Tel. (8 5) El. p.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Tel. (8 5) El. p."

Transkriptas

1 AB Lietuvos geležinkeliai Geležinkelių infrastruktūros direkcija Mindaugo g. 12, Vilnius Tel. (8 5) El. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas

2 PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai Turto valdymo paslaugų centro direktoriaus 2019 m. gruodžio13 d. potvarkiu Nr.PO(ADM) Bendroji informacija 1.1 Įžanga Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius Galiojimo laikotarpis ir atnaujinimo procesas Prieigos prie geležinkelių riedmenų valymo ir plovimo įrenginiuose teikiamų paslaugų (prekinių vagonų paruošimo pakrovai, remonto darbams (toliau Plovyklos)) suteikimo aprašas (toliau GPĮ aprašas) apibrėžia AB Lietuvos geležinkeliai Turto valdymo paslaugų centro valdomose Plovyklose paslaugų teikimo taisykles, sąlygas ir tvarką, informaciją apie šių paslaugų kainą bei kitą būtiną informaciją GPĮ aprašas taikomas geležinkelio įmonėms (vežėjams), kitoms Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau GTK) 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms (toliau Geležinkelio įmonė) GPĮ aprašo tikslas užtikrinti, kad paslaugos Geležinkelio įmonei būtų suteiktos kokybiškai ir laiku Pagal GTK 30 1 straipsnį, Plovyklos priskiriamos valymo ir plovimo įrenginiams GPĮ aprašas skelbiamas AB Lietuvos geležinkeliai interneto svetainėje Nuoroda į GPĮ aprašą pateikiama Tinklo nuostatuose Kontaktinė informacija: AB Lietuvos geležinkeliai Turto valdymo paslaugų centras Pelesos g. 10, LT Vilnius El. paštas: Tel GPĮ aprašas gali būti keičiamas AB Lietuvos geležinkeliai (toliau Bendrovė) Turto valdymo paslaugų centro (toliau GPĮ operatorius) direktoriaus potvarkiu. Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos ir taikomas m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu. Dokumentas gali būti atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų. 2. Paslaugos 2.1 Paslaugos pavadinimas Prieigos prie Plovyklose teikiamų paslaugų suteikimas (toliau Prieiga), kuri pagal GTK 30 1 straipsnio 5 punktą yra pagrindinė paslauga. 3. Paslaugų įrenginių aprašas 3.1 Objektų sąrašas GPĮ operatorius Geležinkelio įmonei suteikia Prieigą 1 lentelėje nurodytose Plovyklų vietose: 1 lentelė. Prekinių vagonų paruošimo pakrovai, remontui vietos Prieigos Kontaktinė Eil.Nr. Adresas Paslaugos* vieta informacija 2

3 1 2 Bugenių riedmenų plovyklos grupė Kretingos riedmenų plovyklos grupė Geležinkelio g.15, Dapšių k., Mažeikių r. Bugenių geležinkelio stoties: - privažiuojamieji keliai. Rožių g. 19f, Kretingsodžio k. Kretingos r. Kretingos geležinkelio stoties: - privažiuojamasis kelias Nr. 18 Cisterninių vagonų tinkamumo pakrovai nustatymas šaltas paruošimas, valymas nuo naftos produktų likučių ( išskyrus vežusius produktus kurie susidarė pirolizės proceso metu); vagonų, vežusių tamsius naftos produktus, paruošimas šviesių naftos produktų vežimui; vagonų, vežusių melasą, paruošimas šviesių naftos produktų vežimui; vagonų, vežusių bitumą, paruošimas skysto bitumo ar mazuto vežimui; vagonų, vežusių tamsius arba šviesius naftos produktus, paruošimas ugnies darbams; vagono išorės plovimas Grūdvežių, mineralovežių, dengtų vagonų, pusvagonių, konteinerių, refrižeratorinių sekcijų, konteinerių plovimas ir dezinfekavimas Informacija apie mokesčius * detalus paslaugų sąrašas pateiktas interneto svetainėje: GPĮ aprašo 1 lentelėje nurodytų Plovyklų darbo laikas: Bugenių riedmenų plovyklos grupė paslaugos užsakymai vykdomi 24 val. per parą visomis savaitės dienomis (24h/7) Kretingos riedmenų plovyklos grupė - Kretingos riedmenų plovyklos grupė - nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8:00-17:00 val., penktadienį 8:00-15:45 val. (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas) Geležinkelio įmonės geležinkelių riedmenys į Prieigos teikimo vietas atvažiuoja vadovaudamiesi eismo organizavimo instrukcijos nuostatomis. Eismo organizavimo instrukcijos pateikiamos Geležinkelio įmonei prieš pasirašant paslaugų teikimo sutartį. 4. Mokesčiai Prieigos kaina nustatoma naudojant Kaštai plius metodą, t. y. prie GPĮ operatoriaus patiriamų sąnaudų pridedant ištiestosios rankos principą atitinkantį antkainį; Bendra Geležinkelio įmonei suteikiamos Prieigos kaina (K) (be PVM) apskaičiuojama pagal formulę: K = T*K p ; Čia: T - Geležinkelio įmonės geležinkelių riedmenų, kuriems buvo suteiktos Prieigos paslaugos, skaičius; K p - Prieigos įkainis (be PVM) (Eur), kuris skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje 3

4 4.2 Informacija apie nuolaidas Apmokėjimas eurais už atitinkamą mėnesį suteiktas paslaugas mokėjimo nurodymu į GPĮ operatoriaus banko sąskaitą vykdomas tokia tvarka: apmokėjimą už suteiktas paslaugas Geležinkelio įmonė atlieka, pasirašiusi sutartyje nurodytus dokumentus, ir šių dokumentų pagrindu sutartyje nurodytu būdu gavusi GPĮ operatoriaus pateiktą PVM sąskaitą faktūrą; Geležinkelio įmonė apmoka sumą nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros priėmimo (gavimo) dienos Apmokėjimo data laikoma pinigų gavimo į GPĮ operatoriaus banko atsiskaitomąją sąskaitą diena Kainos nustatomos atsižvelgiant į Prieigos savikainą ir apskaičiuotą pagrįstą pelną. Įkainiai bus paskelbti iki Nuolaidos netaikomos. 5. Paslaugos sąlygos 5.1 Teisiniai reikalavimai 5.2 Techninės sąlygos 5.3 Su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas sau 5.4 IT sistemos Nėra Geležinkelio įmonei Prieiga suteikiama, pasirašius paslaugų teikimo sutartį su GPĮ operatoriumi GPĮ operatorius suteikia Prieigą Geležinkelio įmonei sutartyje numatytomis sąlygomis Su Geležinkelio įmone, priklausomai nuo to kur bus teikiamos paslaugos, sudaromas sutarties projektas, pateikiamas GPĮ aprašo 1, 2 prieduose Prieš pasirašant sutartį, sutarties projekte pateiktos sąlygos negali būti keičiamos ar koreguojamos Sutartis yra sudaroma tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui Paslaugos teikiamos Plovykloms priklausančiuose privažiuojamuosiuose keliuose, kurių vėžės plotis 1520 mm Paslaugos teikiamos vadovaujantis GOST (Nafta ir naftos produktai. Žymėjimas, pakavimas, transportavimas ir sandėliavimas) standarto 2 priedo 1 lentelės nuostatomis Geležinkelio įmonei nėra techninių galimybių teikti Plovyklų paslaugas pačiai sau Plovyklose paslaugas teikia tik GPĮ operatorius. 6. Pajėgumų skyrimas 6.1 Prašymai dėl prieigos ar dėl naudojimosi paslaugomis 6.2 Atsakymas į prašymus Geležinkelio įmonė, pageidaujanti gauti Prieigą, privalo užpildyti prie GPĮ aprašo pridedamą prašymo (toliau Prašymas) formą (GPĮ aprašo 3 priedas) apie preliminarų metinį, Geležinkelio įmonei būtiną, pajėgumų poreikį ir pateikti Prašymą GPĮ operatoriui el. paštu: GPĮ operatorius, gavęs Prašymą, nedelsdamas patvirtina, kad gavo Prašymą. Jei Prašyme nepateikta visa pagal GPĮ aprašą reikalaujama informacija, būtina sprendimui priimti, GPĮ operatorius apie tai informuoja Geležinkelio įmonę ir nustato pagrįstą trūkstamos informacijos pateikimo terminą. Jei tam terminui suėjus tokia informacija nepateikiama, Prašymas atmetamas GPĮ operatorius, gavęs tinkamai parengtą/užpildytą Geležinkelio įmonės Prašymą: 4

5 6.3 Informacija apie turimus pajėgumus ir laikinus pajėgumų apribojimus įvertina Prieigos suteikimo technines ir organizacines galimybes; derina su Geležinkelio įmone Prieigos suteikimo galimybę, jeigu GPĮ operatoriaus turimi Plovyklų pajėgumai nėra pakankami Geležinkelio įmonės Prašyme nurodytiems poreikiams tenkinti; ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo Prašymo gavimo dienos informuoja Geležinkelio įmonę apie priimtą sprendimą dėl Prieigos suteikimo Priėmus teigiamą sprendimą dėl Prieigos suteikimo, GPĮ operatorius Bendrovėje nustatyta tvarka parengia Sutartį Po Sutarties pasirašymo, gavęs paraišką konkrečiai Prieigai suteikti (toliau Paraiška), GPĮ operatorius vykdo Prieigos koordinavimo procedūrą bei atsižvelgia į Prieigos suteikimo pirmumo kriterijus Prieigos koordinavimo procedūra: Jeigu gaunama Paraiška dėl konkrečios Prieigos teikimo, kuri yra nesuderinama su kitomis Paraiškomis ar su jau paskirtu Plovyklos pajėgumu, tokia Paraiška yra nagrinėjama ir derinama su kitais pareiškėjais siekiant užtikrinti kuo geresnį visų Paraiškų suderinimą GPĮ operatorius neatmeta Paraiškų, jeigu yra galimybė suderinti pareiškėjų Paraiškas pagal paraiškų koordinavimo procedūrą Siekiant suderinti nesuderinamus Paraiškas pareiškėjams siūlomi alternatyvūs laiko tarpsniai pasinaudoti Prieiga Pirmumo kriterijai gauti Prieigą pateikti GPĮ aprašo 1, 2 priedų 3.3 punkte GPĮ operatorius teikia informaciją apie Prieigos suteikimo laikinus ribojimus, kai: įvyksta GPĮ operatoriaus eksploatuojamų technologinių įrenginių, naudojamų Prieigos suteikimui, gedimas; vyksta Plovyklų remonto darbai Informacija apie Prieigos teikimo laikinus ribojimus ir artimiausias Prieigos teikimo vietas Geležinkelio įmonei skelbiama AB Lietuvos geležinkeliai interneto svetainėje o Geležinkelio įmonei pasirašius paslaugų teikimo sutartį su GPĮ operatoriumi, ši informacija Geležinkelio įmonei pateikiama ir nurodytu Sutartyje Geležinkelio įmonės el. pašto adresu. 7. Kita informacija 7.1. Priedai 7.2. Priedai Priedas Nr. 1. Paslaugos teikimo sutartis. Projektas, 10 (dešimt) lapų; Priedas Nr. 2. Paslaugos teikimo sutartis. Projektas, 9 (devyni) lapų; Priedas Nr. 3. Prašymas. Tipinė forma, 1 (vienas) lapas Priedas Nr. 1. Paraiška. Tipinė forma, 1 (vienas) lapas Priedas Nr. 2. Paslaugos teikimo sutartis. Projektas, lapų. 5

6 Aprašo 1 priedas PRIEIGOS PRIE VALYMO IR PLOVIMO ĮRENGINIUOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 20 m. Nr. Vilnius Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai, juridinio asmens registracijos kodas , atstovaujama (nurodyti padalinį, pareigas, vardą, pavardę), veikiančio pagal (nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau GPĮ operatorius) ir [nurodyti Paslaugų užsakovo pavadinimą], juridinio asmens registracijos kodas (nurodyti kodą), atstovaujama (nurodyti pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) pagal (nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia asmuo), (toliau Geležinkelio įmonė), toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, sudarė šią Prieigos prie riedmenų valymo ir plovimo įrenginiuose teikiamų paslaugų sutartį (toliau vadinama Sutartimi). I. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI 1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje ir Sutarties prieduose duotus įsipareigojimus Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų Jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar bankroto Geležinkelio įmonė patvirtina, kad nėra/yra (reikalingą palikti) laikoma asocijuota (susijusia) su GPĮ operatoriumi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo) nuostatas GPĮ operatorius pareiškia ir garantuoja, kad: visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei prieigai prie GPĮ operatoriaus valdomų riedmenų valymo ir plovimo įrenginiuose teikiamų paslaugų suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad GPĮ operatorius galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą; jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir paslaugas teikiantys asmenys turi visus leidimus, licencijas, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją paslaugoms ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti; kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazę ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu teikiamų paslaugų kokybę Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas iš 1.1 ir 1.2 Sutarties punktuose padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleistas joks momentas, leidžiantis daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę. II. SUTARTIES DALYKAS 2.1. Šios Sutarties dalykas Geležinkelio įmonės cisterninių vagonų (toliau vagonai) tinkamumo pakrovai nustatymas šaltas paruošimas, valymas nuo naftos produktų likučių (išskyrus vežusius produktus, kurie susidarė pirolizės proceso metu); vagonų, vežusių tamsius naftos produktus, paruošimas šviesių naftos produktų vežimui; vagonų, vežusių melasą, paruošimas šviesių naftos produktų vežimui; vagonų, vežusių bitumą, paruošimas skysto bitumo ar mazuto vežimui; vagonų, vežusių tamsius arba šviesius naftos produktus, paruošimas ugnies darbų atlikimui; vagono išorės plovimas Bugenių plovykloje pagal Geležinkelio įmonės pateiktas paraiškas (toliau Paslaugos) bei atsiskaitymo už Paslaugas tvarka.

7 2 III. PASLAUGOS UŽSAKYMO TVARKA 3.1. Paslaugų užsakymui Geležinkelio įmonė pateikia GPĮ operatoriui adresuotą Paslaugų užsakymo paraišką (toliau Paraiška) pagal tipinę formą (Sutarties 1 priedas). Paraiška (-os) GPĮ operatoriui pateikiamos el. paštu (PDF formatu) GPĮ operatoriaus atsakingiems asmenims už paraiškos (-ų) priėmimą GPĮ operatoriaus atsakingas asmuo už Paraiškos priėmimą: GPĮ operatoriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Šiaulių regiono grupės Bugenių riedmenų plovyklos pogrupio vadovas, mob. tel.: +370, el. Pasikeitus atsakingam asmeniui, GPĮ operatorius informuos Geležinkelio įmonę sutarties XIII skyriuje nurodytu el. paštu Jeigu kelios Paraiškos gaunamos dėl to paties Paslaugos suteikimo laiko geležinkelių riedmenims aptarnauti, Paslauga teikiama tiems geležinkelių riedmenims, dėl kurių Paraiška pateikta anksčiau. IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 4.1. GPĮ operatorius įsipareigoja: Priimti užpildytą ir pasirašytą Paraišką Nedelsiant informuoti Geležinkelio įmonę Sutartyje nurodytu el. paštu ar kitomis Šalių sutartomis priemonėmis apie Paraiškos gavimą ir galimybes suteikti Paslaugą pagal Paraišką Užtikrinti Paslaugų suteikimą Paraiškoje nurodytu laiku, išskyrus atvejus, kai Šalys, esant poreikiui, bendru sutarimu sutaria dėl Paslaugos suteikimo kitos datos arba laiko Nepavykus su Geležinkelio įmone suderinti, kaip nurodyta Sutarties punkte, kitos Paslaugų suteikimo datos arba laiko, Paslaugų suteikimą vykdyti vadovaujantis Sutarties 3.3 punkte numatytu pirmumo kriterijumi Paslaugas teikti maksimaliais Geležinkelio įmonės užsakymais ir terminais, kurie nurodyti 1 lentelėje: 1 lentelė Eil. Nr. Paslauga Maksimalus galimas Geležinkelio įmonės užsakymas, kuris įvykdomas per kiekvienas 24 val. nuo vagonų pateikimo į Bugenių plovyklos kelius. 4-ašių 8-ašių 1 Cisternos paruošimas šaltu būdu Vienos cisternos valymas nuo naftos likučių (benzino, dyzelino) Vienos cisternos valymas nuo naftos likučių (gazolio, krosninio kuro, naftos alyvos, frakcijos, dujų kondensato, spec. benzino ir kt.) išskyrus pyrolizės proceso metu susidarius produktus Vienos cisternos vežus tamsius naftos produktus, paruošimas 10 5 šviesių naftos produktų vežimui 5 Vienos cisternos paruošimas ugnies darbams (remontui) Vienos cisternos paruošimas ugnies darbams (dažymui) Vienos cisternos vežus šviesius naftos produktus paruošimas 2 1 aviacinio kuro vežimui 8 Vienos cisternos vežus bitumą, paruošimas skysto bitumo ar 1 1 mazuto vežimui 9 Vienos cisternos vežus šviesius naftos produktus paruošimas 3 1 melaso vežimui 10 Vienos cisternos vežus melasą paruošimas šviesių naftos 3 1 produktų vežimui 11 Vieno cisterninio vagono valymas nuo skystų likučių, turinčių 1 m kietų nuosėdų 12 Vagonų išorės nuplovimas hidrauliniams bandymams 2 1

8 3 Eil. Nr. Paslauga Maksimalus galimas Geležinkelio įmonės užsakymas, kuris įvykdomas per kiekvienas 24 val. nuo vagonų pateikimo į Bugenių plovyklos kelius. 13 Vagonų išorės nuplovimas depiniam remontui Vagonų išorės nuplovimas kapitaliniam remontui Vagonų išorės nuplovimas po apipylimo pakrovos metu Pirminis maisto paruošimas iš po šviesių naftos produktų 3 1 (benzino, dyzelino, aviacinio kuro) 17 Vagono valymas nuo aliejaus likučių Vienos cisternos valymas nuo naftos likučių (kietoji frakcija) Vagono valymas iš po aliejaus, melaso vežimui Vagono valymas iš po melaso aliejaus vežimui Esant poreikiui teikti vienu metu skirtingas, 1 lentelės 2-20 punktuose įvardintas paslaugas, Paslaugas teikti ne daugiau kaip 10 vnt. 4-ašių cisterninių vagonų ar ne daugiau kaip 5 vnt. 8-ašių cisterninių vagonų per 24 val. nuo jų pateikimo į Bugenių plovyklos kelius Esant įtarimui dėl vagonu, pateiktu Paslaugos suteikimui, vežto krovinio sudėties, pareikalauti iš Geležinkelio įmonės pateikti detalius duomenis apie vežtą paskutinį krovinį (saugos duomenų lapas ir kt.) Nustačius, kad vagonu, kuris pateiktas Paslaugų suteikimui, vežtas krovinys neatitinka vagoną lydėjusiuose dokumentuose nurodyto krovinio ir tai gali pakenkti GPĮ operatoriaus darbuotojų sveikatai bei Bugenių plovyklos technologinių įrenginių darbui, sustabdyti Paslaugų teikimą, nedelsiant el. paštu informuoti apie tai Geležinkelio įmonės kontaktinį asmenį ir organizuoti tokio vagono varymą į Bugenių geležinkelio stoties kelius Paraiškoje nurodytą Geležinkelio įmonės kontaktinį asmenį informuoti el. paštu apie Paslaugų suteikimą Surašyti (2 egzempliorius), pasirašyti ir pateikti Geležinkelio įmonės nurodytu būdu, nurodytam asmeniui žiniaraštį (Sutarties 2 priedas). Geležinkelio įmonės įgaliotam asmeniui nepareiškus pretenzijų ir nuo vagono išvalymo ar paruošimo momento ilgiau kaip per 2 (dvi) valandas nepasirašius žiniaraščio, GPĮ operatorius tai pažymi žiniaraštyje ir tokiu atveju Šalys laiko, kad Paslaugos suteiktos tinkamai Vagonų paruošimo defektus, nustatytus Paslaugų priėmimo metu, pašalinti per protingą terminą Žiniaraščių pagrindu parengti ir pasirašyti Atliktų darbų aktą (Sutarties 3 priedas), kuris einamajam Paslaugų teikimo mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Sutartyje nurodytu el. paštu pateikiamas Geležinkelio įmonei. Geležinkelio įmonės įgaliotas asmuo privalo pasirašyti Atliktų darbų aktą arba pareikšti pretenziją dėl Paslaugų suteikimo apimčių ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Atliktų darbų akto gavimo dienos. Geležinkelio įmonės įgaliotam asmeniui nepareiškus pretenzijų dėl Paslaugų suteikimo apimčių ir ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nepasirašius Atliktų darbų akto, GPĮ operatorius tai pažymi Atliktų darbų akte ir tokiu atveju Šalys laiko, kad Paslaugos suteiktos tinkamai Ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Geležinkelio įmonės įgaliotas asmuo pasirašo Atliktų darbų aktą ir nepareiškia pretenzijų dėl Paslaugų suteikimo apimčių arba nepasirašo Atliktų darbų akto per Sutarties punkte nurodytą terminą, pateikti Geležinkelio įmonei el. paštu, nurodytu šios Sutarties rekvizituose, elektroninę PVM sąskaitą-faktūrą / skenuotą PVM sąskaitos-faktūros kopiją. Popierinė PVM sąskaita-faktūra ir Atliktų darbų aktas nebus siunčiami Gavęs netinkamai užpildytą Paraišką jos nevykdyti ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) GPĮ operatoriaus administracijos darbo dieną (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8:00-17:00 val., penktadienį 8:00-15:45 val. (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas), (toliau administracijos darbo diena) nuo Paraiškos gavimo dienos informuoti elektroniniu paštu Geležinkelio įmonę apie netinkamai užpildytos Paraiškos gavimą ir nustatyti pagrįstą terminą Paraiškos trūkumams pašalinti Reikalauti finansinių garantijų už Paslaugas, pagal Geležinkelio įmonės pateiktą Paraišką, jeigu Geležinkelio įmonė yra neatsiskaičiusi už anksčiau suteiktas Paslaugas. Finansinės garantijos dydis turi atitikti planuojamos pagal Paraišką suteikti Paslaugos vertę Geležinkelio įmonė įsipareigoja:

9 Paraišką Paslaugų suteikimui pateikti, kaip nurodyta Sutarties 3.1 punkte Tinkamai užpildytas raštiškas Paraiškas pateikti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) GPĮ operatoriaus administracijos darbo dienas iki pageidaujamos Paslaugų teikimo dienos GPĮ operatoriui pareikalavus, pateikti detalią (saugos duomenų lapas ir kt.) informaciją apie vagonais vežtą paskutinį krovinį Užtikrinti vagonų atvarymą (nuvarymą) į (iš) GPĮ operatoriaus plovyklos kelius (-ių) ir informuoti GPĮ operatorių šios sutarties XIII skyriuje nurodytu el. paštu apie tai kaip bus užtikrinamas vagonų pristatymas į Bugenių plovyklos kelius Pateikti geležinkelio įmonės (vežėjo) kontaktus, į kurį GPĮ operatorius kreipiasi Sutarties punkte nurodytu atveju GPĮ operatoriui pareikalavus, pateikti jam Sutarties punkte nurodytą finansinę garantiją Užtikrinti, kad Paslaugos būtų priimamos ir GPĮ operatoriaus pateikti žiniaraščiai būtų pasirašomi Geležinkelio įmonės paskirto atstovo Per 2 (dvi) valandas nuo GPĮ operatoriaus pranešimo telefonu ar el. laiško išsiuntimo Geležinkelio įmonei, atvykti Paslaugų priėmimui ir žiniaraščio pasirašymui Po Sutarties pasirašymo, prieš pateikiant pirmą Paraišką, pateikti GPĮ operatoriu asmenų, kurie pasirašys žiniaraščius, sąrašą Neturint pretenzijų dėl suteiktų Paslaugų, pasirašyti GPĮ operatoriaus pateiktus Atliktų darbų aktus ir už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. V. ATSISKAITYMŲ TVARKA 5.1. Už tinkamai suteiktas Paslaugas, Geležinkelio įmonė moka GPĮ operatoriui pagal skelbiamus AB Lietuvos geležinkeliai interneto svetainėje valdymo paslaugų centro valdomuose paslaugų įrenginiuose teikiamų Paslaugų įkainius Bendra Geležinkelio įmonei suteikiamos Paslaugos kaina (K) (be PVM) apskaičiuojama pagal formulę: K = V*K p : T - Geležinkelio įmonės riedmenų,kuriems buvo suteiktos Paslaugos, skaičius; K p - Paslaugos įkainis (be PVM) (Eur), kuris skelbiamas interneto svetainėje Geležinkelo įmonė, GPĮ operatoriui už tinkamai suteiktas paslaugas, apmoka pagal jo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos GPĮ operatorius, pakeitęs Bugenių plovykloje teikiamų Paslaugų įkainius, informuoja apie tai Geležinkelio įmonę raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki naujų įkainių taikymo pradžios. Tuo atveju, jeigu Geležinkelio įmonė iki naujų įkainių taikymo pradžios neinformuoja GPĮ operatoriaus apie pageidavimą nutraukti Sutartį ir nepateikia pareiškimo dėl vienašališko Sutarties nutraukimo dėl pasikeitusių Paslaugų teikimo įkainių, Sutartis vykdoma toliau pagal pakeistus įkainius Šalys susitaria ir sutinka, kad, jei Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams pasikeistų PVM dydis, paslaugos kaina be PVM nebus keičiama, t. y. Paslaugų teikėjas mokės Paslaugų gavėjui Paslaugų kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos be PVM pridėjus PVM, paskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip Geležinkelio įmonė už suteiktas Paslaugas atsiskaito eurais. VI. ATSAKOMYBĖ 6.1. Jei Geležinkelio įmonė laiku neatsiskaito už GPĮ operatoriaus suteiktas Paslaugas, ji moka GPĮ operatoriui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki visiško apmokėjimo už GPĮ operatoriaus suteiktas Paslaugas Sutarties 6.1. punkte nurodyta delspinigių suma pagal atskirą sąskaitą faktūrą arba delspinigių pažymą Geležinkelio įmonės turi būti sumokėta į GPĮ operatoriaus banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos pateikimo Geležinkelio įmonei el. paštu dienos Apmokėjimo data laikoma pinigų įplaukimo į GPĮ operatoriaus banko atsiskaitomąją sąskaitą diena.

10 Geležinkelio įmonės sumokėtos GPĮ operatoriui įmokos skiriamos tokia tvarka: pirmąja eile GPĮ operatoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimu įvykdyti prievolę, padengti; antrąja eile delspinigiams mokėti; trečiąja eile pagrindinei prievolei įvykdyti (sumokėti už suteiktas Paslaugas) Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. VII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 7.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise Sutarties punkte nurodytu atveju GPĮ operatorius į gautas pretenzijas atsako per 30 kalendorinių dienų Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu/ derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 8.1. Sutarties Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo. Pažymos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo išduodamos vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo su vėlesniais šio nutarimo papildymais ir pakeitimais Pagrindas atleisti nuo atsakomybės Sutarties Šalį, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Sutarties Šalis laiku nepateikia pranešimo ar, nesant galimybės pateikti pranešimo, kitaip neinformuoja apie negalėjimą įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, ji privalo kompensuoti kitai Sutarties Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Sutarties Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jeigu pasibaigus šiam 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Sutarties Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. IX. ATVEJAI, KAI PASLAUGOS NĖRA TEIKIAMOS 9.1. GPĮ operatorius gali atsisakyti teikti Paslaugas, jeigu: Geležinkelio įmonė nesilaiko šios Sutarties III skyriuje nustatytos Paraiškos teikimo tvarkos; Geležinkelio įmonės pateiktoje Paraiškoje duomenys neatitinka faktinės situacijos; Geležinkelio įmonė neatsiskaitė už ankščiau suteiktas Paslaugas ir nepateikė GPĮ operatoriui tinkamos finansinės garantijos dėl atsiskaitymo paraiškoje nurodytai Paslaugai; Geležinkelio įmonė nevykdo pagrįstų GPĮ operatoriaus nurodymų, būtinų Paslaugų teikimo

11 6 teisėtumui ir saugumui užtikrinti įvyko Bugenių plovyklos technologinių įrenginių, naudojamų paslaugų teikimui, gedimas Jeigu GPĮ operatorius sustabdo Paslaugų teikimą Geležinkelio įmonei šioje dalyje nustatytais pagrindais, Paslaugų teikimas neatnaujinamas tol, kol nebus pašalintos tokio apribojimo priežastys GPĮ operatorius, prieš atsisakydamas suteikti Paslaugą dėl įrenginių gedimo, įsipareigoja nedelsdamas įspėti Geležinkelio įmonę apie tai, kad Paslaugos nebus teikiamos, informuoti apie atsisakymo suteikti Paslaugas priežastis Sutarties punkte nurodytu atveju, pateikdamas Sutarties 9.3 punkte nurodytą informaciją, GPĮ operatorius informuoja Geležinkelio įmonę apie Paslaugos teikimo atnaujinimo būdą ir laiką Sutartyje nurodytu Geležinkelio įmonės el. pašto adresu. X. SUTARTIES GALIOJIMAS Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 20 m. d., o finansiniai įsipareigojimai išlieka tol, kol Šalys visiškai neatsiskaitys viena su kita. XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS Sutartis gali būti nutraukiama tik raštišku Šalių susitarimu, išskyrus šios Sutarties 5.4., 11.2, 11.3 punktuose nurodytus atvejus Geležinkelio įmonė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį, jeigu: GPĮ operatoriaus atžvilgiu yra pradėta teisminė ar neteisminė bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūra; GPĮ operatorius, pagal Sutartį nesuderinęs su Geležinkelio įmone kito Paslaugos suteikimo termino, nepaisydamas Geležinkelio įmonės raginimo, nesuteikia Paslaugos sutartu laiku; teikiamos Paslaugos (ar jų dalis) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir GPĮ operatorius neištaiso Paslaugų (ar jų dalies) teikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; GPĮ operatorius nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Geležinkelio įmonei pareikalavus nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje GPĮ operatorius turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį, jeigu: Geležinkelio įmonės atžvilgiu yra pradėta teisminė ar neteisminė bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūra; Geležinkelio įmonė ir jos finansinių įsipareigojimų garantas po rašytinio GPĮ operatoriaus įspėjimo apie įsiskolinimą per GPĮ operatoriaus nurodytą terminą nesumoka už Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka; Geležinkelio įmonės vagonai kelia grėsmę geležinkelių transporto eismo ir darbų saugai, jeigu Geležinkelio įmonė apie tai buvo GPĮ operatoriaus raštu įspėta ir per įspėjime nurodytą terminą pažeidimo nenutraukė arba įvykdė pakartotinai ir (arba) nepašalino visų šio pažeidimo pasekmių; Kai yra aplinkybės ir pagrindai, numatyti Sutarties 11.2 ir 11.3 punktuose, ši Sutartis nutraukiama laikantis tokios tvarkos: Sutartį nutraukianti Šalis prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, raštu įspėjusi kitą Šalį, vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukia Sutartį prieš terminą. Įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas pradedamas skaičiuoti nuo įspėjimo gavimo dienos. Įspėjimas apie nutraukimą laikomas kitos Šalies gautu jo gavimo ar perdavimo dieną, kai jis įteikiamas registruotu paštu ar per pasiuntinį, arba po 3 (trijų) dienų nuo įspėjimo išsiuntimo dienos, siunčiant jį Sutartyje nurodytais kitos Šalies rekvizitais Jei Sutartis nutraukiama prieš terminą, Geležinkelio įmonė įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo atsiskaityti už suteiktas Paslaugas pagal GPĮ operatoriaus pateiktą sąskaitą-faktūrą Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki jos nutraukimo, įvykdymo. XII. KITOS SĄLYGOS Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, vienas egzempliorius GPĮ operatoriui, ir vienas Geležinkelio įmonei Sutartis gali būti pakeista rašytiniu Šalių susitarimu.

12 Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi Nė viena šios Sutarties Šalis neturi teisės perduoti šia Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo Šios Sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis) ir ji negali būti atskleista tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Už informacijos pagal šią sutartį atskleidimą kalta Šalis, iškilus su tuo susijusiems nuostoliams, įsipareigoja visiškai juos atlyginti Pasikeitus Sutartyje nurodytiems vienos iš Šalių rekvizitams, Šalis, kurios rekvizitai pasikeitė, privalo raštu informuoti kitą Šalį apie padarytus pasikeitimus per 5 (penkias) kalendorines dienas. Gautas pranešimas yra neatskiriama sutarties dalis, jis laikomas sutarties priedu Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame punkte nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės institucijų paskirtas baudas ir / (ar) kitas ekonomines poveikio priemones Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir tuos atvejus, kai Geležinkelio įmonės nurodymu Sutarties sąlygas, dokumentaciją ir informaciją reikalinga pateikti trečiosioms šalims, kurioms Geležinkelio įmonė teikia paslaugas. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą kaltoji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius. PRIDEDAMA: 1. Priedas Nr.1 Paraiškos forma, 1 lapas; 2. Priedas Nr.2 Žiniaraščio forma, 1 lapas; 3. Priedas Nr.3 Atliktų darbų akto forma, 1 lapas. XIII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI GPĮ operatorius AB Lietuvos geležinkeliai Turto valdymo paslaugų centras Pelesos g. 10, LT Vilnius Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas LT El. paštas: Tel A.s. Nr. LT AB SEB bankas, banko kodas Geležinkelio įmonė (Geležinkelio įmonės pavadinimas) Adresas Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas Tel. + Faksas El.paštas: A.s. Nr. Bankas, banko kodas AB Lietuvos geležinkeliai Turto valdymo paslaugų centro Direktorė Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.

13 8 Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas:,, (pareigos, vardas, pavardė) (tel. Nr.) (el. pašto adresas) Sutarties rengėjas:,, (pareigos, vardas, pavardė) (tel. Nr.)

14 sutarties Nr. 1 priedas (Geležinkelio įmonės pavadinimas) AB Lietuvos geležinkeliai Turto valdymo paslaugų centrui PASLAUGŲ UŽSAKYMO PARAIŠKA Eil. nr. Užsakymo duomenys 1. Paslaugų teikimo sutarties numeris ir data 2. Užsakomų Paslaugų pavadinimas (-ai)* 3. Vagonų skaičius 4. Vagonų numeriai 5. Pageidaujama Paslaugų suteikimo data * Paslaugų sąrašas pateiktas interneto svetainėje Atsiskaitymą garantuojame pagal Sutartyje nustatytas sąlygas. (paraiškos teikėjo vardas, pavardė, pareigos) (parašas)

15 10 TURTO VALDYMO PASLAUGŲ CENTRAS BUGENIŲ RIEDMENŲ PLOVYKLOS GRUPĖ sutarties Nr. 2 priedas (Paslaugos pavadinimas) ŽINIARAŠTIS Nr. Pagal paslaugų teikimo sutartį (Data) Nr. 201 m. d. Dapšiai, Mažeikių raj. (Geležinkelio įmonė) Eil. Nr. Cisterninio vagono numeris Anksčiau vežtas krovinys Numatomas vežti krovinys Pastabos Bugenių riedmenų plovimo grupės vadovas Bugenių riedmenų plovimo grupės specialistas Geležinkelio įmonė ar jos įgaliotas asmuo (parašas) (parašas) (parašas)

16 sutarties Nr. 3 priedas ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. Vilnius Geležinkelio įmonė: Eil. Nr. paslaugos kodas atsargos Paslaugos pavadinimas Mat. vnt. Kiekis Įkainis, Eur VISO: Suma, Eur GPĮ operatorius (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Geležinkelio įmonė (pareigos, vardas, pavardė, parašas) (rengėjo vardas ir pavardė, tel. Nr.)

17 Aprašo 2 priedas PRIEIGOS PRIE VALYMO IR PLOVIMO ĮRENGINIUOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 20 m. d. Nr. Vilnius Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai, juridinio asmens registracijos kodas , atstovaujama (nurodyti padalinį, pareigas, vardą, pavardę), veikiančio pagal (nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau GPĮ operatorius) ir [nurodyti Paslaugų Geležinkelio įmonės pavadinimą], juridinio asmens registracijos kodas (nurodyti kodą), atstovaujama (nurodyti pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) pagal (nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia asmuo), (toliau Geležinkelio įmonė), toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, sudarė šią Prieigos prie riedmenų valymo ir plovimo įrenginiuose teikiamų paslaugų sutartį (toliau vadinama Sutartimi). I. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI 1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje ir Sutarties prieduose duotus įsipareigojimus Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų Jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar bankroto Geležinkelio įmonė patvirtina, kad nėra/yra (reikalingą palikti) laikoma asocijuota (susijusia) su GPĮ operatoriumi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo) nuostatas GPĮ operatorius pareiškia ir garantuoja, kad: visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei prieigai prie GPĮ operatoriaus valdomų riedmenų valymo ir plovimo įrenginiuose teikiamų paslaugų suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad GPĮ operatorius galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą; jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir paslaugas teikiantys asmenys turi visus leidimus, licencijas, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją paslaugoms ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti; kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazę ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu teikiamų paslaugų kokybę Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas iš 1.1 ir 1.2 Sutarties punktuose padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleistas joks momentas, leidžiantis daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę. II. SUTARTIES DALYKAS 2.1. Šios Sutarties dalykas Geležinkelio įmonės geležinkelių riedmenų grūdvežių, mineralovežių, pusvagonių, konteinerių, refrižeratorinių sekcijų, refrižeratorinių konteinerių ir dengtų vagonų (toliau vagonai) valymas nuo maistinės kilmės ar kitų bioskaidžių produktų, trąšų krovinio likučių Kretingos plovykloje (toliau Plovykla) pagal Geležinkelio įmonės pateiktas paraiškas (toliau Paslaugos) bei atsiskaitymo už Paslaugas tvarka. III. PASLAUGOS UŽSAKYMO TVARKA 3.1. Paslaugų užsakymui Geležinkelio įmonė pateikia GPĮ operatoriui adresuotą Paslaugų užsakymo

18 2 paraišką (toliau Paraiška) pagal tipinę formą (Sutarties 1 priedas). Paraiška (-os) GPĮ operatoriui pateikiamos el. paštu (PDF formatu) GPĮ operatoriaus atsakingiems asmenims už paraiškos (-ų) priėmimą GPĮ operatoriaus atsakingas asmuo už paraiškos priėmimą: GPĮ operatoriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Klaipėdos regiono grupės Kretingos riedmenų plovyklos pogrupio vyriausiasis specialistas, mob. tel.: +370, el. Pasikeitus atsakingam asmeniui, GPĮ operatorius informuos Geležinkelio įmonę sutarties XIII skyriuje nurodytu el. paštu Jeigu kelios Paraiškos gaunamos dėl to paties Paslaugos suteikimo laiko geležinkelių riedmenims aptarnauti, Paslauga teikiama tiems geležinkelių riedmenims, dėl kurių Paraiška pateikta anksčiau. IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 4.1. GPĮ operatorius įsipareigoja: Priimti užpildytą ir pasirašytą Paraišką Nedelsiant informuoti Geležinkelio įmonę Sutartyje nurodytu el. paštu ar kitomis Šalių sutartomis priemonėmis apie Paraiškos gavimą ir galimybes suteikti Paslaugą pagal Paraišką Užtikrinti Paslaugų suteikimą Paraiškoje nurodytu laiku, išskyrus atvejus, kai Šalys, esant poreikiui, bendru sutarimu sutaria dėl Paslaugos suteikimo kitos datos arba laiko Nepavykus su Geležinkelio įmone suderinti, kaip nurodyta Sutarties punkte, kitos Paslaugų suteikimo datos arba laiko, Paslaugų suteikimą vykdyti vadovaujantis Sutarties 3.3 punkte numatytu pirmumo kriterijumi Paslaugas teikti šiais maksimaliais Geležinkelio įmonės užsakymais ir terminais: Vykdant grūdvežių, mineralovežių, dengtų vagonų plovimą ne daugiau 15 vagonų per GPĮ operatoriaus administracijos darbo dieną (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8:00-17:00 val., penktadienį 8:00-15:45 val. (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas) toliau administracijos darbo diena); Vykdant pusvagonių, konteinerių, refrižeratorinių sekcijų plovimą ne daugiau 25 vagonų per GPĮ operatoriaus administracijos darbo dieną Paraiškoje nurodytą Geležinkelio įmonės kontaktinį asmenį informuoti el. paštu apie Paslaugų suteikimą Suteikus Paslaugas, surašyti (2 egzempliorius), pasirašyti ir pateikti Geležinkelio įmonės nurodytu būdu, nurodytam asmeniui KR-89 formos aktą (2 priedas) Vagonų paruošimo defektus, nustatytus Paslaugų priėmimo metu, pašalinti per protingą laiką Geležinkelio įmonės prašymu, KR-89 formos akte pildyti duomenis apie vagono priklausomybę, jeigu GPĮ operatorius šiuos duomenis turi KR-89 akto pagrindu parengti ir pasirašyti Atliktų darbų aktą, kuris einamajam Paslaugų teikimo mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Sutartyje nurodytu el. paštu pateikiamas Geležinkelio įmonei. Geležinkelio įmonės įgaliotas asmuo privalo pasirašyti Atliktų darbų aktą arba pareikšti pretenziją dėl Paslaugų suteikimo apimčių ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Atliktų darbų akto gavimo dienos. Geležinkelio įmonės įgaliotam asmeniui nepareiškus pretenzijų dėl Paslaugų suteikimo apimčių ir ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nepasirašius Atliktų darbų akto, GPĮ operatorius tai pažymi Atliktų darbų akte ir tokiu atveju Šalys laiko, kad Paslaugos suteiktos tinkamai Ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Geležinkelio įmonės įgaliotas asmuo pasirašo Atliktų darbų aktą ir nepareiškia pretenzijų dėl Paslaugų suteikimo apimčių arba nepasirašo Atliktų darbų akto per Sutarties punkte nurodytą terminą, pateikti Geležinkelio įmonei el. paštu, nurodytu šios Sutarties rekvizituose, elektroninę PVM sąskaitą-faktūrą / skenuotą PVM sąskaitos-faktūros kopiją. Popierinė PVM sąskaita-faktūra ir Atliktų darbų aktas nebus siunčiami Gavęs netinkamai užpildytą Paraišką jos nevykdyti ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) GPĮ operatoriaus administracijos darbo nuo Paraiškos gavimo dieną informuoti el. paštu Geležinkelio įmonę apie netinkamai užpildytos Paraiškos gavimą ir nustatyti pagrįstą terminą Paraiškos trūkumams pašalinti Reikalauti finansinių garantijų už Paslaugas pagal Geležinkelio įmonės pateiktą paraišką, jeigu Geležinkelio įmonė yra neatsiskaičiusi už anksčiau suteiktas Paslaugas. Finansinės garantijos dydis turi atitikti planuojamos pagal Paraišką suteikti Paslaugos vertę Geležinkelio įmonė įsipareigoja: Paraišką Paslaugų suteikimui pateikti, kaip nurodyta Sutarties 3.1 punkte Tinkamai užpildytas raštiškas Paraiškas pateikti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) GPĮ operatoriaus administracijos darbo dienas iki pageidaujamos Paslaugų teikimo dienos.

19 GPĮ operatoriui pareikalavus, pateikti detalią (saugos duomenų lapas ir kt.) informaciją apie vagonais vežtą paskutinį krovinį Užtikrinti vagonų atvarymą (nuvarymą) į (iš) GPĮ operatoriaus Plovyklos kelius (-ių) ir informuoti GPĮ operatorių šios sutarties XIII skyriuje nurodytu el. paštu apie tai, kaip bus užtikrinamas vagonų pristatymas į Plovyklos kelius GPĮ operatoriui pareikalavus, pateikti jam Sutarties punkte nurodytą finansinę garantiją Užtikrinti, kad Paslaugos būtų priimamos ir GPĮ operatoriaus pateikti KR-89 formos aktai būtų pasirašomi Geležinkelio įmonės paskirto atstovo Neturint pretenzijų dėl suteiktų Paslaugų, pasirašyti GPĮ operatoriaus pateiktus Atliktų darbų aktus ir už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. V. ATSISKAITYMŲ TVARKA 5.1. Už tinkamai suteiktas Paslaugas, Geležinkelio įmonė moka GPĮ operatoriui pagal skelbiamus AB Lietuvos geležinkeliai interneto svetainėje Turto valdymo paslaugų centro valdomuose paslaugų įrenginiuose teikiamų Paslaugų įkainius Bendra Geležinkelio įmonei suteikiamos Paslaugos kaina (K) (be PVM) apskaičiuojama pagal formulę: K = V*K p : T - Geležinkelio įmonės riedmenų,kuriems buvo suteiktos Paslaugos, skaičius; K p - Paslaugos įkainis (be PVM) (Eur), kuris skelbiamas interneto svetainėje Geležinkelo įmonė, GPĮ operatoriui už tinkamai suteiktas Paslaugas, apmoka pagal jo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos GPĮ operatorius, pakeitęs Plovykloje teikiamų Paslaugų įkainius, informuoja apie tai Geležinkelio įmonę raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki naujų įkainių taikymo pradžios. Tuo atveju, jeigu Geležinkelio įmonė iki naujų įkainių taikymo pradžios neinformuoja GPĮ operatoriaus apie pageidavimą nutraukti Sutartį ir nepateikia pareiškimo dėl vienašališko Sutarties nutraukimo dėl pasikeitusių Paslaugų teikimo įkainių, Sutartis vykdoma toliau pagal pakeistus įkainius Šalys susitaria ir sutinka, kad, jei Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams pasikeistų PVM dydis, paslaugos kaina be PVM nebus keičiama, t. y. Paslaugų teikėjas mokės Paslaugų gavėjui Paslaugų kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos be PVM pridėjus PVM, paskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip Geležinkelio įmonė už suteiktas Paslaugas atsiskaito eurais. VI. ATSAKOMYBĖ 6.1. Jei Geležinkelio įmonė laiku neatsiskaito už GPĮ operatoriaus suteiktas Paslaugas, ji moka GPĮ operatoriui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki visiško apmokėjimo už GPĮ operatoriaus suteiktas Paslaugas Sutarties 6.1. punkte nurodyta delspinigių suma pagal atskirą sąskaitą faktūrą arba delspinigių pažymą Geležinkelio įmonės turi būti sumokėta į GPĮ operatoriaus banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos pateikimo Geležinkelio įmonei el. paštu dienos Apmokėjimo data laikoma pinigų įplaukimo į GPĮ operatoriaus banko atsiskaitomąją sąskaitą diena Geležinkelio įmonės sumokėtos GPĮ operatoriui įmokos skiriamos tokia tvarka: pirmąja eile GPĮ operatoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimu įvykdyti prievolę, padengti; antrąja eile delspinigiams mokėti; trečiąja eile pagrindinei prievolei įvykdyti (sumokėti už suteiktas Paslaugas) Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. VII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 7.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos