Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish"

Transkriptas

1 Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic Campus July 12, 2020 Liepos 12, 2020 Fifteenth Sunday in Ordinary Time XV Eilinis Sekmadienis Komunijos priegiesmis: Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame, - sako Kristus. Lithuanian Lietuviškai - Šv. Mišios kasdien: 8:30 v.r. 4:00 p.m. Šeštadienį (Sekmadienio Vigilija) SUNDAYS SEKMADIENIAIS: English: 9:30 am & Lietuviškai: 11:00 v. r. HOLY DAYS Švenčių Dienomis: 11:00 a.m. Lt/Eng Parish Office: 6812 South Washtenaw Ave. Chicago, IL Phone: Fax: Website: chicagonativitybvm.org Facebook : Nativity BVM Youtube.com/draugolaikrastis (tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu) PARISH STAFF: Rev. Jaunius Kelpšas, Pastor Rev. Gediminas Keršys, Lithuanian Ministry Audra Zakarauskas, Secretary Bill Carroll, Business Manager Ričardas Sokas, Organist Giedrė Sokas, Organist Atliepiamoji psalmė: Grūdai nukrito į gerą žemę ir išaugę davė derlių. Skaitiniai Psl. 580 OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės darbo valandos: Monday Friday nuo pirmadieno iki penktadienio 9:00 a.m. 4:00 p.m. Novena to Our Lady of Šiluva/Novena Šiluvos Marijai The 13th of every Month 6:00p.m. Kiekvieną mėnesį 13 dieną 6:00 v.v Baptism-contact the priest; Krikštas susitarti su kunigu; Sacrament of Reconciliation Susitaikymo sakramentas: Saturdays Šeštadieniais 3:00 3:45 p.m. Anointing of the sick: Contact the Rectory to speak to a priest. Ligonių Sakramentas: Skambinti į parapijos raštinę ir susitarti su kunigu. Marriage: Contact the Rectory for an appointment with a pastor. For Marriages You must contact the parish 6 months before date of Marriage. Santuokos Sakramentas: Skambinti ir susitarti su klebonu. Susisiekti ne vėliau kaip 6 mėn prieš santuokos datą. Pal. Arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC NEW PARISHIONERS Register in parish rectory. paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Nauji parapijiečiai registruojami parapijos raštinėje. Liepos 12 d. Marijampolėje, Lietuva

2 Fifteenth Sunday in Ordinary Time July 12 XV Eilinis Sekmadienis Liepos 12d. Page 2 Weekly amount needed for budget: $ 4450 Amount under budget: ( ) Vigil Mass Saturday Šeštadienis July 11, Liepos 4:00pm-už parapijiečius Jo Ann Vilutis Sunday-Sekmadienis July 12, - Liepos 12d. 9:30am (Engl.)- for parishioners 11:00am (Lith.) - už parapijiečius Romualdas Kelpšas (gimtadienio proga) Dr. Genovaitė ir Zenonas Zakarevičiai Lina Gilevičienė Donatas Bruzga Leonas Malukas Liusė Maldūnienė (meldž. sesuo Alicija su šeima) Zigmas Navickas (meldž. Dalė Blekienė) Albina Savickienė (meldž. J. Stoškus) Aurelijus Prapuolenis Stanley Balzekas Jr. (meldž. Sigita ir Stanley Balzekai) Onutė Balnienė Pranė Šlutienė (1 mėn) Ona Šmitienė Sveikatos ir Palaimos Julie Ledig Dievo palaimos ir sveikatos tėveliams Romui ir Ramunei Žemaitaičiams 50 metų vedybų proga Monday - Pirmadienis July 13, Liepos 13d. 8:30am už parapijiečius 6:00pm Šiluvos Novena-Siluva Novena Tuesday Antradienis July 14, - Liepos 14d. 8:30am- Ed Norkus Sveikatos ir Palaimos Julie Ledig Wednesday Trečiadienis July 15, Liepos 15d. 8:30am- Josephine Wasilauskas Thursday-Ketvirtadienis July 16,- Liepos 16d. 8:30am už parapijiečius Friday Penktadienis July 17, Liepos 17d. 8:30am Saturday Šeštadienis - July 18, Liepos 18d. 4:00pm už parapijiečius Adelė Lietuvninkienė (meldž. J. ir I. Polikaičiai) Sunday July 19 Sekmadienis Liepos 19d. 9:30am (Engl) - for parishioners 11:00am už parapiją Apolonija Jurkevičienė (8mėn.) Petras Krikščiūnas Antanas Vyčas (meldž. žmona Maria Vyčas) Gediminas Žukauskas Albina Savickienė (meldž. J. Stoškus) Aurelijus Prapuolenis Valerija Pleirienė (1 met.) Rūta Bučiūniene (1 mėn. meldž. Neringa) Stanley Balzekas Jr. (meldž. Sigita ir Stanley Balzekai) Valerija Pleirys (1 met.) Sveikatos ir Dievo Palaimos Julie Ledig July-Liepos 4/5 Collected at church: $ Received at Rectory: $ 1, Received by PayPal: $ Total: $ 2, DEBT REDUCTION: $ 75 PARISH IMPROVEMENT: $ 150 $ 1000 Angelina Senese $ 100 R. Variakojis $ 50 M. Banky, D. Saulys $ 25 R. Daukus, M. Banky $ 20 O. Stravinskas, D. Ilginis Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas. Thank you for your generosity. God bless you all! Free book Mary at the Crossroads of History now available at Relevant Radio Naują knygą Marija - Istorijos Kryžkelėse galite gauti per katalikišką radijo stotį internete. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 87-tąsias metines paminėsime sekmadienį, liepos 19d., 10:00 val.r. susirinkę prie didvyrių paminklo Marquette parke. Renginį ruošia JAV LB Marquette park valdyba, Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, ALT as. Kviečiame visas lietuviškas organizacijas dalyvauti šventėje su vėliavomis. Šv. Mišios bus aukojamos 11:00val. ryte bažnyčioje. Išeivijus šaulius ir skautus kviečiame dalyvauti su uniformomis prie paminklo, bei bažnyčios procesijoje. Commemoration of the 87th anniversary of the flight by Lithuanian aviators Darius and Girenas will take place on Sunday, July 19th. There will be a meeting at 10:00 by monument in Marquette Park (67 th & California) before the mass. Mass will be celebrated in our church at 11:00 AM. Melskimės už mirusius/let us pray for our deceased PETRAS JADVIRŠIS ADELĖ LIETUVININKAS

3 Fifteenth Sunday in Ordinary Time July 12, Why do you speak to them in parables? What is the best and easiest way to help people understand God's kingdom? Like the rabbis of his time, Jesus very frequently used parables - short stories and images taken from everyday life - to convey hidden truths about the kingdom of God. Like a skillful artist, Jesus sketched memorable pictures with short and simple words. A good image can speak more loudly and clearly than many words. Jesus used the ordinary everyday illustrations of life and nature to point to another order of reality - hidden, yet visible to those who had "eyes to see" and "ears to hear". Jesus communicated with vivid illustrations which captured the imaginations of his audience more powerfully than any abstract presentation could. His parables are like buried treasure waiting to be discovered (Mt 13:44). What can the parable about seeds and roots teach us about the kingdom of God? Any farmer will attest to the importance of good soil for supplying nutrients for growth. And how does a plant get the necessary food and water it needs except by its roots? The Scriptures frequently use the image of fruit-bearing plants or trees to convey the principle of spiritual life and death. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit (Jeremiah 17:7) Jesus' parable of the sower is aimed at the hearers of his word. There are different ways of accepting God's word and they produce different kinds of fruit accordingly. There is the prejudiced hearer who has a shut mind. Such a person is unteachable and blind to what he or she doesn't want to hear. Then there is the shallow hearer. He or she fails to think things out or think them through; they lack depth. They may initially respond with an emotional reaction; but when it wears off their mind wanders to something else. The parables of Jesus will enlighten us if we approach them with an open mind and heart, ready to let them challenge us. If we approach them with the conviction that we already know the answer, then we, too, may look but not see, listen but not understand. God's word can only take root in a receptive heart that is ready to believe and willing to submit. One lesson from this parable is clear: the harvest is sure to come. While some seed will fall by the wayside and some fall on shallow ground and never come to maturity, and some be choked to death by the thorns; nonetheless a harvest will come. The seed that falls on good soil, on the heart that is receptive, will reap abundant fruit. "Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom, and to ponder your divine plan is to grow in the truth. Let us pray for all the sick of our parish Melskimės už parapijos sergančius Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis, Sigitas Balsys, Ethel Radžius, Ona Žukauskienė, Angelė Katelytė-Lawler, Julija Smilgienė, Vytautas Beleška, Sr. Milda Blinstrubas, Genovaitė Ankus, Birutė Saldukaitė, Bronė Barakauskas, Marytė Vyčas, Mary Lally, John Lally, Robert Svehla Jr., Gražina Santoski, Bob Damasauskas XV Eilinis Sekmadienis Liepos 12d., 2020 p. 3 Jėzus daug jiems kalbėjo palyginimais. Gera žemė Mūsų sielos priežiūra, mano mylimieji broliai, labiausiai primena žemės įdirbimą. Kaip ir įdirbamos žemės atveju, vieni augalai išnaikinami, kiti išraunami su šaknimis, kad joje būtų pasėta tai, kas gera, taip turi būti ir su mūsų sielomis: reikia išrauti tai, kas bloga, ir pasodinti tai, kas gera, reikia išnaikinti, kas žalinga ir įskiepyti, kas naudinga; išrauti puikybę ir pasodinti nusižeminimą, išmesti gobšumą ir išsaugoti gailestingumą, paniekinti gašlumą ir mylėti skaistumą. Nes kol nepašalinsi iš savo žemės to, kas bloga, negalėsi pasodinti to, kas gera, taip ir su tavo siela: jeigu pirmiau nepašalinsi iš jos ydų, usnių ir kadagių, negalėsi joje pasėti šventųjų dorybių sėklų. Būkite dėmesingi, aš jus raginu, broliai, nes yra dvi įdirbamos dirvos rūšys: viena dirva yra Dievo, kita žmogaus. Tu turi savo sodybą, taip pat ir Dievas turi savąją. Tavo sodyba yra tavo žemė, Dievo sodyba yra tavo siela. Nejaugi bus teisinga, jeigu tu prižiūrėsi savo sodybą, o Dievo sodybą paliksi apleistą? Jeigu tu įdirbi savo žemę, bet nepuoselėji savos sielos, tu nori sutvarkyti savo sodybą, o tuo tarpu Dievo nuosavybę palikti apleistą. Nejaugi tai teisinga, broliai? Nejaugi Dievas nusipelno, kad mes apleistume savo sielą, kurią jis taip labai myli? Kaipgi tu regi gerai prižiūrimą savo sodybą ir tuo džiaugiesi, o nepastebi savo sielos, pavirtusios dykyne, ir dėl to neraudi? Iš savo sodybos laukų mes tik laikinai šiame pasaulyje pragyvename, o iš savo sielos puoselėjimo be pabaigos gyvensime danguje; taigi būtent savo sielai turime nuolatos skirti kuo didesnį ir uolesnį rūpestingumą. Šv. Cezarijus Arlietis, apie 543 DONATE TO OUR PARISH VIA INTERNET For those who wish to make donations to our parish via internet, simply go to the parish website and look for the PAYPAL connection. Questions? Contact the rectory (773) a.a. Petras Jadviršis, ilgametis mūsų parapijietis iškeliavo amžimybėn birželio 29, Prisiminkime jį savo maldose Remember in your prayers our parishioner Petras Jadvirsis. He past away on June 29, Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į parapijos raštinę tel ar rašyti elektroniniu paštu sekretorei Audrai Zakarauskas

4 Fifteenth Sunday in Ordinary Time July 12d. XV Eilinis Sekmadienis Liepos 12d. Lietuvos šventieji tikėjimo liudytojai Vienintelis oficialiai kanonizuotas Lietuvos šventasis yra karalaitis Kazimieras ( ). Jis gerbiamas kaip Lietuvos ir lietuvių jaunimo globėjas m. paskelbtas palaimintuoju arkivyskupas Jurgis Matulaitis ( ). Lietuvos ir pasaulio katalikai meldžiasi dėl jo paskelbimo šventuoju (kanonizacijos). Šiuo metu kanonizacijos bylos užvestos arkivyskupui Mečislovui Reiniui ( ), arkivyskupui Teofiliui Matulioniui ( ) ir vyskupui Vincentui Borisevičiui ( ). Taip pat vedama dviejų pasauliečių kanonizacijos byla: Adelės Dirsytės ( ) ir Elenos Spirgevičiūtės ( ). Evangeliją Lietuvoje liudijo įvairių tautų ir konfesijų krikščionys. Ortodoksų Stačiatikių) Bažnyčia garbina tris šventuosius Vilniaus kankinius lietuvius Joną, Antonijų ir Eustatijų. Šie didžiojo kunigaikščio Algirdo dvariškiai buvo nukankinti dėl Kristaus 1347 m. Palaimintasis Mykolas Giedraitis nuo seno laikomas palaimintuoju tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Jis mirė 1485 m. Krokuvoje. Popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintąjį Mykolą Giedraitį zakristijonų globėju. XVII a. Žagarėje gyvenusi Barbora Umiastauskaitė (Žagarietė) buvo žmonių gerbiama kaip šventoji, tačiau oficialiai nekanonizuota. Per sovietų okupaciją 1940 m. sunaikintas karstas su jos palaikais. Pranciškonas botanikas Jurgis Ambraziejus Pabrėža ( ) taip pat garsėjo šventumu. Jo kapas Kretingoje lankomas žmonių, prašančių maldos užtarimo. u Lietuva susijęs Rytų apeigų katalikų (unitų) arkivyskupo šventojo Juozapato Kuncevičiaus ( ) gyvenimas. Jis buvo kanonizuotas 1867 m. Paveiksle matome Lietuvos jėzuitų provincijai priklausė šventasis Andrius Bobola ( ). Jis buvo kanonizuotas 1938 m. Su Vilniumi susijęs ir kanonizuotas karmelitas Rapolas Juozapas Kalinauskas ( ) m. balandžio 30 d. popiežius Jonas Paulius II kanonizavo Dievo Gailestingumo apaštalę lenkų vienuolę Faustiną Kowalską ( ). Jai gyvenant Vilniuje pagal jos mistinius regėjimus buvo nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas m. Vilniuje konsekruota Dievo Gailestingumo šventovė.

5 CHURCH NAME OF ADDRESS Nativity BVM Church # S. Washtenaw Avenue Chicago, IL TELEPHONE CONTACT PERSON Rev. Jaunius Kelpsas, Audra Zakarauskas SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Acrobat 9.0 Windows 7 PRINTER HP psc 2410 Photosmart SUNDAY DATE NUMBER OF PAGES SENT 1 through 4 SPECIAL INSTRUCTIONS Please print 100 copies for June14 Thanks, Audra Zakarauskas