KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA"

Transkriptas

1 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KELMĖS R. ŠEDBARŲ PRADINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2017 m. vasario 23 d. Nr. T-28 Kelmė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo, punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama). Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis T1-35

2 PATVIRTINTA Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-28 KELMĖS R. ŠEDBARŲ PRADINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras vienas iš nedaugelio Kelmės rajono tarybos įsteigtų daugiafunkcių centrų, kuriame vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinių klasių vaikų ugdymas. Įstaiga pradėjo veikti 1974 m. rugsėjo 1 d. kaip Kelmės r. Šedbarų vaikų lopšelis-darželis m. rugsėjo 1 d. įstaiga įregistruota dabartiniu pavadinimu. Centras tęsia buvusios įstaigos ir bendruomenės suformuotas tradicijas, į jas integruodamas pradinės mokyklos veiklą. Centras (toliaucentras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto, kodas Adresas: Darželio g. 6, Šedbarų kaimas, Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės raj., Lietuvos Respublika, tel , el.p Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kelmės rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla -,,Pradinis ugdymas. Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą DnB NORD banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Nuo 2015 m. rugsėjo 1d. Centrui vadovauja direktorius Ramūnas Sadauskas. Centro konteksto pokyčiai mokslo metų pradžioje daugaifunkciame centre mokėsi du jungtiniai pradinių klasių komplektai (1-3 klasės 9 mokiniai, 2-4 klasės 6 mokiniai) t. y. 15 pradinukų, 5 priešmokyklinukai, 22 ikimokyklinukai. Šiuo metu daugiafunkciame centre ugdomi 42 ugdytiniai. Centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 13. Centro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 12,49 etatai, 14 pareigybių. Dirba 7 pedagogai, visų kvalifikacinė kategorija atitinka keliamus reikalavimus. Nuo rugsėjo sumažinus 0,25 etato kiemsargio pareigybės, įsteigta vairuotojo 0,25 etato pareigybė.

3 Dalyko pavadi nimas Mokytojų skaičius, kvalifikacinės kategorijos Viso Mokytojai Vyresnieji Mokytojai Mokytojai (p/n) mokytojai metodininkai ekspertai (p/n) (p/n) (p/n) Pradinių klasių 1 p 1 p Anglų kalba 1 n Muzika 1 n Tikyba 1 n Priešmokyklinio 1 p ugdymo pedagogas Ikimokyklinio 1 p 1 p ugdymo auklėtojai Meninio ugdymo 1 p pedagogas Logopedas 1 p P/n nurodyti pagrindinė darbovietė ar nepagrindinė Įstaigos veiklos rezultatai pagal centro prioritetus, tikslus ir uždavinius Neatestuoti (p/n) 1. Tikslas: Ugdymo turinį orientuoti į esminių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą; Atestu ota mokyt ojų per m.m., nurody ti kv. kategor iją 1.1. Uždavinys. Ugdomąją veiklą orientuoti į vaiko kūrybiškumo ugdymą. Siekiant tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę, mokytojai ir auklėtojai buvo skatinami ieškoti naujų ugdymos(si) formų ir būdų, ugdančių mokinių kūrybiškumą. Stebėtos mokytojų vedamos pamokos, auklėtojų darbas ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėse. Išvados ir siūlymai dėl veiklos tobulinimo pateiktos pedagogų taryboje. Remiantis ugdomosios veiklos stebėjimu manytina, kad ugdymo bendradarbiaujant bei mokinių kūrybingumą skatinantys metodai pamokoje taikomi. Didesnį dėmesį reikėtų skirti mokinių ir vaikų kūrybiškumą skatinančių ugdymos(si) metodų taikymui pamokose ir vaikų ikimokyklinėje grupėje, mokinių Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui. Mokytojai ir auklėtojai dalinosi patirtimi su respublikos, rajono, mokyklos mokytojais. Mokyklos metodinė grupė dalyvavo seminaruose rajono mokytojams mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir ikimokykliniame ugdyme gerajai patirčiai Uždavinys. Vykdyti atnaujntų bendrųjų programų įgyvendinimo stebėseną. Mokytojos parengė ilgalaikius planus pagal BP ir juos įgyvendino. Metodinėje grupėje organizuota mokytojų gerosios patirties skaida Mokytojas mokytojui, aptartas Bendrųjų programų ugdymo turinys ir jo galimybės, suderinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos kaupimo ir fiksavimo būdai. Metodinės grupės posėdžiuose buvo aptariamos problemos dirbant pagal BP. Visos mokytojos ir auklėtojos tobulino savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, nuolat gilino savo

4 žinias ir įgūdžius gabių vaikų ir mokinių ugdymo, mokytis padedančio vertinimo, ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo srityse Uždavinys. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės. Pedadogų tarybos posėdžiuose analizuota jungtinių klasių mokinių lankomumas, pažanga ir pasiekimai. Siekiant analizuoti ir vertinti ikimokyklinės grupės ir mokinių ugdymo(si) sėkmingumą ir jų pasiekimus, metodinės grupės susirinkimuose aptartas adaptacinis periodas. Siekiant tobulinti tėvų (globėjų) informavimą, tėvams organizuotos konsultacinės valandos. 2. Tikslas. Įvairių ugdymo(-si) /mokymo(-si) poreikių ir gebėjimų ikimokyklinės grupės vaikų ir pradinės mokyklos mokinių ugdymo sistemos kūrimas. 2.1 Uždavinys. Tobulinti ikimokyklinio ugdymo grupės ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą; Dorinio ugdymo, dailės, muzikos, kūno kultūros užsiėmimuose buvo taikoma bendra ir aiškiais kriterijais pagrįsta vaikų ir mokinių individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. Vertinimo aprašas padėjo mokytojoms nustatyti ir užfiksuoti mokinių ugdymosi pasiekimų lygį, informuoti mokinių tėvus apie jų vaikų ugdymosi rezultatus ir numatyti kiekvieno mokinio tolesnio ugdymosi gaires. Buvo atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų vertinimas. 2.2 Uždavinys. Ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. Mokytojai tobulino savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose, kryptingai padėjo mokiniams ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. Stebėtos mokytojų vedamos pamokos, auklėtojų darbas ikimokyklinėje-priešmokyklinėje grupėje. Išvados ir siūlymai pateikti metodinėje grupėje Uždavinys. Tobulinti mokymo(-si) būdus ir formas, skatinant mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą bei numatytos priemonės uždaviniams įgyvendinti; Mokytojos ir auklėtojos plėtojo savo kompetencijas numatytose srityse, įgytos žinios padėjo tobulinti ugdymo turinio procesą. Pedagogai dalinosi patirtimi su respublikos, rajono, mokyklos mokytojais. Mokyklos pradinio ugdymo ir auklėtojų pedagogių metodinė grupė dalyvavo seminaruose rajono mokytojams mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir ikimokykliniame ugdyme. 3. Tikslas. Patrauklios ir veiklios ugdimo(-si) aplinkos įvaizdžio formavimas Uždavinys. Puoselėti savitą mokyklos kultūrą ir tradicijas. Organizuojant įvairius renginius buvo palaikomos įstaigos bendruomenę vienijančios tradicijos, ugdomas vaikų ir mokinių pilietiškumas, pagarba savo įstaigai Uždavinys. Stiprinti ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, auklėtojų, tėvų, administracijos). Buvo organizuojamos atvirų durų dienos mokinių, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių vaikų tėvams. Tėvų susirinkimų metu vyko susitikimai su įvairių sričių specialistais, apskrito stalo diskusijos

5 3.3. Uždavinys. Tobulinti ir įvairinti informacijos apie mokyklos veiklą formas ir metodus; Buvo kuriamas mokyklos įvaizdis per viešuosius ryšius. Mokykla apie veiklą rengė straipsnius ir informacinius pranešimus žiniasklaidai. Centre vykdomas integruotas ugdymo procesas, vyksta aktyvi prevencinė, socializacijos, pilietiškumo ugdymo veikla. Daug dėmesio skiriama papildomam mokinių ugdymui. Centre veikia neformaliojo ugdymo užsiėmimai: Medžio darbai ir Mokomės groti ir dainuoti. Kiekvienais metais dalyvaujama įvairiuose rajono projektuose bei konkursuose, parodose: tarptautinis matematikos konkursas,,kengūra, rajoninis meninio skaitymo konkursas,,ir žodžiai turi sparnus, respublikinis Naisių vasaros projektas,,vaikų Velykėlės,,,Gandrus pasitinkant,,,gyvoji gamta,,,gražinkime Lietuvą, respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija,,noriu žinoti, pilietinėse iniciatyvose Atmintis gyva, nes liudija, Gedulo ir vilties dienoje, Tolerancijos dienoje, rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių konkurse Saugus elgesys buityje ir gamtoje, rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių žaidimeviktorinoje Kelionė pas Gudrutį, regioninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etninėje šventėje Če yr žali žuolyneliai, če yr balti duobilelei, respublikiniame ekologiniame konkurse Žalioji palangė, rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių kūrybinių darbų parodoje Papuošk Kalėdų eglutė m. organizuota netradicinė Vaikų gynimo diena, kurioje dalyvavo svečiai iš Palangos, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus. Rudenėlio Šventėje dėliota mozaika iš lapų, kurios dydis 15x15 m. Finanasavimas Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro ataskaitos rengiamos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Mokyklos apskaitai tvarkyti naudojama UAB Nevda Biudžetas VS programa. Apskaitos politika vykdoma vadovaujantis pagrindiniais suprantamumo, svarbumo, veiklos tęstinumo, apskaitos pastovumo principais. Apskaita organizuojama taip, kad įstaigos finansinė būklė būtų tiksliai ir teisingai parodyta buhalterinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose. Valstybės biudžeto lėšos 2016 m. (EUR) Mokinio krepšelio lėšos ,00 Darbo užmokestis ,00 Socialinio draudimo įmokos ,00 LRV nutarimas MMA didinti 1 831,00

6 Darbo užmokestis 1 398,00 Socialinio draudimo įmokos 433,00 Bendrosios dotacijos kompensacija 4 600,00 Transporto išlaikymas 600,00 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 4 000,00 Mokinių nemokamas maitinimas 1 791,92 Kitos prekės 100,00 Socialinė parama ( soacialinės paramos pašalpos) 1691,92 Iš viso: ,92 Savivaldybės biudžeto lėšos 2016 m. (EUR) Išlaidoms finansuoti ,83 Darbo užmokestis ,99 Socialinio draudimo įmokos ,76 Mityba 1 800,00 Ryšių paslaugos 397,72 Transporto išlaikymas 200,00 Apranga ir patalynė 500,00 Spaudiniai 100,00 Kitos prekės 3 827,00 Ilgalaikio materialiojo turto nuoma 7 000,00 Kvalifikacijos kėlimas 98,00 Kitos paslaugos 553,36 Komunalinės paslaugos 4 600,00

7 Elektros energija 1 081,47 Šiukšlių išvežimas 57,64 Vanduo 438,40 Anglys 2 807,71 Malkos 214,78 Kitos mašinos ir įrengimai 1 300,00 Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas 310,32 Biudžetinių įstaigų pajamos 4 214,70 Mityba 3 609,92 Kitos prekės 482,60 Komunalinės paslaugos 122,18 Iš viso: ,85 Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 61,59 Eur už mityba E.Ličkutės įmonei. Turtas ir jo būklė Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokyklos - daugiafunkcio centro ,72 Eur. vertės turtą sudaro: Negyvenamieji pastatai (darželio pastatas) ,49, kiti statiniai (betono takeliai, pavėsinės, pavėsinė buitinių atliekų konteineriams) ,67, baldai (baldų komplektas) 160,44 Eur., kompiuterinė įranga (2 kompiuteriai) 5,12 Eur. Duomenys paimti atsižvelgiant likutinę vertę. Materialinės bazės atnaujinimas. Atnaujintos ikimokyklinėje grupėje grindys, lubos, apšvietimas, sienos, durys (savivaldybės lėšos, sava darbo jėga). Nupirktas naujas spintų komplektas žaislams (spec. lėšos). Visiškai baigta atnaujinti patalynė vaikams. Atnaujintas raidynas ant sienos su raidžių iliustracijomis (rėmėjai, laisvasis mokytojas Vytautas Andriuška, bendradarbiavimas su Tytuvėnų gimnazijos dailės mokytoja Danguole Žukauskiene). Ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupė papildytos ugdymo priemonėmis (spec. lėšos, krepšelis). Gauta žaislų labdara. Pilnai baigtas IT atnaujinimas. Nupirkti kompiuteriai, teikiamas internetas. Pradinėse klasėse nupirktos spintelės mokinių daiktams susidėti (aplinkos lėšos), papildomai skirta lėšų anglų kalbos mokymo priemonėms įsigyti (krepšelio lėšos).

8 Pertvarkytas nusileidimas į katilinę (rėmėjai, aplinkos lėšos, sava darbo jėga). Nupirktas ir pastatytas kieto kuro katilas (papildomai skirtos savivaldybės lėšos, sava darbo jėga). Nupirkta ir pastatyta kepimo spinta virtuvėje (savivaldybės lėšos, rėmėjų pajungimas prie elektros lizdo). Skyrus finansavimą Šedbarų kaimo bendruomenei Spiečius sutvarkyta salė (grindys, scena, šildymo sistema). Iš projekto Sportuojam sveiki augam nupirkta įvairaus sportinio inventoriaus. Kelininkų ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos pagalba išlyginta ir sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė, užsėta žolė daugiau kaip 100 m 2. Atvežta daugiau kaip 10 mašinų juodžemio teritorijai išlyginti. Problemos: Nusidėvėję baldai neatitinka higieninių reikalavimų (priešmokyklinėje grupėje ir mokyklos klasėse). Įstaiga nutolusi nuo rajono centro riboja galimybes dalyvauti daugelyje edukacinių, kultūrinių renginių. Tėvų požiūris į kaimo mokyklą. Nedidelė įstaiga nepatraukli socialiniams partneriams bendradarbiauti. Lėšų stoka pedagogų kvalifikacijai tinkamai kelti. Reikalingas kapitalinis virtuvės remontas ir įrangos atnaujinimas. Sudaryta sąmata ir buvo pateikta švietimo komitetui svarstyti, tačiau atidėta kitiems biudžetiniams metams. Vadovo indėlis Įstaigoje vyrauja komandinis darbas. Asmenine bei vadovo iniciatyva darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją, dalyvavo mokymuose. Dalyvaudami projektuose, konferencijose, seminaruose Centro pedagoginiai darbuotojai patys rengė pranešimus aktualiomis įstaigos veiklos organizavimo temomis. Skatinau pedagogų iniciatyvas, organizuojant tradicinius renginius, išvykas, stiprinau veiklos motyvaciją ir bendrą atsakomybę už įstaigos veiklos rezultatus. Subūriau komandas įstaigos kultūrai gerinti, palaikiau darbuotojų idėjas organizuojant meninius kultūrinius renginius. Skatinau Centro bendruomenės narius teikti informaciją apie mokyklos kultūros savitumą respublikinėje ir rajoninėje spaudoje. Mokyklos direktorius (Parašas) (Vardas, pav