DAUGIABUČIO NAMO Paryţiaus Komunos g. 2, (Klaipėda) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS m. Rugpjūčio 12 d. Klaipėda

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DAUGIABUČIO NAMO Paryţiaus Komunos g. 2, (Klaipėda) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS m. Rugpjūčio 12 d. Klaipėda"

Transkriptas

1 Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas , adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas telefono Nr DAUGIABUČIO NAMO Paryţiaus Komunos g. 2, (Klaipėda) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2013 m. Rugpjūčio 12 d. Klaipėda Investicijų plano rengimo vadovas: Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, išduotas (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) Rengėjai: Vilius Bobinas, diplomo Nr Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, išduotas Uţsakovas: Klaipėdos savivaldybės administracija... (ţyma pritariu, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) Suderinta:... (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

2 ĮVADAS: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau Investicijų planas) uţsakovas yra Klaipėdos savivaldybės administracija. Investicijų planas apliekamas pagal sutartį Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslauga, kurios registracijos numeris Nr. Nr ; Nr. J9-737; Nr Rengiamas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrajam planui ar kitiems teritorijų planavimo dokumentams. Investicijų plano rengimo vadovas Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, tel. 8 (5) , el. pastas: rengėjas Vilius Bobinas, diplomo Nr , adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) , el. paštas: 2. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas 2.1. namo konstrukcija (pagal sienų medţiagas) Mūrinis; 2.2. aukštų skaičius: 10; 2.3. statybos metai: 1969; 2.4. namo energinio naudingumo klasė: E, KG , 2013 Rugsėjo 16 d.; 2.5. uţstatytas plotas ( m 2 ): 503; 2.6. namui priskirto ţemės sklypo plotas (m 2 ): nepriskirta ; 3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos vnt bendrieji rodikliai butų skaičius vnt. 108 Duomenys iš VĮ Registrų centras butų naudingasis plotas m ,45 Duomenys iš VĮ Registrų centras namo negyvenamosios paskirties patalpų Duomenys iš VĮ Registrų vnt. 2 skaičius* centras namo negyvenamosios paskirties patalpų m 2 Duomenys iš VĮ Registrų 307 bendrasis (naudingasis) plotas centras namo naudingasis plotas ( ) m ,45 Duomenys iš VĮ Registrų centras 3.2. sienos (mūrinės) fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius m , fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 1, cokolio plotas m 2 160, cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 1, stogas (sutapdintas) stogo dangos plotas m 2 621, stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 0, langai ir lauko durys butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: vnt skaičius langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo langus vnt butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m 2 674, plotas langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo langus m 2 482, skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodţijų) durų, iš jų: vnt lentelė

3 skaičius durų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo duris vnt plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodţijų) durų, iš jų: m 2 140, plotas durų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo duris m 2 89, skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: vnt skaičius langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų vnt. 0 (laiptinių, rūsių ir kt.) plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: m 2 144, plotas langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų m 2 0 (laiptinių, rūsių ir kt.) lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m 2 14, lauko durų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo (laiptinių ir kt.) plotas m 2 7, rūsys rūsio perdangos plotas m 2 69, rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 0,71 *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Eil. Nr. 4. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 2 lentelė Vertinimo objektas 4.1. sienos (fasadinės) Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 2 Pastato sienų fizinė būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus įtrūkimus ir plyšius matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Viršutinė sienos zona po nesandariai uţskardinimais intensyviai veikiama drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varţos lygis netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apţiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apţiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) 1. Gyvenamojo namo apţiūros aktas Nr. 97, , vykdytojai: A. Civilka, R. Blauzdys, L. Kuzmarskienė. 2. Daugiabučio namo vizualinė apţiūra 2013 m. liepos mėnesį. Vykdytojas: Vilius Bobinas (UAB AF- Consult).

4 Eil. Nr. Vertinimo objektas 4.2. pamatai ir nuogrindos Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 2 Pastato pamatų ir nuogrindos būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Stebimi įtrūkimai, apdailinis tinkas aptrupėję, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės. Būtinas nuogrindos atstatymas. Pastato sienų būklė ir šiluminės varţos lygis netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų stogas 3 Stogo būklė patenkinama. Danga nusidėvėjusi. Kraštų apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varţos lygis netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose 4.5. balkonų ar lodţijų laikančiosios konstrukcijos 2 Langų būklė bloga. Dalis langų yra mediniais rėmais, jie nesandarūs, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti į langus plastikiniais rėmais. Šiluminės varţos vertė netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. 2 Balkonų laikančių konstrukcijų būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Balkonų aikštelių plokštės aptrupėję rūsio perdanga 3 Rūsio perdangos būklė patenkinama, nešiltinta. Įskilimų neuţfiksuota. Nešildomą rūsį ir gyvenamas patalpas skirianti plokštė neatitinka STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose 1 Langų būklė labai bloga, jie nesandarūs, mediniai deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Šiluminės varţos vertė netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apţiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apţiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) Taip pat kaip punkte 4.1 Taip pat kaip punkte 4.1 Daugiabučio namo vizualinė apţiūra 2013 m. liepos mėnesį. Vykdytojas: Vilius Bobinas (UAB AF- Consult). Taip pat kaip punkte 4.4 Taip pat kaip punkte 4.1 Taip pat kaip punkte 4.4

5 Eil. Nr. Vertinimo objektas 4.8. šildymo inţinerinės sistemos 4.9. karšto vandens inţinerinės sistemos vandentiekio inţinerinės sistemos nuotekų šalinimo inţinerinės sistemos vėdinimo inţinerinės sistemos elektros bendrosios inţinerinės Bendras įvertinimas* sistemos liftai (jei yra) nėra kita nėra - Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 3 Šildymo sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų izoliacija susidėvėjusi. Yra balansavimo armatūra, reguliavimo įrangos nėra. Neatitinka STR :2005 ir HN 42:2009 reikalavimų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. 3 Karšto vandens sistemos būklė patenkinama. Magistralinių vamzdynų izoliacija patenkinama, armatūra rūsyje sandari. Būtinas magistralių rūsyje izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų. 3 Vandentiekio sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų armatūra vietomis nesandari. Sistema susidėvėjusi. Būtinas atskirų magistralių elementų/ruoţų keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų. 3 Nuotekų šalinimo sistemos būklė patenkinama. Kai kurie magistralinių vamzdynų rūsyje elementai uţakę, sutrūniję. Būtinas atskirų magistralių elementų rūsyje keitimas. Neatitinka STR Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apţiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apţiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) Taip pat kaip punkte 4.4 Taip pat kaip punkte 4.4 Taip pat kaip punkte 4.1 Taip pat kaip punkte 4.1 ir HN reikalavimų. 3 Vėdinimo sistemos būklė patenkinama. Natūralios oro trauka patenkinama. Taip pat kaip punkte Elektros bendrosios inţinerinės sistemos būklė labai bloga. Taip pat kaip punkte 4.1 * Įvertinimo skalė: 4 geras; 3 patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus ţmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato paţeidimų). 5. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį ( metai) 3 lentelė Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos pagal esamos padėties energinio kwh/m 2 /metus 506,95 naudingumo sertifikato duomenis, iš viso Iš jų: šildymui kwh/m 2 /metus 460, karštam vandeniui ruošti kwh/m 2 /metus 46

6 5.2. Pagrindinės šilumos nuostolių prieţastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima identifikuoti, kad didţiausi šilumos nuostoliai juos vardinant maţėjimo tvarka susidaro per pastato sienas, langus, ilginius šilumos tiltelius ir pastato stogą. Detaliau ţr. pastato energetinio naudingumo sertifikatą. Nustatyta, kad pastate neuţtikrinama STR :2002 apibrėţtų pastato privalomųjų reikalavimų visuma. Konkrečiai netenkinamas energijos taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimas. Pagal galiojančius teisės aktus (STR :2002), pastato naudotojas įgauna prievolę įgyvendinti privalomąsias priemones, įvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus pateikiamos 6 skyriuje. 6. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Jei projekto techninėje uţduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus. 4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I) Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai* Investicijos priemonės įgyvendinimui Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Fasadų šiltinimas termoizoliacine medţiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro aukšto. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 K). Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, ugniai atsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Kiekis ,25 m²; preliminari kaina ,25 Lt Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas Stogo elementų atnaujinimas, sutvarkymas, apšiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidţiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 K). Vadovautis STR :2008 Statinių konstrukcijos. Stogai, STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ; Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės ; STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitais reikalavimais. Kiekis - 621,96 m²; preliminari kaina Lt Laiptinių ar kitų lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą Laiptinių ar kitų lauko durų pakeitimas naujomis, su šilumos izoliacija. Prieigų prie daugiabučio namo įėjimo durų, sprendţiamas individualiai, pagal statytojo poreikį ir pageidavimą. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2001 Statiniai ir teritorijos. reikalavimai ţmonių su negalia reikmėms, kitais teisės aktais. Kiekis - 6,82 m²; preliminari kaina ,24 Lt

7 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Vėdinimo sistemos atstatymas Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas Šilumos punkto pertvarkymas ar keitimas Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Langų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Balkonų durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Durų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų išvalymas, išvadų sutvarkymas. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Keičiami šildymo sistemos vamzdynai. Stovų apačiose įrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens išleidimo bei rutulinės skeldės. Prie kiekvieno radiatoriaus įrengiamas reguliavimo mazgas - išankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Šilumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles", patvirtintas ūkio ministro įsakymu Nr Kiekis - 192,8 m²; preliminari kaina Lt Kiekis - 51,48 m²; preliminari kaina Lt Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,15 Lt Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,8 Lt Kiekis kw; preliminari kaina - 71,88 Lt/kW; Lt 4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II) Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai* Investicijos priemonės įgyvendinimui 6.1 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Fasadų šiltinimas termoizoliacine medţiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro aukšto. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 K). Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, ugniai atsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Kiekis ,25 m²; preliminari kaina ,25 Lt

8 6.2 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas Stogo elementų atnaujinimas, sutvarkymas, apšiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidţiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 K). Vadovautis STR :2008 Statinių konstrukcijos. Stogai, STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ; Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės ; STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitais reikalavimais. Kiekis - 621,96 m²; preliminari kaina Lt 6.3 Laiptinių ar kitų lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą Laiptinių ar kitų lauko durų pakeitimas naujomis, su šilumos izoliacija. Prieigų prie daugiabučio namo įėjimo durų, sprendţiamas individualiai, pagal statytojo poreikį ir pageidavimą. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2001 Statiniai ir teritorijos. reikalavimai ţmonių su negalia reikmėms, kitais teisės aktais. Kiekis - 6,82 m²; preliminari kaina ,24 Lt Butų ir kitų patalpų langų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Balkonų ar lodţijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodţijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Langų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Balkonų durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Durų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Balkonų įstiklinimas, visų apsauginių aptvarų pakeitimas, balkonų aikštelių sustiprinimas, apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, kitais teisės aktais. Keičiami šildymo bei karšto vandens sistemų vamzdynai. Stovų apačiose įrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens išleidimo bei rutulinės skeldės. Prie kiekvieno radiatoriaus įrengiamas reguliavimo mazgas - išankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Karšto vandens sistemos stovuose įrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai iš anksto nustatytos temperatūros palaikymui. Vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR :2005 Kiekis - 192,8 m²; preliminari kaina Lt Kiekis - 51,48 m²; preliminari kaina Lt Kiekis - 177,84 m²; preliminari kaina ,52 Lt Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,35 Lt

9 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. 6.8 Daliklių sistemos įrengimas Vėdinimo sistemos atstatymas Šilumos punkto pertvarkymas ar keitimas 6.2 Kitos priemonės Įrengiama individuali šilumos apskaita butuose. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų išvalymas, išvadų sutvarkymas. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Šilumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles", patvirtintas ūkio ministro įsakymu Nr Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,75 Lt Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,15 Lt Kiekis kw; preliminari kaina - 71,88 Lt/kW; Lt Lietaus nuotekų sistemos keitimas/atnaujinimas Pastato lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,35 Lt Šalto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas Buitinių nuotekų sistemos keitimas/atnaujinimas Pastato šalto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inţinerines sistemos. Lauko inţineriniai tinklai., STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Pastato buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inţinerines sistemos. Lauko inţineriniai tinklai., STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,75 Lt Kiekis ,45 m²; preliminari kaina - 7, ,375 Lt Elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Kiekis ,45 m²; preliminari kaina ,5 Lt * Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m 2 K) vertės turi būti ne didesnės uţ nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Ţin., 2005, Nr ).

10 7. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 5 lentelė Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis Esama padėtis Paketas I Paketas II Pastato energinio naudingumo klasė Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą** Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumaţėjimas Klasė E C C kwh/m2/metus 460,95 206,42 202,47 procentais 55% 56% kwh/m2/metus 254,53 258,48 Lt/m2/metus 66,23 67,26 tūkst. Lt/metus 172,75 175,44 tonų/metus 154,70 157,10 Rengiant investicinį planą naudojama šilumos kaina pateikta ''Klaipėdos energija'', t.y. 23,87 ct/kwh (be PVM) (arba 26,02 ct/kwh su PVM). * Šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (S e S p ) : S e x 100, kur S e esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 4 skiltyje, S p planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje. ** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 skiltyje ( kwh/m 2 /metus). 8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 6 lentelė Eil. Nr. Priemonės pavadinimas iš viso, tūkst. Lt I paketas Lt/m2 (naudingojo ploto) Preliminari kaina iš viso, tūkst. Lt II paketas Lt/m2 (naudingojo ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės: Vėdinimo sistemos atstatymas 18,26 7,00 18,26 7, Balkonų durų keitimas 25,74 9,87 25,74 9, Daliklių sistemos įrengimas 0,00 0,00 39,13 15, Šilumos punkto keitimas 43,13 16,53 43,13 16,53

11 8.1.5 Langų keitimas 96,40 36,96 96,40 36, Lauko durų keitimas 6,36 2,44 6,36 2, Balkonų įstiklinimas 0,00 0,00 107,24 41, Sienų su cokoliu šiltinimas (tinkas) 611,84 234,56 611,84 234, Stogo šiltinimas sutapdintas 139,94 53,65 139,94 53, Šildymo sistema 166,94 64,00 0,00 0, Šildymo ir KV sistema 0,00 0,00 268,67 103,00 Iš viso: 1108,61 425, ,70 520, Kitos priemonės: Šalto vandens sistema 0,00 0,00 39,13 15, Buitinės nuotekos 0,00 0,00 19,56 7, Lietaus nuotekos 0,00 0,00 7,83 3, Elektros instaliacija 0,00 0,00 26,08 10,00 Iš viso: 0,00 0,00 92,60 35,50 Galutinė suma: 1108,61 425, ,30 555,62 9. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 7 lentelė Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Lt Santykinė kaina, Lt/m 2 I paketas II paketas I paketas II paketas Statybos darbai, iš viso: 1108, ,30 425,01 555, Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 9.2. Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo prieţiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) 1108, ,70 425,01 520,12 55,43 72,47 21,25 27, Statybos techninė prieţiūra 22,17 28,99 8,50 11, Projekto administravimas 21,91 21,91 8,40 8, Projekto įgyvendinimo planas Galutinė suma: 1208, ,66 463,16 602,91 Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus. 8 lentelė Eil. Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas Darbų pradţia (metai, mėnuo) Darbų pabaiga (metai, mėnuo) sienų su cokoliu šiltinimas (tinkas) Stogo šiltinimas sutapdintas Lauko durų keitimas Pastabos

12 10.4 Langų keitimas Balkonų durų keitimas Vėdinimo sistemos atstatymas Šildymo sistema Šilumos punkto keitimas Projekto finansavimo planas Eil. Nr. Lėšų šaltiniai Planuojamos lėšos suma, tūkst. Lt Planuojamos lėšos (I paketas) (II paketas) procentinė dalis suma, tūkst. Lt procentinė dalis 9 lentelė Pastabas Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Kreditas (finansuotojo lėšos)* 1164,0 96% 1521,8 97% Kitos (Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos projekto parengimo, jo administravimo ir statybos 44,08 4% 50,90 3% techninės prieţiūros išlaidas) 1208,1 100% 1572,7 100 % Iš jų valstybės parama pagal Valstybės paramos taisykles**: Projekto parengimo išlaidų kompensavimas statybos techninės prieţiūros išlaidų kompensavimas Projekto administravimo išlaidų kompensavimas statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas Klimato kaitos spec. programos parama 55,43 100% 72,47 100% 22,17 100% 28,99 100% 21,91 100% 21,91 100% 166,3 15,00% 203,51 15,00% 277,15 25,00% 339,18 25,00% Valstybės parama iš viso: 542,96 45% 666,04 42% Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%. Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%. Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%. 15% parama energiją taupančių priemonių įdiegimui 25% parama energiją taupančių priemonių įdiegimui * Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. ** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą Didţiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 6,62 Lt/m 2 /mėn., antram paketui 7,18 Lt/m 2 /mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodţio 16

13 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didţiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Ţin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2.4 punkte) Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 12 metai(-ų), antram paketui 17,0 metai(-ų). Šis terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I) Eil. Nr. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo poţymis Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m² Bendra investicijų suma, litais Investicijų suma, atėmus valstybės paramą* Pastabos Butas Nr. K1 249, , , Butas Nr. K2 57, , , Butas Nr. 1 29, ,0 6562, Butas Nr. 2 19, ,7 5779, Butas Nr ,3 5812, Butas Nr. 4 27, ,9 5461, Butas Nr. 5 25, ,1 5161, Butas Nr. 6 25, ,7 6977, Butas Nr. 7 25, ,3 5195, Butas Nr. 8 27, ,4 5554, Butas Nr. 9 21, ,9 4281, Butas Nr , ,0 5633, Butas Nr , ,4 5601, Butas Nr , ,0 5800, Butas Nr , ,3 6806, Butas Nr , ,9 5707, Butas Nr , , Butas Nr , ,5 5320, Butas Nr , ,5 7086, Butas Nr ,6 5445, Butas Nr , ,6 7199, Butas Nr , ,5 5463, Butas Nr , ,8 4180, Butas Nr , ,7 4229, Butas Nr , ,4 5756, Butas Nr , ,3 4249, Butas Nr , ,1 8514, Butas Nr , ,9 4078, Butas Nr , ,4 4027,7

14 Butas Nr , ,5 5278, Butas Nr , ,7 7151, Butas Nr , ,6 5439, Butas Nr , ,9 5461, Butas Nr , ,4 7296, Butas Nr , ,7 4193, Butas Nr , ,7 4205, Butas Nr , ,3 4231, Butas Nr , ,3 4273, Butas Nr , ,7 5971, Butas Nr , ,3 4076, Butas Nr , ,6 4061, Butas Nr , ,4 5338, Butas Nr , ,1 7119, Butas Nr , ,5 5475, Butas Nr , ,3 7171, Butas Nr , ,7 7342, Butas Nr , ,0 4209, Butas Nr , ,1 4172, Butas Nr , ,0 4251, Butas Nr , ,2 4285, Butas Nr , ,5 6086, Butas Nr ,2 7399,6 4074, Butas Nr , ,3 4076, Butas Nr , ,9 5616, Butas Nr , ,4 7110, Butas Nr ,1 9927,2 5465, Butas Nr , ,1 5508, Butas Nr , ,8 5522, Butas Nr , ,1 4166, Butas Nr , ,8 4180, Butas Nr ,7 4235, Butas Nr , ,3 5829, Butas Nr , ,0 6161, Butas Nr , ,1 4185, Butas Nr , ,6 5870, Butas Nr , ,0 5395, Butas Nr , ,3 5393, Butas Nr , ,3 5572, Butas Nr , ,3 7405, Butas Nr , ,1 5526, Butas Nr , ,4 5786, Butas Nr , ,2 4304, Butas Nr , ,4 5367, Butas Nr , ,8 4330, Butas Nr , ,3 6201,8

15 Butas Nr ,9 7656,0 4215, Butas Nr , ,4 4170, Butas Nr , ,3 7159, Butas Nr , ,0 5383, Butas Nr , ,8 7461, Butas Nr , ,4 5566, Butas Nr , ,4 5536, Butas Nr , ,2 4130, Butas Nr , ,5 4918, Butas Nr , ,8 4360, Butas Nr , ,2 4310, Butas Nr , ,0 6131, Butas Nr , ,0 6011, Butas Nr , ,4 4799, Butas Nr , ,3 5381, Butas Nr , ,9 5443, Butas Nr , ,0 6753, Butas Nr , ,4 7308, Butas Nr , ,0 7340, Butas Nr , ,2 4130, Butas Nr , ,9 4263, Butas Nr , ,1 4358, Butas Nr , ,5 4942, Butas Nr , ,8 6300, Butas Nr , ,1 4191, Butas Nr , ,5 5943, Butas Nr , ,7 7175, Butas Nr ,7 9780,7 5385, Butas Nr , ,2 5645, Butas Nr , ,1 7304, Butas Nr , ,7 7342, Butas Nr , ,7 4187, Butas Nr , ,6 5851, Butas Nr , ,8 4940, Butas Nr , ,6 4283, lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II) Eil. Nr. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo poţymis Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m² Bendra investicijų suma, litais Investicijų suma, atėmus valstybės paramą* Pastabos Butas Nr. K1 249, , , Butas Nr. K2 57, , ,3

16 Butas Nr. 1 29, , , Butas Nr. 2 19, ,5 9720, Butas Nr ,1 9754, Butas Nr. 4 27, ,7 9569, Butas Nr. 5 25, ,6 9124, Butas Nr. 6 25, , , Butas Nr. 7 25, ,6 5531, Butas Nr. 8 27, ,0 9543, Butas Nr. 9 21, ,2 4559, Butas Nr , ,1 5970, Butas Nr , ,5 5935, Butas Nr , ,3 6148, Butas Nr , ,0 7236, Butas Nr , ,4 9643, Butas Nr , , Butas Nr , ,6 5664, Butas Nr , , , Butas Nr ,8 9427, Butas Nr , , , Butas Nr , ,0 5817, Butas Nr , ,9 4451, Butas Nr , ,3 4503, Butas Nr , ,3 6101, Butas Nr , ,6 4524, Butas Nr , , , Butas Nr , ,0 7940, Butas Nr , ,8 4288, Butas Nr , ,3 5619, Butas Nr , , , Butas Nr , ,7 9420, Butas Nr , ,6 9444, Butas Nr , , , Butas Nr , ,3 4464, Butas Nr , ,6 4477, Butas Nr , ,1 4505, Butas Nr , ,3 4550, Butas Nr , ,8 9956, Butas Nr , ,3 7937, Butas Nr , ,2 7922, Butas Nr , ,5 9438, Butas Nr , , , Butas Nr , ,7 9459, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,1 4481, Butas Nr , ,0 4443,0

17 Butas Nr , ,3 4526, Butas Nr , ,6 4563, Butas Nr , , , Butas Nr ,2 7524,5 4337, Butas Nr , ,2 4339, Butas Nr , ,5 9734, Butas Nr , , , Butas Nr , ,1 9448, Butas Nr , ,3 9493, Butas Nr , ,1 5879, Butas Nr , ,9 4436, Butas Nr , ,9 4451, Butas Nr ,5 4509, Butas Nr , ,4 6178, Butas Nr , ,9 6560, Butas Nr , ,4 8053, Butas Nr , ,1 9817, Butas Nr , ,4 5744, Butas Nr , ,0 9371, Butas Nr , ,5 9562, Butas Nr , , , Butas Nr , ,5 5883, Butas Nr , ,2 6133, Butas Nr , ,2 4582, Butas Nr , ,2 9884, Butas Nr , ,6 7997, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,8 7628, Butas Nr , ,4 9065, Butas Nr , ,5 8053, Butas Nr , ,3 7960, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , ,9

18 Butas Nr , ,8 7628, Butas Nr , ,7 7874, Butas Nr , ,7 8049, Butas Nr , ,1 9110, Butas Nr , , , Butas Nr , ,6 7740, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,1 7733, Butas Nr , , , Butas Nr , ,4 9106, Butas Nr , ,9 7911,9 *Neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos įstatymą. 12. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punktu. Atsipirkimo laikas pagal bendrąją investicijų sumą (bendrasis), metai Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas iš bendrųjų investicijų sumos atėmus valstybės paramą, metai I paketas 6,7 3,9 II paketas 8,7 5,2 Faktinės ir norminės šilumos sąnaudos Metai Norminiai Šilumos sąnaudos šildymui, MWh 508,44 544,15 426,33 575,4 Dienolaipsniai 2769,2 3107,3 2978, Autorių pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytą orientacinį kredito terminą. Projekto ekonominis naudingumas remiasi sąlyga, kad būsto savininkai po atnaujinimo mokės ne maţiau kaip 10 proc. maţiau. Likę šilumos sutaupymai bus naudojami investicijų graţinimui per kredito grąţinimo laikotarpį. Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų pateiktas ţemiau esančiuose grafikuose.

19 Šilumos vartojimas, kwh/m² Šilumos vartojimas, kwh/m² Pastato atnaujinimo priemonių paketas I 250,0 200,0 23,3 150,0 98,5 100,0 220,6 50,0 98,8 0,0 Prieš modernizaciją Modernizavus Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas Pastato atnaujinimo priemonių paketas II 250,0 200,0 22,2 150,0 101,5 100,0 220,6 50,0 96,9 0,0 Prieš modernizaciją Modernizavus Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas