2018 m. II ketvircio biudzeto vykdymo ataskaitq rinkinys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2018 m. II ketvircio biudzeto vykdymo ataskaitq rinkinys"

Transkriptas

1 I KAUNO ~~ KOLEGIJA ~~ Jstaigos kodas , Pramones pr. 20, Kaunas Jstaigos biudzetinis kodas m. II ketvircio biudzeto vykdymo ataskaitq rinkinys 2018 m. birzelio 30 d. Kaunas, m. 1

2 KAUNO KOLEGIJA, , Pramones pr. 20 (jstaigos pavadinimas. kodas Juridinhj asme114 registre, edresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans4 minlstro 2008 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 1K-465 (Lietu110s Respublikos finans4 minlstro 2018 m. vasario 7 d.jsakymo Nr. 1 K-50 redakcija) BIUDZETO ISLAJDV SAMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRZELIO 30 D. ketvirtine (data) (metine. kel\<intne) ATASKAITA Nr. Kodas Mlnlsterijos/Savivaldybes 22 Programos Finansavimo saltinio I I I Valstybe s funkcijost 1 Departamento 900 jstalgos 2288 Data: 11Ul7.()4 Laokas: 10:12:20 (eurais ct) l~ l aid4 ekonomines klasifikacijos kodas tstaid4 pavadinimas Eil. Nr Asignavimlj planas. jskaitant patlkslinimus ataskatlimam metams laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su jskaitytu praejusi4 met4 tes41iku~iu Panaudoti asignavimai ISLAIDOS t$ VISO , , , ,37 2. tslaidos , , , , DARBO UZMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS , , , , Darbo utmokestis , , , , Darbo utmokestis 4 Darbo u!mokestis , , , , , , , , Darbo utmokestis pinigals , , , , , Socialinio draudimo jmokos , , , , , , , Socialinio draudimo jmokos 9 Socialinio draudimo jmokos 10 Socialinlo draudimo jmokos 11 Preki4 ir paslaug4 naudojimo isiaidos 12 Preki4 lr pastaug4 naudojimo islaidos 13 Preki4 ir pastaug4 naudojimo islaidos 14 Preki4 lr pastaug4 naudojimo islaidos 15 Mitybos lstaidos 16 Medikamenllj ir medicinini4 paslauglj jsigijimo islaidos 17 Rysi4 pastaug4 jsigijtmo islaidos 18 Transporto islaikymo ir transporto pastaug4 jsigijimo islaidos 19 Komandiruo~i 4 islaidos 23 Materialiojo ir nemalertaliojo turto nuomos islaidos 25 Materialiojo lurto papraslojo remonto islaidos 26 Kvalifikacijos kelimo i~laidos 27 Ekspert4 ir konsu1tant4 paslaug4 jsigijimo islaidos 28 Komunalini4 paslaug4 jslgijimo islaldos 30 lnf0fmacini4 lechnologijlj preki4 ir pastaug4 jsigijimo islaidos Reprezentacines islaidos Okl nio lnvenl oriaus jslgljimo islaidos Kil4 preki4 ir paslauglj jslgijimo isiaidos 31 KITOS ISLAIDOS 114 Kilos l laidos 115 Kilos islaidos einamieslems tikslams 116 Kilos ISialdos einamiesiems tikslams 117 Slipendijoms , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 435, , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 435, , , , , ,17 800, , , , , , , ,73

3 Lapas 2 Kodas Finansavimo ~altinio I I Valstybe s funkcijos I 4 5 Ministerijos/Savivaldybes 22 Programos I I Departamento 900 jstaigos Data: Laikas: 1 O: 12:20 3. SAN DORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO 139 TURTO BEl FINANSINIV JSIPAREIGOJIMV VYKDYMAS , , , MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO JSIGIJIMO 140 ISLAIDOS , llgalaikio materialiojo turto korimo lr jslgljlmo isiaidos Pastat4 ir statini4 jsigijimo i ~laido s Pastat4 ir statini4 jsigijimo i~ l a idos Negyvenam4l4 pastat4 jsigljlmo isiaidos Masin4 ir jrengini4 jsigijimo lslaidos Ma~in4 ir jrengini4 jsigijimo l~lai dos Kitlj masin4 ir jrengini4 jsigijimo islaidos IS VI SO D irektorlus / (istaigos vadovo ar jo jgalioto asmens pareig4 pavadinimas) Vyriaus ioji buhaltere (vyriausiasis buhalteris) L / , , , , , , , , , , , ,00 -- / ~ , , ,00 (p a ra~as) II" , ,37 Paulius Baltrusaitis (vardas ir pavarde) Jovita Zukiene (vardas ir pavaide)

4 La pas 2 KAUNO KOLEGIJA, , Pramones pr. 20 (jstalgos pavadlnlmas. kodas Jurldini4 asmen4 regtstre. adresas) Forma Nr. 2 patvfrtinta Uetuvos Respubllkos finans4 ministro 2008 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finans4 ministro 2018 m. vasario 7 d. fsakymo Nr. 1 K-50 redakcija) BIUDZETO ISLAIDV SAtMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRZELIO 30 D. ketvirtine (data) (mettn6, ketvtrtine) ATASKAITA Nr. Studij4 ir mokslo pletra (programos pavadinimas) Kodas Finansavimo ~altinio I ValstyM s funkcl]os I Minislerijos/Savivaldybes 22 Departamento 900 fslaigos 2288 Programos T 1 I I Data: 1 ~7-04 Laikas: 10:11:16 (eurals ct) l~ l aid4 ekonomines klasifikacijos kodas l~laidlj pavadinimas Eil. Nr. Asignavim4 planas. jskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti aslgnavimai kartu su jskaitytu praejusi4 metlj 1e~4 likuciu Panaudoti asignavimai ISLAIOOS IS VISO , , , ,37 2. ISLAIDOS , , , , , , , , , , , OARBO UZMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUOIMAS , ,00 Darbo uzmokestis , ,00 Darbo uzmokestls , ,00 Oarbo ufmokestis , ,00 Oarbo uzmokestis pinigais , ,00 Socialinio draudimo jmokos , ,00 Socialinio draudimo jmokos , ,00 Socialinio draudimo jmokos , ,00 Socialinio draudimo jmokos , ,00 PrekitJ ir paslaug4 naudojimo i laidos , ,00 Prekilj ir paslaug4 naudojlmo i ~laidos , ,00 PrekitJ ir paslaug4 naudojlmo i~la idos , ,00 Preki4 ir paslaug4 naudojlmo l laidos , ,00 Mitybos isialdos , ,00 Medikamenllj ir medicininltj paslauglj )sigijimo islaidos , ,00 RySitJ paslaug4 jsigijimo l~lal dos , ,00 Transporto lslaikymo ir transporto pas1aug4 jsigijimo l~la i dos , ,00 Komandiruocilj i~laidos , ,00 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos islaidos , ,00 Materialiojo turto paprastojo remonto i~laidos , ,00 Kval ifikacijos kelimo islaidos , ,00 Ekspertlj ir konsultantlj paslaugtj jsigijimo islaidos , ,00 Komunalinl4 paslaug4 jslgljimo islaidos , ,00 lnformacini4 technologij4 preki4 ir paslaug4 jsigijimo islaidos , ,00 Okinio inventonaus jsigijimo islaidos , ,00 Killl preki11 ir paslaug11 Jsigijimo islaidos , ,00 KITOS ISLAIDOS , ,00 Kilos islaidos , ,00 Kilos islaidos einamiesiems tikslams , ,00 Kilos islaidos einamiesiems tikslams , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 435, , , , , , , , , , ,73

5 La pas 3 Kodas Finansavimo saltinio I 1 Valstybe s funkcijos I Minlsterijos/Savivaldybes 22 Departamento 900 jstaigos 2288 Programos I I Data: Laikas: 10:11: Stipendijoms , , , ,73 3. SANDORIAI OI:L MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEl FINANSINIIJ ISIPAREIGOJIMIJ VYKDYMAS , , MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO JSIGIJIMO 1$ LAIDOS , , llgalaikio materialiojo turto korimo ir jsigijimo islaidos Masin4 ir jrengini4 jsigijimo istaidos Masin4 ir jrengini4 jsigijimo lslaidos Kit4 masin4 lr jrenginil.j jslgljlmo islaldos , , , ,00 IS VlSO , ,00 Direktorius ~ ~ (jsta1gos vadovo ar jo jgalioto asmens pareig4 pavadinimas) \ _/_ (fl81"~s) Vvriausioil buhaltere % / '. (vyrlaus1as1s buhaltens) ,02 Paulius Ballrusaitis (vardas " pavard l Jovita tukiene (vardas "pavarde) ,37

6 KAUNO KOLEGIJA, , Pramones pr. 20 (Jstaigos pavadinimas, kodas Juridinh-1 asmen4 registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinla Lietui/OS Respublikos finanslj ministro 2008 m. gruod!io 31 d. jsakymu Nr. 1K-465 (Lielu\IOs Respublikos finans4 mlnistro 2018 m. vasario 7 d. jsakymo Nr. 1 K-50 redakcija) BIUDZETO ISLAJDV S)\MATOS VYKDYMO 2018 M. BIRZELIO 30 D. ketvirtine (data) (metine, ketvirtine) ATASKAITA Nr. ValstybiMs ~vietimo strategijos jgyvendinimas (programos pavadinimas) Kodas Finansavimo ~a l tin lo I 1 Valstybe s funkcijos l 09 I Minlsterijos/Savivaldybes 22 Departamento 900 Jstalgos 2288 Programos I 1 I Data: 18-C741 Laikas: 10:11:16 {eurais, ct) lslaid4 ekonomines Eil. lslaid4 pavadlnimas klasifikacijos Nr. kodas ISLAIDOS IS VISO 307 Aslgnavim4 planas. jskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikolarpiui , ,00 Gauti asignavimal kartu su jskaitytu praejusi4 met4 le~l.lliku iu 6 Panaudoti asignavimai 7 3. SANDORlAI Di:L MATERIAUOJO IR NEMATERIALIOJO 139 TURTO BEl FINANSINIV ISIPAREIGOJIMV VYKDYMAS 3. 1, MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ISIGIJIMO I$LAIDOS , llgalaikio materlaliojo turto korimo lr jslgijimo islaidos Pastat1.1 ir statinil.l jsigijimo i ~ laidos Pastat1.1 i r statinil.jjsigijimo islaidos Negyvenaml.lil.l pastat1.1 jsigijimo i ~laidos , , , , , , , , , , , ,00 ISVISO Direktorius (jstaigos vado\10 ar jo jgalioto asmens pareigl.j pavadinimas) / , , ~ Paulius Baltru~aitis (vardas ir pavard6) Vyriausioji buhaltere (vyrlausiasis buhalteris) J ovita L:ukiene (vardas ir p avard&)

7 La pas 4 KAUNO KOLEGIJA, , Pramones pr. 20 (Jstaigos pawdinimas, kodas Jundoni4 asm&n\j registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Uetuvos Respublikos finanslj mlnistro 2008 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finans4 ministro 2018 m. vasa rio 7 d. jsakymo Nr. 1 K-50 redakcija) BIUDZETO ISLAIDV S)\MATOS VYKDYMO 2018 M. BIRZELIO 30 D. ketvirtine (data) (metine, ketw tln6) ATASKAITA Nr. Studij4 ir mokslo phitra (programos pavad1nlmas) Kodas Finansavimo ~altinio r Vatstybe s funkcijos I Ministerijos/Savivaldybes 22 Departamento 900 lstaigos 2288 Programos I 1 I I Data: ()4 Laikas: 10:11:16 (eurais cl) l~la1d4 ekonomlnes klasifikacljos kodas l~lai d4 pavadinlmas Ell. Nr. Asignavim4 planas, jskaitanl patlkslinimus metams alaskaitlniam lalkotarpiui tslaidos IS VISO , ,00 Gauti asignavimai kartu su jskaitytu praejusl4 met4 tm41ikuciu ,00 Panaudoti aslgnavimai ,00 2. tslaidos , , Preki4 lr pastaug4 naudojimo i~ laidos , , , Preki4 ir paslaug4 naudojimo i~ lai dos , , Prek14 lr paslaug4 naudojimo islaidos , , Preki4 ir paslaug4 naudojimo istaidos , , Reprezentacines i taldos 800,00 800, Okinlo lnvenloriaus jslgijimo l ~t aidos 200, Kit4 prekh.j ir paslaug4lslgijlmo i ~ l a idos ,00 200, , KITOS tslaidos , , , Kilos l ~l a i dos , , Kilos i~l aidos einamieslems likslams , , Kilos l~taidos einamieslems tikslams , , Stipendijoms , ,00 ts VI SO 3.500, , /' ~~ Direktorius.. 1=-= c (vyriausiasls buhalterls) '"-0 --, (Jsta1gos vadovo ar JO JQaltoto asmens pare194 pavadtmmas) t./ (pa~as) ~V~y~ri~au~s~io~j~ib~u~h~a~lt~e~re~ ~ ~~(par s) 3.500, , , , ,00 800, , , , , , , ,00 Paulius Baltrusaitis (vardas or pavarde) Jovita Zukiene (vardas ir pavarde) 3.500, , , , , ,00 200, , , , , , ,00

8 CRC kodas: c00040f9 Kauno kolegija Pramones pr.20, Kaunas, jm.kodas (jstaigos pavadininw, kodas Juridini~ asmen~ registre, adresas) MOKETINl) IR GAUTINl) SUMl) 2018 M. birielio 30 d. Ketvirtine (metine. ketvinine) (dora) ATASKAITA Forma Nr. 4 patvirti nta Lietuvos Respublikos finansq ministro 2008 m. gruod!io 31 d. jsakymu Nr. I K-465 (Lietuvos Respublikos finansq ministro 2018 m. vasario 7 d. jsakymo Nr. IK-50 redakcija) ISialdq ekonomin~s klasifikacijos kodas 2 I I. I 2. I. I. I. I. I 2. I. I. I. 2. I 2. I I. 2. I. I. I I I. I. I. I I. I. I I. I. I I. I. I I. I. I I. I. I. II I. I. I I. I. I. 14 Blaldq pavadinimas Eil. Nr. likutis met11 Kat/as Minisrtri}os/Savivaldybes I 22 Depanam~nro 900 r ~~----~ fsraigos. 2_28.:.c8:. _J prad~i oje Moketinos sumos biudzeto tg os (rtikst eunf) likutis ataskaitlnlo laikotarpio pabaigoje i ~ viso l ~ jq jvykdym o terminas 10 dienlj 45 dienos ISLAIDOS I 6.436, ,72 Darbo uzm okestls lr socialinis draudimas 2 16,52 Darbo uzmokestis 3 16,52 Darbo u~mokestis pinigais i~ jq: gyventojq pajamtf mokestis 5 Pajamos natura 6 )( Socialinio draudimo jmokos 7 Socialinio draudimo jmokos 8 Prek.iq ir paslaug'l naudojimo i laidos , ,72 Prekil{ ir paslaugl{ naudojimo i!laidos , ,72 Mitybos i ~l aido s II Medikament4 ir medicininiq paslaugq jsigijimo 12 i~laidos Ry~iq paslaugq jsigijimo i~laidos 13 Transporto i~laikymo ir transporto paslaugq jsigijimo islaidos ,10 Aprangos ir palalynes jsigijimo i ~ laidos 15 Komandiruo il! i~laidos Gyvenamljj'l vietoviq vie~ojo ukio isla.idos 17 )( Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos islaidos IS

9 2 CRC kodas: c00040f9 Kodas Ministerijos/Savivaldybts I 22 Deparrame/1/o. 900 r ~------~ {staigos ~----2_2_8_8 ~ Moketinos sumos biudzeto Iesos (nlk.rt eun1) Hlaidq ekonomines leu. lllaidq pavadinimas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klasifikacijos INr. likutis metq kodas is.ill jvykdymo terminas pradziojc is viso 10 diculf 45 dienos I I. I. I. 15 Materialiojo turto paprastojo remonto islaidos I. I. I. 16 Kvalifikacijos kelimo islaidos 20 24, I. I. I. 17 Ekspertlj ir konsultan14 paslangtl jsigijimo i~laidos I. I. I. 20 Komunalini4 pas!aug4 jsigijimo i~laidos , I. I. I. 2 1 Informacinilf technologijtl preki4 ir paslaugq jsigijimo islaidos I. I. I. 22 Reprezentacines islaidos I. I. I. 23 Okio inventoriaus jsigijimo maidos , , I. 1. I. 30 Kitq preki4 ir paslaug4 jsigijimo i~laidos , Palnkanos I Pa/iikanm I. I Paliikanos nerezidentams I. I. I. I Asignavim4 valdytojq sumoketos paliikanos I. I. I. 2 Finansq ministerijos sumoketos palokanos I. I. I. 3 Savivaldybi4 sumoketos paliikanos I. 2 Palftkanos rezidemams. kitiems nei valdzios 33 sektorius (tik uz riesioginf skolq) I. 2. I. I Asignavim4 valdytojq sumoketos pa!okanos I. 2. I. 2 FinanStf ministerijos sumoketos pa!okanos I. 2. I. 3 Savivaldybitf sumoketos paliikanos I. 3 Pallikanos kitiems valdl.ios sektoriaus I. 3. I. I Paliikanos valstybes biudretui I. 3. I. 2 Paliikanos savivaldybi4 biudzetams I. 3. I. 3 PalOkanos nebiudutiniams fondams I Zemes nuoma I l'lcmes nuoma I. I. I IZemes nuoma Subsidijos I Subsidijos i! biudzero /tsrf I. I. I. I Subsidijos importui I. I. I. 2 Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai Dotacijos I Dotacijos ul.sienio valstybems I. I. I. I Dotacijos uuienio valstybems einamiesiems tikslams I. I. I. 2 Dotacijos uzsicnio valstybems turtui jsigyti Dotacijos tarptautinems organizacijoms I. I. I Dotacijos tarptautinems organizacijoms einamiesiems tikslams I. I. 2 Dotacijos tarptautinems organizacijoms turtui jsigyti I Doracijos kitiems valdl.ios sektoriaus I. I. I Dotacijos kitiems valdzios sektoriaus 57 subjektams einamiesierns tikslams t--t I. I. 2 OOlacijos savivaldybems einamiesiems tikslams I. I Dotacijos kitiems vald~ios sektoriaus subjektams turtui jsigyti I. 2 Dotacijos savivaldybems turtui jsigyti _6( 2.6 IJmokos j Europos Sqjungos biudzctl} I Tradiciniai nuosavi istekjiai 62

10 3 CRC kodas: c00040f9 Kodas Ministerijos/Savil'aldybes I 22 Departamento 1-9_ fswigos. 2_2_8_8 (llik:st eun/) Moketinos sumos IslaidiJ biudzeto Iesos ekonomincs Eil. ISiaidlj pavadinimas Iikutls ataskaitlnjo laikotarpio pabaigoje klasifikacijos Nr. Iikutis metq kodas is jq jvykdymo terminas pradf iojc is viso 10 dlen11 45 dicnos 1--- I _ -' I. I. I. I Muitai I. I. I. 2 Cukraus sektoriaus mokes~iai Pridelines vertes mokest!io nuosavi islekliai I. I. I Pridetines vertes mokes~io nuosavi i~tekl iai Bendn{jlf nacionalinilj pajamzj nuosavi islekliai I. I. I BendriJ.itl nacionalinilj pajamtj nuosavi istekliai Biudlelo disbalanszj korekcija Jurzglines Karalys1es naudai I. I. I Biudfeto disbalanslj korekcija Jungtines Karalystes naudai Su nuosavais islekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palzikanos I. I. I Su nuosavais istekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos paliikanos 72 )( 2.7 Soc lalin ~s lsmokos (pasalpos) I Socia/inio draudimo i!mokos (pa!alpos) Socialinio draudimo ismokos pinigais I. I. I. 2 Socialinio draudimo ismokos natura Socialine parama (soc. paramos pa!alpos) ir rentos I. I. I Socialine parama pinigais 78 I I. I. 2 Socialine parama natiira I. I Rentos so Darbdavi!J socialine parama I. I. I Darbdaviq socialine parama pinigais s~ I. I. 2 Darbdaviq socialine parama natura Kitos lslaidos I. I Kitos islaidos einamiesiems likslams I. I. I. I Stipendijos I. I. I. 2 Kitos i~laidos kitiems einamiesiems tikslams I. I. I. 3 Neigiama valiutos kurso jtaka I. 2 Kitos Waidos 1ur1ui ;sigyli I. 2. I. I Kitos i Jaidos turtui jsigyti Pervedamos Europos SlJjungos, kitos tarptautines finansines paramos ir bendrojo 9 1 finansavimo lesos I Subsidijos is Europos Sqjungos ir kilos rarptautines finansines paramos (ne valdl.ios 92 sektoriui) I. I. I. I Subsidijos i~ Europos Sljjungos ir kitos tarptautines finansincs paramos (ne va ld~ios 93 sektoriui) Pervedamos Europos Sqjungos, kilos larptautines finansints paramos ir bendrojo 1 94 finansavimo lesos

11 4 CRC kodas: c00040f9 Ministerijos/Savivaldybes I 22 Deparramemo 900 r ~~------~ fstaigos 2288 ~ ~ (niksr ern/) l Moketinos sumos Islaid 11 biudzeto lesos ekonomines Ell. ISlaidl! pavadinimas kjasjfjkacijos likutis ataskaitlnlo laikotarpio pabaigoje Nr. likutis metl! kodas i jl! jvykdymo terminas pradzioje is viso 10 dienq 45 dicnos I I Pervedamos Europos Sqjungos, kitos tarptautines finansines paramos ir bendrojo 95 lfinansavimo lelos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sl!iungos, kitos tarptautines finansines paramos ir bendrojo finansavimo Ji:Sos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams savivaldybi:ms I. I. 2 Pervedamos Europos Sl!iungos, kitos I tarptautines finansines paramos ir bendrojo finansavimo le~os einamiesiems tikslams cinamiesiems tikslams kitiems vald ~ios I. I. 3 Pervedamos Europos Sl!iungos, kitos tarptautines finansines paramos ir bendrojo finansavimo IMos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams ne valdzios sektoriui Pervedamos Europos Sqjungos, kitos tarptautines finansines paramos ir bendrojo 99 lfinansavimo lelos investicijoms I Pervedamos Europos Sl!iungos, kitos tarptautines finansines paramos ir bendrojo 100 finansavimo le os investicijoms I. I Pervedamos Europos Sl!iungos, kitos Kodas - finansavimo tarptautines finansines paramos ir bcndrojo 10 1 finansavimo IeSos investicijoms, skirtoms I. 2 Pcrvedamos Europos S!!iungos, kitos tarptautines finansines paramos ir bendrojo finansavimo le os investicijoms kitiems valdzios 102 sektoriaus subjektams I. 3 Pervedamos Europos Sqjungos, kilos tarptautines finansines paramos ir bendrojo 103 l~os investicijoms ne valdzios 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO JSIGI.JIMO, FINANSINJO TURTO PADIDEJIMO IR FINANSINil) JSIPAREIGOJlMI) VYKDYMO ISLAIDOS Materialiojo ir nematerialiojo turto jsigijimo ,81 i laidos 3. I. I 1/ga/aikio materitj/iojo turto ktirimo ir jsigijimo ,81 Waidos 3. I. I. I Zerruis jsigijimo 1!/aidos I. I. I. I. I 2emes jsigijimo ijiaidos I. I. 2 PaJtOIIf ir statirtirt jsigijimo ijlaidos I. I. 2. I. I Oyvenamtti4 nam4 jsigijimo i~laidos I. I. 2. I. 2 Negyvenam4.i4 pastnt4 jsigijimo i ~ l aidos Ill ,05 3. I. I. 2. I. 3 lnfrastruktiiros ir kitlj statinilj jsigijimo maidos I. I. 3 Ma!imt ir jrenginirt jsigijimo i!laidos ,76 3. I. I. 3. I. I Transporto priemoni4 jsigijimo i laidos I. I. 3. I. 2 Kill! ma inl! ir jrengini4 jsigijimo i laidos ,76 3. I. I. 3. I. 3 Ginklq ir karines jrangos jsigijimo i laidos I. I. 4 Ku/niros ir kiiij vertybi rj jsigijimo i!ltridos Kito ilgalaikio materialiojo turto jsigijimo is/aidos I. 2 Nematerialiojo /llrto ktirimo ir jsigijimo i!laidos 119

12 5 CRC kodas: c00040f9 Kodas Minisrerijos/Savivaldybes I 22 Departamento 1-9_0_0 _ -l /.l'taigos L---..;;2..;; 2..;;. 8..;; ' I Moketinos s umos ISiaidiJ biudzeto lesos ekonomlnes Eil. ISiaidlj pavadinimas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klasillkacijos Nr. likutis mctlj i jq ;vykdymo termjnas kodas pradzioje i~ viso 10 dlen'l 45 dlenos I I. 2. I. I. 2 Kompiuterines programines jrangos ir kompiuternes programincs jrangos liccncij4 jsigijimo i!laidos I. 2. I. I. 3 Patent'! jsigijimo i~laidos I. 2. I. I. 4 Literataros ir meno korini4 jsigjjimo maidos I. 2. I. I. 5 Kilo nemateriahojo turto jsigijimo i laidos I. 3 Arsargt{ ktirimo ir jsigijimo jsigijimo i!laidos I. 3. I StrateginitJ ir nelieciamtdtf arsargr1 isigijimo i!laidos I. 3. I. I. I Strategini4 ir nelie~iamlli4 atsarg4 jsigijimo maidos I Kiltf atsarg r1 jsigijimo i!laidos I I. I Za!iav4 ir medziag4 jsigijimo islaidos I I. 2 Nebaigtos gaminti produkcijos jsigijirno i~laidos I I. 3 Pagamintos produkcijos 1sigijirno islaidos l I. 4 Preki4, skir14 parduoti arba perduoti, jsigijimo islaidos I I. 5 Kari ni4 atsarg4 jsigijimo i laidos I I. 6 Kill! atsargq jsigjjimo i laidos I. 4 1/ga/aikio turro finltnsines nuomos (lizingo) i$/aidos I. 5 Biologinis rurro ir iemes gelmirt isteklitf jsigijimo ii/aidos 3.2 Finansinio turto padldtjimo islaidos (flnansinio turto jslgljlmo/invcstovimo islaidos)

13 6 CRC kodas: c00040f9 Kodas Ministerijo.</Savivaldybds I 22 Departamento 900 r ~~ fstaigos 2288 ~------~~----~ (trikst eun/) Moketinos sumos ISlaidq leu. biud:leto lesos ekonomines ISlaidq pavadinimas likutis ataskaitinio laikotarpio pabalgoje kjasifikacijos Nr. likutis metq kodas is jq jvykdymo terminas pradzioje i viso ~cnq 45 dfenos I Ffnansini4 jslpareigojimq vykdymo ISlaldos (g r~zin tos skolos) 137 IS VISO (2+3) Gaullnos sumos lsiaidq is jq biud'-cto lesos ekonomines Eil. Jslskolinimo pavadinimas klasi.fikacijos Nr. likutis otaskaltlnio laikotarpio kodas llkutis met11 pradz.ioje pabafgoje I ISLAIDOS JI , ,1 1 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO I TURTO!SIGIJIMO, FINANSINIO TURTO 140 PADIDEJIMO IR FINANSINilJ JSIPAREIGOJIMl) VYKDYMO ISLAIDOS IS VIS O (2+3) , !staigos vadovas ~ :: (j-siij -:-.,-o,-v-ad:-o-vo.l.. ar'-:jo""'i,.. & ~l io-,o-os_me ;ns-pm ---:"i&_q_pa-vad -::-in im-,.~) :- ---;~1--- /p~; (v:udas ir pav:ude) Paulius Baltrusaitis Vyriausiasis buhalteris (vyriausi,..is buhalteri (buhnlteris) (Varda.s ir pavardi) Jovita Zukiene

14 S~skaitos likutis Swedbank Sctskaitos likutis Sl\skaita LT Likuelo data m ~wedoank Valiuta Likutis EUR / Vyriausioji buhaltere Jovita tukiene tujtf K-{)/-A )t I is I :11

15 ) ) (asignavim4 vald)1ojo pavadinimas, kodas Juridini4 asmen4 registre, adresas) PAZYM A APIE ASIGNAVIMl) V ALDYTOJO VALSTYBES BIUDZETO ISLAIDl) S<\MATOS VYKDYM<\ PAGAL PATVIRTINT AS PROGRAMAS IR Jl) FIN ANSA VIMO SALTINIUS IR ASIGNA VIMT) NEPANAUDOJIMO PRIEZASTIS 2018 M. BIRZELIO 30 D. Kodas r--- ~ Ministcrijos 221 Programos kodas Finansavimo ~altinio kodas 2 Departamento~ 900 ro Asignavim4 valdytojo ] (tiikst. eur4) Ataskaitinio laikotarpiot p d. 1'- kd r ---- ~ Programos pava d tmmas.. :J_ p I anas, JS. k ajtant. I. anau. otl. N uo k rypts. t vy «V< ymo A stgnavunq.. nepanau d.. OJLIDO pnezastys. palt.k s 1. tntmus. astgnavtmat ( 5-4 ) I 1-' ~ T l - - Ufsit~susios vie ~l!i4 pirkim4 proced iiros, bei nebaigtos vykdyti Studij4 ir mokslo pletra 5.765, ,0 860,74 85,07 preki4, paslaugq ir remonto darb4 jsigijirno procediiros pagal ;-r ; I ~ ~ dij4 ir mokslo pletra I Valstybes svietirno strategijos jgyvendinimas -r- - --t---- Uzsitysusios vie~4.i4 pirkirn4 procediiros, todel planuotu laiku 1 150,0 0,0 I 150,00 0,00 nepradeti vykdyti mokomojo pastato, esancio Pramones pr. 22, j ~sudarytas (pasir~ytas) sutartis. KAUNO KOLEGIJA, , Pramones pr. -=2-=- 0,~K:..::.a~u=n~a~s;;. 3,5 1 3,5 0,00 100,00 I Kaune renovacijos (atnaujinimo) darbai. 1 Direktorius (jstaigos vadovo ar jo jgalioto asmens pareigq pavadinimas) V~y:..:riausioj i bubalte_r_e _ (vyriausiasis buhalteris (buhaltcris) Paulius Baltrusaitis (vardas ir pavarde) Jovita Zukiene :...::...--'. (vardas ir pavarde)

16 I KAUNO t/ KOLEGIJA ~~ AISKINAMASIS RASTAS PRIE 2018 m. II KETV. B/UDZETO VYKDYMOATASKAIT(/ RINKINIO 2018 m. birfelio 30 d. Kaunas I. BENDROJI DALIS Kauno kolegija (toliau kolegija), jstaigos kodas , yra Lietuvos Respublikos valstybine aukstoji mokykla, kurioje vykdomos kolegines studijos, grindiiamos profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, eksperimentine pktra ir profesionaliuoju menu, teikiamas aukstasis koleginis issilavinimas, sudaromos s~ygos asmenims mokytis vise} gyvenim(}. Kolegijos steigeja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Kolegija jsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. rugpjucio 30 d. nutarimu Nr.l 000, Del valstybini4 Alytaus, Kauno, Utenos ir Vilniaus kolegij4 steigimo". Kolegijos savininke yra Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises bei pareigas jgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybe arbajos jgaliota institucija. Kolegija yra viesasis juridinis asmuo, kurio teisine forma - viesoji jstaiga. Kolegija turi antspaud'} su Lietuvos valstybes herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitom'!i'! SC}skait'} banke. Kolegijos buveines adresas- Pramones pr. 20, Kaunas, LT Kolegija yra pridetines vertes mokescio moketoja nuo 2000 m. rugsejo 18 d., PVM moketojo kodas LT Kolegija yra paramos gaveja pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatym'} turi teisy gauti param'} is fizini4 ir juridini4 asmen4. Kolegijos pagrindine veiklos sritis - svietimas, o pagrindine veiklos rusis - koleginill studijll vykdymas. Kolegija gali verstis jstatym4 nedraudziama ukine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Kolegijos veiklos tikslai: 1. Vykdyti studijas, teikiancias asmeniui aukst'!ij koleginj issilavinim'} ir aukstojo mokslo kvalifikacij (}., tenkinancias Lietuvos valstybes, visuomenes ir ukio reikmes, atitinkancias mokslo ir naujausi4 technologij4 lygj. 2. Sudaryti s~lygas tobulinti asmen4 jgytas zinias ir gebejimus. 1

17 3. Ugdyti svietimui ir kulrurai imliq visuomeny, gebanciq dirbti sparcios technologij4 kaitos sqlygomis. 4. Pletoti regionui reikalingq taikom~q moksliny (meniny) veiklq ir tyrimus, konsultuoti vietos valdzios institucijas, ukio subjektus. Kolegijos pagrindiniai uidaviniai: 1. Uztikrinti aukstos kokybes studijas, laiduojancias studijuojanciojo profesiny karjerq ir asmenybes ugdymq. 2. Kurti modemiq aplinkq, leidzianciq taikyti siuolaikinius mokymo metod us ir budus. 3. Jgyvendinti priemones, sudarancias galimybes destytojams ir kitiems Kolegijos darbuotojams tobuleti, kad j ie ir Kolegija pasiekt4 ger4 veiklos rezulta Rengti ir vykdyti darbo rinkai aktualias studij4, mokymo programas. 5. Pletoti tarptautines studijas, rysius su Lietuvos ir uzsienio valstybi4 mokslo ir studij4 institucijomis bei kitais verslo subjektais. 6. Uztikrinti racional4 materialini4 ir finansini4 istekli4 naudojimq. 7. Ugdyti aplinkq tausojanciq bendruomeny, taikyti aplinkos apsaugos kriterijus. 8. Pletoti visuomenes ekonorninj, teisinj, estetinj, technologinj, informacines kultiiros 1r sveikos gyvensenos svietimq. 9. UZtikrinti sveikatai palankias studij4, darbo ir poilsio sqlygas. Kolegijos strukturq sudaro sie akademiniai padaliniai:» Technologijq fakultetas.» Verslo fakultetas.» Medicines fakultetas.» Menq ir ugdymo fakultetas. Kolegijos valdymo organus sudaro koleguos taryba, Akademine taryba ir vienasmenis valdymo organas - kolegijos direktorius. Si4 valdymo organ4 rinkim4 organizavimo, skyrimo bei atsaukimo tvarka, j4 kompetencuos ir funkcijos nustatytos kolegijos statute. Kolegijos studen14 interesams kolegijos valdymo organuose, patariamosiose ir ginc4 sprendimo struktiirose atstovauja Studen!4 atstovybe, veikianti studen14 susirinkimo (konferencijos) patvirtin14 Studen14 atstovybes jstat4 nustatyta tvarka. Kolegija turi autonomijq, apimanciq akademincr, administracincr, ukio ir finans4 tvarkymo veiklq, grindziamq savivaldos principu ir akademine laisve, apibreztq Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos mokslo ir studij4 jstatyme bei kolegijos statute. Jstatymq ir kit4 teises ak14 nustatyta tvarka Kolegijos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir LR Svietimo ir mokslo ministerijai. Kolegija kontroliuojamq ar asocijuotqj4 subjek14 neturi. 2

18 II. BIUDZETO VYKDYMO AT ASKAITT) RJNKINYS Kauno kolegijos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodzio 31 d. Kolegija sudaro ir teikia atskirus zemesniojo lygio finansini4 ataskait4 ir biudzeto vykdymo ataskait4 rinkinius. Kolegijos 2018 m. I pusmecio biud:zeto vykdymo ataskaitl! rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto ir savivaldybiq biudzetq sudarymo ir vykdymo taisyklemis, patvirtintomis LR Vyriausybes 2001 m. geguzes 14 d. nutarimu Nr. 543, Del Lietuvos Respubl ikos valstybes biudzeto ir savivaldybil! biudzetq sudarymo ir vykdymo taisykliq patvirtinimo", Valstybes ir savivaldybiq biudzetiniq jstaigq ir kitq subjektq zemesniojo lygio biudzeto vykdymo ataskait4 sudarymo taisyklemis, patvirtintomis LR finans4 ministro 2008 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. I K-465, Del valstybes ir savivaldybiq biudzetiniq jstaigq ir kitq subjektq zemesniojo lygio biudzeto vykdymo ataskaitq sudarymo taisykliq ir formq patvirtinimo", bei LR Svietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. sausio 12 d. rastu Nr. SR-120,Del 2017 metq metinio ir 2018 metq ketvirtiniq biudzeto vykdymo ataskaitq rinkiniq sudarymo ir pateikimo". Kauno kolegija teikia 2018 m. I pusmecio biudzeto vykdymo ataskailtj rinkinj, kurj sudaro: 1. Biudzeto islaidt! s~matq vykdymo ataskaitos, forma Nr. 2; 2. Moketin4 ir gautinq sumq ataskaita, forma Nr. 4; 3. Banko atsiskaitomosios s~skaitos likucio isr8sas; 4. Pazyma apie asignavim4 valdytojo valstybes biudzeto islaidq s~atos vykdym~ pagal patvirtintas programas ir jq finansavimo saltinius ir asignavimq nepanaudojimo priezastis; 5. Aiskinamasis r8stas, prie 2018 m. I - II ketvirciq biudzeto vykdymo ataskaitq rinkinio; 6. Pazyma del finansavimo sumq; 7. Informacija apie islaidq stipendijoms ir ismokoms vykdym~, forma Nr. B-2; 8. Informacija apie islaidq ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui jsigyti vykdym~, forma Nr. B-6; 9. Informacija apie islaidq mokslo 1r studij4 institucij4 darbuotojq darbo uzmokesciui vykdym~, forma Nr. B-11; 10. Info rmacija apie islaid"4 kit4 subjektq, vykdanciq atitinkamas asignavimll valdytojq programas ir kuri4 darbo uzmokestis yra jskaiciuotas j asignavim"4 valdytojq darbo uzmokescio fond~, darbo uzmokesciui vykdym~, forma Nr. B-12. Kolegijos biudzeto vykdymo ataskaitose pateikiami duomenys isreiskiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais ir euro centais. III. BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITV RJNKINIO PASTABOS Biudzeto islaidq s~matq vykdymo (nevykdymo) rodikliai, pagal patvirtintas programas ir jq finansavimo saltinius: 3

19 Kauno kolegijos 2018 m. I pusmecio biudzeto islaidq sqmat<:i sudaro: 1. StudifLf ir mokslo pletros programa, kodas , finansavimo saltinio kodas , valstybes funkcijos kodas Sios programos 2018 m. I - II ketvirciq patvirtintas asignavimq planas,!skaitant patikslinimus, siekia ,00 EUR, o jvykdymas sudaro ,37 EUR arba 85,07 %. Studijq ir mokslo pletros programa yra skirta finansuoti kolegines studijas...j Darbo uzmokescio ataskaitinio laikotarpio planas sudaro ,00 EUR, sio plano!vykdymas siekia 86,85 %, arba ,54 EUR, o likutis nuo plano lygus ,46 EUR...J Socialinio draudimo imokq planas ,00 EUR, jvykdymas sudaro ,30 EUR t.y. 92,87 %, o likutis nuo plano siekia ,70 EUR. Sis darbo u:lmokescio ir socialinio draudimo jmokq skirtumas nuo patvirtinto plano susidare del darbuotojq ligq...j Mitybos islaidq patvirtintas planas sudaro 4.000,00 EUR, sio plano jvykdymas siekia 1.174, 77 EUR, arba 29,37 %, o likutis nuo patvirtinto plano lygus 2.825,23 EUR. Mitybos islaidq jsigijimui skhtos valstybes biudzeto lesos buvo panaudotos maisto produktt}, skirtq studentq laboratoriniams darbams atlikti, jsigijimui...j Mectikament4 ir medicininiq paslaug4 jsigijimo islaidoms skirtas planas ataskaitiniu laikotarpiu apima ,00 EUR, sio plano jvykdymas sudaro 1.739,13 EUR, arba 17,39 %, o likutis nuo plano lygus 8.260,87 EUR...J Rysio paslaugoms jsigyti patvirtintas planas siekia 3.000,00 EUR ir buvo!vykdytas 100 %, t.y. rysio paslaugoms isigyti per 2018 m. I pusmetj buvo isleista 3.000,00 EUR...J Ataskaitiniu laikotarpiu transporto islaikymui ir transporto paslaugq jsigijimui pagal planc:l buvo skirta 4.000,00 EUR, is kuriq siuo laikotarpiu transporto nuomos paslaugoms jsigyti buvo panaudota 2.423,12 EUR, arba 60,58 % patvirtinto plano les4. Tuo tarpu, likutis nuo transporto islaikymui ir transporto paslaugq jsigijimui skirto plano siekia 1.576,88 EUR...J Komandiruociq islaidoms padengti 2018 m. I pusmecio planas apima ,00 EUR ir sis p1anas ataskaitiniu laikotarpiu buvo jvykdytas 88,31 %, arba ,22 EUR, o likutis nuo patvirtinto plano sudaro 1.870,78 EUR...J Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai jsigyti skirtos lesos pagal plan<:! siekia 1.000,00 EUR, kai tuo tarpu sio plano jvykdymas sudaro 435,60 EUR (43,56 %), o likutis nuo materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai skirt4 les4 siekia 564,40 EUR...J Ataskaitinio laikotarpio materialiojo turto paprastojo remonto patvirtintas planas apima ,00 EUR, jvykdymas plano siekia vos 4.657,53 EUR, arba 11,64 %, o likutis nuo sio plano sudaro ,47 EUR...J K valifikacijos kelimo islaidoms padengti 2018 m. I pusmeciui skirtas planas sudaro 6.000,00 EUR, sio plano jvykdymas ataskaitiniu laikotarpiu apima 3.563,85 EUR (59,40 %), o likutis nuo patvirtinto plano siekia ,15 EUR. 4

20 ..J Ekspem., ir konsultanh} paslaug4 jsigijimui patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas apima ,00 EUR, o sio plano jvykdymas sudaro ,00 EUR, arba I 00 %. Kolegijos ekspertl.! ir konsultant4 paslaugl.! jsigijimui skirtos lesos buvo panaudotos: Teisiniq paslaugq jsigijimui ,00 EUR; Finansiniq ataskait4 audito paslaugoms jsigyti ,00 EUR...J Komunalini4 paslaugl.! islaidoms padengti 2018 m. I pusmeciui patvirtintas planas sudaro ,00 EUR ir per sj laikotarpjjis yra jvykdytas 87,99 %, arba ,55 EUR, o likutis nuo sio plano siekia ,45 EUR. Toks skirtumas nuo patvirtinto plano susidare del to, jog S'}Skaitos - faktiiros uz 2018 m. birzelio menesio komunalines paslaugas buvo gautos tik 2018 m. liepos menesio pradzioje...j Ataskaitiniu laikotarpiu informacinil.! technologij4 preki4 ir paslaugq jsigijimui skirtas asignavim4 planas a pima ,00 EUR, sio plano jvykdymas sudaro ,17 EUR, arb a 64,73 %, o lik:utis nuo patvirtinto asignaviml.! plano lygus ,83 EUR...J Okinio inventoriaus jsigijimo islaidoms padengti 2018 m. I pusmecio planas sudaro ,00 EUR ir ataskaitiniu laikotarpiu sis planas yra jvykdytas 41,02 %, t.y ,34 EUR, kai tuo tarpu likutis nuo patvirtinto plano apima ,66 EUR...J Kitq preki4 ir paslaugl.! jsigijimui ataskaitinio laikotarpio patvirtintas asignavim4 planas siekia ,00 EUR, sio plano jvykdymas sudaro ,52 EUR, arba 52,69 %, o likutis nuo ataskaitinio laikotarpio asignavim4 plano lygus ,48 EUR...J Kolegijos studentq stipendijoms 2018 m. I pusmeciui skirtas planas, jskaitant patikslinimus, apima ,00 EUR, sio laikotarpio stipendijoms skirto asignavim4 plano jvykdymas siekia ,73 EUR, t.y. planas buvo jvykdytas 89,28 %, o lik:utis nuo sio plano sudaro ,27 EUR. Kolegijos valstybes biudzeto pinigines lesos buvo naudojamos pagal patvirtintq StudijtJ ir mokslo pletros programos sqmatq. Sics programos lesomis buvo vykdomos studijq programos, rengiami aukst')jj profesinj issilavinimq turintys verslo, teises, paslaug4 ir technologijq, sveikatos prieziuros ir socialinio darbo, meno krypci4 specialistai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studij4 jstatymu, Lietuvos Respublikos svietimo jstatymu, kolegijos statutu ir kitais norminiais teises aktais. Studijuojantiems sudarytos tinkamos sqlygos jgyti aukst')jj koleginj issilavinimq ir aukstojo mokslo kvalifikacijq, atitinkanciq Lietuvos valstybes bei visuomenes ukio reikmes, mokslo bei naujausiq technologij4 lygj. Organizuotas studijq procesas, uztikrinantis reikiamq darbuotoj4 kvalifikacijq bei tinkamq ir pakankamq materialiniq istekliq bazy, sudarytos tinkamos, saugios darbo ir higienos sqlygos kolegijos darbuotojams bei studentams. 2. StudiJtJ ir mokslo pletros programa, kodas , finansavimo saltinio kodas , valstybes funkcijos kodas , kurios vykdymui 2018 m. I - II ketvirciams skirtas asignavimq 5

21 planas sudaro 3.500,00 EUR ir per ataskaitinj laikotarpj buvo jvykdytas 100%, arba 3.500,00 EUR. Sias studij4 ir mokslo pletros programos jgyvendinimui skirtas lesas sudaro:» 2.300,00 EUR, kurie skirti Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos ir Algirdo Brazausko vardinems stipendijoms moketi;» 1.200,00 EUR- skirti studentt} renginio,verslo aktualijos biisim4.i4 specialistt} poziilriu 20 18" organizavimui. 3. Valstybes svietimo strategijos jgyvendinimo programa, kodas , finansavimo saltinio kodas , valstybes funkcijos kodas Sios programos vykdymui 2018 m. I pusmeciui patvirtintas asignavim4 planas apima ,00 EUR, o sio plano jvykdymas siekia 0 %. Valstybes svietimo strategijos jgyvendinimo programa skirta Kauno kolegijos pastatl! kompleksa Kaune, Pramones pr. 22, renovavimo, rekonstravimo darbams. Biudzetiniq lesq s~ska itoje esanciq lesq likuciai metq pradzioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 2017 m. gruodzio 31 d. kolegijos biudieto asignavim4 likutis biudzeto les4 s~skaitoje (kasoje) buvo lygus 0,00 EUR m. birzelio 30 d. kolegijos biudzeto asignaviml! likutis biudzeto lesll s~skaitoj e (kasoje) sudaro ,65 EUR. Sis valstybes biudzeto les4 likutis s'lskaitoje susidare del nepanaudoto darbo uzmokescio fonda, kuris bus panaudotas 2018 m. liepos menesj kolegijos darbuotoj4 atostoginiams ismoketi. Tuo paciu paiymime, kad Kauno kolegija praejusiais ataskaitiniais metais nepanaudoto valstybes biudzeto h~s4likucio neturejo. Informacija apie jgyvendinant is Europos S~jungos fondq ir kitos tarptautines finansines paramos lesq bendrai fmansuojamus projektus padarytas islaidas is valstybes biudzeto lesq del neplanuotq netinkamq finansuoti E uropos S~jungos fondq ir kitos finansines paramos IMomis islaidq apmokejimo: Kolegija 2018 m. I pusmetj valstybes biudzeto lesomis kompensuott}, apmokett} islaid4, kurios buvo planuotos apmoketi is projektams skirt4 les4, taciau pripazintos netinkamomis finansuoti is Europos S~ungos ar kitos tarptautines finansines paramos les4, neturejo. Moketinos ir gautinos sumos: Kolegijos gautinos sumos is valstybes biudzeto les m. gruodzio 31 d. buvo lygios ,41 EUR, o 2018 m. bir:lelio 30 d. sios sumos apima ,11 EUR, kuriuos sudaro:» Socialinio draudimo jmokl! permoka u:l ,70 EUR;» Gautinos sumas is darbuotoj4 del darbo uzmokescio permokos - 700,00 EUR;» ISankstiniai mokej irnai uz leidini4 prenumerat~ - 387,00 EUR;» Gautinos sumos is darbuotoj\.j uz rysio paslaugas - 0,99 EUR; 6

22 » ISankstinis mokejimas uz mokymo medziagtl, priemoni4 jsigijim'l- 0,42 EUR. Socialinio draudimo jmoktl permoka bus panaudota 2018 m. liepos menesio sio draudimo jmokoms padengti, o gautinos sumos is kolegijos darbuotojtl bus isskaitytos per 2018 m. III ketvirtj. Kolegijos moketinos sumos is valstybes biudzeto lest! 2017 m. gruodzio 31 d. sudaro 6.436,87 EUR, o 2018 m. birzelio 30 d. sios sumos siekia ,53 EUR, kuriuos apima: --.J Moketini komunalini4 paslaug4 mokesciai ,92 EUR, kuriuos sudaro mokesciai ui gamtines dujas - 609,29 EUR, siluminy energij'l ir vandens pasildym'l ,26 EUR, elektros energij'l ,51 EUR, vandens tiekim'! bei kanalizacij'l ,21 EUR ir buitini4 atliekl.l isvezimo bei tvarkymo paslaugas ,65 EUR; --.J Moketinos sumos uz mokomojo pastato, esancio Pramones pr. 22, Kaune renovacijos, rekonstrukcijos darbus ,12 EUR;.Y Moketinos sumos uz sporto sales apsvietimo remonto darbus ,93 EUR; --.J Moketinos sumos uz laboratorines jrangos, t.y. ultragarsines voneles, C0 2 analizatoriaus jsigijim'l , 76 EUR; --.J Moketinos sumos uz mokymo priemoni4 jsigijim'l ,72 EUR; --.J Moketinos sumos ui virtuali4 serveri4 nuom'! ,77 EUR; --.J Moketinos sumos uz Jeidinitl (knygtl) jsigij im'} ,23 EUR; --.J Moketinos sumos uz kanceliarini4 preki4 jsigijim'} ,99 EUR; --.J Moketinos sumos uz tonerio kaseci4 keitimo paslaugas- 878,46 EUR; -/ Moketinos sumos uz sildymo sistem4 paruosim<:1 sildymo sezonui - 812,35 EUR;.Y Moketinos sumos uz rem onto medziam jsigij im'}- 711,84 EUR;.Y Moketinos sumos uz chemini4, medicininitl ir kitti atliekl.l utilizavim'} - 702,86 EUR;.Y Moketinos sumos uz viestl.i4 pirkim4 programos aptamavimo paslaugas - 605,00 EUR; --.J Moketinos sumos uz priesgaisrines signalizacijos remonto paslaugas - 580,00 EUR; --.J Moketinos sumos uz laboratorines jrangos remonto paslaugas - 523,74 EUR; --.J Moketinos sumos uz transporto nuomos paslaugas - 413,10 EUR;.Y Moketinos sumos ui pastato bei jrangos draudimo paslaugas - 308,00 EUR;.Y Moketinos sumos u:l meno dirbini4 reminimo paslaugas - 300,00 EUR; --.J Moketinos sumos u:l kopijavimo paslaugas - 115,96 EUR;.Y Moketinos sumos darbuotojams uz komandiruoci4 metu patirtas is1aidas - 70,00 EUR; --.J Moketinos sumos uz kompiuterines jrangos remonto paslaugas - 18,15 EUR; --.J Moketinos sumos uz kitas jsigytas prekes bei paslaugas - 115,63 EUR. Kauno kolegijos moketinos sumos susidare del to, jog SC:1Skaitos - fakruros uz m. bir:lelio menesj ko legijai suteiktas paslaugas, atliktus remonto, renovacijos darbus bei jsigytas prekes ir kit'l turt'l buvo pateiktos 2018 m. liepos menesio pradzioje. Kolegijos moketini 7

23 komunaliniai mokesciai ir moketinos sumos tiekejams uz jsigytas prekes, atliktus remonto, renovacijos darbus bei suteiktas paslaugas bus apmoketos 2018 m. liepos menesj. Kita informacija: Vidutinis kolegijos darbuotoj4 skaicius 2017 m. gruodzio 31 d. apeme 878 darbuotojus, o vidutinis darbuotoj4 skaicius 2018 m. birzelio 30 d. sieke 993 darbuotojus m. birzelio 30 d. Kauno kolegijoje studijavo studentai, o 2017 m. gruodzio 31 d. studijavo studentai.! kolegijos 2018 m. II ketvircio biudieto vykdymo ataskaitl,f rinkinio sudetj nejeina: 1. Biudzetiniq jstaigq pajamq jmokq j biudzet~, biudzeto pajamq is mokesciq dalies ir kitq lesy, skiriamy programoms finansuoti, ataskaita, forma Nr. 1, neteikiama, nes kolegija yra vie5oji jstaiga, todel surinktq pajamq jmokq uz parduotas prekes, turt~ biudzet~ neperveda. ar suteiktas paslaugas j valstybes 2. Informacija apie jgyvendinant is Europos S~ungos ir (arba) kitos tarptautines finansines paramos lesq bendrai finansuojamus projektus padarytas islaidas, atsiradusias is valstybes biudzeto lesq apmokejus neplanuotas netinkamas finansuoti Europos S~ungos ir (arba) kites tarptautines finansines paramos lesomis islaidas, neteikiama, kadangi kolegija minetq islaidq is valstybes biudzeto lesq ataskaitiniu laikotarpiu neturejo. 3. Apskaiciuotq administruojamq kitq pajamq, i valstybes biudzet~ sumokamq per mokesciq administratorius, ataskaita, forma Nr. AS, neteikiama, nes ataskaitiniu laikotarpiu kolegija tokiq duomeny neturi. 4. Apskaiciuotq administruojamy kitq pajamq, i valstybes biudzet~ sumokamq pervedant i valstybes izdo s~skaitas, ataskaita, forma Nr. A6, kolegija neteikia nesant duomeny. 5. Surinktq neadministruojamq jplaukq, j valstybes biudzet~ sumokamq pervedant tiesiogiai j valstybes izdo s~skaitas, ataskaita, forma Nr. A 7, kolegija neteikia, nesant duomenq. 6. Informacija apie kontroliuojamqjq viesqjq jstaigl.j skolinius isipareigojimus neteikiama, nes ataskaitiniu laikotarpiu kolegija tokiq duomenq neturi. Direktorius Paulius Baltrusaitis Vyriausioji buhaltere Jovita Zukiene 8

24 KAUNO KOLEGIJA, , Pramones pr. 20, (viesojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Jurldimlj asmem.f registre, adresas) Valstybes izdui, MVAL 1 (finansuojan ios institucijos pavadinimas) PAZYMA DEL FINANSAVIMO SUMV 2018 M. BIRZELIO 30 D Nr. (data) Kodas Ministerijos 22 Departamento 900 jstaigos 2288 Versljos Nr. 1 Flnansavlmo ialtlnlo kodas Valstybl!s funkcija Ekonominh klaslflkacijos stralpsnls Suma (Eur, ct.) 1. Sukaupta finansavimo pajam4 suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*: I~ v iso: ,10 70, ,09 24, , , , Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis).. : l~viso: ,35 605, , , , Per ataskaitini laikotarpj gautos finansavimo sumos***: ' , , , , , , ,00 435, , , , , , ,30

25 Ell. Nr. Flnansavlmo bltlnlo kodas Valstybes funkcija Ekonomines klaslflkacijos stralpsn ls Suma (Eur, ct.) , , , , , , lsviso: Gr"4!1ntinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)-"*: 5. Sukauptos gr'l!intinos finansavlmo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) : 1,,,;,. sukauptos finansavimo pajamas ((debetas Kitas ilgalaikes gautinos sumas (ta dalis, kiek patirla S lnaudq, kurias numatoma kompensuoti i~ ifda veliau nei pa 12 menesiq) ir 22B- Sukauptas finansavima pajamas ir kitos sukauptas gautinos sumas, kurios yra susijusios su finansavima sumamis) i~ Valstybes it do. Gautinas finansavima sumas (kreditas 41 Finansavima sumos (aautinas)) i! Valstvbes iida.... Gautas finansavimo sumas (kreditas 421 Finansavimo sumas (aautos)) i! Valstvbes iido. Grazintinas finansavimo sumas (kreditas 686 Graiintinas finansavima sumas) Valstvbes itdui. Sukauptas grtfiintinos finansavima sumos (kreditas 695 Kiti trumpalaikiai jsipareigajlmai (sukauptos gr<jtlntinas finansavima sumas)) Valstybes ifdui. Duomenvs oateikiami susumuoti oaaal finansavimo sahini. valstvbes funkciia. is viso. Duomenvs oaoal biudzetiniu istaiou oaiamu imoku finansavimo ~ alt in i C1. 4.\ o8zvmoie nerodomi. Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem zenklais po kablelio. Direktorius (istaigos vadovo ar jo!galloto asmens parelg4 pavadinimas) Vvriausioii buhaltere (vyriausiasls buhaltens (buhaileris) Paulius Baltrusaitis (vardas lr pavarde) Jovita Zukiene (vardas lr pavarde)

26 ) ) CRC kodas: e95a3feb Kauno kolcgija (dokumento sudarytojo (istaigos) pavadinimas) INFORMACUA APIE ISLAIDl) STIPENDUOMS IR ISMOKOMS VYKDYM;\ Forma 8-2 patvininla Lietuvos Respublikos finans~ ministro 20 II m. birtelio 30 d. jsakymu Nr. I K-230 (Lietuvos Respublikos finan s~ ministro 2016 m. birll:lio 23 d. jsakymo Nr. I K-258 rcdakcija) (Asignavimq valdytojo) jstaigos pavadinimas: 2018 M. birielio 30 d...::;6-"mc:.::e::-:ne=:s;;.::iyl-:---:--:-:-- <6 me.nesi~. merine) (data ir numeris) Kaunas (sudarymo vieta) PrografiWS r ] Funkcijos I 22 I 90o- - I 22ss I MinistCnJa Depanamentas Biudretine jstaiga (Kodas) Kontingentas, kuriam skai~iuojamos i laidos (taikant skirtingas norma.~) M oks1eiviai igaunantys stipendijas Kariiinai Studentai lgaunantys skatinamqsias stipendijas lgaunantys socialines stipcndijas lgaunantys tikslines stipendijas lgaunantys tikslincs skatinamqsias ismokas Doktorantai mokslo doktorantai pinn4i4 metq antrlfill - ketvirtqjq metq meno doktorantai pirm4ill met4 antn[jlj- ketvirt4itl met4 gauoantys stipendijas u~ akademinius pasiek.imus gaunantys kitas i~mokas Rezidentai U7.sienio lietuviai gaunantys stipendijas ui. studijq rezultatus gauoaotys socialine i~mokq g viso islaidlf Ataskaitinio laikotarpio pntikslintas p1anas gavej4 skaicius, vnt maidlf suma, tiiksl Eur ~.L / i c ~ 423,0 [vykdyta gavej4 skaicius, vnt i laidlf suma, tiikst. Eur , ,4 228,5 Paulius Balt:ruSaitis

27 ) Kauno kolegija (dokumento sudarytojo (jstaigos) pavadinimas) INFORMACIJA APIE ISLAIDI,l STIPENDIJOMS IR ISMOKOMS VYKDYM;\ ) CRC kodas: f Forma B-2 patviniota Lietuvos Respublikos finans~ minis1r0 20 II m. bidelio 30 d. jsakymu Nr. I K-230 (Lietuvos Respubtikos fulans~ ministro 2016 m. birtelio 23 d. jsakymo Nr. I K-258 redakcija) 2018 M. birzelio 30 d...::6...:..:m.:.::e;.:..::ne:::.:si:::~...y.,.-----,--,----- <6 rncnesi~. metine) {data ir oumeris) Kaunas {sudarymo vieta) Programos E Funkcijos d (Asignavim4 valdytojo) jstaigos pavadinima.~: Kontingentas, kuriarn skaiciuojamos maidos (taikant skirtingas normas) Mokslciviai gaunantys stipendijas Karionai Studentai gaunantys skatinamqsias stipendijas gaunantys socialines stipendijas gaunantys tikslines stipendijas gaunantys tikslines skatinarnqsias i~mokas Doktorantai mokslo doktorantai pirm4.i4 metq antr4.i4 - ketvirt4_jq metq meno doktorantai pirm1.1ill met11 antrljj4 - ketvirtljjlj me11.1 gaunantys stipendijas uz akademinius pasiekimus gaunantys kitas ismokas Rezidentai Ui.sienio lictuviai gaunantys stipendija.~ uz studij4 rezultatus gaunantys socialine ismokl! Is viso i~laid oo MinistenJa Departamentas Biud,.ctine jstaiga Atuskaitinio laikotarpio patikslintas planas gavej4 skail!ius, vnt i ~l aid4 suma, tukst. Eur ,3 -. (Kodas) {vykdyta gavej4 skaicius, vnt i~ l a id4 suma, tukst. Eur 2 2,3 2 2,3 2,3! (atsakingo struktcirinio padalinio vadovo pareig4 pavadinimas) Paulius Baltrusaitis ( vardas ir pavarde)

28 Kauno kolegija (dokumento sudarytojo (jslaigos) pavadinimas) CRC kodas: ca8043a6 Fonna B-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos tinansq ministro 20 I I m. bitielio 30 d. jsakyrnu Nr. I K-230 (Lietuvos Respubli kos tinans4 ministro 2016 m. bir2elio 23 d. jsakymo Nr. I K-258 rcdakcija) lnformacua APIE ISLAID() ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI (SIGYTI VYKDYM;\ 2018 M. birzelio 30 d (6 menesiq. metine) (dala ir numeris) Progromos Funkcijos (sudary1 mo vieta) Le!tJ!llltinio (Asignavim4 valdytojo) jstaigos pavadinimas: o Kauno kolegija MinistCnJa Ocpartamcntas BiudZctine jstaiga (Kodas) Kontingcntas, kuriam skaiciuojamos islaidos (taikant sldrtingas normas) Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas surna i~ viso ldelds, vnt (tuksl. Eur) Baldai ir builine technika 2 50 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Telefon4 aparatai Kompiuteril! iranga Programine jranga ir licencijos Metrologine jranga Muz.ikos instrumentai. scenos garso, vaizdo ir sviesos jrang.a Ginklai ir karine ;ranga, naudojama 1ik kariniams tikslams Kitas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas: 7 Laboratorine jranga ldelds, vnt lvykdyta suma i~ viso (tiikst Eur) I - Is viso i~laid4 86,0 ~ioj e formoje nurodomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kuriarn jsigyti lcsos ncpla!i~ty~i j 4 programoje. (atsakingo strukturinio padalinio vadovo pareig4 pavadinimas) Paulius BaltruSaitis (vardas ir pavarde)

29 Kauno kolegija (dolcumento sudarytojo (jstaigos) pavadinimas) CRC kodas: e Fonna B-11 patvirtinta Uctuvos Respublikos finansq ministro 2011 m. bir!elio 30 d. jsakymu Nr. I K-230 (Lietuvos Respublikos finanstj minislro 2016 m. biru:iio 23 d. jsakymo Nr. IK-258 redakcija) INFORMACUA APIE ISLAIDI) MOKSLO IR STUDlTV INSTITUClJl) DARBUOTOJ1) DARBO UZMOKESCIUI VYKDYM;\ 2018 M. bir.zelio 30 d (data ir numeris) 6 menesill (6 menesiq. metine) Kaunas (sudarymo victa) (Asignavim11 valdytojo) jstaigos pavadinimas: 1 22 l9oo I Ministerija Departamenl Biud!etine (Kodas) jstaiga Pareigos I.lnstitucijq, jq akademiniq padaliniq vadovai, moksliniai sekretoriai Vadovas Vadovo pavaduotojas Padalinio v-adovas Padalinio vadovo pavaduotojas Valstybes mokslini4 tyrim4 jstaigos mokslinis sekretorius IS VISO: II. Mokslo darbuotojai, kiti tyrejai Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas Lektorius, mokslo darbuotojas, tyrejas Asistentas, j aunesnysis mokslo darbuotojas U Z..~ienio mokslo darbuotojai, kiti tyrtjl!i ir destytojai bei pakviesti ekspertai IS VISO: III. Destyto.iai Profesorius, turintis rnokslo laipsnj Ataskaitinio laikot.arpio patikslintas pinnas (tukst. Eur) u2.darbq poilsio ir svencilj Pareigybi 4 skaicius tamybiniam priemokom dienomi s. priedams atlyginimui s naktinj bei (vnt. ) virsvalandin IS viso i darbq ir budejiml! ,7 4,00 54, , ,00 193,4 19,6 Pareigybi tarnybiniam 4 skaicius atlyginimui (vnt.} , ,3 4,00 52, ,0 12,00 priedams jvykdyta (tukst. Eur) uzdarbl! poilsio ir ~venci4 skatinamosi priemokom dienomis. kit oms oms s naktinj bei isrnokorns i ~mokoms virsvalandin i darb'! ir budejiml! 9 IU I? L4 IS viso ,2 23,9 46, ,9 65,7 186,6.

30 Pareigos Docentas, turintis mokslo laipsnj arba rnagistro kvalifikacinj laipsnj ar jam prilyginuj auksf4ij i5silavinimlj Lektorius, turintis mokslo laipsnj arba magistro kvalifikacinj Jaipsnj ar jam prilygintlj auk tl!jj i5silavinimq Asistentas, turintis magistro kvalifikacinj laipsnj ar jam prilygintll auk tl!ij i5silavinimq IS VISO: IV. ffi VISO (l+ri+iii) Valandiois darlh> apmokejimo fondas 1... ~... ~ ~ ''" ~ ~ ~ ~~ v lnstitucij4 <i~taigl!) skaicius, vnt. 2 Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas (tiikst. Eur) uzdarbl! poilsio ir svencil.t Pareigybi tamybiniam priemokom dienomis, 4 skaicius priedams lj viso atlyginimui s naktinj bei (vnt.) virsvalandin i darblj ir budejimq J 4 27,00 243,00 270,00 282,00 233,6 80,6 314,2 1943, 1 626,1 2569,2 2176,7 706,7 2883,4 2370,1 706,7 19,6 3096,4 I 0 CRC kodas: e (vykdyta (Hikst. Eur) uidarb<j poilsio ir svencilj Pareigybi skatinarnosi tarnybiniam priemol..om dienomis, kitoms 4 skaicius priedams oms IS viso atlyginimui s naktinj bei ismokoms (vnt.) i~mokoms vir5valandin i darb<j ir budejiml) l! <J IU n 4 s 23,00 134,6 35,4 170,0 239, ,6 85,9 1492, ,2 121,3 1662, ,1 121,3 65,7 1849,1 LO I (atsakingo struktiirinio padalinio vadovo pureig4 pavadinimas) (vardas ir pavarde) Pauli us BaltruSaitis