KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA"

Transkriptas

1 Projektas KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. TS- Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos, ir atsižvelgdama į UAB Komunalinių paslaugų centro 2018 m. spalio 9 d. raštu Nr /1 pateiktą prašymą dėl karšto vandens kainų nustatymo ir 2018 m. gruodžio 5 d. raštą Nr Dėl karšto vandens kainos skaičiavimo patikslinimo, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Nustatyti UAB Komunalinių paslaugų centro: 1.1. Karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule T kv = 0,00 + T kv kd, dedamąsias: karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją 0,00 Eur už kub. m; karšto vandens kainos kintamąją dedamąją T kv kd Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios T kv kd formulę: Dedamoji Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Formulė T kv kd = (51,64 x T š ) + (1,01 x T gv ) + (0,043) x T gv pard) čia: T š vienanarė šilumos kaina (įskaitant gamybą, perdavimą ir mažmeninį aptarnavimą), Eur už kwh; T gv geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, Eur už kub. m;

2 2 T gv pard geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur apskaitos prietaisui per mėn. 2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT Kaunas), Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (Verkių g. 25C 1, LT Vilnius). Savivaldybės meras

3 3 Darius Šlapikas, mob. tel. (8 612) , el. p. Petras Čiegis, tel. (8 37) , el. p. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIUS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO,,DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 5 d. Kaunas 1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. Baigiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-430 Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo nustatytų UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui (2018 m. sausio gruodžio mėn.), bendrovė 2018 m. spalio 9 d. raštu Nr /1 Prašymas dėl karšto vandens kainų nustatymo ir 2018 m. gruodžio 5 d. raštu Nr Dėl karšto vandens kainos skaičiavimo patikslinimo pateikė naujas karšto vandens kainos dedamąsias ir prašo šias kainas nustatyti vieniems metams. 2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai). Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kitiems karšto vandens tiekėjams (realizuojantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) karšto vandens kainos dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Karšto vandens kainos dedamosios apskaičiuojamos vadovaujantis Karšto vandens kainų nustatymo metodika (toliau metodika), patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos. 3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). Neigiamų padarinių nenumatoma. 4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas. Nėra. 5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. Planuojama, kad 2019 m. subsidijoms už gyventojams lengvatinėmis kainomis tiekiamą šilumą vandeniui pašildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti reikės apie 2,6 tūkst. Eur biudžeto lėšų.

4 4 6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas. Sprendimas skelbiamas Savivaldybės ir UAB Komunalinių paslaugų centro interneto svetainėse. 7. Antikorupcinis vertinimas. Vertinimas pridedamas. 8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Nevertinama. 9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. UAB Komunalinių paslaugų centro pateiktame karšto vandens kainos dedamųjų projekte kainos pastovioji dedamoji numatyta 0,00 Eur. Toks dydis numatytas dėl priežasties, kad įmonė, būdama ir šilumos, ir karšto vandens tiekėja, iš esmės papildomų pastovių išlaidų, susijusių su karšto vandens tiekimu, nepatirs arba dalis jų jau yra įvertinta į šilumos kainą. Į kintamąją kainos dedamąją įtraukti metodikoje numatyti leistini vandens nuostoliai pastatų tinkluose (iki 3 proc.), taip pat atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius (5,6 vnt.). Pateiktas karšto vandens dedamųjų projektas nuo dabar galiojančių dedamųjų keičiamas: 1. Dėl šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykio koeficiento. Pagal galiojančias karšto vandens dedamąsias šis koeficientas yra 51,64, pateiktame projekte 51,64. Šis koeficientas išreiškia šilumos kiekio karštam vandeniui ruošti ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykį. Planuojamas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti nuo 0,0821 tūkst. MWh mažinamas iki 0,08082 tūkst. MWh. 2. Dėl geriamojo vandens kiekio ir planuojamo relizuoti karšto vandens kiekio santykio koeficiento. Pagal galiojančias dedamąsias šis koeficientas yra 1,01, pateiktame projekte 1,01. Šis koeficientas išreiškia geriamojo vandens kiekio karštam vandeniui ruošti kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykį. Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis nuo 1,59 tūkst. kub. m galiojusioje kainoje mažinamas iki 1,565 tūkst. kub. m planuojamu laikotarpiu. 3. Dėl atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykio koeficiento. Pagal galiojančias karšto vandens kainos dedamąsias šis koeficientas yra 0,045, pateiktame projekte 0,043. Šis koeficientas išreiškia atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų namų šilumos punktuose prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, santykį su planuojamu realizuoti karšto vandens kiekiu. Įrašius į dabar galiojančią karšto vandens kainos dedamųjų formulę gyventojams taikomą lengvatinę 2018 m. gruodžio mėnesio šilumos kainą (6,67 ct už kwh), UAB

5 5 Giraitės vandenys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą abonentams (1,64 Eur už kub. m) ir geriamojo vandens pardavimo kainą abonentams (2,39 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį), UAB Komunalinių paslaugų centro tiekiamo karšto vandens kaina (2018 m. gruodžio mėn.) be PVM yra 5,21 Eur už kub. m. Įrašius tas pačias šilumos ir geriamojo vandens kainas į sprendimo projekte pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų formulę su naujai perskaičiuotais koeficientais, karšto vandens kaina be PVM būtų 5,20 Eur už kub. m. Perskaičiuota karšto vandens kaina sumažėja 0,01 Eur už kub. m. 10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. Sprendimo projektą parengė Savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas. Už sprendimo vykdymą atsakinga UAB Komunalinių paslaugų centras. Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas