Vš LSMU Praktinio mokymo ir bandym centras, juridinio asmens kodas FINANSINS BKLS ATASKAITA PAGAL 2020 M. balandžio 30 D.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vš LSMU Praktinio mokymo ir bandym centras, juridinio asmens kodas FINANSINS BKLS ATASKAITA PAGAL 2020 M. balandžio 30 D."

Transkriptas

1 2-ojo VSAFAS Finansins bkls ataskaita Vš LSMU Praktinio mokymo ir bandym centras, juridinio asmens kodas Eil. FINANSINS BKLS ATASKAITA PAGAL 2020 M. balandžio 30 D. DUOMENIS /01 Pastabos Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena ( ) A. ILGALAIKIS TURTAS , ,16 I. Nematerialusis turtas 1314, ,59 I.1 Pltros darbai I.2 Programin ranga ir jos licencijos 1314, ,59 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas , ,57 II.1 Žem II.2 Pastatai II.3 Infrastruktros ir kiti statiniai 0,87 0,87 II.4 Nekilnojamosios kultros vertybs II.5 Mašinos ir renginiai 69876, ,73 II.6 Transporto priemons 33080, ,53 II.7 Kilnojamosios kultros vertybs II.8 Baldai ir biuro ranga 2219, ,44 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS , ,43 C. TRUMPALAIKIS TURTAS , ,63 I. Atsargos , ,73 I.1 Strategins ir nelieiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius 77097, ,37 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) , ,36 I.5 II. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Išankstiniai apmokjimai 4104, ,84 III. Per vienus metus gautinos sumos 33026, ,03 III.1 Gautinos trumpalaiks finansins sumos III.2 Gautini mokesiai ir socialins mokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojim, parduotas prekes, turt, paslaugas 33026, ,03 III.5 Sukauptos gautinos sumos III.6 Kitos gautinos sumos IV. Trumpalaiks investicijos V. Pinigai ir pinig ekvivalentai 25615, ,03 IŠ VISO TURTO: , ,22 D. FINANSAVIMO SUMOS I. Iš valstybs biudžeto II. Iš savivaldybs biudžeto III. IV. Iš Europos Sjungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij Iš kit šaltini E. SIPAREIGOJIMAI , ,66 I. Ilgalaikiai sipareigojimai 28438, ,93 I.1 Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai 28438, ,93 I.2 Ilgalaikiai atidjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai sipareigojimai II. Trumpalaikiai sipareigojimai , ,73 II.1 Ilgalaiki atidjini einamj met dalis ir trumpalaikiai atidjiniai II.2 Ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis 5392, ,42 II.3 Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai II.4 Moktinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Moktinos sumos Europos Sjungos biudžet II.6 Moktinos sumos biudžetus ir fondus II.6.1 Gržintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos moktinos sumos biudžetui II.7 Moktinos socialins išmokos II.8 Gržintini mokesiai, mokos ir j permokos II.9 Tiekjams moktinos sumos , ,18 II.10 Su darbo santykiais susij sipareigojimai , ,73 II.11 Sukauptos moktinos sumos

2 Eil. Pastabos Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena ( ) II.12 Kiti trumpalaikiai sipareigojimai , ,40 F. GRYNASIS TURTAS 66216, ,56 I. Dalinink kapitalas , ,84 II. Rezervai II.1 Tikrosios verts rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybs metodo taka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas , ,28 IV.1 Einamj met perviršis ar deficitas , ,38 IV.2 Ankstesni met perviršis ar deficitas , ,90 G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUM, SIPAREIGOJIM, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,22 Direktorius Sigitas Japertas Vyr. buhalter Lina Velikien Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė LINA,VELIČKIENĖ Data: :12:08

3 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultat ataskaita 2 priedas Vš LSMU Praktinio mokymo ir bandym centras, juridinio asmens kodas VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA PAGAL 2020 M. birželio 30 D. DUOMENIS /02 (data) Eurai Eil. Pastabos Prajs ( ) Ataskaitinis ataskaitinis laikotarpis laikotarpis A. PAGRINDINS VEIKLOS PAJAMOS , ,66 I. FINANSAVIMO PAJAMOS 2528, ,90 I.1. I.2. I.3. Iš valstybs biudžeto Iš savivaldybi biudžet Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij lš 2528, ,90 I.4. II. III. Iš kit finansavimo šaltini MOKESI IR SOCIALINI MOK PAJAMOS PAGRINDINS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,76 III.1. Pagrindins veiklos kitos pajamos , ,76 III.2. B. Pervestin pagrindins veiklos kit pajam suma PAGRINDINS VEIKLOS SNAUDOS , ,65 I. DARBO UŽMOKESIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,22 II. NUSIDVJIMO IR AMORTIZACIJOS 22334, ,24 III. KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI 3853, ,24 IV. KOMANDIRUOI 1452, ,34 V. TRANSPORTO ,40 VI. VII. VIII. IX. KVALIFIKACIJOS KLIMO PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO NUVERTJIMO IR NURAŠYT SUM SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA , ,00 X. XI. SOCIALINI IŠMOK NUOMOS ,69 XII. XIII. FINANSAVIMO KIT PASLAUG 718,52 718,52 XIV. C. KITOS PAGRINDINS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,99 D. I. II. III. E. KITOS VEIKLOS REZULTATAS KITOS VEIKLOS PAJAMOS PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS KITOS VEIKLOS SNAUDOS FINANSINS IR INVESTICINS VEIKLOS REZULTATAS -1197,41-849,39 F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA G. H. I. J. PELNO MOKESTIS GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBS METODO TAK NUOSAVYBS METODO TAKA GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,38 I. II. TENKANTIS KONTROLIUOJANIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorius Vyr. buhalter Sigitas Japertas Lina Velikien

4 Vš LIETUVOS SVEIKATOS MOKSL UNIVERSITETO PRAKTINIO MOKYMO IR BANDYM CENTRAS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2020 m. II ketv. tarpinio finansini ataskait rinkinio I. BENDROJI DALIS 1. Pagrindiniai duomenys Teisin staigos forma: viešoji staiga. Pavadinimas - Vš Lietuvos sveikatos moksl universiteto praktinio mokymo ir bandym centras. staigos steigjas ir dalininkas Lietuvos Respublika. Valstyb staigoje atstovauja bei Valstybs, kaip šios viešosios staigos steigjos, savininks ir dalininks teises ir pareigas gyvendina Lietuvos sveikatos moksl universitetas, /k staigos kodas PVM moktojo kodas LT staigai suteiktas paramos gavjo statusas. Atsiskaitomoji sskaita LT AB Luminor banko Kauno skyrius, banko kodas Juridini asmen regitre registruota Informacija apie mons buvein Buveins adresas: Akacij 2, Giraits km, Kauno raj. LT Finansiniai metai Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 dien. 4. staigos veikla staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kontitucija, Lietuvos Respublikos Viešj staig statymu, kitais Lietuvos Respublikos statymais, Vyriausybs nutarimais ir staigos statais. Pagrindiniai staigos veiklos tikslai: Teikti paslaugas mokslo ir studij srityse studentams, mokslininkams, specialistams, kininkams ir kitiems asmenims. Vykdyti praktin student mokym ir atlikti mokslinius tyrimus. 1

5 Skleisti mokslo žinias, propaguoti mokslo žinias, propaguoti guvuli ir paukši veislininkysts, gyvulininkysts ir veterinarijos moksl. Ugdyti žini visuomen, skatinti žini pltr, mokslo, studij ir praktikos vienov. Vykdyti kin veikl. 5. Veiklos ršys Vienmei augal auginimas; daugiamei augal auginimas; augal dauginimas; gyvulininkyst; mišrus žems kis; žems kiui bding paslaug ir derliaus apdorojimo veikla; glj vanden akvakultra,; msos perdirbimas ir konservavimas ir msos produkt gamyba; pieno produkt gamyba; grd malimo produkt gamyba; paruošt pašar gyvuliams gamyba; veterinarini vaist gamyba; žems kio žaliav ir gyv gyvuli didmenin prekyba; msos ir msos produkt didmenin prekyba; pieno produkt, kiaušini bei valgomojo aliejaus ir riebal didmenin prekyba; msos ir msos produkt mažmenin prekyba specializuotose parduotuvse; kiti gamtos moksl ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; veterinarin veikla; posdži ir verslo rengini organizavimas; niekur kitur nepriskirta verslui bding paslaug veikla; kitas mokymas; švietimui bding paslaug veikla. II. APSKAITOS POLITIKA Centras finansines ataskaitas pagal 2020 birželio 30 d. duomenis pareng vadovaudamasis LR viešojo sektoriaus atsakitomybs statymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartais bei kitais LR teiss aktais, reglamentuojaniais viešojo sektoriaus subjekt finansini ataskait parengim bei Cnetro vadovo patvirtinta aspskaitos politika. Centro taikoma apskaitos politika detaliai aprašyta 2019 m. finansini ataskait rinkinio aiškinamjame rašte. Centras, vadovaudamasis pastovumo principu, per ataskaitin laikotarp apskaitos politikos nekeit. III PASTABOS 1 pastaba. Nematerialiojo turto balansins verts pasikeitimas per ataskaitin laikotarp pavaizduotas 1 priede. Per ataskaitin laikotarp nematerialiojo turto nesigyta. Per ataskaitin laikotarp nematerialiojo turto nenurašyta. 2

6 Apskaiiuota amortizacijos suma 284,40 Eur, kuri traukta veiklos rezultat ataskaitoje kitos veiklos snaudas. 2 pastaba. Materialiojo turto balansins verts pasikeitimas per ataskaitin laikotarp pavaizduotas 2 priede. Per ataskaitin laikotarp materialiojo turto nesigyta. Per ataskaitin laikotarp materialiojo turto nenurašyta. Apskaiiuota nusidvjimo suma 11487,14 Eur, kuri traukta veiklos rezultat ataskaitoje kitos veiklos snaudas. Per ataskaitin laikotarp materialusis turtas nebuvo pergrupuotas. 3 pastaba. Biologinis turtas Biologinio turto balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ,00 Eur. staigos biologin turt sudaro: pasliai, produktyvieji gyvuliai ir penimi gyvuliai. Biologinio turto vert sumažjo 9415,43 eur dl kritusi galvij bei pardavim. 4 pastaba. Atsargos Atsarg sigijimo pasikeitimas per ataskaitin laikotarp pavaizduotas 3 priede. Atsarg likutis laikotarpio pradžioje ,73 Eur. Per ataskaitin laikotarp sigyta atsarg už ,18 Eur, sunaudota už ,16 Eur. Atsarg likutis laikotarpio pabaigai ,75 Eur. Atsarg nurašymas atsispaindi veiklos rezultat ataskaitoje kaip kitos veiklos snaudas. 5 pastaba. sumos sum detalizacija pateikta 4 priede. Toki sum ataskaitin ketvirt nebuvo. 6 pastaba. Finansins ir investicins veiklos rezultatas pateiktas 5 priede. 7 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ,35 Eur deficitas. PRIDEDAMA 1 priedas. Nematerialiojo turto balansins verts pasikeitimas per ataskaitin laikotarp; 2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansins verts pasikeitimas per ataskaitin laikotarp; 3 priedas. Atsarg verts pasikeitimas per ataskaitin laikotarp; 3

7 5 priedas. sumos pagal šaltin, tikslin paskirt ir j pokyiai per ataskaitin laikotarp; 6 priedas. Finansins ir investicins veiklos pajamos ir snaudos. Direktorius Sigitas Japertas Vyr. buhalter Lina Velikien 4

8 13-ojo VSAFAS Nematerialusis turtas 1 priedas VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras, juridinio asmens kodas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Eil. Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) literatūros, mokslo ir meno kūriniai kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai Prestižas Iš viso Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1598, ,59 2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma 3. per ataskaitinį laikotarpį 3.1. parduoto 3.2. perduoto 3.3. nurašyto 4. Pergrupavimai (+/-) Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 5. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 1598, ,59 4) 6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X 7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** X X X X Apskaičiuota amortizacijos suma per 8. ataskaitinį laikotarpį X 284,40 X X X 284,40 9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma X X X X 9.1. parduoto X X X X 9.2. perduoto X X X X

9 Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Eil. Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) literatūros, mokslo ir meno kūriniai kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai Prestižas Iš viso nurašyto X X X X 10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-10) X 284,40 X X X 284, Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 14. ataskaitinį laikotarpį 15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma parduoto perduoto nurašyto 17. Pergrupavimai (+/-) 18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 0 pabaigoje ( /-17) 19. Nematerialiojo turto likutinė vertė 1314, ,19 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 20. Nematerialiojo turto likutinė vertė 1314, ,19 ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) * Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. ** Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

10 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 2 priedas Kitas ilgalaikis Pastatai Infrastruktūros ir jamosios Mašinos ir mosios Kitas Nebaigta Nekilno- Kilnoja- materialusis turtas Transporto biuro niai apmo- Iš viso Baldai ir Išanksti- Eil. Žemė Gyvenamieji pastatai statiniai vertybės vertybės vertybės materialusis Kiti kiti kultūros įrenginiai kultūros Kitos ilgalaikis statyba priemonės įranga kėjimai turtas Įsigijimo ar pasigaminimo 1. savikaina ataskaitinio 0, , , , ,57 laikotarpio pradžioje Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2. ( ) 2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras, juridinio asmens kodas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Parduoto, perduoto ir nurašyto 3. turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1. parduoto 3.2. perduoto 3.3. nurašyto 4. Pergrupavimai (+/-) Įsigijimo ar pasigaminimo 5. savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/ , , , ,70 4) Sukaupta nusidėvėjimo suma 6. ataskaitinio laikotarpio X X X X pradžioje Neatlygintinai gauto turto 7. X X X X sukaupta nusidėvėjimo suma** Apskaičiuota nusidėvėjimo suma 8. X 7404, ,46 572,83 X X X 11487,14 per ataskaitinį laikotarpį

11 Kitas ilgalaikis Pastatai Infrastruktūros ir jamosios Mašinos ir mosios Kitas Nebaigta Nekilno- Kilnoja- materialusis turtas Transporto biuro niai apmo- Iš viso Baldai ir Išanksti- Eil. Žemė Gyvenamieji pastatai statiniai vertybės vertybės vertybės materialusis Kiti kiti kultūros įrenginiai kultūros Kitos ilgalaikis statyba priemonės įranga kėjimai turtas Sukaupta parduoto, perduoto ir 9. nurašyto turto nusidėvėjimo suma X X X X ( ) 9.1. parduoto X X X X 9.2. perduoto X X X X 9.3. nurašyto X X X X 10. Pergrupavimai (+/-) X X X X Sukaupta nusidėvėjimo suma 11. ataskaitinio laikotarpio X pabaigoje ( /-10) Nuvertėjimo suma ataskaitinio 12. X X laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto 13. X X sukaupta nuvertėjimo suma** Apskaičiuota nuvertėjimo suma 14. X X per ataskaitinį laikotarpį Panaikinta nuvertėjimo suma per 15. X X ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir 16. nurašyto turto nuvertėjimo suma X X ( ) parduoto X X perduoto X X nurašyto X X 17. Pergrupavimai (+/-) X X Nuvertėjimo suma ataskaitinio 18. laikotarpio pabaigoje ( X X /-17) Tikroji vertė ataskaitinio 19. X X X X X X X X X laikotarpio pradžioje***

12 Kitas ilgalaikis Pastatai Infrastruktūros ir jamosios Mašinos ir mosios Kitas Nebaigta Nekilno- Kilnoja- materialusis turtas Transporto biuro niai apmo- Iš viso Baldai ir Išanksti- Eil. Žemė Gyvenamieji pastatai statiniai vertybės vertybės vertybės materialusis Kiti kiti kultūros įrenginiai kultūros Kitos ilgalaikis statyba priemonės įranga kėjimai turtas Neatlygintinai gauto turto iš kito 20. subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** Tikrosios vertės pasikeitimo per 21. ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) X X X X X X X X X *** Parduoto, perduoto ir nurašyto 22. turto tikrosios vertės suma X X X X X X X X X ( )*** parduoto*** X X X X X X X X X perduoto*** X X X X X X X X X nurašyto*** X X X X X X X X X 23. Pergrupavimai (+/-)*** X X X X X X X X X Tikroji vertė ataskaitinio 24. laikotarpio pabaigoje (19+20+/- X X X X X X X X X /-23)*** Ilgalaikio materialiojo turto 25. likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( , , , , ,43 24) 26. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) * - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. **- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. ***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13 dce-fghi-`*)6'/7/2-126j12-/*-t)7:j1,-a47'*)(l-0^*/:/7/2-)(147(-62:)(-jmkkz[z_s r4t)/+')-+)1/7'/-9*2:^6a/0)-/*-74t)/+'2(- `)+)1/7')-9*2:^6a/0)-/*-)'()*+2(L-(6/*'2(- b8+)8)/6/(- g'*)'4+/75(-/*- o/8%- h4:;/)+2(l-;)8/)32(- 3j6:j'/-(^')*'j( 9)*:^2'/ 1)'4*/)8^(/(-/*- g'*)/9(7/)/ 748/4u/)12(/2(- r*% /*-v6/7/(-/7347'2*/^( T/282+/7/(-'^*')(L- )'()*+2( 34 3 (6/*')(-9)*:^2'/ bc-3/(2! 1 " # $% &'()*+,-.(/+/0/12-34*'5-)')(6)/'/7/2-8)/62')*9/2-9*):;/204 <<! <<#= =1#=! # <!=1!#= <! #!#=1 >> A33A43 <!=1!#= <!!#=1 >> ### > D>E>E>E>F # #!! <#"== >> I3 ### >> IBDF ### >> 63B34 JJ$KJLMN $$OJOJL$K <#"== >> PQ ### >IDER2F ### S% &'()*+,-.(/+/0/12-34*'5-)')(6)/'/7/2-8)/62')*9/2-9)T)/+204-U$VKWJVXWNY M OOMZOLJZ $$JSMNLJ[ "#=#!< => H43D3F # "> # #> # H4D#>E#>E#>E#>F #> I3 > # #> IBDF > # #> 63B34 > # #> PQ > # >\H43DER2F # $K% &'()*+,-7^34*'50/1)(-)')(6)/'/7/2-8)/62')*9/2-9)T)/+204-U[VOV_WZW$MVXW$$Y M M M M M M M ### $J% &'()*+,-T)8)7(/75-34*'5-)')(6)/'/7/2-8)/62')*9/2-9)T)/+204-USW$KY $N% &'()*+,-T)8)7(/75-34*'5-)')(6)/'/7/2-8)/62')*9/2-9*):;/204-U$W[Y &kg&lmn-dolkpg-`&gbqobkbh&g-`ol-&k&gq&bkbre-f&bqsk&l`et OOMZOLJZ M M $$JSMNLJ[ M M "#=#!< M OOMZOLJZ M M $$JSMNLJ[ M M "#=#!<

14 20-ojo VSAFAS sumos 4 priedas VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras, juridinio asmens kodas FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Eil. sumos sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos (gautos) sumų pergrupavimas * Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams sumos (grąžintos) sumų (gautinų) pasikeitimas sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto: nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti 0 2. Iš savivaldybės biudžeto: nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti 0 3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš kitų šaltinių: nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti 0 5. Iš viso finansavimo sumų * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

15 6-ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 5 priedas VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras, juridinio asmens kodas FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS Eil. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 1.2. Baudų ir delspinigių pajamos 1.3. Palūkanų pajamos 1.4. Dividendai 1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* 1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 1197,41 849, Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 2.3. Palūkanų sąnaudos 1197,41 849, Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* 3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -1197,41-849,39 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.