienė K.Šimkus I.Peskovienė D.Sebeckytė Dž.Lukoševičienė A.Mockuvienė D.Tilvikaitė A.Ramonaitė Rugsėjis Rugsėjis Spalis, rekomendacijo s Direkcijos posėdyje Renginiai, parodos mokyklos bendruomenei Renginys 7 klasių mokiniams Spell the word (miesto mastu) D. Marozienė V.Bergelienė L.Čebanienė Respublikinė pradinių klasių mokinių kūrybinė - praktinė konferencija,,aš pats V.Žilinskienė J.Vaitkevičiūtė S.Piekienė Istorinio diktanto konkursas,,lietuvos kelias į nepriklausomybę" L.Vaivadienė Matematikos protų mūšis 7 kl. mokiniams, skirtas Pi dienai Matematikos mokytojai Olimpiada Mano gaublys 6,7,8 kl. V.Norvaišienė Nacionalinio konkurso "Lietuvos istorijos žinovas" mokyklos I-II turai. N.Kvaščevičienė Tarpmokyklinis gamtos mokslų ir matematikos konkursas Aš ir pasaulis Tarpmokyklinė viktorina Renkame mįslių karalių Matematikos ir gamtos mokslų mokytojai I. Tammi- Leistrumienė, R. Vaitkuvienė Konstitucijos egzaminas I-II turai 5-8 kl. N. Kvaščevičienė Spalis Tarpmokyklinis projektas tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti Miltų pasaka Mokyklos švietimo pagalbos specialistai Spalis

9 Renginys - projektas "Mokiniai mokiniams: įdomioji chemija". Konkursas,,Raštingiausias pradinukas Raštingiausio 5-8 klasių mokinio konkursas Respublikinė konferencija Vaikai vaikams apie knygas (5 8 kl.) Tarptautinis e-twining projektas Kalėdiniai atvirukai Miesto 7-8 kl. konkursas Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas. L. Varnelienė Klasių mokytojai D.Šulcienė E.Miravičiūtė D.Šulcienė E.Valauskienė E.Miravičiūtė R.Andriulionienė, L.Dromantaitė, L.Šikšniuvienė V.Freitakaitė- Korzonienė L.Čebanienė L.Vaivadienė N.Kvaščevičienė Spalis Spalis Spalis Lapkritis Gruodis Lapkritis Dalykinių olimpiadų mokykliniai turai Dalykų metodinės grupės Organizuoti olimpiadas: Klaipėdos miesto anglų kalbos 8 klasių mokinių olimpiada. V.Bergelienė D.Marozienė - kovas Patikrinti mokinių gebėjimai, atrinkti atstovai į miesto turus. Organizuotos olimpiados Respublikinė vokiečių kalbos dalykinė olimpiada Pedagoginės veiklos stebėsena ir į(si)vertinimas: Mokytojų, ketinančių atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, veiklos stebėjimas; Naujos lietuvių kalbos programos įgyvendinimas; Veiklos organizavimas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose; Bendrųjų ugdymo programų 1 8 klasėse vykdymas; Edukacinių erdvių kūrimas pamokoje ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. Pamokų bei neformaliojo švietimo veiklų stebėjimas Dalyvauti tarptautiniuose, šalies ir miesto organizuojamuose konkursuose: D.Marozienė G.Norgilienė Administracija Rugsėjis - birželis Metodinių grupių pirmininkai - gruodis Mokytojų kompetencijos aplankai Pamokų, neformaliojo švietimo būrelių stebėjimo aprašai Surengti mokyklos

10 Kengūra, Bebras, Olimpis, Robotiada, Tavo žvilgsnis, Žąsies plunksna, Pasakininkų, Meninio skaitymo, epistolinio rašinio, Valančiaus raštų raiškiojo skaitymo ir rašinių konkurse ir kt Atviros pamokos. Metodinių grupių pirmininkai, administracija, mokytojai Pagal metodinių grupių 2017 m. veiklos planus konkursai, atrinkti mokiniai, miesto konkursams Stebėtos pamokos aptartos metodinėse grupėse Diegti individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemą: Ei. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo terminas Parengta mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo sistema Sisteminga mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizės ir pagalbos teikimo priežiūra. Analizuojami mokinių akademinių pasiekimų pokyčiai Stebima ir vertinama kiekvieno mokinio asmeninė pažanga ir pastangos Mokinių įsivertinimo anketos: individualios pažangos įsivertinimas, refleksija, tikslų, siekių išsikėlimas. Atsiskaitymo forma D.Šulcienė Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas. Pavaduotojai ugdymui Dalykų mokytojai, D.Šulcienė, V.Žilinskienė Klasių auklėtojai Nuolat Gruodis, balandis, gegužė Teikiamos pasiekimų gerinimo rekomendacijo s Mokinių asmeninės pažangos vertinimo lentelės. Mokinių įsivertinimo anketos Pagalba mokiniams, patiriantiems ugdymo(si) sunkumų: Pavaduotojai ugdymui, - birželis Paskatinti mokiniai, poreikių tyrimas; E.Kubiliūtė pagerinę programos Kopk į kalną, skatinančios asmeninę pažangą, vykdymas; ugdymosi rezultatus, patiriantys individualių ir grupių konsultacijų ugdymo(si) organizavimas. sunkumų Finansuojamas Erasmus+ Europos Sąjungos programos projektas Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas V. Birenienė, projekto komanda " Metodinių grupių susirinkimai. Kaip Metodinių grupių Pagal Metodinių

11 individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistema skatina mokinio asmenybės ir sėkmės ūgtį. pirmininkai mėnesių planus grupių susirinkimų protokolai Diskusija,,Vertinimas mokymuisi. Metodinė taryba Spalis Tezės pristatytos mokytojų tarybos posėdyje Mokinių gebėjimo įsivertinti ir planuoti mokymosi strategiją tyrimas Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei mokinių, mokomų namuose, pažangos ir pasiekimų vertinimo aptarimas. D.Šulcienė Spalis Rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje Vaiko gerovės komisija, R.Bardauskienė, gegužė Vaiko gerovės komisijos posėdžio protokolai Kontrolinių ar kitų atsiskaitymo darbų skyrimo bei įvertinimų analizė Labai gerai besimokančių mokinių Sėkmės klubo veikla: klubo nario kortelės privilegijų programa, Sėkmės istorijų sklaida Lyginamoji buvusių aštuntokų, besimokančių miesto gimnazijose, vertinimų analizė Standartizuotų testų rezultatų analizė ir pasiekimų gerinimo planai. D. Šulcienė Lapkritis Pristatyta direkcijos posėdyje Pavaduotojai ugdymui Nuolat Paskatinti, motyvuoti gabieji, talentingi vaikai. D. Šulcienė Išvados pristatytos Mokytojų tarybos posėdyje. D.Šulcienė, Metodinė taryba Birželis rugsėjis Parengti planai Kurti saugią, sveiką, humanistinėmis vertybėmis grįstą mokymo(si) aplinką: Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo terminas Organizuoti mokyklos darbuotojams civilinės, darbo saugos mokymus Teikti psichologinę, socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams Paskaitos sveikatinimo klausimais klasėms ar klasių grupėms Atsiskaitymo forma R.Aidukonienė Laikomasi saugos taisyklių Švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių auklėtojai Pagal poreikį, VGK 2017 m. veiklos planą N. Jencienė Pagal mėnesio planus Registracijos žurnalai Užsiėmimai klasėse

12 Paskaitos, diskusijos ir stendiniai pranešimai prevencinėmis temomis Organizuoti socialinių įgūdžių grupių veiklą: Sunkiai besiadaptuojantiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (1-8 kl.) pagal įvairias socialinių įgūdžių programas ( Tiltai, Įveikime kartu, Gyvai ir kt.); Sėkmingai penktokų adaptacijai; Klasės mikroklimato gerinimui Vykdyti klasių mikroklimato stebėseną, naudojant Termometro metodą Vykdyti prevencinę Olweus programą prieš patyčias E. Kubiliūtė, G. Martinkienė N. Jencienė Švietimo pagalbos mokiniui specialistai R.Bardauskienė I. Petrėnienė D.Marozienė Pagal mėnesio planus Nuolat klasių socialinis pasas E.Kubiliūtė Rugsėjis Akcija Savaitė be patyčių E. Kubiliūtė, G. Martinkienė L. Dromantaitė V. Damijonaitienė Parengti pranešimai Kartą per savaitę vyks grupių užsiėmimai Rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje Valandėlių protokolai, apklausų rezultatai Sudaryti klasių socialiniai pasai Tyrimas Mokinių sveikatos būklė N.Jencienė Rezultatai pristatyti Mokyklos interneto svetainėje Prevencinė programa Snaigė 7 klasių mokiniams bendradarbiaujant su Dvasinės pagalbos jaunimui centru E.Kubiliūtė Vaiko gerovės komisijos veikla R.Bardauskienė Parengti rekomendacijų aplankus klasių G.Martinkienė, Birželisrugsėjis vadovams psichikos ir socialinės E.Kubiliūtė sveikatos temomis Posėdžio protokolai Parengti aplankai

13 Vykdomi tyrimai: Klasės psichologinio klimato tyrimai, rekomendacijos dėl saugios atmosferos klasės vadovui; Mikroklimato tyrimai 5-8 klasėse; Neformaliojo švietimo būrelių darbo efektyvumas; I,V klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos mokykloje tyrimas. G. Martinkienė R.Bardauskienė Z.Daugėlienė G.Martinkienė Nuolat pagal poreikį Lapkritis - gruodis Rezultatai pristatyti Direkcijos, Mokytojų tarybos posėdžiuose Vykdyti ilgalaikius projektus: Tarptautinis projektas ʺMažiau šiuk- šlių ʺ; Sveika mokykla"; Šalies gamtosauginių mokyklų projektas Žalioji vėliava ;,,Savas tarp svetimų (5-8 kl. mokinių diskusija apie toleranciją, pagarbą vienas kitam su LKL komanda) ; Draugiškiausio klasės mokinio rinkimai 1-4 klasėse ; Aktyvumo versmė"; V.Norvaišienė Darbo grupė V.Norvaišienė R. Andriulionienė Pagalbos mokiniui specialistai Nuolat Nuolat - balandis Pateiktos ataskaitos, renginiai Žalioji pertrauka"; The History of Halloween (5-6 kl.) ; Respublikinis projektas Draugo diena ; R.Malinovienė, K.Šimkus A.Dapkevičienė G.Jocytė birželis Spalis Mokinių lyderių klubo organizuojamos diskusijos I.Tammi- Leistrumienė, R. Vaitkuvienė Lapkritis Dalyvauti meniniuose konkursuose, šventėse, festivaliuose: Respublikinis atvirukų konkursas,,aš sveikinu Lietuvą ; Duetų festivalis konkursas,,dviese 2017; Liaudiškos dainos festivalis,,vyturio L. Dromantaitė Mokinių lyderių klubas IV klasių mokytojos S.Užporaitė S.Užporaitė Pagal poreikį Konkursui pateikti darbai

14 giesmė 2017; Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė; Aitvarų šventė mieste Organizuoti parodas: Miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda Velykinis margutis ; Mokinių Užgavėnių kaukių paroda mokykloje; Respublikinė pradinių klasių mokinių darbų fotogalerija Gamtai - mes draugai (ekologine tema); Miesto moksleivių antrinių medžiagų parodos: Augalų ir gyvūnų pasaulis ir Improvizacijos su antrinėmis žaliavomis ; Paroda,,Ekslibris mokytojui ; Miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų iš gamtinių medžiagų paroda Gamtos dovanos. S.Užporaitė, Z.Daugėlienė, M.Stankevičienė A.Česnelis II klasių mokytojos A.Česnelis III klasių mokytojos A.Česnelis V.Damijonaitienė I klasių mokytojos Birželis Birželis Pagal grafiką Spalis Lapkritis Šventėje dalyvauja 3 kolektyvai Organizuotos parodos, atrinkti darbai pristatyti miesto parodoms Akcija pasveikinimas Mes tavo vaikai, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Ištvermės šokių maratonas Folk Šokas, skirtas Kovo 11 ajai Tarptautinė akcija Šokis Žemei, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti Stalo žaidimų popietė 7a,7d,7m,8t klasėms Bendruomenės Etikos kodeksas,,kad gyventume santaroje ir dvasinėje bendrystėje Z.Daugėlienė, Mokinių lyderių klubas K.Makauskas Nufilmuotas pasveikinimas parodytas Vasario 16-ją Atgimimo aikštėje visuomenei Z.Daugėlienė Pristatyta mokyklos bendruomenei A.Liudaitė D.Marozienė, darbo grupė Sukurtas mokyklos Etikos kodeksas Kaimynų bendruomenės šventė Šventė Puodžių gatvėje (Simono Dacho progimnazija, J. Karoso muzikos Darbo grupė, Mokyklos bendruomenė s 18d. Renginiai

15 mokykla, Karalienės Luizės jaunimo centras, M. Gorkio pagrindinė mokykla, S. Šimkaus konservatorija, Technologijų mokymo centras) Judrumo savaitė. R.Malinovienė, K.Šimkus Programos Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projekto Motion pictures at en exhibition tarptautinės mokymosi veiklos Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje ir Katalonijoje (Ispanija), Navas mieste, Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada mokykloje Pyragų diena, skirta Išsipildymo akcijai Sportiškiausios 5 klasės rinkimai R.Malinovienė, K.Šimkus Tradiciniai mokyklos renginiai: Sausio 13-osios dienos paminėjimas; Klaipėdos sukilimo dienos paminėjimas; Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai; Anglų kalbos abėcėlės šventė; Žemės dienos renginiai; Verslumo diena; Antikorupcinis renginys Teatro dienos minėjimas; Abėcėlės šventė 1 klasėms; Šeimos šventės renginiai pradinėse klasėse; Respublikinis teatro festivalis Vandens lašas ; Motinos dienos šventės renginiai; Mokyklos Padėkos šventė; Rugsėjis Varžybos K.Makauskas Rugsėjis Veikla pristatyta mokyklos bendruomenei A.Karbauskaitė Lapkritis Surinkti pinigai perduoti Išsipildymo akcijai Z.Daugėlienė, R.Andriulionienė L.Vaivadienė, N.Kvaščevičienė K.Makauskas Z.Daugėlienė L.Čebanienė, V.Bergelienė V.Norvaišienė Z.Daugėlienė Z. Daugėlienė Teatro mokytojai I kl. mokytojos Pradinių klasių mokytojos Teatro mokytojai Menų dalykų mokytojai Mokinių lyderių klubas, K.Makauskas Gruodis - Išrinkta sportiškiausia klasė Surengtos šventės, koncertai, pristatyti kolektyvų darbo rezultatai

16 Mokyklos baigimo šventės; Mokslo ir žinių šventė; Mokytojų dienos šventė; Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas; Šventinis kalėdinis renginys Stebuklų pasaka Klasių mokytojos, auklėtojai, K.Makauskas, Z.Daugėlienė K.Makauskas Menų dalykų mokytojai Pagalbos mokiniui specialistės Z. Daugėlienė, darbo grupė birželis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Kalėdinė mugė pagal vokiškąsias tradicijas Kalėdų stebuklai ; Kalendorinės šventės pradinėse klasėse: Šv. Velykų ir Atvelykio renginiai, Baigiamasis projektas Rudeninių lapų šėlsmas, Kalėdiniai renginiai. Teatro klasių Kalėdinis renginys,,šventinis kaleidoskopas ; G.Norgilienė Pradinių klasių mokytojos Teatro, muzikos mokytojai, pradinių klasių mokytojos Gruodis Lapkritis Gruodis Gruodis Kalėdinės gerumo akcijos Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida Mokyklos radijo šviečiamosios ir informacinės laidos Įsigyti trūkstamų vadovėlių, mokymo priemonių Suremontuoti patalpas: 1. Įrengti edukacinę laisvalaikio erdvę (ELC). 2. Atnaujinti mokyklos fasadą. Pagalbos mokiniui specialistės, Menų ir technologijų mokytojai D. Šulcienė, D.Sebeckytė R.Andriulionienė D. Kikilienė, dalykų mokytojai R.Aidukonienė Gruodis Rugpjūtis - spalis Birželisrugpjūtis Interneto svetainė m.lt Parengtos radijo laidos Įsigyta mokymo priemonių. Patalpos atitiks sanitarinius higieninius reikalavimus

17 3. Įrengti Robotikos klasę. rugpjūtis Atnaujinti kabinetus: Fizikos ir gamtos mokslų kabinetą Rūpintis lėšų skyrimu technologijų kabineto remontui ir įrangos atnaujinimui. R.Aidukonienė D.Marozienė - gruodis Rugsėjisgruodis Patalpos atitiks sanitarinius higieninius reikalavimus Dirbtuvės, atitinkančios ugdymo(si) reikalavimus Tobulinti metodinę veiklą, skatinančią pasidalintąją lyderystę: Ei. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo terminas Mokytojų ir pagalbos mokiniams D. Marozienė Gruodžio (išskyrus psichologus) specialistų mėn. atestacijos programos parengimas ir vykdymas Mokytojų ir pagalbos mokiniams specialistų kvalifikacijos kėlimo fiksavimas ir informacijos sklaida ,,Draugystės mėnuo. Mokytojų lankymasis kolegų pamokose. Refleksija metodinėse grupėse Praktinis užsiėmimas mokytojams,,kaip kurti ir valdyti gerai dirbančias komandas. Sinergijos dėsnis Metodinė diena Kretingos Simono Daukanto progimnazijos pedagogams Ugdymo turinio integravimo galimybės Dalintis patirtimi mokytojų gerosios patirties sklaidos interneto svetainėje Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytojai" Pedagoginės veiklos stebėsena ir į(si)vertinimas: mokytojų, ketinančių atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, veiklos stebėjimas; naujos lietuvių kalbos programos įgyvendinimas; R. Bardauskienė L. Vaivadienė E. Valauskienė Vasario mėn. E. Valauskienė E. Miravičiūtė D. Marozienė, Pavaduotojų, mokytojų komanda V.Birenienė, Metodinė taryba Administracija Lapkričio mėn. Atsiskaitymo forma Atestacijos programa Informacija nuolat pildoma interneto duomenų saugykloje Pravestos pamokos bus aptartos metodinėse grupėse. Pasidalinta patirtimi okymasis.com Mokytojų kompetencijos aplankai

18 mokinių individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas; veiklos organizavimas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose; mokytojų įsivertinimo anketų bei veiklos tobulinimo sričių aptarimas, ugdomieji pokalbiai Tėvų konsultavimas bei švietimas: konsultacijų ir atvirų durų dienos tėvams (lapkričio ir balandžio mėn.); būsimųjų pirmokų tėvų susirinkimas Vaiko rengimas mokyklai ; konsultacijos tėvams, kurių vaikai turi mokymosi ir bendravimo sunkumų; būsimųjų penktokų tėvų susirinkimas; kartą per mėnesį organizuoti tėvų grupės susitikimus, parengtus įvairiomis aktualiomis temomis, siekiant puoselėti vaikų ir tėvų tarpusavio santykius. bendri tėvų susirinkimai pasibaigus pusmečiui klasės tėvų susirinkimai Ugdymo karjerai veiklos: mokinių poreikių tyrimas renginių organizavimas karjeros planavimo veiklų integravimas į bendrąjį ugdymą, klasės vadovų veiklą karjeros paslaugos mokiniams bendradarbiavimas su partneriais Metodinių grupių susirinkimai. Geros mokyklos koncepcija. Analizė, diskusija, išvados Seminarai miesto pedagogams: Inžinerinis ugdymas technologijų pamokose. Informacinės technologijos edukacinėse erdvėse "Pradinukų motyvacijos skatinimas pamokose dirbant su interatyviąja lenta SMART" Mokinių kūrybinių, akademinių, sportinių pasiekimų sklaida. Pavaduotojai ugdymui, dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai V. Freitakaitė Korzonienė Metodinių grupių pirmininkai A. Česnelis V. Birenienė R. Kairienė Pagal mėnesių planus Lapkritis Z. Daugėlienė Surengtos konsultacijų ir atvirų durų dienos, mokyklos ir klasių tėvų susirinkimai Tyrimų rezultatų pristatymas, organizuoti renginiai, individualios konsultacijos Metodinių grupių protokolai Surengti mokytojams seminarai, Skatinami mokiniai už asmeninius pasiekimus.

19 Informacija apie profesijas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. R. Vaitkuvienė, I. Tammi- Leistrumienė Parengtas lankstinukas Dalyvauti partnerystės tinklų veikloje: su miesto formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis, Klaipėdos kultūros įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Progimnazijų asociacijos. Vilniaus universitetu Oxfordo universitetu Administracija Nuolat Pasirašytos ir vykdomos bendradarbiavi mo sutartys. V. LAUKIAMAS REZULTATAS 12. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas; mokiniai įgis būtinų gebėjimų ir kompetencijų; bus užtikrinama mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovė, ugdomi meniniai, kūrybiniai gebėjimai; pagerės ugdymo(si) aplinka ir sąlygos stiprės bendruomenės tarpusavio santykiai, pagerės mokyklos mikroklimatas. VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 13. Planui įgyvendinti bus skiriama lėšų: ugdymo aplinkos užtikrinimui 217,7 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto ir 1088,0 tūkst. Eur mokinio krepšelio iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos; 14. Dalis programos bus finansuojama iš planuojamų surinkti specialiųjų lėšų: už įstaigos patalpų suteikimo paslaugą - 8,8 tūkst. Eur, įmokų už išlaikymą mokykloje 29,7 tūkst. Eur, įmokų už prekes ir paslaugas 67,3 tūkst. Eur, kurios kaip ir paramos lėšos 10,8 tūkst. Eur gauta (planuojama gauti 7,8 tūkst. Eur) bus panaudotos veiklos plane numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 16. Priežiūrą vykdys direktorius. 17. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai.