DAUGIABUČIO NAMO A. STRAZDO G. 75, KAUNAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS Vilnius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DAUGIABUČIO NAMO A. STRAZDO G. 75, KAUNAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS Vilnius"

Transkriptas

1 Investicijų plano rengėjas UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. nr. + 9, el. pašto adresas: DAUGIABUČIO NAMO A. STRAZDO G., KAUNAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS..9 Vilnius Investicijų plano rengimo vadovas: Saulis Puzas PENS atestato --, Nr (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) Rengėjai: Saulius Puzas, --, Nr. 98 Viktorija Andriekutė, --8, dipl. Nr (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija... (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas... Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra... (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

2 Turinys I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 9. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 9 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas. Projekto finansavimo planas. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams Naudotos literatūros ir dokumentų sąrašas PRIEDAI

3

4 I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS A. Strazdo g., Kaunas Daugiabučio namo esančio A. Strazdo g., Kaunas (modernizavimo) projekto dalies, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas parengtas sudarytos sutarties 9-- Nr. CPO9 pagrindu, tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos, įm. kodas 888, Laisvės al. 9, LT-, Kaunas ir UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", įm. kodas 99, Žalgirio g. 9, LT-9, Vilnius. Investicijų planas parengtas vadovaujantis vizualine apžiūra 9.., aktas Nr. 9- /, nuotraukomis darytomis 9.., namo energinio naudingumo sertifikatu, sertifikato Nr., išdavimo data, daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko pateikta informacija, aktais ir namo techninės apskaitos bylos brėžinių kopijomis, vadovaujantis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. rugsėjo d. nutarimu Nr., Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 9 m. gruodžio d. nutarimu Nr. aktualia redakcija ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Valstybės paramos taisyklės) aktualia redakcija, Statybos įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m. vasario d. įsakymu Nr. D- aktualia redakcija. Investicijų plano rengimo vadovas Saulius Puzas PENS atestato -- Nr. 98, tel Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti. Projektavimo ar statybos darbus vykdančios įmonės turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaičiavimus. Investicijų plane pateikti skaičiavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realių rodiklių dėl: ) energijos taupymo ir kitų pastato atnaujinimo priemonių pasirinkimo; ) dėl skirtingų atnaujinimo priemonių numatomų projektinių sprendinių; ) dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įdiegimo parengiamuojų laikotarpiu. Rengiant techninį darbo projektą ir planuojant rangos darbus, kiekius būtina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas. II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas.. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) - plytos;.. aukštų skaičius - ;.. statybos metai - 9, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. -.. namo energinio naudingumo klasė F, sertifikato Nr., išdavimo data ;.. namui priskirto žemės sklypo plotas () -; užstatytas plotas -, ();. atkuriamoji namo vertė, tūkst. (VĮ Registrų centro duomenimis) -. UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

5 . Pagrindiniai namo techniniai rodikliai A. Strazdo g., Kaunas Eil. Nr Pavadinimas bendrieji rodikliai butų skaičius butų naudingasis plotas namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (..+..) sienos (nurodyti konstrukciją) išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas cokolio plotas cokolio šilumos perdavimo koeficientas stogas (nurodyti konstrukciją) stogo dangos plotas Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas Mato vnt. vnt. vnt. W/K W/K W/K. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys... langų skaičius, iš jų: vnt. langų, pakeistų į mažesnio šilumos... vnt. pralaidumo langus, skaičius... langų plotas, iš jų: Langų, pakeistų į mažesnio šilumos... pralaidumo langus, plotas Kiekis, vnt. 8, 8, 8,88.,. 99,.8 8,,8 Pastabos lentelė Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (- -). Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (- -). Šildomas pastato plotas su bendro naudojimo patalpomis 8, Tame skaičiuje: išorinių sienų plotas (ne balkonuose) 9,, angokraščių plotas,. Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 99 m. (STR...:; priedas) Tame skaičiuje: cokolio plotas virš grunto,, požeminės dalies plotas (, m. įgilinimas) 9,, angokraščių plotas,. Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 99 m. (STR...:; priedas) Tame skaičiuje: šlaitinis stogas su karnizu,, perdanga po nešildoma pastoge -, ; parapetų plotas,, vėdinimo kaminėlių plotas,8, įėjimo stogeliai -,, stogeliai virš balkonų -,. Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 99 m. (STR...:; priedas) UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

6 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys Eil. Mato Kiekis, Pavadinimas Nr. vnt. vnt. Pastabos. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys... balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų: vnt. balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į... mažesnio šilumos pralaidumo vnt. duris,skaičius... balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į... mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas. bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys Tame skaičiuje: laiptinės langai - vnt;... langų skaičius, iš jų: vnt. rūsio langai - vnt.; pastogės langai - vnt. langų, pakeistų į mažesnio šilumos... laidumo langus, skaičius vnt. Tame skaičiuje: laiptinės langai -,8... langų plotas, iš jų:, ; rūsio langai -,8 ; pastogės langai -,88 langų, pakeistų į mažesnio šilumos... laidumo langus, plotas Tame skaičiuje: pagrindinės įėjimo durys keičiamos vnt., buto... lauko durų skaičius vnt. priestato durys keičiamos vnt., buto durys keičiamos - vnt., rūsio durys keičiamos vnt., tambūro durys keičiamos - vnt. Tame skaičiuje: pagrindinės įėjimo durys keičiamos,., buto... lauko durų plotas, priestato durys keičiamos,., buto durys keičiamos -,., rūsio durys keičiamos,., tambūro durys keičiamos -,.. rūsys... rūsio perdangos plotas 88,... Gyvenamosios paskirties pastatuose, rūsio perdangos šilumos perdavimo W/K. pastatytuose iki 99 m. koeficientas (STR...:; priedas) * Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka). UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

7 . Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas Eil. Nr Vertinimo objektas sienos (fasadinės) pamatai ir nuogrindos stogas langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos rūsio perdanga Bendras įvertinimas* - - Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) Fasadinės sienos -silikatinių plytų mūras, akivaizdžių pažeidimų namatyti, nešiltintos, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nuogrinda vietomis nepakankamo nuolydžio, sukritusi, vietomis jos nėra. Pamatai gelžbetoninių plokščių, nuolat veikiami drėgmės. Pamatų šiluminė varža neatitinka reikalavimas. Pastato stogas šlaitinis dengtas lakštine danga. Perdanga į palėpę neapšiltinta. Stogo medinės konstrukcijos paveiktos drėgmės, danga nesandari, perdanga nuklota šiuklėmis. Didžioji dalis butų langų pakeista į plastikinius langus su stiklo paketu. Likę seni mediniai langai su stiklais, nesandarūs, laidūs šilumai. Laikančios konstrukcijos pažeistos korozijos, betono sluoksnis vietomis nutrupėjęs, matosi korozijos pažeista armatūra. Balkonų kraštai nutrupėjė. Rūsio perdanga gelžbetoninė, deformacijų ar pavojingų įlinkių nepastebėta, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas, šilumos perdavimo koeficientas neatitinka dabartinių norminių reikalavimų. A. Strazdo g., Kaunas lentelė Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)...8. langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose šildymo inžinerinės sistemos Laiptinės langai seni, mediniai, nesandarūs, fiziškai nusidėvėję, būklė bloga. Laiptinės lauko durys blogos būklės. Tambūro, rūsio durys senos medinės, fiziškai susidėvėję, nesandarios. Būklė bloga. Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Radiatoriai sekcijiniai ketiniai, be termostatinių galvų. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai izoliuoti, izoliacija sena, susidėvėjusi. Šilumos punktas dalinai modernizuotas, šilumnešio temperatūra reguliuojama pagal lauko oro temperatūrą, sistema priklausoma. UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

8 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys.9. karšto vandens inžinerinės sistemos Karšto buitinio vandens paskirstymo sistema individuali kiekviename bute. Karštas vanduo ruošiamas elektriniais tūriniais šildytuvais - boileriais. vandentiekio.. inžinerinės sistemos Šalto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto vandens vandentiekio vamzdynai bei jų dalys pažeisti korozijos, dalinai pakeisti. nuotekų.. šalinimo inžinerinės sistemos Nuotekų sistema centralizuota, magistraliniai vamzdynai blogos būklės, paveikti korozijos. Nuotekų stovų vamzdynai blogos būklės, paveikti korozijos, susidėvėję. vėdinimo.. inžinerinės sistemos Vėdinimo sistema natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus. Vėdinimo kaminėliai vietomis aptrūpėję, kai kurie kaminėliai yra apskardinti elektros.. bendrosios inžinerinės sistemos Elektros stovų, magistralinių kabelių ir elektros skydinių įranga pasenusi. Rūsio patalpų instaliacijos būklė prasta. Laiptinėse šviestuvai seni... liftai (jei yra) kita - - * Įvertinimo skalė: geras; patenkinamas; blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas: 8

9 A. Strazdo g., Kaunas. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas).. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį -9 metai. Namo esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namo energinio naudingumo sertifikatą Nr., parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR..: Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. Namas atitinka F energinio naudingumo klasę, skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos pagal esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra,99 kwh//metus. lentelėje pateikiamos faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui, pagal paskutiniųjų -jų metų iki investicijų plano rengimo metų duomenų vidurkį ir nurodomos namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kwh/metus ir kwh/ namo naudingojo ploto/metus. Taip pat pateikiama paskutiniųjų trejų metų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius (šaltinis ir šiluminės energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui. lentelė Eil. Nr. Rodiklis Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų... šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis...namo energinio naudingumo klasė Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui... pagal ankstesniųjų -jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį Nurodytų šildymo sezonų vidutinis... dienolaipsnių skaičius Šiluminės energijos sąnaudos... patalpų šildymui vienam dienolaipsniui Mato vnt. kwh/metus kwh//metus klasė kwh/metus kwh//metus dienolaipsnis kwh/dienolaipsniui Kiekis,, F 99,,,9 Pastabos Šilumos energijos kaina nurodyta vadovaujantis skelbiama informacija apie šilumos energijos kainą, galiojančią nuo Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis - pastato atitvaros netenkina STR..: Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. Pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato Nr. duomenis, didžiausi šilumos nuostoliai:.. per pastato sienas;.. per pastato ilginius šiluminius tiltelius;.. per pastato langus;.. per pastato stogą. UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas: 9

10 . Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės A. Strazdo g., Kaunas Įvertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr., namo fizinės būklės duomenis (žr. sk.), numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios, palyginti su esama F pastato energinio naudingumo klase, užtikrina aukštesnę: pirmuoju variantu C, antruoju variantu B. Numatomos įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nurodomos lentelėje. lentelė Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomi priemonių techniniai energiniai rodikliai Atitvaros šilumos Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių perdavimo sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir koeficientas pan., U (W/K) * Darbų kiekis (, m, vnt.) Skaičiuojamoji kaina, Įkainis, Numatyta variantuose Variantas I Variantas II 8 9. Energijos efektyvumą didinančios priemonės... šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas Šilumos punkto atnaujinimas ir modernizavimas pritaikant dvivamzdei sistemai. kompl. 89, šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinių ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas) Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas;. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas;. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;. Sumontuotos įrangos izoliavimas. vnt.,,8 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

11 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9. Energijos efektyvumą didinančios priemonės Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų vamzdynų demontavimas.. Naujų vamzdynų montavimas.. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais.. Vamzdynų izoliavimas.. Hidraulinis bandymas. ~, m,,... šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinių ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas) Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Šilumos daliklių montavimas.. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas.. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius.. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus.. Radiatorių laikiklių tvirtinimas.. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių.. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. vnt. ~ W 8,88,,9, Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Vamzdžių paruošimas.. Termostatinių vožtuvų montavimas ant šildymo prietaisų (radiatorių) su gamykliniu temperatūros nustatymu - C. vnt. 8,8,9 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

12 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9. Energijos efektyvumą didinančios priemonės... šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinių ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas) Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki aukštų (m stovų). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas.. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas.. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų.. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas.. Vamzdynų hidraulinis bandymas.. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. ~8 m 9,,9... karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar ) izoliavimas Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas;. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas;. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas virtuvėje. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas.. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus.. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose.. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. vnt. ~ m, 98,,8 9, UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

13 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9. Energijos efektyvumą didinančios priemonės... karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar ) izoliavimas Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas.. Naujų vamzdynų montavimas.. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.. Uždaromosios armatūros montavimas.. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. ~8, m,8,88... natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas.. Vėdinimo grotelių keitimas.. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas.. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. bt.,,... individualių rekuperatorių įrengimas Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose;. Mini rekuperatorių montavimas;. Kabelio tiesimas kanaluose;. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas. kompl. 8, 8 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

14 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9. Energijos efektyvumą didinančios priemonės... šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita);. Vėjo izoliacijos įrengimas;. Stoglangių įrengimas;. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas;. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas;. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. Stogelių virš įėjimo į pastatą (laiptinių) remontas, šiltinimas ir naujos dangos įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):.stogelio esamos dangos nuardymas..stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, šiltinimas prie fasado sienos, dažymas..naujos dangos stogeliui įrengimas, sutvarkomas lietaus nuvedimas nuo stogelių..stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas..atliekų sutvarkymas ir išvežimas. ~,9 ~,,,9 8,9,... perdangos pastogėje šiltinimas Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Perdangos paviršiaus paruošimas;. Garo izoliacijos paklojimas;. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas. Termoizoliacinis sluoksnis mineralinė vata;. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas;. Praėjimo takų įrengimas;. Liuko sutvarkymas;. Ventiliacijos sutvarkymas., ~,8,9, UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

15 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys...8. Energijos efektyvumą didinančios priemonės išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą Balkonų tvorelių/aptvarų atnaujinimas, remontas, montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Balkono esamų aptvarų demontavimas..balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas..balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją..balkono aptvarų montavimas (senų rūdžių pašalinimas smėliapūte ar kitu būdu, remontas atstatant sulūžusias, atitrūkusias dalis,)..aptvarų dažymas atmosferos poveikiui atspariais dažais..atliekų sutvarkymas. ~8,,,8 8 9 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

16 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys...8. Energijos efektyvumą didinančios priemonės išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą Fasadinių sienų ir angokraščių apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas;. Sienos paviršiaus paruošimas;. Lauko palangių ir stogelių skardinimas;. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo;. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo;. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis;. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas;. Gruntavimas;. Apdailinio sluoksnio įrengimas;. Dažymas. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis opos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus., ~,, 98, 8 9 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

17 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys...8. Energijos efektyvumą didinančios priemonės išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis ar akmens masės ar smulkinto marmuro ir balto cemento mišinio plytelėmis. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas;. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas;. Lauko palangių ir stogelių skardinimas;. Gaisrinių kopėčių (jeigu yra) demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo;. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo;. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas;. Kampų ir angokraščių sutvarkymas. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis opos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.,8 ~, 88, 8 9, UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

18 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9. Energijos efektyvumą didinančios priemonės..9. cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, cokolio apdaila, derinant su fasado apdaila. Cokolio apdaila - plytelės. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Paviršiaus paruošimas;. Hidroizoliacijos įrengimas;. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis, termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas;. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį;. Apdaila, klijuojant plyteles.. Langų angokraščių aptaisymas. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis opos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus., ~,89 8,, Komunikacijų, sumontuotų ant išorinės fasado sienos, perkėlimas. kompl. 9, UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas: 8

19 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys...9. Energijos efektyvumą didinančios priemonės cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą... nuogrindos sutvarkymas bendrojo naudojimo patalpose... esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus) Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies, ne mažiau, m nuo grunto paviršiaus, šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Nuogrindos pašalinimas;. Grunto atkasimas ir užkasimas;. Paviršiaus paruošimas;. Hidroizoliacijos įrengimas;. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana;. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis, termoizoliacinis sluoksnis ekstrudinis putų polistirenas;. Nuogrindos įrengimas (šaligatvių plytelėmis su vejos borteliais ar ištisiniu betonavimu) su pagrindo paruošimu. Vejos (jeigu yra) atstatymas. Nuogrindos sutvarkymas (, m pločio). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas.. Nuolydžio suformavimas.. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių) esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau, iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Lauko palangių įrengimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;. Angokraščių apdaila., ~9, ~9 m ~,8 89,,99 9,9 98,8,8, 8 9 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas: 9

20 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys. Energijos efektyvumą didinančios priemonės bendrojo naudojimo patalpose... esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio,... konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus) Bendrojo naudojimo patalpų (pastogės) esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Lauko palangių įrengimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;. Angokraščių apdaila. Bendrojo naudojimo patalpų (rūsio) esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Lauko palangių įrengimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;. Angokraščių apdaila. Esamo priestato durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;. Spynų įrengimas;. Angokraščių apdaila. Esamų (laiptinės) durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;. Angokraščių apdaila.,,,, ~,88 ~,8 ~, ~,,8 8, 8,,,,,,9 8 9 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

21 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys. Energijos efektyvumą didinančios priemonės Esamų (rūsio) durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų bendrojo naudojimo lauko durų hermetizavimas;. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;. (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, Angokraščių apdaila.... konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos Esamų (tamburo) durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų darbus) plotas iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;. Angokraščių apdaila. įėjimo laiptų remontas ir... pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) butų ir kitų patalpų langų ir... balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais Laiptinių įėjimo aikštelių, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Esamų langų ir balkono durų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau, iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Palangių išėmimas;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Vidaus ir lauko palangių įrengimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas. Įstatant/montuojant langus naudoti specialias, tam tikslui skirtas plėveles ir besiplečiančias tarpines;. Pilna vidinių ir išorinių angokraščių apdaila.,, ~, ~, ~ ~,8, 9, 8, 8,9,, 8,,8 8 9 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

22 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys. Energijos efektyvumą didinančios priemonės butų ir kitų patalpų langų ir... balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros... kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) Esamų langų ir balkono durų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau, iki,. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;. Palangių išėmimas;. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;. Vidaus ir lauko palangių įrengimas;. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas. Įstatant/montuojant langus naudoti specialias, tam tikslui skirtas plėveles ir besiplečiančias tarpines;. Pilna vidinių ir išorinių angokraščių apdaila. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos - butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų jungiklių skyde demontavimas.. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui.. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas.. Automatinių jungiklių montavimas.. Varžų matavimas. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos - horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas.. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas.. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas.. Elektros kabelių montavimas.. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose.. Varžų matavimas. ~8, butų ~88, 98, 98, 9,,8 9,9, 8 9 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

23 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys.. Energijos efektyvumą didinančios priemonės bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros... kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) Iš viso ( be PVM) PVM Iš viso ( su PVM) Kitos priemonės Elektros bendrosios inžinerinės sistemos - vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas.. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas.. Elektros kabelių montavimas.. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas.. Jungiklių montavimas.. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas.. Varžų matavimas. Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos, perkėlimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Kabelių atjungimas.. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas.. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas.. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas.. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas.. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje. laipt. vnt. 9, 9,,98,98, 898,8 899,8 8 9, 9,,8 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

24 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9. Kitos priemonės... geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų vamzdynų demontavimas.. Naujų vamzdynų montavimas.. Uždaromosios armatūros montavimas.. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų vamzdynų demontavimas.. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. ~, m ~9, m,8 9,9,,... buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo mm. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas.. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti.. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose.. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.. Hidraulinis bandymas. ~, m,,8 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

25 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9. Kitos priemonės... buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo mm. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamo nuotakyno stovų demontavimas.. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties.. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti.. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.. Hidraulinis bandymas. ~8, m 8,,... kitų (nurodyti) namui priklausančių vietinių įrenginių atnaujinimas ar keitimas Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo mm. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas.. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.. Žemės darbai.. Hidraulinis bandymas. ~ m 9,8,9... balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų keitimas Balkonų plokščių remontas keičiant turėklus ( balkono grindų). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):. Balkono esamų aptvarų demontavimas..balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas..balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją..balkono naujų aptvarų montavimas..aptvarų dažymas..atliekų sutvarkymas. ~,,8,8 UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

26 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys 8 9 Iš viso ( be PVM) 8, 99, PVM, 8, Iš viso ( su PVM),8,8. Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais,9% 8,9% * Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR..: Pastatų energinio naudingumo projektavimas. **Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis opos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

27 A. Strazdo g., Kaunas. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR..: Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. Suminės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui kwh//metus nustatytos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones. lentelė Eil. Nr Pastato energinio naudingumo klasė Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti Šilumos nuostoliai per pastato sienas Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu Suminės elektros energijos sąnaudos pastate Šilumos nuostoliai per pastato stogą - per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius, ir kitas skaidrias atitvaras Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti... Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu... Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius... Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo Rodikliai Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones: Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų... varstymo... Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui Mato vnt. Klasė kwh/metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus kwh//metus Esama padėtis F,,99,,,8,,,89,,89,8,,,99,8, Kiekis Variantas I C 8,, 9,,8, 9,8,, 9,,,8,,,,, Planuojama Variantas II B 9,, 8,,8 9,,,, 8,8,,8 9,,,,, UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas:

28 A. Strazdo g., Kaunas lentelės tęsinys... - per grindis ant grunto... Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorinės oro infiltracijos... Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti.. sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis.. Išmetamo ŠESD (CO₂ ekv.) kiekio sumažėjimas kwh//metus kwh//metus kwh//metus procentais tonų/metus,,, - -,,8%,9,9 9,%, Pastato šildomas plotas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (sertifikato) duomenis yra 8,. UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas: 8

29 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina A. Strazdo g., Kaunas Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma susumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas, statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas. Preliminarios suvestinės projekto parengimo ir įgyvendinimo kainos pateikiamos lentelėje. Eil. Nr Projekto administravimas Išlaidų pavadinimas Statybos darbai, iš viso: Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) Statybos techninė priežiūra Galutinė suma: Variantas I Preliminari kaina, Santykinė kaina, / 9, 899,8 8, 8,,8 98,,,8, 9,, 8,9 lentelė Variantas II Preliminari kaina, Santykinė kaina, /,9,8 9,,,8 999,9,,,9,,,9 Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su šio projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (statybos techninės priežiūros, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo ir kitos išlaidos) apmokėti, išskyrus pagal kredito sutartį mokamas palūkanas, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto kv. metrui, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas), kaip, EUR/ per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas kv. metrų ir daugiau, ir, EUR/ per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas mažesnis kaip kv. metrų. Šiuo atveju, EUR/ per mėnesį. UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas: 9

30 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas A. Strazdo g., Kaunas Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas, tenkančias namo buto ir kitų patalpų savininkams, atėmus valstybės paramą. Taip pat įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas. 8 lentelė Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt Rodiklio reikšmė Variantas I Variantas II Pastabos 9.. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 9... pagal suvestinę kainą metais 9... atėmus valstybės paramą metais 9.. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas 9... pagal suminę kainą metais 9... atėmus valstybės paramą metais Paskolos trukmė numatyta metų. Investicijų atsipirkimo laikas atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ metų, antruoju variantu ~ metų, o investicijų atsipirkimo laikas įvertinus palūkanas ir atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ metų, antruoju variantu ~ metų, esamos padėties kainomis. UAB "Inžinerinių paslaugų spektras", į/k 99, Žalgirio g. 9, LT-9 Vilnius, Lietuva, tel. Nr. + 9, el. pašto adresas: