KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA"

Transkriptas

1 Projektas KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 2019 m. gruodžio 19 d. Nr. TS- Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, ir atsižvelgdama į UAB Komunalinių paslaugų centro 2019 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr Dėl karšto vandens kainos skaičiavimo ir 2019 m. gruodžio 3 d. raštą Nr Dėl karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimo patikslinimo, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: Nustatyti UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule T kv = 0,00 + T kv kd, dedamąsias: 1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją 0,00 Eur už kub. m. 2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją T kv kd.: Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios T kv kd formulę: Dedamoji Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Formulė T kv kd = (51,64 x T š ) + (1,01 x T gv ) + (0,052) x T gv pard) čia: T š vienanarė šilumos kaina (įskaitant gamybą, perdavimą ir mažmeninį aptarnavimą), Eur už kwh; T gv geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, Eur už kub. m; T gv pard geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur apskaitos prietaisui per mėn. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (Verkių g. 25C-1, Vilnius) ir savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių

2 2 ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. Savivaldybės meras

3 3 Jurgita Rakauskaitė, mob. tel. (8 670) , el. p. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIUS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO,,DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. gruodžio 4 d. Kaunas 1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. Baigiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-360 Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo nustatytų UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui (2019 m. sausio gruodžio mėn.), bendrovė 2019 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr Dėl karšto vandens kainos nustatymo pateikė naujas karšto vandens kainos dedamąsias m. gruodžio 3 d. raštu Nr Dėl karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimo patikslinimo karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimus patikslino ir prašo šias kainos dedamąsias nustatyti vieniems metams. 2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai). Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kitiems karšto vandens tiekėjams (realizuojantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) karšto vandens kainos dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Karšto vandens kainos dedamosios apskaičiuojamos vadovaujantis Karšto vandens kainų nustatymo metodika (toliau metodika), patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos. 3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). Neigiami padariniai didėjanti karšto vandens kaina. 4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas. Nėra. 5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

4 4 Planuojama, kad 2020 m. subsidijoms už gyventojams lengvatinėmis kainomis tiekiamą šilumą vandeniui pašildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti reikės apie 2,6 tūkst. Eur biudžeto lėšų. 6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas. Sprendimas skelbiamas Savivaldybės ir UAB Komunalinių paslaugų centro interneto svetainėse. 7. Antikorupcinis vertinimas. Atliktas, antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama. 8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas nereikalingas. 9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. UAB Komunalinių paslaugų centro pateiktame karšto vandens kainos dedamųjų projekte kainos pastovioji dedamoji numatyta 0,00 Eur. Toks dydis numatytas todėl, kad įmonė, būdama ir šilumos, ir karšto vandens tiekėja, iš esmės papildomų pastovių išlaidų, susijusių su karšto vandens tiekimu, nepatirs arba dalis jų jau yra įvertinta ir įtraukta į šilumos kainą. Į kintamąją kainos dedamąją įtraukti metodikoje numatyti leistini vandens nuostoliai pastatų tinkluose (iki 3 proc.), taip pat atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius (5 vnt.). Pateiktas karšto vandens dedamųjų projektas palyginamas su dabar galiojančiu: 1. Dėl šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykio koeficiento. Pagal galiojančias karšto vandens dedamąsias šis koeficientas yra 51,64, pateiktame projekte 51,64. Šis koeficientas išreiškia šilumos kiekio karštam vandeniui ruošti ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykį. Planuojamas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti nuo 0,08082 tūkst. MWh mažinamas iki 0,05929 tūkst. MWh. 2. Dėl geriamojo vandens kiekio ir planuojamo relizuoti karšto vandens kiekio santykio koeficiento. Pagal galiojančias dedamąsias šis koeficientas yra 1,01, pateiktame projekte 1,01. Šis koeficientas išreiškia geriamojo vandens kiekio karštam vandeniui ruošti kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykį. Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis nuo 1,565 tūkst. kub. m galiojusioje kainoje mažinamas iki 1,148 tūkst. kub. m planuojamu laikotarpiu. 3. Dėl atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykio koeficiento. Pagal galiojančias karšto vandens kainos dedamąsias šis koeficientas yra 0,043, pateiktame projekte 0,052. Šis koeficientas išreiškia

5 5 atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų namų šilumos punktuose prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, santykį su planuojamu realizuoti karšto vandens kiekiu. Įrašius į dabar galiojančią karšto vandens kainos dedamųjų formulę gyventojams taikomą lengvatinę 2019 m. gruodžio mėnesio šilumos kainą (6,54 ct už kwh), UAB Giraitės vandenys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą abonentams (2,07 Eur už kub. m) ir geriamojo vandens pardavimo kainą abonentams (4,98 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį), UAB Komunalinių paslaugų centro tiekiamo karšto vandens kaina (2019 m. gruodžio mėn.) be PVM yra 5,68 Eur už kub. m. Įrašius tas pačias šilumos ir geriamojo vandens kainas į sprendimo projekte pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų formulę su naujai perskaičiuotais koeficientais, karšto vandens kaina be PVM būtų 5,73 Eur už kub. m. Perskaičiuota karšto vandens kaina didėja 0,05 Eur už kub. m. Apskaičiuotos karšto vandens kainos dedamosios įsigaliotų nuo 2020 m. sausio 1 d., taikomos būtų nuo 2020 m. vasario 1 d. 10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. Sprendimo projektą parengė Savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Rakauskaitė, vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas, ir vyriausioji specialistė Dalia Marcinkienė. Už sprendimo vykdymą atsakinga UAB Komunalinių paslaugų centras. Aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas Jurgita Rakauskaitė