Žalios pramonės inovacijų kvietimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Žalios pramonės inovacijų kvietimas"

Transkriptas

1 Žalios pramonės inovacijų kvietimas Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" EPORUE EVITITEPMOC DNA NEERG ROF REHTEGOT GNIKROW M. NORVEGIJOS FINANSINIS MECHANIZMAS

2 Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Skatinti Lietuvos - Norvegijos partnerystę. 01 BE THE CHANGE Finansavimo tikslas

3 02 Planuojama skirti finansavimo suma Eur Eur Projektams, kurių prašoma finansavimo lėšų suma nuo Eur iki Eur Projektams, kurių prašoma finansavimo lėšų suma nuo Eur iki Eur Šio dydžio finansavimą gali gauti MVĮ arba didelė įmonė Šio dydžio finansavimą gali gauti tik MVĮ Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 36 mėnesių Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 18 mėnesių

4 03 Tinkami pareiškėjai ir partneriai PAREIŠKĖJAI - PRIVATŪS JURIDINIAI ASMENYS: MVĮ Didelės įmonės (valstybės valdoma dalis 0-25%) Pareiškėjas gali būti įsisteigęs Lietuvoje ar bet kurioje ES ar EEE EFTA (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) šalyje, tačiau pareiškėjas, kurio projektą nuspręsta finansuoti, turės įsisteigti Lietuvoje iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.

5 04 Tinkami pareiškėjai ir partneriai PARTNERIAI - PRIVATŪS IR VIEŠIEJI JURIDINIAI ASMENYS: Registruoti Lietuvoje Registruoti Norvegijoje Partnerystė nėra privaloma, bet už LT-NOR partnerystę suteikiami papildomi balai (iki 30 balų iš max 100).

6 BE INNOVATION Remiamos veiklos Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas Tinkami pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komerciniams Tinkami pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų diegimas Tinkami pareiškėjai: MVĮ 05

7 Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas Investicijos pagal Kvietimą būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz.: 06 nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos, nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos, nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas).

8 Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas Paraiškos pateikimo metu vystomas produktas ar technologija turi būti ne žemesnio kaip 4-ojo MTEP etapo. 4 MTEP etapas*: * Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo. 07 MTEP etapas Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas. Veiklos aprašymas Veikla apima skirtingų (ir esminių) būsimo produkto sudedamųjų dalių integraciją siekiant patvirtinti jų sisteminį veikimą laboratorinėmis sąlygomis. Maketas (modelis), meno objekto projektas dar labai tolimas nuo numanomo galutinio produkto. Maketo (modelio), meno objekto projekto testavimas paprastai parodo, kad reikia papildomų taikomųjų mokslinių tyrimų. Šiame etape gali atsirasti eksperimentinės plėtros elementų. Veiklos rezultatas Veikiantis pirminis maketas (proceso, paslaugos ir kt. modelis), parengtas meno objekto projektinis siūlymas.

9 Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas Projekto finansuojamoji dalis priklauso nuo: Pareiškėjo (ir partnerio) dydžio. Projekto metu numatytų veiklų: moksliniai tyrimai ar/ir eksperimentinė plėtra. 5 MTEP etapas 08 Ar numatytas veiksmingas bendradarbiavimas. 6-8 MTEP etapai

10 09 Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas

11 10 Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas Bazinę finansuojamą dalį galima padidinti 15%, jeigu vygdant projektą veiksmingai bendradarbiauja: Įmonės, kurių bent viena yra MVĮ arba projektas vykdomas bent dviejose valstybėse narėse, arba valstybėje narėje ir EEE susitarimo susitariančiojoje šalyje, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 % tinkamų finansuoti išlaidų. arba Įmonė ir bent viena mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus. arba Projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą.

12 Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komercinimas Komercinimas turi būti įgyvendinamas kartu su veikla naujų produktų ar technologijų kūrimas. * 9 MTEP etapas*: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. MTEP etapas Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo. Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti Įvertinama produkto kokybė ir išeiga. Produktas pristatomas potencialiems vartotojams Įvertinta galutinio produkto bandomoji partija Komercinimas suprantamas kaip 9-asis MTEP etapas 11 vartotojo ir (arba) užsakovo)

13 BE THE CHANGE Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas Jeigu projekto metu vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra: moksliniems tyrimams nustatoma finansuojamoji dalis (%) eksperimentinei plėtrai nustatoma finasuojamoji dalis (%) projektui apskaičiuojamas vidurkis (%) Jeigu projektas yra įgyvendinamas su partneriu: 12 veikloms, kurias vykdys projekto vykdytojas nustatoma finansuojamoji dalis (%) veikloms, kurias vykdys partneris nustatoma finansuojamoji dalis (%) projektui apskaičiuojamas vidurkis (%)

14 Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų diegimas Pagalba yra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 ir 18 straipsnius. Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegiant mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas). Įdiegtas produktas/ technologija turi mažinti GAMYBOS PROCESŲ neigiamą poveikį aplinkai. 13

15 14 Pavyzdžiai Jeigu atliekas perdirbanti įmonė nori įsidiegti įrangą, kuri padėtų perdirbti daugiau atliekų, kurios šiuo metu yra neperdirbamos ir patenka į sąvartyną - projektas tinkamas. Jeigu baldų įmonė nori įsidiegti įrangą, kuri padėtų modernizuoti gamybos liniją ir įdiegus sumažėtų energijos arba CO2 sąnaudos - projektas tinkamas Jeigu logistikos įmonė savo krovininiame transporte nori įsidiegti programinę įrangą, kuri padėtų stebėti ar kontroliuoti transporto degalus/co2 - projektas netinkamas

16 15 NAUJŲ APLINKAI PALANKIŲ PRODUKTŲ AR TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS KAIP APSKAIČIUOTI PROJEKTO FINANSUOJAMĄ DALĮ? Kai yra teikiama regioninė investicinė pagalba (pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį), didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti: 45 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė; 35 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Kai yra teikiama pagalba MVĮ konsultavimui (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18 straipsnis), didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 50 % tinkamų finansuoti išlaidų konsultavimo paslaugoms, kurias teikia išorės konsultantai.

17 BE THE CHANGE Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų diegimas KAIP APSKAIČIUOTI PROJEKTO FINANSUOJAMĄ DALĮ? Jeigu projekto metu vykdomos veiklos, finansuojamos pagal 14 ir 18 straipsnius: veiklai, finansuojamai pagal 14 straipsnį, nustatoma finansuojamoji dalis(%) veiklai, finansuojamai pagal 18 straipsnį nustatoma finasuojamoji dalis (%) projektui apskaičiuojamas vidurkis (%) 16

18 Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: Gairių 2 lentelė Projekto tikslas: naujų produktų ar technologijų kūrimas (ir komercinimas) Ilgalaikis turtas Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos Komandiruotės ir kelionės Darbo užmokestis Netiesioginės išlaidos Komunikacijos ir viešinimo išlaidos, kaip de minimis 17

19 Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: Gairių 2 lentelė Projekto tikslas: naujų produktų ar technologijų diegimas Ilgalaikis turtas Netiesioginės išlaidos, kaip de minimis Komunikacijos ir viešinimo išlaidos, kaip de minimis IIgalaikis turtas = naujos arba naudotos įrangos arba įrenginių nusidėvėjimo išlaidos Įranga = kilnojamasis materialusis turtas, naudojamas tiesiogiai veiklai vykdyti, kai tenkinamos šios sąlygos: naudojant pagal paskirtį turto naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis nei 1 metai, naudojamas turtas išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą turtą sugadinus, jo dalis pametus ar joms susidėvėjus, turtą tikslingiau taisyti, nei keisti nauju; turtas nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti funkcijas) net ir sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą. 18

20 Projektų vertinimas ir atranka Projektų vertinimo metu yra atliekami šie vertinimai: projektų tinkamumo finansuoti (Vertinimo kriterijai Gairių1 priedas) naudos ir kokybės (Vertinimo kriterijai Gairių 2 priedas) administracinės atitikties (Vertinimo kriterijai Gairių 3 priedas) WORKING TOGETHER FOR GREEN AND COMPETITIVE EUROPE! 19

21 Naudos ir kokybės vertinimas: Kvietimo 2 Priedas Projekto tikslas: naujų produktų ar technologijų kūrimas (ir komercinimas) Kuriamo produkto/technologijos naujumo lygis (0-15 balai) MINIMALUS BALŲ SKAIČIUS: 25 BALAI MAKSIMALUS BALŲ SKAIČIUS: 100 BALŲ Pareiškėjo inovacinis potencialas (0-25 balai) Kuriamo produkto/ technologijos komercinimo potencialas (0-30) Dvišalė partnerystė 20 (0-30 balų)

22 Naudos ir kokybės vertinimas: Kvietimo 2 Priedas Projekto tikslas: naujų produktų ar technologijų diegimas Projekto poveikis gamtos išteklių naudojimui (0-35 balai) MINIMALUS BALŲ SKAIČIUS: 25 BALAI MAKSIMALUS BALŲ SKAIČIUS: 100 BALŲ Projekto poveikis oro taršai (0-35 balai) Dvišalė partnerystė 0-30 balų 21

23 22 Programos rezultato rodikliai: privalomi Projekto tikslas: komercinimas) naujų produktų ar technologijų kūrimas (ir Projekto vykdytojo planuojamas metinis apyvartos augimas Projekto vykdytojo planuojamas metinis pelno augimas Sukurtų naujų aplinkai palankių produktų ir technologijų skaičius Komercintų naujų aplinkai palankių produktų ir technologijų skaičius!! TAIKOMA, JEIGU PROJEKTO METU YRA VYKDOMA VEIKLA NAUJŲ APLINKAI PALANKIŲ PRODUKTŲ AR TECHNOLOGIJŲ KOMERCINIMAS

24 23 Programos rezultato rodikliai: privalomi Projekto tikslas: naujų produktų ar technologijų diegimas Projekto vykdytojo planuojamas metinis apyvartos augimas Projekto vykdytojo planuojamas metinis pelno augimas Įdiegtų naujų aplinkai palankių technologijų skaičius CO2 kiekio arba energijos vartojimo sumažėjimas (t, CO2 ekvivalentas) (MWh)

25 Programos rezultato rodikliai: pasirenkami Sukurtų darbo vietų skaičius! Patentinių paraiškų skaičius! RODIKLIS YRA PRIVALOMAS PROJEKTAMS, JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA ĮSISTEIGĘS BET KURIOJE ES ŠALYJE (IŠSKYRUS LIETUVĄ) AR EEE EFTA. 24

26 25 Programos rezultato rodikliai: siektinos reikšmės Rekomendacijos dėl rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo: Gairės dėl rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo.

27 3 TP SEIRES NEERG GNIOG Paraiška ir kiti privalomi priedai Paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu būdu (internetiniu) pateikta iki 2020 m. lapkričio 6 d. 23:59 (GMT+3). Jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo per m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS). Jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių, per E-mokslo vartus. 26

28 Paraiška ir kiti privalomi priedai Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos privalomus priedus: verslo planą; projekto biudžeto paskirstymą pagal veiklas, pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į GOING GREEN SERIES PT 3 rinkos kainas ir kt.); finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus; partnerystės sutarties projektą, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); laisvos formos deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad laikosi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 16 dalyje nustatyto reikalavimo (tik diegimui); informaciją, reikalinga projekto atitikčiai Gairių reikalavimams ir projektų kriterijams įvertinti (Gairių 4 priedas); komunikacijos planą; klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti, jei pareiškėjas yra LR registruotas juridinis asmuo ir prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t.y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą; 27

29 Paraiška ir kiti privalomi priedai pareiškėjo ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją; vienos įmonės deklaraciją; statistikos institucijai (įstaigai) teiktos paskutinių trejų metų iki paraiškos registravimo MITA dienos arba laiko nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopiją (-os) ir dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo statistikos institucijai (įstaigai) faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą statistikos institucijai (įstaigai), kopiją (-os); juridinio asmens registracijos kopiją (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių); patvirtintos paskutinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus (pilnus ataskaitų rinkinius) (kai pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, finansinių atskaitomybių rinkinių teikti nereikia, jeigu jie buvo pateikti VĮ Registrų centrui); patvirtintą metinę ataskaitą už 2019 m. (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių. 28

30 Papildomi reikalavimai projektams (1) Pagrindinės projekto veiklos (arba didžioji jų dalis) fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu dėl projekto specifikos ir veiklos pobūdžio projekto veiklos vykdomos už LR teritorijos ribų, tuomet vykdomos (-ų) veiklos (-ų) metu sukurti rezultatai, produktai ir nauda (o jei įmanoma atskirti, jų dalis, proporcinga finansavimo įnašui) turi būti naudojami pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) veikloje Lietuvos Respublikoje. Veikla Naujų produktų ar technologijų diegimas fiziškai turi būti vykdoma LR teritorijoje. Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei priimtas sprendimas skirti finansavimą projektui. Kitokiu atveju, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. 29 Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos. Veiklų įgyvendinimo pabaiga (išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga): iki 2024 m. balandžio 30 d.

31 Papildomi reikalavimai projektams (2) Projekto parengtumui taikomas reikalavimas su paraiška pateiktas parengtas verslo planas. Nepateikus verslo plano, paraiška atmetama neprašant patikslinti paraiškos ir pateikti papildomų dokumentų. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų LR valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus lėšas pagal Gaires, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą. Pagal Kvietimą, pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką. 30

32 Reikalavimai partnerystės projektams Programos Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ tiklsas yra skatinti ilgalaikę partnerystę, kuri būtų tęsiama po projekto veiklų įgyvendinimo ir kuri būtų reikšminga abiejų šalių verslo vizijai įgyvendinti. Projekto vykdytojas turės pagrįsti partnerystės pagrįstumą ir teikiamą naudą. 31 Šalių įsipareigojimai ir teisės (t. y. kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis, projekto veiklų pasiskirstymas, intelektinės/turtinės teisės į projekto rezultatą, bendrai sukurtą ar įgytą turtą) - pareiškėjo ir partnerio derybų klausimas. Partnerysės sutarties projektas privalo būti pateiktas kartu su paraiška. Projekto vykdytojas negali pirki produktų, technologijų ar paslaugų (įskaitant konsultacines paslaugas) iš projekto partnerio. Tokios išlaidos būtų pripažintos netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis. Pagal Regioninę investicinę pagalbą, pagalbos gavėju gali būti tik subjektas įsisteigęs toje konkrečioje šalyje, kuri teikia pagalbą. Vykdant veiklą Naujų produktų/ technologijų diegimas, partnerio iš Norvegijos išlaidos nėra tinkamomis finansuoti.

33 Paraiškos atmetimas Paraiška atmetama ir kiti kriterijai nevertinami, jei nustatoma: kad tas pats pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką; paraiška neatitinka bent vieno bendrojo ar specialaus projektų atitikties kriterijaus, nurodyto Gairių 1 priede; pareiškėjas neatitinka bent vieno kriterijaus, nurodyto Gairių 3 priede; administracinės atitikties kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba neteisėtai bando daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams; jei projektui naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiama mažiau kaip 25 balai. 32

34 Klausimai?