"VW Multivan", pervedë á nurodytà banko sàskaità 200 eurø avansà, taèiau su pardavëju nebepavyko

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download ""VW Multivan", pervedë á nurodytà banko sàskaità 200 eurø avansà, taèiau su pardavëju nebepavyko"

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. Praëjusá ðeðtadiená Molëtø "Domino" ðokiø studija ðventë solidø jubiliejø metá. Savo ðvente ir pasiektais rezultatais studija dalijosi su visu kraðtu, jo þmones kvietusi á Vasaros estradà - iðskirtiniam pasirodymui. Jubiliejaus proga "Domino" nelaukë dovanø, greièiau atvirkðèiai - áteikë savo dovanà atëjusiems á ðventæ. Tai buvo nepakartojamas ðou miestui jo ðventës proga, jo þmonëms, radusiems laiko ir noro pabûti drauge gamtos prieglobstyje esanèioje renginiø oazëje, sveèiams, atvykusiems ið kitur paþiûrëti, kas gi mûsø Molëtuose vyksta... Prieð dvideðimt metø dabartinës ne tik mûsø ðalyje savo pasiekimais ir rezultatais þinomos ðokiø studijos ákûrëja Diana Dranseikienë á Molë- ISSN m. liepos 5 d., penktadienis Nr. 51 (8223) Kaina - 0,50 Eur GERA ÞINIA - MÛSØ PO DAUGELIO METØ PADAUGËJO! Ne ðimtu, ne penkiasdeðimèia, bet vienu gyventoju rajone. Gal kaþkas pasakys, kad rado, kuo èia dþiaugtis, bet daugelá metø ið Registrø centro gaunanti duomenis rajono savivaldybë pirmà kartà po labai ilgo laikotarpio gavo faktiná deklaravusiø mûsø rajone gyvenamàjà vietà gyventojø teigiamà poslinká. Paprastai kas mënesá mûsø rajone deklaravusiøjø savo gyvenamàjà vietà þmoniø sumaþëdavo vos ne po keliasdeðimt. Taip teigia informacijà nuolat sisteminantis savivaldybës administracijos vieðøjø ryðiø ir informatikos skyriaus kompiuteriø tinklo inþinierius Saulius Maþelis, mielai savo pastebëjimu pasidalinæs su Vilnimi. O ðiø metø liepos 1 d. - plius vienas! Tad dabar jau turime þmoniø. Kai tuo tarpu moje aplinkoje. Molëtuose vyras (g m.), kuriam nustatytas 2,28 prom. girtumas, konflikto metu sudavë savo 24 metø dukrai, dël fizinio smurto á policijà kreipësi molëtiðkë, praneðdama, kad prieð jà smurtavo sutuoktinis, o prieð anûkà smurtavo neblaivus (2, 12 prom.) molëtiðkis (g m.). Birþelio 29 - osios paryèiui, apie 4 val. Peleniø kaime (Suginèiø s.) 24 metø Utenos rajono gyventojas, neturëdamas teisës vairuoti, bet vairuodamas automobilá "Audi A3", bûdamas neblaivus (1,58 prom.) tiesiame kelio ruoþe nesuvaldë automobilio ir nuvaþiavo nuo kelio á pakelës griová. Eismo ávykio metu apgadintas automobilis, þmonës nenukentëjo. Á policijos pareigûnus kreipësi 78 metø Giedraièiø seniûnijos gyventojas, pastebëjæs, kad pa- Pastebëti migruojantys vilkø jaunikliai Per pusmetá perspëjimas ûkiniø gyvûnø augintojams Molëtø rajone Molëtø rajono savivaldybës laisvëje gyvenanèiø medþiojamøjø gyvûnø padarytø nuostoliø skaièiavimo komisija birþelio mënesá fiksavo kilo 100 gaisrø ne vienà vilkø iðpuolá prieð ûkinius gyvûnus. Vienu ið paskutiniø atvejø vykta á Papiðkiø kaimà ( Giedraièiø s.), kur vilkai sudraskë penkis ëriukus, o dviejø ëriavedþiø aviø surasti nepavyko. Avys buvo ganomos dideliame plote, ganykloje, aptvertoje elektriniu piemeniu. Deja, vilkai, siautëjæ ganykloje, jokiø uþkardø nepaisë. Pasak Komisijos pirmininko Gintauto Þiuko, gyventojai jau pastebi migruojanèius ne tik vilkus, bet ir jø jauniklius, todël ðiuo metu ypaè daug dëmesio reiktø skirti ûkiniø gyvûnø apsaugai... Kaip jau buvo raðyta Vilnyje, nuo ðiø metø geguþës 1 dienos keitësi vilktø padarytos þalos atlyginimo tvarka. Pagal naujà tvarkà vilkø padarytà þalà ûkiniams gyvûnams atlygina Aplinkos ministerija. Nuostoliø nuo vilkø patyræ ûkiniø gyvûnø augintojai turi nedelsiant praneðti seniûnams, o nuostoliai skaièiuojami tuo paèiu principu, tai yra, atvykstant komisijai. Nuostoliø patyræs ûkiniø gyvûnø augintojas turi pateikti vietoj vieno du praðymus - vienà komisijai, kad nuostolius ávertinø, o kità - Kaitra ir sausra iðskirtinis birþelio mënuo, pasak Molëtø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos virðininko Rolando Pumpuèio, buvo intensyvus ir ugniagesiams gelbëtojams, kurie reagavo net á 41 aliarmo signalà. Ið jø penkis kartus vykome á kitus rajonus. Po du kartus skubëta pagelbëti á Utenos ir Ðvenèioniø rajonus, vienà kartà á Anykðèiø rajonà. Laimei, visi ávykiai neturëjo skaudþiø pasekmiø, nes buvo laiku pastebëti, todël reagavimas buvo rezultatyvus. Kita vertus, gamtoje sàlygos visà mënesá Aplinkos ministerijai dël þalos atlyginimo. Vilnies informacija buvo pavojingos. Ypaè tai akivaiz- du ið ávykiø kaimyniniuose rajonuose. Pavyzdþiui, pirmadiená didþiulis vogtas jam priklausantis automobilis "Volkswagen Passat", kuris stovëjo kieme. Padaryta 800 eurø turtinë þala. Ikiteisminis tyrimas pradëtas ir dël átariamo miðko Giedraièiø s. padegimo. Dël sukèiavimo pradëtas tyrimas gavus molëtiðkio pareiðkimà, kad radæs internetinëje svetainëje skelbimà apie parduodamà automobilá "VW Multivan", pervedë á nurodytà banko sàskaità 200 eurø avansà, taèiau su pardavëju nebepavyko susisiekti... Praneðimai, kuriuos iðsprendë Reagavimo skyriaus pareigûnai, ir ðià savaitæ pareikalavo atidos bei kantrybës. Paryèiui á psichiatrinæ ligoninæ palydëtas vyras, kuris bandë þudytis, spræstas incidentas Þiûrø kaime, kur vykta ið pradþiø dël automobilyje mieganèiø neblaiviø asmenø, ið kuriø vienas vëliau sulauþë vaikø smëlio dëþæ. Dël atklydusio ponio á sodybà Videniðkiø s. bendrauta su jo savininku. Ne taip draugiðkai klostësi konfliktas tarp kaimynø Balninkø s., kur dël prie medþio pririðtos karvës jos savininkë iðkvietë policijà. Laimei, kaimynai susitaikë. Toliejuose pagalbos praðë moteris, susipykusi su sûnumi. Motinai nustaèius 2, 23 prom. girtumà, o sûnui net 4, 23 prom.!, paaiðkëjo konflikto prieþastis - susipykta dël degtinës butelio, kurá pasisavino sûnus. Degtinë gràþinta mamai... Dël agresyvaus ir rankà susiþalojusio vyro vykta á Kijëlius. Vyras, ásipjovæs pirðtà, buvo ákalbëtas kreiptis á medikus. Dël kariø patikrai stabdomø automobiliø magistralinio kelio (Nukelta á 3 psl.) gaisras kilo Utenos rajone, kur degë apie 2 ha ploto vietovë, prie kurios neámanoma privaþiuoti su gaisrine technika tad áranga á gaisravietæ nusineðta rankomis, o gaisras gesintas dvi dienas. Mûsø rajone didesnis gaisras atviroje teritorijoje kilo birþelio 28 dienà Videniðkiø seniûnijoje, kur ugnis medþiais apaugusioje pievoje iðplito á trijø ha plotà. Ugnis sustabdyta likus 3-4 metrams iki gyvenamojo namo. Ðio gaisro prieþastis - kibirkðèiavimas elektros linijos laiduose, nes gaisro þidinio vieta buvo po medþiu, kuris siekë laidus. Liepos 1 dienà dël tos paèios prieþasties kilo gaisras Þiûrø kaime. Kuomet gamtinës sàlygos sudëtingos ir ásivyrauja sausra, tokio pobûdþio gaisrai daþni, nes, kaip jau (Nukelta á 2 psl.) Jubiliejaus spindesy - ðokio plastika ir... supratimas apie laimæ Pliekiamasi dël degtinës butelio, kaimynø konflikto baigtis - þuvis ant galvos... Jolanta VALENTINAVIÈIENË praëjusiø metø liepà buvo Statistikos mëgëjams ðio itin svarbaus mums visiems skaièiaus kaita nuo 2016 metø kovo mënesio: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Savaitgalyje vykusi Molëtø miesto ðventë, panaðu, kad rimtø áraðø policijos suvestinëse nepaliko. Bûta tik vieno praneðimo, kai ðeðtadienio vakarà Vasaros estradoje apie 22 val. pareigûnai buvo kviesti dël agresyvaus neblaivaus vyriðkio, kuriam buvo suraðytas protokolas. Artëjant vidurnakèiui dël galvà susiþalojusio vyro prie naktinio baro atvykus iðsiaiðkinta, kad vyras bûdamas neblaivus pats griuvo ir prasiskëlë galvà,dar vienas vyriðkis rastas gulintis krûmuose netoli baro. Jis dël kojos traumos nugabentas á priëmimo skyriø... Palyginti rami buvusi savaitë, kuomet skubios pagalbos telefonu skambinta 76 kartus, iðsiskyrë pradëtø ikiteisminiø tyrimø gausa. Net trys tyrimai pradëti dël smurto arti- tus atvyko su drauge - mokyti ðio kraðto vaikus ðokti, suteikti galimybes pajusti, kas yra plastika, ritmas, juodas ir sunkus darbas, karèios patirtys ir saldûs laimëjimai. Dianai Molëtai - ne svetimas kraðtas, èia gyveno jos moèiutë, èia praleista nemaþai vaikiðkø vasarø, bet visgi gimtuoju miestu ji vadina Ukmergæ. Nors, atvirai pasakius, kaþin, ar dabar jau taip dràsiai, kaip anuomet, vos tik atvykusi, sakytø, nes Molëtai ir jø vaikai atëmë beveik visà laikà: nuo - iki, be laisvadieniø ir atostogø, ilgomis iki iðnaktø darbo dienomis. Susiklosèius taip, kad prie "Domino" vairo vos ne ið karto liko viena, turëdama savyje neaiðku ið kur sukaupto ryþto, vadybiniø gebëjimø, pedagoginio meistriðkumo, galbût "ðeðtojo" pojûèio vedina, kad Molëtuose galima ir netgi privalu kurtis ir plësti ðokiø studijà, subûrë stiprià komandà. Jà sudarë vaikai, jø tëvai ir pati, kaip auklëtiniai vadina, vadovë Diana. Dvideðimt metø - penkios iðleistos ðokëjø kartos. O tai - daugybë vaikø, jø tëveliø, seneliø, moèiuèiø. Kiek emocijø, aðarø, iðsipildþiusiø ir ne vilèiø, rûpesèio ne vien ðokiu, bet ir bateliais, suknelëmis, kostiumais, transportu, salëmis treniruotëms, stovyklø planavimu, varþybomis, teisëjavimu... O kur dar kasmetinë savotiðka ataskaita visiems - "Domino taurës" renginys, sutraukiantis ðimtus ðokëjø ið Lietuvos ir uþsienio, deðimtis teisëjø ir gausybæ þiûrovø. Po tokiø sambûriø, pasak paèios Dianos, kalbëti ir kaþkà daryti nëra jëgø keletà dienø - norisi tik poilsio ir tylos - Ðokis suburia ðirdis ir kartas... "bûnu tuðèia, net kalbët sunku..." O ar tai kada nors pavyko? Ne. Nes po vienø varþybø ateina kitos, po organizuojamø ðokiø turnyrø saviems vaikams, savaitgaliai skiriami teisëjavimui, nes visgi rasta laiko savosios kvalifikacijos këlimui, tapta aukðtos kategorijos teisëja... Vasaros estradoje prie scenos pastatytoje garsintojø ir organizatoriø palapinëje Diana nerimastingai gniauþë labai kruopðèiai sudëlioto renginio - ðokiø studijos jubiliejinio gimtadienio dovanos molëtiðkiams - scenarijø. "Degiau kaip ugnis, nors, atvirai pasakysiu, uþgeneravau tokià vidinæ stiprybæ, kurià skleidþiau sa- (Nukelta á 3 psl.)

2 2 psl. Miesto ðventës ðeðëlyje Arnioniø Þvejo ðventë Kadai Arnionys buvo visiems þinomi klestëjusiu savo þuvininkystës ûkiu ir áspûdingomis kasmet rengiamomis Þvejo ðventëmis, á kurias sugûþëdavo minios aplinkiniø vietoviø gyventojø ir sveèiø. Ðiandien þuvininkystës ûkiui Armolë ne patys geriausi laikai, tik dalis didþiulius plotus uþimanèiø tvenkiniø dar gyvybingi, todël bendrovë jau pra- Skanumëlis, gardumëlis ðosi bent ið dalies atleidþiama nuo privalomo þemës mokesèio, nors vis dar esama, pasak vietiniø, ir ðiek tiek komercinës þvejybos, kas leidþia ið þemëlapio ámonei neiðnykti... Bet ðiuokart ne apie tai. Antrasis nuo seno þinomas faktas apie Arnionis Þvejo ðventë. O ji gyva, þinoma, mëgstama ir laukiama. Ne tokia gausi siûlomomis pramogomis ar prizais bei programa, kokia buvo jos organizatoriaus ðviesios atminties Gedimino Valiuko laikais, bet tokia pati nuoðirdi ir jauki. 56 àjá kartà ðvæsti Þvejo dienà susirinkæ arnioniðkiai pirmiausia buvo pasveikinti renginio organizatoriaus irgi Gedimino Oþalinsko, kuris po renginio Vilniai atviravo, jog ðiuokart susirinkta ne taip gausiai, kaip laukta, bet tai visai suprantama, nes itin sudëtinga renginio datà suderinti su visø darbu, kuris daugiausia pamaininis, su giminiø sambûriais (o toks vienas kaip tik buvo ir ið ðventës atëmë keliolika dalyviø), kitomis ðventëmis. Aiðku, kad Arnioniø sambûrio gausai, kuri mums pasirodë tikrai nemenka, turëjo átakos ir Molëtuose tuo metu vykusi miesto ðventë, mugë ir ávairiausios pramogos, sportinës varþybos... Bet prie bendruomenës namø turimoje aikðtëje suolø tuðèiø nei vieno nebuvo, o stovinèiø irgi pakako. Tiesa, maþiesiems në motais siûloma programa ar net Neptûno atskubëjimas buvo, nes jiems dovanotas batutas, kuriame pramogauta nenustojant krykðtauti ir klegëti visos ðventës metu. (Atkelta ið 1 psl.) ne kartà yra minëta, net menkiausia kibirkðtis, numesta nuorûka ar net stiklo ðukë gali sukelti didþiulá gaisrà. Raginèiau gyventojus apsiþvalgyti savo sodybø teritorijose, jiems Kadangi arnioniðkiø ðventë oficialiø sveèiø nesulaukë (o kam jie ir reikalingi!), po Gedimino pasidþiaugimo susibûrusiais draugën vakarà praleisti á kiemà atðlepsëjo pagrindinis renginio personaþas Neptûnas su undinëlëmis. Jo ðiuokart bûta neprasto pasidabinusio nauju apdaru, tik va, sausumoje vaikðèioti atpratusio, todël tai dariusio atbulomis... Netrukus imtasi naujokus þvejus krikðtyti. Kadangi, kaip jau minëta, þvejø ûkis nesipleèia, tad ir nekrikðtø nedaugëja du arnioniðkiai kaip reikiant vandeniu paðlakstyti, prigrasinant dorai þvejyboje elgtis. Kuomet netikrø (nekrikðtytø) þvejø nebeliko, imta linksmintis, vis vëjeliui papûtus nosis maloniam kvapui pasiekiant. Mat èia pat, uþ keliolikos þingsniø, pamiðkëje, buvo verdama þuvienë ir sotusis medþiotojo troðkinys. Þuvienës, aiðku, bûta ið karpio, o troðkinio, kaip iðsidavë medþiotojas Deividas Andrijauskas, ið stirnienos. Per Arnioniø kaimà nuvilnijus, kaip sakë G. Oþalinskas, tikrai aukðto meninio lygio kolektyvo, Ukmergës rajono Þelvos skyriaus kapelos Þelvelë dainoms, imta linguoti ir pritarti. Uþ nugarø stovintys vyrai taip graþiai pritarë, kad þiûrovai net siûlë prie kapelos prisijungti. O tie tik ðypsojosi ir toliau traukë melodingas dainas. Beje, dël Þelvelës susibûrimo daug pasistengë ir ilgus metus mûsø rajone meno kolektyvus bûræs, daugybæ ávertinimø sulaukæs ðviesios atminties Juozas Vasiliauskas. Daina keitë dainà ir net renginio vedëjui jau pasiûlius kolektyvui pailsëti, dainininkai vis dar tæsë savo pasirodymà, sulaukdami aplodismentø. Galbût tos dainos taip atviroje erdvëje ir neskambëtø, jeigu ne G. Oþalinsko pastangos. Juk kiekvienam pasirodymui reikia gero ágarsinimo. Tad ir ðiuokart su choriniais mikrofonais (beje, nuosavais) darbuotasi, pasiskolinta ið Joniðkio daugiafunkcio centro aparatûra pasidþiaugta. Stengiuosi dël Arnioniø þmoniø, kurie iðskirtinai draugiðki ir nuoðirdûs, - dëstë mums renginio vedëjas. Èia bendruomenë labai stipri, iðsigryninusi, tikiu, kad ji tokia ir iðliks, mat, matant, kaip pleèiasi Pabradëje ásikûrusi Intersurgical bendrovë, ádarbinanti daugumà vietos gyventojø, kitaip ir galvoti negalima. Iðliks ir ðventë, kaip gi Arnionys be jos. Þelvelei susëdus atsipûsti, á scenà pakviestos dvi sesutës Julija ir Anastasija. Maþoji sesë, pelniusi net tarptautiná apdovanojimà, netrukus visiems padovanojo keletà dainø, vëliau jau koncertavo Per pusmetá Molëtø rajone kilo 100 gaisrø rai. Per birþelio mënesá buvo gesintas 21 gaisras, ið jø didþioji dalis atvirose teritorijose, kuomet degë þolë, durpinga pieva, miðko paklotë, ðieno ritiniai. Beje, ðienas uþsidegë nuo þaibo iðkrovos. Iðskirtinio gaispriklausanèiuose miðkuose, ar medþiai nesiekia elektros laidø, nes ðis sàlytis gali tapti nelaimës prieþastimi. Bûta atvejo, kuomet vienos sodybos gyventojai jau senokai pastebëjæ kibirkðèiuojanèius laidus tiesiog... groþëjosi, kol nekilo gaisras ir pavojus namams, - kalbëjo Molëtø PGT virðininkas, pridûræs, kad ypaè atidiems reikia bûnant gamtoje ir kûrenant lauþus. Nuo metø pradþios Molëtø rajone jau kilo 103 gais- Sesës prieð pasirodymà Juliaus RUDÞIONIO nuotrauka Prieðpaskutinæ birþelio dienà Alantos seniûnijoje degë pirtis Deividas troðkiná pradëjo gaminti dar iki prasidedant ðventei Neptûnas krikðtijo naujokus ro bûta Siesarèio eþero saloje, kuomet nuo palikto neuþgesinto lauþo iðplito ugnis ir liepsnojo miðko paklotë. Ugnis nuniokojo du ûkinius pastatus. Ið jø vieno gaisro prieþastimi tapo neatsargus rûkymas, dël antrojo átariamas padegimas. Taip pat padegimas átariamas ir dël Giedraièiø s. birþelio 30 dienà kilusio gaisro miðke. Birþelio 29 osios naktá Alantos s. ugnis nuniokojo mûrinæ pirtá, sudegë pastato stogas, iðdegë vidus. Ugniagesiai gelbëtojai apsaugojo netoliese buvusá ûkiná pastatà ir lauko virtuvæ. Gaisras, pirminiais duomenimis, kilo nuo perkûrentos krosnies. Be to, ugniagesiams gelbëtojams teko ðalinti vëjø nuverstus medþius, padëti medikams iðneðant ligoná, pareigûnams patekti á namà, vaduoti ið srutø rezervuaro karvæ. Vilnies informacija Vaikams - batutas, suaugusiems - meninë programa Þuvienë jau verda Gediminas visus kvietë á pramogas dviese. Maþàsias keitë Joniðkio ðokiø kolektyvas Pagyvenæs jaunimëlis. Kojos, matyt visiems kilnojosi, negailëta nei pagyrø, nei plojimø. Pasak G. Oþalinsko, kitaip ir bûti negali, nes juk kraðtieèiai saviems koncertuoja, o kai dar tarp jø ðoka ir seniûnas, tai kaip gi gali neprisijungti prie gero pavyzdþio. Pasibaigus koncertui, netruko ir þuvienë su troðkiniu iðvirti, tad pasisotinta iki valios. Taip, kad net iki pat pirmøjø gaidþiø aikðtelëje ðokta. Ir niekas triukðmu nesipiktino, niekam skøstis dël garsiau skambëjusios muzikos net galvon neatëjo. Èia stipri bendruomenë su graþiomis tradicijomis. Tuo tarpu Gediminas pasidalina savo mintimis, kad galbût ateityje ðià ðventæ pavyks ne tik tradicine iðlaikyti, bet ir Gedimino Valiuko garbei Valiukinëmispavadinti. Jam ði ðventë buvo ðventas dalykas, jis tiek savæs, savo asmeniniø lëðø, sveikatos, nors ir galbût kada nelabai kaip jausdavosi, á jà ádëdavo, kad sambûris visus draugën sutraukdavo, kolektyvø nestigdavo, iðmonës nestokodavo, - sakë paðnekovas. Gedimino garbei norëtøsi viskà taip ir toliau daryti, vienyti ir burti, kaip tai jis darë... Troðkinio ir þuvienës bûta iðkirtinai skaniø, nes ten sudëta buvo daug prieskoniø tik virëjams þinomø, kuriø vienas svarbiausiø atskleistas draugystë ir bendrystë, o prie ðventës, kaip visad, karpiais prisidëjo Armolës savininkai, kurie nenori afiðuotis, bet su bendruomene visuomet pabûna. Vilnies informacija Diena su ugniagesiais gelbëtojais Praëjusá penktadiená Molëtø prieðgaisrinëje gelbëjimo tarnyboje dienos stovykla buvo surengta 18 - ai moksleiviø ið Molëtø ir Vilniaus. Stovyklautojai vykdë ugniagesiø parengtas iðbandymø uþduotis, átvirtino þinias, kaip elgtis kilus gaisrui. Vaikams teko evakuotis ið antro aukðto uþdûmintø patalpø nusileidþiant kopëèiomis. Taip pat stovyklautojai mokësi gesinti ugná su gesintuvais, iðbandë ugniagesiø gaisrines þarnas ir ðvirkðtus, iðmoko uþriðti gaisriná mazgà. Prie Pastovio eþero buvo mokomasi, kaip saugiai elgtis prie vandens, iðbandytas ugniagesiø gelbëjimo laivas, mokytasi paduoti skæstanèiam gelbëjimosi ratà, suteikti pirmàjà pagalbà nukentëjusiam, teisingai atlikti dirbtiná kvëpavimà.

3 Jubiliejaus spindesy - ðokio plastika ir... supratimas apie laimæ Diana (Atkelta ið 1 psl.) vo vaikams", - iðsitaria studijos vadovë, atsipalaidavusi ið karto tuomet, kai iðgirdo pirmuosius koncerto pradþios akordus ir gero draugo ið Ðiauliø Aido Buzio, kuriam patikëjo vesti visà vakarà, þodþius. - Pradþia - scenoje "Domino" varþybinë pora, kuri pradëjo ðokti nuo pirmos studijos esybës dienos - Svajûnas ir Karina. "Ðios poros dëka Domino ðokiø studijos vardas suþibëjo Lietuvos sportiniø ðokiø padangëje. Jie ne vienerius metus garsino studijos ir mano, kaip jø vadovës, vardà." Ðiuos þodþius, atrodo, patvirtino ir publika, poros pasirodymà pasitikusi ovacijomis. Antrasis jubiliejinio renginio ðokis - Simo ir Augustës lëtas valsas. Tai antroji pora, kuri buvo ryðki ðokiø pasaulyje, ðokanti standartinius ðokius, kuri buvo daugelio stipriausiø Lietuvos ir tarptautiniø varþybø nugalëtoja. Beje, jie patys jau dirba "Domino" ðokiø studijoje mas patikëtas vël "Gold grupei". Beje, ðios grupës merginos jubiliejinia- treneriais Utenoje ir Zarasuose ir turi savo auklëtinius. Tiesa, Simas ir Augustë 2003 metais buvo Lietuvos ap- "Þuvëdros" suknelëmis, kai pirmà me koncerte ðoko su áþymiosiomis skrièiø èempionai. Toliau á scenà elegantiðku ir tik ðokëjams bûdingu lio èempionatas... kartà Vokietijoje buvo laimëtas pasau- þingsniu áplaukë buvæ pirmos, antros Ðokiø studijos dvideðimties metø ir treèios kartos ðokëjai, pasak Dianos, "GOLD grupë". Po tokiø pertrautas - Vasaros estrada plojimais ir kelias praëjusá ðeðtadiená nominuokø nuo studijos baigimo jie liko iðtikimi ðokiui ir dràsiai jubiliejaus proga sià apdovanojimà - meilës, padëkos, ðûksniais "Domino" skyrë aukðèiau- pasirodë scenoje. "Jie - mano darbo susiþavëjimo, jausmo, kuris susuka didþiausias ávertinimas ðios sukakties galvà, ir graþaus pavydo, kad kaþkas proga." taip moka ir gali, kad ir po daugelio Toliau þiûrovø dëmesiui - Dainø metø nesiskiria su ðokiu, kad já kaip ðventës ðokis, kurá "Domino" ðoko kriðtolinæ kurpaitæ neðioja ir saugo savyje. su bovarais sostinës Kalnø parke 2005 metais. "Ðis ðokis mus visur lydëjo kaip studijos vizitinë kortelë, - daugelio reitingo varþybø prizinin- "Labai dþiaugiuosi Roberta ir Titu, kalba Diana. - Bulgarijoje 2007 m. atstovavom Lietuvai jauniø amþiaus Roberta iðvaþiuoja studijuoti á KKA, kais, kurie baigia karjerà poroje, nes grupëje ir iðkovojome pirmà vietà tarp nori tapti sportiniø ðokiø trenere, - daugelio ðaliø." kalba Diana. - Adrijus - Skaistë - stipriausia ðiuo metu klubo pora, jie Lie- Scenoje - dþaivas ir rumba, kuriuos ðoko ta pati dominieèiø grupë, su kuria apkeliauta Ðveicarijos ir Vokieti- grupëje ðiais metais iðkovojo brontuvos lotynø èempionate jaunimo jos parkai, juose organizuojant nemokamus koncertus, kad atrasti galimymëtojai, yra labai perspektyvi, ekszà, reitingo grupëje daugkartiniai laibæ pabûti áþymiuose atrakcionø parkuose. Koncerto pabaigai patiektas Milda - draugiðka pora, kuri visada presyvi, dinamiðka pora. Liutauras - "desertas" - ðokis, kuris sujungë visas grupes, o paskutinis pasirodysës reitinge visada ðoko trejetuke áneða á salæ puikià atmosferà, jie D kla- tarp geriausiø. Liudo ir Vestos duetas garsina mûsø klubà klasikiniø ðokiø programoje. Beje, mano minëtosios "GOLD grupës" sàstatas - Mindaugas - Domantë, Mantas, Klaudijus - Enija, Gediminas - Mantë, Deividas - Eglë, Simas - Augustë, Laurynas - Gabrielë, Klaudijus - Paula, Mantas - Giedrë, Linas - Ieva, Vytautas - Jurga, Svajûnas - Karina..." Diana, kuriai klubo jubiliejus yra svarbus it asmeninë ðventë, kurioje susirinko jos visa ðeima - ðokëjai, jø tëveliai, kiti artimieji, sako, jog be jø visø, be savo sûnaus Deivido ir gyvenimo draugo Valdo, gyvenimas bûtø kitas, svetimas ir ne toks graþus bei spalvingas. "Aèiû visiems, kad jie yra, uþ pasitikëjimà, uþ pagalbà, rëmimà, tolerancijà, þiûrovams uþ praleistà laikà drauge, klubo treneriams Augustei ir Simui uþ komandiná darbà..." Klubo sukakties proga didelëje þiûrovø ir savo buvusiø bei esamø ir galbût bûsimø ðokëjø auditorijoje D. Dranseikienei rajono meras S. Jauneika áteikë aukðèiausià apdovanojimà - Padëkos þenklà. Dianai taip nusilenkta uþ Molëtø garsinimà, uþ parveþtus laimëjimus, vaikø pasiekimus, tëvø ir mûsø visø dþiaugsmà. Klausiama, kà galvoja apie toká ávertinimà, paðnekovë atsako, jog ne tai svarbiausia, jai itin smagu jausti stiprø palaikymà. "Su meru pasikalbëjom, matau, kad vertina tai, kà darau", - sako Diana. Jau kità dienà prasidëjo stovykla, kurioje "Domino" ákûrëja ir vadovë vël ðoka, ugdo, moko, bûna, kad pabara, apkabina ir retsykiais pagiria... "Po tokiø ðvenèiø nublanksta viskas, kas iki tol labai jaudino ir neramino, pamirðti, kad turëjai árodinëti, kovoti, gintis, - sako Diana. - Dabar svarbu garbingai áþengti á treèiàjá studijos deðimtmetá. Tikiu, kad taip ir bus." Kai kalbama su tokiu ásitikinimu, negali nesutikti. "Taip, að laimingas þmogus, nes 20 metø neleidau niekam pakeisti, paliesti savo vidaus, pakirsti savo sparnø. Að labai myliu gyvenimà, þmones, artimus draugus, labai vertinu kiekvienà ðalia esantá. Viskas ið vidaus, tai mano savastis. Esu laiminga, kad daug gerø, tikrø þmoniø yra aplink mane", - atsako á klausimà, ar yra laiminga, Diana. Tikiuosi, kad uþmarðtyje liko ir kadai rodës neáveikiamø biurokratiniø kliûèiø padiktuotas noras pabëgti ið Molëtø, nuoskaudos dël kai kuriø politiniø sprendimø, kurie toli graþu nepadëjo ðokiø ritmo ugdomiems vaikams ir jø vadovei... Pliekiamasi dël degtinës butelio, kaimynø konflikto baigtis- þuvis ant galvos... (Atkelta ið 1 psl.) keltos ant kojø dël dingusiø dviejø þiedinëje sankryþoje praneðëjui buvo paaiðkinta, kad vyksta karinës pratybos ir kariai stabdo automobilius pagal sumodeliuotà situacijà. Dël nutrauktø elektros laidø Joniðkyje pirmiausia, kaip ir visais kitais atvejais, kai neþinia, kokià tarnybà kviesti, buvo praneðta policijai. Pagelbëta vaikø teisiø specialistei, kuri praðë daugiavaikës ðeimos tëvams patikrinti blaivumà. Ir mamai, ir tëèiui nustatytas sunkus (per dvi su puse promilës) girtumas. Vietos gyventojas ið Kijëliø praneðë apie kruvinà labai agresyvø vyriðká, kurio jis nepaþásta. Vyras perduotas medikams. Kurá laikà pas moterá Luokesos s. besiglaudæs vyriðkis ëmë ir prapuolë... Pareigûnai su pradingëliu susisiekë bei praneðëjà nuramino, kad vyras yra iðvykæs, jam viskas gerai. Visos tarnybos buvo su- maþameèiø vaikø Giedraièiø s. Kadangi sodyboje buvo tvenkinys, artimieji átarë baisiausia - kad vaikai nuskendo... Ir kokia buvo laimë, kai maþieji buvo surasti sveiki ir gyvi... pasislëpæ, nes bijojo bûti barami dël iðkrëstos iðdaigos. Ko gero, ir pareigûnai paslapèiomis turëjo nusiðypsoti, kuomet nuvykus á Smilgiðkiø kaimà dël konflikto tarp kaimynø, paaiðkëjo, jog jis buvo kilæs todël, kad kaimynas netaktiðkai pajuokavo ant galvos kaimynei uþdëdamas... þuvá! O Þiûrø kaime kaþkam prisireikë lauke dþiûvusiø skalbiniø, kuriø nerado vietos gyventoja. Dvi garbaus amþiaus moterys susibarë dël vyriðkio. Kilëliø kaimo gyventoja susivaidijo su Kaliþø kaime gyvenanèia moterimi, kuriai ûkio darbuose padeda buvæs kijëliðkës sugyventinis... Per savaitæ uþ keliø eismo taisykliø paþeidimus buvo suraðyti 27 protokolai, ið jø daugiausia uþ transporto priemoniø eksploatacijà neturint privalomojo civilinës atsakomybës draudimo. 72 metø molëtiðkis, vairuojantis motociklà IÞ, patikrinimo metu pripûtë 0, 41 prom. Vyrui bus paskirta 150 eurø bauda... Tris eismo ávykius keliuose sukëlë laukiniai gyvûnai. Miðkiðkiø II kaimo kelyje automobilio "Audi" vairuotojas kliudë stirnà, o automobilio "Audi A4" vairuotojas netoli Alantos partrenkë elniukà. Kelyje Molëtai - Kaltanënai - Ignalina automobilio "Toyota" vairuotojas neiðvengë susidûrimo su briedþiu. Pilietiðkas vyriðkis, vairavæs automobilá "VW Transporter" kliudë pësèiøjø perëjos þenklà, kuris nulinko. Vyras ne tik praneðë apie incidentà, bet ir pasistengë nulenktà þenklà atitaisyti. 3 psl. Padëka uþ Palaimintojo Mykolo Giedraièio iðkilmes Videniðkiuose 2019 m. birþelio 22 d. Videniðkiuose dëkojome Dievui uþ mûsø tautieèio Mykolo Giedraièio paskelbimà Palaimintuoju. Tai istorinë diena Lietuvos Katalikø Baþnyèiai, o kartu visai Lietuvai. Tai istorinë diena Molëtø kraðtui, Videniðkiams, - Palaimintojo Mykolo gimtinei. Tai labai reikðmingas, tiesiog istorinis ávykis Lietuvos ir Lenkijos tikintiesiems. Lenkijoje padëkos Ðv. Miðios uþ Garbingojo Dievo tarno Mykolo Giedraièio paskelbimà Palaimintuoju vyko birþelio 8 dienà Krokuvoje, Marijos garbei skirtoje Bazilikoje, dalyvaujant Popieþiaus Pranciðkaus atstovui, Ðventøjø skelbimo kongregacijos Prefektui kardinolui Angelo Becciu. Á ðià iðkilmæ buvo pakviesti Lietuvos vyskupai ir tikintieji. Suvokiant ávykio istorinæ svarbà, Ðv. Miðias ið Krokuvos tiesiogiai transliavo Lietuvos nacionalinë televizija ir radijas. Krokuvoje Mykolas gyveno 25 metus. Èia subrendo jo ðventumas. Èia jis yra ir palaidotas, ðalia altoriaus, Ðv. Morkaus baþnyèioje. Iðkilmiø metu Krokuvos arkivyskupas Marek Jædraszewski perdavë Videniðkiø baþnyèiai Palaimintojo Mykolo Giedraièio relikvijà. Kità dienà, per Sekmines, apie Mykolo Giedraièio ðventumà ir jo aktualumà lietuviø ir lenkø tautoms kalbëjo Popieþius Pranciðkus. Lietuvos vyskupø konferencija padëkos Ðv. Miðias Lietuvoje nusprendë ðvæsti Videniðkiuose, birþelio 22 dienà, Palaimintojo Mykolo Giedraièio gimtame kraðte. Istorikø teigimu, Mykolas Giedraitis yra gimæs apie 1420 metus Videniðkiuose arba Giedraièiuose, ir èia gyveno apie 40 metø. (Kitais metais sukanka 600 metø nuo Palaimintojo gimimo.) Á iðkilmes Lietuvoje atvyko Krokuvos arkivyskupas, Beatifikacijos bylos postuliatorius ið Vatikano Mychaù Jagosz, vyskupai, kunigai ir piligrimai ið Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitø ðaliø. Iðkilmæ transliavo Lietuvos nacionalinë televizija ir radijas. Taip pat LRT sudarë galimybæ ðià ðventæ televizijai tiesiogiai transliuoti á Lenkijà. Videniðkiai tapo gyva Palaimintojo Mykolo iliustracija. Kunigaikðèiø kilmës, Krokuvos Akademijos absolventas ir profesorius, taèiau negalià turintis vienuolis, zakristijonas, labiausiai branginantis ryðá su Dievu, paprastas, visiems prieinamas, turintis ðirdyje daug meilës þmonëms, paskelbiamas Katalikø Baþnyèios Palaimintuoju. Ir Videniðkiai, nedidelis Molëtø kraðto miestelis, tampæs Visuotinës Baþnyèios reikðmingo ávykio dalyviu, Dievo meilës, iðaukðtinanèios maþuosius, liudytoju. Dëkoju visiems, atsiliepusiems á Videniðkiø parapijos klebono, Molëtø dekano mons. Kæstuèio Kazlausko kvietimà drauge rengtis ðiai istorinei iðkilmei. Dëkoju visiems, prisidëjusiems kokiu nors bûdu ar darbu. Ypatingai noriu padëkoti Molëtø rajono Savivaldybei ir Administracijai, Tarybos nariams, Skyriø vadovams ir specialistams, Seimo nariui Petrui Èimbarui, Policijos komisariato virðininkui Vitaliui Kutkauskui, policijos pareigûnams, Greitosios medicinos pagalbos medikams, Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos virðininkui Rolandui Pumpuèiui ir pareigûnams, ávairiø srièiø vadovams, specialistams ir darbuotojams. Dëkoju kunigams, seminaristams, Ðauliams, Skautams, aktyviems Videniðkiø ir Molëtø parapijieèiams, karitietëms, savanoriams, Molëtø parapijos chorui, baþnyèios puoðëjoms, Molëtø rajono laikraðèio Vilnis redakcijai, ávairiø bendruomeniø ir kolektyvø nariams, pasipuoðusiems tautiniais drabuþiais. Iðskirtinai dëkoju Videniðkiø seniûnei Genovaitei Mozûrienei, seniûnijos darbuotojoms Marytei Baranauskienei ir Laimai Kazlauskienei, Molëtø kraðto muziejaus Videniðkiø vienuolyno muziejaus skyriaus muziejininkei Virginijai Bareikienei, Videniðkiø bendruomenës centro pirmininkei Kristinai Pumputienei, visiems bendruomenës nariams. Dëkoju uþ visas pastangas ir atliktus svarbius darbus. Labai dþiugu, kad taip svetingai piligrimus ið visos Lietuvos ir uþsienio pasitiko pasipuoðæs Videniðkiø miestelis, jo nuoðirdûs þmonës. Dëkoju visø piligrimø, o ypaè sveèiø ið uþsienio vardu. Nuoðirdþiai linkiu, kad Palaimintasis Mykolas Giedraitis taptø vis labiau paþástamu ir artimu Videniðkiø, Molëtø kraðto ir visos Lietuvos þmonëms. Dievo palaima ir ðio ðvento gyvenimo þmogus malda telydi visø mûsø gyvenimà. Su dëkingumu ir pagarba Kaiðiadoriø vyskupas Jonas Ivanauskas

4 4 psl. Þibëèiuose ásikûrë angelas Apie ðio itin graþaus pavadinimo kaimo þmones Vilnyje raðyta jau ne kartà. Mat jie vis sugeba padaryti, suorganizuoti, susiburti, nuveikti þibëtiðkiai þino, kad kità savaitæ po trejybës, ðeðtadiená, treèià valandà dienos visi renkasi prie atkurto kaimo kryþiaus. Ir renkamës kasmet, kaþkà bendro ne dël pliusiuko, o dël savæs, dël atminties, dël iðlaikomø kaimo tradicijø ir iðlikimo. Ðiuokart Þibëèiuose bûta iðskirtinio savaitgalio. Mat èia þibëtiðkio Danieliaus Rinkevièiaus iniciatyva pastatytas naujas kûrinys angelas, neðantis Þibëèiø herbà. Jis nusileido tiesiog keleto keliø sankirtoje pasitinkantis atvaþiuojanèius, pravaþiuojanèius ir iðlydintis, lyg palaimindamas, iðvaþiuojanèius. Danielius, pas mus besisveèiavæs su taipogi þibëtiðke Dale Sabalinkiene, apie savo gimtàjá kaimà galëtø pasakot nesustodamas. O ir þiniø turima apsèiai ne ið raðytiniø ðaltiniø, o ið gyvø pasakojimø, kurie atmintyje saugomi ir darbuose ágyvendinami. Pavyzdþiui, kaimo herbas buvo tëvelio ir senelio pasididþiavimas tarp rugiø varpø ákomponuota þvaigþdë su kryþiumi. Danielius ir mums demonstravo atsiveþtà mediná herbà, kuris rankomis iðskaptuotas, nugludintas, su meile ir pagarba padarytas. Èia pat iðskleidþiama ir vëliava, su kuria Þibëèiø kaimo sambûriø dalyviai nuo kaimo kryþiaus iki kapeliø þygiuoja, o paskui visi D. Rinkevièiaus sodybon: apsikabinti, pasilabinti, paðnekëti, pasivaiðinti, pasidþiaugti pasikeitimais ðeimose, paminëti iðëjusiuosius, paplanuoti kitus sambûrius. Nors planuoti kaip ir nereikia, mat jau daugelá metø, nuo pat Sàjûdþio laikø, visi tikrai gausiai, - sako Danielius su Dale, ið karto pasidþiaugæ, kad ðiemet susirinkta vël. Buvo gal per keturias deðimtis þmoniø. Juk statëm angelà, sulaukëm sveèiø ið kaimynys- tës, Bajorø kaimo, kuris yra Palaimintojo T. Matulionio tëviðkë. Susidraugavom, juk visi einam vysk. T. Matulionio takais. Nepakartojama bendrystë ir jausmas.. Paðnekovai ypaè pasidþiaugia tuo, kad ðiemet á jø bûrá ásijungë ir þmogus, kuris dar mena ankstesnius þygius minëtais takais, kai eisena sustodavo prie kiekvieno kryþiaus ir já pagerbdavo... Danielius didelës ðirdies þmogus, - sako Dalë. Ne kiekvienas dël, deja, nykstanèio po truputá kaimo tiek daug darytø... -Jauèiu traukà savo tëviðkei, man (Nukelta á 5 psl.) Turizmo ir verslo informacijos centras kvieèia þaisti ATMINTIS GYVA Prieð savaitæ Suginèiø seniûnijoje bûta iðkilmiø. Pirmiausia susirinkta Suginèiø baþnyèioje, kur Skudutiðkio parapijos klebonas Algimantas Baltuðkonis aukojo ðv. Miðias, po kuriø Napriûnø senosiose kapinëse susiburta prisiminti sudëtingà Lietuvos istorijos laikmetá. Renginá pradëjo ðio kalnelio ákûrëja ir iniciatorë Verutë Kindurienë, kuri priminë, kad itin svarbu, jog takeliai, vedantys link tautai ðventø vietø, niekada neuþþeltø ir liktø gyvoji atmintis ateinanèioms kartoms. Sambûryje dalyvavæs Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos Molëtø filialo pirmininkas Vytautas Vyðniauskas kalbëjo, kad ðis atminties kalnelis Napriûnø kaimo kapinëse pastatytas V.Kindurienës dëka (ðiemet jau 20 metø), mat ji þmogus, kurios gyvenimo prasmë nusilenkti tiems, kurie paaukojo savo gyvybæ uþ Lietuvos laisvæ. Taipogi renginyje dalyvavusi poetë Nijolë Na- Uþs.Nr. 28 vikienë graþiais þodþiais ir eilëmis prisiminë anuos laikus. Vëliau tarsi atgarsis skambëjo ano meto partizaniðkos dainos, kurias atliko Molëtø kultûros centro Suginèiø kraðto muzikantai, vadovaujami Juozo Verðelio. Labai svarbu, kad draugën suvaþiavo þuvusiøjø vaikai, anûkai, provaikaièiai ið daugelio Lietuvos kampeliø, kurie taip pat pasidalino savo iðgyvenimais ir netektimis. Jolanta BREIKIENË Molëtø turizmo ir verslo informacijos centras kartu su portalu PamatykLietuvoje ðià vasarà organizuoja þaidimà - siurprizà "Molëtai tarp þvaigþdþiø ir eþerø". Þaidimo tikslas - atvilioti daugiau turistø á Molëtø miestà. "Rajono apylinkës, þavinèios sveèius eþerais, miðkais, ir turizmo traukos centriukai, tokie kaip Dubingiai, Mindûnai, Alanta, Balninkai, yra gana gerai þinomi ir lankomi, o pats Molëtø miestas pastaruoju metu buvo primirðtas, todël kartu su kelioniø portalo ákûrëjais sugalvojome paskatinti turistus uþsukti á Molëtus", - sako Molëtø TVIC direktorë D. Kulienë. Nei vienas þaidëjas, áveikæs marðrutà, nelieka be prizo: kiekvienas gauna simbolinæ dovanà atminèiai ir teisæ rungtis dël rëmëjo prizo - brangios RAPALA kuprinës, kuri, beje, irgi slepia brangø siurprizà. Þaidimas vyks iki rugsëjo pabaigos.

5 5 psl. Þibëèiuose ásikûrë angelas (Atkelta ið 4 psl.) èia gera, èia mano ðaknys, - iðsitaria pats Danielius. O angelà gaminau gal tris mënesius. Jo galva meistrø darbas, að uþsiëmiau liemeniu, o pagrindà sudaro vietinis riedulys. Noriu kad po manæs kaþkas nuveikta sa- Prie kà tik pastatyto kaimo angelo susibûrë þibëtiðkiai Europos èempionate Lenkijoje baigësi Europos vaikinø ir merginø iki 17 metø paplûdimio rankinio èempionatas, kur Lietuvos vaikinø rinktinës sudëtyje dalyvavo ir Molëtø kûno kultûros ir sporto centro rankininkai - A.Petronis, J. Èimbaras, M. Adomënas, treniruojami trenerës R. Bimbirienës. Pirmà kartà istorijoje tokio rango varþybose dalyvavusi Lietuvos vaikinø komanda tarp 15 rinktiniø iðkovojo dvyliktà vietà. KÛRYBINËJE LABORATORIJOJE PALANGOJE Savaitgalyje Palangoje ávyko lietuviø liaudies instrumentø mokytojø ir kolektyvø vadovø kûrybinë laboratorija, kurioje dalyvavo kankliø ir birbynës pedagogai ið visos Lietuvos. Seminare dalyvavo ir Molëtø menø mokyklos kankliø specialybës mokytoja metodininkë Laimutë Colkienë. Renginio metu vyko repeticijos, praktikumai, koncertai, draugijos "Kanklës" suvaþiavimas. mà darbà, kuris traukia aká, padaro. Èia pat ir Gedimino stulpai, kuriø tvirtumà iðbando þibëtiðkiø vaikai. Jiems laipioti ant gaminio leidþiama, mat daryta taip, kad stulpai atlaikytø, kad vaikus trauktø, kad jiems darytøsi ádomu, kà jie reiðkia. Klausiami apie vo gimtinës labui liktø... Danielius, pasak Dalës, jau ne pirtai, ar kaimas turi daug atëjuoniø, ar vietiniø þmoniø atþalos noriai renkasi á tëvø gimtinæ, redakcijos sveèiai sako, jog atvykusiø naujai gyventi þmoniø esama, bet ne tiek daug, visi jie prisitaikë prie kaimo tradicijø, dþiaugiasi sambûriais, o vaikai, iðlëkæ á didmiesèius, nelabai jauèia nostalgijà kaimui. Jie neturi to, kà puoselëjame mes prisiminimus, gyvenimo pradþià, tëvø takus, ðventes, - sako Danielius. Daug brangiø atsiminimø èia yra. Pamenu, kaip senelis slëpë kaimo herbà, nes anais laikais uþ toká kûriná, kuriame kryþius yra, galëjai bûti toli nuveþtas. Mûsø kaime visi patriotai buvo, tokie ir iðliko... Dalë ir Danielius, cituodami ant Þibëèiø kaimo vëliavos, kuri vëlgi pagaminta D. Rinkevièiaus pastangø dëka, uþraðytus þodþius, sako: Þibëèiai, þibëkit per amþius. Ir jie þibës tol, kol bus juos puoselëjanèiø þmoniø, savo sodybose visiems kaimynams padedant pastatanèiø pavësines susibûrimams, bendrai dainai ir ðypsenai, kuri visus vienija. Nuo ðiol dar ir naujasis kaimo simbolis Angelas liudys, kad èia gyvena galbût palaiminti þmonës. Vilnies informacija Stovykla - þygis,,bendrystës jëga" Birþelis- ne tik vasaros pradþia Stovyklautojai ne tik susidraugavo, bet ir patyrë daug naujø dalykø Dubingiø mokyklos kieme neseniai rinkosi vaikai ir jaunimas ið Alantos, Giedraièiø, Dubingiø... Jie pirmieji panoro iðbandyti jëgas stovykloje. Pusë jø - Molëtø,,Kunigaikðèiø Radvilø" draugovës skautai. Stovyklautojai Dubingiuose nakvojo 2 naktis. Su Asvejos regioninio parko vyr. specialiste Laura Leðkevièiûte keliavo prie Ðakymo rezervato, vyresnieji stovyklautojai su Asvejos regioninio parko vyr. specialiste Jolanta Naruðevièiûte valë Asvejos eþero krantà. Beje, surinko ir Dubingiø sveèiø paliktas ðiukðles. Tuo metu maþieji stovyklautojai bendravo su bibliotekos vedëja Vanda Vaikutiene. Vakare sulaukta sveèiø - aplankë bûrelis skautø vadovø. Treèià stovyklavimo dienà ið Dubingiø su dviraèiais keliauta á Skrebuliø kaime esantá Þalvario parkà. Ten pramogauta, dalyvauta diskotekoje. Ketvirtà dienà Molëtuose buvo surengtos orientacinës varþybos. Reikëjo surasti Sizifo akmená, perskaityti laiðkà Lietuvai, pasimatuoti Þvejo batus... Keliauta ir á Valanèiø kaimà prie Virintø eþero, á Etnokosmologijos muziejø. Vëliau - á Mindûnus, kur laukë þuvienë ir keramikos edukacija bei Eþerø þvejybos ir Antano Truskausko medþioklës ir gamtos Valentinas STUNDYS Birþelis sumuðë visus meteorologinius rekordus- Lietuvà uþklupo ðimtmeèio karðèiai. Rekordø apstu ir kitokiø. Ðtai eilinæ ataskaità Lietuvai pateikë Europos Komisija. Èia vël bene deðimtmetá kartojamos tos paèios iðvados: nemaþëjantis skurdas, rekordinë pajamø nelygybë. Komisija mandagiai ragina perþiûrëti mokesèiø sistemà ir socialinës paramos efektyvumà, kad ji realiai maþintø pajamø skirtumus. Vis primena apie bûtinybæ ávesti visuotiná nekilnojamojo turto mokestá, nes dabartinis prabangaus turto apmokestinimas yra ið esmës jokios apèiuopiamos naudos biudþetui neduodantis- tesurenkama apie du milijonus eurø. Visuotinis nereiðkia, kad visi mokës vienodai, jo baimintis nereikëtø. Ekonomistai priduria, kad kai kuriose Europos valstybëse jo surenkama iki 5 procentø BVP, t.y. tiek, kiek Lietuva skiria ðvietimui. Mûsø valdþia mindþikuoja vietoje, kiek besikeistø ávairiø kadencijø valdanèiosios daugumos. Ádomus kitas rekordas- jau visà mënesá, pasibaigus rinkimø maratonui, tæsiasi naujos koalicijos Seime kurpimas. Naujos, nes derasi tie patys, taigi renovuojama senoji. Nematytai ilgokai, bet ðiaip tokie ilgi daugumø formavimo procesai bûdingi kai kurioms valstybëms, todël nereikëtø labai stebëtis. Ir naujos sudëties Europos Parlamentas ilgokai derëjosi, kas turi uþimti pagrindines europiniø institucijø vadovø pozicijas. Kodël ðá kartà viskas taip iðtempta Lietuvoje? Suprantame, kad yra daug aplinkybiø. Pirmiausia ruoðiamasi po naujojo Prezidento inauguracijos ávyksianèiai bûtinai procedûrai- Vyriausybës ágaliojimø gràþinimui. Valdanèioji dauguma neabejotinai rengiasi jos korekcijai. Juolab, kad iðrinktasis Prezidentas iðsitarë, kad turás klausimø socialinës apsaugos ir darbo bei þemës ûkio ministrams. Tai þenklas, kad Prezidentas nebus pasyvus stebëtojas, o per Vyriausybës formavimà sieks ir savo tikslø. Ádomià þinià ðio proceso pradþioje pasiuntë ir premjeras, prabilæs apie Vyriausybës savotiðkà diversifikavimà: profesionalus keis politikos profesionalai. Þinoma, tai reikðtø esminæ Vyriausybës sudëties perþiûrà, taèiau, panaðu, kad ðios idëjos bus atsisakyta, nes apie tai jau nieko nekalbama, suprantant, kad daugumos Vyriausybës nariø pakeitimas reikð ir naujos programos pertvirtinimo bûtinybæ Seime. Tai ir uþtrunka, tai ir rizikinga. Tikëtina, kad bus vengiama pakeisti daugiau kaip pusæ ministrø skaièiuojant nuo kadencijos pradþios. Tada visiðkai aiðku, kodël ir Seimo pirmininko kandidatûra tampa derybø objektu- su tuo nesutinka dabartinis Seimo vadovas, ignoruodamas politinës daugumos valià. Betgi reikia kaþkuo pasidalinti. Pristingant postø dalyboms ir siekiant iðvengti ilgos procedûros Seime, bus stengiamasi daryti minimalius pakeitimus. Veikiausiai derybininkø pozicijos susikryþiuos ir dël menkesnio statuso pareigybiø, o didþiausias mûðis bus pinigai. Valdanèiøjø derybininkai á vieðumà dozuoja finansines þinias: kalbama apie vaiko pinigø didinimà iki 70 eurø, o daugiavaikëms bei neágalius vaikus auginanèioms ðeimoms iki 100 eurø. Su koalicijos partneriais susitikæs premjeras tikina, kad jokiø problemø nebus ir visiems didinti iki 100 eurø. Nuo 2020 metø þadamos nemokamos bakalauro studijos, papildomas 32 procentø gyventojø pajamø tarifas, ketinama siûlyti partijoms pasiraðyti susitarimà dël didesnio finansavimo socialinei srièiai. Uoginiø trasoje iðkovojo I vietà Savaitgalyje Uoginiø trasoje Kupiðkio rajone ávyko II Lietuvos automobiliø pravaþumo ir NEZ èempionato etapai, taip pat greta visureigiø lenktyniavo ir keturraèiø entuziastai, suskirstyti á dvi klases. Dël sausros á automoto kroso trasà buvo iðlieta daug kubiniø metrø vandens, kad ji nedulkëtø ir þiûrovams bûtø aiðkiau matomi varþybø dalyviai. Tarp deðimties keturraèiø motociklininkø startavo ir molëtiðkis Aivaras Maciulevièius, kuris savo klasëje (ATV 750) buvo pats greièiausias bei sudëtingoje Uoginiø trasoje uþtrukæs 54 minutes bei surinkæs 81 taðkà uþëmë I vietà. Driftas Klaipëdos autodrome Birþelio d. Klaipëdos autodrome ávyko Lietuvos drifto Semi Pro lygos pirmenybiø V etapas ir Lietuvos drifto Street lygos III etapas. Semi Pro lygoje tarp 35 dalyviø trasà autodrome iðbandë ir Molëtø automobiliø sporto klubo komanda "One Way" Tomas Liutkevièius ir Vaidas Ðmoilovas. Vaidas liko ðiame etape 28 - oje vietoje, o Tomas, prasibrovæs á Top 16, uþëmë 14 vietà. Street lygoje molëtiðkis "One Way" komandos narys Edgaras Liutkevièius tarp 48 dalyviø uþëmë 21 vietà. muziejai, Mindûnø apþvalgos bokðtas. Ðeðtos dienos rytà sugráþta atgal á Dubingius. Per ðias dienas dviraèiais áveikta apie 109 kilometrai. Aèiû talkinusioms mamoms, uþ nakvynës vietà - Þalvario parko ðeimininkams, Vorobjovø ðeimai. Jolita KUNCEVIÈIENË Kà reiðkia ðie paþadai? Be jokios abejonës, tai rengimasis artëjantiems Seimo rinkimams 2020 metais. Valdanèioji koalicija telkia jëgas ir resursus savo sëkmei. Beje, scenarijus kartojasi kaip ir 2008 metais, kai tuometiniai socialdemokratai rinkimams aukojo valstybës finansiná stabilumà ir puolë iðlaidauti, visiðkai nepaisydami prasidëjusios finansinës krizës. O ir dabar ekonomistai áspëja apie lëtëjantá ekonomikos augimà. Panaðu, kad ði dauguma savo darbà jau baigë ir pradeda pasirengimà rinkimams. Koalicijos formavimo istorijoje ádomus premjero vaidmuo ir jo slëpynës: tai atsistatydins, tai nori bûti premjeru, tai abejoja. Ðios gûþynës reiðkia viena: koalicijoje vyksta arði kova dël kandidato á Europos Komisijos komisarus, nes baigiasi V.Andriukaièio kadencija. Pavardþiø buvo minëta daug, tik neatmestina, kad pats S.Skvernelis siekia ðios privilegijos, gal taip tikëdamasis nusitiesti ir kelià kituose prezidento rinkimuose. Prisiminkime eurokomisarës D. Grybauskaitës sëkmës istorijà. O valdantieji nelabai turi tvirtos alternatyvos premjero pozicijai. Taigi pagyvensim, pamatysim, kas, kaip ir dël ko èia taip rekordiðkai ilgai trunka. Nerimsta ir G.Kirkilas, ir R.Þemaitaitis- jie naudojasi situacija, suprasdami, kad be jø koalicija neámanoma. Taigi kodël Spiningautojø lygos èempionato etape Zarasø rajone Avilio eþere ávyko Lietuvos spiningautojø lygos èempionato II etapas. Ðio etapo nugalëtojais komandinëje áskaitoje (tarp 25 komandø) tapo Molëtø sportinës þûklës klubui "Eðerys" atstovaujanti komanda "Eðerys 3" - Remigijus Kraulaidys, Mantas Ðvaþas, Miroslav Klepus ir Denis Janoviè. Ðios komandos sëkmæ lëmë tai, kad ekipaþø áskaitoje (tarp 48 ekipaþø) Remigijus ir Mantas uþëmë 6 vietà, o Miroslav ir Denis - deðimtà. Antroji "Eðerio" komanda "Rapala team" - Sigitas Lukðta, Gintautas Ðiukðèius, Egidijus Kamarauskas, Donatas Leiðis - uþëmë ketvirtà vietà. Treèias Lietuvos spiningautojø lygos etapas vyks rugpjûèio pabaigoje Latvijoje. IÐVYKSTA Á SKAUTØ STOVYKLÀ Liepos 7 d. Molëtø,,Kunigaikðèiø Radvilø" draugovës skautai su vadovëmis Jolita Kuncevièiene ir Erika Vidþiûnaite iðvyksta á skautø stovyklà Latvijoje "Baltic Jamboree 2019". valstieèiø neprispaudus dël pinigø, dël pozicijø valdþioje- neiðpeðus ko daugiau, kad bûtø galima pasireklamuoti artëjant rinkimams. Koalicijos formavimo ðeðëlyje vyko daug kitø ávykiø. Sveikatos ministras atðoko nuo rajonø ligoniniø reformos idëjos: nebesiûlysiu, jei nepritars koalicija. Neabejotina, prieð rinkimus nepritars. Apskritai, bus vengiama nepopuliariø sprendimø, kad nebûtø kurstomas þmoniø nepasitenkinimas valdþia. Tik Seimo daugumos balsais (o jai brangus kiekvienas mandatas daugumai uþtikrinti ) nepritarta P. Graþulio teisinës nelieèiamybës panaikinimui, nuskambëjo R. Dagio konfliktas su partija dël poþiûrio á tradicines vertybes- gaila, kad kitaip galvojanèiam taikomos sankcijos, kad kiti patylëtø. Birþelis nebuvo politikos poilsio mënuo, tokia bus ir liepa, nes Seimas toliau kurortiniu reþimu, tausodamas savo jëgas, kartkartëm posëdþiaus. Taip jis dirbo ir pastaruosius rinkimø kampanijø mënesius: kai kurie Seimo nariai þiniasklaidoje aiðkino, kad posëdþiai organizuojami jiems nepatogiu laiku- tai tas, tai anas trukdo dirbti tiesioginá darbà. Tokiais savo aiðkinimais jie toliau þlugdo þmoniø pasitikëjimà valdþia, nors þadëjo gerinti Seimo reputacijà. Þodþiø ir darbø darna èia vis dar sunkiai ámanoma.

6 6 psl. Televizijos programa PENKTADIENIS Liepos 5 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:20 Senis 10:25 Ðtutgarto kriminalinë policija 11:10 Komisaras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai. 13:00 Vartotojø kontrolë. 14:00 Þinios. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Nacionalinë paieðkø tarnyba. 19:30 Beatos virtuvë. 20:30 Panorama 21:00 Muzikinis pokalbiø ðou Vakarëja 22:40 Ieðkojimai LNK 07:35 Linksmieji Tomas ir Dþeris 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 09:50 Mirtis rojuje 10:55 Kandisë Renuar 12:00 Neklausk meilës vardo 13:00 Mano likimas 14:00 Naðlaitës 15:00 Svajoklë 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 Baudþiauninkë 18:30 Þinios 19:30 KK2 penktadienis 21:00 Neámanoma misija. Slaptoji tauta 23:35 Blogas poelgis TV3 06:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 Atsargiai! Merginos 08:55 Að matau tave 10:00 Meilës sparnai 12:00 Gyvenimo iðdaigos 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Pelenë 21:05 Pakvaiðæ dël Merës 23:30 Henrio nusikaltimas BTV 06:25 Mentalistas 07:20 Pragaro virtuvë 08:20 Suduþusiø þibintø gatvës 09:20 Teisingumo agentai 10:20 Kobra 11 11:20 Ekstrasensø mûðis 13:50 Pragaro virtuvë 14:50 Suduþusiø þibintø gatvës 15:55 Teisingumo agentai 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 Mentalistas 19:30 Amerikietiðkos imtynës 21:30 Pasmerktieji 23:45 Tikra istorija TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Skorpionas 08:30 Rezidentai 09:00 Sandëliø karai 09:30 Iðlikimas 10:30 Simpsonai 11:30 Rezidentai 12:30 Candy Crush 13:30 Gelbëtojai 15:00 Skorpionas 16:00 CSI kriminalistai 16:55 Univeras. Naujas bendrikas 18:00 Vedæs ir turi vaikø 19:00 Gelbëtojai 20:00 Rezidentai 21:00 Þinios 22:00 Raudonoji auðra 23:55 Juodabarzdis TV1 06:55 Tëvas Motiejus 08:00 Roþiø karas 10:05 Akloji 11:05 Bûrëja 12:10 Ðirdþiø daktaras 13:10 Madagaskaro pingvinai 13:40 Ogis ir tarakonai 14:10 Vyrai juodais drabuþiais 14:35 Dþekio Èano 15:00 Detektyvë Rizoli 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Ið ðirdies á ðirdá 19:00 Ðirdþiø daktaras 20:05 Detektyvë Rizoli 21:00 Vera. Darkvoteris 22:55 Mano gyvenimo þuvis Lietuvos ryto TV 06:30 Èempionai 07:00 Gluchariovas 08:00 Reporteris 09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 Rojus 11:05 Þmogus be praeities 12:10 Bruto ir Neto 12:40 Pamirðk mane 13:55 Namas su lelijomis 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis 17:00 Gluchariovas 18:00 Reporteris 18:55 Miðkinis 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis 21:00 Bruto ir Neto 21:30 Daktarai. Pirmasis kraujas. 22:30 Reporteris 23:30 Lrytas tiesiogiai. TV8 06:30 Elnias ir vilkas 06:40 Kûlverstukas 07:05 Reksas 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Reindþeris Robas 08:00 Sunkveþimiø miestelis 08:30 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 09:00 Zoja Hart ið Pietø 10:00 Lik mano ðirdyje 11:00 Lik mano ðirdyje 12:05 Meilë, aplankiusi vasarà 13:55 Tëvelio dukrytës 15:00 Pamilti vël 16:00 Likimo karuselë 18:00 Lik mano ðirdyje 20:00 Bjaurusis anèiukas 20:25 Medþioklë 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Mes nusipirkom zoologijos sodà 23:30 Likimo karuselë ÐEÐTADIENIS Liepos 6 d. LTV 06:55 Klausimëlis. 07:25 Linkëjimai nuo Maiko 09:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 Lietuvos Valstybës diena. 12:30 Dainuoju Lietuvà 13:00 Valstybës diena. 14:15 Mano tautinis kostiumas: bûta ir atkurta. 15:15 Klausimëlis. 15:45 Þinios. 16:00 Sveikinimø koncertas 17:30 Þinios. 18:00 Ketvirtasis prezidentas. 19:05 Dainuoju Lietuvà 19:30 Tautiðka giesmë aplink pasaulá. 21:00 Vardan tos Lietuvos vienybë teþydi. 21:15 Panorama 21:45 Graþiausios poetø dainos 22:45 Niekas nenorëjo mirti. LNK 06:30 Linksmieji Tomas ir Dþeris 06:55 Vëþliuko Semio 08:30 Srovës nublokðti 10:05 Jau baigëm? 12:00 Agentas Kodis Benksas 14:00 Neátikëtinos Lemoni Sniketo istorijos 16:05 Kalifornijos svajos 18:30 Þinios 19:30 Paskutinis Oro valdovas. Ango legenda 21:35 Pikseliai 23:40 Be ásipareigojimø TV3 06:30 Ilgo plauko istorija 07:00 Kerðytojø komanda 07:30 Aladinas 08:00 Ilgo plauko istorija 08:30 Kempiniukas Plaèiakelnis 09:00 Simpsonai 09:30 Skaniai ir paprastai 10:00 Maisto kelias 10:30 Heida 12:45 Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesëkminga diena 14:20 G bûrys 16:05 Galiûnas Dþo 18:30 TV3 þinios 19:30 Laisvës karalystë. Tautiðkos giesmës giedojimas 21:15 Dangaus karalystë 00:10 Prezidento medþioklë BTV 06:05 Varom! 07:30 Dþiungliø princesë Ðina 08:30 Varom! 09:00 Ultimate Strongman Pasaulio komandinis èempionatas 10:00 Geriausi ðuns draugai 10:30 Nematoma karalystë 11:40 Ið visø jëgø 12:10 Bûk ekstremalas 12:40 Pragaro vieðbutis 13:40 Policijos akademija 14:40 Metø laikai 16:30 Dirbtinis intelektas 19:30 Lietuvos balsas. Vaikai 23:10 Gelbstint eiliná Rajanà TV6 06:30 Candy Crush 07:30 Pragaro kelias 08:30 Sandëliø karai 09:00 Nuo amato iki verslo 09:30 Statybø gidas 10:00 Áspûdingiausios atostogø vietos 10:30 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 11:00 Þygis palei Nilà 12:00 Candy Crush 13:00 Þygis per Amerikas 14:00 Iðlikimas 15:00 Ledo kelias 16:00 Ið peties 17:00 Sandëliø karai 18:00 Blogas policininkas 19:00 Pragaro kelias 20:00 Miestas ar kaimas 21:00 Þinios 22:00 Geriausi mûsø metai 23:30 Deadpool TV1 07:20 Akloji 07:50 Vandenyno paslaptys su Dþefu Korvinu 08:15 Daktaras Ozas. 09:15 Tëvas Motiejus 10:30 Bûrëja 11:45 Anos Olson receptai 12:15 Akloji 13:45 Mylëk savo sodà 14:45 Nekviesta meilë 15:45 Ðirdele mano 17:45 Akloji 18:50 Bûrëja 20:00 Visa menanti 21:00 Prieblanda. Tëvai ir vaikai 23:00 Begëdis Lietuvos ryto TV 07:20 Partizanø keliais 07:55 Magdalena Draugelytë-Galdikienë. 08:30 Þibutë-Rozalija Preibytë. 09:00 Pasaulis ið virðaus 09:30 Vantos lapas. 10:00 Skonio reikalas 10:30 Kitoks pokalbis 11:00 40 plius, arba jausmø geometrija 16:00 Þinios 16:30 Baltijos kelias. 17:00 Laikykitës ten 18:00 Þinios 18:30 Ðerloko Holmso ir daktaro Vatsono. Agros lobiai 20:00 Þinios 20:30 Ðviesoforas 21:30 Nusikaltimas ir bausmë 22:30 Þinios 23:00 Pagrindinis átariamasis TV8 07:00 Beibleidø spurtas 07:30 Aladinas 08:00 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 08:30 Franklinas ir draugai 09:00 Geriausios draugës 09:30 Mano maþasis ponis 10:00 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 11:00 Bjaurusis anèiukas 11:25 Medþioklë 11:35 Reksas 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Sunkveþimiø miestelis 13:00 Reindþeris Robas 14:00 Aladinas 15:00 Tavo augintinis 15:30 Skaniai ir paprastai 16:00 Topmodeliai 17:00 Ðokiai! 19:00 Kam ta meilë? 20:00 Ðiaudinis verðelis 20:10 Gobðuolis Kuzia 20:25 Penkios kapeikos 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Detektyvas su prieskoniais. Mirtis Al Dente 22:50 Mes nusipirkom zoologijos sodà SEKMADIENIS Liepos7 d. LTV 06:05 Beatos virtuvë. 07:00 Ðventadienio mintys. 07:30 Klausimëlis. 08:00 Gyventi kaime gera. 08:30 Ryto suktinis 09:00 Broliø Grimø pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija. 10:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. 11:30 Mûsø gyvûnai. 12:00 Didieji Þemaièiø Kalvarijos atlaidai. 13:50 Mis Marpl 15:25 Klausimëlis. 15:45 Þinios. 16:00 Istorijos detektyvai. 16:45 Savaitë su Dviraèio þiniomis 17:30 Þinios. 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitë. 20:30 Panorama 21:00 Laisvës kaina. Sàjûdis. 22:00 Zacherio vieðbutis. Vieno suvedþiojimo istorija 23:45 Raudonplaukë LNK 06:20 Linksmieji Tomas ir Dþeris 06:45 "Áspûdingasis Þmogus-voras 07:10 Sveiki atvykæ á "Veinà" 07:35 Kung Fu Panda 08:05 Riteriø princesë Nela 08:35 Tomo ir Dþerio pasakos 09:05 Ogis ir tarakonai 09:35 Plojus 11:15 Agentas Kodis Benksas. Uþduotis Londone 13:15 Naujokë 15:10 Po kauke 17:20 Teleloto 18:30 Þinios 19:30 Transformeriai 22:20 Hankokas TV3 06:30 Ilgo plauko istorija 07:00 Kerðytojø komanda 07:30 Aladinas 08:00 Ilgo plauko istorija 08:30 Kempiniukas Plaèiakelnis 09:00 Simpsonai 09:30 Ûkio ðefas 10:00 Keliauk iðmaniai 10:30 Bibliotekininkai 11:30 Dþiungliø knyga 12:55 Daktaras Dolitlis 14:45 Kosmoso kariai 16:40 Þavios ir labai pavojingos. 18:30 TV3 þinios 19:30 Diena po rytojaus 22:00 Povandeninis horizontas BTV 07:30 Dþiungliø princesë Ðina 08:30 Tauro ragas 09:00 Sveikatos kodas 10:00 Geriausi ðuns draugai 10:30 Nematoma karalystë 11:40 Ið visø jëgø 12:10 Bûk ekstremalas 12:40 Pragaro vieðbutis 13:40 Policijos akademija 14:40 Ekstrasensø mûðis 17:10 Naujas pëdsakas 18:15 Kas þudikas? 19:30 Ðuo 21:40 Juodasis sàraðas 22:35 Karo vilkai. Likvidatoriai 23:35 Pasmerktieji TV6 07:30 Pragaro kelias 08:30 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Sandëliø karai 11:00 Þygis per Amerikas 12:00 Candy Crush 13:00 Þygis per Amerikas 14:00 Iðlikimas 15:00 Pasaulio ralio kroso èempionatas 17:00 Sandëliø karai 18:00 Blogas policininkas 20:00 Gero vakaro ðou 21:00 Þinios 22:00 Nakties TOP. 22:30 Geriausi mûsø metai TV1 07:00 Akloji 07:30 Pragaro katytë 08:30 Daktaras Ozas. 09:30 Tëvas Motiejus 10:50 Uþ vaikystæ 11:20 Bûrëja 11:55 Anos Olson receptai 12:25 Hemsley ir Hemsley: skanu ir sveika 12:55 Gardþiausi Merës Berës patiekalai 13:30 Sveikinimai 15:45 Ðirdele mano 17:45 Akloji 18:50 Bûrëja 20:00 Visa menanti 21:00 Kapitonë Marlo. Dvigubas þaidimas 23:00 Nepageidaujamas kaimynas Lietuvos ryto TV 07:20 Gluchariovas 08:30 Kaimo akademija 09:00 Pasaulis ið virðaus 09:30 Skonio reikalas 10:00 Ðiandien kimba 11:00 Namas prie ðaltinio 15:45 Keliauk su reporteriu 16:00 Þinios 16:20 Krepðinio pasaulyje 17:00 Laikykitës ten pokalbiai 18:00 Þinios 18:30 Ðerloko Holmso ir daktaro Vatsono. Agros lobiai 20:00 Þinios 20:30 Ðviesoforas 21:30 24/7 22:30 Þinios 23:00 Pagrindinis átariamasis TV8 06:25 Tavo augintinis 06:55 Beibleidø spurtas 07:30 Kà pasakë Kakë Makë? 08:00 Aladinas 08:30 Franklinas ir draugai 09:00 Geriausios draugës 09:30 Mano maþasis ponis 10:00 Lego Nindþago 11:00 Ðiaudinis verðelis 11:10 Gobðuolis Kuzia 11:25 Penkios kapeikos 11:35 Reksas 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Sunkveþimiø miestelis 13:00 Reindþeris Robas 14:00 Aladinas 15:00 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 16:00 Topmodeliai 17:00 Ðokiai! 19:00 Kam ta meilë? 20:00 Gerbiamas miðkinis 20:10 Kaip tai nutiko? 20:25 Atsargiai, beþdþionëlës! 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Vasara kalnuose 22:55 Mirtis Al Dente PIRMADIENIS Liepos 8 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:20 Senis 10:25 Ðtutgarto kriminalinë policija 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Beatos virtuvë. 13:00 Klauskite daktaro. 14:00 Þinios. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojø kontrolë. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Nacionalinë ekspedicija Dniepru per Ukrainà 22:30 Dviraèio þinios 23:00 Kostiumuotieji LNK 06:15 Mano gyvenimo ðviesa 07:35 Linksmieji Tomas ir Dþeris 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 09:50 Mirtis rojuje 10:55 Kandisë Renuar 12:00 Neklausk meilës vardo 12:30 Neklausk meilës vardo 13:00 Mano likimas 14:00 Naðlaitës 15:00 Svajoklë 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 Baudþiauninkë 18:30 Þinios 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Supermamos 21:00 Laba diena 21:30 Þinios 22:28 Telefoninë loterija :30 Rydiko kronikos TV3 06:25 Þvaigþdþiø karai. Sukilëliai 06:55 Simpsonai 07:55 Ûkio ðefas 08:20 Skaniai ir paprastai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Meilës sparnai 12:00 Gyvenimo iðdaigos 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Atsargiai! Merginos 20:30 Kam ta meilë? 21:00 TV3 þinios 22:00 Geras, blogas ir negyvas 23:45 Kaulai BTV 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Skorpionas 08:30 Rezidentai 09:30 Iðlikimas 10:30 Simpsonai 11:30 Univeras. 12:30 Vedæs ir turi vaikø 13:30 Gelbëtojai 15:00 Skorpionas 16:00 CSI kriminalistai 16:55 Univeras. Naujas bendrikas 18:00 Vedæs ir turi vaikø 19:00 Gelbëtojai 20:00 Rezidentai 20:30 Þinios 21:00 Farai 22:00 Naða Raða 23:00 Velnio stuburo pa- slaptis TV1 06:50 Tëvas Motiejus 08:00 Roþiø karas 10:05 Mylëk savo sodà 11:05 Akloji 11:35 Bûrëja 12:10 Ðirdþiø daktaras 13:10 Madagaskaro pingvinai 13:40 Ogis ir tarakonai 14:10 Vyrai juodais drabuþiais 14:35 Dþekio Èano 15:00 Detektyvë Rizoli 16:00 Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Ið ðirdies á ðirdá 19:00 Ðirdþiø daktaras 20:05 Detektyvë Rizoli 21:00 Vyras uþ pinigus 2. Þigolo Europoje 22:45 Amþina meilë Lietuvos ryto TV 06:30 Krepðinio pasaulyje 07:00 Ðiandien kimba 08:00 Ant bangos 09:00 24/7. 10:00 Rojus 11:05 Þmogus be praeities 12:10 Bruto ir Neto 12:40 Ðviesoforas 13:55 Namas su lelijomis 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:55 Verslo genas 17:00 Gluchariovas 18:00 Reporteris 18:55 Miðkinis 20:00 Reporteris 20:45 Keliauk su Reporteriu 20:55 Verslo genas 21:00 Bruto ir Neto 21:30 Pamirðk mane 22:30 Reporteris TV8 06:55 Atsargiai, beþdþionëlës! 07:05 Reksas 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Geriausios draugës 08:00 Mano maþasis ponis 09:00 Zoja Hart ið Pietø 10:00 Lik mano ðirdyje 12:00 Vasara kalnuose 13:55 Tëvelio dukrytës 15:00 Pamilti vël 16:00 Likimo 18:00 Lik mano ðirdyje 20:00 Gintarinë pilis 20:25 Maþyliø girlianda 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Neiðtikimybës sutartis 22:55 Likimo karuselë Molëtø rajono savivaldybës administracija skelbia automobilio Audi A4 (1997 m.) aukcionà. Iðsamiai transporto priemonës apibûdintos bei aukciono sàlygos pateiktos Molëtø rajono savivaldybës interneto svetainës skelbimuose. Aukcionas vyks val., pakartotinis val. Savivaldybës posëdþiø salëje (Molëtai, Vilniaus g. 44, II aukðtas). Atsakingas asmuo Vanda Aleksiejûnienë, tel. (8 383) , , el. paðtas

7 PARDUODAMAS MOLËTØ RAJONO SAVIVALDYBËS NEKILNOJAMAS TURTAS: 2. ELEKTRONINIO AUKCIONO BÛDU (á elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi interneto svetainëje AUKCIONO VYKDYMO LAIKAS VAL VAL. Dalyviø registracija val val Pastatas-mokykla (bendras plotas 517,44 kv. m) ir ðiam pastatui priskirtas 0,0773 ha þemës sklypas Molëtø r. sav., Molëtø m., Grauþiniø g. 7. Pradinë pardavimo kaina Eur; 2.2. Pastatas-mokykla (bendras plotas 1303,81 kv. m) ir ðiam pastatui priskirtas 0,2632 ha þemës sklypas Molëtø r. sav., Molëtø m., Grauþiniø g. 5. Pradinë pardavimo kaina Eur; 2.3. Patanatominis pastatas (bendras plotas 588,65 kv. m) ir ðiam pastatui priskirtas 0,1613 ha þemës sklypas Molëtø r. sav., Molëtø m., Grauþiniø g. 11. Pradinë pardavimo kaina Eur; 2.4. Administracinis pastatas (bendras plotas 299,79 kv. m), lauko tualetas ir ðiems pastatams priskirtas 0,1280 ha þemës sklypas Molëtø r. sav., Alantos sen., Turgaus a. 9. Pradinë pardavimo kaina Eur MOLËTØ RAJONO SAVIVALDYBËS ADMINISTRACIJA VIEÐOJO NUOMOS KONKURSO BÛDU: 1. 5 metø laikotarpiui iðnuomos administracinei arba prekybos ir paslaugø veiklai patalpas Molëtø r., Balninkø mstl., Alauðø g. 21. Nuomojamas patalpø plotas 52,61 kv. m. Galima iðsinuomoti visas arba dalá patalpø. Pradinë nuomos kaina 0,13 euro uþ 1 kv. m. per mënesá; 2. 5 metø laikotarpiui iðnuomos gydymo, administracinei, komercinei, paslaugø, sandëliavo ar kurjerio paslaugø veiklai patalpas Molëtø r. sav., Giedraièiø mstl., Vilniaus g Nuomojamas patalpø plotas 101,69 kv. m. Galima iðsinuomoti visas arba dalá patalpø. Pradinë nuomos kaina 0,27 euro uþ 1 kv. m per mënesá; 3. 5 metø laikotarpiui iðnuomos administracinei arba prekybos ir paslaugø veiklai patalpas Molëtø m., S. Dariaus ir S. Girëno g. 4. Nuomojamas patalpø plotas 70,20 kv. m Pradinë nuomos kaina 2,00 eurai uþ 1 kv. m. per mënesá. Iðsami informacija ir konkurso sàlygos pateiktos savivaldybës interneto svetainëje Pasiteirauti tel. (8 383) Telydi paguoda ir dvasios stiprybë ðià sunkià netekties valandà. Nuoðirdþiai uþjauèiame visus artimuosius dël ALDONOS KAZAKEVIÈIENËS mirties. Molëtø vieðosios bibliotekos senjorø klubo nariai REDAKTORË J. Vyðniausko individuali ámonë 2019 m. liepos 19 d. 10 val. atliks matavimus sklypui kad. Nr. 6264/4:536 Antadûrës k., Molëtø r. sav. Kvieèiame dalyvauti ribø þenklinime sklypo kad. Nr. 6240/2:124 savininko S. P. Ch. paveldëtojus m. liepos 25 d. 11 val. atliks matavimus sklypams kad. Nr. 6230/1:531, 6230/1:446, 6230/ 1:536, 6230/1:432, 6230/1:533 Ðniûrø k., Molëtø r. sav. Kvieèiame dalyvauti ribø þenklinime sklypo kad. Nr. 6230/1:599 savininkës S. P. paveldëtojus. Kontaktai: Justinas Vyðniauskas, Linkmenø g , Vilnius, tel , el.p. Adatiniai ðuliniai ir negilûs græþiniai vandeniui, vandentiekio ávadø prijungimas ir santechnikos darbai. Skambinkite- pakonsultuosime. Tel ÐLIFUOJU ràstinius namus, medines grindis, griaunu senus pastatus. Tel STOGØ DENGIMAS ir renovacija, karkasiniø namø statyba, terasø árengimas, tvoros, vidaus ir iðorës apdaila, trinkeliø klojimas, staliaus darbai. Tel.: , Algirdas NEBRANGUS SKYLIØ GRÆ- ÞIMAS gelþbetonyje, mûre, akmenyje, medyje. Tel Kasame, valome ðulinius. Tel DAÞAU viskà, kas daþoma. ATLIEKU visus statybos darbus ið pjautinës ir apdailinës medienos. Staliaus darbai. Tel REIKALINGA Medienos apdirbimo ámonei UAB Medinis Pasaulis (7 km nuo Molëtø) reikalingi medienos apdirbëjai. Atlyginimas atskaièius mokesèius- 750 Eur. Tel Miðko ruoðos ámonei reikalingi pjûklininkai ir pjûklininko padëjëjai. Tel Statybos ámonei reikalingi darbininkai. Gali bûti moksleiviai. Tel Reikalingas buhalteris (-ë). Darbas puse etato. Tel Reikalingas vietiniø perveþimø CE kategorijos vairuotojas, turintis darbo patirties. Tel Vidaus daþymo ir tapetavimo darbai ir fasadø daþymas. Tel Laikraðtis Molëtø kraðtui Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis S. Nëries g.16, Jolanta VALENTINAVIÈIENË Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Molëtai LT33140 Tel.: , ; Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2200egz. Molëtø Vilnis KORESPONDENTAI: Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, PRENUMERUOKITE SAVO KRAÐTO LAIKRAÐTÁ! SKELBIMØ SKYRIUS: Jolanta ÞIEMELIENË- tel.: 51339, VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339, psl. 1 kv.cm reklamos- 0,40Eur + PVM VIDAUS DAÞYMO IR TAPETAVIMO DARBAI. Tel PAVOJINGØ MEDÞIØ PJOVI- MAS, GENËJIMAS. SKLYPØ VA- LYMAS. Tel , el.p. Stogø dengimas, terasø montavimas, karkasiniø pastatø statyba, kiti darbai ið apdailinës medienos. Tel MINI EKSKAVATORIAUS DARBAI. MINI SAVIVARÈIO PASLAUGOS. Tel Nuotekø valymo árenginiai. Surinkimo talpyklos. Vandens ðuliniai. Rezervuarai srutoms (6 45 kub.m), tel Biologiniø nuotekø valymo árenginiø montavimas, vandens græþiniø árengimas. Tel Visi santechnikos darbai. Katilinës árengimas, katilø prijungimas ir keitimas. Nuolaidos. Garantija. Tel Kvalifikuotas santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Avarinis kanalizacijos atkimðimas. Darbams suteikiama garantija. Tel GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. EKSKAVATORIAUS- KRAUTU- VO NUOMA. Tel REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas

8 8 psl. PERKA SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: AUTOMOBILIØ SUPIRKIMAS Á KAZACHSTANÀ. Tel Brangiausiai Lietuvoje miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemes, sodybas. Tel Individuali ámonë PERKA arklius, telyèias - 1,50, karves - 1,30, bulius - 1,60. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel Agentas Algirdas verðelius. Moka 6-21 proc. Atsiskaito ið karto, sveria el. svarstyklëmis. Tel.: , UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , UAB "Aldirma" PERKA miðkà su þeme, miðkà iðsikirtimui, ávairià medienà (malkos, tarmedis, ràstai). PERKA þemës ûkio þemæ nuo 5 ha. Tel.: , , el.p.: Pirksiu skubiai miðkà ar þemæ (pasaulinëmis kainomis). Siûlykite ávairius variantus. Tel Superkame automobilius, motociklus, sunkveþimius, traktorius. Gali bûti nevaþiuojantys. Tel Pirksiu 1,2, 3, 4 kambariø butà. Gali bûti suremontuoti ar netvarkingi. Siûlykite ávairius variantus. Tel BRANGIAI PERKA AUTOMO- BILIUS. Visø markiø, gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Mokame nuo 100 iki Atsiskaitome grynais. Utilizuojame. Dirbame be iðeiginiø. Tel Skerdykla be tarpininkø PERKA karves iki 1,30 /kg, telyèias iki 1,50 /kg, bulius iki 1,70 /kg. Greitai pasiima. Tel Brangiai perkame miðkà. Avansinis atsiskaitymas, konsultacijos. Siûlyti ávairius variantus. Tel Pirksiu skubiai sodybà ar namà. Gali bûti su þeme, miðku, kaime, mieste. Þinantys siûlykite, atsilyginsiu uþ informacijà. Tel Perku elektronikos lauþà: ávairias plokðtes, mikroschemas, tranzistorius, kondensatorius, kontaktus ir kità lauþà. Tel Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel PERKA ÁVAIRIUS ARKLIUS MOKA PVM. Tel Brangiai perkame Audi, Opel, Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes automobilius. Gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel Superkame automobilius -vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Brangiai perka miðkus: jaunà, malkiná ir brandø. Þemæ, apaugusià medþiais ar krûmais. Tel PARDUODA Parduodamos malkos - kaladëlëmis ir skaldytos. Yra sausø. Atveþa. Tel Ûkininkas parduoda svilintà kiauliø skerdienà. Perkant 2 puseles (visà kiaulæ) kaina 2,45 /kg. Motininiø kiauliø skerdiena 1,99 / kg. Atveþu. Tel Parduodu dalá namo su ûkiniais pastatais Turgaus g., Molëtuose. Tel Parduodu akmens anglá (plauta, stambi). Medþio pjuvenø, saulëgràþø lukðtø briketus, granules. Galiu atveþti ávairiais kiekiais. Tel.: , Parduodu statybinæ medienà: viengubo pjovimo ( /m 3 ), dvigubo pjovimo ( /m 3, ávairias skaldytas malkas (5 m ). Tel Parduodu automobilá "Opel Zafira" 2003 m., dyzelis, TA iki 2021 m. sausio mën. Kaina-980Eur. Tel Parduodame vieno ir dviejø pjovimø lentas, gegnes, balkius, vidaus ir lauko dailylentes, grindines, terasines lentas, pirties medienà. Tel Þolës smulkintuvà, tralà (savos gamybos), bulviø sodinamàjà, ðieno vartytuvà, vandens statinæ ant ratø (1800 litrø), ðieno presà. Tel Parduodu 1,62 ha þemës ûkio paskirties sklypà. Ribojasi su dviem eþerais. Tel Parduodu namø valdos 0,83 ha sklypà Luokesos gyvenvietëje. Kaina Tel UAB Rumðiðkiø paukðtynas VIÐÈIUKAI! ANÈIUKAI, ÞÀSIUKAI, KALAKUTAI! Liepos 10 d. (treèiadiená) prekiausime Kaiðiadoriø r. UAB Rumðiðkiø paukðtynas paaugintais savaièiø KOBB- 500 vakcinuotais mësiniais broileriais viðèiukais. Vienadieniais mësiniais ir dedekliø viðèiukais, mësiniais anèiukais ir þàsiukais, mën. ávairiø spalvø viðtaitëmis. Paaugintais anglø veislës Big-6 rûðiuotais mësiniais kalakutais. Prekiausime lesalais. Balninkai val., Girsteitiðkis val., Videniðkiai-11 val., Molëtai (ûk.turgus) val., Bijutiðkis val., Giedraièiai val., Dubingiai val., Joniðkis val., Arnionys val., Þaugëdai val., Ûta -13 val., Inturkë val., Mindûnai val., Toliejai- 13,45 val., Levaniðkiai- 14 val., Verbiðkës- 14,10 val., Suginèiai val., Skudutiðkis val., Kaniûkai val., Naujasodis- 15,05 val., Alanta val., Dapkûniðkiai- 15,30 val. Tel Priimami iðankstiniai uþsakymai PARDUODU MALKAS - SKAL- DYTAS IR KALADËLËMIS. Tel Parduodu ávairias malkas kaladëlëmis. Turiu sausø. Atveþu. Tel Parduodu skaldytas malkas. Veþu nuo 6 iki 11 erdmetriø tvarkingai sukrautas këbule. Tel Parduodu 30 arø namø valdos sklypà graþioje vietoje, ðalia miðko, geras privaþiavimas, iki Molëtø miesto 6 km. Puiki vieta statyboms. Tel Parduodu namø valdos sklypus nuo 10 iki 20 arø (yra su tvenkiniu, miðku). Kaina tik nuo Tel Parduodu traktorinæ þoliapjovæ smulkintuvà (tinka prie T-30 traktoriaus). Tel Komercinës paskirties pastatà miesto centre (Vilniaus g. 37, yra 4,4 a. þemës). Tel Parduodu sodybà, 1 verðelio karvæ ir verðelá. Tel Parduodu þemës sklypus: 0,25 ha, 0,70 ha, 2,30 ha (sklypas ribojasi su upeliu) Aþubaliø k., Molëtø r. Tel Jaunos viðtaitës! Liepos 7 d. (sekmadiená) prekiausime Kaiðiadoriø rajono paukðtyno vakcinuotomis mën. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dësliosiomis viðtaitëmis ir kiauðinius pradedanèiomis dëti viðtaitëmis, spec. lesalais, turësime gaidþiø. Tel Giedraièiai- 10,35 val., Bekupë - 10,45 val., Ambraziðkiai 10,55 val., Þalvariai 11 val., Luokesa-11,10 val., Bijutiðkis- 11,25 val., Dubingiai-11,35 val., Þydavainiai-11,45 val., Ûta-11,55 val., Joniðkis-12,10 val.,arnionys II -12,15 val., Arnionys I 12,20 val., Þaugëdai-12,30 val., Inturkë-12,45 val., Mindûnai- 13,05 val., Toliejai-13,15 val., Suginèiai- 13,25 val., Skudutiðkis-13,35 val., Èiviliai-13,45 val., Verbiðkës-13,50 val., Levaniðkiai-14 val., Molëtai (ûk.turgus)-14,10 val., Þiûrai-14,25 val., Avilèiai-14,30 val., Karalinava-14,35 val., Naujasodis-14,40 val., Alanta-14,50 val., Videniðkiai-15,15 val., Girsteitiðkis-15,30 val., Geliogaliai-15,35 val., Balninkai-15,40 val. UAB DZITVA PAR- DUODA ir pristato (nemokamai) durpiø briketus, akmens anglá, malkas. KASA TVENKINIUS. Tel.: , Parduodu ramià 3 verðeliø apsëklintà karvæ. Tel Parduodu malkas ràsteliais, kaladëmis, skaldytas. Kaina sutartinë. Tel Parduodama tinkama ir gyvenimui, ir kaimo turizmui sodyba Ðvenèioniø r., Laukagalio k. Du puikiai árengti namai, 2 ha sklypas su miðku. Kaina Tel Parduodu dvi verðingas x mësines telyèias. Kaina po 800. Tel Parduodu tvarkingà 1 k. butà Liepø g., Molëtuose. (I aukðtas, plastikiniai langai, rakinama laiptinë, rami vieta). Tel Parduodu mûriná namà Molëtø mieste. Yra pirtis, ûkiniai pastatai. Graþiai sutvarkytas kiemas. Priklauso 21 aras þemës. Asfaltuotas privaþiavimas. Automatiniai vartai. Tel Parduodu 3 verðeliø juodmargæ karvæ. Tel Parduodu namø valdos sklypus Molëtûno g., Molëtuose (ðalia Promislavo eþero ir Þeþiebros upelio): 12,82 a 8333 ; 14,38 a ; 20,14 a ; 34,03 a Tel Namø valdas Aplinkkelio g. (ðalia Lelijos, yra vandentiekis, kanalizacija, elektra). Tel Parduodu automobilá "Opel Zafira" (naujas modelis, panoraminis stogas, 2005 m.9 mën., TA iki 2021 m. 3 mën.). Tel Þolës smulkinimas, ðienavimas uþ prieinamà kainà. Tel ÞOLËS SMULKINIMAS. Nebrangiai, kokybiðkai smulkinu þolæ. Iðraðau sàskaitas. Tel ÞOLËS SMULKINIMAS. Tel Pievø þolës smulkinimas þolës smulkintuvu. Tel PJAUNU þolæ trimeriu ir vejos traktoriuku. Tel ÞOLËS pjovimas, smulkinimas, grëbimas. Ðieno, ðienainio rulonø gamyba. Tel ÞOLËS PJOVIMAS. Tel PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVARKOME aplinkà, miðkà, pakrantes. Tel SMULKINU, MULÈIUOJU ÞOLÆ. Tel Pavojø kelianèiø medþiø pjovimas, genëjimas, suriðimas. Tel NT brokerë padës parduoti butà, namà, sodybà, patalpas, sklypà. Tel